Område Mått Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Förändring Jämförelse med andra Riket 2018
Barn och unga
Hur stor andel av dem som erbjudits plats inom förskoleverksamheten får plats på önskat placeringsdatum? (%)
50 41 37 Upp Mellersta gruppen 62
Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor?
5,5 5,5 5,6 Lika Sämsta gruppen 5,1
Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?
152 215 145 961 142 174 Ned Mellersta gruppen 151 858
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i SV inkl. svenska som andraspråk, kommunala skolor, genomsnittlig andel (%)
55 74 63 Ned Sämsta gruppen 71
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)
83 91 89 Ned Sämsta gruppen 88
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)
68 71 89 Ingen Sämsta gruppen 82
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)
59 63 63 Ingen Sämsta gruppen 67
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)
74 74 74 Ingen Sämsta gruppen 81
Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kr/elev
119 825 114 539 112 037 Ned Mellersta gruppen 113 951
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)
77 73 71 Upp Bästa gruppen 65
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev
133 656 117 781 116 696 Ned Mellersta gruppen 133 002
Stöd och omsorg
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt  - förbättrad situation, andel (%)
81 84 Ingen Mellersta gruppen 76
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)
77 80 79 Ned Mellersta gruppen 79
Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde
22 29 32 Ingen Sämsta gruppen 15
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv
4 371 4 449 4 618 Ingen Mellersta gruppen 4 289
Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde
Ingen 150
Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende , andel (%) av maxpoäng
84 84 68 Lika Mellersta gruppen 83
Brukarbedömning  daglig verksamhet LSS  - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)
Ingen 74
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv
7 133 6 423 6 171 Ingen 6 720
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde
109 85 59 Ingen Sämsta gruppen 53
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)
Ingen Mellersta gruppen 80
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng
88 86 84 Upp Bästa gruppen 69
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)
86 88 85 Ingen Mellersta gruppen 82
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)
86 88 87 Ingen Sämsta gruppen 91
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+
206 215 206 200 204 979 Upp Bästa gruppen 249 532
Samhälle och miljö
Hur stor andel av medborgarna som skickar in en fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? (%)
100 100 100 Lika Bästa gruppen 80
Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? (%)
81 71 73 Upp Bästa gruppen 53
Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen? (%)
95 89 84 Upp Bästa gruppen 85
Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%)
79 77 77 Ingen Sämsta gruppen 84
Bibliotekets öppethållande (inklusive meröppet) utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka.
45 45 45 Lika Mellersta gruppen 55
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)
55 Ingen 37
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)
39 28 29 Ingen Mellersta gruppen 47
Företagsklimat enl ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI
73 78 70 Ned Bästa gruppen 73
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)
50 56 60 Ned Bästa gruppen 37
Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, %
23 25 19 Ingen Sämsta gruppen 38
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%)
3 Ingen 30