Møtedato Handsamast i Saksnr Arkivsaksnr Sak Status Vedtak Beskrivelse Status
30.03.2017
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL)              
16.03.2017
Kommunestyret (KST)              
09.03.2017
Miljø og kulturutvalet (MKU) 10/17 17/00292
Rullering av energi og klimaplanen
Pågående
Fylgjande vert valde:1. Arne Mosefinn2. Fredrik FjoseVara: Daniel Mosefinn
Avsluttet
9/17 17/00253
Framlegg til klimatiltak 2017
Avsluttet
Klimamidlane i 2017 vert brukt i samsvar med budsjettforslaget med følgjande endring:Tilskot piggfrie dekk vert auka med kr 25000, kr 2000 pr sett. Konsulent til rullering av klima og miljøplan vert redusert med kr 25000.
Avsluttet
8/17 15/01248
Uttale til forslag om nytt regelverk om vannscooter
Avsluttet
Voss kommune ser ikkje på vannscooter som eit nyttefartøy og ynskjer ikkje at det nasjonale regelverket vert endra som foreslått. Bruken av vannscooter medfører støy og uroing av natur og andre sine naturopplevingar og bruken bør derfor avgrensast -og ikkje aukast.
Avsluttet
7/17 17/00409
Vegfond 2017. prioritering av midlar
Pågående
Vegfond 2017 vert nytta i tråd med vedlagt prioriteringsliste
Pågående
6/17 17/00074
Løyve til å nytta snøscooter under "Hardinglaup Øystese - Voss" 2017
Avsluttet
1. Voss kommune gjev Bygdagnist AS løyve til å nytta inntil seks snøscooterar i beredskapssituasjon under «Hardinglaup Øystese-Voss» den 1. april 2017. Løyvet gjeld køyring frå grensa mot Kvam herad og fram til Hindartveit, jmf. kartskisse.
2. Voss kommune gjev Bygdagnist AS løyve til å nytta inntil to snøscooter ein dag i veke 12 eller 13 for å gjera vurderingar av føre og terreng i forkant av løpet.
3. Det vert sett fylgjande vilkår:
- Køyringa må avgrensast til naudsynt transport/beredskap.
- Reinsdyr i området må ikkje uroast.
Avsluttet
5/17 16/02623
Løyve til å nytta prepareringsmaskin og snøscooter i samband med arrangement i Vådalsbotn
Avsluttet
1. Voss Resort Fjellheisar får løyve til å nytta prepareringsmaskin og snøscooter for transport av skikøyrarar og utstyr under Norges Cup i frikøyring i Vådalsbotn, jf. kartskisse.2. Løyvet gjeld 12. april med reservedag 13. april 2017.3. Det vert sett fylgjande vilkår:- Køyringa må avgrensast til naudsynt transport.
Avsluttet
4/17 15/01142
Plassering av monumentet ridande Vossabrudlaup - ny vurdering av saka
Pågående
1. Plassering av monumentet vert som vedteke i sak 42/16.2. Monumentet vert sett opp med den omramming det har no, men med eit trappetrinn.Området rundt vert tilrettelagt med hellelegging og beplantning.Baksida skal løysast utan jordfylling.3. Kostnadane med flytting er knutepunktet sitt ansvar.
Ikke begynt
3/17 16/00840
Rammeplan for kulturskulen
Avsluttet
«Rammeplan for kulturskolen. Mangfald og fordjuping», utarbeida av Norsk Kulturskuleråd, vert vedteken innført og vert lagt til grunn for vidare drift og utvikling av Voss kulturskule.
Ikke begynt
2/17 17/00011
Årsmelding brannvernet for 2016
Avsluttet
Voss kommune godkjenner årsmelding slik framlagt av brannsjefen i internt notat datert 04.01.17
Avsluttet
02.03.2017
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 13/17 17/00192
Vetleflaten omsorgstun - oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan, planid 2017003
Avsluttet
Med heimel i plan og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 vedtek FPL oppstart av offentleg detaljreguleringsplan for Vetleflaten omsorgstun, planid 2017003.
Avsluttet
10/17 15/02770
Val av vara til sakkyndig nemnd
Avsluttet
Som vara til sakkyndig nemnd vart valt: Knut Kvissel
Avsluttet
16.02.2016
Kommunestyret (KST) 12/17 15/02770
Val av nemnder og utval
Avsluttet
Som medlem, i staden for Synnøve Bjørgum, i arbeidsgruppa som skal sjå på reglementa for politiske utval og folkevaldreglementet vert valt: Anita Jordalen.Som vara for Sigbjørn Hauge i valstyret, medan Synnøve Bjørgum har permisjon, vert valt: Liv Spilde.
Som vara til Voss Idrettshall vert valt – Amalie Gulbrandsøy
Som vara til forliksrådet vert valt – Arne Mosefinn
Val av 2 medlemmar og 2 vara til Stiftinga for garden Hustveit (vert valt for 2 år)
Medlem Vara
Åse Steen Olsen Lillian Rogne
Stein Helge Mandelid Daniel Mossefinn
Avsluttet
11/17 15/02770
Søknad om permisjon
Avsluttet
Synnøve Bjørgum får permisjon frå sine politiske verv i perioden 01.02.2017-01.11.2017. Vararepresentantane går inn i hennar verv i fritaksperioden.
Avsluttet
10/17 16/01552
Drift av VossabadetNytt kommunalt føretak. Vedtekter for Vossabadet KF
Avsluttet
1. Det vert oppretta eit nytt kommunalt føretak, Vossabadet KF, til drift av Vossabadet.2. Vedtekter for Vossabadet KF, datert 05.09.2016, med endring vart vedteke.(§ 5 – «og dagleg leiar» går ut)3. Honorar til styret: Leiar kr. 60.000,-, nestleiar 30.000,- og styremedlem kr. 20.000,- pr. år. Møtande vara kr. 1 000,- pr. møte.
Avsluttet
9/17 16/00466
Tenesteanalyse av Introduksjonsprogrammet i Voss kommune
Pågående
Tenesteanalysa av Introduksjonsprogrammet i Voss kommune vert teken til orientering
Avsluttet
8/17 16/02365
Uttale til planar om ny 132kV kraftleidning til Myrkdalen
Avsluttet
Voss kommune viser til at energi-kapasiteten til Myrkdalen må aukast slik at den planlagde utviklinga i området kan halde fram.
Den nye kraftlina er planlagt i ulike alternativ. Etter ei samla vurdering ( jf. saksutgreiinga) vil Voss kommune tilrå at
 alt 2B vert valt på strekninga forbi kulturlandskapet på Ulvund og
 Kraftlinja vert lagt i kabelgrøft frå Kjønnagard til Osa neset over dyrka mark i tråd med vedtaket frå formannskapet og grunneigar si tilbakemelding. Dette vil skåna den sårbare faunaen i lia. Deretter går linja i luftspenn på sørsida nedover Vinjadalen til planlagt kryssing av forslag 2A1 nær kraftstasjonen.
Avsluttet
7/17 17/00068
Turistinformasjon - Fornying av avtale mellom Destinasjon Voss AS og Voss kommune
Avsluttet
Kommunestyret godkjenner framlegg til avtale mellom Destinasjon Voss AS og Voss kommune vedkommande drift av nettportalen www.visitvoss.no og turistinformasjon for åra 2017 til 2021.
Avsluttet
6/17 15/03256
Godkjenning av finansieringsavtale Voss Gondol
Avsluttet
Kommunestyret godkjenner framlegg til avtale mellom Voss Gondol AS og Voss kommune som regulerer utbetaling av 20 mill. kr i lån og tilskot, tilbakebetaling av 15 mill. kr i lån og andre forretningsmessige tilhøve knytt til etablering av ny gondolbane på Voss.
Avsluttet
5/17 16/02508
Kommunal garanti - Voss Parkering AS
Pågående
Voss kommune garanterer med sjølvskuldnargaranti for lån på kr. 72 600 000 som Voss parkering As har teke opp i samband med bygging av parkeringshuset Vossapark..
Garantien gjeld for lånet sin hovudstol maks kr. 66 000 000 med tillegg av 10% til ein kvar tid sin gjeldande hovudstol til dekning av eventuelle renter og omkostningar.
Kommunen sitt maksimale garantiansvar kan ikkje overstiga kr. 66 000 000 + 10%.
19
Garantiansvaret vert redusert i takt med nedbetalinga på lånet og opphøyrer etter 25 år med tillegg av inntil 2 år. Garantitida opphøyrer 30.06.2044. jf garantiforskrifta § 3.
Det er ein føresetnad at Voss kommune skal ha pant i eigedomen
Ikke begynt
4/17 16/02542
Mellombels lokale ved Palmafossen skule frå 15.8.2017
Pågående
1. Modullbygg for to klasserom m/ tilhøyrande grupperom blir etablert ved Palmafossen skule frå og med skulestart august 20172. Kostnadane blir dekka av disposisjonsfond som då blir redusert til 6,5 mill.3. Varig løysing blir å kome attende til i samband med økonomiplanen 2018-2021
Pågående
3/17 16/02514
Søknad om fritak etter § 7a og § 7b for 2017
Pågående
Skulestad barnehage SA, Mønshaugen barnehage SA, og stiftinga Rogne barnehage oppfyller vilkår for fritak for eigedomsskatt etter § 7a.Sundve Fus barnehage AS og Læringsverkstedet AS oppfyller ikkje vilkår for fritak etter § 7a.Gnr. 175 bnr. 36 får fritak etter § 7a i eigedomsskattelova.»
Ikke begynt
2/17 15/01686
Kommunesamanslåing - etablering av mellombels fellesnemnd
Pågående
1. Voss kommune vedtek å etablera ei førebuande fellesnemnd som skal starte arbeidet med samanslåing av kommunane Granvin og Voss. Førebuande fellesnemnd sin funksjonstid er fram til fellesnemnd etter Inndelingslova § 26 blir sett ned.
2. Førebuande fellesnemnd får fylgjande mandat.
1. Mellombels fellesnemnd si oppgåve er å førebu, samordne og gjennomføre arbeidet med å etablere og byggje «nye» Voss kommune. Dette inneber:
14
i. Vere prosjekteigar for samanslåingsprosjektet. Vedta prosjektplan, prosjektorganisasjon, framdriftsplan og prosjektbudsjett.
ii. Førebu tilsetting av prosjektleiar/prosjektmedarbeidar.
iii. Førebu arbeid med økonomiplan, arealplanlegging og budsjett for det første driftsåret etter kommunesamanslåinga.
2. Nemnda har ansvar for å utarbeide visjon, verdiar og symbol. Fellesnemnda skal etterspørje og fylgje opp juridiske og prinsipielle tilhøve knytt til samanslåingsprosessen, og etterspørja og kontrollera at avtalar og reglar i høve tilsette sin rett til medverknad blir ivareteke.
3. Utarbeida plan for informasjon og involvering, og oppfylging av denne.
4. Utarbeide plan for kulturbygging.
5. Dersom einskilde saker som vedkjem samanslåingsprosessen er av ein slik art at dei må handsamast i ein eller begge kommunestyra/heradsstyra har fellesnemnda innstillingsrett til begge.
6. Fellesnemnda kan gje politiske arbeidsutval og administrasjonen fullmakter til å gjere vedtak i einskildsaker eller i saker av ikkje prinsipiell karakter.
7. Fellesnmenda må fastsetja møtegodtgjersle, og reglement for nemnda sitt arbeid.
8. Rådmennene/prosjektleiar har møte og talerett i fellesnemnda.
9. Til grunn for fellesnemndas arbeid ligger Intensjonsavtalen mellom Granvin og Voss fra 2016.
3. Det blir sett ned ei numerisk varaliste for begge kommunane til mellombels fellesnemnd.
4. Voss kommune vel fylgjande representantar til mellombels fellesnemnd:
Representantar
1. Hans Erik Ringkjøb
2. Sigbjørn Hauge
3. Bjørg Djukastein
4. Jorunn Ytrefjord
5. Knut Kvissel
Varaliste
6. Arne Mosefinn
7. Anita Jordalen
8. Sveinung Klyve
9. Iril Schau Johansen
10. Daniel Mossefinn
Ikke begynt
1/17 15/00514
Flaumdempande tiltak i Vossavassdraget
Pågående
1.Voss kommunestyre viser til studiet og utgreiinga av ulike flaumdempande tiltak i Vossavassdraget og ynskjer at NVE føretek ei nærare utgreiing og kvalitetssikring av dei mest aktuelle flaumdempande tiltaka.
2. Det vert vidare vist til brev frå NVE datert 14.februar og seinare presisering på epost og legg til grunn at utgreiingsarbeidet vert ferdig innan midten av mars 2018.
3. Utifrå den informasjon som føreligg ynskjer Voss kommune at NVE mellom anna undersøkjer nærare flaumtiltak oppstraums Vangsvatnet, samt at ein ser nærare på alternativet med ein bypass-tunell med inntak ved både Palmafossen- og Rognsfossen kraftverk med utløp i Vangsvatnet. Dette tiltaket må inkludera flaumtunellar nedstraums Vangsvatnet.
11
4. Nærare kostnadsvurdering, samfunnsøkonomiske konsekvensar og mogleg finansiering må vera ein del av utgreiingsarbeidet.
5. Voss kommune meiner at det må etablerast eit nasjonalt fond for klimatilpassing som kan hjelpa kommunar som får store utfordringar grunna dei klimaendringane me står framfor.
6. Finansiering av flaumtiltaka vert å koma tilbake til i eiga sak, så snart Voss kommune og NVE har konkludert i val av tiltak.
7. Voss kommune ber om at planlagde tiltak for flaumvern på Evanger og ved Elvegata må gjennomførast snarast mogleg og det same gjeld andre tiltak som kan gjennomførast i påventa av eit varig flaumvern for Vossavassdraget.
8. NVE skal i sine vurderingar også sjå på verknaden av flaum i Bolstadfjorden og vidare ut forbi Straume i Vaksdal kommune samt korleis tiltak og kan betra vasskvaliteten i fjorden.
9. For Voss kommune vert FPL styringsgruppe for arbeidet med NVE. Hans-Erik Ringkjøb, Sigbjørn Hauge, Arnfinn Gjerdåker og Iril Schau Johansen vert arbeidsgruppe i lag med representantar frå administrasjonen, og møter i fellesmøte mellom kommunen og NVE.
Pågående
13.02.2017
Administrasjonsutvalet (ADM)              
13.02.2017
Arbeidsmiljøutvalet (AMU)              
07.02.2017
Næring og tiltaksutvalet (NTA) 8/17 17/00050
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom gbnr. 125/1 Davidhaugen gard - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13 jfr Fvl § 13.1
Avsluttet
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1, 9 og 11 konsesjon til Kjersti Sæve Nesset på gnr 125 bnr 1 Davidhaug på Urdland. Konsesjonen er på vilkår av at ho buset seg på gardsbruket innan 1. mars 2022, og bur der i minst 5 år. Dersom søkjar ikkje har flytta til eigedomen innan denne fristen, må det føreligge ny konsesjonssøknad, der livssituasjon og tilhøva vert vurdert på nytt.
Avsluttet
7/17 17/00032
Søknad om konsesjon, gnr. 142 bnr. 15411
Avsluttet
Med heimel i konsesjonslova § 2 og 4, får Arild Klemp og Nina Helene J. Klemp konsesjon for erverv av fritidseigedomen gnr. 142 bnr. 154 i Groadalen på Reimegrend. Konsesjonen vert gjeve på vilkår av at søkjar byggjer på eller sel eigendomen før 4.7.2021.
Avsluttet
6/17 16/02497
Søknad om konsesjon Geitåni Kraftverk på gbnr 361/1 mfl - fallrettar
Avsluttet
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1,2,3 og 9 konsesjon tilGeitåni Kraft AS for bortleige av fallrettar og bruksrettar på grunneigedomane gnr/bnr 361/1, 361/2, 361/3, 361/4, 361/6, 363/1, 363/2, 365/1 og 365/2, for å kunne utnytte fallet i Geitåni mellom kote 305 til kote 26, i samsvar med Avtale mellom Geitåni Kraftverk AS og grunneigarane, underteikna 30.11.2015. Avtalen gjeld for 40 år.
Avsluttet
5/17 16/01651
Vurdering avkorting produksjonstilskot august 2016. Søkjar Lars H. Mossefinn
Avsluttet
Med heimel i forskrift om produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket (pt), godkjenner Voss kommune søknad om produksjonstilskot for føretaket Lars H. Mossefinn org. nr. 981904753, for søknadsomgangen august 2016 med avkorting av tilskotet med kr 10 000. Avkortinga er gjort med heimel i § 11 i forskrift om produksjonstilskot på grunn av utslepp av organisk gjødsel, jamfør §§ 38 til 40 i Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forureiningsloven).
Avsluttet
4/17 16/01651
Vurdering avkorting produksjonstilskot august 2016. Søkjar JanErik Skutle
Avsluttet
Med heimel i forskrift om produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket (pt), godkjenner Voss kommune søknad om produksjonstilskot for føretaket Jan Erik Skutle org. nr. 980486303, for søknadsomgangen august 2016 med avkorting av tilskotet med kr 10 000. Avkortinga er gjort med heimel i § 11 i forskrift om produksjonstilskot på grunn av brot mot spreiefrist for spreiing av husdyrgjødsel, jamfør § 23 i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.
Avsluttet
3/17 16/01651
Vurdering avkorting produksjonstilskot august 2016. Søkjar Tjukkebygda samdrift DA
Avsluttet
Med heimel i forskrift om produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket (pt), godkjenner Voss kommune søknad om produksjonstilskot for føretaket Tjukkebygda samdrift org. nr. 985081271, for søknadsomgangen august 2016 med avkorting av tilskotet med kr 5 000. Avkortinga er gjort med heimel i § 11 i forskrift om produksjonstilskot på grunn av brot mot spreiefrist for spreiing av husdyrgjødsel, jamfør § 23 i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.
Avsluttet
2/17 16/01410
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom, gnr/bnr 50/177
Avsluttet
Med heimel i konsesjonslovens § 2 og 4, får Pooja Parashar konsesjon for erverv av fritidseigedomen gnr. 50 bnr. 177 i Bavallen. Konsesjonen vert gjeve på vilkår av at søkjar byggjer på eller sel eigendomen før 20.7.2018
Avsluttet
1/17 16/01404
Søknad om konsesjon, gnr. 141 bnr. 107 og 108
Avsluttet
Med heimel i konsesjonslova § 2 og 4, får Geir Michael Reed Skagen konsesjon for erverv av fritidseigedomen gnr. 141 bnr. 107 og 108 i Groadalen på Reimegrend. Konsesjonen vert gjeve på vilkår av at søkjar byggjer på eller sel eigendomane før 28.2.2021.
Avsluttet
02.02.2017
Levekårsutvalet (LEV) 7/17 17/00097
Sosialhjelpssatsar til barnefamiliar/barn og barnetrygd
Pågående
1. Utval for levekår vedtek at barnetrygd er inkludert i utbetaling av økonomisk sosialhjelp som no. 2. Å halda barnetrygda utanom sosialhjelpssatsar vert vurdert i økonomiplansamanheng
Ikke begynt
6/17 17/00094
Namn på skule på Vossestrand
Pågående
Vossestrand barne- og ungdomsskule blir nytt namn på skulen på Vossestrand.
Pågående
02.02.2017
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 9/17 17/00150
Sentralidrettsanlegget - oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan - planid 2017002
Pågående
1. Med heimel i plan og bygningslova § 12-3 vedtek FPL oppstart av offentlegdetaljreguleringsplan for sentralidrettsanlegget, planid 2017002.2. Konto 25116625 - Bundne fond Reguleringsplan Nyre - sum kr 438 345, vert omdisponert til Detaljreguleringsplan Sentralidrettsanlegget – planid 2017002.
Avsluttet
8/17 15/02056
Detaljreguleringsplan Uttrågata 42- Planid 20150071.gongs handsaming
Pågående
1. I medhald av plan og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 vedtek FPL å leggja detaljreguleringsplan for Uttrågata 42, planid 2015007 ut til offentleg ettersyn, slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale, datert 25.01.2017, signert Bruket arkitektur AS.
2. Prosjektet skal illustrerast med fleire 3D illustrasjonar før 2.gongs handsaming
3. Det skal gjennomførast ope møte for god medverknad i høyringsperioden.
4. Nytt vegnamn i området vert føreslege til Banegata. Namneforslaga vert utlagt til offentleg ettersyn og sendt namnekonsulenten ved Universitetet i Bergen til uttale.
Avsluttet
7/17 16/00009
Detaljreguleringsplan for Voss klatrepark, Åsbrekkegjelet, planid 2016001 - offentleg ettersyn
Pågående
1. I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 vedtek FPL at privat detaljreguleringsplan for Voss klatrepark, Åsbrekkegjelet, planid 2016001 slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale datert 18.01.17, signert Nordplan AS, vert lagt ut til offentleg ettersyn.2. Nytt vegnamn i området vert føreslege til Åsbrekkevegen. Namneforslaget vert utlagt til offentleg ettersyn og sendt namnekonsulenten ved Universitetet i Bergen til uttale.
Avsluttet
6/17 16/01163
Klage på vedtak - Oppretting av grunneigedom frå gbnr 49/3243. gongs handsaming
Pågående
1. Formannskap/plan økonomi tek ikkje klagen til fylgje, og stadfestar vedtak om avslag på søknad om dispensasjon og frådeling motteken 18.05.2016.2. Saka vert sendt til Fylkesmannen for endeleg avgjerd.
Pågående
5/17 15/03542
Klage på avvisning av klage - Fundament til gondolbane - Gnr./bnr. 44/29
Pågående
1. Formannskap/plan og økonomi stadfestar administrasjonen sitt avvisingsvedtak av 06.01.17. Klage datert 10.01.17 vert ikkje teken til følgje.2. Saka vert sendt Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd
Pågående
05.01.2017
Miljø og kulturutvalet (MKU) 1/17 16/01417
Prioritering av spelemidlar 2017
Avsluttet
Utval for miljø og kultur tilrår følgjande prioriteringsliste for spelemidlar 2017:
Ordinære anlegg:
Søknad
Anleggsnr
Anleggseining
Søkjar
Søknadssum
Prioritet
Finfeltbane på Øvre Skjerve
1235011801
Skjerve skytebane, finfelt
Voss Skyttarlag
805 000
1
Snøproduksjon Slopestyle
1235012418
Myrkdalen freestyleanlegg, slopestyle-bakke
Myrkdalen freestyle-anlegg AS
700 000
2
Snøproduksjon Skitrekktrace
1235012402
Myrkdalen skitrekk
Myrkdalen freestyle-anlegg AS
700 000
3
Snøproduksjon Storslalombakke
1235012410
Myrkdalen freestyleanlegg, storslalombakke
Myrkdalen freestyle-anlegg AS
700 000
4
Snøproduksjon dam og grøfter
1235010707
Voss Ski- og Tursenter, start- og målområde
Voss Ski og tursenter AS
1 000 000
5
Snøproduksjon Voss Ski og tursenter-utstyr
1235010707
Voss Ski- og Tursenter, start- og målområde
Voss Ski og tursenter AS
628 000
6
8
Elektroniske blinkar
1235010704
Voss Ski- og Tursenter skiskytterstadion
Voss Ski og tursenter AS
300 000
7
Omlegging til kunstgras
1235000103
Prestegardsmoen Sentralidretts-anlegg, Olabanen
Voss Fotball as
2 500 000
8
Klubbhus IL Ørnar
1235001806
Idrettshus IL Ørnar, klubbhus
Ørnar IL
867 000
9
IL Ørnar, garderobeanlegg
1235001807
Idrettshus IL Ørnar, garderobeanlegg
Ørnar IL
802 000
10
IL Ørnar, Lagerbygg
1235001808
Idrettshus IL Ørnar, lagerbygg
Ørnar IL
376 000
11
Kunstgras Palmafossen idr.pl.
1235000401
Palmafossen idrettsplass, kunstgrasbane
IL Viljar
1 920 000
12
Rehabilitering av kunstgrasbane
1235000110
Prestegardsmoen kunstgrasbane
Voss Fotball as
1 000 000
13
innesvingen
1235010405
Innesvingen Golfsimulator
Voss golfbaner a/s
306 000
14
Kunstgras på Sundve idrettsplass. Seimenbanen
1235000701
Sundve idrettsplass, kunstgras
Eldar IL
2 406 000
15
Lys i Kulekøyrings-bakke
1235012401
Myrkdalen kulebakken
Myrkdalen freestyle-anlegg AS
700 000
16
Lys i Skicross-bakke
1235012412
Myrkdalen freestyleanlegg, ski-cross
Myrkdalen freestyle-anlegg AS
700 000
17
Lys i Storslalom-bakke
1235012410
Myrkdalen freestyleanlegg, storslalombakke
Myrkdalen freestyle-anlegg AS
700 000
18
Hordaland Fylkeskommune
1235008503
Nye Voss vidaregåande skule idrettshall
Hordaland fylkes-kommune
5 000 000
19
Rehabilitering sportsgolv Voss idrettshall
1235000201
Voss idrottshall
Voss kommune
500 000
20
Leirduebane Skjervet
1235011812
Leirduebane Skjerve
Voss jeger og fiskarlag
946 000
21
Elgbane Skjerve
1235011813
Elgbane Skjerve
Voss jeger og fiskarlag
268 000
22
Lagerbygg
1235010720
Lagerbygg Voss ski- og tursenter
Voss Ski og tursenter AS
900 000
23
Voss vgs - Idrettshall
1235008503
Nye Voss vidaregåande skule idrettshall
Hordaland fylkes-kommune
10 000 000
24
Voss Gymnas - Basishall
1235002804
Nye Voss gymnas basishall
Hordaland fylkes-kommune
4 000 000
25
Ekstra garderober i idrettshall Nye Voss Gymnas
1235002803
Nye Voss Gymnas idrettshall
Hordaland fylkes-kommune
1 000 000
26
Turløype Herresåsen -Skutlesmarki del 1
1235010718
Turløype Herresåsen - Skutlesmarki del 1
Voss Ski og tursenter AS
1 000 000
27
9
Turløype Herresåsen – Skutlesmarki del 2
1235010719
Turløype Herresåsen - Skutlesmarki del 2
Voss Ski og tursenter AS
1 000 000
28
Vossabadet konkurranse-basseng
1235014101
Vossabadet konkurranse-basseng
Voss kommune
21 000 000
29
Opplærings-basseng Vossabadet
1235014102
Vossabadet opplærings-basseng
Voss kommune
4 200 000
30
Stupebasseng Vossabadet
1235014103
Vossabadet stupebasseng
Voss kommune
7 000 000
31
Vossabadet overvakings-utstyr
1235014101
Vossabadet konkurranse-basseng
Voss kommune
700 000
32
Sosiale rom Vossabadet
1235014101
Vossabadet konkurranse-basseng
Voss kommune
500 000
33
Nærmiljøanlegg:
Søknad
Anleggsnr
Anleggseining
Søkjar
Søknadssum
Prioritet
Kunstgrasbane 1 15 x 30 m Vangen skule
1235002702
Vangen skule, ballbane med kunstgras 1
Voss kommune
217 000
1
Kunsgrasbane 2 15 x 30 m Vangen skule
1235002705
Vangen skule, ballbane med kunstgras 2
Voss kommune
217 000
2
Ballbane Vangen skule med basket
1235002703
Vangen skule, ballbane
Voss kommune
165 000
3
Ulike aktivitetsanlegg Vangen skule
1235002704
Vangen skule, aktivitetsanlegg
Voss kommune
287 000
4
Tilrettelegging av sti til Sivlesfossen
1235009002
Sti og utsiktspunkt Sivlesfossen
Voss kommune
285 000
5
Ballbane Nye Lundhaugen barnehage
1235013901
Ballbane Nye Lundhaugen barnehage
Voss kommune
300 000
6
Pumptrack ved Voss aktivtetspark
1235014001
Pumptrack Voss aktivitetspark
Voss kommune
300 000
7
Rehabilitering av Sundve ballbinge
1235000704
Sundve ballbinge
Eldar IL
195 000
8
I oversendinga til HFK skal fråsegna frå Voss Idrottsråd om mål for tildeling av spelemidlar til Voss kommune fylgja med
[Lagre]
Avsluttet
05.01.2017
Levekårsutvalet (LEV) 5/17 16/02421
Disponering driftstilskot fysioterapeut / vakante midlar
Pågående
Voss kommune omdisponerer driftstilskotet privatpraktiserande fysioterapeut til ein fastløna kommunal fysioterapeutstilling. Stillinga vert framleis knytt til barn og unge.
Ikke begynt
4/17 16/002387
Drift av velferdssentralen
Pågående
Stiftelsen Sosialbygget tek over ansvaret for drift av Velferdssentralen frå 01.01.2017
Stiftelsen Sosialbygget tek over ansvaret for drift av Velferdssentralen frå 01.01.2017
1 Føresetnaden er at Stiftelsen Sosialbygget;
a. følgjer opp målsettinga om å sikre gode tilbod til heimebuande eldre og menneske med nedsett funksjonsevne, minst på same nivå som i dag
b. Tek over arbeidsgjevaransvaret for kommunalt tilsett personell på same vilkår som i dag.
c. Får alle inntekter frå matserveringa og utleige av lokala
d. Får høve til å justere utleigeprisane for leige av lokala
2 Gjensidig oppseiingsfrist, 2 år.
e. Ved eventuell oppseiing må kommunen ta over same tal personell knytt til drift av Velferdssentralen som ved avtaleinngåinga, og akseptere avrekning av «tyngre» investeringar som vert gjennomført i lokala.
Ikke begynt
2/17 16/00164
Høyring - rammeplan for barnehagen sitt innhald og oppgåver
Avsluttet
Vedlagt høyringsfråsegn om ny rammeplan for barnehage blir send til kunnskapsdepartementet. Endring/tillegg skal innarbeidast i teksten
Avsluttet
1/17 16/02491
Framtidig drift eller avvikling av Voss leirskul
Pågående
Voss leirskule blir overført til private eigarar.
Ikke begynt
22.12.2016
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 99/16 16/02535
Prinsipp for sal/avhending av kommunal eigedom
Pågående
Eigedomane vert overdrege vederlagsfritt til lag/organisasjon mot at dei dekker alle kostnader knytt til overdraginga inkl. takst. Skøyte skal innehalda vilkår knytt til bruk og vidaresal.Dersom det ikkje er interesse for å overta eigedomen, skal denne kunne omregulerast og lysast ut for sal på den opne marknaden.Kvar skule må behandlas enkeltvis i eigne saker
Pågående med avvik
97/16 15/02683
Detaljreguleringsplan S1 Myrkdalen-endring planid. 20150091.gongs handsaming
Avsluttet
1. I medhald av Plan og bygningslova § 12-11 vedtek FPL at privat detaljreguleringsplan for Myrkdalen fjellandsby (S1,P3-P5,G og SKI) P-id 2015009, slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale datert 13.12.2016 signert Mad arkitekter as, vert lagt ut til offentleg ettersyn.
2. Nye vegnamn i området vert føreslege til Torggata, Bakkegata, Botnagata, Kilegata og Myrkdalsgata. Namneforslaga vert utlagt til offentleg ettersyn og sendt namnekonsulenten ved Universitetet i Bergen til uttale. Avsluttet
96/16 15/00613
Detaljreguleringsplan for stein- og masseuttak på Møn, planid 2006005, - offentleg ettersyn
Avsluttet
1. I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 vedtek formannskap, plan og økonomi at detaljreguleringsplan for Møn - stein og masseuttak, planid 2006005 slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale datert 8.11.16 signert Arkitektbruket ans, vert lagt ut til offentleg ettersyn..
2. Det vert foreslått at eit nytt punkt 10.2 vert innarbeidd i føresegnene før 2. gongs behandling av planforslaget:
10.2 Utover dei vanlege driftstidene kan det unntaksvis opnast for støyande aktivitet i kortare periodar.
Før ei slik ekstraordinær hending skal naboar og eventuelt andre berørte varslast i tråd med retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012), via SMS eller på annan tenleg måte.
Varslinga skal innehalde:
 kva som skal gjerast og kvifor dette er naudsynt
 stipulert tidsrom for det forventa arbeidet, både i tal dagar og når det gjeld tid på døgnet arbeidet vil føregå
 kontaktinformasjon til aktuelle ansvarlege for gjennomføring av arbeidet
3. Det vert varsla oppstart av arbeidet med ein utbyggingsavtale mellom Voss kommune og tiltakshavar Knut A. Møen.
4. Nytt vegnamn i området vert føreslege til Mønsberget (driftsveg 1 til 5). Namneforslaget vert utlagt til offentleg ettersyn og sendt namnekonsulenten ved Universitetet i Bergen til uttale
Avsluttet
95/16 16/01515
Klage på byggeløyve - Tilbygg - fritidsbustad på gbnr. 151/109 Kleivavegen 394
Avsluttet
1. Formannskap/plan og økonomi tek klagen frå nabo på gnr/bnr 151/115 til fylgje og opphevar vedtak om endra byggeløyve datert 30.08.2016.2. Formannskap/plan og økonomi kan ikkje sjå at tiltaket er i tråd med plan og søknaden vert avslått.
Avsluttet
15.12.2016
Kommunestyret (KST) 84/16 15/02798
Voss Tisafri
Pågående
VedtakUttale:Voss – ein TISA-fri kommuneTil vanleg får kommunane høve til å uttala seg gjennom høyringar i viktige saker. Det ser ikkje ut til at regjeringa legg opp til høyring før TISA-avtalen blir lagt fram for Stortinget.
. Kommunestyret i Voss kommune ønskjer at det vert gjennomført ei konsekvensutgreiing, Norsk offentlig utredning(NOU), med påfølgjande høyring, i likskap med andre saker som vil medføra at Noreg gir avkall på sin sjølvråderett.
I fråvær av ein slik prosess har kommunestyret på eige initiativ vedteke følgjande uttale:
38
Voss kommune kunngjer seg som TISA-fri kommune dersom ikkje følgjande føresetnader vert oppfylt:
- Kommunane må sikrast full handlefridom også i framtida med omsyn til organisering og gjennomføring av det offentlege tilbodet av tenester til innbyggarane. Det må mellom anna omfatta: vatn- og energiforsyning, renovasjon og avløp, redningsteneste, helse – og sosialtenester, utdanning, offentleg transport, og by- og regionalutvikling.
- Kommunane må sikrast fullt høve til å gjera om ein kvar konkurranseutsetting av lokale, offentlege tenester gjennom politiske vedtak, når kommunen måtte ønskja det, også når det vil seia at ein går tilbake til kommunalt eigarskap.
- TiSA-avtalen må ikkje avgrensa kommunal handlefridom til å regulera sektorar som er eller kan verta del av det kommunale ansvaret, det gjeld og tiltak som omfattar forbrukartryggleik, helse, sikkerheit, miljø og arbeidstakarrettar.
- Kommunen må sikrast fult vern mot overnasjonale tvistesystem som opnar for at kommunar kan verta utsett for søksmål for hevda tap som følgje av lovleg fatta politiske vedtak.
Vedtaket vert sendt Regjering, fylkesbenken på Stortinget, Kommunanes sentralforbund (KS) og (lokal-) media.
Ikke begynt
83/16 15/01011
Nedre Skiple hyttefelt, 2. gongs handsaming og endeleg godkjenning
Avsluttet
1. I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjenner kommunestyret i Voss detaljreguleringsplan for Nedre Skiple hyttefelt, plan-id 2013003, slik det går fram av plankart, reguleringsføresegner og planskildring, sist redigert 23.11.20162. Nytt vegnamn i området skal vere Øyjordshaugane.363. Detaljreguleringsplanen for Nedre Skiple hyttefelt, plan-id 2013003, skal i sin heilheit erstatte reguleringsplanen Nedre Skiple hyttefelt, plan-id 00019.
Avsluttet
82/16 15/01011
Detaljreguleringsplan Elvegata pid. 2012015
Avsluttet
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjenner Kommunestyret privat detaljreguleringsplan for Elvegata, planid 2012015 slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale datert 23.11.2016 signert OL Tvilde as34KST ber administrasjonen ta opp med utbyggjar om fasaden mot nord/aust kan få eit mjukare preg. Dette er ein av innfartsportalane til Vangen, og dette må det takast omsyn til.
Avsluttet
81/16 16/02289
Delegasjonsreglement for Voss kommune
Avsluttet
Det vert sett ned ei arbeidsgruppe som skal gå gjennom Delegeringsreglementet og legga det fram for kommunestyret.Medlemmer: Bjørg Djukastein, leiar, Sigbjørn Hauge, Iril Schau Johansen, Jorunn Ytrefjord/Elin Seim og Arnfinn GjerdåkerGjeldande delegasjonsreglement vert prolongert til arbeidsgruppa er ferdig med arbeidet sitt
Avsluttet
80/16 16/00335
Ny arbeidsgjevarpolitikk i Voss kommune
Avsluttet
Voss kommune vedtek ny arbeidsgjevarpolitikk datert 15.11.16 med følgjande endringar i andre avsnitt:Kommunestyret er det øvste arbeidsgjevarorganet i kommunen. Den daglege arbeidsgjevarfunksjonen er lagt til rådmann. Arbeidsgjevarpolitikken byggjer på eit felles verdigrunnlag for leiarar, tilsette, tillitsvalde og folkevalde i Voss kommune. Samspelet og rolleforståing mellom dei ulike aktørane er grunnleggjande for at ein skal lukkast med den vedtekne arbeidsgjevarpolitikken.»
Avsluttet
79/16 16/01309
Hovudplan for avløp og vassmiljø 2016-2026
Avsluttet
Hovudplan for avløp og vassmiljø 2016-2026 med vedlegg, datert 25.10.16, vert godkjent
Avsluttet
78/16 16/01309
Budsjett 2017
Pågående
1. Skattlegging. Skatt på inntekt og formue vert utlikna med maks. sats for 2017.
1. Skattlegging  Skatt på inntekt og formue vert utlikna med maks. sats for 2017. 2. Eigedomsskatt I medhald av eigedomsskattelova §§ 2 og 3a, vert det i 2017 skrive ut eigedomsskatt i heile kommunen.  Den alminnelege promillesatsen for 2017 er 7 promille, jfr eigedomsskattelova § 11 første ledd. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bueiningar for skatteåret 2017 er 3,0 promille, jf. esktl § 12a. Den same satsen skal også gjelde for fritidsbustader.  Eigedomsskatten skal betalast i tre terminar, 15.03, 15.06 og 15.10 i skatteåret , jfr esktl § 25 første ledd.  Kommunestyret fritek eigedommar etter §§ 7a og 7b i eigedomsskattelova. Liste vert lagt fram i eiga sak i kommunestyret innan utgangen av februar 2017. 3. Kommunale avgifter, gebyr og eigenbetaling vert endra slik:  Vass og avløpsavgifter er justert til 100 % dekning.  Kloakkavgift: 0 %  Vassavgift: 0 %
25
 Septikavgift: 2,8 %  Renovasjon: 2,5 %  Feiing: 2,8 %  Barnehage i samsvar med maksimalpris.  Skulefritidsordning: 2,8 %  Kulturskulen: 2,8 %  Fellingsavgift for vilt følgjer staten sine maksimalsatsar.  Plangebyr 2,8 %  Oppmåling 2,8 %  Byggesak 0 %  Gravferdsatsar 2,8 %  Kommunale avgifter skal betalast i tre terminar: 15.03, 15.06 og 15.10. 4. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2017 slik som det vert vedteke i budsjettet for 2017. Lånesummen er kr 132 100 000. Nedbetalingstid er 25 år. Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån og godkjenne endelege lånevilkår, herunder å binde rente, for lån innarbeidd i budsjettet og vedteke av kommunestyret. Avdragstid og lånestorleik må vera innanfor dei grenser som er vedtekne av kommunestyret. Fullmakta gjeld i heile lånetida. Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån til refinansiering av eldre gjeld og til å slå saman gjeldande lån innanfor dei avdragsvilkår som er vedtekne ved opphaveleg låneopptak. Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endra rentevilkår, herunder å binde renta, på alle eksisterande lån i heile avdragstida, jfr. økonomireglement. 5. Satsane for eigenbetaling i omsorgstenestene følgjer staten sine maksimalsatsar. Utval for levekår får fullmakt til å garantera for lån etter Lov om sosial omsorg, innanfor ei ramme på kr. 300 000,-. 6. Budsjett 2017 Drift Budsjettet vert vedteke på ramme for kommunalavdeling, netto driftsutgifter slik dei framgår av tabell . Ramme kommunalavdeling i 1000 kr Rådmannen politiske organ 26 271 000 Oppvekst 362 773 000 Helse og omsorg 342 992 000 Rådmannen sin stab 46 564 000 Kultur og fritid 35 033 000 Teknisk 100 587 000
Fellesinntekter
-914 866 000
7. Budsjett 2017 - Investering. Sjå tabell i saka.
8. Tilskot til private barnehagar.
Rådmannen får fullmakt til å fastsette endelege satsar med bakgrunn i vedteke kommunebudsjett i høve til gjeldande regelverk.
9. Sentrumsplan
Det vert løyvd kr 1 200 000 til utarbeiding av sentrumsplan. Løyvinga skal dekkast av tidlegare avsett disposisjonsfond.
10. Vossabadet
Det vert løyvd kr 1 500 000 til drift av Vossabadet KF fram til opning. Løyvinga skal dekkast av tidlegare avsett disposisjonsfond.
11. IKT utstyr skule
Det vert løyvd kr 1 000 000 til IKT utstyr i skulane. Løyvinga skal dekkast av tidlegare avsett disposisjonsfond

Rådmannen sitt budsjett framlegg vart vedteke med fylgjande endringar:
Bruk av fond:
Eingongsstønad dei store festivalane, Vossajazz, Ekstremsportveko, Voss Cup og Osafestivalen
200 000
Eingongsstønad Fossegrimen og Ole Bull
100 000
Eingongsstønad lag og organisasjonar
150 000
Investeringar av mindre storleik skular – solskjerming/sanitær
1500000
Investeringar av mindre storleik, helse og omsorg
500000
Styrking kraftfondet
500000
Voss Museum
2 000 000
4 950 000
NrInvesteringsprosjektProsjekt kostnadTidlegare løyvdLånerammeTilskot/ refusjon/ lån utanfor lånerammaSum løyving 20171Klausabakken (Lundhaugen) barnehage51 20028 00014 20014 2002Inventar og utstyr Gjernes,Sundve, Palmafossen skular, KST sak 21/153 0002 0001 0001 0003Større inventar/utstyr i skular barnehagar8 0003 0005005006Barnebustad/avlastning Gjerdebu45 20034 7003 5007 00010 5007Investering i teknisk utstyr pleie og omsorg (til institusjonane inkl. avlastning)4 4001 1006006009Omsorgsbustader Udlabutomta eller andre alternativ47 460020 00020 00010Voss sjukeheim - utskifting teknisk/nødstraumsaggregat5 0003 0002 0002 00011IT investeringar12 0004 0001 5001 50013Rehabilit. Tinghus 1 inkl utbetring ventilasjon kommunestyresal/ brannsikring kjellar10 0007 70080080014Diverse takrehab. kommunale bygg14 5003 7001 0001 00016Grøn avdeling - maskiner/utstyr1 95095070070017Fornying av bil- og maskinparken Anlegg & vedlikehald29 50017 5003 0003 00018Hovudplan Vatn25 50013 5003 0003 00019Hovudplan Avløp27 00015 0003 0003 00020Trafikksikringstiltak (jf. Trafikksikringsplanen, rullering 2011)4 5002 50050050023Nytt symjeanlegg113 80062 30012 50039 00051 50024Veginvestering - opprusting kommunale vegar75 00043 0001 0001 00026Reservevassverk Bømoen - 1. byggjesteg5 00002 5002 50027Voss næringspark Istad 10 da - tomtekjøp/tilrettelegging3 7002 2001 5001 50031Feiebilar 2 stk (feiing av fritidsbustader frå 2017)800080080032Nyhagen dagsenter (tidlegare Bordalen skule)4 7002 4902002 0102 21033Kløve barnehage3 7002 7001 0001 00034Skifte av lysanlegg Vetleflaten omsorgssenter1 25001 2501 25035Vegpakke13 00013 00013 000Sum prioritert510 160249 34040 00097 060137 060
27
Nytt tak Voss idrettshall
2000000
Avsetning rehabilitering av Gamlekinoen og uteareal tinghuset/gamlekinoen
1000000
Reasfaltering
1000000
Voss aktivitetspark - 500 000 flytta frå fond Bergsliparken til aktivitetsparken
1000000
5000000
Samla endringar
9 950 000
Inndekning bruk av disposisjonsfond
9 950 000
Drift
Bemanning barnehagar
800000
Kultur, Write an Opera/messingblås
150000
Matlevering utanom institusjonane (ingen auke)
50000
Inndekking
Redusert lønsreserve
350000
Redusert reservepost kst
500000
Budsjettert overskot
150000
Det vert løyvt 50000,- til Flykningehjelpa, Aleppo, frå kommunestyret sin reservepost 2016.
Verbalframlegg:
Følgjande vert å ta inn i arbeidet med økonomiplan:
• Investeringar og drift ved omlegging av mat til institusjonane
• Reduserte leigeprisar i Voss idrettshall
• Rehabilitering av uteområdet Tinghuset og Gamlekinoen
• Voss kommune går i dialog med Voss parkering for å auka tryggleiken på Vangen skule – finansiering vert å koma attende til
• Kommunen må arbeida aktivt for at sykkelvegen forbi Brynagjelet vert løyst gjennom NTP snarast
• «Leiga til eiga»: Sak om status for å gå frå å leiga til å eiga eigen bustad vert å fremja for kommunestyret
Bruk av lokal mat til institusjonanet vil styrkja lokalt næringsliv og gje mindre klimautslepp med transport. Dette må leggjast inn som ein premiss ved forhandling av ny matavtale.
Miljøsertifisering av kommunale einingar må forstsetja slik klimaplanen seier
28
Aktivisering av eldre og menneske med funksjonsnedsetjing: det å få vere i aktivitet og ha moglegheit til å delta sosialt er viktig for alle menneske, og gjev vinstar i form av betre fysisk og psykisk helse. Aktiviseringstilbod for eldre og dei med funskjonsnedsetjing skal difor oppretthaldast på minimum same nivå som for 2016.
Mange friviljuge jobbar hardt for å betra arealet i strandsonen langs Vangsvatnet. Kommunen må støtta opp om initiativet og aktivt bidra til å søkja midlar til utviklingsplanane som føreligg for området.
Vegplanane frå Lundarosen til Bavallen let venta på seg. Voss Kommune må visa sterkare initiativ ovanfor Statens Vegvesen for å koma i gang med planar/bygging av pasellen. Trafikkhøve er ikkje tilfredstillande slik det er i dag.
Kommunestyret skal haldast orientert om kommunen sin konsulentbruk i samband med kvartalsrapportane.
Spørsmål om klimabudsjett og elbilar skal vurderast i samband med rullering av klima og energiplanen.
Reglement og prisar for torget vert sendt over til MKU for heilskapleg handsaming.
KST ber ordførar ta kontakt med Nabobeino i samband med spørsmål eventuelt oppretting av ein sentral for utlån/leige av utstyr til personar med nedsett inntekt.
KST ber LEV sjå på sosialstønad/barnetrygd
Om det skal vera liste i budsjettframlegget over børtiltak – vert oversendt FPL sin budsjettprosess.
Pkt. 6 i Høgre sitt framlegg vert oversendt FPL sin budsjettprosess.
Ikke begynt
77/16 16/02169
Søknad om finansiering til ny basisutstilling ved Voss folkemuseum
Pågående
1. KST ser positivt på planane om ny basisutstilling ved Voss folkemuseum og innarbeider tilskot i budsjett 2017.2. Voss kommune sitt evt. tilskot skal gjevast under føresetnad av at Hardanger og Voss museum bidreg med tilsvarande beløp til oppgradering av bygningsmassane ved Voss folkemuseum.
Ikke begynt
76/16 16/01957
Feiing av fritidsbustader/hytter.
Avsluttet
Voss kommune godkjenner følgjande endring i gebyrforskrifta gebyr for brann- og feietilsyn i tråd med krav om feiing og tilsyn med fritidsbustader/hytter gitt i forskrift om brannførebygging §17;«gebyret er ein sats pr. pipeløp pr. år. Alle byggverk med fyringsanlegg og røykkanal skal ha feiing og tilsyn etter behov jfr. forskrift om brannførebygging §17.»
Avsluttet
75/16 15/02952
Detaljreguleringsplan for bustader Bjørkevegen, planid 2015010, - godkjenning av plan
Avsluttet
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjenner Kommunestyret privat detaljreguleringsplan for bustader Bjørkevegen, planid 2015010 slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale datert 15.11.2016 signert Multiconsult.
Avsluttet
74/16 15/01027
Detaljreguleringsplan for småbåthamn Bolstadøyri, planid 2014012, - godkjenning av plan
Avsluttet
I medhald av plan- og bygningslova §12-12 godkjenner Kommunestyret detaljreguleringsplan for småbåthamn Bolstadøyri, planid 2014012, slik det går fram av plankart datert 24.10.16, føresegner og planomtale datert 16.11.16.
Avsluttet
73/16 15/00514
Presentasjon av rapport om moglege flaumdempande tiltak
Pågående
Rapport frå Multiconsult «Moglegheitsstudie for flaumdempande tiltak iVossavassdraget» vert lagt ut på høyring frå 16.12.2016.Frist for uttale er 15.01.2017
Avsluttet
08.12.2016
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 90/16 16/01426
Klage på avslag - Frådeling av tilleggsareal til fritidsbustad frå gbnr 341/1 - Brandset
Pågående
1. Formannskap/plan og økonomi stadfestar administrasjonen sitt avslag datert 19.10.2016, klage frå Lars Brandset og Torgeir Halvorsen vert ikkje teken til fylgje.2. Saka vert sendt til Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd.
Avsluttet
89/16 16/01079
Klage på byggeløyve - Brakkerigg på gbnr 44/29 Gullfjordungsvegen 4
Pågående
1. Formannskap/plan og økonomi stadfestar administrasjonen sitt avslag datert 19.10.2016, klage frå Lars Brandset og Torgeir Halvorsen vert ikkje teken til fylgje.2. Etter vår vurdering er dette først og fremst ei sak mellom naboane og Jernbaneverket, der Jernbaneverket ved enkle grep kan ta omsyn til naboane. Voss kommune oppmodar Jernbaneverket om å imøtekoma naboane sine omtalte ynskje som gjeld ljos og støy.»3. Saka vert sendt til Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd.
Avsluttet
88/16 16/01079
Høyringsuttale KVU Gol - Voss
Avsluttet
1. KVU Gol-Voss legg opp til eit val mellom RV7 eller RV52 som ein av to framtidige hovudvegar vest-aust. Voss kommune vil i den samanheng peika på at E16 over Filefjell i dag har ein standard og regularitet som stettar kravet til heilårsveg over fjellet. Vegen bør framleis prioriterast og fullførast heilt frå Sogn og til Bergen.
2. Strekninga Bergen – Voss ved det valte konseptet K5, parallell bygging av veg og bane, må gjennomførast så raskt som mogleg. Denne strekninga av E16 fører fram til heile fire fjellovergangar som også er tenkt nytta i framtida, alle saman fergefrie.
3. RV7 må oppgraderast til trafikksikker heilårs riksveg og vert lagt til rette for villreinen. Det føreset mellom anna investering i tunell. Eit slik tiltak styrkar beredskapen ved vegstenging på andre aust-vest samband.
Avsluttet
06.12.2016
Næring og tiltaksutvalet (NTA) 32/16 16/02286
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom gbnr 303/3 - skogteig på Lund
Pågående
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1, 2 og 9, konsesjon til Olaf Lund for overtaking av skogteig gnr. 303 bnr. 3, på Lund.Vedtaket etter Konsesjonslova kan påklagast etter forvaltningslova § 28. Mogeleg klage må framsetjast skriftleg til kommunen innan 3 veker etter at melding om vedtak er motteke, jfr. forvaltningslova § 29.
Avsluttet
31/16 16/02223
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom gbnr. 169/2 og gbnr 174/3 - Grønlien
Pågående
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1, 2 og 9 konsesjon til Øystein og Camilla Gangdal for overtaking av gnr 169 bnr 2 og gnr 174 bnr 3 Grønlien og Mala støl i Voss.Vedtaket etter Konsesjonslova kan påklagast etter forvaltningslova § 28. Mogeleg klage må framsetjast skriftleg til kommunen innan 3 veker etter at melding om vedtak er motteke, jfr. forvaltningslova § 29.[
Avsluttet
30/16 16/02142
Søknad om konsesjon i høve lovbestemt buplikt knytt til gbnr. 16/5, Rekve i Dyrvedalen
Pågående
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1, 9 og 11 konsesjon til Aslaug Saue Skjelbred for overtaking av gnr 16 bnr 5 Rekve i Voss. Konsesjonen er på vilkår av at ho buset seg på gardsbruket innan 1.1.2019, og bur der i minst 5 år.
Vedtaket vert grunngjeve med at Voss kommune ønskjer at eigar av landbrukseigedom bur på eigedomen, og at kulturlandskapet, bygningar og resten av eigedomen vert best ivareteken på denne måten. Vidare er det eit viktig moment å oppretthalde busetnaden i grenda.
Vedtaket etter Konsesjonslova kan påklagast etter forvaltningslova § 28. Mogeleg klage må framsetjast skriftleg til kommunen innan 3 veker etter at melding om vedtak er motteke, jfr. forvaltningslova § 29
Avsluttet
29/16 16/01216
Frådeling av areal til bustadføremål på gbnr. 194/62
Pågående
I medhald av § 9 i jordlova vert det gjeve løyve til omdisponering av eit areal på ca.6,5 dekar til bustadføremål
I medhald av § 12 i jordlova vert det gjeve løyve til frådeling av to parsellar til bustadføremål på til saman ca. 6,5 dekar, med desse atterhald og merknader:
Frådelingsløyvet er gjeve i samsvar med situasjonskart datert 25.3.2015.
Dersom deling ikkje er rekvirert innan 3 år etter at samtykke til deling er gjeve, fell samtykke bort.
Vedtaket etter § 9 og § 12 i jordlova kan påklagast etter forvaltningslova § 28. Mogeleg klage må framsetjast skriftleg til kommunen innan 3 veker etter at melding om vedtak er motteke, jfr. forvaltningslova § 29.
Avsluttet
28/16 16/01715
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom gbnr. 50/181
Pågående
Med heimel i konsesjonslovens § 2 og 4, får Gunnar Brørvik konsesjon for erverv av fritidseigedomen gnr. 50 bnr. 181 ved Bavallen.Konsesjonen vert gjeve på vilkår av at søkjar byggjer på eller sel eigendomen før 28.10.2020.
Avsluttet
29.11.2016
Administrasjonsutvalet (ADM) 10/16 16/02387
Drift av velferdssentralen
Pågående
Stiftelsen Sosialbygget tek over ansvaret for drift av Velferdssentralen frå 01.01.2017
1. Føresetnaden er at Stiftelsen Sosialbygget;
a. følgjer opp målsettinga om å sikre gode tilbod til heimebuande eldre og menneske med nedsett funksjonsevne, minst på same nivå som i dag
b. Tek over arbeidsgjevaransvaret for kommunalt tilsett personell på same vilkår som i dag.
c. Får alle inntekter frå matserveringa og utleige av lokala
d. Får høve til å justere utleigeprisane for leige av lokala
2. Gjensidig oppseiingsfrist, 2 år.
a. Ved eventuell oppseiing må kommunen ta over same tal personell knytt til drift av Velferdssentralen som ved avtaleinngåinga, og akseptere avrekning av «tyngre» investeringar som vert gjennomført i lokala
Ikke begynt
05.12.2016
Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 13/16 16/00856
Rapportering sjukefråvær 3. kvartal 2016.
Avsluttet
AMU tek rapporten for sjukefråvær 3. kvartal 2016 til orientering. Rapporten gir eit tal forfråværet i perioden. Rapporten er ein del av grunnlaget for det systematiske arbeidetmed arbeidsmiljøet og oppfølging av sjukmelde
Avsluttet
12/16 16/02463
AMU sine oppgåver og retningslinjer
Pågående
Det blir sett ned eit utval ved Asbjørn Nilsen, Trude K Lydvo, Astri Remme og Mette Matthiessen som ser på kva AMU faktisk skal jobba med etter lov og forskrift, og om AMU er organisert føremålstenleg. Gruppa legg fram eit drøftingsnotat i komande møte i AMU.
Pågående
11/16 16/00869
Revisjon Akan retningsliner
Avsluttet
Revidert retningsliner for AKAN-arbeidet blir godkjent slik dei ligg føre i vedlegg
Avsluttet
24.11.2016
Miljø og kulturutvalet (MKU) 51/16 16/02389
Miljøvernprisen 2016
Pågående
Renate Lunde får miljøvernprisen 2016
Ikke begynt
50/16 16/02388
Tildeling av kulturprisen 2016
Avsluttet
Kulturprisen 2016 går til Voss spelemannslag
Avsluttet
48/16 16/02352
Tilskot av kulturmidlane 2016 til kultur i kulturplanen
Avsluttet
1. MKU viser til utlysing og mottekne søknader og finn å løyva kroner 44 400,- til”Kultur i kulturplan” av kulturmidlane 2016 post 14711.5100.385
2. Løyvinga vert å fordela på søkjarane som fylgjer:
Søkjar Søknadssum Innstilling
Voss kantori
7 000
5 000
Voss storband
30 000
5 000
Voss spelemannslag
20 000
20 000
22
Songkoret Bygdaklang
10 000
-
Open Klasse
50 000
-
Evanger taekwondoklubb
20 000
-
Voss NTN taekwondoklubb
30 000
-
Voss kommune, Kultur og fritid
15 200
-
Voss kommune, Kultur og fritid
24 400
14 400
Voss kommune, Kultur og fritid
10 000
-
Sum
216 600
44 400
*
3. Løyvingar vert utbetalt under føresetnad av framlagt årsmelding og rekneskap
Avsluttet
47/16 16/02351
Tilskot av kulturmidlane haust 2016 - born og ungdom
Avsluttet
1. MKU viser til utlysing og mottekne søknader og finn å løyva kroner 76 000,- til”Born og ungdom” av kulturmidlane 2016 post 14715.5100.385
2. Løyvinga vert å fordela på søkjarane som fylgjer:
Søkjar Søknadssum Innstilling
Voss fråhaldsråd
5 000
5 000
Voss skulemusikklag
30 000
0
Refleks TenSing
18 000
18 000
CISV Voss lokallag
35 000
13 000
Vossestrand musikkorps
60 000
40 000
Sum
148 000
76 000
3. Løyvingar vert utbetalt under føresetnad av framlagt årsmelding og rekneskap
Avsluttet
46/16 16/02255
Tilskot av kulturmidlane 2016 til lokale kulturbygg
Avsluttet
1. MKU syner til utlysing og mottekne søknader, og finn å løyva i alt kroner 60 000,- av lokale kulturmidlar som stønad til lokale kulturbygg, post 1.4746.5100.385
2. Løyvinga vert å fordela på søkjarane som fylgjer:
Søkjar Søknadssum Innstilling
Stiftinga Bergsliminne
20 000
20 000
Voss Musikkråd
15 000
5 000
Evanger Bedehus
25 000
17 500
Kløve Ungdomslag
20 000
17 500
19
Sum
80 000
60 000
Løyvinga vert utbetalt under føresetnad av framlagt årsmelding og rekneskap.
3. Løyvinga vert utbetalt under føresetnad av framlagt årsmelding og rekneskap
Avsluttet
45/16 16/02100
Tilskot av kulturmidlane 2016 til kulturminnevern
Avsluttet
1. MKU finn å løyva kroner 80.000,- av lokale kulturmidlar 2016 som stønad tilkulturminnevern-tiltak. Løyvingane vert å belasta konto 1.4713.5100.3852. Stønad som fylgjer:Søkjar Søknadssum InnstillingFortidsminneforeningen80 00080 000Sum80 00080 0003. Løyvingar vert utbetalt under føresetnad av framlagt årsmelding og rekneskap.
Avsluttet
44/16 16/02261
Tilskot av kulturmidlane til anna kulturarbeid - del 2, haust 2016
Avsluttet
1.MKU syner til mottekne søknader og finn å løyva kroner 34 000,- til ”anna kulturarbeid”, post 14715.5100.385
2.Løyvinga vert å fordela på søkjarane som fylgjer:
Søkjar Søknadssum Innstilling
Voss senioruniversitet
5 000
5 000
Universitetet i Bergen
8 000
0
Egdetveit Bygdekvinnelag
4 000
4 000
Voss Lyrikklag
7 000
7 000
Voss og omland Forsvarsforening
25 000
18 000
16
Sum
49 000
34 000
3. Løyvingar vert utbetalt under føresetnad av framlagt årsmelding og rekneskap.
Avsluttet
43/16 16/00905
Vedlikehald av idrettsanlegg 2016 sommaranlegga
Avsluttet
MKU viser til mottekne årsrapportar og løyver kr. 80.000,- til vedlikehald av idrettsanlegg, post 14719.5010.380, med ei slik fordeling:
Anlegg
Lag
Sum
Bjørgum idrettsplass
Bjørgum IL
14 000
Eideshagen idrettsplass
Bulken IL
11 000
FBK Voss kunstgras/Olabana
FBK Voss
14 000
Palmafossen idrettsplass
IL Viljar
14 000
Skulestadmo idrettsplass
IL Ørnar
14 000
Sundve idrettsplass
IL Eldar
11 000
Haugsvik nærmiljøanlegg
IL Eldar
2 000
Totalsum
80 000
Avsluttet
42/16 15/01142
Plassering av monumentet Ridande Vossabrudlaup
Pågående
Monumentet vert flytta til Bergsliparken med plassering langs parken og med ny og mindre omramming. Område vert tilrettelagt med stiar og beplanting(Alt. F).2. Steinen til monumentet skal takast vare på og lagrast. Administrasjonen får i oppdrag å finna lagerplass.
Pågående
41/16 16/02291
Løyve til å nytta snøscooter/trakkemaskin i området ved Storenolten, Myrkdalen.
Pågående
Voss kommune gjev «tinden-taren» v/Magnus Valland løyve til å nytta snøscooter/ trakkemaskin i høve frikøyringstevling i Myrkdalen i perioden 1. – 12. februar 2017. Det vert sett fylgjande vilkår:-Køyring med snøscooter/trakkemaskin må skje innanfor område/trase vist på kart datert 02.11.2016.Løyvet er gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag
Avsluttet
40/16 16/02290
Løyve til arrangement - motorferdsel i utmark på Hildestveit 2017
Pågående
Voss kommune gjev Voss Snøscooter og ATV lag løyve til fem arrangement med snøscooter på Hildestveit vinteren 2017
I tilfelle dårleg ver, og at arrangement vert avlyst, så gjeld løyve påfylgjande laurdag som reservedag for kvart arrangement.
7. januar: Skred og tryggleik
21. januar: Køyreteknikk 1
04. februar: Køyreteknikk 2
25. februar: Orientering i fjellet.
4.  mars: Fyrstehjelp/fjellvett med kyndig personell

  Voss kommune gjev løyve til å nytta snøscooter med tilrettelegging av arrangementa med å setja ut sperringar i grense mot naboeigedomar og for å setja ut postar, ein dag/kveld før kvart arrangementet. Køyringa må avgrensast til naudsynt tilrettelegging.
Det vert sett fylgjande vilkår:
- Det er kun medlemar i Voss Snøscooter og ATV lag som kan delta på   arrangementa.
- Køyring i pkt. 2 må avgrensast til ein dag for kvart arrangement.
- Det må takast tryggleikomsyn til eventuelle turfolk i området.
- Det må takast omsyn til hjorteviltet slik at dei ikkje vert skremde.
- Område må ryddast etter arrangementa sama dag
- All køyring må skje innanfor kartfesta område, kartskisse datert 07.10.2013
Løyvet er gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag
Avsluttet
38/16 15/01042
Klager på utsleppsløyve på gbnr 149/27 - Mjølfjell
Pågående
Utval for miljø og kultur stadfestar løyve til utslepp på gbnr. 149/27, 50 og 83, datert 05.09.2016 jf. Forurensingsforskriften §12-5. Klage frå naboane vert ikkje teke til følgje.Vedtaket er endeleg og kan ikkje klagast på.
Avsluttet
21.11.2016
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 87/16 16/01924
Høyringsuttale Nærpolitireforma
Avsluttet
Det vert vist til høyringsbrev dagsett 21.10.2016, og til innspel frå ordførarane i Eidfjord, Granvin, Kvam, Osterøy, Samnanger, Vaksdal, Voss og Ulvik dagsett 02.09.2016.
Framlegget gjekk kort ut på å leggja ned 5 lensmannskontor, overføra Osterøy kommune til Voss Lensmannsdistrikt og etablera eitt nytt tenestekontor i området Osterøy/Samnanger/Vaksdal. På denne måten ville ein ha:
 Eit kontor på Voss som no
 Eit kontor i Norheimsund som no
 Eit kontor i området Osterøy / Samnanger / Vaksdal
Slik ville 8 lensmannskontor verta 3.
(Prosessen i etterkant av dette har vist at det for Kvam og Samnanger kan vera interessant å inngå i eit samarbeid med andre.)
Dette ville gje heile området:
 Aktiv teneste 24/7 heile året
 Betre beredskap for alle kommunane
 «Flåtestyring» ville ført til ein langt betre back up
 Betre responstid
3
 Større etterforskingskapasitet
 Meir ressursar til førebygging
 Forvaltningsoppgåver på alle kontora
 Akseptabel reisetid for innbyggjarane
Samla ville denne organiseringa gje betre polititenester for alle innbyggjarane i dei omhandla kommunane, og stetta krava i «Nærpolitimodellen» om eit politi der folk er. Me føreslo å leggja Osterøy under Lensmannen på Voss. Dette ville gje området 8.000 fleire innbyggjarar som grunnlag for å bemanna opp politiet.
Etter førre reform, der ein tok vekk lensmannsstillingane i Osterøy og Vaksdal har polititenestene vorte svekka i desse kommunane. Me har gått frå bemanna lensmannskontor opne på alle vekedagane til kontor som berre sporadisk er opne.
I forlaget frå politimeistaren ligg framleis Osterøy under Bergen. Osterøy er ein distriktskommune og ynskjer sterkt å vera del av eit distriktspoliti. Det vil dei få om ein legg til grunn modellen vår. Eit betre bemanna politikontor i området Osterøy, Samnanger, Vaksdal vil heilt klart og betre polititenestene i indre strøk av området; Eidfjord, Granvin, Voss og Ulvik.
Samtlege kommunar har vore konstruktive i prosessen, og synt forståing til at ikkje alt kan vera som i dag. Det er difor underleg at framlegget til politimeistaren legg opp til Status Quo, med unntak av nedlegging av dei små kontora.
Voss kommune ber om at innspelet til struktur frå ordførarane i Eidfjord, Granvin, Kvam, Osterøy, Samnanger, Vaksdal, Voss og Ulvik dagsett 02.09.2016 vert realisert og bemanna i høve folketal og geografi.
Avsluttet
86/16 15/01248
Høyringsuttalelse Vestlandsregionen
Avsluttet
1. Voss kommune er samd i trongen for å erstatte dagens fylkeskommunar med sterke regionar med folkevald styring
2. Kommunen vurderer framlegg til intensjonsplan som eit godt grunnlag for etablering av Vestlandsregion
3. Voss kommune støttar KS landstyre sin uttale av 28.10.16 om folkevalde regionar. Ein vil likevel presisera at det er ein føresetnad for ein Vestlandsregion at:
 Staten overfører fleire oppgåver og virkemidlar til det regionale nivå og at regjeringa snarast kjem med ei avklaring av dette
 Vestlandsregionen skal ha nynorsk som offisiell målform
Voss kommune viser til intensjonsavtalen om ein ny Vestlandsregion der det mellom anna heiter:
«Vestlandsregionen skal gjennom ei kontinuerleg satsing på infrastruktur og kommunikasjonar nytte synergiar mellom vekstkraftige sentra og omlandet betre. Auka samhandling og utvida bu- og arbeidsmarknadsregionar skapar sjølvgenererande vekst- og utvikling.»I den samanheng vil Voss kommune peike på realisering av Vikafjellstunellen som eit avgjerande prosjekt for å binda den nye regionen saman. Vikafjellsvegen vil kopla Sogna- og Bergensregionen i hop, det vert sikker heilårsveg og med Bergen som porten til fjord-Noreg, vil ein her få endå betre infrastruktur inn i fjordane vår – sjølve ikonet i norsk reiseliv.
Avsluttet
17.11.2016
Kommunestyret (KST) 72/16 15/00637
Eigarskapsmelding 2015
Avsluttet
1. Kommunestyret tek eigarskapsmeldinga til orientering.
2. Kommunestyret gir fylgjande signal til framtidige eigarskapsmeldingar:
3. Det bør arbeidast for ei jevnare kjønnsfordeling mellom styremedlemmene.
4. Det skal lagast ein base for kandidatar til styreverv.
5. Kommunestyret oppmoda administasjonen til å utføre språklege og
redaksjonelle endringar i eigarskapsmeldinga for 2015. Vidare ynskjer
kommunestyret språkleg medvit som syter for korrekt og godt språk i
framtidige eigarskapsmeldingar.»
Avsluttet
71/16 16/02201
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2016
Avsluttet
1.Kommunestyret tek kvartalsmeldinga til orientering
2 Kommunestyret vedtek budsjettendringar i høve til tabell nr. 1
3 Kommunestyret vedtek at det ved positivt premieavvik ansvar 1840 og
positivt
avvik i høve mellom stipulert pensjon og betalt pensjon på ansvar 1841, skal
avsetjast til disposisjonsfond til bruk av betaling av pensjonskostnader og
eigenkapitalinnskot i pensjonsordning.
4 Kommunestyret vedtek at ubrukte lønsmidlar på lønsreserveposten vert sett
av til disposisjonsfond til lønsreservepost og til bruk av betaling av
pensjonskostnader og eigenkapitalinnskot i pensjonsordning.
5 Kommunestyret vedtek at kr. 250 000 ekstrainntekt ved sal av
skatteinnkrevjingstenester vert sett av til disposisjonsfond til kjøp av tenester
i samband med arbeidsgjevarkontroll.
6 Kommunestyret vedtek at inntekter meir enn budsjettert på ansvar 8320 skal
avsetjast til disposisjonsfond til bruk i samband med mottak av flyktningar.
7 Kommunestyret vedtek følgjande budsjettendringar: kr 1 000 000 vert flytta
frå konto 14904 1100 100 avsett til kapitalkostnader Vossabadet til konto
15100 8000 870 avdrag på lån. Kr. 500 000 vert flytta 12900 8300 120 til
12700 4500 120. Dette gjeld taksering av eigedomskatt.
Ikke begynt
70/16 16/02276
Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2020
Avsluttet
1. Forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 - 2020 vert vedteken med desse prosjekta i prioritert rekkefølge:1. Etikk, varsling og vernetenesta2. Rus og psykiatri3. Bemanning4. Leiing og administrasjon5. Barnevern6. IKT-tryggleik og personvern7. Oppfølging av større investeringsprosjekt8. Bemanning helsestasjon9. Spesialundervisning10. Heildøgnsomsorg
Vedtak
2. Planen erstattar revidert plan forvaltningsrevisjon for perioden 2012 – 2016.
3. Planen gjeld for resten av valperioden, 2016 – 2020, og fram til ny plan etter intensjonen vert vedteken i 2020.
4. Kommunestyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å føreta endringar og omprioriteringar i planen, samt til å kunna definera og avgrensa konkrete prosjekt innafor dei utvalde områda i planen
5. Planen skal reviderast og evaluerast minst ein gong i valperioden. Kommunestyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å gjera denne «revisjonen» og evalueringa.
6. Kontrollutvalet skal rapportere resultatet av forvaltningsrevisjonar til kommunestyret minst ein gong kvart år. Viktige revisjonsrapportar skal leggjast fram for kommunestyret etter kvart
Avsluttet
69/16 16/02275
Plan for selskapskontroll for perioden 2016 – 2020
Avsluttet
1. Forslag til plan for selskapskontroll for perioden 2016 - 2020 vert vedteken slik den ligg føre, inkludert dei endringane som kom fram i møtet.
2. Når det vert ytt kommunale tilskot til verksemder som ikkje er lagt under kommunal kontroll eller der kommunen går inn på eigarsida i slike selskap, ber komunestyret om at det vert teke atterhald om kontroll.
I slike høve kan kommunen sin revisor setja i verk kontroll med at midane vert forvalta slik det er føresett. Revisor skal ha rett til dei opplysningane som dei finn påkrevd for å utføra dette.
3. Planen erstattar revidert plan for selskapskontroll for perioden 2012 – 2016.
4. Planen gjeld for resten av valperioden, 2016 – 2020, og fram til ny plan etter intensjonen vert vedteken i 2020.
5. Kommunestyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å føreta endringar og omprioriteringar i planen.
6. Planen skal reviderast og evaluerast minst ein gong i valperioden. Kommunestyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å gjera denne «revisjonen» og evalueringa.
7. Kontrollutvalet skal rapportere resultatet av selskapskontrollar til kommunestyret minst ein
gong kvart år. Viktige revisjonsrapportar skal leggjast fram for kommunestyret etter kvart.
Avsluttet
68/16 15/00586
Detaljreguleringsplan for E16 - Nærøydalen, planid 2013008, - godkjenning av plan
Avsluttet
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjenner KST detaljreguleringsplan for E16 – Nærøydalen, planid 2013008 slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale datert 07.10.16, signert Statens vegvesen.
Avsluttet
10.11.2016
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 82/16 16/02288
Oppnemning av arbeidsgruppe for gjennomgang av folkevaldreglementet og vedtektene for dei politiske utvala
Pågående
Det vert oppnemnt ei arbeidsgruppe som skal ha 5 medlemmer. Dei skal sjå påfolkevalreglementet og reglementa for dei politiske utvala.Gruppa utformer mandat sjølve.Arbeidsgruppe er:Arnfinn Gjerdåker, leiar, Synnøve Bjørgum, Hans Erik Ringkjøb, Iril Schau JohansenOg Elin SeimRådmannen oppnemner sekretær for gruppa..Arbeidsgruppa kjem med si innstilling i løpet av våren 2017
Pågående
81/16 16/02288
Masseuttak Bjørkemoen (NOBI Voss)
Pågående
1. Med heimel i plan- og bygningslova (pbl) § 12-8 vedtek utval for Formannskap, plan og økonomi (FPL) oppstart av detaljreguleringsplan for Masseuttak Bjørkemoen (NOBI Voss), plan-id 2015013.2. I medhald av pbl § 12-9 vedtek FPL at planprogram for detaljreguleringsplan for Masseuttak Bjørkemoen (NOBI Voss), plan-id 2015013, datert 25.10.2016 vert lagt ut til offentleg ettersyn.
Pågående
79/16 15/00517
Høyringsfråsegn - matrikkellov
Avsluttet
Voss kommune er samd;1. i forslaget om å innføre krav til utdanning og autorisasjon for personell med ansvar for landoppmåling
Voss kommune meiner vidare at;
2. kommunane framleis skal ha ansvar oppmåling i samsvar med dagens praksis.
3. framlegget om å gje Statens Kratverk overordna ansvar for føring av eigedomsregisteret er føremålsteneleg, under føresetna av at føringa framleis kan skje i kommunar som har kompetanse/kapasitet til dette
4. Staten dekkjer alle ekstrakostnadar kommunane vert påført, både på kort og lang sikt
Avsluttet
78/16 16/01427
Saksframlegg - Klage på rammeløyve til tilbygg - Frelserarmeen gnr./bnr.
Avsluttet
1. Formannskap/plan og økonomi stadfestar administrasjonen sitt byggeløyve datert 06.09.2016, klage frå naboar vert ikkje teken til fylgje.2. Saka vert sendt til Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd.
Avsluttet
77/16 16/00790
Saksframlegg - Frådeling av bustadtomt - Gbnr 277/10 og 25 - Myrkdalsvegen 583
Avsluttet
1. Kommunen syner til saksutgreiinga. Etter vår vurdering er vilkåra i plan- og bygningslova § 19-2 andre ledd oppfylt, og kommunen gjev med dette dispensasjon frå arealdelen av kommunedelplanen for Myrkdalen for frådeling av ei bustadtomt på gnr./bnr. 177/10 og 252. Det skal betalast sakhandsamingsgebyr på kr. 12.049,-.3. Sjølve frådelingsløyvet etter plan- og bygningslova § 20-1 skal gjevast administrativt.
Avsluttet
76/16 16/01163
Klage på vedtak - Oppretting av grunneigedom frå gbnr 49/324 2. gongs handsaming
Avsluttet
1. Formannskap/plan og økonomi vurderer det slik at det føreligg særlege grunnar for å ta klagen til handsaming, sjølv om han kom inn ein dag for seint.2. Formannskap/plan og økonomi tek klagen frå nabo på gnr/bnr 49/316 til fylgje og opphevar vedtak om dispensasjon og løyve til frådeling av grunneigedom frå gnr/bnr 49/324.3. Formannskap/plan og økonomi kan ikkje sjå at vilkåra i pbl § 19-2 er oppfylt. Søknad om dispensasjon og frådeling motteken 18.05.2016 vert avslått.
Avsluttet
03.11.2016
Levekårsutvalet (LEV) 24/16 16/02230
"Den gode barnehage- og skuleeigar" - eit opplærings- og utviklingsprogram for politisk og administrativ leiing.
Avsluttet
Voss kommune stiller seg positiv til å melde seg på utviklingsprogrammet «Den gode barnehage- og skuleeigar», og vil ha dette som satsingsområde for både politisk og administrativt nivå i heile programperioden.
Avsluttet
27.10.2016
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL)              
25.10.2016
Næring og tiltaksutvalet (NTA) 27/16 16/01868
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom gbnr. 48/221
Avsluttet
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1,3, 9 og 11 konsesjon til Anna Ringheim Lid for overtaking av gnr 48 bnr 221 og beiterett i utmarka til gnr 48 bnr 1 i Voss jf avtale datert 7.3.2014. Vilkår for konsesjonen er at tomt 48/221 på stølen Kroni og beiterett vert ein del av landbrukseigedomen gnr 50 bnr 4.
Avsluttet
26/16 16/01867
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom gbnr. 48/220
Avsluttet
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1,3, 9 og 11 konsesjon til Asle Gjeraker for overtaking av gnr 48 bnr 220 og beiterett i utmarka til gnr 48 bnr 1 i Voss jf avtale datert 7.3.2014. Vilkår for konsesjonen er at tomt 48/220 på stølen Kroni og beiterett vert ein del av landbrukseigedomen gnr 53 bnr 1.
Avsluttet
20.10.2016
Kommunestyret (KST) 67/16 16/01520
"Evaluering og utvikling av legetjenesta i Vosskommune"
Avsluttet
Rapporten «Evaluering og utvikling av legetjenesten i Voss kommune» frå Agenda-Kaupang vert teken til orientering
Avsluttet
66/16 15/03433
Val av forliksråd og styre til Vossabadet
Avsluttet
Kommunestyre gjer fylgjande val:ForliksrådetNils Tveite, leiarHaldor Dugstad, medlemRigmor Skeie Petersen, medlem Vara i rekkje:Batur AbudukeyimuMay RøsslandAnne Jorunn Ryum Møen
Voss Idrettshall:
Leiar Torgunn Hegland går ut, Ny leiar er Sigbjørn Hauge
Karethe Lunde blir ny medlem og nestleiar
Ny vara:
Valnemnda kjem tilbake til ny vara.
Styre for Vossabadet:
Leiar Torgunn Hegland
Nestleiar Jorunn Lødemel
Styremedlem Gunnvor Loven
2
Styremedlem Arne Moen
Styremedlem Arild Rogde
Vara i rekkje:
Hans Engelsen Eide,
Hanne Heggen Hedenstad
Alexander William Mathieson
Erik Østlie
Elin Seim
Avsluttet
65/16 51/01014
Detaljreguleringsplan for Røvhaugane hyttefelt, plan-id 2011018, klage på vedtak
Avsluttet
KST imøtekjem klage på vedteken detaljreguleringsplan for Røvhaugane hyttefeltplanid. 2011018.Stenging av tilkomstveg til eigedomane gnr 247 bnr 32/39/41 i plankart skal fjernast.
Avsluttet
64/16 16/01836
Årsmelding Kraftfond 2015
Avsluttet
Kraftfondet si årsmelding og rekneskap for 2015 vart godkjent.
Avsluttet
63/16 16/01712
Endring i selskapsavtalen til Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS
Pågående
Kommunestyret godkjenner Selskapsavtale for IKA Hordaland IKS, gjeldende fra1.1.2017.
Pågående
18.10.2016
Administrasjonsutvalet (ADM) 8/16 16/00335
Prosess ny arbeidsgjevarpolitikk - løypemelding
Avsluttet
Administrasjonsutvalet tok saka til orientering.
Ikke begynt
06.10.2016
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 71/16 16/01701
Klage på byggeløyve - Nybygg - bustadhus på gbnr 245/19 - Skjeldaleitene 70
Avsluttet
Formannskap/plan og økonomi stadfestar administrasjonen sitt byggeløyve datert 01.09.2016, klage frå naboar vert ikkje teken til fylgje.Saka vert sendt til Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd.
Avsluttet
70/16 15/03551
Avfallsmottak Bjørkemoen
Avsluttet
I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 vedtek FPL å legge privat detaljreguleringsplan for Avfallsmottak på Bjørkemoen (IHM), plan-id 2014008, ut til offentleg ettersyn, slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale datert 07.07.2016. Planen er signert Rambøll AS v/Kristian Ramstad Johansen/Espen Drange.
Avsluttet
Formannskapet er kjent med andre planar i området og at det i den samanheng vert diskutert utbyggingsavtalar knytta til teknisk infrastruktur. Bjørkemoen avfallsmottak må vera budd på å ta sin høvise del av kostnadar knytta til slik infrastruktur ved eventuelle utbyggingsavtale.
Avsluttet
29.09.2016
Levekårsutvalet (LEV) 22/16 16/00176-9
Mogeleg forsøk med leksefri i grunnskulen
Pågående med avvik
1.Det blir sett ned ei arbeidsgruppe som får ansvar for å komme med framlegg om korleis ev. ansvar skal gjennomførast Arbeidsgruppa for rektor, tillitsvalde og administrasjonen i kommunen til å legge fram eit forslag til korleis eit ev. forsøk kan gjennomførast.2. Gruppa bør legge fram sine tilrådingar i første møtet etter årsskiftet. Oppstart av eit ev. forsøk kan tidlegast skje frå hausten 2017.3. Arbeidsgruppa blir supplert med 2 representantar frå elevane.,
Avsluttet
22.09.2016
Miljø og kulturutvalet (MKU) 36/16 16/01899
Løyve til motorferdsel i utmark - ATV og traktor- Mjølfjell Vel
Avsluttet
Voss kommune gjev Mjølfjell Vel løyve til transport med atv og traktor i samband med reperasjon og vedlikehald av bru ved Kårdal, jmf køyretrase kart datert 13.09.2016.
Vilkår: Løyvet gjeld for barmarkssesongen, fram til 1. desember 2016. Eventuelle køyrespor må vølast straks arbeidet er ferdigstilt. Løyvet vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
I fylgje lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.6.1977 § 6, og forvaltningslova sine reglar, kan vedtaket påklagast innan 3 veker etter at klagaren er gjort kjend med vedtaket.
Klage skal stilast til Fylkesmannen i Hordaland og sendast via rådmannen i Voss
Avsluttet
35/16 16/01841
Løyve til motorferdsel i utmark - traktor på gbnr. 250/14 Torbjørn Svane
Avsluttet
Voss kommune gjev Torbjørn Svane løyve til transport med traktor i utmark, jmf.kart over innteikna køyretrase datert 02.09.2016
Vilkår: Løyvet gjeld i tidsrommet september/november 2016.Eventuelle køyrespor må vølast straks arbeidet er ferdigstilt.
Løyvet vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag. I fylgje lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.6.1977 § 6, og forvaltningslova sine reglar, kan vedtaket påklagast innan 3 veker etter at klagaren er gjort kjend med vedtaket. Klage skal stilast til Fylkesmannen i Hordaland og sendast via rådmannen i Voss.
Avsluttet
34/16 16/01908
Grunnleige for ny travbane
Avsluttet
1. Voss kommune innvilgar søknaden frå Voss tråvlag om betaling av grunnleiger for arealet avtalen omtalar. 2. Årleg kostnad, om lag kroner 38.500,-, skal innarbeidast gjennom auka budsjettramme gjeldande frå 2017. 3. Betalinga av grunnleige vert vurdert på nytt etter 5 års drift
Avsluttet
19.09.2016
Administrasjonsutvalet (ADM) 7/16 16/01520
Framtidig organisering av kommunelegekontoret i Voss kommune
Avsluttet
1. Kommunen vil sikra at kommunehelsetenesta har tilstrekkeleg kapasitet til å løysa viktige samfunnsmedisinske oppgåver og at pasientane som i dag soknar til kommunelegekontoret har eit godt medisinskfagleg tilbod.
Avsluttet
2. Kommunen opnar for at kommunelegekontoret kan driftast som eit kommersielt fastlegekontor tilknytt offentlege oppgåver eller som eit kommunalt legekontor med tilsvarande oppgåver. Konkret val av løysing må administrasjonen ta stilling til etter drøfting med aktuelle søkjarar. Vidare vert det opna for at administrasjonen kan inngå incentivavtaler med kommunalt tilsette legar.
Avsluttet
6/16
Målbruksplan for Voss kommune
Avsluttet
Målbruksplan for Voss kommune vert godkjend slik den ligg føre i vedlegg 1 til saka med fylgjande endring, stryk siste setning under punkt 4. Viser elles til Språkrådet si rettleiing om konsekvent nynorsk.
Avsluttet
19.09.2016
Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 9/16 16/00856
Rapportering av sjukefråvær 2. kvartal 2016
Avsluttet
AMU tek rapporten for sjukefråvær 2. kvartal 2016 til orientering. Rapporten gir eit tal for fråværet i perioden og er ein del av grunnlaget for det vidare systematiske arbeidet med arbeidsmiljøet og oppfølging av sjukmelde
Avsluttet
8/16 16/00869
AKAN handlingsplan 2016-17, revisjon
Avsluttet
AKAN handlingsplan 2016-17 vert godkjend.
Avsluttet
15.09.2016
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 68/16 16/01552
Drift av VossabadetNytt kommunalt føretak. Vedtekter for Vossabadet KF
Avsluttet
1. Det vert oppretta eit nytt kommunalt føretak, Vossabadet KF, til drift av Vossabadet.
Avsluttet
2. Vedtekter for Vossabadet KF, datert 05.09.2016, vert vedteke.
Avsluttet
3. Nytt styre for Vossabadet KF vert valt av kommunestyret snarast i tråd med vedtektene §7: 5 styremedlemer; 3 med funksjonstid 4 år, 2 med funksjonstid 2 årNestleiar for 2 årLeiar for 2 år4 varamedlemer for 2 år
Avsluttet
4. Administrasjonen lyser ut stilling som dagleg leiar og teknisk driftsleiar snarast for tilsetting når styret for Vossabadet KF er på plass.
Avsluttet
5. Midlar til drift fram til opning vert lagt inn i budsjettet for 2017.
Avsluttet
67/16 16/01799
Uttale til Utviklingsplan for Hordaland-  høyringsforslag. Regional planstrategi 2016-2020.
Ikke begynt
Frå Voss kommune si side vil ein understreke den regionale verknaden  ein  ny jernbane og veg mellom  Arna og Voss vil kunne få. Vi viser her til  våre tidlegare innspel til planarbeidet med   « Regional transportplan» og  «Regional areal- og transportplan for Bergensområdet».
For å kunne  få til ei framtidsretta og samordna areal- og transportutvikling  er det avgjerande ein  også ser potensialet for ein kollektivakse frå Bergen mot Voss og at ein planlegg for dette. Ved ei framtidig bustad- bygging langs dei nye stasjonane  og nærområda  langs jernbanen vil ein kunne ta ein del av den forventa folkeveksten i Bergen på ein klimavennleg måte. Voss kommune ber derfor om at dette aspektet vert synleggjort og innarbeida i dei regionale planane.  For å få til  ei slik utvikling er det naudsynt med eit tett samarbeid mellom m.a. jernbaneverket,  fylkeskommunen og dei berørte kommunane. Som regional utviklingsaktør vil Hordaland fylkeskommune her kunne spele ei viktig rolle. Ikke begynt
65/16 15/02440
Søknad om utvida tal bueiningar - Opelandsmarka
Avsluttet
Tal bueiningar i Opelandsmarka, område B35 i kommuneplanen, vert utvida til inntil 80. Området skal innehalde eit variert bustadtilbod med blanding av einebustader, tomannsbustader og fleiremannsbustader
Avsluttet
64/16 15/01011
Nedre Skiple hyttefelt, reguleringsendring
Avsluttet
1. I medhald av plan og bygningslova §§ 12-14, 1. ledd, 12-10 og 12-11 vedtek FPL å legge reguleringsendring av Nedre Skiple hyttefelt, plan-id 2013003, ut til offentleg ettersyn, slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale datert 20.06.2016. Planen er signert O. L. Tvilde v/Tor Tvilde.
Avsluttet
2. Nytt vegnamn i planområdet vert føreslege til Øyjordshaugane. Forslaget til vegnamn vert med dette lagt ut til offentleg ettersyn og sendt namnekonsulenten ved Universitetet i Bergen til fråsegn.
Avsluttet
63/16 16/01439
Saksframlegg - Utbygging av Handelslagkvartalet på gbnr 255/71 og 73
Avsluttet
1. Voss kommune syner til saksutgreiinga. Etter kommunen si vurdering er vilkåra i plan- og bygningslova § 19-2 andre ledd oppfylt, og kommunen gjev med dette dispensasjon frå reguleringsplanen for Vossevangen, planid. 98001, i høve tal etasjar for Handelslagskvartalet, gnr/bnr 255/71 og 73
Avsluttet
2. Det skal betalast sakhandsamingsgebyr på kr. 12.049,-.
Avsluttet
62/16 16/01216
Saksframlegg - Frådeling av areal til bustadføremål på gbnr. 194/62
Avsluttet
1. Kommunen vurderer saka slik at vilkåra i plan- og bygningslova § 19-2 andre ledd er oppfylt. Kommunen gjev med dette dispensasjon frå arealdelen av kommuneplanen for frådeling av to bustadtomter på gnr./bnr. 194/62, på vilkår av at resterande areal vert seld til nabobruk som er i aktivt bruk, gnr./bnr. 195/2
Avsluttet
2. Det skal betalast sakhandsamingsgebyr på kr. 12.049,-.
Avsluttet
3. Sjølve frådelingsløyvet etter plan- og bygningslova § 20-1 skal gjevast administrativt.
Avsluttet
61/16 16/01079
Saksframlegg - Klage på byggeløyve - Nybygg brakkerigg på gbnr 44/29 Gullfjordungsvegen 4
Avsluttet
1.a Formannskap/plan og økonomi tek ansvarleg søkjar sin klage om varigheit til følgje, og godkjenner bygget for 8 år.
Avsluttet
1.b Formannskap/plan og økonomi tek ansvarleg søkjar sin klage om at trappa kan behaldast til følgje, på vilkår at den vert snudd 90 gradar.
Avsluttet
2.a Formannskap/plan og økonomi stadfestar administrasjonen sitt byggeløyve av 02.06.16 inklusiv endringane i pkt. 1. a og b. Klagen frå nabo på gnr./bnr. 45/124 vert ikkje teken til følgje.
Avsluttet
2.b Saka vert sendt Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd.
Avsluttet
60/16 16/01163
Klage på vedtak - Oppretting av grunneigedom frå gbnr 49/324
Avsluttet
1. Formannskap/plan og økonomi opphevar vedtak om dispensasjon og løyve til frådeling av grunneigedom frå gnr/bnr 49/324
Avsluttet
2. Saka vert sendt til Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd.
Avsluttet
13.09.2016
Næring og tiltaksutvalet (NTA) 25/16 15/03545
Klage på avslag om utvida åpningstid Al Mangal
Avsluttet
1. Utval for Nærings og tiltaksarbeid stadfestar administrasjonen sitt vedtak om avslag på utvida serveringstid.2. Saka vert sendt Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd.
Avsluttet
24/16 16/01722
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom gbnr. 86/13 - Orretræet på Øvsthus
Avsluttet
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1,2,9 og 11 konsesjon for overtaking av gnr 186 bnr 1, Orretræet på Øvsthus, til Kjell Rune Agledal.
Dette er på vilkår av at han buset seg på eigedomen innan 1.10.2019, og bur der i minst 5 år og at avtalt kjøpesum ikkje overstig 1.500.000 kr. Vedtaket er grunngjeve med at eigedomen etter synfaring vert vurdert som landbrukseigedom utan bustadhus. Verdivurderinga og løyve er gjort utifrå den vurderinga. Ny eigar vert pålagd å setja skogarealet i produksjon, jf lov om skogbruk § 6 og forskrift om berekraftig skogbruk kap. 3 (§§ 6-8) har skogeigar plikt til å gjennomføra naudsynte tiltak for å sikra tilfredsstillande forynging innan tre år etter hogst. Avsluttet
23/16 16/01699
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom gbnr 186/1, 186/5 og 109,11 - Buplikt på Takla Ytre
Avsluttet
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1,2,9 og 11 konsesjon til Kjell Jørgen Takla Nace for overtaking av gnr 186 bnr 1, gnr 186 bnr 5 og gnr 109 bnr 11, Takla Ytre i Voss. Dette er på vilkår av at han buset seg på bruket innan 1.10.2018, og bur der i minst 5 år.
Avsluttet
22/16 16/01532
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom gbnr. 145/1 - Fritak frå buplikt
Avsluttet
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1,2,9 og 11 konsesjon for overtaking av gnr 145 bnr 1, gnr Vetle-Hegg i Raundalen, til Sissel M. Folkvord. Dette er på vilkår av at ho buset seg på bruket innan 1.10.2017, og bur der i minst 5 år. Vedtaket vert grunngjeve med at Voss kommune ynskjer å fremma busetnaden i distrikts Voss.
Avsluttet
20/16 16/01336
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom gbnr. 335/1 og 2, 335/3, 335/4, 335/5
Avsluttet
I medhald av § 1,3 og 9 i konsesjonslova vert det gjeve konsesjon for leige av fallrettar mellom kote 508,2 og kote 422 i Jordalselva frå gnr/bnr: 335/1, 335/2, 335/3, 335/4 og 335/5, i samsvar med avtale mellom grunneigarane og Tinfos AS. Avtalen gjeld for 40 år. Løyve gjeld og konsesjon for punktfeste til inntaksdam på gnr 335 bnr 3 og kraftstasjon på gnr 335 bnr 4, samt nødvendige rettar til å bygge og drifte kraftverket.
Avsluttet
19/16 16/01185
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom gbnr.138/32
Avsluttet
Med heimel i konsesjonslovens § 2 og 4, gis Sarah Fagerheim Eggereide konsesjon for erverv av fritidseigedomen gnr. 138 bnr. 32 på Vatnaset i Raundalen.Konsesjonen vert gjeve på vilkår av at søkjar byggjer på eller sel eigendomen før 6.6.2019.
Avsluttet
01.09.2016
Kommunestyret (KST) 62/16 16/01552
Vossabadet - organisering
Avsluttet
Kommunestyret gjev FPL fullmakt til å gjera vedtak om organiseringa av Vossabadet. FPL tek med seg innspela frå Kommunestyret
Avsluttet
61/16 16/01009
Utgreiing omsorgsbustader Udlabutomta
Ikke begynt
Byggetrinn 1 kan prosjekterast og gjennomførast med gjeldande reguleringsplan, etter finansieringsmodell A, jf. Pkt. 5.1, og med finansiering av midlar sett av i økonomiplan 2016-2019. Arbeidet med ny reguleringsplan for området på Vetleflaten blir starta opp i samsvar med i volumstudie datert 29.04.2016 utarbeida av Fortunen AS.
Ikke begynt
Følgjande prinsipp for vidare utbygging av området blir godkjent: • Uteareal skal ha både felles sosiale møteplassar for ulike grupper i tillegg til meir skjerma uteareal per bugruppe • Utbygging i ulike byggetrinn, jf. Volumstudien, der kvart byggetrinn må detaljprosjekterast ytterligare. Det må også leggjast fram eigen finansieringsplan. • Utbygging av bustader og fellesareal som sikrar fleksible løysingar for ulike brukargrupper og føremål. • Flytting av tilkomstveg jf. volumstudien
Ikke begynt
For alle bustadene i byggetrinn 1 føreset ein minimum husleige på 7 000 kr/mnd (2016 kr). Realisering av øvrige byggetrinn krev innarbeiding i økonomiplan 2017-2020.Brukargruppene skal ein koma attende til på eit seinare tidspunkt, når behova er kartlagt.
Ikke begynt
60/16 16/00994
Rullering av Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2020
Avsluttet
Rusmiddelpolitisk handlingsplan for perioden 2016 - 2020 vert vedtatt med fylgjande 3 endringer/tillegg til vedlagt plan. 1. Under temaet : «Gebyr ,kontroll, saksbehandling, og vakter « under punktet «Vakt» vert fylgjande formulering lagt til.
Avsluttet
• I lokale der det vert selt alkohol etter kl 2300 natt til laurdag, natt til sundag, natt til 1 januar, i påsken frå natt til skjærtorsdag og fram til 2 påskedag, natt til 1 og 17 mai, natt til 2 pinsedag og natt til onsdag før helgetorsdag, skal det vera godkjente ordensvakter. Politiet kan påleggja serveringsstader ordensvakter til andre tider dersom dei finn det naudsynt
Avsluttet
2. «Delegasjon av fullmakt etter Alkohollova, jmf.§ 1-12 Delegasjon,»under punkt 3 « vert fylgjande presisering lagt til:• Før løyve til utviding av skjenketida/skjenkelokale vert gjeve, skal det vera innhenta uttale frå politiet og NAV leiar.
Avsluttet
3. Under temaet retningslinjer for skjenkeløyve etter 2 linje,• Ved søknad om skjenkeløyve vert søkar fakturert eit grunngebyr ved oppstart av saksbehandling som skal dekke administrasjonskostnadene. Grunngebyret skal vera betalt innan løyve vert gjeve.
Avsluttet
Den ruspolitiske handlingplanen må takast omsyn til i arbeidet med ny sentrumsplan for å få til god planlegging mellom areal for bustad og areal for næringsverksemd.
Försenad
59/16 16/00332
Planstrategi for Voss kommune 2017- 2020
Ikke begynt
I medhald av PBL §10-1 vert «Planstrategi for Voss kommune 2017-2020» vedteken, med slik endring; I planoversikten ( vedlegg1) skal « Plan for hovudvegnett for sykkel framgå».Endring av «prosatekst» side 11.
Ny jernbane- og vegtrasé (K5) vil medføre eit stort masseoverskot og det vil vera trong for store areal til mottak av overskotsmassar og riggområde. Massane må brukast til å skapa nytt byggeland. Det må lagast plan for vekst og utvikling både på Bolstad og Evanger. For å sikra ei slik satsing vert det viktig å jobba for å oppretthalde togstasjonane i begge grendene. I den samanhengen må det leggjast opp til at det i samband med bruk av massar vert utarbeida arealplanar for området langs banen, primært i nærleiken av stasjonsområda. Ikke begynt
Tillegg i tekst i tabell på side 15 om til rettelegging av areal K5:….primert til nye bygge- og næringsområder på Bolstad og Evanger.
Ikke begynt
58/16 16/01675
Kvartalsrapport for 2. kvartal - 2016
Avsluttet
Kommunestyret tek kvartalsmeldinga til orientering.
Ikke begynt
57/16 15/01201
Nedre Tråstølen 2
Avsluttet
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjenner KST privat detaljreguleringsplan for Nedre Tråstølen II P-id 2015002, slik det går fram av plankart datert 20.01.2016, føresegner datert 20.01.2016 og planomtale datert 01.06 2016 signert Arkitektbruket ans
Avsluttet
25.08.2016
Miljø og kulturutvalet (MKU) 32/16 15/01144
Kulturplan - halvårsstatus 2016
Avsluttet
MKU tek status i arbeidet med realisering av tiltak i kulturplanen til orientering.
Avsluttet
31/16 16/01530
Prisar, stipend og staup i Voss kommune
Avsluttet
MKU legg til grunn fylgjande framtidig handtering av Kultur- og idrettstipend, Highlandstaupet, Kulturprisen og Miljøvernprisen:1. Lysing om framlegg til kandidatar for stipend, staup og prisar 2.Sakshandsaming av administrasjonen med innstilling 3.Sakshandsaming sendast idretts- og kulturråd for uttale 4.Saka vert handsama politisk 5.Føreslegne kandidatar som ikkje mottek prisar vert samla i eiga database for seinare bruk
Avsluttet
30/16 16/00905
Vedlikehald av idrettsanlegg 2016, Vinteranlegga
Avsluttet
MKU løyver kr 120.000,- til vinteranlegga med slik fordeling: Anlegg Sum                                                                                                         Bavallen Hopp 7 000,  Bavallen Alpint 25 000, Voss Ski- og Tursenter 16 000, Tunåsen Hoppanlegg 18 000, Dalane skisenter 15 000, Bømoløypa 18 000, Årmotslia skisenter 15 000, Tillungsbakken   6 000, Totalsum 120 000, Løyvinga skal dekkjast frå kap: 1-4719-5010-380
Avsluttet
29/16 16/00950
Serviceerklæring for Voss Kulturskule
Avsluttet
MKU vedtek serviceerklæringa for Voss kulturskule vedlagt saka med følgjande redaksjonelle endringar:Føremål2.setning går ut. Kjem att under 4.punkt; Målgruppe(Siste komma skal strykast)Dette kan du forventa av Voss kulturskule2.setning; ……, og gje elevane …..
Avsluttet
28/16 16/01627
Løyve til motorferdsel i utmark - gbnr. 177/1 Ole-Kristian Eide
Avsluttet
Voss kommune gjev Ole-Kristian Eide løyve til transport med gravemaskin i utmark, jmf.kart over innteikna køyretrase datert 21.07.2016
Voss kommune gjev Ole-Kristian Eide løyve til transport med gravemaskin i utmark, jmf.kart over innteikna køyretrase datert 21.07.2016.

Vilkår: Løyvet gjeld i tidsrommet august/september 2016.
Eventuelle køyrespor må vølast straks arbeidet er ferdigstilt.

Løyvet vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

I fylgje lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.6.1977 § 6, og forvaltningslova sine reglar, kan vedtaket påklagast innan 3 veker etter at klagaren er gjort kjend med vedtaket.
Klage skal stilast til Fylkesmannen i Hordaland og sendast via rådmannen i Voss.
Avsluttet
27/16 16/01317
Løyve til motorferdsel i utmark - Hamlagrø Hytteservice AS - v/Even Skjoldli
Avsluttet
Voss kommune gjev Hamlagrø Hytteservice v/Even Skjoldli løyve til transport med beltegravar i utmark, jmf.trase på kart datert 01.07.2016
Vilkår: Løyvet gjeld i tidsrommet august/oktober 2016.
Eventuelle køyrespor må vølast straks arbeidet er ferdigstilt.

Løyvet vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

I fylgje lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.6.1977 § 6, og forvaltningslova sine reglar, kan vedtaket påklagast innan 3 veker etter at klagaren er gjort kjend med vedtaket.
Klage skal stilast til Fylkesmannen i Hordaland og sendast via rådmannen i Voss
Avsluttet
30/16 16/00905
Vedlikehald av idrettsanlegg 2016, Vinteranlegga
Avsluttet      
28/16 16/01627
Løyve til motorferdsel i utmark - gbnr. 177/1 Ole-Kristian Eide
Avsluttet      
26/16 16/01317
Løyve til motorferdsel i utmark -ATV -Gunnar Skjerveheim
Avsluttet
Voss kommune gjev Gunnar Skjervheim løyve til transport med atv i utmark v/Hydningastølen, jmf.trase på kart datert 09.06.2016
Voss kommune gjev Gunnar Skjervheim løyve til transport med atv i utmark v/Hydningastølen, jmf.trase på kart datert 09.06.2016.

Vilkår: Løyvet gjeld for barmarkssesongen, fram til 1. desember 2016.
Eventuelle køyrespor må vølast straks arbeidet er ferdigstilt.

Løyvet vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

I fylgje lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.6.1977 § 6, og forvaltningslova sine reglar, kan vedtaket påklagast innan 3 veker etter at klagaren er gjort kjend med vedtaket.
Klage skal stilast til Fylkesmannen i Hordaland og sendast via rådmannen i Voss
Avsluttet
25.08.2016
Levekårsutvalet (LEV) 21/16 15/03175
Val av vararepresentant til samarbeidsutvalet til Evanger skule
Avsluttet
Stein Helge Mandelid blir vald til vararepresentant til samarbeidsutvalet ved Evanger skule i tida 2016 -2019.
Avsluttet
18.08.2016
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 57/16 15/01986
Kommunedelplan E16 Slæn - Tvinno - fastsetjing av planprogram
Avsluttet
1. I samsvar med § 11-13 i plan- og bygningslova fastset Formannskap, plan og økonomi Planprogram for kommunedelplan for E 16 Slæn - Tvinno, planid 2015006, datert juni 2016.
Avsluttet
2. FPL vil understreka at vern av dyrka jord og ei god og tenleg kryssløysing for samankobling med RV 13 mot Myrkdalen og Vik vert prioritert i det vidare arbeidet med planen.
Avsluttet
05.07.2016
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 56/16 16/01001
Klagebehandling - Vossabadet - Gnr./bnr. 48/160
Avsluttet
1. Formannskap/plan og økonomi stadfestar administrasjonen sitt vedtak om dispensasjon og byggeløyve for Vossabadet, datert 07.06.16.
Avsluttet
2. Saka vert sendt Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd.
Avsluttet
23.06.2016
Kommunestyret (KST) 56/16 15/03433
Val av domsmenn for perioden 2017-2020
Avsluttet
Randi Engelsen Eige går inn som representant i Villreinnemnda i staden for Hildegunn Mugås som ikkje ynskjer å delta der (dobbeltrolle).
Framlegg til Jordskiftemeddommarar
Arnfinn Gjerdåker Bonde/rekneskapsf. 070259 Tvildesv. 221, 5705  VOSS
Eivind Kildal Ingeniør 140971 Mykkeltveitvegen 147 5707 EVANGER
Endre Rode Bonde 180453 Raugstadv. 117, 5704  VOSS
Eva Skjeldal Bonde 230758 Dalavegen 579 5708   VOSS
Guro Sofie Gjelland Bonde 220661 Herresvegen 34 5708  VOSS
Halle Vinsand Bonde 180556 Vikjavegen 485 5708 VOSS
Hans Skeie d.y. Bonde 150164 Rekvesvegen 43 5708  VOSS
Ingrid Skutle Bonde 141261 Skutlesvegen 238 5709 VOSS
Irene Draugsvoll Bonde/husmor 241268 Draugsvollbakkane 12 5713  VOSSESTRAND
Knut Ståle Kvissel Dagleg leiar 170171 Hardangervegen 174 5705 VOSS
Knut Vike Tømrar 160765 Vikeshovden 69 5709 VOSS
Kristi Nesthus Bonde 040959 Vikjavegen 439 5708  VOSS
Laila Berge Rekneskapsførar 041150 Brekkevegen 30, 5704  VOSS
Lars Even Lemme Bussjåfør/bonde 180455 Lemmesvegen 153 5706  VOSS
Liv Spilde Bonde 020961 Bjørgavegen 100, 5709  VOSS
Magne Skjeldal Bonde 020466 Dalavegen 561 5708  VOSS
Oddbjørn Helland Vegplanleggar 071067 Horveidvegen 80 5723 BOLSTDØYRI
Per Anders Tveite Bonde 210163 Slænsvegen 53 5713  VOSSESTRAND
Per Eivind Rekve Driftsplanleggjar 030358 Dyrvedalsv. 544, 5708  VOSS
Ragnhild Skjerveggen Rektor 010250 Skjerveggi 47 5708  VOSS


Framlegg til Skjønnsmenn
Adjunkt Sidsel Vinsand Vikjavegen 485 5708 Voss 030655
Bonde Eva Skjeldal Dalavegen 579 5708 Voss 230758
Bonde Guro Sofie Gjelland Herresvegen 34 5708 Voss 220261
Bonde Kjell Ove Lid Gjelland 5700 Voss 091059
Bonde Kristi Nesthus Vikjavegen 439 5708 Voss 040959
Bonde Magne Skjeldal Dalavegen 561 5708 Voss 020466
Bonde Signe Selheim Selheimsvegen 128 5706 Voss 130943
Bonde Torgils Rongve Bordalsvegen 166 5700 Voss 160845
Byggm. David S. Gjøstein Langbrekk 6 5706 Voss 280751
Byggm. Johannes Brattebø Tornhaugen 12 5710 Skulestadmo 060750
Byggm. Olav Græe Tymbrålsbakkane 17 5709 Voss 220656
Byggm. Olav Langesæter Skjerpestunet 29 5710 Skulestadmo 120758
Byggm. Tor Johan Abbedissen Dugstadfossen 26 5710 Skulestadmo 181045
Dagleg leiar Knut Ståle Kvissel Hardangervegen 174 5705 Voss 170171
Disponent Oddvar Martin Jansen Gjernesv. 107 5700 Voss 061053
Forsikringsrådgjevar Magnhild Egge Osavegen 18 5700 Voss 080553
Ingeniør Eivind Kildal Mykkeltveitvegen 147 5707 Evanger 140971
Ingeniør Johannes Møen Geili 4 5700 Voss 151047
Ingeniør Jostein Vandaskog Bordalsvegen  223 5700 Voss 170674
Kontor/salsmedarbeidar Ingebjørg Nestås Dagestad Bulken 5700 Voss 180461
Sjukepleiar Irene Rykke Gamle Raundalsv. 35 5706 Voss 070269
Lagrettemedlemmer/meddommarar
Kvinner:
Bakketun, Solvor Tveit Barnehageass. 090470 Bjørkevegen 44 5709 Voss
Brakestad, May Britt Sleen Salsmedarb. 241170 Skulestadtunet 18 5710 Skulestadmo
Causevic, Zehra Sakshandsamar 250359 Knute Nelson-gata 34 5707 Evanger
Djukastein, Bjørg Dagleg leiar 241262 Bolstadstrandi 155 5723 Bolstadøyri
Gulbrandsøy, Amalie Student 260694 Gamle Bordalsvegen 70 5700 Voss
Helland, Annlaug Sakshandsamar 211260 Teigdalsvegen 908 5707 Evanger
Rio, Kari Elisabeth 140460 Bjørkelivegen 2 5705 Voss
Rongen, Astrid Arkitekt 210154 Rongavegen 140 5723 Bolstadøyri
Seim, Elin Avdelingssjukepleiar 020981 Rognstunet 15 5704 Voss
Stråtveit, Helene Rådgjevar 150678 Bordalsvegen 223 5700 Voss
Østrem, Margunn Torget Styrar 230354 Rykkesvegen 48 5705 Voss
Turid Sundt organisasjonskonsulent 090470 Bjørgåsvegen 258 5707 Evanger


Menn:
Batuer, Abudoureyimu Lærar 051068 Høydalane 4 5705 Voss
Bråten, Gunnar   Driftsleiar 240155 Kytesvegen 135 5706 Voss
Djukastein, Bjørne Østrem Student 250195 Gamle Rykkesvegen 29 5705 Voss
Fløteberget, Knut Fysioterapeut 110859 Sivlevegen 93 5704 Voss
Hommedal, Inge Rådgjevar 190566 Russarvegen 21 5700 Voss
Kvissel, Knut Ståle Dagleg leiar 170171 Hardangervegen 174 5705 Voss
Mandelid, Stein Helge Lærar 280463 Rognsbakken 4A 5704 Voss
Nedkvitne, Per Bonde 201058 Nedkvitnesvegen 487 5710 Skulestadmo
Nævdal, Helge kokk 091061 Utsikten 5 5704 Voss
Rene, Bjarne Student 020775 Svingen 12 5700 Voss
Rørlien, Ståle Byggeleiar 121266 Regimentsvegen 197 5705 Voss||
Stavenes, Kjell Rådgjevar 241259 Ringheimsv 60 5705 Voss

Meddommarar til tingretten
Kvinner 25+vara:
Anna Louise Røthe Lekve Miljøterapeut/hjelpepleiar 160355 Ringheimsv. 19 A, 5700  VOSS
Anna Torild Blikberg Bonde 151252 Oppheim, 5713 VOSSESTRAND
Anne Jorunn Ryum Møen Psykolog 141158 Gullfjordungsv 18 5700 VOSS
Anne Mari Moe Assistent 190954 Vangsgt 10 5700 VOSS
Bridget Penny 220266 Bjørgåsv 45 5707 Evanger
Eldbjørg Farestveit Lærar 210253 Bordalen, 5700  VOSS
Elin Klette Førskulelærar 130669 Graue, 5700 VOSS
Grete F. Måkestad Formingslærar 190360 Blomvegen 25, 5700  VOSS
Hege Magnussen Salgskoordinator 240973 Rognsbakken 2 5700 VOSS
Hilde Kettermann Dagleg leiar 170471 Fitjav. 54, 5710  SKULESTADMO
Hilde Lunde Veterinær 020178 Songvesborgi 31 5700 Voss
Inger Marie Himle Kafedrivar/bakar 150457 Songvesborgi 21, 5700  VOSS
Ingrid Kløve Kyte Hjelpepleiar 220866 Kyte, 5700 VOSS
Irene Rykkje Sjukepleiar 070269 Gamle Raundalsv. 35, 5700 VOSS
Line Beate Ødegård Butikkmedarbeidar 200569 Industrig 15 5700VOSS
Magrunn Blikkberg Nordgård Rekneskapsførar 240175 Langedalsv 22 5713 Vossestrand
Marita Østrem Revisor 271070 Gamle Rykkesv 29 5700 VOSS
May Torkilsen SFO leiar 210357 5723 Bolstadøyri
May-Siri Mykkeltvedt Lærar 101072 Horveidv 100 5723 Bolstadøyri
Reidun Opheim Førskulelærar 100356 Gamle Rykkesv 30 5700 VOSS
Renate Lunde Forskar 090774 Bulken 5700 VOSS
Rønnaug Nesheim Ingeniør 020571 Strandavegen 54 5700 Voss
Sidsel Vinsand Bonde 030655 Vikjavegen 880, 5700  VOSS
Tone Myklebust Kunderådgjevar 171281 Æensmoen 30 5710 Skulestadmo


Turid Sundt Organisasjonskons. 090470 Bjørgåsvegen 258 5707 Evanger

Varaliste
Aud Walaker Hutchinson Dagleg leiar 070258 Engjaland, 5713 VOSSESTRAND
Astri Remme Leiar 260556 Sverresbakken 6 5700  VOSS
Liv Marit Brandseth Aase Sjølvstendig næringsdrivande 131170 Sivlevegen 54 5700 VOSS
Ingunn Vethe Førskulelærar 250269 Væte 5700 Voss
Unni Reime Sjukepleiar 150169 Bø, 5700  VOSS
Åsta Birkeland Førskulelærar 041253 Helgavangen 3, 5700 VOSS

Menn: 25 +vara

Anders Gjeraker Lærar 070473 Groadalen 30 5700 VOSS
Arnfinn Djukastein Prosjektleiar 100567 Byrkjavegen 20 5700 VOSS
Arnstein Aas Butikksjef 200372 Strengjarhaugen 7, 5700  VOSS
Arvid Måkestad Maskinsnikkar 280853 Gjernesmoen 1, 5700  VOSS
Bjarte Kaldestad Sakshandsamar 270972 Lydvav 23 5700 VOSS
Bjørn Senderud Fotograf 270768 Brekkereino 4, 5700 VOSS
Daniel Andreassen Student 050783 Skulestadv. 148, 5710 SKULESTADMO
David Sausjord Bussjåfør/Bonde 100163 Engjalandsvegen 11 5713 VOSSESTRAND
Erik Østlie Dagleg leiar 141070 Rognstunet 19 5700 Voss
Geir Arne Aspebakken Lærar 010656 Skjerpestunet 13 5710 SKULESTADMO
Hallgeir Flage Tømrar 180685 Finnesvegen 33 5700 VOSS
Ivar Linde Delelager leiar 101060 Vikjavegen 947 5700 VOSS
Jon Ivar Himle Fjose Lærar 070182 Endeve, 5700  VOSS
Jørn Styve Møbelsnikkar/sjølvstendig næringsdrivande 240275 Knute Nelson-g 36 5707 EVANGER
Kjell Ove Lid Bonde 091059 Gjelland, 5700  VOSS
Knut Jørgen Afdal Meierist 200659 5710  SKULESTADMO
Knut Olav Nestås Dagleg leiar 030486 Tverrv 4 5700 VOSS
Knut T. Dagestad Byggmeister 060168 Vikjavegen 654 5700 VOSS
Kåre Istad Bonde 070266 Bulken 5700 VOSS
Leif Arne Vangsnes Sjåfør 200564 Brandsetv. 64, 5713 VOSSESTRAND
Nils Petter Bolstad It-konsulent 240272 Rongav 17 5723 BOLSTADØYRI
Nils Våle 291171 Vålo 5700 Voss
Olav Græe Snikkar/tømr. 220656 Tymbrålsbakkane 17, 5700  VOSS
Olav Werner Skjoldli Dagleg leiar 100462 Bulken 5700 VOSS
Svein Lien Dataing. 140353 Brekkhuslii 53 5707  EVANGER

Varaliste:
Uno Rogstad Vernepleiar 250269 Vethe 5700 VOSS
Vidar Mjånes Forskallingssnikkar 250968 Rekvesvegen 17 5700 VOSS
Steinar Røthe Dagleg leiar 310355 Rognshagen 17 5700 VOSS
Terje Mørkve Ass. styrar 070569 Båtskottræet 12A, 5710 SKULESTADMO
Einar Jordalen Arbeidsformann 040353 Haugslii, 5713  VOSSESTRAND
Terje Olsen Automatiker 100555 Gullfjordungsv 13A 5700 VOSS
Avsluttet
55/16 16/00209
Voss kommune sitt omdøme - oppfølging av FPL sak 23/16
Avsluttet
Kommunestyret tek saka «Voss kommune sitt omdøme – oppfølging» til orientering. Utover det vil kommunestyret uttala følgjande: Gjennom prosessen har det danna seg eit bilete av uklare ansvarsforhold mellom politikk og administrasjon. Det er ein vanskeleg situasjon som gjer det krevjande å styra kommunen og krevjande å både ta ansvar og bli halden ansvarleg.
Rådmann må i den samanheng vera tydeleg på sitt ansvar som den øvste administrative leiaren, dvs mellom anna alt ansvar for personalforvaltninga i kommunen. Politikarane har gjennom delegering gjeve rådmannen ansvar og mynde, og det er difor rådmannen politikarane kan halde ansvarleg. Rådmannen står fritt til å vidaredelegere mynde, men ansvaret ligg uansett hjå rådmannen.
Likeins må politikarane vera tydelege på deira rolle, som er dei politiske sakene.
Politikarane si overordna oppgåve er sjå til at me har ein godt fungerande kommuneorganisasjon som gjennomfører politiske vedtak og leverer gode tenester til innbyggjarane.
Arbeidet med å betra omdømet må halde fram, og FPL vil fylgja opp saka og ta sitt politiske ansvar. Rådmann må på si side vise i praksis at han tek ansvar, at det vert kommunisert innad og utad kva som er rådmannen og politikarane sine oppgåver. Rådmannen si evne til å erkjenna problem og vise vilje til å løyse dei på ein god måte for organisasjonen vil vera heilt sentralt. Dette skal vere tema gjennom jamlege oppfølgingssamtalar.
Avsluttet
54/16 16/01138
Barnehageopptak våren 2016  - behov for fleire barnehageplassar og auka driftsutgifter
Avsluttet
Hovudopptaket våren 2016 viser at Voss kommune manglar om lag 10 barnehageplassar frå hausten 2016. Ved å auka opp kapasiteten ved barnehagen på Kløve, kan desse barna frå plass frå den tid dei har rett til plass.Ev. justering av budsjettet blir gjennomført i samband med kvartalsrapport 3.termin.
Avsluttet
53/16 15/01034
Slutthandsaming av kommunedelplan for Fjellheimen villreinområde
Avsluttet
I medhald av plan og bygningslova § 9-1  vert framlegg  til interkommunal kommunedelplan for Fjellheimen villreinområde med plankart og temakart, datert 07.09.2015, vedteken med desse endringane ;
1. I kap. 9,  skal det leggast til eit nytt 2 avsnitt ; «Alle nye tiltak i planområdet skal vurderast med tanke på kva konsekvensar tiltaket vil kunne medføre for villreinstamma. Ved søknader om tiltak, der det er tvil om verknadane for villreinen, skal «føre- var prinsippet» leggast til grunn for vedtaket.
2. Kap. 7 skal få eit nytt siste avsnitt ; Klimaendringar og moglege følgjer for villreinbestanden. Klimaet i Noreg vil truleg bli mildare, fuktigare og meir ustabilt. Dette kan slå negativt ut for reinen om vinteren. Tilgangen  til vinterbeite er minimumsfaktoren for villreinstamma i Fjellheimen og eit mektigare snødekke og fleire periodar med harde islag  over beita kan slå negativt ut på stamma. Om sommaren kan derimot ein lengre avsmeltningsesong føra til at reinen har betre  tilgang til nyspira og proteinrike grøntbeite.
3. I kap. 9 under Fritidshus, andre avsnitt skal det stå ; « Etter ei nærare vurdering kan det gjevast dispensasjon  til  utviding på inntil 20m2 BRA på eksisterande hytter, når arealet etter utviding ikkje overstig 100m2 BRA, inkludert evt uthus. Det bør ikkje opnast for meir enn ei utviding pr. fritidsbustad».
4. Retningslinene  til omsynsona i kap. 9.1 skal ha eit slikt tillegg som innleiing under Stølsområde og Fritidshus, « Av omsyn til villreinstamma bør det ikkje tillatast ny utbygging i villreinområdet».
5. Retningslina i kap. 9.1 om motorferdsle skal justerast  slik at siste setning lyder;  «Hjelpekorpsa sin øvingsaktivitet  skal vera del av ein øvingsplan godkjend av politimesteren».
6. I kap. 4, under arealformål skal arealet som er avsett  til idrettsformål i Voss kommune sin kommuneplan opplistast som «bebyggelse og anlegg, idrettsformål».
7. På temakartet skal det tydleg framgå at kun trekkvegar over R13 er vist på kartet.
8. I handlingsplanen skal « kartlegging av trekkruter « inkluderast i tiltaket «Areal og beitekartlegging ».
9. Villreinutvalet skal høyrast i alle dispensasjonsaker tilliks med villreinnemnda. Dette skal framgå av kap. 10 « Retningsliner for sakshandsaming».
10. I kap. 10,  under « Retningsliner for sakshandsaming», skal andre avsnitt ha slik innleiing;  « I oppfølginga av planen har kommunane ansvaret for å sikra medverknad og samråd mellom brukarinteresser i kommunale plan- og forvaltingspørsmål som gjeld Fjellheimen villreinområde ».
11. Kap. 9.1. under Brøyting, 3 avsnitt skal det stå ;  « Når RV13 vert lagt i tunnel gjennom Vikafjellet bør den gamle vegen på strekningen Storehaugtunnelen til Finnbuene ikkje brøytast opp i tida  1.november til  siste helga før påske (Palmehelga). Frå Palmehelga til 1. juni kan  vegen brøytast opp til fylkesgrensa frå sør og til Fosse frå nord. Frå Fosse til fylkesgrensa bør vegen vera stengd fram til 1.juni. Evt. snøscootertransport til hyttene i området bør samordnast ved leigekøyring «.
12. Kommunedelplanen skal ha  ei funksjonstid på 12 år ; 2016-2027
13. I handlingsprogrammet ( kap12)  i første tiltak under  «Informasjon» skal det stå 2016-2017. Tilsvarande skal det stå 2017 under tiltak 3 under informasjon.Det skal vidare inn eit nytt  tiltak under «Ferdsle»; Årleg vurdering av trong for ekstraordinær bandtvang. Ansvarleg ; Kommunane. Start ; 2017. Andre aktørar;  SNO.
Avsluttet
52/16 16/01085
Kommunesamarbeid hjort/bestandsplanområde  Voss - Granvin - Kvam
Pågående
I medhald av § 28-1 b i Kommunelova, inngår Voss kommune administrativt vertskommune-samarbeid med Granvin og Kvam herad om administrasjon av hjortevald som inngår i kommuneoverskridande bestandsplanområde for hjort.
Voss kommune vert vertskommune/administrasjonskommune i tråd med særskilt avtale og § 17, første ledd, i Forskrift om hjorteforvaltning, jf. saksutgreiinga. Med heimel i 28-1b i Kommunelova, medfører delegasjonen overføringa  av mynde til Voss kommune for å utføre lovpålagte oppgåver og treffe avgjerder i enkeltsaker som ikkje er av prinsipiell tyding. Ansvarsområda for overføringa går fram  av § 17 i hjorteviltforskrifta.

Vertskommunesamarbeidet føreset samtykke og politisk vedtak frå Kvam og Granvin herad i høve til kommunelova.

Samarbeidet byrjar frå og med 15.06.2016. Delegeringa av mynde frå Granvin og Kvam  gjeld berre så lenge valda inngår i felles bestandsplanområde. Administrasjon av vald som melder seg ut av bestandsplanområdet i samsvar med reglane i § 14 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, fell då attende til kommunen der valda høyrer heime.

Rådmannen i Voss kommune inngår skriftleg avtale med rådmannen i Granvin  og Kvam herad i tråd med § 28-1 b, punkt 1 i Kommunelova, etter at vertskommunesamarbeidet er vedteke politisk i kommunane.
Avsluttet
51/16 16/01085
Kommunesamarbeid hjort/bestandsplanområde  Voss - Vaksdal
Pågående
I medhald av § 28-1 b i Kommunelova, inngår Voss kommune administrativt vertskommune-samarbeid med Vaksdal kommune om administrasjon av hjortevald som inngår i kommuneoverskridande bestandsplanområde for hjort.
Vaksdal kommune vert vertskommune/administrasjonskommune i tråd med særskilt avtale og § 17, første ledd, i Forskrift om hjorteforvaltning, jf. saksutgreiinga. Med heimel i 28-1b i Kommunelova, medfører delegasjonen overføringa  av mynde til Vaksdal kommune for å utføre lovpålagte oppgåver og treffe avgjerder i enkeltsaker som ikkje er av prinsipiell tyding. Ansvarsområda for overføringa går fram  av § 17 i hjorteviltforskrifta.
Vertskommunesamarbeidet føreset samtykke og politisk vedtak frå Vaksdal kommune i høve til kommunelova.
Samarbeidet byrjar frå og med 15.06.2016. Delegeringa av mynde frå Voss kommune, gjeld berre så lenge valda inngår i felles bestandsplanområde. Administrasjon av vald som melder seg ut av bestandsplanområdet i samsvar med reglane i § 14 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, fell då attende til kommunen der valda høyrer heime.
Rådmannen i Voss kommune inngår skriftleg avtale med rådmannen i Vaksdal kommune i tråd med § 28-1 b, punkt 1 i Kommunelova, etter at vertskommunesamarbeidet er vedteke politisk i kommunane.
Avsluttet
50/16 16/01085
Kommunesamarbeid hjort/bestandsplanområde  Vaksdal - Voss - Modalen
Pågående
I medhald av § 28-1 b i Kommunelova, inngår Voss kommune administrativt vertskommune-samarbeid med Vaksdal kommune om administrasjon av hjortevald som inngår i kommuneoverskridande bestandsplanområde for hjort.
Vaksdal kommune vert vertskommune/administrasjonskommune i tråd med særskilt avtale og § 17, første ledd, i Forskrift om hjorteforvaltning, jf. saksutgreiinga. Med heimel i 28-1 b i Kommunelova, medfører delegasjonen overføringa  av mynde til Vaksdal kommune for å utføre lovpålagte oppgåver og treffe avgjerder i enkeltsaker som ikkje er av prinsipiell tyding. Ansvarsområda for overføringa går fram  av § 17 i hjorteviltforskrifta.
Vertskommunesamarbeidet føreset samtykke og politisk vedtak frå Vaksdal kommune i høve til kommunelova.
Samarbeidet byrjar frå og med 15.06.2016. Delegeringa av mynde frå Voss kommune, gjeld berre så lenge valda inngår i felles bestandsplanområde. Administrasjon av vald som melder seg ut av bestandsplanområdet i samsvar med reglane i § 14 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, fell då attende til kommunen der valda høyrer heime.
Rådmannen i Voss kommune inngår skriftleg avtale med rådmannen i Vaksdal kommune i tråd med § 28-1 b, punkt 1 i Kommunelova, etter at vertskommunesamarbeidet er vedteke politisk i kommunane.
Försenad
49/16 16/00446
Opptak av startlån 2016 frå Husbanken
Avsluttet
1. Voss kommunestyre godkjenner innlån av kr 10.000.000,- i startlån til vidare tildeling.2. Lånevilkåra vil vere: halvårlege terminar, 30 års nedbetalingstid, flytande rente.
Avsluttet
48/16 15/01268
Kommunestruktur
Avsluttet
Voss kommunestyre stiller seg positiv til samanslåing med ein eller fleire av kommunane Aurland, Vik og Granvin.
Avsluttet
47/16 16/00676
Økonomiplan-2017-2020
Avsluttet
1. Kommunestyret vedtek rammer for driftsbudsjettet i 2017 – 2020 slik det går fram av dokumentet: Økonomiplan 2017-2020 datert 24.05.2016 og tabellen under.    2017 2018 2019 2020 Valde driftstiltak 7 069 399 2 825 401 874 401 -1000 599 Over-/underskot 7 069 399 2 825 401 874 401 -1000 599
2. Kommunestyret vedtek investeringsbudsjettet for 2017– 2020 slik det går fram av
vedlagte tabell investering 2017– 2020.

Med følgjande endringar:
0,3 promille vert avsett til finansiering av Vossabadet gjennom eit låneopptak på 39 millionar
0,1 promille vert avsett til vegfond gjennom eit låneopptak på 13 millionar
Restfinansiering Vossabadet 9,2 millionar blir teke frå disposisjonsfond
Rest disposisjonsfond 26,5 millionar.

Verbalframlegg:
I samband med dei årlege budsjetta vil ein i tillegg til ovannemnde prioritera desse områda og tiltaka.

Drift dekkan innafor ordinert budsjett:
• Auka bemanning barnehage og skule
• Psykologteneste og helsesyster
• Voss kommune er positiv til å bidra til grunnleige for y travbane. Dette vert å koma attende til når endeleg avtale ligg føre
Drift/Investering dekka av disposisjonsfond avgrensa tiltak:
• Reasfaltering
• Prosjektavdeling
• Sentrumsplan
• Voss folkemuseum
Investering:
• Omsorgsbustader MNF
• Ordinere omsorgsbustader
• Aktivitetspark
• Gamlekinoen
• IKT skule
Avsluttet
23.06.2016
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 55/16 15/02634
Hustveit
Avsluttet
Hustveit 74/1 vert overført udelt til stiftinga «Hustveits gard» ut frå «ikkje avtalebasert alternativ» i saksframstillinga.
Avsluttet
54/16 16/00332
Utkast til planstrategi for Voss kommune 2017-20120
Avsluttet
Utkast til planstrategi, datert 23.06.2016 for Voss kommune 2017- 2020 vert lagt ut til offentleg ettersyn, jf. PBL § 10-1.Målbruksplan skal innarbeidast i planen.
Avsluttet
53/16 15/00586
Detaljreguleringsplan E16 Nærøydalen, planid 2013008, - offentleg ettersyn
Avsluttet
I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 vedtek formannskap, plan og økonomi at detaljreguleringsplan for E16 – Nærøydalen, planid 2013008 slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale datert 10.06.16 signert Statens vegvesen, vert lagt ut til offentleg ettersyn.
Avsluttet
For å unngå å bruka fulldyrka jord til deponi skal ein leggja masse på dyrka jord berre i tilfelle ein ikkje får plass på dei andre deponia.
Avsluttet
Når arbeidet er ferdig skal det leggjast på minst 1 m jord der dyrka mark har vorte brukt til deponi.
Avsluttet
52/16
Nordre Hamlagrø-mindre reguleringsendring
Avsluttet
I medhald av plan- og bygningslova § 12-14 godkjenner formannskap, plan og økonomi mindre endring av reguleringsplan for Nordre Hamlagrø vel planid 00032. Pkt. 5.1 skal tilføyast med denne setninga: Den felles køyrevegen med snuplassar skal og kunna brøytast. Planid 2016003 skal innlemmast i planid 00032.
Avsluttet
51/16 15/02952
Detaljreguleringsplan for bustader Bjørkevegen, planid 2015010,- offentleg ettersyn
Avsluttet
1. I medhald av plan og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 vedtek FPL å leggjadetaljreguleringsplan for bustader Bjørkevegen, planid 2015010 ut til offentleg ettersyn, slik det går fram av plankart datert 10.06.16, føresegner og planomtale datert 14.06.16, signert Multiconsult.2. Utnyttingsgraden i prosjektet bør reduserast før 2. gangs behandling av planen.
Avsluttet
49/16 15/02906
Klage på tvangsmulkt
Avsluttet
1. Formannskap/plan og økonomi stadfestar administrasjonen sitt vedtak om opphør av bruk og tvangsmulkt datert 20.11.15.  2. Formannskap/plan og økonomi stadfestar administrasjonen sine vilkår om ferdigstilling av hovudetasje, ferdigstilling av fasadar og riving av inngangsparti, datert 06.05.16.
Avsluttet
48/16 15/02126
Klage på løyve til dispensasjon for frådeling av areal til tomter på gbnr 162/14
Avsluttet
Formannskap/plan og økonomi kan ikkje sjå at klagen inneheld nye moment som endrar saka. Klagen datert 27.05.2016 vert ikkje teken til fylgje. Saka vert sendt Fylkesmannen i Hordaland som deretter vil sende saka til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for oppnemning av setjefylkesmann som fattar endeleg avgjerd.
Avsluttet
16.06.2016
Kommunestyret (KST) 35/16 15/02093
Vossabadet
Avsluttet
1. Kommunestyret vedtek å byggja Vossabadet slik det ligg føre frå byggenemda innanfor ei samla kostnadsramme på 133,5 mill kr inkl. mva.
Avsluttet
2. Kommunestyret legg til grunn fylgjande finansieringsplan:Kommunale midlar (tidlegare vedteke i sak 65/14 22,0 mill krInnsamla midlar 13,5 mill krSpelemidlar (sjå pkt. 3) 30,0 mill krRefusjon mva 19,8 mill krLåneopptak finansiert ved auke i eigedomsskatt 0,3 promille 39 mill krBruk av disposisjonsfond 9,2  mill kr
Avsluttet
3. Kommunestyret godkjenner låneopptak for forskottering av spelemidlar på 25 mill kr. Rentekostnaden vert innarbeida i økonomiplan og årsbudsjett.
Avsluttet
Det skal vera eit tett samarbeid med kyrkjeleg fellesråd både om korleis ein skal handtera byggeperioden og korleis samspelet mellom bygget og gravplassen skal vera når det gjeld innsyn/utsyn, lyd og lys. Det skal lagast ein plan over vegetasjon der utbyggar tek alle ekstra kostnader, sjølv om vegetasjonen må stå inne på gravplassen.
Pågående med avvik
34/16 16/01158
Busetjing av einslege mindreårige i 2017
Avsluttet
1) Voss kommune vil oppretthalde det tal busetjingsplassar for einslege mindreårige som er etablert ved utgangen av 2016, og skal til ei kvar tid ha busett inntil 22 einslege mindreårige. 8 av desse skal vere under 15 år, og busett i em-tiltak, resterande skal vera over 15 år, og busett i bufellesskap med tilsyn.
Avsluttet
2) Rådmannen får fullmakt til å etablere tenestetilbod innanfor dei økonomiske rammer som dei statlege overføringane gir. Rådmannen får fullmakt til å gjere naudsynte avtalar om leige eller ombygging av husvære for å kunne gjennomføre busetjinga
Avsluttet
33/16 16/01176
Tilstandsrapport for Vossaskulen 2015
Avsluttet
Tilstandsrapporten for Vossaskulen for 2015 vert teken til orientering slik han ligg føre i vedlegg 1.
Avsluttet
32/16 15/01715
Etablering av heilskapleg interkommunal legevakt (IKL), rev.2016
Avsluttet
Voss kommune godkjenner det vedlagte forslaget til samarbeidsavtale om drift av ny interkommunal legevakt med kommunane Ulvik, Granvin, Kvam (natt), Eidfjord og Vaksdal.
Avsluttet
Voss kommune godkjenner finansieringsmodellen for drift av interkommunal legevakt, der kostnadane vert delt mellom samarbeidskommunane og meirkostnad ifht tidligare løysing må finansierast med auka budsjettramme. 77% av dei totale kostnadane med IKL og kostnader for legevaktsjef blir fordelt etter folketalet i samarbeidskommunane, medan dei resterande 23 % blir delt i like beløp mellom kommunane.
Avsluttet
Kommunestyret legg til grunn at ny interkommunal legevakt får oppstart så snart det let seg gjennomførast.
Avsluttet
Auka kostnader for interkommunal legevakt vert innarbeidd i driftsbudsjettet for 2017 med 1,8 mill.kr, dette som følgje av ny sentral særavtale (SFS 2305) og ny fordelingsnøkkel mellom samarbeidskommunane.
Avsluttet
31/16 16/00464
Årsmelding og rekneskap Voss kommune 2015
Avsluttet
Årsrekneskapen for Voss kommune for 2015 vert godkjent slik den ligg føre. Rådmannen si årsmelding for 2015 vert teken til orientering
Avsluttet
Overskot på kr. 12 712 262,83 for fordelt slik:Kr. 2 000 000 vert avsett til disposisjonsfond til dekning av oppgjer i samband med flaum.Kr. 500 000 vert avsett til disposisjonsfond til i samband med etablering av trådlaust nett på sjukeheimane.Kr. 10 212 262,83 vert sett av til disposisjonsfond.
Avsluttet
Framtidige årsmeldingar skal gje eit realistisk bilete av situasjon og resultat i Voss kommune. Det er viktig å få fram positivt arbeid og gode resultat, men og kva område som treng ekstra merksemd og tiltak.
Ikke begynt
09.06.2016
Levekårsutvalet (LEV) 15/16 16/01135
Godkjenning av Kløve barnehage , etter lov om barnehage
Avsluttet
1. Kløve barnehage blir godkjent etter lov om barnehage av 17.juni 2005 § 10. med følgjande merknader- Godkjenning etter forskrift om miljøretta helsevern- Ev. merknader frå kommunelege, arbeidstilsyn og branntilsyn skal vera i orden før bygget blir teke i bruk til barnehage.2. Netto leike –og opphaldsareal er sett til 364 m23. Barnehagen er vurdert etter § 1 formål og § 2 barnehagen sitt innhald og er funne eigna til formålet.
Avsluttet
14/16 16/01089
Godkjenning av Læringsverkstedet Tvildemoen barnehage, etter lov om barnehage
Avsluttet
1. Læringsverkstedet Tvildemoen barnehage blir godkjent etter lov om barnehage av 17. juni § 10 med følgjande merknader- Godkjenning etter forskrift om miljøretta helsevern- Ev merknad frå kommunelege, arbeidstilsyn, branntilsyn skal vere i orden før bygget blir teke i bruk.2. Netto leike – og opphaldsareal er sett til 523,3 m23. Barnehagen er vurdert etter § 1 formål og § 2 barnehagen sitt innhald og er funne eigna til formålet.
Avsluttet
13/16 16/01077
Godkjenning av Lundhaugen barnehage - avdeling Bikuba
Avsluttet
Lundhaugen barnehage, avdeling Bikuba blir godkjent etter § 10 i lov om barnehage av 17.juli 2015. Godkjenninga gjeld mellombels fram til Lundhaugen barnehagen flyttar inn i nye lokale.Netto leike – og opphaldsareal er sett til 115 m2
Avsluttet
12/16 16/00994
Rullering - Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2020
Avsluttet
Utkast til rusmiddelpolitisk handlingsplan for Voss kommune 2016-2020 vert lagt ut til høyring.
Avsluttet
07.06.2016
Næring og tiltaksutvalet (NTA) 18/16 16/01133
Søknad om disponering av marknadsmidlar 2016 - Destinasjon Voss AS
Avsluttet
Voss kommune ved Næring-og tiltaksutvalet (NTA) viser til søknad og løyver 650.000 kr i marknadsmidlar til Destinasjon Voss AS som Voss kommune sitt bidrag til gjennomføring av godkjent marknadsplan for 2016.
Avsluttet
17/16 16/01059
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom gbnr. 290/1 - Høen Store på Sundve
Avsluttet
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1,9 og 11 konsesjon til Joachim Høen for overtaking av gnr 290 bnr 1, Høen Store på Sundve. Dette er på vilkår av at søkjar buset seg på gardsbruket når ikkje lenger slekt med burett bur der, og sjølv bur der i minst 5 år.
Avsluttet
16/16 16/00859
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom gbnr. 329/4 - Lundarheim i Haugsvik
Avsluttet
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1 og 9  konsesjon til Terje Nordanger for overtaking av gnr 329 bnr 4 Lundarheim i Haugsvik.
Avsluttet
15/16 16/01183
Søknad om konsesjon på leige av fallrettar frå gnr 234 bnr 1 m.fl. - Gosland kraft AS
Avsluttet
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1,3 og 9, konsesjon til Gosland kraft AS for overtaking av fallrettar og bruksrettar mellom kote 450 og kote 50 i Nesthuselva og Vinsandelva på gnr/bnr: 234/1, 234/2, 235/1, 235/2, 236/1, 236/4 og 237/1. Avtalen gjeld for 40 år.
Avsluttet
14/16 16/01110
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom gbnr. 282/24 og 25
Avsluttet
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova § 1 konsesjon til BKK Produksjon AS for overtaking av gnr 282 bnr 24 og 25 i Voss.
Avsluttet
13/16 16/00926
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom gbnr. 179/2 - Skutle Øvre
Avsluttet
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1,9 og 11 konsesjon til Amalie Isabell Mæland Juvet for overtaking av gnr 179 bnr 2, Skutle Øvre i Voss. Dette er på vilkår av at ho buset seg på bruket i løpet av det året ho fyller 18 år, og bur der i minst 5 år.
Avsluttet
12/16 15/01662
Søknad om konsesjon for overtaking av fallrettar i Vossadalselvi - gnr 402 bnr 9
Avsluttet
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1,3 og 9, konsesjon til Vossedalselvi Kraft AS for overtaking av fallrettar og bruksrettar mellom kote 565 og kote 15 i Vossedalselvi på gnr/bnr: 402/9. Avtalen gjeld for 60 år.
Avsluttet
06.06.2016
Administrasjonsutvalet (ADM) 5/16 16/00335
Prosess for utforming av ny arbeidsgjevarpolitikk i Voss kommune
Avsluttet
Voss kommune startar opp revisjon av arbeidsgjevarpolitikken.Administrasjonsutvalet sluttar seg til prosessen slik den er framlagt i vedlegg.
Avsluttet
4/16 16/00096
Kompetanse for kvalitet - strategi for vidareutdanning for lærarar i Voss kommune 2016-2025
Avsluttet
1. Kompetanseplan for vidareutdanning for lærarar i Voss kommune etter strategien «Kompetanse for kvalitet», blir vedteken slik den ligg føre i vedlegg til saka.
Avsluttet
2. Endringar for fag kan gjerast administrativt dersom kartlegging av kompetansebehov viser det nødvendig.
Avsluttet
3. Det skal reknast på kostnaden ved at arbeidsgjevar skal dekkja dei resterande 25% for den obligatoriske vidareutdanninga. Dette skal leggjast fram i komande møte i administrasjonsutvalet.
Avsluttet
3/16 16/00872
Ny medarbeidarundersøking 10 Faktor
Avsluttet
1. Voss kommune innfører ny medarbeidarundersøking; 10-Faktor.2. Medarbeidarundersøkinga vert å gjennomføre annakvart år.
Avsluttet
26.05.2016
Miljø og kulturutvalet (MKU) 24/16 16/01016
Løyve til motorferdsel i utmark -terrengtransport - Green Rock AS v/Jan Kristiansen
Avsluttet
1. Voss kommune gjev Green Rock AS v/Jan Kristiansen løyve til terrengtransport med traktor og gravemaskin på Mjølfjell, jmf. kart datert 28.04.2016. Løyvet gjeld fylgjande transport:
1. Transport i samband med framlegging av vatn og kloakk  til tomt gnr/bnr.151/109.
2. Transport i samband med utgraving for infiltrasjonsanlegg for gråvatn og transport av massar for tomt gnr/bnr/fnr. 151/4/26.
Vilkår: Løyvet gjeld for barmarksesongen, fram til 1. desember 2016.05.04.Eventuelle køyrespor må vølast straks arbeidet er ferdigstilt.Løyva vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
I fylgje lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.6.1977 § 6, og forvaltningslova sine reglar, kan vedtaket påklagast innan 3 veker etter at klagaren er gjort kjend med vedtaket.
Avsluttet
23/16 16/01049
Løyve til transport av gravemaskin til løypearbeid i Herresåsen og Skutlesmarka.
Avsluttet
Voss kommune gjev Voss ski- og tursenter løyve til transport med gravemaskin i Herresåsen og Skutlesmarka, gjeld til områda merka med punkt 1 -12, jmf. kart datert 29.04.2016.
Vilkår: Løyvet gjeld for barmarkssesongen, fram til 1. desember 2016. Eventuelle køyrespor må vølast straks arbeidet er ferdigstilt. Løyvet vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
I fylgje lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.6.1977 § 6, og forvaltningslova sine reglar, kan vedtaket påklagast innan 3 veker etter at klagaren er gjort kjend med vedtaket. Klage skal stilast til Fylkesmannen i Hordaland og sendast via rådmannen i Voss
Avsluttet
22/16 16/01067
Løyve til motorferdsel i utmark - Atv/gravemaskin og helikopter - gnr/bnr 141/90
Avsluttet
1. Voss kommune gjev Reime Entreprenør AS v/Torgeir Reime løyve til transport med atv og gravemaskin til hytte gnr/bnr. 141/90 på Reime, jmf. kart datert 21.04.2016.
Vilkår: Løyvet gjeld for barmarkssesongen, fram til 1. desember 2016. Eventuelle køyresport må vølast straks arbeidet er ferdigstilt. Løyvet vert gjeve med heimel i § 6 i forskrift for bruk av køyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
2. Voss kommune gjev Reime Entreprenør AS v/Torgeir Reime løyve til transport med helikopter til hytte gnr/bnr. 141/90 på Reime, jmf. kart datert 21.04.2016.Løyvet vert gjeve med heimel i § 6 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.I fylgje lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.6.1977 § 6, og forvaltningslova sine reglar, kan vedtaket påklagast innan 3 veker etter at klagaren er gjort kjend med vedtaket.
Klage skal stilast til Fylkesmannen i Hordaland og sendast via rådmannen i Voss.
Avsluttet
21/16 16/01069
Løyve til motorferdsel i utmark - ATV/Gravemaskin/Helikopter gbnr  142/61
Avsluttet
1. Voss kommune gjev Reime Entreprenør AS v/Torgeir Reime løyve til transport med atv og gravemaskin til hytte gnr/bnr. 142/61 på Reime, jmf. kart datert 21.04.2016.
Vilkår: Løyvet gjeld for barmarkssesongen, fram til 1. desember 2016. Eventuelle køyresport må vølast straks arbeidet er ferdigstilt.
Løyvet vert gjeve med heimel i § 6 i forskrift for bruk av køyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
2. Voss kommune gjev Reime Entreprenør AS v/Torgeir Reime løyve til transport med helikopter til hytte gnr/bnr. 142/61 på Reime, jmf. kart datert 21.04.2016.
Vilkår: Løyvet gjeld fram til 1. desember 2016. Løyvet vert gjeve med heimel i § 6 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.
I fylgje lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.6.1977 § 6, og forvaltningslova sine reglar, kan vedtaket påklagast innan 3 veker
Avsluttet
20/16 16/01008
Løyve til motorferdsel utmark - Mjølfjell
Avsluttet
1. Voss kommune gjev Vidar Tokvam Maskin løyve til terrengtransport med traktor/atv/gravemaskin i hyttefelt M4 på Mjølfjell. Løyvet gjeld fylgjande transport
1. Voss kommune gjev Vidar Tokvam Maskin løyve til terrengtransport med traktor/atv/gravemaskin i hyttefelt M4 på Mjølfjell. Løyvet gjeld fylgjande transport:
1. Transport av nytt tak til hytte og transport i samband med innlegging av vatn frå borehull gnr. 15. bnr. 31, eigar Gry Buer.
2. Transport i samband med drenering ved hytte og grøfting rundt eigedomen gnr. 151 bnr.33, eigar Vebjørn Vangen.
3. Transport i samband med planering av kloakkanlegg ved hytte og ny terrasse og ombygningsarbeider gbnr.151/48,  eigar Helge Kolstad.
4. Transport av ny terrasse og drenering av hytte gbnr. 151/65, eigar Margaret Stokkan.
5. Transport av ny terrasse og drenering av hytte gbnr. 151/79, Kjell-Knut Aasbrek.
6. Transport i samband med drenering av hytte gbnr. 151/84, eigar Olav Totland.
7. Transport i samband med grunnarbeid for hytte gbnr. 151/54, eigar Ingvill Kolstad.
8. Transport i samband med drenering av hytte gbnr. 151/27 og 40, eigar Jon Schjelderup.
9. Transport i samband med etablering av renseanlegg og vedlikehald på terrasse  gbnr. 151/95, eigar Walter Wangberg.
Avsluttet
19.05.2016
Kommunestyret (KST) 30/16 16/00103
Avtale om forskotering - kollektivknutepunktet Voss
Avsluttet
Voss kommunestyre godkjenner framlegg til avtale mellom Voss kommune og Statens vegvesen Region vest om forskotering og finansiering av E16 Voss knutepunkt/terminal som vist i vedlegg til saka, motteke frå Statens vegvesen 13.05.2016.
Avsluttet
29/16 15/02770
Val av vilt og fiskefondstyre
Avsluttet
Vilt og fiskefondstyre Medlem: Varamedlem:Voss Grunneigarsamskipnad: Lars Even Lemme Knut HommedalVoss Hjorteviltråd Ole Jørgen Rio Lars Arne HemreStiftelsen Voss Klekkeri Geir Ove Henden Ove KambestadVoss Jeger- og Fiskarlag Øyvind Kristiansen Geir JohansenVoss Naturvernlag Karl Magne Bolstad Oddvar Drevsjø
Avsluttet
28/16 16/01087
Strukturutgreiing i Tine
Avsluttet
Ordføraren får fullmakt til å skriva uttale til strukturutgreiing i Tine.
Avsluttet
27/16 16/00557
Søknad om fritak etter §7a - Tilleggssøknad, Voss Parkering AS og Voss Bygg og anlegg AS
Avsluttet
Gnr 255 Bnr 195 får fritak etter § 7a i eigedomsskattelova.Gnr 196 Bnr 14 får fritak etter § 7b i eigedomsskattelova
Ikke begynt
26/16 16/00302
Adressetildeling for stølar, hytter og spreidd busetnad-prosjekt 2016
Avsluttet
Voss kommunestyre vedtek framlegg til 78 adresse/vegnamn for stølar, hytter og spreidd busetnad slik det går fram av liste sign ØT.
Avsluttet
25/16 15/00986
Nordheimsmarka, endring detaljreguleringsplan
Avsluttet
I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-12 og 12-14 godkjenner Kommunestyret endring av privat detaljreguleringsplan for Nordheimsmarka bustadfelt, plan-id 2014010, med plankart, føresegner og planomtale, datert 08.07.2015, sist revidert 31.03.2016, signert Arkitektbruket ans.
Avsluttet
24/16 16/00993
Myrkdalen som typisk turiststad
Avsluttet
Voss kommune søkjer Fylkesmannen i Hordaland om å utferdige forskrift slik at området Myrkdalen  får status som «typisk turiststad» og dermed unntak frå hovudregelen i § 5 første ledd i helligdagslova, slik at utsalsstadene i Myrkdalen kan halde ope på heilagdagar. Perioden det vert søkt om gjelder heile året
Avsluttet
23/16 16/01006
Årsmelding og rekneskap Voss idrettshall 2015
Avsluttet
Kommunestyret godkjenner Voss idrettshall sitt årsrekneskap og årsmelding.Underskot på kr 62.661,02 vert dekka av disposisjonsfond.
Ikke begynt
22/16 16/01040
Kvartalsrapport for 1. kvartal - 2016
Avsluttet
1 Kommunestyret tek kvartalsmeldinga til orientering.
Avsluttet
2. Kommunestyret vedtek følgjande budsjettendringar:Budsjettramma for Kommunalavdeling Oppvekst vert auka med kr.1 687 000. Budsjettramma for Kommunalavdeling Helse og omsorg vert auka med kr.3 400 000. Budsjettramma for Kommunalavdeling teknisk vert auka med kr.260 000.
Avsluttet
Inndekning:Ansvar: 8320 Statstilskot flyktning vert inntektene auka med kr.1 580 000.Ansvar: 8330 Asylmottak vert inntektene auka med kr.367 000.Ansvar: 1841 Pensjon avvik stipulert betalt vert inntektene auka med kr.3 400 000
Avsluttet
20/16 15/03104
Forvaltningsrevisjon - sjukefråvær
Försenad
På bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapport av sjukefråvær i Voss kommune ber kommunestyretrådmannen syta for å:1. Arbeide vidare med sjukefråværsspørsmål, med spesiell merksemd mot dei einingane som harhøgt fråvær.
Avsluttet
2. Sikre at alle leiarar har kontinuerlig merksemd med sjukefråværsspørsmålet og oppfølging avsjukemelde.
Avsluttet
3. Etablere arbeidsmiljøgrupper ved alle einingar.
Försenad
4. Få betre oversikt over fråvær som er relatert til arbeidssituasjonen. Bruka dette som utgangspunkt for konstruktive tiltak for å redusera fråvær.
Ikke begynt
5. Utarbeide ein eigen årsmelding for arbeidsmiljøutvalet.
Avsluttet
6. Arbeide vidare for å sikre eit godt arbeidsmiljø som er prega av openheit og tryggleik.
Avsluttet
7. Stille krav til dokumentering/arkivering av eigenmeldingar/sjukefråvær med tilgang for dei som skalha tilgang.
Avsluttet
8. Nytte administrasjonssystem som er kompatible med lønnssystemet.
Avsluttet
9. Sikre at ein ikkje gjer unødig dobbeltarbeid i registrering av fråvær.
Ikke begynt
10. Å melde attende til kontrollutvalet innan 1.10.2016 kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opptilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret foriverksettinga.
Avsluttet
12.05.2016
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 39/16 16/00621
Innspel til Nasjonal transportplan 2018 - 2029
Avsluttet
Høyringsuttale frå Voss kommune vert vedteken og oversendt Hordaland fylkeskommune
Avsluttet
32/16 15/02980
Godkjenning av avtale tomt Vossabadet
Avsluttet
Avtale mellom Voss kommune, Voss idrettshall KF, Fotballklubben Voss og Voss idrottslag datert 29.02.2016, vert godkjent.Føresetnaden for avtalen er at Vossabadet blir bygd på tomta.  Viser til e-post datert 22.02.2016 frå Torbjørg Austrud til avtalepartane.
Avsluttet
30/16 15/01598
Groadalen hyttefelt på Reimegrend
Avsluttet
I medhald av plan og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 vedtek FPL å legge privat detaljreguleringsplan for Groadalen hyttefelt på Reimegrend, plan-id 2015005, ut til offentleg ettersyn, slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale datert 1