• Övergripande mål
 • Fullmäktigemål
 • Nämndsmål
 • Klippans kommuns befolkning ökar till 19 500 personer år 2026

  • Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och hög livskvalitet för invånarna

   • Socialnämnden ska öka ska öka sin frisknärvaro med en procentenhet under 2020

    Målvärde
  • Kommunens kunder ska känna delaktighet samt vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande

   • Socialnämndens brukare ska vara nöjda med sina biståndsinsatser

    Målvärde
    90
   • Socialnämndens brukare ska ha lätt att komma i kontakt med nämndens medarbetare

    Målvärde
    90
   • Socialnämndens brukare ska uppleva ett gott bemötande i kontakt med nämndens medarbetare

    Målvärde
    100
  • Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning

   • Socialnämndens medarbetare ska kompetensutvecklas

    Målvärde
    100
  • Kommunens verksamheter ska drivas med rätt kvalitet, största möjliga kundnytta och till lägsta möjliga kostnad

   • Socialnämnden ska minska avvikelser i sin verksamhet under 2020

    Målvärde
   • Alla enheter ska arbeta med ett LEAN-inspirerat förbättringsarbete med fokus på att minska slöserier.

    Målvärde
   • Socialnämnden ska ha en budget i balans

    Målvärde
  • Kommunens myndighetsutövning ska vara professionell, likvärdig och transparent

   • Socialnämndens myndighetsutövning ska vara professionell, likvärdig och transparent

    Målvärde
  • Socialnämnden ska inom ramen för uppdraget prioritera arbetet med att•tillgodose behoven inom kommunens gränser•tillgodose behoven på ett kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart sätt•använda välfärdsteknologi som komplement till personella resurser

   • Kommunens verksamheter ska drivas med rätt kvalitet, största möjliga kundnytta och till lägsta möjliga kostnad

    Målvärde