• Övergripande mål
 • Fullmäktigemål
 • Nämndsmål
 • Klippans kommuns befolkning ska öka till 19 500 personer år 2026.

  • Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.

   • Antalet ideella ledare inom föreningslivet ska öka med 5%.

    Målvärde
  • Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande.

   • 70 procent av kommunens medborgare ska vara nöjda med kultur- och fritidsutbudet.

    Målvärde
    65
  • Vi ska se barns och ungdomars behov och genom förebyggande arbete och tidiga insatser i samverkan skapa förutsättningar för en positiv utveckling och ett tryggt liv.

   • Simkunnigheten i årskurs 3 ska uppgå till 92%.

    Målvärde
    10
  • Klippans kommun ska vara en tydlig, attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning.

   • Kultur- och fritidsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats.

    Målvärde