Politiska nyckeltal   Kommentar Kolada
Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar
Utfall kommuner över 50 000
2019
75 Utfall kommuner över 50 000
2018
72 Utfall riket
2019
52 Utfall riket
2018
62 Utfall
2018
48 Utfall Utfall Utfall riket Utfall riket Utfall kommuner över 50 000 Utfall kommuner över 50 000 2020-04-23

Måttet anger handläggningstid i dagar (median) från inkommen ansökan (för ett en- eller två-bostadshus) till att ett beslut för bygglov är taget. Uppgifterna gäller alla ärenden oavsett om bygglovsbeslutet var positivt eller negativt.

2018 hade Östersunds kommun 48 dagars handläggningstid vilket var lägre än både riket och jämförbara kommuner. E-tjänst för handläggning av bygglov infördes i Östersunds kommun mars 2018.

U00810
Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv
Utfall kommuner över 50 000 (%)
2017
19,73 Utfall kommuner över 50 000 (%)
2016
20,65 Utfall riket (%)
2017
20,7 Utfall riket (%)
2016
21,61 Utfall (%)
2017
9,3 Utfall (%)
2016
9,71 Utfall (%) Utfall (%) Utfall riket (%) Utfall riket (%) Utfall kommuner över 50 000 (%) Utfall kommuner över 50 000 (%) 2020-05-09

Utsläppen är relativt låga jämfört med riket och jämförbara kommuner. Detta beror delvis på låg andel stora industrier i Östersunds kommun.

Denna indikator beskriver totala emissioner av kväveoxider (NOx) avseende utsläppet från samtliga sektorer inom det geografiska området delat på invånare. Källa: SMED via SMHI och Nationella emissionsdatabasen.

N85047
Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/inv
Utfall kommuner över 50 000 (%)
2017
2,18 Utfall kommuner över 50 000 (%)
2016
2,2 Utfall riket (%)
2017
3,45 Utfall riket (%)
2016
3,45 Utfall (%)
2017
2,02 Utfall (%)
2016
2,06 Utfall (%) Utfall (%) Utfall riket (%) Utfall riket (%) Utfall kommuner över 50 000 (%) Utfall kommuner över 50 000 (%) 2020-05-09

Värdet är relativt oförändrat över år samt lågt i jämförelse med kommungruppen och riket. Ett tänkbart scenario är att utsläppen från vägtrafik kommer att öka beroende på klimatförändringar och därmed transporter på is- och snöfria vägar med dubbdäck.

Indikatorn avser: Totala emissioner av PM2.5 (partiklar 2.5 mikrom.) avseende utsläppet från samtliga sektorer inom det geografiska området delat på invånare. Källa: SMED via SMHI & Nationella emissionsdatabasen.

N85048
Nöjd Region-Index - Trygghet
Utfall män
År 2018
62 Utfall män
År 2016
59 Utfall Kvinnor
År 2018
53 Utfall Kvinnor
År 2016
52 Utfall män
År 2018
62 Utfall män
År 2016
59 Utfall Kvinnor
År 2018
53 Utfall Kvinnor
År 2016
52 Utfall kommuner över 50 000
År 2018
58,61 Utfall kommuner över 50 000
År 2016
54,92 Utfall riket
År 2018
58,08 Utfall riket
År 2016
56,29 Utfall
År 2018
57 Utfall
År 2016
55 Utfall Utfall Utfall riket Utfall riket Utfall kommuner över 50 000 Utfall kommuner över 50 000 Utfall Kvinnor Utfall Kvinnor Utfall män Utfall män 2018-12-27

Syftet med måttet är att få kunskap om medborgarna uppfattar kommunen som en trygg och säker plats att leva i.

Östersund hade 2018 något lägre värde än riket och jämförbara kommuner. I jämförelse med senaste undersökningen 2016 har värdet förbättrats något. Män uppfattar kommunen som en mer trygg och säker plats att leva i jämfört med kvinnorna.

U00405
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)
Utfall män
År 2018
25 Utfall män
År 2014
24 Utfall Kvinnor (%)
År 2018
24 Utfall Kvinnor (%)
År 2014
22 Utfall män
År 2018
25 Utfall män
År 2014
24 Utfall Kvinnor (%)
År 2018
24 Utfall Kvinnor (%)
År 2014
22 Utfall kommuner över 50 000 (%)
År 2018
25,71 Utfall kommuner över 50 000 (%)
År 2014
25,41 Utfall riket (%)
År 2018
26,42 Utfall riket (%)
År 2014
25,3 Utfall (%)
År 2018
25 Utfall (%)
År 2014
23 Utfall (%) Utfall (%) Utfall riket (%) Utfall riket (%) Utfall kommuner över 50 000 (%) Utfall kommuner över 50 000 (%) Utfall Kvinnor (%) Utfall Kvinnor (%) Utfall män Utfall män 2020-05-07

Tilliten till andra är något högre i Östersunds kommun än i riket. Dock har andelen som saknar tillit till andra ökat något.

På områdesnivå uppger en högre andel i Odensala än i kommunen i stort att de litar på de flesta människor. I Torvalla är situationen den omvända.

I länet är tilliten lägre bland unga vuxna, 16 - 29 år, än i andra åldersgrupper.

U01413
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam kommun, andel (%)
Utfall män
År 2018
8 Utfall män
År 2014
6 Utfall kvinnor
År 2018
42 Utfall kvinnor
År 2014
32 Utfall män
År 2018
8 Utfall män
År 2014
6 Utfall kvinnor
År 2018
42 Utfall kvinnor
År 2014
32 Utfall kommuner över 50 000
År 2018
26 Utfall kommuner över 50 000
År 2014
21 Utfall riket
År 2018
22 Utfall riket
År 2014
18 Utfall
År 2018
26 Utfall
År 2014
19 Utfall Utfall Utfall riket Utfall riket Utfall kommuner över 50 000 Utfall kommuner över 50 000 Utfall kvinnor Utfall kvinnor Utfall män Utfall män 2020-05-07

I Östersunds kommun uppger en betydligt högre andel kvinnor än män att de avstår från att gå ut ensamma på grund av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad. På områdesnivå i kommunen är otryggheten lägst i Lit.

 

U01420
Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv,
Utfall kommuner över 50 000 (%)
2019
955,11 Utfall kommuner över 50 000 (%)
2018
939,83 Utfall kommuner över 50 000 (%)
2017
948,67 Utfall kommuner över 50 000 (%)
2016
989,91 Utfall riket (%)
2019
855,26 Utfall riket (%)
2018
862,23 Utfall riket (%)
2017
866,45 Utfall riket (%)
2016
929,58 Utfall
2019
982 Utfall
2018
1077 Utfall
2017
880 Utfall
2016
1213 Utfall Utfall Utfall riket (%) Utfall riket (%) Utfall kommuner över 50 000 (%) Utfall kommuner över 50 000 (%) 2020-05-13

Östersund har sedan 2017 års positiva trend med 880 anmälda våldsbrott återigen ökat till 1077 anmälda våldsbrott per invånare. Därmed ligger Östersund i paritet med riket men har en betydligt högre andel än Sveriges övriga kommuner ovägt medel.

N07403
Nöjd Medborgar-Index - Räddningstjänst
Utfall män
År 2018
78 Utfall män
År 2016
75 Utfall kvinnor
År 2018
78 Utfall kvinnor
År 2016
77 Utfall män
År 2018
78 Utfall män
År 2016
75 Utfall kvinnor
År 2018
78 Utfall kvinnor
År 2016
77 Utfall kommuner över 50 000
År 2018
79 Utfall kommuner över 50 000
År 2016
77 Utfall riket
År 2018
77 Utfall riket
År 2016
75 Utfall
År 2018
78 Utfall
År 2016
76 Utfall Utfall Utfall riket Utfall riket Utfall kommuner över 50 000 Utfall kommuner över 50 000 Utfall kvinnor Utfall kvinnor Utfall män Utfall män 2020-05-25

Östersund ligger på samma nivå som snittet i riket och övriga kommuner avseende medborgarnas bedömning av räddningstjänsten. Resultatet är i stort oförändrat sedan 2016.

U07404
Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), minuter/kund
Utfall kommuner över 50 000
2018
127 Utfall kommuner över 50 000
2017
72 Utfall kommuner över 50 000
2016
96 Utfall riket
2018
167 Utfall riket
2017
118 Utfall riket
2016
150 Utfall
2018
49 Utfall
2017
22 Utfall
2016
45 Utfall Utfall Utfall riket Utfall riket Utfall kommuner över 50 000 Utfall kommuner över 50 000 2020-04-23

Antal minuter elavbrott per invånare i Östersunds kommun ligger på en betydligt lägre nivå jämfört med både riket och jämförbara kommuner. Avbrottstiden har både i Östersund, i riket och för jämförbara kommuner minskat under 2017 jämfört med 2016 men i samtliga fall ökat till en högre nivå 2018 jämfört med 2016. Den ökade avbrottstiden under 2018 jämfört med 2016 var mindre markant för Östersunds kommun än för riket och jämförbara kommuner.

N45933
Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor på värmeverk inom det geografiska området, andel (%)
Utfall kommuner över 50 000 (%)
2018
89,4 Utfall kommuner över 50 000 (%)
2017
87,3 Utfall kommuner över 50 000 (%)
2016
86,94 Utfall riket (%)
2018
87,58 Utfall riket (%)
2017
87,24 Utfall riket (%)
2016
86,3 Utfall (%)
2018
94,38 Utfall (%)
2017
93,27 Utfall (%)
2016
93,63 Utfall (%) Utfall (%) Utfall riket (%) Utfall riket (%) Utfall kommuner över 50 000 (%) Utfall kommuner över 50 000 (%) 2020-05-09

Andelen förnybara energikällor i värmeverk i Östersunds kommun är högre än riket och jämförbara kommuner. Det är bra och kommer att öka ytterligare då Jämtkraft beslutat att fasa ut den torv som används.

Indikatorn gäller; Andel förnybar fjärrvärmeproduktion på värmeverk. Produktion av förnybara bränslen, dividerat med total produktion. Oavsett producent, produktion i megawattimmar (MWh), inom det geografiska områdets gränser. För att skatta produktion av förnybara bränslen, har andel förnybar bränsleanvändning vid fjärrvärmeproduktion använts. Källa Energimyndigheten och SCB.

N45929
Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv
Utfall kommuner över 50 000
2018
42 Utfall kommuner över 50 000
2017
45 Utfall kommuner över 50 000
2016
41 Utfall riket
2018
47 Utfall riket
2017
44 Utfall riket
2016
49 Utfall
2018
30 Utfall
2017
30 Utfall
2016
30 Utfall Utfall Utfall riket Utfall riket Utfall kommuner över 50 000 Utfall kommuner över 50 000 2020-05-15

Energianvändningen är något lägre än riket och jämförbara kommuner, men den minskar inte i den takt som krävs för att nå kommunens mål om minskad energianvändning med 20 % till 2030. I samband med att kommunens klimatprogram beslutades 2019 så skärptes ambitionsnivån till en minskning med 30 % till år 2030.

Indikatorn gäller Slutanvändning av energi totalt mätt i megawattimmar (MWh) dividerat med antal invånare i kommunen. Avser total slutanvändning av energi som sker inom det geografiska områdets gränser. Källa: Energimyndigheten och SCB.

 

N45905
Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)
Utfall kommuner över 50 000 (%)
2019
78,08 Utfall kommuner över 50 000 (%)
2018
79,11 Utfall kommuner över 50 000 (%)
2017
78,94 Utfall riket (%)
2019
69,5 Utfall riket (%)
2018
71,88 Utfall riket (%)
2017
72,46 Utfall (%)
2017
83,33 Utfall (%) Utfall (%) Utfall riket (%) Utfall riket (%) Utfall kommuner över 50 000 (%) Utfall kommuner över 50 000 (%) 2020-05-20

Östersunds kommun hade under 2017 en högre andel vattentäkter med vattenskyddsområde i jämförelse med både riket och jämförbara kommuner. Andelen vattentäkter i riket och i jämförbara kommuner har inte förändrats mellan åren 2017 till 2018. Värde saknas för Östersunds kommun för 2018.

N85069
Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%)
Utfall kommuner över 50 000 (%)
2016
94,55 Utfall kommuner över 50 000 (%)
2015
94,55 Utfall kommuner över 50 000 (%)
2014
94,55 Utfall riket (%)
2016
96,76 Utfall riket (%)
2015
96,76 Utfall riket (%)
2014
96,76 Utfall (%)
2016
88,9 Utfall (%)
2015
88,9 Utfall (%)
2014
88,9 Utfall (%) Utfall (%) Utfall riket (%) Utfall riket (%) Utfall kommuner över 50 000 (%) Utfall kommuner över 50 000 (%) 2020-05-09

Östersunds kommun har något lägre andel grundvattenförekomster med god status jämfört med riket och jämförbara kommuner. Det beror bland annat på förekomst av radon och uran i berggrunden, vilket påverkar den kemiska statusen.

Indikatorn gäller: Antal grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status i procent av antal grundvattenförekomster totalt. En grundvattenförekomst med koppling till flera kommuner eller län ingår i beräkningen för varje kommun eller län den har koppling till. Klassning görs successivt under en flerårscykel, och i Kolada redovisas för varje år i en cykel det resultat som tagits fram under cykeln. Varje kommun och län kommer därför t.ex. att ha samma resultat alla år 2010-2016. Cykel 1 avser 2004-2009, cykel 2 2010-2016 och cykel 3 2017-2021. källa VISS, Länsstyrelserna.

N85053
Nöjd Medborgar-Index - Vatten och avlopp
Utfall män
År 2018
75 Utfall män
År 2016
74 Utfall kvinnor
År 2018
77 Utfall kvinnor
År 2016
76 Utfall män
År 2018
75 Utfall män
År 2016
74 Utfall kvinnor
År 2018
77 Utfall kvinnor
År 2016
76 Utfall kommuner över 50 000
År 2018
79 Utfall kommuner över 50 000
År 2016
79 Utfall riket
År 2018
78 Utfall riket
År 2016
79 Utfall
År 2018
76 Utfall
År 2016
75 Utfall Utfall Utfall riket Utfall riket Utfall kommuner över 50 000 Utfall kommuner över 50 000 Utfall kvinnor Utfall kvinnor Utfall män Utfall män 2018-12-27

Östersund ligger något under snittet i riket och jämförbara kommuner när det gäller Vatten och Avlopp. Resultatet har sakta förbättras sedan 2014.

U07405
Sjöar med god ekologisk status, andel (%)
Utfall kommuner över 50 000 (%)
2016
36,57 Utfall kommuner över 50 000 (%)
2015
36,57 Utfall kommuner över 50 000 (%)
2014
36,57 Utfall riket (%)
2016
35,7 Utfall riket (%)
2015
35,7 Utfall riket (%)
2014
35,7 Utfall (%)
2016
24,5 Utfall (%)
2015
24,5 Utfall (%)
2014
24,5 Utfall (%) Utfall (%) Utfall riket (%) Utfall riket (%) Utfall kommuner över 50 000 (%) Utfall kommuner över 50 000 (%) 2020-05-09

Kommunen har lägre andel sjöar med god ekologisk status jämfört med riket och jämförbara kommuner. Detta beror på en utbyggd vattenkraft med vattenreglerade sjöar samt inplanterade främmande arter.

Källa: VISS Länsstyrelserna.

N85051
Vattendrag med god ekologisk status, andel (%)
Utfall kommuner över 50 000 (%)
2016
15,25 Utfall kommuner över 50 000 (%)
2015
15,25 Utfall kommuner över 50 000 (%)
2014
15,25 Utfall riket (%)
2016
14,69 Utfall riket (%)
2015
14,69 Utfall riket (%)
2014
14,69 Utfall (%)
2016
8,3 Utfall (%)
2015
8,3 Utfall (%)
2014
8,3 Utfall (%) Utfall (%) Utfall riket (%) Utfall riket (%) Utfall kommuner över 50 000 (%) Utfall kommuner över 50 000 (%) 2020-05-09

Östersunds kommun har mycket låg andel vattendrag med god ekologisk status jämfört med riket och jämförbara kommuner. Enligt länsstyrelsens uppföljning och klassificering har kommunen endast 8.3 % vattendrag med god ekologisk status, jämfört med riket och jämförbara kommuner som har ca 15 %. Resultatet beror på utbyggd vattenkraft med vandringshinder, vattenreglering med höjdfluktationer, utplanterade främmande arter, historiska åtgärder vid flottning mm. Resultatet kommer att vara relativt konstant över tid.

Indikatorn visar antal vattendrag med god ekologisk status i procent av antal vattendrag totalt. Källa: VISS, Länsstyrelserna.

N85052
Nöjd Region-Index - Kommunikationer
Utfall män
År 2018
65 Utfall män
År 2016
60 Utfall Kvinnor
År 2018
66 Utfall Kvinnor
År 2016
64 Utfall män
År 2018
65 Utfall män
År 2016
60 Utfall Kvinnor
År 2018
66 Utfall Kvinnor
År 2016
64 Utfall kommuner över 50 000
År 2018
63 Utfall kommuner över 50 000
År 2016
64,63 Utfall riket
År 2018
59,83 Utfall riket
År 2016
60,14 Utfall
År 2018
65 Utfall
År 2016
62 Utfall Utfall Utfall riket Utfall riket Utfall kommuner över 50 000 Utfall kommuner över 50 000 Utfall Kvinnor Utfall Kvinnor Utfall män Utfall män 2020-05-25

Möjligheterna till god kommunikation (allt från gång- och cykelvägar till förbindelser för längre resor) bedöms 2018 som relativt sett god. Resultatet är förbättrat  i jämförelse med 2016 och ett bättre resultat än riket och jämförbara kommuner.

U45400
Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)
Utfall män
2018
90 Utfall män
2017
90 Utfall män
2016
90 Utfall män
2015
90 Utfall män
2014
89 Utfall Kvinnor (%)
2018
91,3 Utfall Kvinnor (%)
2017
91 Utfall Kvinnor (%)
2016
91,1 Utfall Kvinnor (%)
2015
91 Utfall Kvinnor (%)
2014
90,9 Utfall män
2018
90 Utfall män
2017
90 Utfall män
2016
90 Utfall män
2015
90 Utfall män
2014
89 Utfall Kvinnor (%)
2018
91,3 Utfall Kvinnor (%)
2017
91 Utfall Kvinnor (%)
2016
91,1 Utfall Kvinnor (%)
2015
91 Utfall Kvinnor (%)
2014
90,9 Utfall kommuner över 50 000 (%)
2018
83,4 Utfall kommuner över 50 000 (%)
2017
82,4 Utfall kommuner över 50 000 (%)
2016
82,14 Utfall kommuner över 50 000 (%)
2015
82,13 Utfall kommuner över 50 000 (%)
2014
80,54 Utfall riket (%)
2018
65,46 Utfall riket (%)
2017
62,58 Utfall riket (%)
2016
62,37 Utfall riket (%)
2015
62,27 Utfall riket (%)
2014
61,34 Utfall (%)
2018
90,7 Utfall (%)
2017
90,5 Utfall (%)
2016
90,4 Utfall (%)
2015
90,3 Utfall (%)
2014
90,2 Utfall (%) Utfall (%) Utfall riket (%) Utfall riket (%) Utfall kommuner över 50 000 (%) Utfall kommuner över 50 000 (%) Utfall Kvinnor (%) Utfall Kvinnor (%) Utfall män Utfall män 2020-05-09

Östersunds kommun har högre tillgänglighet till kollektivtrafik är riket och jämförbara kommuner. Det skapar goda förutsättningar för att nå kommunens mål om följande färdmedelsfördelning till år 2030; 40 % bil, 20 % kollektivtrafik och 40 % aktiva transporter med gång och cykel. En uppföljning har gjorts av antal medgivna inflyttningar till bostäder första kvartalet i Östersunds kommun, och den visar att 79 av 83 nya bostäder uppfyller kravet på god tillgänglighet till kollektivtrafik.

Indikatorn anger; Andel befolkning i det geografiska området som har en trafikerad hållplats inom 500 meter från sin folkbokföringsadress. Med trafikerad hållplats avses hållplats, för samtliga trafikslag som trafikeras med minst en avgång per timme, vardagar mellan 06:00 och 20:00. Avståndet till hållplats utgår från fågelavstånd och beaktar inte väg- och gatunät. Källa SCB

 

 

 

N07418
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel av bef. (%)
Utfall kommuner över 50 000 (%)
2019
85,81 Utfall kommuner över 50 000 (%)
2018
82,65 Utfall kommuner över 50 000 (%)
2017
78,47 Utfall kommuner över 50 000 (%)
2016
73,76 Utfall riket (%)
2019
74,94 Utfall riket (%)
2018
70,61 Utfall riket (%)
2017
65,37 Utfall riket (%)
2016
57,54 Utfall (%)
2019
84,27 Utfall (%)
2018
80,97 Utfall (%)
2017
81,04 Utfall (%)
2016
76,4 Utfall (%) Utfall (%) Utfall riket (%) Utfall riket (%) Utfall kommuner över 50 000 (%) Utfall kommuner över 50 000 (%) 2020-05-25

2019 hade 84,27% av hushållen i Östersunds kommun tillgång till bredband vilket är något lägre än jämförbara kommuner.

N07900
Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar
Utfall män
År 2018
57 Utfall män
År 2016
53 Utfall kvinnor
År 2018
58 Utfall kvinnor
År 2016
57 Utfall män
År 2018
57 Utfall män
År 2016
53 Utfall kvinnor
År 2018
58 Utfall kvinnor
År 2016
57 Utfall kommuner över 50 000
År 2018
57 Utfall kommuner över 50 000
År 2016
57 Utfall riket
År 2018
54 Utfall riket
År 2016
55 Utfall
År 2018
58 Utfall
År 2016
55 Utfall Utfall Utfall riket Utfall riket Utfall kommuner över 50 000 Utfall kommuner över 50 000 Utfall kvinnor Utfall kvinnor Utfall män Utfall män 2020-05-25

Östersund ligger något över snittet i riket och övriga kommuner avseende medborgarnas bedömning av Gator och vägar. Resultatet är förbättrat sedan 2016 och framförallt är det män som har blivit mer nöjd.

U07400
Nöjd Medborgar-Index - Gång- och cykelvägar
Utfall män
År 2018
58 Utfall män
År 2016
53 Utfall Kvinnor
År 2018
59 Utfall Kvinnor
År 2016
56 Utfall män
År 2018
58 Utfall män
År 2016
53 Utfall Kvinnor
År 2018
59 Utfall Kvinnor
År 2016
56 Utfall kommuner över 50 000
År 2018
57,17 Utfall kommuner över 50 000
År 2016
56,33 Utfall riket
År 2018
54,69 Utfall riket
År 2016
54,65 Utfall
År 2018
59 Utfall
År 2016
55 Utfall Utfall Utfall riket Utfall riket Utfall kommuner över 50 000 Utfall kommuner över 50 000 Utfall Kvinnor Utfall Kvinnor Utfall män Utfall män 2020-05-25

2018 ökade medborgarnas nöjdhet med gång- och cykelvägar jämfört 2016. Värdet för Östersund låg då högre än snittet i riket och jämförbara kommuner.

U07401
Nöjd Region-Index - Helheten
Utfall män
År 2018
66 Utfall män
År 2016
62 Utfall Kvinnor
År 2018
68 Utfall Kvinnor
År 2016
68 Utfall män
År 2018
66 Utfall män
År 2016
62 Utfall Kvinnor
År 2018
68 Utfall Kvinnor
År 2016
68 Utfall kommuner över 50 000
År 2018
65,61 Utfall kommuner över 50 000
År 2016
63,04 Utfall riket
År 2018
61,9 Utfall riket
År 2016
60,1 Utfall
År 2018
67 Utfall
År 2016
65 Utfall Utfall Utfall riket Utfall riket Utfall kommuner över 50 000 Utfall kommuner över 50 000 Utfall Kvinnor Utfall Kvinnor Utfall män Utfall män 2018-12-27

Nöjd Medborgar-Index baseras på frågor inom ett flertal områden och 2018 var SCB:s bedömning att betygsindex för Bostäder, Trygghet och Kommunikationer är områden som främst kan höja helhetsbetyget.

Helhetsbedömningen i Nöjd Region-Index 2018 visar att Östersund placerar sig högt både i jämförelse med riket och jämförbara kommuner. Se också detaljer under andra områden i denna rapport.

U00402
Nöjd Region-Index - Rekommendation
Utfall män
År 2018
72 Utfall män
År 2016
69 Utfall Kvinnor
År 2018
75 Utfall Kvinnor
År 2016
73 Utfall män
År 2018
72 Utfall män
År 2016
69 Utfall Kvinnor
År 2018
75 Utfall Kvinnor
År 2016
73 Utfall kommuner över 50 000
År 2018
71,28 Utfall kommuner över 50 000
År 2016
68,67 Utfall riket
År 2018
66,14 Utfall riket
År 2016
64,32 Utfall
År 2018
74 Utfall
År 2016
71 Utfall Utfall Utfall riket Utfall riket Utfall kommuner över 50 000 Utfall kommuner över 50 000 Utfall Kvinnor Utfall Kvinnor Utfall män Utfall män 2018-12-27

På fråga "Om du kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till din kommun" så placerade sig Östersund år 2018 relativt högt jämfört både riket och jämförbara kommuner. I jämförelse med 2016 har resultatet förbättrats.

U00404