• Övergripande mål
 • Fullmäktigemål
 • Nämndsmål
 • Klippans kommuns befolkning ska öka till 19 500 personer år 2026.

  • Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.

   • Socialnämndens medarbetare ska ha hög frisknärvaro

    Målvärde
    93,7
  • Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande.

   • Socialnämnden ska ha nöjda brukare

    Målvärde
    80
  • Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning.

   • Socialnämndens budget ska hållas och vid befarad avvikelse ska åtgärder vidtas

    Målvärde
    0
  • Klippans kommun ska vara en tydlig, attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning.

   • Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsplats

    Målvärde
    80
   • Socialnämndens verksamheter ska tillförsäkras en god kompetensförsörjning

    Målvärde
    1