Mått Enhet   Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Medel Sämst Bäst
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn
Kostnad, kr/barn 148 815 151 697 146 158 147 445 194 470 115 548
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)
Andel, % som nått kravnivån 92% 93% 91% 88% 68% 99%
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal
Barn/personal, antal 5,8 st 5,3 st 5,5 st 5,1 st 6,6 st 3,6 st
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)
Andel, % 84% 82% 82,6% 82% 51% 96%
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska inkl. svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)
Andel, % som nått kravnivån 81% 75% 79% 71% 39% 100%
Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)
Andel, % 35% 65% 43% 61% 0% 100%
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala gymnasieskolor, andel (%)
Andel, % som fullföljer inom 4 år 84% 65,8% 71,9% 65% 0% 100%
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)
Andel % 61 70 42 87
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)
Andel % 82 83 55 98
Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kr/elev
kr/elev 101 647 110 117 154 174 89 328
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev
kr/elev 117 070 129 278 209 412 84 680