Område Mått Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 Förändring Jämförelse med andra Riket 2019
Barn och unga
Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor?
5,5 5,5 Ingen
Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?
153 366 152 215 145 961 Ned 154 504
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)
58 55 73 Upp Sämsta gruppen 74
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)
83 83 91 Lika Mellersta gruppen 86
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)
75 68 71 Upp Sämsta gruppen 81
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)
75 72 74 Upp Sämsta gruppen 83
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)
59 63 Ingen 67
Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel (%)
87 81 87 Ingen 91
Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kr/elev
119 897 119 825 114 539 Ned 116 891
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)
71 77 73 Ned Mellersta gruppen 66
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)
74 78 73 Ned Mellersta gruppen 71
Gymnasieelever med ogiltig frånvaro, kommunala skolor,  andel (%)
11 12 10 Ingen 8
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev
134 871 133 656 117 781 Ned 135 489
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-20 år
20 13 Ingen
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år
23 25 Ingen 27
Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)
Ingen
Stöd och omsorg
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt  - förbättrad situation, andel (%)
55 81 84 Ned Sämsta gruppen 77
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)
67 77 80 Ned Sämsta gruppen 79
Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde
21 22 29 Upp Sämsta gruppen 15
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv
4 168 4 371 4 449 Ingen 4 498
Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde
Ingen 153
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS  - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)
Ingen
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv
7 124 7 133 6 423 Ingen 6 973
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde
100 109 85 Upp Sämsta gruppen 67
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde
16 17 15 Upp Mellersta gruppen 16
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng
Ingen
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)
92 86 88 Upp Bästa gruppen 82
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)
85 86 88 Ned Sämsta gruppen 90
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+
201 380 206 215 206 200 Upp 248 263
Samhälle och miljö
Hur stor andel av medborgarna som skickar in en fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? (%)
100 100 100 Lika Bästa gruppen 84
Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? (%)
78 81 71 Ned Bästa gruppen 56
Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen? (%)
97 95 89 Upp Bästa gruppen 88
Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng
Ingen
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)
38 55 Ingen 38
Elever på SFI som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%)
35 39 46 Ingen 45
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)
47 39 28 Ingen 35
Företagsklimat enl ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI
76 73 78 Upp 73
Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar
20 Ingen 16
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person
620 641 Ingen
Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, %
23 23 25 Ingen Mellersta gruppen 34
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%)
6 3 Upp Sämsta gruppen 30