Møtedato Behandles i Saksnr ArkivSakID Sak Vedtak Ansvarlige Status Kommentar
11.12.2018
Formannskapet 095/18 17/698
Drift av Vestvågøy turistinformasjon
1.Vestvågøy turistinformasjon organiseres på en slik måte at kommunen og næringsliv samarbeider om drift av TI. De lokale reiselivsaktørene forutsettes å delta aktivt i utviklingen av TI, herunder bidra med informasjon og salgbare (bookbare) produkter som trygger TI’s økonomi. 2.Turistinformasjonskontoret skal ha en sentral plassering i Leknes sentrum.
3.Vestvågøy kommune utlyser snarest, blant aktuelle næringsaktører, oppdraget med å forestå den daglige driften. Den valgte driveren får utbetalt et årlig tilskudd fra Vestvågøy kommune basert på inngitt pristilbud.
4.Det forutsettes at driften av den reetablerte turistinformasjonen starter opp så snart det er inngått driftsavtale. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale.
5.Budsjettmessig og ansvarsmessig flyttes flyttes ansvaret for turistinformasjonen fra Kultur til Næring, plan og utvikling fra 1.1. 2019.
Richard Brattli Avsluttet

Vedtaket er fulgt opp fra kulturenhetens side. Ansvaret for oppfølging av Turistinformasjonen er overtatt av enheten NPU

096/18 18/665
Planprogram for fire kommunedelplaner
Vestvågøy kommune varsler oppstart av planarbeid for hhv. kommunedelplaner for Oppvekst; Helse og Omsorg; Kultur; og Næring. Formannskapet ber rådmannen sende vedlagte forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn. Vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven §§ 4-1, 11-1, 11-12, 11-13.
Heidi Bergsli Försenad

Forslag til planprogram for de fire kommunedelplanene ble sendt ut på høring og offentlig ettersyn etter vedtak i Formannskapet 6. februar 2019.

097/18 18/1269
Opprettelse av beredskapsvakt barneverntjenesten
Saken utsettes
Monica Nyvoll Skaufeldt Ikke begynt
098/18 18/1576
Betalingsregulativ for Bygge-, Plan-, Fradeling- og Oppmålingssaker
1. Formannskapet godkjenner forslag til nytt gebyrregulativ for Næring, plan og utvikling. 2. Forslag til gebyrregulativ legges ut for offentlig høring.
Karl Erik Nystad Avsluttet

Gebyrregulativ ble lagt ut på høring. Ingen innspill.

Vedtatt av KS i sak 02/19 den 12.02.19 og trådte i kraft den 1.5.19

099/18 18/1756
Referatsaker
Referatsakene tas til orientering
Lisa Mevold Avsluttet
100/18 18/1759
Inngåelse av avtale med Arctic Race of Norway 2019
1. Vestvågøy formannskap er positive til Arctic race, og til at kommuneorganisasjonen bidrar til å gjennomføre sykkelrittet i 2019. Gjennom arrangementet ser formannskapet store muligheter for markedsføring av Lofoten.
2. Foreliggende avtale mellom Arctic Race of Norway og Vestvågøy kommune godkjennes.
3. Oppgavene forsøkes i størst mulig utstrekning løst innenfor gjeldende rammer. Formannskapet ber administrasjonen om så tidlig som mulig i 2019 å bringe klarhet i hvilke utgifter ARN 2019 vil medføre, og ta de inn ved gjennomføring av budsjettrevisjon 1.
Rune Andreassen Avsluttet

Arbeid med Arctic Race avsluttet. Arrangementet gjennomført slik planlagt, innenfor budsjett.

101/18 18/1756
Orienteringer
Tatt til orientering
Lisa Mevold Avsluttet
11.12.2018
Planutvalget 064/18 18/398
1. gangsbehandling - Områderegulering Unstad
1.Det vises til forslag til områderegulering Unstad, planID 1860-201809 med tilhørende plankart, planbeskrivelse og bestemmelser datert 29.10.2018.
2.Vestvågøy kommune sender planforslaget til områderegulering Unstad på høring og offentlig ettersyn.
3.Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-10.
Jochen Caesar Pågående

Planforslaget var på høring. Forventet sluttbehandling høsten/vinter 2019.

065/18 17/1210
Dispensasjon fra kommuneplan - Oppføring av garasje til fritidsbolig gnr 85 bnr 47
Det vises til søknad fra Edgar Krogh ifht dispensasjon fra kommuneplanen. 1.Vestvågøy kommune viser til mottatt søknad om dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel, planID 1860 2008 07, for etablering av en garasje til fritidsformål på den ubebygde eiendom gnr 85 bnr 47, den 27.01.17.
2.Søknaden om dispensasjon avlås.
3.Begrunnelsen for vedtaket er at vilkårene for dispensasjon iht pbl. §19-2 er ikke oppfylt.
4.Hensynet bak arealformålet «bolig» om å ivareta et levende bygd blir tilsidesatt, hensynet bak reguleringskravet blir vesentlig tilsidesatt og de samfunnsmessige fordelene er ikke klart større enn ulempene.
5.Vedtaket har hjemmel etter Plan- og bygningsloven § 19-2.
Iht. Plan- og bygningsloven § 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI, kan dette vedtaket påklages innen 3 uker etter at søker har mottatt melding om vedtaket.
Jochen Caesar Ikke begynt
066/18 15/1520
Himmelstein vest - juridisk avklaring og videre arbeid med vei/fortau
Ansvarsforhold fortau langs Himmelstein vest 1.Tidligere vedtak ift begrensning av antall bygde boliger tilhørende reguleringsplan Himmelstein vest oppheves.
2.Utbygger skal ferdigstille fortau/nødvendig infrastruktur innenfor planområde Himmelstein vest før Vestvågøy kommune overtar ansvar for infrastruktur, jfr utbyggingsavtale.

Rådmannen bes foreta en kartlegging av lignende vedtak og hvilke konsekvenser dette eventuelt vil ha.

Innstilling til formannskapet: Detaljprosjektering av vei, overvann, grunnerverv for Himmelsteinveien
1.Det bevilges kr 500.000,- til detaljprosjektering.
2.Beløp innvilges over investeringsbudsjett 2019.
Lars Kjørven Ikke begynt
067/18 15/3331
Krûger, Pål - oppføring av vindturbin gnr. 52, bnr. 16 - klagesak
1. Klage på vedtak av 24.01.2017 tas ikke til følge. Saken sendes Fylkesmannen i Nordland til klagesaksbehandling jf. fvl. § 34.
2. Vestvågøy kommune viser til søknad om midlertidig dispensasjon som ble gitt 24.01.2017. Søknaden gjaldt dispensasjon fra planID 2008 05: Reguleringsplan Ytre Stamsund for oppføring av vindturbin ca 20 kW på gnr 52 bnr 164. Søknaden om midlertidig dispensasjon ble imøtekommet. Testperioden for vindturbinen søkes nå forlenget.
3. Søknaden om forlengelse av testperioden imøtekommes. Tillatelsen gjelder frem til 20.01.2020.
4. Begrunnelsen for vedtaket er at vilkårene for midlertidig dispensasjon ihht. § 19-2 er oppfylt. Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra og lovens formålsparagraf blir ikke vesentlig tilsidesatt og fordelene ved å gi midlertidig dispensasjon anses som større enn ulempene.
5. Vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 19-2.
Iht. Plan- og bygningsloven § 1-9 jfr. Forvaltningsloven kap. VI, kan dette vedtaket påklages innen 3 uker etter at søker har mottatt melding om vedtaket.
Lars Kjørven Ikke begynt
068/18 18/718
Lofotkraft AS - Mindre endring av reguleringsplan - Gnr 10 bnr 284 - Ballstadøy
Mindre endring av reguleringsplan Utsikten, planID 200704 Utsikten, planID 2007 04.
2. Forvaltningsutvalget godkjenner endringen av plankart og bestemmelser for reguleringsplan Utsikten, sist revidert den 19.09.12. Endringen omfatter følgende:
a. Avsette 8 kvm areal til formålet energianlegg jf. figur 4.
b. Innlemme bestemmelse «d. Energianlegg, trafo Det tillates bygd transformator på areal regulert til dette» under § 3 Bebyggelse og anlegg.
3. Begrunnelsen for vedtaket er at endringene vurderes til å være av mindre karakter. Hensikten med planen endres ikke, og endringen kan ikke anses å ha negativ konsekvens for omgivelsene.
4. Vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-14.
Iht. Plan- og bygningsloven § 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI, kan dette vedtaket påklages innen 3 uker etter at søker har mottatt melding om vedtaket.
Guro Haug Avsluttet
069/18 16/557
Søknad om dispensasjon - Oppdrett Grænholmen - Utsatt sak
1.Vestvågøy kommune viser til mottatt søknad fra Isqueen om dispensasjon 10.07.18
2.Søknaden om dispensasjon imøtekommes som midldertidig dispensasjon frem til 1.1.2022.
3.Det forutsettes at det ikke slippes ut gift / Hydrogenperoksid under avlusing av fisken.
4.Begrunnelsen for vedtaket er at vilkårene for dispensasjon ihht pbl. §19-2 er oppfylt.  
5.Vedtaket har hjemmel etter Plan- og bygningsloven § 19-2.
Iht. Plan- og bygningsloven § 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI, kan dette vedtaket påklages innen 3 uker etter at søker har mottatt melding om vedtaket.
Karl Erik Nystad Avsluttet

Fylkesmannen opphevet kommunens vedtak

070/18 18/1752
Spørsmål og interpellasjoner
Ingen vedtak fattet.
Lisa Mevold Avsluttet
27.11.2018
Planutvalget 062/18 15/1669
Lofoten handelspark - klagesaksbehandling
1.          Kommunen fastholder sitt vedtak til reguleringsplan «Lofoten Handelspark» av 18.03.2018. Klager på vedtaket avslås. 2.          Kommunestyret ser ikke at det fremkommer slike moment som tilsier at planen skal få et annet utfall.
3.          Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland til endelig avgjørelse jf. Fvl. § 33, fjerde ledd.
Lars Kjørven Oversendt kommunestyret
063/18 15/3386
Reguleringsplan - E10 - Lufthavnveien - Utsatt behandling
1.Vestvågøy kommunestyre viser til sitt vedtak 031/18 den 22.05.2018 og mottatte klager fra Rune Hansen den 13.6.2018 og adv. fa. BAHR på vegne av REMA den 18.6.2018. 2.Vestvågøy kommune tar klagen fra Rune Hansen til følge. Område B1 får adkomst via gang- og sykkelveg fra Himmelstein langs E10. Den nederste del av Borgveien blir ikke regulert til kjøreveg. Plankart og bestemmelsene justeres tilsvarende.
3.Klagen fra BAHR på vegne av REMA tas delvis til følge. Det skal presiseres i rekkefølgebestemmelsene § 2.3. 2 at fortau o_SF2 (fra innkjørselen til “Rema-eiendom” mot flyplassen) ikke må være opparbeidet før det kan gis brukstillatelse for detaljhandel i områdene BN/F/K/Tj 1 og 2.
4.Kommunestyret finner ikke at det er gjort slike feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen som skulle tilsi at planvedtak KS-031/18 er ugyldig.
5. Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland for klagesaksbehandling jf. forvaltningsl. § 33
Lars Kjørven Oversendt kommunestyret
27.11.2018
Kommunestyret 075/18 18/1219
Sanering og separering av vann- og avløpsledninger
1.Det vedtas å gi boligeiere pålegg om separering av private avløpsledninger. 2.Det gis økonomisk bistand fra kommunen til gjennomføring av tiltaket ved en tidsbegrenset tilskuddsordning. Dette for å motivere boligeiere til å gjennomføre separeringen på tidspunkt som er hensiktsmessig i forhold til kommunens saneringsprosjekt.
3.Retningslinjer for tilskuddsordning med nødvendige økonomiske avklaringer, presenteres i eget saksfremlegg.
Mads Brusvold Ikke begynt
076/18 17/1691
Ny 2. gangsbehandling - Reguleringsendring Ytre Stamsund - havn
1.Det vises til endringsforslag for reguleringsplan Ytre Stamsund – havn, planID 1860-201806. 2.Vestvågøy kommune egen godkjenner endring av reguleringsplan Ytre Stamsund med plankart, datert 25.5.2018, bestemmelser, sist revidert 5.11.2018 og beskrivelse, datert 25.5.2018.
3.Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 og 12-14.
Jochen Caesar Avsluttet

Planen er vedtatt og ekspedert.

077/18 18/1380
Gravdal barnehage - tilbygg og restaurering
1.Komunestyret vedtar at det bygges nytt tilbygg til Gravdal barnehage, jfr. alternativ 1. Tilbygget skal dekke behov for bedre personalfasiliteter og arbeidsrom. Øvrig bygningsmasse ved barnehagen skal renoveres og utvikles for tilpasning til moderne barnehagedrift. 2.Parkeringsplassen utenfor barnehagen oppgraderes og utvides til 20 parkeringsplasser.
3.Tiltaket har en kostnadsramme på kr.13 000 000,- inkl. mva og finansieres ved låneopptak.
4.Det vurderes hvordan man kan utvide/utbedre garderobefasilitetene for barna.
Heidi Kleven Ikke begynt
078/18 17/348
Evaluering av utvidet SFO tilbud
Kommunestyret viser til evaluering av SFO-tilbud i juni og august og vedtar alternativ 4: Leknes SFO gir et tilbud til alle elever i kommunen i skolens ferier inkludert siste uke i juni og første uke i august.
Tor Arntzen Avsluttet
079/18 16/1007
Nye eiere, revidering av leirskoleavtale
1. Kommunestyret godkjenner avtaleutkast for drift av leirskole på Borg for 2019, og gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale med eier. 2.Kommunestyret ønsker sak om leirskole til ny behandling i løpet av våren 2019 og ber rådmannen om å legge fram en sak for Kommunestyret hvor man evaluerer leierskoletilbudet i Vestvågøyskolen, spesielt med tanke på kvalitet og økonomi.
Pål Einar Røch Johansen Avsluttet

Gjennomført våren 2019.

080/18 15/1262
Forebyggende og helsefremmende arbeid blant ungdom - kulturenheten
Det vises til saksutredning ift forebyggende og helsefremmende arbeid blant ungdom. 1.Som et ledd i en styrket kommunal ungdomstjeneste opprettes det ei ny stilling som ungdomsarbeider.
2.Ny stilling som ungdomsarbeider gjøres fast når kommunale enheter/sektorer har funnet inndekning gjennom intern omdisponering av budsjettmidler.
3.Stillingen legges til kulturenheten og skal ha utgangspunkt i Qltura fritidsklubb. Fritidsklubben får dermed 2 faste stillinger. De to stillingene skal ha ansvaret for å drive klubbaktivitetene og utgjøre en grunnressurs når det gjelder å samordne fritidstilbud for ungdom mellom 13 – 19 år.
4.Ungdomsarbeiderne ved kulturenheten forutsettes å ha et tett samarbeid med det øvrige helsefremmende og forebyggende arbeidet som skjer i kommunal og privat regi. Familieenheten, grunnskolen, videregående skole, barnevernet og folkehelse er enheter det skal etableres formalisert og langsiktig samarbeid med.
5.Ulike instanser (politi, rus, psykiatri osv) samarbeider om orientering til kommunestyret om situasjonen i ungdomsmiljøet i Vestvågøy.
Richard Brattli Försenad

Vedtaket er fulgt opp på den måten at det er gjort midlertidig tilsetting i stillingen. Finansiering i 2019 gjennom et spleiselag med flere enheter. Dekning for lønnsutgifter fra 2020 skulle i hht administrativ enighet skaffes tilveie gjennom reduksjon i barhehagetilskudd (private barnehager). Slik inndekning er ikke bekreftet (økonomi/undervisning) og vedkommende arbeidstaker er fortsatt midlertidig tilsatt.

081/18 18/1493
Havneavgift - Forslag til fortøyningsavgift
Det vises til saksframlegg angående trosseoperasjoner/fortøyningsavgift havn. 1.Vestvågøy kommune innfører gebyr på trosseoperasjoner/fortøyning pålydende kr 2.500,- for selskap/aktører som benytter seg av Leknes havn.
2.Gebyret trer i kraft 1. januar 2019.
3.Vestvågøy kommune vil fra og med 31.12.2023 håndtere denne tjenesten i kommunal regi.
4.Rådmannen legger frem sak i løpet 1.kvartal 2023 med forslag om trosseoperasjoner / fortøyningstjenester skal utlyses på anbud eller ikke.
Kjell Jakobsen Avsluttet

Trosseoperasjoner / fortøyningsavgift ble vedtatt i kommunestyret 27. november 2018 og er dermed avsluttet.

082/18 18/1556
Eiendomsstrategi for Vestvågøy kommune
Kommunestyret slutter seg til forslaget til Eiendomsstrategi, unntatt Lofothallen AS, for 2019-2030. Kommunestyret ber om at strategiene følges opp i de kommende handlingsplaner. Rådmannen bes legge fram egen sak om drift av Lofothallen AS, og eventuelt endring av organisering og virksomhet.

Rådmannen bes legge fram egen sak om hvordan eiendomsforvaltningen skal organiseres og plasseres i den kommunale organisasjonen.

Organisatoriske endringer planlegges i løpet 2019 med gjennomføring fra 1. januar 2020.

Rådmannen bes fremlegge sak til kommunestyret om mulig miljøtilpasning av kommunale bygg i Vestvågøy. Dette samkjøres med utarbeiding av klima/energiplan for Vestvågøy.
Villy Angelsen Pågående

Strategiene er gjennomgått, og ansvar er fordelt. Det er gjennomført møte med Lofothallen AS, og de vil kjøre en evaluering sammen med sine brukere. Ledergruppa i Eiendomsdrift KF har startet forberedelse til overgang til kommunal enhet.

083/18 15/1007
Retningslinjer for gravearbeid på det kommunale vegnettet i Vestvågøy
1.Vestvågøy kommunestyre vedtar forslag til nye ”Retningslinjer for gravearbeid på det kommunale veinett i Vestvågøy kommune” fra 01.03.2019. 2.Det innføres en samordnet gravemeldingstjeneste og elektronisk søknad/saksbehandling for graving i veg og arbeidsvarsling i Vestvågøy kommune fra 01.03.2019.
3.For gravesøknad vedtas det følgende gebyrsatser gjeldende fra 01.03.2019:
·Gravemelding pr. sak:                                        kr. 3 000,-
·Arbeidsvarsling pr. sak:                                        kr.    800,-
·Manglende ferdigmelding pr. sak:                              kr. 3 500,-
·Oppstart med manglende søknad/tillatelse.           kr. 7.500,-
Gebyr er eks. mva.
Vedtatte gebyrer indeksreguleres årlig den 01. januar i henhold til konsumprisindeksen.
4.Utgifter i dette vedtaket dekkes delvis av gravegebyr og innenfor Prosjekt og infrastruktur sine budsjettrammer.
Bernhard Rottem Avsluttet

Vedtatt

084/18 15/2312
Rullering av handlingsplan for anlegg og prioritering av spillemiddelsøknader for 2019
Vestvågøy kommunestyre vedtar følgende: 1.Handlingsplanen for anlegg i KDP for fysisk aktivitet 2017-2020 rulleres, slik at dette blir gjeldene rekkefølge på prosjektene i de to anleggskategoriene: Ordinære anlegg: 1. Stamsund kunstgressbane, 2. Skifte kunstgress Lofothallen, 3. Skifte kunstgress idrettsparken, 4. Ballstad Turvei, 5. Lysløype med STIL, 6 Lekneshallen II, 7. Rulleski- og flerbruksløype Leknes, 8. Renovering Borgtun trim- og skiløype, LED-lys, 9. Utvidelse Lofotveggen, buldrevegg.
Nærmiljøanlegg: 1. Orienteringskart Leknes, 2. Ballbinge Hagebyveien, 3. Ny miljøsti Steinfjorden, 4. Aktivitetspark Ballstad skole, 5. Flyplasstien, 6. Borgvatnet tursti/aktivitetsanlegg.
2.Prioritering av spillemiddelsøknadene for 2019:
PrioritetProsjekteier/søkerProsjektTotale kostnaderSøknadssumSøknadstype
1Stamsund ILStamsund kunstgressbane3.318.0001.334.000Fornyet
2Vestvågøy kommune/Lofothallen ASSkifte kunstgress i hallen865.000345.000Fornyet
3Vestvågøy kommune/ Lofothallen ASSkifte kunstgress i idrettsparken1.840.000735.000Fornyet
4Vestvågøy kommuneFlyplasstien750.000300.000Ny
5Vestvågøy kommuneIdrettshall II, Lekneshallen90.725.00014.400.000Fornyet
6Leknes skiklubbRulleski- og flerbruksløype2.323.828930.000Fornyet
7Gravdal UIL - FotballFlerbrukshus, rehabilitering5.733.2502.293.000Fornyet
8IL BlestRehabilitering trim/skiløype, LED-lys660.500238.000Ny
9Vest-Lofoten klatreklubbUtvidelse av Lofotveggen, buldrevegg600.107227.000Fornyet
Trond Handberg Ikke begynt
085/18 17/1671
Tilstandsrapport for grunnskolen 2018
Kommunestyret tar tilstandsrapport for grunnskolen og rapport om grunnskoleopplæring for voksne 2018 til orientering
Pål Einar Røch Johansen Avsluttet

Sendt fylkesmannen. 

086/18 18/776
Betalingssatser 2019
1.Generell økning av satser for egenbetaling av kommunale tjenester der ikke annet er bestemt økes med kommunal deflator 2,8 % fra 1.1.2019. 2.Egenbetaling for barnehager fastsettes til 2 990,- per måned i tråd med foreslått makspris. Kostpenger holdes uendret på kr. 310,- per måned.
3.Satser for praktisk bistand i hjemmet for minstepensjonister samt satser for korttidsopphold på institusjon settes lik den til enhver tid gjeldende maksimale sats i statlig forskrift.
4.Havnegebyrene reguleres i tråd med vedlagte innstilling.
5.Vann- og avløpsgebyrene reguleres i tråd med anbefaling fra momentum selvkost, og holdes uendret i 2019.
6.Feiegebyrene økes i tråd med anbefalingene fra momentum selvkost med 8,2 %.
7.Renovasjon- og slambegyr reguleres i tråd med vedtak i representantskapet i Lofoten avfallsselskap IKS.
8.Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 2,8 %. Nytt forslag til reglement fremmes formannskapet i desember 2018, og sendes deretter ut på høring.
9.Som hovedprinsipp kan brukere som har utestående krav nektes levering av kommunale tjenester. Unntatt for dette er tjenester som berører liv og helse. Før rådmannen iverksetter evt. tiltak avklares lovhjemmel for å gjennomføre slik sanksjon for den aktuelle tjenesten.
Line Andreassen Avsluttet

Tiltaket er gjennomført

087/18 18/776
Handlingsplan 2019-2022, budsjett og økonomiplan
1.Kommunestyret vedtar Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2019 på sektornivå, med netto  rammebevilgning til hver sektor. 1.Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik det framkommer i budsjettskjema 2B.

1.Kommunestyret slutter seg til de mål og tiltak som framkommer i handlingsprogrammet 2019-2022.

1.Handlingsplan og økonomiplan skal være bindende for den videre planleggingen i kommunen.

1.Kommunestyret vedtar følgende låneopptak for 2019:
·Lån til vann- og avløp: Kr.   39 000 000
·Lån fra Husbanken til videreformidling: Kr.   25 000 000
·Lån til ordinære investeringer: Kr. 111 273 000 (105 948 000 + 5 325 000)
·Lån til kirkelige formål: Kr.      1 200 000
·SUM LÅNEOPPTAK: Kr. 176 473 000 (171 148 000 + 5 325 000)

Lånene opptas som serielån i takt med investeringens avskrivingstid (veid snitt er 32 år). Startlån til videreformidling tas opp etter gjeldende regler i Husbanken. Låneopptak er å betrakte som en anskaffelse og må behandles i henhold til gjeldende regler for offentlige anskaffelser.

6.Ramme for kommunens kassakreditt holdes uendret på 35 mill. kr.

6.Rammer for kontroll og tilsyn fastsettes i tråd med forslag fra styret som følger:
·Kontrollutvalget i Vestvågøy: 110 000,-.
·Kontrollutvalgssekretariatet i Lofoten (andel): 380 000,-.
·Kommunerevisjon i Lofoten (andel): 1 356 000,-.

8.Eiendomsskatten for 2019 fastsettes slik (jfr. sak 86/06 og sak 16/981)
·Eiendomsskatten skrives ut i hele kommunen
·Skattesatsen holdes uendret på 7 promille
·Bunnfradraget for selvstendige boenheter holdes uendret og fastsettes til 50 000,-.

9. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:

Endringer av tiltak i rådmannens forslag: Beløp
Møteplassen – tilbudet beholdes som nå, dvs 4 dager i uka på samme sted
+ husleie 150 000
135 000
2 avlastningsplasser beholdes på Bo og Service, 2 plasser opprettes på Vestvågøy sykehjem200 000
Subsidiere halleie barn og ungdom under 20 år100 000
Redusert næringsstøtte500 000
Nye tiltak:
Barn og unges kommunestyre100 000
Trafikksikkerhetstiltak Gravdal skole100 000
Politisk planlegging/lobbyvirksomhet E10+ny flyplass200 000
Politisk planlegging/lobbyvirksomhet campus Lofoten200 000
Intensivere arbeidet med heltid100 000
Mindre tiltak110 000
Sum endring/nye tiltak drift: 1 890 000
Inndekning: Redusert avsetning til disposisjonsfond - 1 890 000

10.Formannskapet disponerer restavsetningen til «mindre tiltak» i henhold til innkomne søknader/henvendelser.

Mindre tiltak spesifisert:Beløp
Stamsund ve og vel - Jungelen 20 000
Hagvåg grendelag – lekeplass10 000
Borg og omegn grendelag - lekeplass10 000
Leknes skiklubb - benker til turløypa  Lofothallen20 000
IL Blest – scene til Blesthallen10 000
UL Skogstjerna – renoveringstiltak ungdomshuset10 000
Ballstad – benker molo Gjermesøya10 000
Veteranforeninga – innbo lokaler10 000
Hagebyen velforening – ballbinge10 000
Sum spesifisering mindre tiltak:  110 000

11.Havbruksfondets restsaldo pr 31.12 2018 settes av til næringsfond.

12. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet - i forhold til rådmannens forslag

Endringer av tiltak (rådmannens forslag i parentes):201920202021
Bredbånd i hele kommunen – arbeidet fremskyndes5 000
(1 875)5 000
(1 875)
(1 875)
Leknes havn,  prosjektering terminalbygg – fremskyndes400
(400)
Leknes havn, prosjektering nytt kaianlegg – fremskyndes300
(300)
Utredning svømmehaller fremskyndes900 975
(1 875)
Nye forslag:
Flyplasstien450
Hauklandstranda - regulering150
Hauklandstranda – gjennomføring av infrastrukturtiltak2 0003 000
Reguleringsplan gang/sykkelsti Gravdal – Storeidøy – Leknes500
Sum endring/nye tiltak investering: 7 200
(1 875)8 475
(4 450)3 000
(1 875)
Finansiering: Økt låneopptak5 3254 0251 125

13.Endringer og forsering av investeringstiltak til 2019 vil medføre behov for ytterligere prosjektinnsats. Kommunestyret ber rådmannen på kort sikt om å benytte inngått rammeavtale for levering av prosjekt-tjenester. Videre vurdere rekrutteringsbehov for gjennomføringen på lengere sikt, og i den forbindelse starte nødvendig rekrutteringprosess.  

14.Kommunestyret vedtar følgende endringer i handlingsplan 2019-2022:

By, tettsted og bygdeutvikling
·Tiltak for økt trafikksikkerhet i Idrettsgata: Kommunestyret understreket behovet for en forsvarlig løsning på trafikksikkerheten i Idrettsgata ved svømmehallen og videregående skole. Det må settes samme krav til trafikksikkerhet i Idrettsgata som det  regionale myndigheter setter bl.a. i flyplassvegen mot E10. Trafikksikring må være på plass når ny videregående skole åpner på Leknes.    

Oppvekst
·Vestvågøy kommunestyre ber rådmannen utrede å innføre ei intensivuke med svømmeopplæring for skolebarn med svake svømmeferdigheter. Opplæringen bør legges til slutten av skoleåret.

Helse og omsorg
·Fagutviklingsarbeid er viktig for utvikling og oppdatering i fagområdene. Spørsmålet er om Vestvågøy kommunes satsing på fagutviklingsarbeidet i hjemmetjenesten, har en form og standard som står i forhold til det nøkterne tjenestenivå som kommunen ellers tilbyr.
·Psykisk helse og rus har vært nasjonalt satsingsområde i flere år. Vestvågøy kommunestyre ber om at det prioriteres å legge frem en plan for dette området til politisk behandling i 2019. Dette kan innarbeides i kommunedelplanen for helse og omsorg. Planen må inneholde en oversikt over hvilke utfordringer kommunen har, videre må den legge til rette for forebygging, lavterskeltiltak og hva slags behandling som skal tilbys.
·Rådmannen bes om at det i 2019 legges fram ei orientering om alle sider ved avlastningstilbudet.
·Rådmannen bes om at det i 2019 legges fram ei orientering som belyser situasjonen i forhold til enerom på institusjonene, herunder de økonomiske konsekvensene av å tilby enerom til alle med langtidsopphold.

Næring og verdiskaping
·Gang/sykkelsti Gravdal-Leknes havn- Leknes er et viktig tiltak for trafikksikkerhet og folkehelse. Dette vil også gjøre cruisehavna og næringsområdet mer attraktivt for gjester og ansatte som skal oppholde seg i området. Areal for traseløsning må sikres før hele næringsområdet utbygges.
·Vestvågøy kommunestyre ber rådmannen utrede nye muligheter for lokaliteter til havbruks- og oppdrettsnæringa, gjerne i forbindelse med arealplanen, eventuelt kystsoneplanen.
·Vestvågøy kommunestyre ber rådmannen utrede snarlig opprydding/forskjønning av Leknes havn. Opprydding bør planlegges og gjennomføres i samarbeid med tomteeiere i området.

Utviklingskommunen
·Det viser seg at vi lett mister den økonomiske oversikten når tiltak vedtas og iverksettes utenom budsjett/ budsjettrevisjonsprosessen. Inntil kommunen igjen har opparbeidet seg en sunn økonomi, skal alle vedtak som får økonomiske konsekvenser, (såfremt det lar seg gjøre), ha budsjettmessig dekning, dvs legges inn i budsjettbehandlingen eller i budsjettrevisjonen, før de iverksettes. Hvis tiltakene er av en slik karakter at de må settes i verk umiddelbart, skal formannskap/kommunestyret underrettes så snart som mulig.
·Samordning av stillinger og funksjoner som ikke er direkte brukerrettet. Kommunens servicefunksjoner er stadig i endring. Generelt har det vært en stillingsøkning i nesten alle enhetene. Det er viktig med et kritisk blikk på stillinger som ikke er direkte brukerrettet, og å se på om enkelte stillinger/funksjoner kan betjene flere enheter og om vi kan samle flere funksjoner i en stilling.
Line Andreassen Ikke begynt

Tiltaket er iverksatt

088/18 15/1639
Møteplan 2019
Møteplan 2019 Kommunestyremøter:
12.02.2019
26.03.2019
14.05.2019
28.05.2019
25.06.2019
08.10.2019
09.10.2019
22.10.2019
26.11.2019

Formannskapet:
05.02.2019
19.03.2019
09.04.2019
07.05.2019
18.06.2019
27.08.2019
17.09.2019
15.10.2019
12.11.2019
10.12.2019

Forvaltningsutvalg:
06.02.2019
20.03.2019
10.04.2019
08.05.2019
19.06.2019
28.08.2019
18.06.2019
16.10.2019
13.11.2019
11.12.2019

Driftsutvalg og administrasjonsutvalg:
05.02.2019
19.03.2019
09.04.2019
07.05.2019
18.06.2019
27.08.2019
17.09.2019
15.10.2019
12.11.2019
10.12.2019
Lisa Mevold Avsluttet
089/18 18/1600
Referatsaker
Referatsakene tas til orientering
Lisa Mevold Avsluttet
090/18 18/1600
Spørsmål og interpellasjoner
Ingen vedtak fattet
Lisa Mevold Avsluttet
091/18 18/1600
Orienteringer
Tatt til orientering
Lisa Mevold Avsluttet
092/18 16/2266
2. gangsbehandling - Detaljregulering Ure rorbucamping
1.Det vises til forslag til detaljregulering Ure rorbucamping, planID 201608 med tilhørende plankart datert 11.10.2018, planbeskrivelse og bestemmelser datert 5.11.2018. 2.Vestvågøy kommunestyre egen godkjenner forslaget til detaljregulering for Ure rorbucamping, planID 201608. Området som i saken/planbeskrivelsen klassifiseres som "badestrand" endres til "friområde".
3.Begrunnelsen for vedtaket er at det er positivt å få eksisterende turistvirksomhet i regulerte former og å tilrettelegge for moderat utvikling av virksomheten.
4.Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-12
Jochen Caesar Avsluttet

Planen er vedtatt og klagebehandling avsluttet.

093/18 18/1269
Vertskommunesamarbeid – barnevern - Vestvågøy, Flakstad og Moskenes kommune
1.Kommunestyret i Vestvågøy godkjenner foreslåtte samarbeidsavtale og implementeringsplan om vertskommunesamarbeid i barnevernet mellom Moskenes, Flakstad og Vestvågøy kommune, hvorav Vestvågøy kommune er vertskommune jf. kap 5 A i Kommuneloven, § 28-1b Administrativt vertskommunesamarbeid. 2.Kommunestyret i Vestvågøy gir rådmannen ansvar å delegere administrative forhold toø barnevernleder/enhetsleder som er nødvendige for gjennomføring av avtalen i tråd med lov om barnevern. Videre delegeres barnevernleder myndighet til:
Å reise søksmål, beslutte rettslig overprøving eller anke i saker etter barnevernloven.
Å møte som kommunens rettslige representant i saker etter barnevernloven, samt å utpeke en stedfortreder.
3.Vertskommunesamarbeidet iverksettes og trer i kraft når alle tre kommuner har godkjent og skrevet under samarbeidsavtale. Det forutsettes at en felles tjeneste skal være på plass så snart det er praktisk mulig.
4.Med bakgrunn i pålegg fra Barne- ungdoms- og familiedepartementet om å etablere nødvendig akuttberedskap i barneverntjenesten fra 1.1.2019 gis formannskapet fullmakt til å godkjenne etableringen av ordningen.
Monica Nyvoll Skaufeldt Ikke begynt
094/18 15/1443
Fremtidig innkjøpsordning Vestvågøy kommune
1.Vestvågøy kommune slutter seg til innkjøpssamarbeidet Samordna innkjøp i Nordland (SIIN). 2.Utgiftene på anslagvis 1.1 mill. pr år søkes finansiert med 2 % påslag på alle innkjøp.
3.Innkjøpsfunksjonene flyttes til Økonomienheten.
Kjersti Johansen Ikke begynt
095/18 18/800
Revidert økonomireglement
1. Kommunestyret vedtar nytt økonomireglement for Vestvågøy kommune, gjeldende fra 1.12.2018. 2. Nytt økonomireglement erstatter økonomireglement vedtatt av kommunestyret 13.11.2007, sak 089/07.
Line Andreassen Ikke begynt

Tiltaket er iverksatt.

096/18 17/667
Vannforsyning Ytre Borgfjord -avklaring videre arbeid
Vestvågøy kommunestyre vedtar å iverksette nødvendig reguleringsarbeid og starte prosess for  eventuell ekspropriasjon, i 2019, med sikte på å forbedre vannforsyningen til Ytre Borgfjord og Borgvåg. Det avsettes 1,0 mill kr. til dette arbeidet.  Saken legges fram for ny politisk behandling og beslutning om eventuell gjennomføring og finansiering i  løpet av 2020. Med hensyn til finansiering skal også spørsmål om bruk av anleggsbidrag i form av høyere tilknytningsavgift belyses.
Fida Amin Moheseen Ikke begynt
097/18 15/1338
Bosetting av flyktninger 2019
1.Kommunestyret i Vestvågøy vedtar å bosette det antall enslige voksne og familer som Integrerings- og mangfolds direktoratet anmoder kommunen om å motta, dog maksimalt inntil 40 personer. 2.Kommunestyret i Vestvågøy vedtar å bosette inntil 2 enslige mindreårige i alderen 16 til 18 år som Integrerings- og mangfolds direktoratet anmoder kommunen om å motta, under forutsetning at disse kan ivaretas av eksisterende bemanning i 2019.
Maria Berg Ikke begynt
098/18 18/429
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - gjennomføring og organisering
Vestvågøy kommunestyre vedtar iht. valgloven § 9-3 å avvikle kommune- og fylkestingsvalg mandag 9. september 2019 i følgende kretser:
Ballstad krets – Ballstad skole
Bøstad/Haukland krets – Bøstad skole
Fygle krets – Fygle skole
Gravdal krets – Gravdalshallen
Leknes krets – Lekneshallen
Stamsund/Valberg krets – Svarholt skole

Åpningstiden på valgdagen settes fra kl. 09.00-20.00.

Det benyttes elektronisk avkryssing i manntallet under valggjennomføringen.

Forhåndsstemmer mottas i servicetorget på rådhuset i perioden 10. august – 9. september 2019. Etter valgloven § 8-1 skal det alltid være 2 stemmemottakere til stede i forhåndsstemmeperioden.
Lisa Mevold Avsluttet
099/18 15/1669
Lofoten handelspark - klagesaksbehandling
1.          Kommunen fastholder sitt vedtak til reguleringsplan «Lofoten Handelspark» av 18.03.2018. Klager på vedtaket avslås. 2.          Kommunestyret ser ikke at det fremkommer slike moment som tilsier at planen skal få et annet utfall.
3.          Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland til endelig avgjørelse jf. Fvl. § 33, fjerde ledd.
Lars Kjørven Ikke begynt
100/18 15/3386
Reguleringsplan - E10 - Lufthavnveien - klagesaksbehandling - Utsatt behandling
1.Vestvågøy kommunestyre viser til sitt vedtak 031/18 den 22.05.2018 og mottatte klager fra Rune Hansen den 13.6.2018 og adv. fa. BAHR på vegne av REMA den 18.6.2018.
2.Vestvågøy kommune tar klagen fra Rune Hansen til følge. Område B1 får adkomst via gang- og sykkelveg fra Himmelstein langs E10. Den nederste del av Borgveien blir ikke regulert til kjøreveg. Plankart og bestemmelsene justeres tilsvarende.
3.Klagen fra BAHR på vegne av REMA tas delvis til følge. Det skal presiseres i rekkefølgebestemmelsene § 2.3. 2 at fortau o_SF2 (fra innkjørselen til “Rema-eiendom” mot flyplassen) ikke må være opparbeidet før det kan gis brukstillatelse for detaljhandel i områdene BN/F/K/Tj 1 og 2.
4.Kommunestyret finner ikke at det er gjort slike feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen som skulle tilsi at planvedtak KS-031/18 er ugyldig.
5. Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland for klagesaksbehandling jf. forvaltningsl. § 33
Lars Kjørven Ikke begynt
13.11.2018
Formannskapet 081/18 17/348
Evaluering av utvidet SFO tilbud
Kommunestyret viser til evaluaring av SFO-tilbud i juni og august og vedtar alternativ 4: Leknes SFO gir et tilbud til alle elever i kommunen i skolens ferier inkludert siste uke i juni og første uke i august.
Tor Arntzen Oversendt kommunestyret
082/18 16/1007
Nye eiere, revidering av leirskoleavtale
1. Kommunestyret godkjenner avtaleutkast for drift av leirskole på Borg for 2019, og gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale med eier. 2.Kommunestyret ønsker sak om leirskole til ny behandling i løpet av våren 2019 og ber rådmannen om å legge fram en sak for Kommunestyret hvor man evaluerer leierskoletilbudet i Vestvågøyskolen, spesielt med tanke på kvalitet og økonomi.
Pål Einar Røch Johansen Oversendt kommunestyret
083/18 18/1493
Havneavgift - Forslag til fortøyningsavgift
Det vises til saksframlegg angående trosseoperasjoner/fortøyningsavgift havn. 1.Vestvågøy kommune innfører gebyr på trosseoperasjoner/fortøyning pålydende kr 2.500,- for selskap/aktører som benytter seg av Leknes havn.
2.Gebyret trer i kraft 1. januar 2019.
3.Vestvågøy kommune vil fra og med 31.12.2023 håndtere denne tjenesten i kommunal regi.
4.Rådmannen legger frem sak i løpet 1.kvartal 2023 med forslag om trosseoperasjoner / fortøyningstjenester skal utlyses på anbud eller ikke.
Kjell Jakobsen Oversendt kommunestyret
084/18 15/2312
Rullering av handlingsplan for anlegg og prioritering av spillemiddelsøknader for 2019
Vestvågøy kommunestyre vedtar følgende: 1.Handlingsplanen for anlegg i KDP for fysisk aktivitet 2017-2020 rulleres, slik at dette blir gjeldende rekkefølge på prosjektene i de to anleggskategoriene:
Ordinære anlegg: 1. Stamsund kunstgressbane, 2. Skifte kunstgress Lofothallen, 3. Skifte kunstgress idrettsparken, 4. Ballstad Turvei, 5. Lysløype med STIL, 6 Lekneshallen II, 7. Rulleski- og flerbruksløype Leknes, 8. Renovering Borgtun trim- og skiløype, LED-lys, 9. Utvidelse Lofotveggen, buldrevegg.
Nærmiljøanlegg: 1. Orienteringskart Leknes, 2. Ballbinge Hagebyveien, 3. Ny miljøsti Steinfjorden, 4. Aktivitetspark Ballstad skole, 5. Flyplasstien, 6. Borgvatnet tursti/aktivitetsanlegg.
2.Prioritering av spillemiddelsøknadene for 2019:
PrioritetProsjekteier/søkerProsjektTotale kostnaderSøknadssumSøknadstype
1Stamsund ILStamsund kunstgressbane3.318.0001.334.000Fornyet
2Vestvågøy kommune/Lofothallen ASSkifte kunstgress i hallen865.000345.000Fornyet
3Vestvågøy kommune/ Lofothallen ASSkifte kunstgress i idrettsparken1.840.000735.000Fornyet
4Vestvågøy kommuneFlyplasstien750.000300.000Ny
5Vestvågøy kommuneIdrettshall II, Lekneshallen90.725.00014.400.000Fornyet
6Leknes skiklubbRulleski- og flerbruksløype2.323.828930.000Fornyet
7Gravdal UIL - FotballFlerbrukshus, rehabilitering5.733.2502.293.000Fornyet
8IL BlestRehabilitering trim/skiløype, LED-lys660.500238.000Ny
9Vest-Lofoten klatreklubbUtvidelse av Lofotveggen, buldrevegg600.107227.000Fornyet
Trond Handberg Oversendt kommunestyret
085/18 18/776
Betalingssatser 2019
1.Generell økning av satser for egenbetaling av kommunale tjenester der ikke annet er bestemt økes med kommunal deflator 2,8 % fra 1.1.2019. 2.Egenbetaling for barnehager fastsettes til 2 990,- per måned i tråd med foreslått makspris. Kostpenger holdes uendret på kr. 310,- per måned.
3.Satser for praktisk bistand i hjemmet for minstepensjonister samt satser for korttidsopphold på institusjon settes lik den til enhver tid gjeldende maksimale sats i statlig forskrift.
4.Havnegebyrene reguleres i tråd med vedlagte innstilling.
5.Vann- og avløpsgebyrene reguleres i tråd med anbefaling fra momentum selvkost, og holdes uendret i 2019.
6.Feiegebyrene økes i tråd med anbefalingene fra momentum selvkost med 8,2 %.
7.Renovasjon- og slambegyr reguleres i tråd med vedtak i representantskapet i Lofoten avfallsselskap IKS.
8.Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 2,8 %. Nytt forslag til reglement fremmes formannskapet i desember 2018, og sendes deretter ut på høring.
9.Som hovedprinsipp kan brukere som har utestående krav nektes levering av kommunale tjenester. Unntatt for dette er tjenester som berører liv og helse. Før rådmannen iverksetter evt. tiltak avklares lovhjemmel for å gjennomføre slik sanksjon for den aktuelle tjenesten.
Line Andreassen Oversendt kommunestyret
086/18 18/776
Handlingsplan 2019-2022, budsjett og økonomiplan
1.Kommunestyret vedtar Rådmannens foslag til driftsbudsjett for 2019 på sektornivå, med netto  rammebevilgning til hver sektor. 2.Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik det framkommer i budsjettskjema 2B.
3.Kommunestyret slutter seg til de mål og tiltak som framkommer i handlingsprogrammet 2019-2022.
4.Handlingsplan og økonomiplan skal være bindende for den videre planleggingen i kommunen.
5.Kommunestyret vedtar følgende låneopptak for 2019:
·Lån til vann- og avløp: Kr. 39 000 000
·Lån fra Husbanken til videreformidling: Kr. 25 000 000,-.
·Lån til ordinære investeringer: Kr. 105 948 000
·Lån til kirkelige formål: Kr.  1 200 000
·SUM LÅNEOPPTAK: 171 148 000
Lånene opptas som serielån i takt med investeringens avskrivingstid (veid snitt er 32 år). Startlån til videreformidling tas opp etter gjeldende regler i Husbanken. Låneopptak er å betrakte som en anskaffelse og må behandles i henhold til gjeldende regler for offentlige anskaffelser.
6.Ramme for kommunens kassakreditt holdes uendret på 35 mill. kr.
7.Rammer for kontroll og tilsyn fastsettes i tråd med forslag fra styret som følger:
·Kontrollutvalget i Vestvågøy: 110 000,-.
·Kontrollutvalgssekretariatet i Lofoten (andel): 380 000,-.
·Kommunerevisjon i Lofoten (andel): 1 356 000,-.
8.Eiendomsskatten for 2019 fastsettes slik (jfr. sak 86/06 og sak 16/981)
·Eiendomsskatten skrives ut i hele kommunen
·Skattesatsen holdes uendret på 7 promille
·Bunnfradraget for selvstendige boenheter holdes uendret og fastsettes til 50 000,-.
Line Andreassen Oversendt kommunestyret
087/18 18/1580
Referatsaker
Referatsakene tas til orientering.
Lisa Mevold Avsluttet
088/18 18/1556
Eiendomsstrategi for Vestvågøy kommune
Kommunestyret slutter seg til forslaget til Eiendomsstrategi, unntatt Lofothallen AS, for 2019-2030. Kommunestyret ber om at strategiene følges opp i de kommende handlingsplaner.  Rådmannen bes legge fram egen sak om drift av Lofothallen AS, og eventuelt endring av organisering og virksomhet. Rådmannen bes legge fram egen sak om hvordan eiendomsforvaltningen skal organiseres og plasseres i den kommunale organisasjonen.
Organisatoriske endringer planlegges i løpet 2019 med gjennomføring fra 1. januar 2020.
Villy Angelsen Oversendt kommunestyret
089/18 18/1591
Regional friluftsforskrift for Lofoten
Vestvågøy kommune støtter forslaget om å utarbeide en felles, regional friluftsforskrift for Lofoten. Lofoten friluftsråd gis mandat til å arbeide videre med utredning av en regional friluftsforskrift ved å sammenfatte innspill fra hver kommune til et felles, regionalt forskriftssett for hele Lofoten. Det forutsettes at et konkret forslag til regional friluftsforskrift legges fram for den enkelte kommune til endelig godkjenning når den foreligger.
Martine Horn Gjernes Pågående med avvik

arbeidet er påbegynt, men det gjenstår noe arbeid lokalt. Dette ligger på vent grunnet stor arbeidsmengde.

090/18 15/1443
Fremtidig innkjøpsordning Vestvågøy kommune
1.Vestvågøy kommune slutter seg til innkjøpssamarbeidet Samordna innkjøp i Nordland (SIIN). 2.Utgiftene på anslagvis 1.1 mill. pr år søkes finansiert med 2 % påslag på alle innkjøp.
3.Innkjøpsfunksjonene flyttes til Økonomienheten.
Kjersti Johansen Oversendt kommunestyret
091/18 18/800
Revidert økonomireglement
1. Kommunestyret vedtar nytt økonomireglement for Vestvågøy kommune, gjeldende fra 1.12.2018. 2. Nytt økonomireglement erstatter økonomireglement vedtatt av kommunestyret 13.11.2007, sak 089/07.
Line Andreassen Oversendt kommunestyret
092/18 17/667
Vannforsyning Ytre Borgfjord -avklaring videre arbeid
Vestvågøy kommunestyre vedtar å iverksette nødvendig reguleringsarbeid i 2019 med sikte på å forberede vannforsyning til Ytre Borgfjord og Borgvåg. Vannforsyning til dette området vurderes i forbindelse med neste revisjon av hovedplan vann.
Fida Amin Moheseen Oversendt kommunestyret
093/18 15/1338
Bosetting av flyktninger 2019
1.Kommunestyret i Vestvågøy vedtar å bosette det antall enslige voksne og familer som Integrerings- og mangfolds direktoratet anmoder kommunen om å motta, dog maksimalt inntil 40 personer. 2.Kommunestyret i Vestvågøy vedtar å bosette inntil 2 enslige mindreårige i alderen 16 til 18 år som Integrerings- og mangfolds direktoratet anmoder kommunen om å motta, under forutsetning at disse kan ivaretas av eksisterende bemanning i 2019.
Maria Berg Oversendt kommunestyret
13.11.2018
Planutvalget 058/18 17/1691
Ny 2. gangsbehandling - Reguleringsendring Ytre Stamsund - havn
1.Det vises til endringsforslag for reguleringsplan Ytre Stamsund – havn, planID 1860-201806. 2.Vestvågøy kommune egen godkjenner endring av reguleringsplan Ytre Stamsund med plankart, datert 25.5.2018, bestemmelser, sist revidert 5.11.2018 og beskrivelse, datert 25.5.2018.
3.Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 og 12-14.
Jochen Caesar Oversendt kommunestyret
059/18 18/1492
Reguleringsplan Vågan hyttefelt - Endring bestemmelser
1.Vestvågøy kommune viser til søknad om endring av reguleringsplan Vågan hyttefelt, planID: 1860 200601, mottatt den 16.10.18. 2.Forvaltningsutvalget godkjenner endring av reguleringsbestemmelsene for Vågan hyttefelt, sist revidert 5.11.2018. Endringen omfatter følgende bestemmelser:
a.§ 2.3 Byggehøyder
1. Generelt: Bygninger kan føres opp med en byggehøyde på inntil 5,5 m målt fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng rundt bygningen.
b.§ 2.4 Utnyttelsesgrad
3. Fritidsboliger tillates oppført med inntil 100 m2 bruksareal.
c.§ 2.5 Krav til utforming
3. Alle bygninger skal ha saltak eller pulttak. Bygninger med saltak skal ha takvinkel mellom 22-45°.
d.§ 2.6 Kulturminner (NY)
Dersom det under arbeidet skulle oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventete steinkonsentrasjoner må vi underrettes umiddelbart. Det forutsettes at nevnte pålegg bringes videre til dem som skal utføre arbeide i marken, jf. Kulturminnelovens § 8, andre ledd.
3.Begrunnelsen for vedtaket er at endringen vurderes til å være av mindre karakter. Hensikten med planen endres ikke, og endringen kan ikke ses å ha nevneverdig negativ konsekvens for omgivelsene.
4.Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-14.

I hht. plan- og bygningsloven § 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI kan dette vedtaket påklages innen 3 uker etter at en har mottatt melding om vedtaket
Jochen Caesar Avsluttet

Planendring vedtatt og ekspedert.

060/18 16/2266
2. gangsbehandling - Detaljregulering Ure rorbucamping
1.Det vises til forslag til detaljregulering Ure rorbucamping, planID 201608 med tilhørende plankart datert 11.10.2018, planbeskrivelse og bestemmelser datert 5.11.2018. 2.Vestvågøy kommunestyre egen godkjenner forslaget til detaljregulering for Ure rorbucamping, planID 201608.
3.Begrunnelsen for vedtaket er at det er positivt å få eksisterende turistvirksomhet i regulerte former og å tilrettelegge for moderat utvikling av virksomheten.
4.Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-12
Jochen Caesar Oversendt kommunestyret
061/18 16/557
Søknad om dispensasjon - Oppdrett Grænholmen - Vestvågøy kommune
Saken utsettes p.g.a. mangel ved vedtaksforslaget og utredningen. Saken fremmes igjen for utvalget med følgende presisering: 1. Bakgrunn for søknaden om dispensasjon.
2. Oversikt over de lokaliteter som er i karantene.
3. Dispensasjonens varighet.
Karl Erik Nystad Avsluttet

Saken behandlet på nytt i Forvaltningsutvalget i sak 068/18 den 11.12.18.

12.11.2018
Administrasjonsutvalget 016/18 17/348
Evaluering av utvidet SFO tilbud
Kommunestyret viser til evaluaring av SFO-tilbud i juni og august og vedtar alternativ 4: Leknes SFO gir et tilbud til alle elever i kommunen i skolens ferier inkludert siste uke i juni og første uke i august.
Tor Arntzen Oversendt kommunestyret
017/18 15/1262
Forebyggende og helsefremmende arbeid blant ungdom - kulturenheten
Det vises til saksutredning ift forebyggende og helsefremmende arbeid blant ungdom. 1.Som et ledd i en styrket kommunal ungdomstjeneste opprettes det ei ny stilling som ungdomsarbeider. 2.Ny stilling som ungdomsarbeider gjøres fast når kommunale enheter/sektorer har funnet inndekning gjennom intern omdisponering av budsjettmidler.
3.Stillingen legges til kulturenheten og skal ha utgangspunkt i Qltura fritidsklubb. Fritidsklubben får dermed 2 faste stillinger. De to stillingene skal ha ansvaret for å drive klubbaktivitetene og utgjøre en grunnressurs når det gjelder å samordne fritidstilbud for ungdom mellom 13 – 19 år.
4.Ungdomsarbeiderne ved kulturenheten forutsettes å ha et tett samarbeid med det øvrige helsefremmende og forebyggende arbeidet som skjer i kommunal og privat regi. Familieenheten, grunnskolen, videregående skole, barnevernet og folkehelse er enheter det skal etableres formalisert og langsiktig samarbeid med.
5.Ulike instanser (politi, rus, psykiatri osv) samarbeider om orientering til kommunestyret om situasjonen i ungdomsmiljøet i Vestvågøy.
Richard Brattli Oversendt kommunestyret
018/18 18/1556
Eiendomsstrategi for Vestvågøy kommune
Kommunestyret slutter seg til forslaget til Eiendomsstrategi, unntatt Lofothallen AS, for 2019-2030. Kommunestyret ber om at strategiene følges opp i de kommende handlingsplaner. Rådmannen bes legge fram egen sak om drift av Lofothallen AS, og eventuelt endring av organisering og virksomhet.
Rådmannen bes legge fram egen sak om hvordan eiendomsforvaltningen skal organiseres og plasseres i den kommunale organisasjonen.
Organisatoriske endringer planlegges i løpet 2019 med gjennomføring fra 1. januar 2020.
Villy Angelsen Oversendt kommunestyret
019/18 18/776
Handlingsplan 2019-2022, budsjett og økonomiplan
1.Kommunestyret vedtar Rådmannens foslag til driftsbudsjett for 2019 på sektornivå, med netto  rammebevilgning til hver sektor. 2.Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik det framkommer i budsjettskjema 2B.
3.Kommunestyret slutter seg til de mål og tiltak som framkommer i handlingsprogrammet 2019-2022.
4.Handlingsplan og økonomiplan skal være bindende for den videre planleggingen i kommunen.
5.Kommunestyret vedtar følgende låneopptak for 2019:
·Lån til vann- og avløp: Kr. 39 000 000
·Lån fra Husbanken til videreformidling: Kr. 25 000 000,-.
·Lån til ordinære investeringer: Kr. 148 847 500
·Lån til kirkelige formål: Kr.  1 500 000
·SUM LÅNEOPPTAK: 171 148 000
Lånene opptas som serielån i takt med investeringens avskrivingstid (veid snitt er 32 år). Startlån til videreformidling tas opp etter gjeldende regler i Husbanken. Låneopptak er å betrakte som en anskaffelse og må behandles i henhold til gjeldende regler for offentlige anskaffelser.
6.Ramme for kommunens kassakreditt holdes uendret på 35 mill. kr.
7.Rammer for kontroll og tilsyn fastsettes i tråd med forslag fra styret som følger:
·Kontrollutvalget i Vestvågøy: 110 000,-.
·Kontrollutvalgssekretariatet i Lofoten (andel): 380 000,-.
·Kommunerevisjon i Lofoten (andel): 1 356 000,-.
8.Eiendomsskatten for 2019 fastsettes slik (jfr. sak 86/06 og sak 16/981)
·Eiendomsskatten skrives ut i hele kommunen
·Skattesatsen holdes uendret på 7 promille
·Bunnfradraget for selvstendige boenheter holdes uendret og fastsettes til 50 000,-.
Line Andreassen Oversendt kommunestyret
020/18 17/1671
Tilstandsrapport for grunnskolen 2018
Kommunestyret tar tilstandsrapport for grunnskolen og rapport om grunnskoleopplæring for voksne 2018 til orientering
Pål Einar Røch Johansen Oversendt kommunestyret
021/18 18/1269
Vertskommunesamarbeid – barnevern - Vestvågøy, Flakstad og Moskenes kommune
1.             Kommunestyret i Vestvågøy godkjenner foreslåtte samarbeidsavtale og implementeringsplan om vertskommunesamarbeid i barnevernet mellom Moskenes, Flakstad og Vestvågøy kommune, hvorav Vestvågøy kommune er vertskommune jf. kap. 5 A i Kommuneloven, § 28-1b Administrativt vertskommunesamarbeid. 2.            Kommunestyret i Vestvågøy gir rådmannen ansvar å delegere administrative forhold til barnevernleder /enhetsleder som er nødvendige for gjennomføring av avtalen i tråd med lov om barnevern.

3.            Vertskommunesamarbeidet iverksettes og trer i kraft når alle tre kommuner har godkjent og skrevet under samarbeidsavtale. Det forutsettes at en felles tjeneste skal være på plass så snart det er praktisk mulig.
Monica Nyvoll Skaufeldt Oversendt kommunestyret
23.10.2018
Planutvalget 054/18 17/1210
Dispensasjon fra kommuneplan - Oppføring av garasje til fritidsbolig gnr 85 bnr 47
Saken utsettes. Utredes mulighet for sammenføyning av begge tomter for så å vurdere dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.
Jochen Caesar Ikke begynt
055/18 18/1132
Planinitiativ - Oppstart av reguleringsarbeid gnr 11 bnr 2 Reineholmen, Ballstad
Vestvågøy kommune er positive til omsøkt igangsetting av reguleringsarbeid for utvikling av Reineholmen på Ballstad. Følgende føringer skal være gjeldende for det videre planarbeidet: 1.Det skal legges stor vekt på at arkitektonisk utforming av bebyggelsen er tilpasset sine omgivelser og det maritime miljøet.
2.Biltrafikken til og fra Reineholmen skal begrenses og parkering skal skje i størst mulig grad nedenfor fylkesveien.
3.Kaivandringen og utearealer bør holdes åpent for allmenn ferdsel.
4.Kommunale båtplasser og/eller allmenningskai må vurderes nærmere i det videre planlegging.
5.Det bør inngås utbyggingsavtale, hvor også evt. kommunal forkjøpsrett for inntil 10% av leilighetene er tema.
6.Utnyttelsesgrad skal ikke overstige 55% BYA, inkludert parkeringsareal.
7.Kommunedelplanens bestemmelser legges til grunn.
8.Det skal vurderes bruk av alternativ energiforsyning.
9.Brannteknisk vurdering, herunder adkomst for utrykningskjøretøy og behov for slokkevann, skal skje tidlig i prosessen.
10.Området skal koples til kommunal vann- og avløpsanlegg.
11.Det skal gis rekkefølgebestemmelser som sørger for at nødvendig infrastruktur er på plass før området tas i bruk.
Vedtak har hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8. Vedtaket kan ikke påklages, men reguleringsspørsmålet kan kreves forelagt for kommunestyret for endelig avgjørelse jfr. pbl. § 12-8.
Jochen Caesar Pågående

Reguleringsarbeid er igangsatt. Planforslag er forventet førstegangsbehandlet høsten 2019.

056/18 15/1007
Retningslinjer for gravearbeid på det kommunale vegnettet i Vestvågøy.
1.Vestvågøy kommunestyre vedtar forslag til nye ”Retningslinjer for gravearbeid på det kommunale veinett i Vestvågøy kommune” fra 01.03.2019. 2.Det innføres en samordnet gravemeldingstjeneste og elektronisk søknad/saksbehandling for graving i veg og arbeidsvarsling i Vestvågøy kommune fra 01.03.2019.
3.For gravesøknad vedtas det følgende gebyrsatser gjeldende fra 01.03.2019:
·Gravemelding pr. sak:                                        kr. 3 000,-
·Arbeidsvarsling pr. sak:                                        kr.    800,-
·Manglende ferdigmelding pr. sak:                              kr. 3 500,-
·Oppstart med manglende søknad/tillatelse.           kr. 7.500,-
Gebyr er eks. mva.
Vedtatte gebyrer indeksreguleres årlig den 01. januar i henhold til konsumprisindeksen.
4.Utgifter i dette vedtaket dekkes delvis av gravegebyr og innenfor Prosjekt og infrastruktur sine budsjettrammer.
Bernhard Rottem Avsluttet

Vedtatt i KS

057/18 15/3386
Reguleringsplan - E10 - Lufthavnveien - klagesaksbehandling
Saken utsettes. Tilleggs-/endringsforslag fra Ellingsen og Krüger følger saken.
Lars Kjørven Ikke begynt
23.10.2018
Formannskapet 077/18 18/1219
Sanering og separering av vann- og avløpsledninger
1.Det vedtas å gi boligeiere pålegg om separering av private avløpsledninger. 2.Det gis økonomisk bistand fra kommunen til gjennomføring av tiltaket ved en tidsbegrenset tilskuddsordning. Dette for å motivere boligeiere til å gjennomføre separeringen på tidspunkt som er hensiktsmessig i forhold til kommunens saneringsprosjekt.
3.Retningslinjer for tilskuddsordning med nødvendige økonomiske avklaringer, presenteres i eget saksfremlegg.
Mads Brusvold Ikke begynt
078/18 18/1380
Gravdal barnehage - tilbygg og restaurering
1.Komunestyret vedtar at det bygges nytt tilbygg til Gravdal barnehage, jfr. alternativ 1. Tilbygget skal dekke behov for bedre personalfasiliteter og arbeidsrom. Øvrig bygningsmasse ved barnehagen skal renoveres og utvikles for tilpasning til moderne barnehagedrift. 2.Parkeringsplassen utenfor barnehagen oppgraderes og utvides til 20 parkeringsplasser.
3.Tiltaket har en kostnadsramme på kr.13 000 000,- inkl. mva og finansieres ved låneopptak.
4.Rådmannen bes foreta en kritisk analyse av behov og romprogram med sikte på reduksjon av foreslått utbygging og finansiering.
Heidi Kleven Ikke begynt
079/18 15/1639
Møteplan 2019
Møteplan 2019 Kommunestyre:
26.02.2019, 09.04.2019, 21.05.2019, 28.05.2019, 25.06.2019, 08.10.19, 09.10.2019, 22.10.2019, 26.11.2019
Formannskap:
22.01.2019, 19.02.2019, 02.04.2019, 14.05.2019, 18.06.2019, 27.08.2019, 17.09.2019, 15.10.2019, 12.11.2019, 10.12.2019
Forvaltningsutvalg:
23.01.2019, 20.02.2019, 03.04.2019, 15.05.2019, 19.06.2019, 28.08.2019, 18.09.2019, 16.10.2019, 13.11.2019, 11.12.2019
Drifts-/administrasjonsutvalg:
22.01.2019, 19.02.2019, 02.04.2019, 14.05.2019, 18.06.2019, 27.08.2019, 17.09.2019, 15.10.2019, 12.11.2019, 10.12.2019
Lisa Mevold Oversendt kommunestyret
080/18 18/1506
Referatsaker
Referatsakene tas til orientering.
Lisa Mevold Avsluttet
25.09.2018
Kommunestyret 064/18 18/1139
Rapport 2. tertial 2018
1. Kommunestyret vedtar å revidere kommunens driftsbudsjett med framleggingen for 2. tertial tertial ved å tilføre driftsbudsjettet 13,4 mill. kr. 2. Beløpet dekkes inn ved å redusere avsatt lønnsfond med 3 mill. kr. 4 mill. kr. inndekkes ved å innføre stopp i innkjøp og reiseaktivitet, samt redusere overføring fra drift til investering med 6,4 mill. kr.
3. Sektorene Omsorg og Familie og Velferd må i tillegg arbeide videre med å finne tiltak som kan redusere kostnadene og/eller økte inntektene i størrelsesorden 3 mill. kr.
4. Kommunestyret ber om at det legges fram ny oversikt over den økonomiske situasjon med forslag til endelig saldering av driftsbudsjettet for 2018 til kommunestyrets møte den 27. november 2018.
5. Kommunestyret vedtar forslaget til revidering av investeringsbudsjettet for 2018 som beskrevet i saksutredningen, revideringen innebærer en reduksjon i investeringer på totalt kr. 79 310 000,-.
6. Kommunestyret vedtar å sette av tildeling fra Havbruksfondet for 2018 på ubundet driftsfond.
7. Kommunestyret viser til gjentatte årlige utfordringer knyttet til budsjettsituasjonen for helse og omsorgssektoren i Vestvågøy kommune.
8. Kommunestyret ber Rådmannen vurdere behovet for ekstern bistand med gjennomgang – og forslag til varlige løsninger – av sektorens budsjettutfordringer.
9. Kommunestyret forutsetter å bli holdt løpende orientert om tiltak som gjennomføres. Samt kortsiktige og langsiktige tiltak som planlegges iverksatt, for å oppnå balansert økonomisk og forsvarlig drift av sektoren.
10. Kommunestyret reagerer svært negativt på at Rådmannens forslag på kostnadsbesparende tiltak ikke blir gjennomført etter planen.
11. Kommunestyret ber rådmannen intensivere arbeidet med både kortsiktige og langsiktige tiltak innenfor alle sektorer for å bringe kommunens økonomi i balanse. Videre bes rådmannen vurdere bruk av eksterne ressurser i dette arbeidet.
12. Kommunestyret ønsker at oppfølgingen av arbeidet innenfor sektorene tillegges driftsutvalget, og driftsutvalget rapporterer til kommunestyret.
13. Kommunestyret ber rådmannen til hvert møte i driftsutvalget å legge frem rapport for sektorene. Rapporten skal omfatte økonomi og sykefravær pr enhet over iverksatte og planlagte tiltak med beskrivelse av effekt og konsekvenser pr enhet.
14. Kommunestyret forutsetter at både kort- og langsiktige tiltak innenfor alle sektorer utarbeides i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten i kommunen.
15. Kommunestyret registrerer at vedtatte investeringer ikke blir fulgt opp i driftsåret, men enda mer alvorlig er at investeringer som gjennomføres, i stor grad har betydelige overskridelser. Dette forholdet har kommunestyret tidligere påpekt som uakseptabelt.
Line Andreassen Ikke begynt
065/18 18/781
Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker i Vestvågøy kommune
Det vises til saksfremlegg ift nedgravde oljetanker. 1.Vestvågøy kommune vedtar vedlagte forslag til Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker.  2.Forskriften kunngjøres på Norsk Lovtidend.
Marit Annie Larsen Avsluttet

Forskriften er kunngjort på Norsk Lovtidene. Kommunen har i år satt igang et arbeid med informasjon om nedgravde oljetanker. Tanker som ikke er i bruk skal tømmes, rengjøres, graves opp og leveres Lofoten avfallselskap.

066/18 17/1205
Fasadearbeider Vestvågøy Rådhus - utvidelse av økonomisk ramme
Det vises til saksfremlegg ift fasadearbeider ved Rådhuset på Leknes. 1.Renovering av fasaden på Rådhuset skal ferdigstilles og prosjektet tilføres kr. 6.700.000,- inkl. mva. 2.Tilleggsbevilgning finansieres gjennom økt låneopptak, kr 5.360.000,- (6,7 mill eksl. mva).  3.Tilleggsbevilgning innarbeides i investeringsbudsjett 2019.
Ove Berg Ikke begynt
067/18 17/1691
2. gangsbehandling - Reguleringsendring Ytre Stamsund - havn
Saken trekkes.
Jochen Caesar Ikke begynt
068/18 18/1269
Vertskommunesamarbeid – barnevern - Vestvågøy, Flakstad og Moskenes kommune
Saken utsettes.
Monica Nyvoll Skaufeldt Ikke begynt
069/18 15/2348
Suppleringsvalg meddommer Lofoten tingrett
Som ny meddommer i Lofoten tingrett frem til 01.01.2020 velges Marit Hagen.
Lisa Mevold Avsluttet
070/18 18/1178
Referatsaker
Referatsakene tas til orientering.
Lisa Mevold Avsluttet
071/18 18/1178
Orienteringer
Ingen vedtak fattet
Lisa Mevold Avsluttet
072/18 18/1178
Spørsmål og interpellasjoner
Ingen vedtak fattet
Lisa Mevold Avsluttet
073/18 15/4245
Driftsutvalg - endring av lederfunksjon
Som leder for driftsutvalget velges Anne Sand. Som nestleder for valgnemnda velges Gøran Rasmussen Åland. Til erstatning for Remi Solberg velges Gøran Rasmussen Åland inn i driftsutvalget.
Lisa Mevold Avsluttet
074/18 18/1139
Garanti Lofoten hest- og helse
1. Vestvågøy kommune garanterer med selvskyldergaranti for lån på kr. 215 000,- som Lofoten hest- og helsesenter tar opp i forbindelse med vedlikehold av bygningsmassen. 2. Garantien gjelder for lånets hovedstol, maks kr. 215 000,- med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr. 236 500,-.
3. Garantiansvar reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 10 år med tillegg av 2 år, jfr. garantiforskriftens § 3.
4. Garantien stilles til Lofoten hest- og helsesenter.
Line Andreassen Ikke begynt
18.09.2018
Formannskapet 067/18 18/781
Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker i Vestvågøy kommune
Det vises til saksfremlegg ift nedgravde oljetanker. 1.Vestvågøy kommune vedtar vedlagte forslag til Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker.  2.Forskriften kunngjøres på Norsk Lovtidend.
Marit Annie Larsen Oversendt kommunestyret
068/18 17/1472
Klage på avslag  fradeling gnr 41 bnr 2 - behandling etter jordloven §§ 1 og 12
Det vises til klage fra Margareth Skulbru og Rolf Hagh. 1.Vestvågøy kommune avslår klage på delegert vedtak 19.06.2018, sak 38/18.
2.Begrunnelsen for avslaget er at fradelingen av våningshuset på gnr. 41 bnr. 2 er i strid med formålet i jordloven om å bruke ressursene på en måte som er mest mulig gagnlig for samfunnet og landbruksnæringen i et langsiktig perspektiv.
3.Saken sendes Fylkesmannen i Nordland for videre klagebehandling, jf. Fvl. § 33, fjerde ledd.
Marit Annie Larsen Avsluttet

Saken er avsluttet.

Fylkesmannen har stadfestet kommunens vedtak.

069/18 17/1205
Fasadearbeider Vestvågøy Rådhus - utvidelse av økonomisk ramme
Det vises til saksfremlegg ift fasadearbeider ved Rådhuset på Leknes. 1.Renovering av fasaden på Rådhuset skal ferdigstilles og prosjektet tilføres kr. 6.700.000,- inkl. mva. 2.Tilleggsbevilgning finansieres gjennom økt låneopptak, kr 5.360.000,- (6,7 mill eksl. mva).  3.Tilleggsbevilgning innarbeides i investeringsbudsjett 2019.
Ove Berg Oversendt kommunestyret
070/18 18/1248
Inkludering av arbeidet med Byplan for Leknes i Innovasjonsprosjekt
Det vises til saksutredning ift forskning og utvikling i byplanarbeid. 1.Formannskapet slutter seg til forslaget til gjennomføring av planprosess.  2.Vestvågøy kommune påtar seg å være prosjektleder for innovasjonsprosjektet som det søkes midler til gjennom Forskningsrådet.
Heidi Bergsli Pågående med avvik

Vestvågøy kommune er partner i tre forskningssøknader, med prosjektleder på hhv. NMBU og Nordforsk, der byutvikling står som sentralt tema. Temaene er hhv. utbyggingsavtaler og bruk av plan- og bygningsloven; implementering av FNs bærekraftmål; og byutvikling i småbyer i distriktene. Om de finansieres (av Forskningsrådet og Nordforsk) vil prosjektene bidra til å styrke kommende byplanprosess. Dessuten har prosjektene tre ulike kontaktpersoner ved NPU, noe som bidrar til bredere kompetanseheving i organisasjonen og mindre arbeidsbyrde ved prosjektdeltakelse.

På grunn av arbeid med kommuneplanens arealdel er ikke arbeidet med byplanen startet opp. Administrasjonens forslag til kommende planstrategi vil være at byplanen for Leknes starter opp i 2020. 

071/18 18/1139
Rapport 2. tertial 2018
1. Kommunestyret vedtar å revidere kommunens driftsbudsjett med framleggingen for 2. tertial tertial ved å tilføre driftsbudsjettet 13,4 mill. kr. 2. Beløpet dekkes inn ved å redusere avsatt lønnsfond med 3 mill. kr. 4 mill. kr. inndekkes ved å innføre stopp i innkjøp og reiseaktivitet, samt redusere overføring fra drift til investering med 6,4 mill. kr.
3. Sektorene Omsorg og Familie og Velferd må i tillegg arbeide videre med å finne tiltak som kan redusere kostnadene og/eller økte inntektene i størrelsesorden 3 mill. kr.
4. Kommunestyret ber om at det legges fram ny oversikt over den økonomiske situasjon med forslag til endelig saldering av driftsbudsjettet for 2018 til kommunestyrets møte den 27. november 2018.
5. Kommunestyret vedtar forslaget til revidering av investeringsbudsjettet for 2018 som beskrevet i saksutredningen, revideringen innebærer en reduksjon i investeringer på totalt kr. 79 310 000,-.
6. Kommunestyret vedtar å sette av tildeling fra Havbruksfondet på kr. 9 221 362,- på ubundet driftsfond.
7. Kommunestyret viser til gjentatte årlige utfordringer knyttet til budsjettsituasjonen for helse og omsorgssektoren i Vestvågøy kommune.
8. Kommunestyret ber Rådmannen vurdere behovet for ekstern bistand med gjennomgang – og forslag til varlige løsninger – av sektorens budsjettutfordringer.
9. Kommunestyret forutsetter å bli holdt løpende orientert om tiltak som gjennomføres. Samt kortsiktige og langsiktige tiltak som planlegges iverksatt, for å oppnå balansert økonomisk og forsvarlig drift av sektoren.
Line Andreassen Oversendt kommunestyret
072/18 18/1271
Referatsaker
Referatsakene tas til orientering.
Lisa Mevold Avsluttet
075/18 18/1139
Garanti Lofoten hest- og helse
1. Vestvågøy kommune garanterer med selvskyldergaranti for lån på kr. 215 000,- som Lofoten hest- og helsesenter tar opp i forbindelse med vedlikehold av bygningsmassen. 2. Garantien gjelder for lånets hovedstol, maks kr. 215 000,- med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr. 236 500,-.
3. Garantiansvar reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 10 år med tillegg av 2 år, jfr. garantiforskriftens § 3.
4. Garantien stilles til Lofoten hest- og helsesenter.
Line Andreassen Oversendt kommunestyret
18.09.2018
Administrasjonsutvalget 012/18 18/1139
Rapport 2. tertial 2018
1. Kommunestyret vedtar å revidere kommunens driftsbudsjett med framleggingen for 2. tertial tertial ved å tilføre driftsbudsjettet 13,4 mill. kr. 2. Beløpet dekkes inn ved å redusere avsatt lønnsfond med 3 mill. kr. 4 mill. kr. inndekkes ved å innføre stopp i innkjøp og reiseaktivitet, samt redusere overføring fra drift til investering med 6,4 mill. kr.
3. Sektorene Omsorg og Familie og Velferd må i tillegg arbeide videre med å finne tiltak som kan redusere kostnadene og/eller økte inntektene i størrelsesorden 3 mill. kr.
4. Kommunestyret ber om at det legges fram ny oversikt over den økonomiske situasjon med forslag til endelig saldering av driftsbudsjettet for 2018 til kommunestyrets møte den 27. november 2018.
5. Kommunestyret vedtar forslaget til revidering av investeringsbudsjettet for 2018 som beskrevet i saksutredningen, revideringen innebærer en reduksjon i investeringer på totalt kr. 79 310 000,-.
6. Kommunestyret vedtar å sette av tildeling fra Havbruksfondet på kr. 9 221 362,- på ubundet driftsfond.
7. Kommunestyret viser til gjentatte årlige utfordringer knyttet til budsjettsituasjonen for helse og omsorgssektoren i Vestvågøy kommune.
8. Kommunestyret ber Rådmannen vurdere behovet for ekstern bistand med gjennomgang – og forslag til varlige løsninger – av sektorens budsjettutfordringer.
9. Kommunestyret forutsetter å bli holdt løpende orientert om tiltak som gjennomføres. Samt kortsiktige og langsiktige tiltak som planlegges iverksatt, for å oppnå balansert økonomisk og forsvarlig drift av sektoren.
Line Andreassen Oversendt kommunestyret
013/18 18/1269
Vertskommunesamarbeid – barnevern - Vestvågøy, Flakstad og Moskenes kommune
Saken utsettes.
Monica Nyvoll Skaufeldt Saken ble utsatt
014/18 18/1304
Referatsaker
Referatsakene tas til orientering.
Lisa Mevold Avsluttet
18.09.2018
Planutvalget 049/18 18/1099
Planinitiativ - Oppstart av detaljregulering Ballstad servicehavn
Vestvågøy kommune er positive til omsøkt igangsetting av reguleringsarbeid for utvidelse av Ballstad servicehavn. Følgende føringer skal være gjeldende for det videre planarbeidet: 1.Planområdet koordineres med områdereguleringsplan Ballstad havn, igangsatt detaljregulering Hemmingodden og detaljregulering Allmenningen som er i oppstartsfasen, som skissert i saksfremlegget. Eiendom gnr 10 bnr 133 skal tilhøre reguleringsplan Allmenningen.
2.Behov for oppgradering av teknisk infrastruktur avklares i planprosessen.
3.Det skal legges til rette for mulig etablering av ny kommunal kai i planområdet.
4.Alle offentlige veier skal utformes i henhold til SVV sine håndbøker og bygges etter kommunal vegnorm.
5.Det skal inngås utbyggingsavtale for nødvendig offentlig infrastruktur. Avtalen skal sikre både etablering av nødvendig infrastruktur og en hensiktsmessig og rettferdig kostnadsfordeling.
6.Det skal gis rekkefølgebestemmelser som sørger for at nødvendig infrastruktur er på plass før området tas i bruk.
7.Det skal gis bestemmelser som sikrer havna mot forurensing fra virksomheten.
8.Det må utføres sedimentundersøkelser før utfylling kan finne sted.
9.Det skal legges vekt på arkitektonisk utforming av bebyggelsen og uteområdene.
10.Tiltaket utløser krav til konsekvensutredning. Det må blant annet utredes konsekvensene av utfyllingen for trafikken til og fra indre havna og konsekvensene av planlagt bebyggelse for landskapsbilde og omgivelsene.

Vedtak har hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8. Vedtaket kan ikke påklages, men reguleringsspørsmålet kan kreves forelagt for kommunestyret for endelig avgjørelse jfr. pbl. § 12-8.
Jochen Caesar Pågående

Det er varslet planoppstart. Venter på planforslag fra konsulenten.

050/18 18/320
Karoline Magnussen -gnr. 18, bnr. 976 - klagesaksbehandling
1. Klage fra Linda Susan Amundsen, Eirik Leknes og Sunniva Østgård på delegert vedtak av 07.05.2018 i sak 18/320, avslås. 2. Begrunnelsen er at tiltaket er i samsvar med reguleringsplan.
3. Klage fra NESO på vegne av Thore Magnussen & Sønn AS og Karoline Magnussen på vedtak av 06.08.2018 i sak 18/320, imøtekommes.
4. Administrasjonen har indirekte godkjent terrenginngrep ved grunnlaget til byggesøknaden og innvilgelse av byggetillatelse.
5. Saken sendes Fylkesmannen i Nordland for videre klagebehandling, jf. Fvl. § 33, fjerde ledd.
Lars Kjørven Ikke begynt
051/18 15/1274
1.gangsbehandling Detaljregulering Hattvika turistsenter gnr 10 bnr 296
1.Det vises til forslag til detaljregulering Hattvika turistsenter, planID 201505 med tilhørende plankart, planbeskrivelse og bestemmelser datert 10.9.2018. 2.Vestvågøy kommune godkjenner forslaget til detaljregulering Hattvika turistsenter, planID 201505. Forslaget legges ut på høring og offentlig ettersyn.
3.Begrunnelsen for vedtaket er at det er positivt å få eksisterende turistvirksomhet i regulerte former og å tilrettelegge for videre utvikling av virksomheten.
4.Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-10.
Jochen Caesar Avsluttet

Planen er vedtatt og ekspedert.

052/18 18/1202
Mindre endring av reguleringsplan Lilleeidholmen - planID 1860 200701
1.Vestvågøy kommune viser til søknad om mindre endring av reguleringsplan Lilleeidholmen, planID: 1860 200701, mottatt den 15.8.2018. 2.Vestvågøy kommune godkjenner mindre endring av reguleringsplan Lilleeidholmen, planID: 1860 200701 med plankart, datert 14.8.2018 og endrede planbestemmelser datert 24.8.2018.
3.Begrunnelsen for vedtaket er at endringen vurderes til å være av mindre karakter. Hensikten med planen endres ikke, og endringen kan ikke ses å ha nevneverdig negativ konsekvens for omgivelsene.
4.Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-14.
I hht. plan- og bygningsloven § 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI kan dette vedtaket påklages innen 3 uker etter mottatt melding om vedtaket.
Jochen Caesar Avsluttet

Planendringen vedtatt.

051/18 17/1691
2. gangsbehandling - Reguleringsendring Ytre Stamsund - havn
Det vises til saksutredning reguleringsendring Ytre Stamsund. 1.Vestvågøy kommune tar innspillene i høringsperioden I stor grad til følge.
2.Opprinnelig plankart, datert 25.5.2018, som åpner for kombinert bruk av gjenstående tank på Tankholmen, sendes på høring og offentlig ettersyn, med beskrivelse, datert 25.5.2018, og oppdaterte bestemmelser, datert 11.9.2018, etter innspill fra Fiskeridirektoratet og Nordland fylkekommune.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10.
Jochen Caesar Oversendt kommunestyret
21.08.2018
Formannskapet 062/18 15/1338
Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2018
Formannskapet i Vestvågøy vedtar, i henhold til tilleggs anmodning om bosetting fra IMDI, å bosette 2 voksne og 3 enslige mindreårige personer i 2018 i tillegg til de tidligere vedtatte 23, totalt 28 personer.  Vedtaket er gjort etter bestemmelsene i kommunelovens § 13 om utvidet myndighet i hastesaker og refereres i førstkommende kommunestyremøte.
Maria Berg Ikke begynt
063/18 16/2339
Klage på søknad om endring av vilkår om boplikt på gnr. 28 bnr. 8 m.fl.
Det vises til klage fra Arnulf Hansen. Klagen inneholder ikke nye opplysninger  og vedtak om avslag på søknad om endring av vilkår for konsesjon på gnr. 29 bnr. 8 m.fl. opprettholdes. Saka oversendes Fylkesmannen i Nordland for endelig avgjørelse.
Ivar Johansen Ikke begynt
064/18 17/1830
Effektuering av vedtak i K-sak 41/11 - budsjettregulering
1.Formannskapet viser til vedtak i K-sak 41/11. For å effektuere vedtaket gjennomføres det en budsjettregulering ved at investeringsbudsjettet tilføres kr. 835.000.  Inndekning foretas gjennom bruk av deler av inntektene fra salg av eiendom. Resterende beløp, kr. 165.000, dekkes gjennom tidligere avsatte midler til formålet i kommunens balanse. 2.Vedtaket er fattet som et hastevedtak etter §13 i kommuneloven, og vil bli referert i første kommunestyremøte.
Karl Erik Nystad Avsluttet

Aksjetegning og budsjettregulering gjennomført

065/18 15/1142
Vegpakke Lofoten - Forespørsel om uttalelse fra berørte kommuner om bruk av statlig planprogram
Vestvågøy kommune anbefaler bruk av statlig planprogram for planleggingen av E10 – Fiskebøl – Nappstraumen – Å.
Karl Erik Nystad Avsluttet

Statlig planprogram valgt for planleggingen av E10 Fiskebøl-Å

066/18 18/1166
Referatsaker
Referatsakene tas til orientering.
Lisa Mevold Avsluttet
21.08.2018
Planutvalget 046/18 16/1351
Klagesak gnr. 18, bnr. 759 - Malmo/Olavsen - Vindstad
1.Klage på delegert vedtak av 07.11.2016 i sak 16/1351 avslås. 2.Begrunnelsen er at vedtaket er i samsvar med kommuneplanens arealdel. Hensynene bak bestemmelsene i plan og formålet etter Plan og bygningsloven settes ikke til side. Ulempene for klager vurderes som små. 3.Saken sendes Fylkesmannen i Nordland for videre klagebehandling, jf. Fvl. § 33, fjerde ledd.
Lars Kjørven Ikke begynt
047/18 18/261
Jonassen Maskin & Transport AS - Fradeling gnr 9 bnr 12
1. Vestvågøy kommune viser til mottatt søknad om fradeling av friluftsområde FR1 jf. planID 2011 01: Detaljreguleringsplan for Spannsteinsundet fra gnr. 9 bnr. 12 den 01.03.18. 2.Søknaden om fradeling avlås da det oppstår forhold som strider mot intensjon i plan og formålsparagrafen i Plan og bygningsloven. Det foreligger ikke grunnlag for å kunne innvilge søknad.
3.Vedtaket har hjemmel etter Plan- og bygningsloven § 1-6 og § 26-1.

Iht. Plan- og bygningsloven § 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI, kan dette vedtaket påklages innen 3 uker etter at søker har mottatt melding om vedtaket.
Guro Haug Pågående

Vedtak er påklagd.

048/18 18/1167
Orienteringer
Tas til orientering
Lisa Mevold Avsluttet
19.06.2018
Kommunestyret 044/18 18/388
Ballstad skole - framtidig bruk av administrasjonsbygget
Kommunestyret i Vestvågøy viser til sak om inneklima og bruk av administrasjonsbygget ved Ballstad skole. Kommunestyret bevilger kr 300 000 til et forprosjekt som skal fremlegge  en ny sak for kommunestyret som redegjør for de ulike løsningsforslag og anbefalinger for videre bruk av administrasjonsbygget ved Ballstad skole.
Heidi Kleven Ikke begynt
045/18 15/3293
Bassenger/fremtidig struktur i Vestvågøy - status og anbefalinger
Kommunestyret viser til saksutredning knyttet til bassengstruktur. Det foreligger ikke tilstrekkelig beslutningsgrunnlag ift å vedta fremtidig bassengstruktur på nåværende tidspunkt.  Administrasjonen gis nytt mandat i arbeidet med bassengstruktur. Tidligere vedtak knyttet til bassenger/struktur oppheves og erstattes av nytt mandat med følgende føringer:
1 Bassengene på Leknes, Bøstad og Stamsund driftes videre som i dag inntil videre.
2.Det bevilges kr  1,5 mill eks mva til forprosjekt/teknisk analyse av bassengene på Leknes, Ballstad, Bøstad og Svarholt.
3.Ny sak fremmes kommunestyret når forprosjekt er ferdig.
4.Nytt saksfremlegg skal presentere ulike alternativer ift alle distriktbassengene, og alternativ med samlokalisering av all svømmeundervisning på Leknes med ett basseng.
5.Administrasjonen får mandat til å vurdere alternativ beliggenhet/lokalisering.
6.Nytt saksfremlegg skal syngliggjøre alternativ med terapibasseng.
7.Nytt saksfremlegg skal synliggjøre eventuelle muligheter for badelandfasiliteter i svømmeanlegget.
8.Muligheter og tiltak for reduserte energikostnader og grønn energi skal også inngå i saksutredningen om svømmebasseng i Vestvågøy.
Ove Berg Pågående

Arbeidet med ROS-analyse er igangsatt. Det jobbes med undersøkelse av aktuelle rådgivere som kan vurdere dagens bygninger/basseng.

046/18 15/3293
Svømmeopplæring i Vestvågøy kommune
Det vises til sak KS-058/13 hvor det ble vedtatt 150 timer svømmeopplæring for alle skolene. 1.Kommunestyret vedtar at Leknes skole reduserer antall timer svømmeopplæring, mens Ballstad, Buksnes og Fygle får flere timer slik at minimumsvedtaket oppfylles.
2.Det tilbys i tillegg intensivopplæring de to siste ukene før sommerferien slik at alle elever har mulighet å nå kravet i læreplanen.
3.Ekstra kostnader knyttet til ekstra busskjøring for Buksnes , Ballstad og Fygle, samt gjennomføring av intensivopplæring/kompetanseutvikling beløper seg til ca. 350 000,- årlig.
4.Disse endringene trer i kraft fra og med skoleåret 2018/2019. Høsthalvåret 2018 medfører behov for tilførsel av kr 150.000,-.
5.Inndekning for 2018 gjennomføres ved omprioriteringer i driftsbudsjettet, for 2019 justeres rammen til sektor utdanning.
Tor Arntzen Avsluttet
x
Tor Arntzen Ikke begynt
047/18 18/12
Navnsetting av Leknes midlertidige barnehage
Kommunestyret viser til innkomne forslag på Leknes midlertidige barnehage, og vedtar at barnehagen gis navnet «Lynghaugen barnehage»
Pål Einar Røch Johansen Avsluttet

Navneendring gjennomført.

048/18 17/240
Heltid i Vestvågøy? Status på hel/deltid, tiltak for videre arbeid
1.Rapport om status for heltidsarbeidet tas til etterretning, og legges til grunn for det videre arbeidet med å skape en heltidskultur i Vestvågøy kommune. 2.Med begrunnelse i brukermedvirkning, kvalitet, kontinuitet, og likestilling, vedtas en visjon om at Vestvågøy kommune skal være en heltidskommune. 3.Lokal heltidserklæring forhandlet mellom Vestvågøy kommune, Fagforbundet og Norsk Sykepleieforbund, vedtas. 4.Vestvågøy kommune skal i løpet av fire år skape en heltidskultur i omsorgssektoren, hvor heltid er hovedregelen. 5.Heltid skal oppnås fortrinnsvis innenfor gjeldende økonomiske ramme. 6.Heltidssatsingen videreføres til 2022. 7.Administrasjonen bes rapportere årlig i forhold til fremdrift og resultater.
Cato Hansen Avsluttet

Vedtatt i kommunestyret 20. juni 2018

049/18 18/82
Områderegulering Ballstad havn - Fastsetting av planprogram
Kommunestyret viser til saksfremlegg ift områderegulering Ballstad havn. ·Vestvågøy kommunestyre godkjenner og fastsetter planprogram for områderegulering Ballstad havn, sist revidert 25.5.2018. Vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9.
Jochen Caesar Pågående med avvik

Venter på planforslag fra konsulenten

050/18 18/826
Forskrift om olje- og fettholdig avløpsvann, Vestvågøy kommune
Kommunestyret viser til saksfremlegg knyttet til forskrift om olje- og fettholdig avløpsvann. 1.Vedlagte forskrift om olje- og fettholdig avløpsvann for Vestvågøy kommune vedtas.    2.Forskriften kunngjøres på Norsk Lovtidend.
Mads Brusvold Ikke begynt

TEST

051/18 17/1755
Kommuneplanens arealdel 2019-2031 -Vestvågøy kommune
Kommunestyret viser til pågående arbeid med kommuneplanens arealdel. Kommunestyret vedtar i samsvar med §§ 11-13 og 4-1 i plan og bygningsloven å fastsette Planprogram for kommuneplanens arealdel for Vestvågøy 2019 -2031, datert 01.06.2018.  Fastsettelsen av planprogrammet kan ikke påklages, jf. plan- og bygningslovens § 1-9, da fastsetting av utredningsplikten er en prosessledende beslutning som ikke faller inn under definisjonen av enkeltvedtak, jf. forvaltningslovens § 2.
Eva-Mari Rahkola Pågående

Arbeid med revidering av kommuneplanens arealdel pågår. Forventet førstegangsbehandling februar 2019.

052/18 18/840
Delegasjonsreglement Vestvågøy kommune
1.Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til delegasjonsreglement for Vestvågøy kommune gjeldende fra 1. august 2018. 2.Det legges fram ny sak vedrørende delegasjonsreglement ihht. kommuneloven innen 31.12.2020.
Line Andreassen Avsluttet
053/18 18/776
Utfordringsdokument 2018
Kommunestyret tar Utfordringsdokument 2018 til orientering, med de kommentarer som kom frem i debatten. Kommunestyret ber rådmannen legge dette fram årlig, med fokus på de langsiktige utfordringene for både Vestvågøysamfunnet og kommune- organisasjonen.   Kommunestyret ber rådmannen høsten 2018 legge fram planprogram for kommunedelplanene for helse- og omsorg, oppvekst, næring, og kultur og frivillighet. Planene skal ha fokus både på fag/medarbeidere, brukere/tjenester og ressurser/økonomi. Kommunestyret ber om at prosessene knyttet til investeringsprosjekter, kjøp- og salg av eiendommer, refusjons-retningslinjer ved utbygging av infrastruktur osv, blir gjennomgått i revisjon av økonomi-reglementet     Vestvågøy kommunestyre ber rådmannen legge frem egen sak med evaluering av Vestvågøy boligstiftelse, herunder måloppnåelse, fremtidig drift og utviklingsretning som boligpolitisk virkemiddel for Vestvågøy kommune.
Villy Angelsen Avsluttet

Utfordringsdokumentet legges til grunn for arbeid med Handlingsplan 2019. Planprogram for kommunedelplanene utarbeides, og legges fram for Kommunestyret 27. november. Sak om Vestvågøy Boligstiftelse kommer i 2019.

054/18 18/332
Årsregnskap 2017. Regnskap og årsberetning for Vestvågøy Eiendomsdrift
1.Kommunestyret godkjenner årsregnskap for 2017 for Vestvågøy Eiendomsdrift KF. 2.Kommunestyret godkjenner styrets innstilling om inndekning med bruk av disposisjonsfond.
Line Andreassen Avsluttet
055/18 18/332
Årsregnskap 2017. Regnskap og årsberetning for Vestvågøy kommune
1. Kommunestyret godkjenner årsregnskapet for 2017 2. Kommunestyret godkjenner årsrapport for 2017 3. Kommunestyret tar årsrapport fra skatt nord vedrørende skatteoppkreverfunksjon til orientering.  4. Kommunestyret tar rapport vedrørende handlingsplan og politiske vedtak til orientering.
Line Andreassen Avsluttet
056/18 18/777
Referatsaker
Referatsakene tas til orientering
Lisa Mevold Avsluttet
057/18 17/1535
Vannforsyning Haug - Bevilgning til detaljprosjektering og utførelse
1.Det igangsettes detaljprosjektering for etablering av kommunal vannforsyning og kommunalt anlegg for avløpshåndtering på Haug, jamfør alternativ 2.  2.Prosjektet gjennomføres med forventet byggestart våren 2019. 3.Kostnadene til gjennomføring av prosjektet innarbeides i kommunenes handlingsprogram for perioden 2019-2022.
Martine Horn Gjernes Pågående med avvik

Prosjektet ligger hos Enhet for prosjekt og infrastruktur. Detaljprosjektering pågår.

4.Tvungen tilknytning: Alle boliger, både heltidsboliger og fritidsboliger tilknyttes kommunalt vann- og avløpsanlegg. Det kan etter søknad innvilges dispensasjon/fritak fra tilknytning dersom det kan dokumenteres at tilknytningen vil overstige en kostnad på 100.000,- NOK per bolig for kun vann, og 150.000,- NOK per bolig for både vann og avløp. Innhentet tilbud fra minst to entreprenører/rørleggere vedlegges søknad om fritak.
Martine Horn Gjernes Pågående med avvik

Vedtaket tilhører prosjektet Vannforsyning til Haug. Prosjektet ligger hos Enhet for prosjekt og infrastruktur.

058/18 18/641
Utbygging av kontor leder og lege Lekneshagen bofellesskap
1. Kommunestyret vedtar utbygging av 2 kontorer ved LHBF 2. Utbygging finansieres ved låneopptak  3. Økte driftsutgifter innarbeides i ordinære driftsbudsjett fra 2019
Jo Bertil Sætran Pågående
059/18 15/1669
2.gangsbehandling - Lofoten handelspark - Reguleringsplan - planid 1860 201501
Det vises til saksutredning reguleringsplan Lofoten Handelspark. 1. Innsigelsen fra Statens vegvesen tas til følge. Avkjørselen fra E10 til Esso stenges, og KV07 tas ut av reguleringsplanen. 2. Med denne endringen egengodkjenner Vestvågøy kommune planforslag for Lofoten Handelspark. Vedtaket har hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. Iht. plan- og bygningsloven §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningsloven kan VI, kan vedtaket påklages. Øvrige forhold: Trafikksikkerhet i Idrettsgata: Vestvågøy kommune tar initiativ til videre dialog med Statens vegvesen om trafikksikkerhet i Idrettsgata, herunder vurdere hastighet, lysrgulering, fotgjengerundergang/fotgjengerovergang. Gjennomføring/økonomi ift reguleringsplanen: Det bes om at detaljprosjektering/grunnboring o.l. iverksettes. Før prosjektet sendes ut på anbud skal revidert/ny avtale mellom partene være undertegnet. Hvis innkomne anbud overstiger beløp jfr meklingsresultat + beløp ny avtale mellom partene, fremmes sak for ny godkjenning i formannskapet.
Jochen Caesar Avsluttet

Klagebehandling avsluttet. Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak.

060/18 18/398
Områderegulering Unstad - Fastsetting av planprogram
Kommunestyret viser til saksfremlegg ift områderegulering Unstad. ·Vestvågøy kommunestyre godkjenner og fastsetter planprogram for områderegulering Unstad, sist revidert 7.6.2018. Vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9
Jochen Caesar Pågående med avvik

Planforslag er under arbeid, men noe forsinket pga. krav til flere utredninger (rasfare, kulturminner, trafikk). Førstegangsbehandling forventet høsten 2018.

061/18 18/643
Lofoten Kunnskapspark
Kommunestyret viser til saksutredning knyttet til etablering av Lofoten kunnskapspark. 1.Vestvågøy kommune gir sin tilslutning til videre jobbing for etablering av Lofoten kunnskapspark 2.Det settes av nødvendige budsjettmidler i Handlingsplan 2019 - 2022.
Sigve Olsen Ikke begynt
062/18 18/777
Spørsmål og interpellasjoner
Ingen vedtak fattet
Lisa Mevold Avsluttet
063/18 18/777
Orienteringer
Ingen vedtak fattet
Lisa Mevold Avsluttet
18.06.2018
Formannskapet 061/18 18/643
Lofoten Kunnskapspark
Kommunestyret viser til saksutredning knyttet til etablering av Lofoten kunnskapspark. 1.Vestvågøy kommune gir sin tilslutning til videre jobbing for etablering av Lofoten kunnskapspark 2.Det settes av nødvendige budsjettmidler i Handlingsplan 2019 - 2022.
Sigve Olsen Ikke begynt
12.06.2018
Formannskapet 042/18 18/12
Navnsetting av Leknes midlertidige barnehage
Kommunestyret viser til innkomne forslag på Leknes midlertidige barnehage, og vedtar at barnehagen gis navnet «Lynghaugen barnehage»
Pål Einar Røch Johansen Oversendt kommunestyret
043/18 18/388
Ballstad skole - framtidig bruk av administrasjonsbygget
Kommunestyret i Vestvågøy viser til sak om inneklima og bruk av administrasjonsbygget ved Ballstad skole. Kommunestyret bevilger kr 300 000 til et forprosjekt som skal fremlegge  en ny sak for kommunestyret som redegjør for de ulike løsningsforslag og anbefalinger for videre bruk av administrasjonsbygget ved Ballstad skole.
Pål Einar Røch Johansen Oversendt kommunestyret
044/18 15/3293
Svømmeopplæring i Vestvågøy kommune
Det vises til sak KS-058/13 hvor det ble vedtatt 150 timer svømmeopplæring for alle skolene. 1.Kommunestyret vedtar at Leknes skole reduserer antall timer svømmeopplæring, mens Ballstad, Buksnes og Fygle får flere timer slik at minimumsvedtaket oppfylles. 2.Det tilbys i tillegg intensivopplæring de to siste ukene før sommerferien slik at alle elever har mulighet å nå kravet i læreplanen. 3.Ekstra kostnader knyttet til ekstra busskjøring for Buksnes , Ballstad og Fygle, samt gjennomføring av intensivopplæring/kompetanseutvikling beløper seg til ca. 350 000,- årlig. 4.Disse endringene trer i kraft fra og med skoleåret 2018/2019. Høsthalvåret 2018 medfører behov for tilførsel av kr 150.000,-. 5.Inndekning for 2018 gjennomføres ved omprioriteringer i driftsbudsjettet, for 2019 justeres rammen til sektor utdanning.
Tor Arntzen Oversendt kommunestyret
045/18 15/3293
Bassenger/fremtidig struktur i Vestvågøy - status og anbefalinger
Kommunestyret viser til saksutredning knyttet til bassengstruktur. Det foreligger ikke tilstrekkelig beslutningsgrunnlag ift å vedta fremtidig bassengstruktur på nåværende tidspunkt. Administrasjonen gis nytt mandat i arbeidet med bassengstruktur. Tidligere vedtak knyttet til bassenger/struktur oppheves og erstattes av nytt mandat med følgende føringer: 1.Bassengene på Leknes, Bøstad og Stamsund driftes videre som i dag inntil videre. 2.Det bevilges kr  1,5 mill eks mva til forprosjekt/teknisk analyse av bassengene på Leknes, Ballstad, Bøstad og Svarholt. 3.Ny sak fremmes kommunestyret når forprosjekt er ferdig. 4.Nytt saksfremlegg skal presentere ulike alternativer ift alle distriktbassengene, og alternativ med samlokalisering av all svømmeundervisning på Leknes med ett basseng. 5.Administrasjonen får mandat til å vurdere alternativ beliggenhet/lokalisering. 6.Nytt saksfremlegg skal syngliggjøre alternativ med terapibasseng. 7.Nytt saksfremlegg skal synliggjøre eventuelle muligheter for badelandfasiliteter i svømmeanlegget.
Ove Berg Oversendt kommunestyret
046/18 18/826
Forskrift om olje- og fettholdig avløpsvann, Vestvågøy kommune
Kommunestyret viser til saksfremlegg knyttet til forskrift om olje- og fettholdig avløpsvann. 1.Vedlagte forskrift om olje- og fettholdig avløpsvann for Vestvågøy kommune vedtas.    2.Forskriften kunngjøres på Norsk Lovtidend.
Mads Brusvold Oversendt kommunestyret
047/18 18/781
Forslag til lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker i Vestvågøy kommune
1.Vestvågøy kommune vedtar at forslag til Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker legges ut til høring i inntil 2 måneder.  Hjemmel: Forurensningsforskriften kapittel 1,§ 1-2. 2.Forskriftsarbeidet kunngjøres på kommunens hjemmeside og i lokalavisen. I høringsperioden skal kommunen gå aktivt ut og informere om forskriften, slik at aktuelle boligeiere, så langt som mulig, er orientert om saken.
Marit Annie Larsen Oversendt kommunestyret
048/18 17/201
Høringsuttalelse regional landbruksplan
Formannskapet viser til saksutredning ift høring regional landbruksplan. ·Formannskapet gir sin tilslutning til administrasjonen forslag til uttalelse.
Ivar Johansen Avsluttet

Høringssvaret er oversendt til Nordland Fylkeskommune.

049/18 18/332
Årsregnskap 2017. Regnskap og årsberetning for Vestvågøy kommune
Kommunestyret godkjenner årsregnskapet for 2017 2. Kommunestyret godkjenner årsrapport for 2017 3. Kommunestyret tar årsrapport fra skatt nord vedrørende skatteoppkreverfunksjon til orientering.  4. Kommunestyret tar rapport vedrørende handlingsplan og politiske vedtak til orientering.
Line Andreassen Oversendt kommunestyret
050/18 18/332
Årsregnskap 2017. Regnskap og årsberetning for Vestvågøy Eiendomsdrift
Styret i Vestvågøy Eiendomsdrifts innstilling: 1.Kommunestyret godkjenner årsregnskap for 2017 for Vestvågøy Eiendomsdrift KF. 2.Kommunestyret godkjenner styrets innstilling om inndekning med bruk av disposisjonsfond.
Line Andreassen Oversendt kommunestyret
051/18 18/840
Delegasjonsreglement Vestvågøy kommune
1.Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til delegasjonsreglement for Vestvågøy kommune gjeldende fra 1. august 2018. 2.Det legges fram ny sak vedrørende delegasjonsreglement ihht. kommuneloven innen 31.12.2020.
Line Andreassen Oversendt kommunestyret
052/18 17/1755
Kommuneplanens arealdel 2019-2031 -Vestvågøy kommune
Kommunestyret viser til pågående arbeid med kommuneplanens arealdel. Kommunestyret vedtar i samsvar med §§ 11-13 og 4-1 i plan og bygningsloven å fastsette Planprogram for kommuneplanens arealdel for Vestvågøy 2019 -2031, datert 01.06.2018.  Fastsettelsen av planprogrammet kan ikke påklages, jf. plan- og bygningslovens § 1-9, da fastsetting av utredningsplikten er en prosessledende beslutning som ikke faller inn under definisjonen av enkeltvedtak, jf. forvaltningslovens § 2.
Eva-Mari Rahkola Oversendt kommunestyret
053/18 18/776
Utfordringsdokument 2018
Kommunestyret tar Utfordringsdokument 2018 til orientering. Kommunestyret ber rådmannen legge dette fram årlig, med fokus på de langsiktige utfordringene for både Vestvågøysamfunnet og kommune-organisasjonen.  Kommunestyret ber rådmannen høsten 2018 legge fram planprogram for kommunedelplanene for helse- og omsorg, oppvekst, næring, og kultur og frivillighet. Planene skal ha fokus både på fag/medarbeidere, brukere/tjenester og ressurser/økonomi. Kommunestyret ber om at prosessene knyttet til  investeringsprosjekter blir gjennomgått i revisjon av økonomi-reglementet.  Vestvågøy kommunestyre ber rådmannen legge frem egen sak med evaluering av Vestvågøy boligstiftelse, herunder måloppnåelse, fremtidig drift og utviklingsretning som boligpolitisk virkemiddel for Vestvågøy kommune.
Villy Angelsen Oversendt kommunestyret
054/18 18/776
Budsjettprosess 2018: Budsjett 2019, handlingsplan og økonomiplan 2019-2022
Formannskapet vedtar videreføring av rammebudsjett som verktøy for budsjettarbeidet. 2. Formannskapet godkjenner framdriftsplan for budsjett 2019, økonomiplan 2019-2022 og handlingsplan.
Line Andreassen Avsluttet
055/18 18/726
TV-aksjon 2018 - opprettelse av kommunekomité
Som medlemmer av komitéen for TV-aksjonen 2018 velges følgende: Wenche Bolle Evy Rita Holmen Randi Nilsen Politisk sekretær Fra politisk nivå 2 personer: Remi Solberg, Anne Sand
Lisa Mevold Avsluttet
056/18 17/677
Live Lofoten (hotell) skjenkebevilling 2018-2020
I hht Alkohollovens bestemmelser og Rusmiddelpolitisk handlingsplan pkt. 6.1, 6.3 og 6.3.1 innvilges Live Lofoten AS skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 på følgende områder:  ·Minibar i 28 rom ·Foajé/resepsjon/peisstue 300 m2 Bevillingen gjelder fra den datoen brukstillatelse er gitt av kommunens bygningsmyndighet til 30.09.2020. ·Skjenketiden for gruppe 1 og 2 gjelder fra kl 0800 – 0130 søndag – torsdag, og fra kl 0800 – 0230 fredag – lørdag.  ·Skjenketiden for gruppe 3 gjelder fra kl 1300 – 0130 søndag – torsdag, og fra kl 1300 – 0230 fredag – lørdag.  Konsumet av utskjenket alkohol må opphøre senest 30 min. etter skjenketidens utløp.  Ihht Rusmiddelpolitisk handlingsplan pkt.6.3.4.B gis det anledning til utvidet skjenketid til kl.0230 med åpningstid til kl 0300 uten særskilt søknad på følgende dager:  ·Natt til skjærtorsdag og natt til langfredag  ·Natt til 1.mai og natt til 17.mai  ·Hele romjulen inkl. nyttårsaften  ·Natt til Kristi Himmelfartsdag Ronny Østrem godkjennes som skjenkestyrer, Aiste Østrem godkjennes som stedfortreder. Gebyret fastsettes for ett år av gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av omsatt mengde alkoholholdig drikk og ut fra alkohollovens gjeldende satser.  Bekreftet oversikt over omsatt mengde alkohol forutgående år innsendes uoppfordret innen 15. mars hvert år.  Alle bevillingshavere plikter å utarbeide system for «internkontroll» definert i alkohollovens forskrift kap. 8.  Det forutsettes at bevillingen utøves i hht bestemmelsene i Alkohollovgivningen og Rusmiddelpolitisk handlingsplan.  Vedtaket kan i medhold av Alkohollovens § 1-16 påklages til Fylkesmannen i Nordland. Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt melding om vedtak er mottatt. Evt. klage sendes Vestvågøy Formannskap.
Erik Magnus Samland Avsluttet
057/18 18/829
Referatsaker
Referatsakene tas til orientering.
Lisa Mevold Avsluttet
058/18 17/1535
Vannforsyning Haug - Bevilgning til detaljprosjektering og utførelse
1.Det igangsettes detaljprosjektering for etablering av kommunal vannforsyning og kommunalt anlegg for avløpshåndtering på Haug, jamfør alternativ 2.  2.Prosjektet gjennomføres med forventet byggestart våren 2019. 3.Kostnadene til gjennomføring av prosjektet innarbeides i kommunenes handlingsprogram for perioden 2019-2022. 4.Tvungen tilknytning: Alle boliger, både heltidsboliger og fritidsboliger tilknyttes kommunalt vann- og avløpsanlegg. Det kan etter søknad innvilges dispensasjon/fritak fra tilknytning dersom det kan dokumenteres at tilknytningen vil overstige en kostnad på 100.000,- NOK per bolig for kun vann, og 150.000,- NOK per bolig for både vann og avløp. Innhentet tilbud fra minst to entreprenører/rørleggere vedlegges søknad om fritak.
Martine Horn Gjernes Oversendt kommunestyret
059/18 18/641
Utbygging av kontor leder og lege Lekneshagen bofellesskap
1. Kommunestyret vedtar utbygging av 2 kontorer ved LHBF 2. Utbygging finansieres ved låneopptak 3. Økte driftsutgifter innarbeides i ordinære driftsbudsjett fra 2019
Lars Pleym Ludvigsen Oversendt kommunestyret
060/18 17/686
Ny bil til tjenesteområdet vei
Formannskapet viser til saksutredning ift kjøp av bil som skal benyttes innenfor driftsområdet vei. 1.Formannskapet gir sin tilslutning til kjøp av bil til bruk innenfor tjenesteområdet vei. 2.Inndekning skjer ved omdisponering av kr 450.000,- av ubrukte lånemidler fra investeringsprosjekt asfaltering.
Bernhard Rottem Avsluttet
11.06.2018
Planutvalget 033/18 18/82
Områderegulering Ballstad havn - Fastsetting av planprogram
Kommunestyret viser til saksfremlegg ift områderegulering Ballstad havn. ·Vestvågøy kommunestyre godkjenner og fastsetter planprogram for områderegulering Ballstad havn, sist revidert 25.5.2018. Vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9.
Jochen Caesar Oversendt kommunestyret
034/18 17/1691
1. gangsbehandling - Reguleringsendring Ytre Stamsund - havn
Planutvalget sender forslag til reguleringsendring Ytre Stamsund med plankart, bestemmelser og beskrivelse, datert 25.5.2018, på høring og offentlig ettersyn, hvor følgende endringsforslag hensyntas: Under reguleringsformål: Betegnelse KBA4- Reguleringsformål: Havn/alternativ friluftsområde. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10.
Jochen Caesar Avsluttet

Høring og offentlig ettersyn gjennomført. Fremmet til 2.gangsbehandling 18.9.2018.

035/18 16/2266
1.gangsbehandling - Detaljregulering Ure rorbucamping
1.Det vises til forslag til detaljregulering Ure rorbucamping, planID 201608 med tilhørende plankart datert, planbeskrivelse og bestemmelser datert 31.5.2018. 2.Vestvågøy kommune godkjenner forslaget til detaljregulering for Ure rorbucamping, planID 201608. Forslaget legges ut på høring og offentlig ettersyn.
3.Begrunnelsen for vedtaket er at det er positivt å få eksisterende turistvirksomhet i regulerte former og å tilrettelegge for moderat utvikling av virksomheten.
4.Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-10.
Jochen Caesar Avsluttet

Planen er vedtatt og klagebehandling avsluttet.

036/18 16/2039
Gnr. 40, bnr. 152 - fradeling - klagesaksbehandling
Det vises til klage fra Magnus Ellingsen på fradeling i Mjåneset. 1.Klage på delegert vedtak av 29.05.2017 i sak 17/2039 avslås.
2.Begrunnelsen er at en fradeling er med på å gjennomføre gjeldende plan for området og hensynene etter Plan og bygningsloven. Fradelingen vurderes å være en hensiktsmessig måte å utnytte eiendommen på. Det er tatt hensyn til gjeldende vegrettigheter i området/eiendommen, og servitutter i form av vegretter opprettholdes på de fradelte parseller.
3.Saken sendes Fylkesmannen i Nordland for videre klagebehandling, jf. Fvl. § 33, fjerde ledd.
Lars Kjørven Ikke begynt
037/18 17/2005
Vedtak - dispensasjonssøknad - Nordly Eiendom AS gnr 17 bnr 38 - Storeidøya - Vestvågøy kommune
Planutvalget viser til dispensasjonssøknad fra Nordly Eiendom AS ift etablering i Storeidøya. 1.Planutvalget i Vestvågøy kommune innvilger omsøkt dispensasjon for oppføring av et næringsbygg i strandsonen på gnr 17 bnr 38 som midlertidig dispensasjon inntil tre år fra vedtaksdato, med følgende vilkår:
a.Tiltaket skal ikke overskride 2000 m2 BYA, eksklusiv parkeringsareal.
b.Maksimal byggehøyde settes til kote 20.
c.Parkeringskravene i kommunedelplan Leknes (id 201201) er gjeldende.
d.Adkomstvei til bygningen skal godkjennes av planutvalget.
e.Dispensasjon gjelder kun tiltak vist på vedlagt situasjonsplan. Veitrasé og parkering kan justeres, men ikke legges nærmere sjøen enn 20 meter.
f.Tiltakshaver igangsetter regulering av eiendommen innen 2018.
2.Begrunnelsen for vedtaket er at omsøkt tiltak vil skape nye arbeidsplasser. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.
3.Det forutsettes at sandstrendene på sørvestsida av bygget ikke blir berørt, og at offentligheten sikres adgang til området. Endelig plassering av bygget skal godkjennes av planutvalget samtidig som godkjenning av veien.
4.Vedtaket har hjemmel etter pbl’s § 19-2.
Jochen Caesar Pågående

Vedtak sendt ut. Ikke påklaget. Venter på oppstart av reguleringsarbeid og byggesøknad.

038/18 15/1520
Himmelsteinveien - fortau, og videre utbygging av feltet
Det vises til søknad fra Lofotr bygg & anlegg AS på vegne av Johan Eliassen & sønner AS om å få utvidet tillatelse fra dagens godkjenning for etablering av 30 boliger til 40 boliger i Himmelsteinfeltet. Fortau eventuelt gang- og sykkelsti må være etablert før utvidelse fra 30 boliger. Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 19-1. Iht plan- og bygningsloven § 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI kan dette vedtaket påklages innen 3 uker etter at en har mottatt melding om vedtaket.
Asbjørn Horn Avsluttet

Nytt politisk vedtak er fattet. Dette vedtak er ikke lenger gyldig, jfr nytt vedtak.

039/18 18/855
Orienteringer
Ingen vedtak fattet
Lisa Mevold Avsluttet
040/18 18/840
Delegasjonsreglement Vestvågøy kommune
1.Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til delegasjonsreglement for Vestvågøy kommune gjeldende fra 1. august 2018. 2.Det legges fram ny sak vedrørende delegasjonsreglement ihht. kommuneloven innen 31.12.2020.
Line Andreassen Ikke begynt

Tiltaket er iverksatt.

041/18 15/1669
2.gangsbehandling - Lofoten handelspark - Reguleringsplan - planid 1860 201501
Det vises til saksutredning reguleringsplan Lofoten Handelspark. 1.Innsigelsen fra Statens vegvesen tas til følge. Avkjørselen fra E10 til Esso stenges, og KV07 tas ut av reguleringsplanen.
2.Med denne endringen egengodkjenner Vestvågøy kommune planforslag for Lofoten Handelspark. Vedtaket har hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12.
Jochen Caesar Oversendt kommunestyret
042/18 18/398
Områderegulering Unstad - Fastsetting av planprogram
Kommunestyret viser til saksfremlegg ift områderegulering Unstad. ·Vestvågøy kommunestyre godkjenner og fastsetter planprogram for områderegulering Unstad, sist revidert 7.6.2018. Vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9
Jochen Caesar Oversendt kommunestyret
22.05.2018
Kommunestyret 031/18 15/3386
2.gangsbehandling - Detaljregulering E10 x Fv842 Lufthavnveien
Det vises til planforslag E10 x fv.842 Lufthavnveien som var satt i gang for å legge til rette for etablering av næringsbygg/kontor og drivstoffautomatanlegg på gnr 19 bnr 70 i Leknes. Vestvågøy kommunestyre egengodkjenner reguleringsplan for E10 x fv.842 Lufthavnveien, PlanID: 201503, med tilhørende plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, revidert etter høringsrunden, datert 26.04.2018. Dette vedtaket har hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.
Jochen Caesar Pågående

Vedtaket kunngjort og påklaget. Klagebehandling forventet høsten 2018.

032/18 15/3441
Folkehelsearbeid - revisjon av samarbeidsavtale
Vestvågøy kommune viderefører et forpliktende samarbeid om folkehelsearbeid med Nordland Fylkeskommune, og inngår ny samarbeidsavtale for perioden 2018 – 2022.
Greta Klevstad Avsluttet

Ny avtale er inngått.

033/18 15/1443
Innkjøp - sosial dumping og svart arbeid
Det vises til saksfremlegg ift sosial dumping og svart arbeid. Vestvågøy kommune ønsker å være en bevisst aktør for å bekjempe sosial dumping og svart arbeid, og holde høy etisk og moralsk standard. Følgende seriøsitetskrav tas inn i konkurransegrunnlag ved anskaffelser innenfor bygg- og anleggskontrakter, samt kontrakter om kjøp av varer og tjenester så langt det passer. 1.HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet.  2.Pliktig medlemskap i StartBANK eller tilsvarende leverandørregister.  3.Krav om faglærte håndverkere for minimum 40 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene.  4.Lærlinger skal utføre minimum 7 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene.  5.Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker når kontrakt er gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør.  6.Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) med oppfølging i henhold til gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter.  7.Krav til lønns- og arbeidsvilkår. 8.Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft skal begrenses til to ledd i kjede under hovedleverandør.  9.Krav om betaling av lønn til konto i bank.  10.Mislighold av kontraktsforpliktelser kan få konsekvenser for senere konkurranser.  11.Revisor engasjert av byggherren kan gjennomføre revisjon hos leverandør og eventuelle underleverandører.  Endres norske lover og forskrifter på en slik måte at noen av punktene i saksfremlegget blir utdatert/uaktuell, tas de ut som krav i kommunens konkurransegrunnlag.
Kjersti Johansen Ikke begynt
034/18 18/214
Reetablering av morenerygg Lågvatnet, Ballstad
Det vises til henvendelser fra grunneier gnr 11 bnr 23 med ønske og krav om tilbakeføring av morenerygg på øst side av Lågvatnet, Reine, til opprinnelig profil, etter inngrep foretatt av daværende Ballstad vannverk A/L, antatt på 1950 tallet 1.Vestvågøy kommune vedtar å etterkomme grunneiers ønske, ved at tiltak søkes innarbeidet i Styringsdokument 2019-22, samt ved eventuell rullering/revidering av Hovedplan for vannforsyning, for gjennomføring på 4-5 års sikt. 2.Tiltak finansieres over investeringsbudsjettet for vannforsyning. Begrunnelse for vedtak: Vestvågøy kommune innser rimelighet i grunneiers ønske, og vil søke å gjennomføre omsøkt tiltak. Tiltak skyves imidlertid noe ut i tid grunnet prioritering av dagens personellressurser kombinert med behov for ytterligere avklaring av framtidig forsyningssikkerhet for vann i Ballstad-området.  Dette vedtaket er fattet i medhold av Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven). Vedtaket kan påklages, jf bestemmelser i Forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage sendes til Vestvågøy kommune, v/Prosjekt og infrastruktur, 8370 Leknes
Anne Sofie Nilsen Ikke begynt
035/18 16/1616
Lofoten Samdriftskjøkken - anbudssummer og veien videre
Kommunestyret viser til saksutredning ift anbud bygging av nytt kjøkken på Gravdal. 1.Ut fra gjennomførte anbud og forhandlinger vedtar komunestyret å øke budsjettrammen til etablering av nytt kjøkken fra 18,5 mill kroner til 27,0 mill kroner (eks mva). 2.Økt budsjettramme på kr 8,9 mill eks mva finansieres gjennom økt låneopptak. 3.Inndekning av økt låneopptak skjer gjennom økt husleie til Lofoten Samdriftskjøkken AS.
Ove Berg Pågående

Plantegning er korrigert for å ivareta ønsker fra kjøkkensjef og verneombud. Reviderte plantegninger er til behandling hos entreprenør for å vurdere kostnadskonsekvens.

Arbeidstilsynet har gitt kommentarer til søknad om igangsettingstillatelse og entreprenør, vernombud og arkitekt jobber med å besvare/innfri disse kommentarer.

036/18 15/1353
P36102140 Høydebasseng Ballstad - Tilføring av midler til avslutning av byggeprosjekt
Kommunestyret i Vestvågøy viser til saksfremlegg ift høydebasseng Ballstad og behov for merbevilgning. 1.Høydebasseng Ballstad tilføres ekstra budsjettmidler med 8 mill kroner i 2018 budsjettet. 2.Bevilgningen dekkes inn fra ubrukte lånemidler investeringsbudsjett vannforsyning. 3.Saken oversendes Kontrollutvalget for en helhetlig evaluering av prosess og gjennomføring, med tilbakemelding til kommunestyret.
Anne Sofie Nilsen Pågående
037/18 18/333
Rapport 1. tertial 2018
1.Kommunestyret vedtar forlaget til revidering av driftsbudsjettet til 1. tertial som innebærer en tilførsel til driftsområdene på totalt 2,6 mill. kr. Budsjettert avsetning til investeringsbudsjett reduseres tilsvarende, endringen i investeringsbudsjett finansieres ved økt bruk av lånemidler. 2.Kommunestyret vedtar forslaget til revidering av investeringsbudsjett til 1. tertial som innebærer en økning i årets investeringer på  17 384 000,-. Inndekning  gjennom økt låneopptak.
Line Andreassen Avsluttet
038/18 15/2348
Ørjan Arntzen - søknad om permisjon fra politiske verv
Som ny vararepresentant til formannskapet velges Hilde Friksen Laumann.
Lisa Mevold Avsluttet
039/18 15/2348
Randi Rasmussen - søknad om permisjon fra politiske verv
Randi Willassen Rasmussen innvilges permisjon fra politiske verv i perioden 22.05.18-30.06.18. Maria Berg går inn som siste vararepresentant for Arbeiderpartiet 22.05.18-30.06.18.
Lisa Mevold Avsluttet
040/18 18/663
Referatsaker
Referatsakene tas til orientering.
Lisa Mevold Avsluttet
041/18 18/663
Orienteringer
Ingen vedtak fattet
Lisa Mevold Avsluttet
042/18 18/663
Spørsmål og interpellasjoner
Ingen vedtak fattet
Lisa Mevold Avsluttet
08.05.2019
Planutvalget 024/18 17/1588
Planinitiativ - oppstart av detaljregulering Framnes
Vestvågøy kommune er positiv til igangsetting av reguleringsarbeid for etablering av boliger ved Framnes. Følgende føringer skal gjelde for det videre planarbeidet: 1.Planområdet utvides til å omfatte det hele uregulerte arealet mellom Idrettsgata, Mjånesveien og Mjånesindustriområdet, som skissert i saksfremlegget.
2.Strandsonen skal være allmenn tilgjengelig og det skal etableres sti/gangvei til strandsonen/kulturminneområdet.
3.Det skal opparbeides felles lekeplass med trygg adkomst for hele boligfeltet sør fra Idrettsgata.
4.Ved behov for etablering av teknisk infrastruktur, som skal overtas av kommunen, skal det inngås utbyggingsavtale.
5.Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning, men planforslagets konsekvenser må belyses i planbeskrivelsen.
6.Det må tas spesielt hensyn til folkehelse, strandsonen, barn og unges interesser, trafikksikkerhet og kulturminnene i strandsonen.
Vedtak har hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8. Vedtaket kan ikke påklages, men reguleringsspørsmålet kan kreves forelagt for kommunestyret for endelig avgjørelse jfr. pbl. § 12-8.
Jochen Caesar Pågående

Venter på planoppstart.

025/18 18/503
Planinitiativ - Oppstart av detaljregulering Hemmingodden, Ballstad
Vestvågøy kommune er positive til omsøkt igangsetting av reguleringsarbeid for utvidelse av overnattingstilbud for turister på Hemmingodden, Ballstad. Følgende føringer skal være gjeldende for det videre planarbeidet: 1.Det skal legges stor vekt på at arkitektonisk utforming av bebyggelsen er tilpasset sine omgivelser og det maritime miljøet.
2.Ny bebyggelse skal ikke ha mer enn to etasjer.
3.Kaivandringen, som er skissert i prosjektet, holdes åpent for allmenn ferdsel.
4.Utnyttelsesgrad skal ikke overstige 60% BYA, inkludert parkeringsareal.
5.Kommunedelplanens bestemmelser legges til grunn.
6.Brannteknisk vurdering, herunder adkomst for utrykningskjøretøy, skal skje tidlig i prosessen.
7.Det skal gis rekkefølgebestemmelser som sørger for at nødvendig infrastruktur er på plass før området tas i bruk.
Jochen Caesar Pågående

Planforslaget er på høring med frist 2.9.2019. Forventet sluttbehandling høsten 2019.

026/18 18/389
Planinitiativ - oppstart av detaljregulering Leknessletta II
Vestvågøy kommune er positive til omsøkt igangsetting av reguleringsarbeid for etablering av et fremtidig handelsområde i den sørvestlige delen av Leknessletta. Følgende føringer skal være gjeldende for det videre planarbeidet: 1.Det skal etableres ny kommunal vei som forlengelse av «Remaveien» sørøst i planområdet som tverforbindelse fra Idrettsgata til Sjøveien, inklusive gang- og sykkelvei.
2.Den uregulerte delen av Sjøveien mellom E10 og avkjørselen til Breidablikk II tas med i planområdet.
3.Det skal etableres gang- og sykkelvei eller fortau langs alle offentlige veier innenfor planområdet.
4.Handels- / næringsområdet skal ha adkomst fra den nye veien fra sørøst.
5.Alle offentlige veier skal utformes i henhold til SVV sine håndbøker og bygges etter kommunal vegnorm.
6.Det skal inngås utbyggingsavtale for nødvendig offentlig infrastruktur. Avtalen skal sikre både etablering av nødvendig infrastruktur og en hensiktsmessig og rettferdig kostnadsfordeling.
7.Det skal gis rekkefølgebestemmelser som sørger for at nødvendig infrastruktur er på plass før området tas i bruk.
8.Overvann må håndteres i størst mulig grad på egen tomt og det skal etableres fordrøyningsbasseng, som har kapasitet til å takle klimaendringene med forventet økende nedbørsmengder, før det ledes til eksisterende vannveier i området.
9.Det skal legges stor vekt på arkitektonisk utforming av bebyggelsen og uteområdene.
10.Det må utarbeides en oppdatert handelsanalyse for Leknes og konsekvensene for Leknes som helhet må kartlegges.
11.Matjord skal fjernes fra byggeområdet før oppstart og lagres for seinere bruk til landbruk eller grøntanlegg.

Vedtak har hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8. Vedtaket kan ikke påklages, men reguleringsspørsmålet kan kreves forelagt for kommunestyret for endelig avgjørelse jfr. pbl. § 12-8.
Jochen Caesar Pågående

Planprogram er vedtatt. Venter på planforslag fra konsulenten.

027/18 17/1195
Gn. 65, bnr. 20 - Urås, Gøril og Terje - dispensasjon/fradeling - klagesaksbehandling
Det vises til klage fra Unni og Jann-Magne Kasteng-Jakobsen.  Vedtak: 1.Klage på delegert vedtak i sak 058/17 av 07.11.2017 imøtekommes med følgende vilkår:
a)  Parsell som tilleggsareal til 65/48 reduseres til ca. 470 kvm. med grense som skissert i klagen.
2.Begrunnelsen for vedtaket er at vilkårene for dispensasjon iht pbl. §19-2 er oppfylt ved
stillelse av vilkår a).  Hensynene blir ikke vesentlig tilsidesatt, og fordelene er klart større enn ulempene ved utvidelse av areal.
3.Der gjelder en tidsfrist for gjennomføring. Dersom tiltaket ikke er igangsatt innen 3 år etter
dette vedtaket, faller tillatelse til dispensasjon bort.  
4.Vedtaket har hjemmel etter Plan og bygningslovens & 19-2.
Lars Kjørven Ikke begynt
028/18 17/872
Gnr. 68, bnr. 12 - dispensasjonssøknad - klagesaksbehandling - Ronny Johan Solheim
1. Klage på delegert vedtak i sak 17/872 av 10.01.2018 imøtekommes. 2. Det er vist at en dispensasjon vil innebære fordeler som er klart større enn ulempene. Gang- og sykkelvei for området er prioritert i gjeldende trafikksikkerhetsplan.
Lars Kjørven Ikke begynt
029/18 15/3386
2.gangsbehandling - Detaljregulering E10 x Fv842 Lufthavnveien
Det vises til planforslag E10 x fv.842 Lufthavnveien som var satt i gang for å legge til rette for etablering av næringsbygg/kontor og drivstoffautomatanlegg på gnr 19 bnr 70 i Leknes. Vestvågøy kommunestyre egengodkjenner reguleringsplan for E10 x fv.842 Lufthavnveien, PlanID: 201503, med tilhørende plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, revidert etter høringsrunden, datert 26.04.2018. Dette vedtaket har hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.
Jochen Caesar Oversendt kommunestyret
030/18 17/412
1.gangsbehandling. Reguleringsplan Lofotr Hotell - og kulturkvartal - Vestvågøy kommune
Det vises til detaljreguleringsplan som AROS Arkitekter AS har fremmet på vegne av Lofotr hotell AS. Planutvalget vedtar å legge ut detaljreguleringsplanen for hotell - og kulturkvartalet
(PID 1860 2017 02) med plankart 02.05.18, situasjonsplan, datert 03.05.18, og bestemmelser og planbeskrivelse datert 14.02.2018 til offentlig ettersyn, med følgende endringer:
1.Forslagstiller tar inn fortau langs hele Meieriveien opp til Granliveien , og langs Granliveien forbi hotellet (østover).
2.Opparbeidelse av gangveiene skal utføres av forslagsstiller, og sikres  i planens rekkefølgebestemmelser
Eva-Mari Rahkola Pågående

Høring og offentlig ettersyn gjennomført. Venter på revidert planforslag etter høringsrunden.

031/18 15/1669
Behandling av innsigelse og innspill - Detaljregulering Lofoten handelsepark
Det vises til forslag til detaljregulering Lofoten handelspark som har vært på høring og offentlig ettersyn. Innkomne innspill og innsigelser er vurdert og skal behandles slik: 1.Innspill fra Sametinget tas til følge.
2.Det tas kontakt med Fylkesmannen ang meklingsresultat og forståelse av dette vedr. innsigelsen fra Statens vegvesen ang avkjørsel fra E10 til Esso.
3.Innspill fra Avinor tas til orientering.
4.Innspill fra BAS arkitekter på vegne av Leknessletta AS tas ikke til følge.
5.Innspillet fra Mjåneset Velforening tas ikke til følge, men det åpnes for dialog om støyskjermingstiltak og, uavhengig av denne planen, for dialog om overtakelse av den sørlige delen av Mjånesveien, samt vann- og avløpsnett.
6.Innspill fra Advokatfirma Føyen Torkildsen AS på vegne av Bilbygg AS tas til følge. Mangler i rekkefølgebestemmelsene rettes opp før planforslaget legges fram til sluttbehandling.
7.Innspill fra Kleven og Olsen tas delvis til følge. Ved samtykke fra nærmeste næringsaktører reduseres byggehøyde for de nærmeste næringsarealene til 9 meter.
8.Innspill fra CBRE AS, på vegne av Esso, tas til orientering. Det tas kontakt med Fylkesmannen ang. meklingsresultat og forståelse av dette.
9.Innspill fra TEFT-gruppen tas til følge. Avkjørselen flyttes som ønsket.
10.Innspill fra Fylkesmannen i Nordland. Som punkt 2.
11.Innspill av NSW arkitektur på vegne av Runar Brekken tas ikke til følge, men i detaljprosjektering av rundkjøringen skal det tas høyde for en eventuell fremtidig fjerde arm.
12.Innspill fra Nordland fylkeskommune tas til etterretning.
Planutvalget ber rådmannen å revidere planforslaget i tråd med ovennevnte, før reguleringsplanen legges fram til sluttbehandling.
Jochen Caesar Avsluttet

Planforslag sluttbehandlet og vedtatt av KS.

032/18 18/634
Orienteringer
Ingen vedtak fattet
Lisa Mevold Avsluttet
08.05.2018
Formannskapet 034/18 15/1443
Innkjøp - sosial dumping og svart arbeid
Det vises til saksfremlegg ift sosial dumping og svart arbeid. Vestvågøy kommune ønsker å være en bevisst aktør for å bekjempe sosial dumping og svart arbeid, og holde høy etisk og moralsk standard. Følgende seriøsitetskrav tas inn i konkurransegrunnlag ved anskaffelser innenfor bygg- og anleggskontrakter, samt kontrakter om kjøp av varer og tjenester så langt det passer. 1.HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet.  2.Pliktig medlemskap i StartBANK eller tilsvarende leverandørregister.  3.Krav om faglærte håndverkere for minimum 40 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene.  4.Lærlinger skal utføre minimum 7 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene.  5.Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker når kontrakt er gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør.  6.Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) med oppfølging i henhold til gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter.  7.Krav til lønns- og arbeidsvilkår. 8.Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft skal begrenses til to ledd i kjede under hovedleverandør.  9.Krav om betaling av lønn til konto i bank.  10.Mislighold av kontraktsforpliktelser kan få konsekvenser for senere konkurranser.  11.Revisor engasjert av byggherren kan gjennomføre revisjon hos leverandør og eventuelle underleverandører.   Endres norske lover og forskrifter på en slik måte at noen av punktene i saksfremlegget blir utdatert/uaktuell, tas de ut som krav i kommunens konkurransegrunnlag.
Asbjørn Horn Oversendt kommunestyret
035/18 15/3441
Folkehelsearbeid - revisjon av samarbeidsavtale
Vestvågøy kommune viderefører et forpliktende samarbeid om folkehelsearbeid med Nordland Fylkeskommune, og inngår ny samarbeidsavtale for perioden 2018 – 2022.
Greta Klevstad Oversendt kommunestyret
036/18 18/214
Reetablering av morenerygg Lågvatnet, Ballstad
Det vises til henvendelser fra grunneier gnr 11 bnr 23 med ønske og krav om tilbakeføring av morenerygg på øst side av Lågvatnet, Reine, til opprinnelig profil, etter inngrep foretatt av daværende Ballstad vannverk A/L, antatt på 1950 tallet 1.Vestvågøy kommune vedtar å etterkomme grunneiers ønske, ved at tiltak søkes innarbeidet i Styringsdokument 2019-22, samt ved eventuell rullering/revidering av Hovedplan for vannforsyning, for gjennomføring på 4-5 års sikt. 2.Tiltak finansieres over investeringsbudsjettet for vannforsyning. Begrunnelse for vedtak: Vestvågøy kommune innser rimelighet i grunneiers ønske, og vil søke å gjennomføre omsøkt tiltak. Tiltak skyves imidlertid noe ut i tid grunnet prioritering av dagens personellressurser kombinert med behov for ytterligere avklaring av framtidig forsyningssikkerhet for vann i Ballstad-området.  Dette vedtaket er fattet i medhold av Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven). Vedtaket kan påklages, jf bestemmelser i Forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage sendes til Vestvågøy kommune, v/Prosjekt og infrastruktur, 8370 Leknes
Anne Sofie Nilsen Oversendt kommunestyret
037/18 15/1353
P36102140 Høydebasseng Ballstad - Tilføring av midler til avslutning av byggeprosjekt
Kommunestyret i Vestvågøy viser til saksfremlegg ift høydebasseng Ballstad og behov for merbevilgning. 1.Høydebasseng Ballstad tilføres ekstra budsjettmidler med 8 mill kroner i 2018 budsjettet. 2.Bevilgningen dekkes inn fra ubrukte lånemidler investeringsbudsjett vannforsyning.
Anne Sofie Nilsen Oversendt kommunestyret
038/18 18/648
Referatsaker
Referatsakene tas til orientering.
Lisa Mevold Avsluttet
039/18 16/1616
Lofoten Samdriftskjøkken - anbudssummer og veien videre
Kommunestyret viser til saksutredning ift anbud bygging av nytt kjøkken på Gravdal. 1.Ut fra gjennomførte anbud og forhandlinger vedtar komunestyret å øke budsjettrammen til etablering av nytt kjøkken fra 18,5 mill kroner til 27,0 mill kroner (eks mva). 2.Økt budsjettramme på kr 8,9 mill eks mva finansieres gjennom økt låneopptak. 3.Inndekning av økt låneopptak skjer gjennom økt husleie til Lofoten Samdriftskjøkken AS.
Ove Berg Oversendt kommunestyret
040/18 18/333
Rapport 1. tertial 2018
1.Kommunestyret vedtar forlaget til revidering av driftsbudsjettet til 1. tertial som innebærer en tilførsel til driftsområdene på totalt 2,6 mill. kr. Budsjettert avsetning til investeringsbudsjett reduseres tilsvarende, endringen i investeringsbudsjett finansieres ved økt bruk av lånemidler. 2.Kommunestyret vedtar forslaget til revidering av investeringsbudsjett til 1. tertial som innebærer en økning i årets investeringer på  17 384 000,-. Inndekning  gjennom økt låneopptak.
Line Andreassen Oversendt kommunestyret
041/18 16/797
Mannfallet Pub - forlengelse av skjenkebevilling
I hht Alkohollovens bestemmelser og Rusmiddelpolitisk handlingsplan pkt. 6.1, 6.3 og 6.3.1 innvilges Mannfallet Pub v/ Øistein Bie Pettersen skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 til 31.08.2018.  Øystein Bie Pettersen godkjennes som skjenkestyrer, Astrid K. Mokkelbost godkjennes som stedfortreder.  Gebyret fastsettes for ett år av gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av omsatt mengde alkoholholdig drikk og ut fra alkohollovens gjeldende satser. Bekreftet oversikt over omsatt mengde alkohol forutgående år innsendes uoppfordret innen 15. mars hvert år. Alle bevillingshavere plikter å utarbeide system for «internkontroll» definert i alkohollovens forskrift kap. 8.  Det forutsettes at bevillingen utøves i hht bestemmelsene i Alkohollovgivningen og Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Vedtaket kan i medhold av Alkohollovens § 1-16 påklages til Fylkesmannen i Nordland. Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt melding om vedtak er mottatt. Evt. klage sendes Vestvågøy Formannskap.
Erik Magnus Samland Avsluttet
10.04.2018
Planutvalget 018/18 18/398
Områderegulering Unstad - Oppstart av planarbeid - Planprogram - Høring og offentlig ettersyn
Planutvalget i Vestvågøy kommune vedtar oppstart av planarbeid for områderegulering Unstad, og legger forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. Det legges inn innspillsmøte/medvirkning før arbeidet med utarbeiding av planen starter. Planutvalget deltar i dette innspillsmøtet. Vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven §§ 4-1, 12-8 og 12-9.
Jochen Caesar Avsluttet

Planprogram vedtatt

019/18 18/216
Planinitiativ - Oppstart av detaljregulering Bolleveien 5-13
Vestvågøy kommune er positiv til igangsetting av reguleringsarbeid for etablering av næringsarealer i Bolleveien 5-13. Følgende føringer skal gjelde for det videre planarbeidet: 1.Planområdet utvides til å omfatte hele området mellom Lufthavnveien, Lufthavn og E10, som skissert i saksfremlegget.
2.Det tillates ikke etablering av flere boliger i området.
3.Det skal tas hensyn til eventuelle utvidelsesplaner av Leknes lufthavn.
4.Ved behov for etablering av teknisk infrastruktur, som skal overtas av kommunen, skal det inngås utbyggingsavtale.
5.Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning, men planforslagets konsekvenser må belyses i planbeskrivelsen.
6.Avrenning av overvann til Skulbruvatnet skal unngås.
7.Reguleringsbestemmelser for næringsarealene sør fra planområdet skal være førende når det gjelder utnyttelsesgrad, byggehøyde mm.
8.Det skal legges større vekt på arkitektonisk utforming materialvalg, der næringsområdet vil fungere som inngangsport til Leknes.
9.Det skal vurderes mulighet for etablering av ett stoppested for reisende, med informasjonstavler e.l., som innfartsportal til Leknes by, Vestvågøy og Vest-Lofoten.
Vedtak har hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8. Vedtaket kan ikke påklages, men reguleringsspørsmålet kan kreves forelagt for kommunestyret for endelig avgjørelse jfr. pbl. § 12-8.
Jochen Caesar Pågående

Venter på planforslag fra konsulenten.

020/18 17/1588
Planinitiativ - oppstart av detaljregulering Framnes
Saken utsettes til møte i planutvalget 08.05.2018.
Jochen Caesar Avsluttet
021/18 16/1687
Hattvika AS - Dispensasjon og deling fra kommunedelplan Ballstad - Gnr 10 bnr 1
1. Vestvågøy kommune viser til motatt søknad om dispensasjon fra planID 2012 03: Kommunedelplan Ballstad for fradeling og omdisponering av to tomter til boligformål den 13.09.16. 1. Vestvågøy kommune viser til motatt søknad om dispensasjon fra planID 2012 03: Kommunedelplan Ballstad for fradeling og omdisponering av to tomter til boligformål den 13.09.16.
2. Vedtak i klagesak den 29.09.17, utvalgssak 059/17, oppheves.
3. Søknaden om dispensasjon for parsell 1 og justert parsell 2 imøtekommes på følgende vilkår:
a) Bebyggelse skal ha en god tilpasning til landskapet og kulturmiljøet.
b) Byggesøknad oversendes Nordland fylkeskommune til uttalelse.
4. Begrunnelsen for vedtaket er at fylkeskommunen åpner opp for dette med hensyn til kulturmiljøet ved stillelse av vilkår a) og b), og
at vilkårene for dispensasjon iht. pbl. § 19-2 er oppfylt.
5. Der gjelder en frist for gjennomføring. Dersom tiltaket ikke er igangsatt innen 3 år etter dette vedtaket, faller tillatelse til dispensasjon bort.
6. Vedtaket har hjemmel etter Plan- og bygningsloven § 19-2.
Iht. Plan- og bygningsloven § 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI, kan dette vedtaket påklages innen 3 uker etter at søker har mottatt melding om vedtaket.
Guro Haug Avsluttet
022/18 18/67
Planinitiativ - oppstart av detaljregulering Fryseriveien Ballstad
Vestvågøy kommune er positiv til igangsetting av reguleringsarbeid for etablering av leiligheter i Fryseriveien på Ballstad. Følgende føringer skal gjelde for det videre planarbeidet: 1.Planområdet utvides til å omfatte også eiendommene gnr 10 bnr 65, 133 og 255, som skissert i saksfremlegget. Med fordel kan arealet rundt Væreiergården som er omfattet av hensynssone for bevaring av kulturmiljø innlemmes i planområdet, for å avklare flytting av det gamle posthuset.
2.Kaia skal være allmenn tilgjengelig.
3.Kommunedelplanens krav til lekeareal/felles uteoppholdsareal skal være gjeldende.
4.Kommunedelplanens krav til parkering skal være gjeldende.
5.Det skal reguleres areal for ny pumpestasjon i området. Det er behov for etablering av teknisk infrastruktur, som skal overtas av kommunen. Det skal inngås utbyggingsavtale.
6.Planarbeidet utløser krav om planprogram og konsekvensutredning.
7.Det må tas hensyn til folkehelse, fri ferdsel i strandsonen/ på kaia, barn og unges interesser og spesielt kulturmiljøet rundt Væreiergården.
Vedtak har hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8. Vedtaket kan ikke påklages, men reguleringsspørsmålet kan kreves forelagt for kommunestyret for endelig avgjørelse jfr. pbl. § 12-8.
Jochen Caesar Pågående

Planoppstart er varslet. Venter påplanforslag fra konsulenten.

023/18 18/90
Planinitiativ - Oppstart av detaljregulering Hella fritidsbebyggelse, Stamsund
Det foretas ikke oppstart av detaljregulering av Hella fritidsbebyggelse i denne omgang. Området vurderes nærmere i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanens arealdel.
Jochen Caesar Pågående

arbeid med kommuneplanens arealdel pågår. I førstegangsbehandling var deler av området lagt ut til boligformål. Etter innspill i høringsrunden foreslås dette endret til friområde.

10.04.2018
Formannskapet 029/18 15/2164
Klage på avslag på fradeling av 1,3  dekar til boligformål på Unstad, gnr. 85 bnr. 29, fra Alf Unstad
Vestvågøy formannskap viser til klage fra Alf Unstad datert den 26. februar 2018 på avslag på søknad om omdisponering av 1,3 dekar fulldyrka jord til boligformål på gnr. 85 bnr. 29, jfr. jordloven § 9. Det framkommer ikke nye opplysninger i klagen og klagen tas derfor ikke til følge. Klagen sendes til Fylkesmannen i Nordland for endelig avgjørelse.
Ivar Johansen Avsluttet

Saka oversendt Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak.

030/18 18/468
Referatsaker
Referatsakene tas til orientering.
Lisa Mevold Avsluttet
031/18 15/3812
Hurtigruten AS - manglende betaling av anløpsavgift – videre prosess
       
032/18 15/1755
Planprogram - kommuneplanens arealdel
Vestvågøy kommune skal revidere kommuneplanens arealdel. Formannskapet ber rådmannen sende vedlagte forslag til planprogram ut på offentlig ettersyn. Vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven §§ 4-1, 12-8 og 12-9.
Eva-Mari Rahkola Avsluttet

Planprogram vedtatt.

033/18 18/12
Investering - løsøre og inventar - Leknes nye barnehage
Formannskapet fatter følgende vedtak i hht. Kommunelovens §13.1:  1.Leknes nye barnehage tildeles kr 900 000 for å gjennomføre investering av inventar og annet løsøre som er nødvendig til oppstart i ny barnehage høsten 2018. Rådmannen bes redegjøre for inndekning i forbindelse med budsjettrevisjon 1.  2.Saken sendes kommunestyret til orientering, jfr. Kommunelovens §13.2
Pål Einar Røch Johansen Avsluttet

Barnehagen åpent, i hht plan, august 2018. 

20.03.2018
Kommunestyret 013/18 17/1482
Arbeidsgiverpolitisk plattform i Vestvågøy kommune 2018 - 2026
Kommunestyret vedtar foreliggende forslag til «Arbeidsgiverpolitisk plattform 2018 – 2026»
Laila Salomonsen Avsluttet

Dokument er publisert på nett, og sendt alle enheter. Tema er tatt opp på ledersamlinger. Følges opp videre i handlingsplanen.

014/18 18/151
Rammeplan for Vestvågøy kulturskole
1.Den nasjonale rammeplanen «Mangfold og fordypning» gjøres gjeldende som generell og overordnet del av planverket for Vestvågøy kulturskole. 2.Vestvågøy kulturskole utarbeider og vedtar selv læreplaner og fagplaner i tråd med rammeplanen. Implementering av planen vil foregå ut fra de tilbudene og de økonomiske budsjettrammer kulturskolen har i dag.
Trond Handberg Avsluttet

Ble vedtatt i kommunestyret 20. mars

015/18 15/1193
Revidering av Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene 1-13 mellom Vestvågøy kommune og Nordlandssykehuset HF
·Vestvågøy kommune vedtar forslag til ny Overordnet samarbeidsavtale med Nordlandssykehuset HF ·Vestvågøy kommune vedtar reviderte tjenesteavtaler nr. 1 – 13 (unntatt nr. 12)  ·Vestvågøy kommune tar Nordlandssykehuset HF’s flytskjema for pasientforløp til orientering ·Eventuelle endringer som ikke er av prinsippiell karakter delegeres til rådmannen
Cato Hansen Avsluttet

Sak om reviderte samarbeidsavtaler har vært til behandling og er vedtatt av kommunestyret i sak 015/18. Anser at dette for fremtiden ikke er en utviklingsoppgave i vanlig forstand, men revidering av et pågående avtaleverk.

016/18 16/618
2.gangsbehandling - Reguleringsplan Sjøveien (Apotekergården)- Vestvågøy kommune
Vestvågøy kommunestyre egengodkjenner reguleringsplan Sjøveien (Apotekergården) med plankart datert 19.1.2018, bestemmelser datert 6.3.2018 og planbeskrivelse datert 25.1.2018 med følgende endring: ·Fortau langs Storgata tas ut av planen og plangrense mot Storgata legges i formålsgrense mellom byggeområde og fortau i gjeldende Storgata reguleringsplan (planID 201210). Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-12.
Eva-Mari Rahkola Avsluttet

Vedtak kunngjort, ikke påklaget.

017/18 18/298
Leknessletta 2  - Endringer i investeringsbudsjettet for vann og avløp
Det vises til pågående arbeid på Leknessletta/skolekvartalet. For å legge til rette for vannforsyning til Vest-Lofoten videregående skole, samt tilrettelegging for separering av kommunalt avløpsanlegg, foreslås følgende omdisponering av budsjettmidler 2018: 1.Delstrekk 3 tilføres kr 3 100 000 eks mva til dekning av vann, avløp og spillvann 2.Inndekning skjer gjennom å omdisponere henholdsvis kr 1 500 000 fra vannledning Gravdal Haugheia (del 1) og kr 1 600 000 fra sanering avløp Gravdal (del 2).
Anne Sofie Nilsen Pågående
018/18 17/488
Revisjon Hovedplan avløp - Målformuleringer
Det vises til saksfremlegg knyttet til målformuleringer ift revisjon Hovedplan avløp. 1.Målformuleringer vedtas slik de er gjengitt i vedlagte notat av 26.1.2018 «Notat om mål og miljø».  2.Målformuleringene legges til grunn for det videre arbeidet med revisjon av Hovedplan avløp.
Martine Horn Gjernes Avsluttet

Hovedplan avløp er vedtatt i tråd med miljømålene. Handlingsplanen må følges opp av Prosjekt og infrastruktur slik at miljømålene kan nås.

019/18 18/112
Tidlig innsats - opprettelse av innsatsteam
1.Vestvågøy kommunestyre vedtar å opprette et innsatsteam for en prosjektperiode på fire år som skal jobbe med tidlig innsats i barnehage og skole. Hovedoppgaven er å styrke arbeidet med grunnleggende ferdigheter og arbeidsmiljø.  2.Det legges fram en evaluering av ordningen med innsatsteam midtveis i prosjektperioden
Pål Einar Røch Johansen Avsluttet

Teamet er opprettet pr. august 2018.

020/18 18/199
Evaluering innføringstilbud - nyankomne minoritetsspråklige elever
1.Vestvågøy kommunestyre viser til K sak 13/16 angående evaluering av ordningen med at minoritetsspråklige elever gis sitt innføringstilbud ved nærskolene. 2.Med bakgrunn i evalueringen vedtar kommunestyret å opprette et eget innføringstilbud for nyankomne elever lokalisert til Leknes skole.
Pål Einar Røch Johansen Avsluttet

Ordningen trådte i kraft august 2018. 

021/18 17/318
Søknad om oppstart av familiebarnehage - Karijanne Lund Methi, Smedvik
Vestvågøy kommune er positiv til at Karijanne Lund Methi får etablere privat familiebarnehage i nord-Borge fra august 2019, med 4 barnehageplasser for barn under 3 år. Barn fra nord-Borge prioriteres først. Inndekning 2019 ca. 150.000 og videre årlig kostnad ca. 700.000 avsettes i arbeidet med budsjett for 2019.
Ingunn Abrahamsen Pågående

Beregning av utgifter til barnehagen gjøres i forbindelse med barnehagesatser for 2019. Saken legges deretter inn i forbindelse med behandling av budsjett og handlingsplan. 

022/18 15/1035
Kontrollutvalget - forvaltningsrevisjonsrapporter Meieriet kultursenter
Kommunestyret erkjenner at prosjektet Meieriet kultursenter ikke har hatt den detaljoppmerksomhet fra kommunestyret som det burde. Kommunestyrets velvilje til å realisere prosjektet har i for stor grad overskygget det fokuset vi burde hatt på kvalitetssikring. Kommunestyret ber administrasjonen ved rådmann og styret i Vestvågøy Eiendomsdrift KF å treffe tiltak for å sikre etterlevelse av egne rutiner og retningslinjer for gjennomføring av investeringsprosjekter, herunder:·Månedlig rapportering vedrørende fremdrift, økonomi, HMS-relaterte forhold og eventuelle endringer i byggeplanene.  ·Etablere prosjektorganisasjon med tilstrekkelig avklarte myndighets- og ansvarsforhold  ·Etablere rutiner for godkjenning og behandling av tilleggsarbeider i byggeprosjektet. ·Etablere rutiner for evaluering og erfaringsoverføring fra tidligere gjennomførte investeringsprosjekter ·Etablere rutiner som sikrer at nødvendig kompetanse forefinnes i foretakets administrasjon og styre Kommunestyret viser også til kommunens økonomireglement, hvor investeringsprosjekt ikke skal igangsettes før de er fullt ut finansiert.  Rapporten videresendes rådmannen og styret i VEKF for oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger.  Kommunestyret ber om tilbakemelding via kontrollutvalget om hvordan rapportene er fulgt opp innen 6 måneder etter kommunestyrets vedtak. I byggesaker som bestilles av Vestvågøy kommune skal det før byggestart fremlegges plan for hvordan regelverket for anskaffelser skal følges og rapporteres i prosjektet.  Kommunestyret tar for øvrig rapportene til orientering.
Kjell Idar Berg Pågående

Kommer sak i oktober 2018

023/18 17/1755
Kommuneplanens arealdel: Utnevnelse av politisk styringsgruppe
Det vises til pågående arbeid med kommuneplanens arealdel. Som medlemmer av politisk styringsgruppe utnevnes: 1.Medlemmene av formannskapet 2.1 representant for Fremskrittspartiet 3.1 representant for Miljøpartiet De Grønne
Heidi Bergsli Pågående

Styringsgruppen bestående av utnevnte medlemmer i henhold til vedtak har hatt regelmessige møter med planleggere, Rådmann og leder for NPU i forbindelse med utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel.

024/18 15/4368
Innstilling av ny vararepresentant til styret i Lofoten Avfallsselskap
Som ny vararepresentant til styret i Lofoten Avfallsselskap IKS innstilles Bjørnar Hartviksen.
Lisa Mevold Avsluttet
025/18 15/2348
Suppleringsvalg meddommere til Lofoten tingrett
Som nye meddommere frem til 01.01.2020 velges: Frank Johnny Johansen Pål Krüger
Lisa Mevold Avsluttet
026/18 15/2348
Ørjan Arntzen - søknad om permisjon fra politiske verv
Som fast medlem av formannskapet velges Kurt Atle Hansen Som ny vararepresentant i formannskapet velges Gøran Rasmussen Åland Som ny vararepresentant i valgnemnda velges Hilde Friksen Laumann Som ny vararepresentant i Vestvågøy boligstiftelse velges Jonny Madsen Som ny vararepresentant for KS velges Kurt Atle Hansen Som ny vararepresentant til samarbeidsutvalg Eltoft montessoriskole velges Wenche Bolle Som ny vararepresentant til planutvalget velges Liv Hauknes Som ny vararepresentant til Eldrerådet velges Halvard Thomassen
Lisa Mevold Avsluttet
028/18 18/348
Referatsaker
Referatsakene tas til orientering.
Lisa Mevold Ikke begynt
029/18 15/3765
Bærekraftig reisemålsutvikling i Lofoten
Det vises til vedlagte handlingplan for bærekraftig reisemålsutvikling i Lofoten. Det vurderes som hensiktsmessig med et interkommunalt samarbeid innen bærekraft, og det er viktig å  være en aktiv bidragsyter i arbeidet for å oppnå merket som bærekraftig reisemål. Vestvågøy kommune vil være en aktiv bidragsyter for at Lofoten skal oppnå merket for bærekraftig reisemål. Å være en aktiv bidragsyter innebærer for Vestvågøy kommune: ·bistå administrativt med dokumentuthenting for å besvare enkelte indikatorer som ligger i kravene (gi bærekraftprosjektet et kontaktledd inn i kommunen)  ·delta i interkommunale samarbeidsprosjekter som skal utvikle Lofoten som bærekraftig reisemål (se handlingsplan) ·være en pådriver for gjennomføring av bærekraftstiltak i egen virksomhet, herunder  ·vurdere og eventuelt beslutte og igangsette arbeid med Miljøfyrtårn-sertifisering av kommunens administrasjon og evt. andre enheter  ·vurdere å legge inn miljøkrav i anbud
Anja Meland Rød Ikke begynt
030/18 18/348
Spørsmål og interpellasjoner
Ingen vedtak fattet
Lisa Mevold Avsluttet
13.03.2018
Planutvalget 009/18 17/412
1.gangsbehandling - Reguleringsplan Hotell - og kulturkvartalet - Vestvågøy  kommune
1.       Saken utsettes og sendes tilbake til forslagstiller. 2.       Planforslagets trafikale og øvrige konsekvenser må utredes nærmere. 3.       Det skal også vurderes  a.       muligheten å stenge Meieriveien,  b.       forlengelse av fortau i Granliveien østover
Eva-Mari Rahkola Avsluttet
010/18 17/911
Mindre reguleringsendring - Breidablikk II, felt 6
1.Vestvågøy kommune viser til søknad om mindre endring av reguleringsplan Breidablikk II, planID: 1860 201102, mottatt den 2.11.2017. 2.Vestvågøy kommune er positive til foreslåtte endringer vedrørende felt B6, som omfatter flytting og utvidelse av lekeplassen A3, ny hensynssone for bevaring av landskap, justering av avkjørslene til feltet B6, noe redusert takvinkel og økt utnyttelsesgrad for enkelttomter innenfor B6.
3.Det gjøres følgende endringer i bestemmelser:
a. §1.1.Maks prosent bebygd areal for alle boligområder og hver tomt er %BYA = 40% inkl. evt. uthus, garasje og biloppstillingsplasser. I felt B6 tillates det maks 50 % BYA for de enkelte tomter, men ikke over 40 %BYA for feltet samlet.
b.§1.7 Bebyggelse skal som hovedregel oppføres med saltak mellom 20 og 40 grader, for felt B6 mellom 18 og 40 grader.
c.§8.4 Områdene A2 og A4 bør ikke planeres nevneverdig, men beholde sin naturlige topografi. Område f_BLK (A3) skal beholde naturlig terreng innenfor regulert hensynssone landskap (H550).
d.§16 ny hensynssone landskap. H550 Terrenginngrep ikke tillatt…
4.Mindre endring av reguleringsplan med plankart, datert 11.12.2017 og endrede planbestemmelser datert 16.2.2018 godkjennes.
5.Begrunnelsen for vedtaket er at endringen vurderes til å være av mindre karakter. Hensikten med planen endres ikke, og endringen kan ikke ses å ha nevneverdig negativ konsekvens for omgivelsene.
6.Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-14.
I hht. plan- og bygningsloven § 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI kan dette vedtaket påklages innen 3 uker etter at en har mottatt melding om vedtaket
Jochen Caesar Avsluttet

Vedtak kunngjort, ikke påklaget.

011/18 17/1946
Mindre reguleringsendring - Spannsteinsundet plan ID 201101 - gnr 9 bnr 137 fritidsbebyggelse
1.Vestvågøy kommune viser til søknad om mindre endring av reguleringsplan Spannsteinsund, planID: 1860 201101, mottatt den 23.11.17. 2.Søknad om mindre endring av planen innvilges delvis, ved å tillate erstatningsbygg for innregulert tidligere fiskebruk, som ble revet.
3.Parkeringskjeller og øking av tillatt bruksareal til 124 m2 for fritidsleilighetene tillates.
4.Det gjøres følgende endringer i bestemmelsene:
a.3.1 Eksisterende bebyggelse består av tidl. fiskebruk/brygge. Denne tillates revet, og erstattes av leilighetsbygg for fritidsbruk med til sammen 6 leiligheter. Ny bebyggelse skal oppføres i rorbustil. Det kan bygges inntil 6 stk. rorbuer med inntil 2 etasjer (“halvannen etasje”), 3 stk. på hver side av eksisterende bygg som vist i planen.
b.3.4 Maks mønehøyde for eksisterende bebyggelse er 12 m, for et evt erstatningsbygg 12 meter over gjennomsnittsterreng rundt bygningen.
5.Mindre endring av reguleringsplan med plankart, datert 5.10.2017 og endrede planbestemmelser datert 26.2.2018 godkjennes.
6.Begrunnelsen for vedtaket er at endringen vurderes til å være av mindre karakter. Hensikten med planen endres ikke, og endringen kan ikke ses å ha nevneverdig negativ konsekvens for omgivelsene.
7.Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-14.

I hht. plan- og bygningsloven § 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI kan dette vedtaket påklages innen 3 uker etter at en har mottatt melding om vedtaket.
Jochen Caesar Avsluttet

Vedtak kunngjort, ikke påklaget.

012/18 17/1663
Mindre reguleringsendring - Vest-Lofoten VGS og Lekneshallen
1.Vestvågøy kommune viser til forslag om mindre reguleringsendring av reguleringsplan for Vest-Lofoten VGS og Lekneshallen, gjeldende utvidelse av gatetun/innskrenkning av utbyggingsområdet, justering av formålsgrenser mellom undervisningsformål og offentlig/privat tjenesteyting, utnyttelse og justering av høydebestemmelsene samt byggegrense for etablering av skolens byggfaglige avdeling. 2.Vestvågøy kommune godkjenner omsøkt mindre planendring med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser datert 15.1.2018.
3.Vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-14.
I.h.h.t. plan – og bygningsloven § 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI kan dette vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er kunngjort.
Jochen Caesar Avsluttet

Vedtak kunngjort, ikke påklaget.

013/18 16/618
2.gangsbehandling - Reguleringsplan Sjøveien (Apotekergården)- Vestvågøy kommune
Vestvågøy kommunestyre egengodkjenner reguleringsplan Sjøveien (Apotekergården) med plankart datert 19.1.2018, bestemmelser datert 6.3.2018 og planbeskrivelse datert 25.1.2018 med følgende endring: ·Fortau langs Storgata tas ut av planen og plangrense mot Storgata legges i formålsgrense mellom byggeområde og fortau i gjeldende Storgata reguleringsplan (planID 201210). Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-12.
Eva-Mari Rahkola Oversendt kommunestyret
014/18 18/82
Områderegulering Ballstad havn - Oppstart av planarbeid - Planprogram - Høring og offentlig ettersyn
Planutvalget i Vestvågøy kommune vedtar oppstart av planarbeid for områderegulering Ballstad havn, og legger forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. Infrastruktur og veiadkomst må ivaretas i plan; fra kryss mot Ballstadøy til molo Gjermundsøy. Vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven §§ 4-1, 12-8 og 12-9.
Jochen Caesar Avsluttet

Planprogram vedtatt.

015/18 18/334
Spørsmål og interpellasjoner
Ingen vedtak fattet
Lisa Mevold Avsluttet
016/18 16/1687
Hattvika AS - Dispensasjon og deling fra kommunedelplan Ballstad - Gnr 10 bnr 1
Saken utsettes til møte i planutvalget 10.04.2018.
Guro Haug Avsluttet
017/18 15/1949
Hålogaland lagmannsrett dom av 16.01.2018
1.Behandling av ulovligheter på eiendommen gnr. 16, bnr. 1, fnr 7 avsluttes i medhold av Pbl. § 32-1. 2.Begrunnelsen er at overtredelsen sees som av mindre betydning, særlig ut fra tiden som har gått siden tiltaket. 3.Etter Pbl. § 32-1, 2. ledd kan en slik beslutning ikke påklages
Lars Kjørven Ikke begynt
13.03.2018
Formannskapet 015/18 17/1755
Kommuneplanens arealdel: Utnevnelse av politisk styringsgruppe
Det vises til pågående arbeid med kommuneplanens arealdel. Som medlemmer av politisk styringsgruppe utnevnes: ·Medlemmene av formannskapet ·1 representant for Fremskrittspartiet
Heidi Bergsli Oversendt kommunestyret
016/18 15/1437
Motorferdsel i utmark- Slydalen trivselslag
1.Vestvågøy kommune viser til søknad fra Slydalen Trivselslag om tillatelse til motorisert ferdsel i utmark og gir løyve til ferdsel med snøscooter som omsøkt med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai 1988. 2.Løyve for ferdsel gis med følgende vilkår: a.Løyve gis for 2 år, altså for sesongene 2018 og 2019.  b.Løyve kan kun nyttes til de formålene som er omsøkt.  c.Løyve er knyttet til to bestemte kjøretøy (reg. nr. YK4259 og YH4299, og førere Odd-Ragnar Norheim og John Edvin Andersen).  d.Løyve gjelder for trase mellom parkeringsplass og Kvilebua. e.Det skal føres driftslogg som leveres Vestvågøy kommune etter endt sesong.  f.Uavhengig av løyvet tillates det ikke ferdsel i periodene: I.Om natten mellom kl. 24.00 og 06.00 II.Fra og med 24.12 til og med 01.01.  III.Fra påskeaften kl. 14 til 2.påskedag kl. 12.00.  a.Innehaver av løyve og fører har ansvar for: ·Måten ferdsel skjer på og at denne ikke er til skade eller ulempe ·At kjøretøyet er i forskriftsmessig stand ·Eventuell skade og forurensing. Motorferdselloven innskrenker ikke den adgang grunneier og bruker har, etter gjeldende rettsregler, til å forby eller begrense motorferdsel på egen eiendom. Forholdet mellom grunneier og den som kjører i utmarka er et privatrettslig forhold som ikke reguleres av motorferdselloven. Kommunen gjør oppmerksom på at det også er nødvendig med samtykke fra grunneier.
Anja Meland Rød Ikke begynt
017/18 18/151
Rammeplan for Vestvågøy kulturskole
1.Den nasjonale rammeplanen «Mangfold og fordypning» gjøres gjeldende som generell og overordnet del av planverket for Vestvågøy kulturskole. 2.Vestvågøy kulturskole utarbeider og vedtar selv læreplaner og fagplaner i tråd med rammeplanen. 3.Implementering av planen vil foregå ut fra de tilbudene og de økonomiske budsjettrammer kulturskolen har i dag.
Trond Handberg Oversendt kommunestyret
018/17 15/1193
Revidering av Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene 1-13 mellom Vestvågøy kommune og Nordlandssykehuset HF
·Vestvågøy kommune vedtar forslag til ny Overordnet samarbeidsavtale med Nordlandssykehuset HF ·Vestvågøy kommune vedtar reviderte tjenesteavtaler nr. 1 – 13 (unntatt nr. 12)  ·Vestvågøy kommune tar Nordlandssykehuset HF’s flytskjema for pasientforløp til orientering ·Eventuelle endringer som ikke er av prinsippiell karakter delegeres til rådmannen
Cato Hansen Oversendt kommunestyret
019/18 18/298
Leknessletta 2  - Endringer i investeringsbudsjettet for vann og avløp
Det vises til pågående arbeid på Leknessletta/skolekvartalet. For å legge til rette for vannforsyning til Vest-Lofoten videregående skole, samt tilrettelegging for separering av kommunalt avløpsanlegg, foreslås følgende omdisponering av budsjettmidler 2018: 1.Delstrekk 3 tilføres kr 3 100 000 eks mva til dekning av vann, avløp og spillvann 2.Inndekning skjer gjennom å omdisponere henholdsvis kr 1 500 000 fra vannledning Gravdal Haugheia (del 1) og kr 1 600 000 fra sanering avløp Gravdal (del 2).
Anne Sofie Nilsen Oversendt kommunestyret
020/18 15/2174
Grunnerverv Storgataprosjektet
Det vises til det pågående arbeid med Storgataprosjektet. 1.Det politiske forhandlingsutvalget involveres i dialogen mot grunneiere med formål om å få på plass nødvendige avtaler i løpet av mars/april måned.  2.Det engasjeres ekstern kompetanse til å bistå kommunen med grunnervervet. 3.I utgangspunktet skal det inngåes en avtale basert på alternativ A med kr. 0 i erstatning. Erstatninger for eventuelle installasjoner (eks gjerder, murer etc) kan fortsatt være aktuelt. 4.Alternativ B benyttes dersom ikke alternativ A lar seg gjennomføre. Dette medfører at arbeidsavtale inngåes og skjønn må gjennomføres. Erstatningsbeløpet ved skjønnet skal legges til grunn for alle grunneierne. 5.Dersom man ikke oppnår avtale basert på alternativ A og B med alle grunneierne iverksettes ekspropriasjon. Sak om ekspropriasjon skal legges fram for kommuenstyret. 6.Budsjett til dekning av kostnader for gjennomføring av grunnerveret må bevilges særskilt.
Anne Sofie Nilsen Ikke begynt
021/18 17/1631
Lokal forskrift olje- og fettutskillere
1.Vestvågøy kommune legger lokal forskrift for olje- og fettutskillere ut på høring. 2.Forskriften går deretter til politisk behandling og vedtak.
Mads Brusvold Oversendt kommunestyret
022/18 17/488
Revisjon Hovedplan avløp - Målformuleringer
Det vises til saksfremlegg knyttet til målformuleringer ift revisjon Hovedplan avløp. 1.Målformuleringer vedtas slik de er gjengitt i vedlagte notat av 26.1.2018 «Notat om mål og miljø».  2.Målformuleringene legges til grunn for det videre arbeidet med revisjon av Hovedplan avløp.
Martine Horn Gjernes Oversendt kommunestyret
023/18 17/318
Søknad om oppstart av familiebarnehage - Karijanne Lund Methi, Smedvik
Vestvågøy kommune er positiv til at Karijanne Lund Methi får etablere privat familiebarnehage i nord-Borge fra august 2019, med 4 barnehageplasser for barn under 3 år. Barn fra nord-Borge prioriteres først. Inndekning 2019 ca. 150.000 og videre årlig kostnad ca. 700.000 avsettes i arbeidet med budsjett for 2019.
Ingunn Abrahamsen Oversendt kommunestyret
024/18 18/112
Tidlig innsats - opprettelse av innsatsteam
1.Vestvågøy kommunestyre vedtar å opprette et innsatsteam for en prosjektperiode på fire år som skal jobbe med tidlig innsats i barnehage og skole. Hovedoppgaven er å styrke arbeidet med grunnleggende ferdigheter og arbeidsmiljø.  2.Det legges fram en evaluering av ordningen med innsatsteam midtveis i prosjektperioden.
Pål Einar Røch Johansen Oversendt kommunestyret
025/18 16/832
Kanchana Thairestaurant AS - søknad om skjenkebevilling
I hht Alkohollovens bestemmelser og Rusmiddelpolitisk handlingsplan pkt. 6.1, 6.3 og 6.3.1 innvilges Kanchana Thairestaurant AS skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 på adresse Idrettsgata 25 8370 Leknes. Bevillingen gjelder for perioden 13.02.2018 – 30.09.2020 Konsumet av utskjenket alkohol må opphøre senest 30 min. etter skjenketidens utløp. Skjenkelokalet skal være lukket kl 0200 søndag – torsdag, og kl 0300 fredag – lørdag.  I hht Rusmiddelpolitisk handlingsplan pkt.6.3.4.B gis det anledning til utvidet skjenketid til kl.0230 med åpningstid til kl 0300 uten særskilt søknad på følgende dager:  · Natt til skjærtorsdag og natt til langfredag  · Natt til 1.mai og natt til 17.mai  · Hele romjulen inkl. nyttårsaften  · Natt til Kristi Himmelfartsdag Gebyret fastsettes for et år av gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av omsatt mengde alkoholholdig drikk og ut fra alkohollovens gjeldende satser.  Bekreftet oversikt over omsatt mengde alkohol forutgående år innsendes uoppfordret innen 15. mars hvert år.
Erik Magnus Samland Avsluttet
026/18 18/330
Referatsaker
Referatsakene tas til orientering.
Lisa Mevold Oversendt kommunestyret
027/18 18/23
027/18: Sikkerhets- og beredskapsplan for vannverkene i Vestvågøy kommune revisjon - utg. 3
Vestvågøy kommunestyre godkjenner vedlagte reviderte planutkast, utgave 3, med vedlegg, som ”Sikkerhets- og Beredskapsplan for vannverkene i Vestvågøy kommune”.
Synnøve Straumbotn Oversendt kommunestyret
028/18 18/330
Søknad om særskilte midler til historisk besøk under Frøyastevnet
Vest-Lofoten Paradetropps arrangement Frøyastevnet 15.-17. juni 2018 bevilges kr. 15.000,- fra formannskapet.
Lisa Mevold Avsluttet
15.02.2018
Formannskapet 014/18 16/787
Sans og Samling Leknes AS - skjenkebevilling 2018-2020
I hht Alkohollovens bestemmelser og Rusmiddelpolitisk handlingsplan pkt. 6.1, 6.3 og 6.3.1 innvilges Sans og Samling Leknes AS skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for følgende områder:  · Hovedrom 50 m2  · Uteområde 30 m2  Bevillingen gjelder fra Formannskapet i Vestvågøy kommune vedtar det til 30.09.2020. Skjenketiden for gruppe 1 og 2 gjelder fra kl 10 – 01.30 søndag – torsdag, og 10-02.30 fredag – lørdag.   Skjenketiden for gruppe 3 gjelder fra kl 13 – 01.30 søndag – torsdag, og fra kl 13 – 02.30 fredag – lørdag.  Vestvågøy kommune gjør oppmerksom på at det ifølge vedtatt Rusmiddelpolitisk handlingsplan for perioden 2016-2020 ikke er tillatt med skjenking av brennevin før klokken 13 noen dager.  Konsumet av utskjenket alkohol må opphøre senest 30 min. etter skjenketidens utløp.  Ihht Rusmiddelpolitisk handlingsplan pkt.6.3.4.B gis det anledning til utvidet skjenketid til kl.0230 med åpningstid til kl 0300 uten særskilt søknad på følgende dager:  · Natt til skjærtorsdag og natt til langfredag  · Natt til 1.mai og natt til 17.mai  · Hele romjulen inkl. nyttårsaften · Natt til Kristi Himmelfartsdag Marianne Pettersen godkjennes som skjenkestyrer, Siri Zahl godkjennes som stedfortreder. Gebyret fastsettes for ett år av gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av omsatt mengde alkoholholdig drikk og ut fra alkohollovens gjeldende satser. Bekreftet oversikt over omsatt mengde alkohol forutgående år innsendes uoppfordret innen 15. mars hvert år. Alle bevillingshavere plikter å utarbeide system for «internkontroll» definert i alkohollovens forskrift kap. 8.  Det forutsettes at bevillingen utøves i hht bestemmelsene i Alkohollovgivningen og Rusmiddelpolitisk handlingsplan.  Vedtaket kan i medhold av Alkohollovens § 1-16 påklages til Fylkesmannen i Nordland. Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt melding om vedtak er mottatt. Evt. klage sendes Vestvågøy Formannskap.
Erik Magnus Samland Avsluttet
13.02.2018
Kommunestyret 001/18 17/1982
Eiermelding 2018 for Vestvågøy kommune
Kommunestyret vedtar Eiermelding for 2018 med følgende mål og strategier:
Villy Angelsen Pågående

Det planlegges seminar med kommunens styremedlemmer høsten 2018 med revisor og jurist Rune Myhrvold.

002/18 16/1550
2.gangsbehadling - Reguleringsendring Skreda - plan-ID 1860 201607- Vestvågøy kommune
Vestvågøy kommune ved kommunestyret egengodkjenner reguleringsendring av planID: 1860 200801 for Skreda med tilhørende plankart, bestemmelser og beskrivelse datert 11.09.2017. Planendringen har planID:  1860 201607.
Eva-Mari Rahkola Avsluttet

Vedtak kunngjort, ikke påklaget.

003/18 15/4155
Politisk organisering - forslag til reglementer