KKIK område   Mått Senaste utfall Vänersborg (utfall år) VGR Riket
Barn och unga
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)
2020
54% Upp
73,22% 62,56%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal
2020
5,59 Ned
5,22 5,21
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn
2020
148 890,96 Upp
158 636,39 156 337,39
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)
2019
62,7% Ned
75,57% 73,64%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Elever i åk 6 med lägst betyget E  i matematik, kommunala skolor, andel (%)
2020
86,3% Ned
86,71% 86,53%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor,  andel (%)
2021
82,9% Upp
84,21% 83,43%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)
2021
71,9% Ingen
67,49 65,84%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel (%)
2021
93,2% Upp
92,65% 91,78%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kr/elev
2020
117 000,82kr Upp
117 726,39kr 119 272,84kr
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)
2020
56,42% Ned
63,54% 65,49%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)
2020
66,95% Ned
71,94 70,39%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Gymnasieelever med ogiltig frånvaro, kommunala skolor,  andel (%)
2019
6,4% Upp
6,38% 7,82%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev
2020
113 167 Upp
133 720,69 137 803,67
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år
2020
10,12 Ned
25,07 40,92
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år
2019
28,49 Upp
28 27,2
Stöd och omsorg
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt  - förbättrad situation, andel (%)
2020
79,17% Ned
75,76% 76,52%
Mått för förväntade resultat
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)
2021
84% Upp
81 79,14%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde
2021
7 Upp
14,28 15,18
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv
2020
4 845,88kr Ned
4 620,18kr 4 681,92kr
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde
2021
176 Upp
134,86 132,61
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma
2020
82,89 Ingen
80,64 79,79
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Brukarbedömning  daglig verksamhet LSS  - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)
2020
73% Ned
73,11% 72,81%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv
2020
8 375,63 Upp
7 577,87 7 229,17
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde
2020
34 Ned
66,25 63,58
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde
2020
15 Upp
16 15,2
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng
2018
44,62% Ned
67,03% 68,8%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%)
2020
83% Ned
82% 81,44%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%)
2020
90% Lika
91% 90,58%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+
2020
257 265,39 Ned
247 564,78 255 463,68
Samhälle och miljö
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng
2021
54% Lika
61,58 59,17%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)
2020
28,51% Upp
35,15% 37,27%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)
2020
50,28% Ned
44,09 41,45%
Mått för förväntade resultat
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)
2020
19,79% Ned
35,82 35,57%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI
2020
73,91 Upp
73,96 73,79
Mått för förväntade resultat
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar
2020
48 Upp
24,48
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Miljömått
Mått för fullmäktiges inriktningsmål
Kolada (integration)
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person
2020
466 Ingen
516,87
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)
2020
58,66% Upp
42,13% 34,1%
Mått för förväntade resultat
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Miljömått
Kolada (integration)
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%)
2020
25% Ned
28,78% 29,26%