• Övergripande mål
 • Fullmäktigemål
 • Nämndsmål
 • Klippans kommuns befolkning ska öka till 19 500 personer år 2026.

  • Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik.

   • Alla ungdomar i målgruppen som inte fullföljt gymnasieexamen skall erbjudas stöd och vägledning till lämplig aktivitet

    Målvärde
    100%
   • Alla elever slutför sin gymnasieutbildning inom fyra år.

    Målvärde
    90
   • Högre andel av Klippans befolkning är självförsörjande.

    Målvärde
    40
  • Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.

   • Våra verksamheter präglas av hög närvaro. Detta inkluderar barn, elever och personal -Sjukfrånvaron för personal minskar.

    Målvärde
  • Vi ska se barns och ungdomars behov och genom förebyggande arbete och tidiga insatser i samverkan skapa förutsättningar för en positiv utveckling och ett tryggt liv.

   • Alla elever i årskurs ett kan läsa och förstå enkla meningar.

    Målvärde
    95%
   • Alla elever i årskurs ett har god taluppfattning.

    Målvärde
    95%
   • Alla förskolebarn har ökat sin förmåga inom språk och kommunikation.

    Målvärde
    100%
   • Alla elever är behöriga till gymnasieskolan.

    Målvärde
    80%
   • Alla verksamheter präglas av hög närvaro. Detta inkluderar barn, elever och personal.

    Målvärde