Møtedato Behandles i Saksnr ArkivSakID Sak Saksbehandler Vedtak Ansvarlige Status Kommentar
12.11.2018
Administrasjonsutvalget 016/18 17/348
Evaluering av utvidet SFO tilbud
Kommunestyret viser til evaluaring av SFO-tilbud i juni og august og vedtar alternativ 4: Leknes SFO gir et tilbud til alle elever i kommunen i skolens ferier inkludert siste uke i juni og første uke i august.
Tor Arntzen Oversendt kommunestyret
017/18 15/1262
Forebyggende og helsefremmende arbeid blant ungdom - kulturenheten
Det vises til saksutredning ift forebyggende og helsefremmende arbeid blant ungdom. 1.Som et ledd i en styrket kommunal ungdomstjeneste opprettes det ei ny stilling som ungdomsarbeider. 2.Ny stilling som ungdomsarbeider gjøres fast når kommunale enheter/sektorer har funnet inndekning gjennom intern omdisponering av budsjettmidler.
3.Stillingen legges til kulturenheten og skal ha utgangspunkt i Qltura fritidsklubb. Fritidsklubben får dermed 2 faste stillinger. De to stillingene skal ha ansvaret for å drive klubbaktivitetene og utgjøre en grunnressurs når det gjelder å samordne fritidstilbud for ungdom mellom 13 – 19 år.
4.Ungdomsarbeiderne ved kulturenheten forutsettes å ha et tett samarbeid med det øvrige helsefremmende og forebyggende arbeidet som skjer i kommunal og privat regi. Familieenheten, grunnskolen, videregående skole, barnevernet og folkehelse er enheter det skal etableres formalisert og langsiktig samarbeid med.
5.Ulike instanser (politi, rus, psykiatri osv) samarbeider om orientering til kommunestyret om situasjonen i ungdomsmiljøet i Vestvågøy.
Richard Brattli Oversendt kommunestyret
018/18 18/1556
Eiendomsstrategi for Vestvågøy kommune
Kommunestyret slutter seg til forslaget til Eiendomsstrategi, unntatt Lofothallen AS, for 2019-2030. Kommunestyret ber om at strategiene følges opp i de kommende handlingsplaner. Rådmannen bes legge fram egen sak om drift av Lofothallen AS, og eventuelt endring av organisering og virksomhet.
Rådmannen bes legge fram egen sak om hvordan eiendomsforvaltningen skal organiseres og plasseres i den kommunale organisasjonen.
Organisatoriske endringer planlegges i løpet 2019 med gjennomføring fra 1. januar 2020.
Villy Angelsen Oversendt kommunestyret
019/18 18/776
Handlingsplan 2019-2022, budsjett og økonomiplan
1.Kommunestyret vedtar Rådmannens foslag til driftsbudsjett for 2019 på sektornivå, med netto  rammebevilgning til hver sektor. 2.Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik det framkommer i budsjettskjema 2B.
3.Kommunestyret slutter seg til de mål og tiltak som framkommer i handlingsprogrammet 2019-2022.
4.Handlingsplan og økonomiplan skal være bindende for den videre planleggingen i kommunen.
5.Kommunestyret vedtar følgende låneopptak for 2019:
·Lån til vann- og avløp: Kr. 39 000 000
·Lån fra Husbanken til videreformidling: Kr. 25 000 000,-.
·Lån til ordinære investeringer: Kr. 148 847 500
·Lån til kirkelige formål: Kr.  1 500 000
·SUM LÅNEOPPTAK: 171 148 000
Lånene opptas som serielån i takt med investeringens avskrivingstid (veid snitt er 32 år). Startlån til videreformidling tas opp etter gjeldende regler i Husbanken. Låneopptak er å betrakte som en anskaffelse og må behandles i henhold til gjeldende regler for offentlige anskaffelser.
6.Ramme for kommunens kassakreditt holdes uendret på 35 mill. kr.
7.Rammer for kontroll og tilsyn fastsettes i tråd med forslag fra styret som følger:
·Kontrollutvalget i Vestvågøy: 110 000,-.
·Kontrollutvalgssekretariatet i Lofoten (andel): 380 000,-.
·Kommunerevisjon i Lofoten (andel): 1 356 000,-.
8.Eiendomsskatten for 2019 fastsettes slik (jfr. sak 86/06 og sak 16/981)
·Eiendomsskatten skrives ut i hele kommunen
·Skattesatsen holdes uendret på 7 promille
·Bunnfradraget for selvstendige boenheter holdes uendret og fastsettes til 50 000,-.
Line Andreassen Oversendt kommunestyret
020/18 17/1671
Tilstandsrapport for grunnskolen 2018
Kommunestyret tar tilstandsrapport for grunnskolen og rapport om grunnskoleopplæring for voksne 2018 til orientering
Pål Einar Røch Johansen Oversendt kommunestyret
021/18 18/1269
Vertskommunesamarbeid – barnevern - Vestvågøy, Flakstad og Moskenes kommune
1.             Kommunestyret i Vestvågøy godkjenner foreslåtte samarbeidsavtale og implementeringsplan om vertskommunesamarbeid i barnevernet mellom Moskenes, Flakstad og Vestvågøy kommune, hvorav Vestvågøy kommune er vertskommune jf. kap. 5 A i Kommuneloven, § 28-1b Administrativt vertskommunesamarbeid. 2.            Kommunestyret i Vestvågøy gir rådmannen ansvar å delegere administrative forhold til barnevernleder /enhetsleder som er nødvendige for gjennomføring av avtalen i tråd med lov om barnevern.

3.            Vertskommunesamarbeidet iverksettes og trer i kraft når alle tre kommuner har godkjent og skrevet under samarbeidsavtale. Det forutsettes at en felles tjeneste skal være på plass så snart det er praktisk mulig.
Monica Nyvoll Skaufeldt Oversendt kommunestyret
18.09.2018
Administrasjonsutvalget 012/18 18/1139
Rapport 2. tertial 2018
1. Kommunestyret vedtar å revidere kommunens driftsbudsjett med framleggingen for 2. tertial tertial ved å tilføre driftsbudsjettet 13,4 mill. kr. 2. Beløpet dekkes inn ved å redusere avsatt lønnsfond med 3 mill. kr. 4 mill. kr. inndekkes ved å innføre stopp i innkjøp og reiseaktivitet, samt redusere overføring fra drift til investering med 6,4 mill. kr.
3. Sektorene Omsorg og Familie og Velferd må i tillegg arbeide videre med å finne tiltak som kan redusere kostnadene og/eller økte inntektene i størrelsesorden 3 mill. kr.
4. Kommunestyret ber om at det legges fram ny oversikt over den økonomiske situasjon med forslag til endelig saldering av driftsbudsjettet for 2018 til kommunestyrets møte den 27. november 2018.
5. Kommunestyret vedtar forslaget til revidering av investeringsbudsjettet for 2018 som beskrevet i saksutredningen, revideringen innebærer en reduksjon i investeringer på totalt kr. 79 310 000,-.
6. Kommunestyret vedtar å sette av tildeling fra Havbruksfondet på kr. 9 221 362,- på ubundet driftsfond.
7. Kommunestyret viser til gjentatte årlige utfordringer knyttet til budsjettsituasjonen for helse og omsorgssektoren i Vestvågøy kommune.
8. Kommunestyret ber Rådmannen vurdere behovet for ekstern bistand med gjennomgang – og forslag til varlige løsninger – av sektorens budsjettutfordringer.
9. Kommunestyret forutsetter å bli holdt løpende orientert om tiltak som gjennomføres. Samt kortsiktige og langsiktige tiltak som planlegges iverksatt, for å oppnå balansert økonomisk og forsvarlig drift av sektoren.
Line Andreassen Oversendt kommunestyret
013/18 18/1269
Vertskommunesamarbeid – barnevern - Vestvågøy, Flakstad og Moskenes kommune
Saken utsettes.
Monica Nyvoll Skaufeldt Saken ble utsatt
014/18 18/1304
Referatsaker
Referatsakene tas til orientering.
Lisa Mevold Avsluttet