• Övergripande mål
 • Fullmäktigemål
 • Indikatorer
 • Klippans kommuns befolkning ska öka till 19 500 personer år 2026.

  • Kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendeutbud.

   • Antal detaljplanerade villatomter

   • Antal nya bostäder enligt detaljplaner

  • Klippans kommun ska präglas av ett gott företagarklimat.

   • Företagsklimat enl ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

  • Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik.

   • Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)

   • Invånare 18-64 år som någon gång under året varit arbetslösa, andel (%)

  • Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.

   • Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?

   • Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? (%)

   • Återstående medellivslängd vid födseln (kvinnor) kommun, år

   • Återstående medellivslängd vid födseln (män) kommun, år

  • Kommunen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

   • Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)

   • Miljöaktuellts kommunranking

   • Barn i fattigdom

  • Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.

   • Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?

   • Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet?

  • Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande.

   • Medborgarenkätens indexvärde för verksamheten

   • Andel brukare/besökare som är nöjda eller mycket nöjda med kultur- och fritidsutbudet

   • Hur stor andel av medborgarna som skickar in en fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? (%)

   • Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? (%)

   • Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen? (%)

  • Vi ska se barns och ungdomars behov och genom förebyggande arbete och tidiga insatser i samverkan skapa förutsättningar för en positiv utveckling och ett tryggt liv.

   • Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 13-20 år

   • Andel ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad insats/utredning (%)

   • Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor?

  • Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet.

   • Representation: Andel med utländsk bakgrund i kommunala organisationerna jmf befolkningen i kommunen.

   • Anställningstrygghet: Andel med utländsk bakgrund bland visstidsanställda jmf med andel med utländsbakgrund bland samtliga anställda

   • På min arbetsplats respekterar vi och tar tillvara varandras olikheter

   • Karriär: Andel kvinnor bland personer med chefsbefattning A, B, C jmf med andel kvinnor bland anställda.

  • Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning.

   • Årets resultat i % av skatter och bidrag

   • Låneskuldens andel av det bokförda värdet för kommunens va-anläggningar.

  • Klippans kommun ska vara en tydlig, attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning.

   • Indexvärde enligt medarbetarenkät

   • Indexvärde enligt medarbetarenkät