Politiska nyckeltal   Kommentar Kolada
Invånare totalt, antal
2024-01-12

Den preliminära befolkningssiffran för 2023-12-31 är 64 891 personer. Det innebär en preliminär befolkningsökning med 177 personer under år 2023. Det är en ovanligt låg befolkningsökning. Vi får gå tillbaka ända till år 2012 för att hitta ett år med lägre befolkningsökning än år 2023. Befolkningsökningen för år 2023 består av ett positivt flyttnetto och ett negativt födelsenetto.

N01951
Förändring i antal invånare under senaste femårsperioden, andel (%)
2023-05-22

Den procentuella befolkningsökningen i Östersunds kommun har varit högre än den procentuella befolkningsökningen för riket totalt de senaste åren. Ökningen för Östersunds kommun är dock inte lika hög procentuellt som ökningen är för kommuner med fler än 50 000 invånare.

N01958
Bruttoregionprodukt, kommun (BRP), 1000 kr/invånare
2024-02-05

Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor. Här visas BRP dividerat med antal invånare i kommunen. Östersunds kommuns BRP ligger högre än rikets BRP, men lägre än utfallet för kommuner över 50000 invånare. Det såg även ut så för åren 2019 och 2020.

N03702
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)
2023-06-14

Tilliten till andra är fortfarande något högre i Östersunds kommun än i riket. Dock har andelen sjunkit och något fler uppger att de i allmänhet inte kan lite på andra människor 2022 jämfört med 2020. Det är en högre andel män än kvinnor som uppger avsaknad av tillit till andra. 

På områdesnivå uppger en högre andel i Odensala än i kommunen i stort att de litar på de flesta människor. I Torvalla är situationen den omvända. I länet är tilliten lägre bland unga vuxna, 16 - 29 år, än i andra åldersgrupper.

U01413
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam kommun, andel (%)
2022-12-28

I Östersunds kommun uppger en högre andel jämfört med riket att de avstått från att gå ut ensamma på grund av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad. Det är en betydligt högre andel kvinnor än män som uppger att de avstått från att gå ut ensam.

U01420
Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv,
2023-04-20

I Östersunds kommun anmäldes totalt 932 våldsbrott år 2022. Det är en ökning sedan år 2021. Östersunds kommun har ett något högre antal anmälda våldsbrott per antal/100 000 inv. än jämförbara kommuner och ett högre antal än riket som helhet.

Nyckeltalet avser en summering av: Försök till mord eller dråp, Misshandel inkl. grov, Våldtäkt inkl. grov, Grov kvinnofridskränkning, Grov fridskränkning, Våld mot tjänsteman och Rån inkl. grovt, antal/100 000 inv. Statistiken redovisas efter den kommun där brottet har begåtts (brottsplats). 

N07403
Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%)
2024-01-29

Föräldrapenning är ett ekonomiskt stöd som föräldrar får för att kunna vara hemma och ta hand om sina barn i stället för att arbeta, söka arbete eller studera. Alla föräldrar som har vårdnad om ett barn har rätt till föräldrapenning. Föräldrar kan få föräldrapenning under sammanlagt 480 dagar per barn.

Andelen föräldrapenningdagar som togs ut av män i Östersunds kommun under år 2023 var 32,3%. Det visar på en ökande trend över tid och slår den tidigare högsta siffran från år 2018 då uttaget var 32%.

Även om det är en ökande trend så går utvecklingen väldigt långsamt när det gäller andelen föräldrapenningdagar som tas ut av män då kvinnor fortfarande tar ut resterande 67,7%. Östersund ligger på en något högre nivå än både jämförbara kommuner och riket i stort, vilket är en trend som består.

N00943
Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar (%)
2024-01-29

En förälder som behöver stanna hemma från sitt arbete för att tillfälligt vårda ett sjukt barn har rätt till ekonomiskt stöd, vilket heter tillfällig föräldrapenning för vård av barn och kallas ofta VAB.

I Östersunds kommun tog män ut 38,7% av de tillfälliga föräldrapenningdagarna (VAB-dagar) under 2023 vilket är en tillbakagång från de senaste åren. 

Utvecklingen mot att män och kvinnor ska dela lika på andelen tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) i Sverige går långsamt även om mäns uttag av VAB-dagar ökar över tid både i Östersunds kommun, i riket och i jämförbara kommuner. Östersunds kommun ligger marginellt över riket och jämförbara kommuner.

N00945
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%)
2023-02-08

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst i riket var under år 2021 79,12 %. I Östersund ligger kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst på 86,29%. Östersund ligger högre än både riket och jämförbara kommuner och placerar sig därmed i den övre tiondelen.

N00952
Kassalikviditet kommunen, (%)
2023-08-17

Kassalikviditet mäter organisationens betalningsförmåga på kort sikt.
Kassalikviditeten för Östersunds kommun har efter 2021 års tillfälliga uppgång återgått till tidigare års nivåer och ligger under år 2022 på 77,01 %. Östersunds kommun ligger under såväl riket som liknande kommuner som båda har en kassalikviditet på över 100 %.  

N03105
Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%)
2024-01-24

Nyckeltalet anger verksamhetens resultat dividerat med erhållna skatter och generella statsbidrag. Östersunds kommun uppvisade år 2022 ett resultat på 3,97 % vilket kan jämföras med riket på 4,59 %  samt jämförbara kommuner på 6,5 %. Riktlinjen för God ekonomisk hushållning anger ett målvärde på 2 %.

N03102
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%)
2023-08-17

Positiva värden indikerar ett högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Östersunds kommun uppvisar 2022 en total nettokostnadsavvikelse på 4,54 % för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, individ och familjeomsorg samt vård och omsorg för äldre, exklusive LSS. Detta är en ökning från år 2021 med 0,07 %. Utfallet 2022 är högre än riket och betydligt högre än för jämförbara kommuner som låg på -2,43 %.

N00097
Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%)
2023-09-20

Soliditet mäter organisationens betalningsförmåga på lång sikt.

Soliditeten inklusive pensionsåtaganden i Östersunds kommun har mellan åren 2016 - 2020 legat under liknande kommuner men över riksgenomsnittet. 2021 och 2022 års resultat visar på ett trendbrott då Östersunds kommun numera påvisar en lägre soliditet än för både riket och liknande kommuner.

N03002
Verksamhetens nettokostnader enligt resultaträkningen kommun, kr/inv
2024-01-24

Östersunds kommun uppvisar en högre nettokostnadsavvikelse/invånare jämfört med utfallet för kommuner över 50 000 invånare och utfallet för riket. Från år 2020 visar trenden på att nettokostnadsavvikelsen ökar för såväl Östersunds kommun som för liknande kommuner och riket. 

N03011
Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av skatter och statsbidrag
2023-05-02

Nyckeltalet anger verksamhetens resultat dividerat med erhållna skatter och statsbidrag. Verksamhetens resultat består av verksamhetens nettokostnader, skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Östersunds kommun har ett lägre resultat jämfört med liknande kommuner medan resultatet ligger strax under utfallet för riket.

N03127
Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar, andel (%)
2024-01-24

Nyckeltalet visar andel av kommunens nettoinvesteringar som finansierats via egna medel.
Östersunds kommun har mellan åren 2019-2022 minskat sin självfinansieringsgrad med 58,85 % och har därmed en betydligt lägre grad av självfinansiering jämfört med både liknande kommuner och riket i genomsnitt.

N03103
Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng
2023-11-28

Delaktighetsindex visar en samlad bild av hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Poängen baseras på 25 frågor om möjligheter till medborgardelaktighet i kommunen. Indexet har varierat under de senaste åren. Mellan år 2020 till 2021 sjönk värdet från 67 till 61, för att sedan öka igen till 64 år 2022. År 2023 har värdet återigen sjunkit och ligger nu på 58. Östersunds kommun ligger under resultatet för jämförbara kommuner och riket, även om värdet för dessa också sjönk mellan 2022 och 2023. 

U00454
Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%)
2023-06-20

Valdeltagandet i Östersunds kommun minskade med 3 % 2022 jämfört med valet 2018. Minskningen är i paritet med utfallet för såväl riket som för jämförbara kommuner.

N05401
Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%)
2023-06-20

Andelen förstagångsväljare i kommunvalet 2022 minskade med 4 % jämfört med valet 2018. 
79 % av förstagångsväljarna röstade i Östersunds kommun vilket kan jämföras med 78,88 % i riket och 79,37 i jämförbara kommuner.

U17413