Møtedato Behandles i Saksnr ArkivSakID Sak Saksbehandler Vedtak Ansvarlige Status Kommentar
11.12.2018
Planutvalget 064/18 18/398
1. gangsbehandling - Områderegulering Unstad
1.Det vises til forslag til områderegulering Unstad, planID 1860-201809 med tilhørende plankart, planbeskrivelse og bestemmelser datert 29.10.2018.
2.Vestvågøy kommune sender planforslaget til områderegulering Unstad på høring og offentlig ettersyn.
3.Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-10.
Jochen Caesar Pågående

Planforslaget var på høring. Forventet sluttbehandling høsten/vinter 2019.

065/18 17/1210
Dispensasjon fra kommuneplan - Oppføring av garasje til fritidsbolig gnr 85 bnr 47
Det vises til søknad fra Edgar Krogh ifht dispensasjon fra kommuneplanen. 1.Vestvågøy kommune viser til mottatt søknad om dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel, planID 1860 2008 07, for etablering av en garasje til fritidsformål på den ubebygde eiendom gnr 85 bnr 47, den 27.01.17.
2.Søknaden om dispensasjon avlås.
3.Begrunnelsen for vedtaket er at vilkårene for dispensasjon iht pbl. §19-2 er ikke oppfylt.
4.Hensynet bak arealformålet «bolig» om å ivareta et levende bygd blir tilsidesatt, hensynet bak reguleringskravet blir vesentlig tilsidesatt og de samfunnsmessige fordelene er ikke klart større enn ulempene.
5.Vedtaket har hjemmel etter Plan- og bygningsloven § 19-2.
Iht. Plan- og bygningsloven § 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI, kan dette vedtaket påklages innen 3 uker etter at søker har mottatt melding om vedtaket.
Jochen Caesar Ikke begynt
066/18 15/1520
Himmelstein vest - juridisk avklaring og videre arbeid med vei/fortau
Ansvarsforhold fortau langs Himmelstein vest 1.Tidligere vedtak ift begrensning av antall bygde boliger tilhørende reguleringsplan Himmelstein vest oppheves.
2.Utbygger skal ferdigstille fortau/nødvendig infrastruktur innenfor planområde Himmelstein vest før Vestvågøy kommune overtar ansvar for infrastruktur, jfr utbyggingsavtale.

Rådmannen bes foreta en kartlegging av lignende vedtak og hvilke konsekvenser dette eventuelt vil ha.

Innstilling til formannskapet: Detaljprosjektering av vei, overvann, grunnerverv for Himmelsteinveien
1.Det bevilges kr 500.000,- til detaljprosjektering.
2.Beløp innvilges over investeringsbudsjett 2019.
Lars Kjørven Ikke begynt
067/18 15/3331
Krûger, Pål - oppføring av vindturbin gnr. 52, bnr. 16 - klagesak
1. Klage på vedtak av 24.01.2017 tas ikke til følge. Saken sendes Fylkesmannen i Nordland til klagesaksbehandling jf. fvl. § 34.
2. Vestvågøy kommune viser til søknad om midlertidig dispensasjon som ble gitt 24.01.2017. Søknaden gjaldt dispensasjon fra planID 2008 05: Reguleringsplan Ytre Stamsund for oppføring av vindturbin ca 20 kW på gnr 52 bnr 164. Søknaden om midlertidig dispensasjon ble imøtekommet. Testperioden for vindturbinen søkes nå forlenget.
3. Søknaden om forlengelse av testperioden imøtekommes. Tillatelsen gjelder frem til 20.01.2020.
4. Begrunnelsen for vedtaket er at vilkårene for midlertidig dispensasjon ihht. § 19-2 er oppfylt. Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra og lovens formålsparagraf blir ikke vesentlig tilsidesatt og fordelene ved å gi midlertidig dispensasjon anses som større enn ulempene.
5. Vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 19-2.
Iht. Plan- og bygningsloven § 1-9 jfr. Forvaltningsloven kap. VI, kan dette vedtaket påklages innen 3 uker etter at søker har mottatt melding om vedtaket.
Lars Kjørven Ikke begynt
068/18 18/718
Lofotkraft AS - Mindre endring av reguleringsplan - Gnr 10 bnr 284 - Ballstadøy
Mindre endring av reguleringsplan Utsikten, planID 200704 Utsikten, planID 2007 04.
2. Forvaltningsutvalget godkjenner endringen av plankart og bestemmelser for reguleringsplan Utsikten, sist revidert den 19.09.12. Endringen omfatter følgende:
a. Avsette 8 kvm areal til formålet energianlegg jf. figur 4.
b. Innlemme bestemmelse «d. Energianlegg, trafo Det tillates bygd transformator på areal regulert til dette» under § 3 Bebyggelse og anlegg.
3. Begrunnelsen for vedtaket er at endringene vurderes til å være av mindre karakter. Hensikten med planen endres ikke, og endringen kan ikke anses å ha negativ konsekvens for omgivelsene.
4. Vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-14.
Iht. Plan- og bygningsloven § 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI, kan dette vedtaket påklages innen 3 uker etter at søker har mottatt melding om vedtaket.
Guro Haug Avsluttet
069/18 16/557
Søknad om dispensasjon - Oppdrett Grænholmen - Utsatt sak
1.Vestvågøy kommune viser til mottatt søknad fra Isqueen om dispensasjon 10.07.18
2.Søknaden om dispensasjon imøtekommes som midldertidig dispensasjon frem til 1.1.2022.
3.Det forutsettes at det ikke slippes ut gift / Hydrogenperoksid under avlusing av fisken.
4.Begrunnelsen for vedtaket er at vilkårene for dispensasjon ihht pbl. §19-2 er oppfylt.  
5.Vedtaket har hjemmel etter Plan- og bygningsloven § 19-2.
Iht. Plan- og bygningsloven § 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI, kan dette vedtaket påklages innen 3 uker etter at søker har mottatt melding om vedtaket.
Karl Erik Nystad Avsluttet

Fylkesmannen opphevet kommunens vedtak

070/18 18/1752
Spørsmål og interpellasjoner
Ingen vedtak fattet.
Lisa Mevold Avsluttet
27.11.2018
Planutvalget 062/18 15/1669
Lofoten handelspark - klagesaksbehandling
1.          Kommunen fastholder sitt vedtak til reguleringsplan «Lofoten Handelspark» av 18.03.2018. Klager på vedtaket avslås. 2.          Kommunestyret ser ikke at det fremkommer slike moment som tilsier at planen skal få et annet utfall.
3.          Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland til endelig avgjørelse jf. Fvl. § 33, fjerde ledd.
Lars Kjørven Oversendt kommunestyret
063/18 15/3386
Reguleringsplan - E10 - Lufthavnveien - Utsatt behandling
1.Vestvågøy kommunestyre viser til sitt vedtak 031/18 den 22.05.2018 og mottatte klager fra Rune Hansen den 13.6.2018 og adv. fa. BAHR på vegne av REMA den 18.6.2018. 2.Vestvågøy kommune tar klagen fra Rune Hansen til følge. Område B1 får adkomst via gang- og sykkelveg fra Himmelstein langs E10. Den nederste del av Borgveien blir ikke regulert til kjøreveg. Plankart og bestemmelsene justeres tilsvarende.
3.Klagen fra BAHR på vegne av REMA tas delvis til følge. Det skal presiseres i rekkefølgebestemmelsene § 2.3. 2 at fortau o_SF2 (fra innkjørselen til “Rema-eiendom” mot flyplassen) ikke må være opparbeidet før det kan gis brukstillatelse for detaljhandel i områdene BN/F/K/Tj 1 og 2.
4.Kommunestyret finner ikke at det er gjort slike feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen som skulle tilsi at planvedtak KS-031/18 er ugyldig.
5. Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland for klagesaksbehandling jf. forvaltningsl. § 33
Lars Kjørven Oversendt kommunestyret
13.11.2018
Planutvalget 058/18 17/1691
Ny 2. gangsbehandling - Reguleringsendring Ytre Stamsund - havn
1.Det vises til endringsforslag for reguleringsplan Ytre Stamsund – havn, planID 1860-201806. 2.Vestvågøy kommune egen godkjenner endring av reguleringsplan Ytre Stamsund med plankart, datert 25.5.2018, bestemmelser, sist revidert 5.11.2018 og beskrivelse, datert 25.5.2018.
3.Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 og 12-14.
Jochen Caesar Oversendt kommunestyret
059/18 18/1492
Reguleringsplan Vågan hyttefelt - Endring bestemmelser
1.Vestvågøy kommune viser til søknad om endring av reguleringsplan Vågan hyttefelt, planID: 1860 200601, mottatt den 16.10.18. 2.Forvaltningsutvalget godkjenner endring av reguleringsbestemmelsene for Vågan hyttefelt, sist revidert 5.11.2018. Endringen omfatter følgende bestemmelser:
a.§ 2.3 Byggehøyder
1. Generelt: Bygninger kan føres opp med en byggehøyde på inntil 5,5 m målt fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng rundt bygningen.
b.§ 2.4 Utnyttelsesgrad
3. Fritidsboliger tillates oppført med inntil 100 m2 bruksareal.
c.§ 2.5 Krav til utforming
3. Alle bygninger skal ha saltak eller pulttak. Bygninger med saltak skal ha takvinkel mellom 22-45°.
d.§ 2.6 Kulturminner (NY)
Dersom det under arbeidet skulle oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventete steinkonsentrasjoner må vi underrettes umiddelbart. Det forutsettes at nevnte pålegg bringes videre til dem som skal utføre arbeide i marken, jf. Kulturminnelovens § 8, andre ledd.
3.Begrunnelsen for vedtaket er at endringen vurderes til å være av mindre karakter. Hensikten med planen endres ikke, og endringen kan ikke ses å ha nevneverdig negativ konsekvens for omgivelsene.
4.Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-14.

I hht. plan- og bygningsloven § 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI kan dette vedtaket påklages innen 3 uker etter at en har mottatt melding om vedtaket
Jochen Caesar Avsluttet

Planendring vedtatt og ekspedert.

060/18 16/2266
2. gangsbehandling - Detaljregulering Ure rorbucamping
1.Det vises til forslag til detaljregulering Ure rorbucamping, planID 201608 med tilhørende plankart datert 11.10.2018, planbeskrivelse og bestemmelser datert 5.11.2018. 2.Vestvågøy kommunestyre egen godkjenner forslaget til detaljregulering for Ure rorbucamping, planID 201608.
3.Begrunnelsen for vedtaket er at det er positivt å få eksisterende turistvirksomhet i regulerte former og å tilrettelegge for moderat utvikling av virksomheten.
4.Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-12
Jochen Caesar Oversendt kommunestyret
061/18 16/557
Søknad om dispensasjon - Oppdrett Grænholmen - Vestvågøy kommune
Saken utsettes p.g.a. mangel ved vedtaksforslaget og utredningen. Saken fremmes igjen for utvalget med følgende presisering: 1. Bakgrunn for søknaden om dispensasjon.
2. Oversikt over de lokaliteter som er i karantene.
3. Dispensasjonens varighet.
Karl Erik Nystad Avsluttet

Saken behandlet på nytt i Forvaltningsutvalget i sak 068/18 den 11.12.18.

23.10.2018
Planutvalget 054/18 17/1210
Dispensasjon fra kommuneplan - Oppføring av garasje til fritidsbolig gnr 85 bnr 47
Saken utsettes. Utredes mulighet for sammenføyning av begge tomter for så å vurdere dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.
Jochen Caesar Ikke begynt
055/18 18/1132
Planinitiativ - Oppstart av reguleringsarbeid gnr 11 bnr 2 Reineholmen, Ballstad
Vestvågøy kommune er positive til omsøkt igangsetting av reguleringsarbeid for utvikling av Reineholmen på Ballstad. Følgende føringer skal være gjeldende for det videre planarbeidet: 1.Det skal legges stor vekt på at arkitektonisk utforming av bebyggelsen er tilpasset sine omgivelser og det maritime miljøet.
2.Biltrafikken til og fra Reineholmen skal begrenses og parkering skal skje i størst mulig grad nedenfor fylkesveien.
3.Kaivandringen og utearealer bør holdes åpent for allmenn ferdsel.
4.Kommunale båtplasser og/eller allmenningskai må vurderes nærmere i det videre planlegging.
5.Det bør inngås utbyggingsavtale, hvor også evt. kommunal forkjøpsrett for inntil 10% av leilighetene er tema.
6.Utnyttelsesgrad skal ikke overstige 55% BYA, inkludert parkeringsareal.
7.Kommunedelplanens bestemmelser legges til grunn.
8.Det skal vurderes bruk av alternativ energiforsyning.
9.Brannteknisk vurdering, herunder adkomst for utrykningskjøretøy og behov for slokkevann, skal skje tidlig i prosessen.
10.Området skal koples til kommunal vann- og avløpsanlegg.
11.Det skal gis rekkefølgebestemmelser som sørger for at nødvendig infrastruktur er på plass før området tas i bruk.
Vedtak har hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8. Vedtaket kan ikke påklages, men reguleringsspørsmålet kan kreves forelagt for kommunestyret for endelig avgjørelse jfr. pbl. § 12-8.
Jochen Caesar Pågående

Reguleringsarbeid er igangsatt. Planforslag er forventet førstegangsbehandlet høsten 2019.

056/18 15/1007
Retningslinjer for gravearbeid på det kommunale vegnettet i Vestvågøy.
1.Vestvågøy kommunestyre vedtar forslag til nye ”Retningslinjer for gravearbeid på det kommunale veinett i Vestvågøy kommune” fra 01.03.2019. 2.Det innføres en samordnet gravemeldingstjeneste og elektronisk søknad/saksbehandling for graving i veg og arbeidsvarsling i Vestvågøy kommune fra 01.03.2019.
3.For gravesøknad vedtas det følgende gebyrsatser gjeldende fra 01.03.2019:
·Gravemelding pr. sak:                                        kr. 3 000,-
·Arbeidsvarsling pr. sak:                                        kr.    800,-
·Manglende ferdigmelding pr. sak:                              kr. 3 500,-
·Oppstart med manglende søknad/tillatelse.           kr. 7.500,-
Gebyr er eks. mva.
Vedtatte gebyrer indeksreguleres årlig den 01. januar i henhold til konsumprisindeksen.
4.Utgifter i dette vedtaket dekkes delvis av gravegebyr og innenfor Prosjekt og infrastruktur sine budsjettrammer.
Bernhard Rottem Avsluttet

Vedtatt i KS

057/18 15/3386
Reguleringsplan - E10 - Lufthavnveien - klagesaksbehandling
Saken utsettes. Tilleggs-/endringsforslag fra Ellingsen og Krüger følger saken.
Lars Kjørven Ikke begynt
18.09.2018
Planutvalget 049/18 18/1099
Planinitiativ - Oppstart av detaljregulering Ballstad servicehavn
Vestvågøy kommune er positive til omsøkt igangsetting av reguleringsarbeid for utvidelse av Ballstad servicehavn. Følgende føringer skal være gjeldende for det videre planarbeidet: 1.Planområdet koordineres med områdereguleringsplan Ballstad havn, igangsatt detaljregulering Hemmingodden og detaljregulering Allmenningen som er i oppstartsfasen, som skissert i saksfremlegget. Eiendom gnr 10 bnr 133 skal tilhøre reguleringsplan Allmenningen.
2.Behov for oppgradering av teknisk infrastruktur avklares i planprosessen.
3.Det skal legges til rette for mulig etablering av ny kommunal kai i planområdet.
4.Alle offentlige veier skal utformes i henhold til SVV sine håndbøker og bygges etter kommunal vegnorm.
5.Det skal inngås utbyggingsavtale for nødvendig offentlig infrastruktur. Avtalen skal sikre både etablering av nødvendig infrastruktur og en hensiktsmessig og rettferdig kostnadsfordeling.
6.Det skal gis rekkefølgebestemmelser som sørger for at nødvendig infrastruktur er på plass før området tas i bruk.
7.Det skal gis bestemmelser som sikrer havna mot forurensing fra virksomheten.
8.Det må utføres sedimentundersøkelser før utfylling kan finne sted.
9.Det skal legges vekt på arkitektonisk utforming av bebyggelsen og uteområdene.
10.Tiltaket utløser krav til konsekvensutredning. Det må blant annet utredes konsekvensene av utfyllingen for trafikken til og fra indre havna og konsekvensene av planlagt bebyggelse for landskapsbilde og omgivelsene.

Vedtak har hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8. Vedtaket kan ikke påklages, men reguleringsspørsmålet kan kreves forelagt for kommunestyret for endelig avgjørelse jfr. pbl. § 12-8.
Jochen Caesar Pågående

Det er varslet planoppstart. Venter på planforslag fra konsulenten.

050/18 18/320
Karoline Magnussen -gnr. 18, bnr. 976 - klagesaksbehandling
1. Klage fra Linda Susan Amundsen, Eirik Leknes og Sunniva Østgård på delegert vedtak av 07.05.2018 i sak 18/320, avslås. 2. Begrunnelsen er at tiltaket er i samsvar med reguleringsplan.
3. Klage fra NESO på vegne av Thore Magnussen & Sønn AS og Karoline Magnussen på vedtak av 06.08.2018 i sak 18/320, imøtekommes.
4. Administrasjonen har indirekte godkjent terrenginngrep ved grunnlaget til byggesøknaden og innvilgelse av byggetillatelse.
5. Saken sendes Fylkesmannen i Nordland for videre klagebehandling, jf. Fvl. § 33, fjerde ledd.
Lars Kjørven Ikke begynt
051/18 15/1274
1.gangsbehandling Detaljregulering Hattvika turistsenter gnr 10 bnr 296
1.Det vises til forslag til detaljregulering Hattvika turistsenter, planID 201505 med tilhørende plankart, planbeskrivelse og bestemmelser datert 10.9.2018. 2.Vestvågøy kommune godkjenner forslaget til detaljregulering Hattvika turistsenter, planID 201505. Forslaget legges ut på høring og offentlig ettersyn.
3.Begrunnelsen for vedtaket er at det er positivt å få eksisterende turistvirksomhet i regulerte former og å tilrettelegge for videre utvikling av virksomheten.
4.Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-10.
Jochen Caesar Avsluttet

Planen er vedtatt og ekspedert.

052/18 18/1202
Mindre endring av reguleringsplan Lilleeidholmen - planID 1860 200701
1.Vestvågøy kommune viser til søknad om mindre endring av reguleringsplan Lilleeidholmen, planID: 1860 200701, mottatt den 15.8.2018. 2.Vestvågøy kommune godkjenner mindre endring av reguleringsplan Lilleeidholmen, planID: 1860 200701 med plankart, datert 14.8.2018 og endrede planbestemmelser datert 24.8.2018.
3.Begrunnelsen for vedtaket er at endringen vurderes til å være av mindre karakter. Hensikten med planen endres ikke, og endringen kan ikke ses å ha nevneverdig negativ konsekvens for omgivelsene.
4.Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-14.
I hht. plan- og bygningsloven § 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI kan dette vedtaket påklages innen 3 uker etter mottatt melding om vedtaket.
Jochen Caesar Avsluttet

Planendringen vedtatt.

051/18 17/1691
2. gangsbehandling - Reguleringsendring Ytre Stamsund - havn
Det vises til saksutredning reguleringsendring Ytre Stamsund. 1.Vestvågøy kommune tar innspillene i høringsperioden I stor grad til følge.
2.Opprinnelig plankart, datert 25.5.2018, som åpner for kombinert bruk av gjenstående tank på Tankholmen, sendes på høring og offentlig ettersyn, med beskrivelse, datert 25.5.2018, og oppdaterte bestemmelser, datert 11.9.2018, etter innspill fra Fiskeridirektoratet og Nordland fylkekommune.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10.
Jochen Caesar Oversendt kommunestyret
21.08.2018
Planutvalget 046/18 16/1351
Klagesak gnr. 18, bnr. 759 - Malmo/Olavsen - Vindstad
1.Klage på delegert vedtak av 07.11.2016 i sak 16/1351 avslås. 2.Begrunnelsen er at vedtaket er i samsvar med kommuneplanens arealdel. Hensynene bak bestemmelsene i plan og formålet etter Plan og bygningsloven settes ikke til side. Ulempene for klager vurderes som små. 3.Saken sendes Fylkesmannen i Nordland for videre klagebehandling, jf. Fvl. § 33, fjerde ledd.
Lars Kjørven Ikke begynt
047/18 18/261
Jonassen Maskin & Transport AS - Fradeling gnr 9 bnr 12
1. Vestvågøy kommune viser til mottatt søknad om fradeling av friluftsområde FR1 jf. planID 2011 01: Detaljreguleringsplan for Spannsteinsundet fra gnr. 9 bnr. 12 den 01.03.18. 2.Søknaden om fradeling avlås da det oppstår forhold som strider mot intensjon i plan og formålsparagrafen i Plan og bygningsloven. Det foreligger ikke grunnlag for å kunne innvilge søknad.
3.Vedtaket har hjemmel etter Plan- og bygningsloven § 1-6 og § 26-1.

Iht. Plan- og bygningsloven § 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI, kan dette vedtaket påklages innen 3 uker etter at søker har mottatt melding om vedtaket.
Guro Haug Pågående

Vedtak er påklagd.

048/18 18/1167
Orienteringer
Tas til orientering
Lisa Mevold Avsluttet
11.06.2018
Planutvalget 033/18 18/82
Områderegulering Ballstad havn - Fastsetting av planprogram
Kommunestyret viser til saksfremlegg ift områderegulering Ballstad havn. ·Vestvågøy kommunestyre godkjenner og fastsetter planprogram for områderegulering Ballstad havn, sist revidert 25.5.2018. Vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9.
Jochen Caesar Oversendt kommunestyret
034/18 17/1691
1. gangsbehandling - Reguleringsendring Ytre Stamsund - havn
Planutvalget sender forslag til reguleringsendring Ytre Stamsund med plankart, bestemmelser og beskrivelse, datert 25.5.2018, på høring og offentlig ettersyn, hvor følgende endringsforslag hensyntas: Under reguleringsformål: Betegnelse KBA4- Reguleringsformål: Havn/alternativ friluftsområde. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10.
Jochen Caesar Avsluttet

Høring og offentlig ettersyn gjennomført. Fremmet til 2.gangsbehandling 18.9.2018.

035/18 16/2266
1.gangsbehandling - Detaljregulering Ure rorbucamping
1.Det vises til forslag til detaljregulering Ure rorbucamping, planID 201608 med tilhørende plankart datert, planbeskrivelse og bestemmelser datert 31.5.2018. 2.Vestvågøy kommune godkjenner forslaget til detaljregulering for Ure rorbucamping, planID 201608. Forslaget legges ut på høring og offentlig ettersyn.
3.Begrunnelsen for vedtaket er at det er positivt å få eksisterende turistvirksomhet i regulerte former og å tilrettelegge for moderat utvikling av virksomheten.
4.Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-10.
Jochen Caesar Avsluttet

Planen er vedtatt og klagebehandling avsluttet.

036/18 16/2039
Gnr. 40, bnr. 152 - fradeling - klagesaksbehandling
Det vises til klage fra Magnus Ellingsen på fradeling i Mjåneset. 1.Klage på delegert vedtak av 29.05.2017 i sak 17/2039 avslås.
2.Begrunnelsen er at en fradeling er med på å gjennomføre gjeldende plan for området og hensynene etter Plan og bygningsloven. Fradelingen vurderes å være en hensiktsmessig måte å utnytte eiendommen på. Det er tatt hensyn til gjeldende vegrettigheter i området/eiendommen, og servitutter i form av vegretter opprettholdes på de fradelte parseller.
3.Saken sendes Fylkesmannen i Nordland for videre klagebehandling, jf. Fvl. § 33, fjerde ledd.
Lars Kjørven Ikke begynt
037/18 17/2005
Vedtak - dispensasjonssøknad - Nordly Eiendom AS gnr 17 bnr 38 - Storeidøya - Vestvågøy kommune
Planutvalget viser til dispensasjonssøknad fra Nordly Eiendom AS ift etablering i Storeidøya. 1.Planutvalget i Vestvågøy kommune innvilger omsøkt dispensasjon for oppføring av et næringsbygg i strandsonen på gnr 17 bnr 38 som midlertidig dispensasjon inntil tre år fra vedtaksdato, med følgende vilkår:
a.Tiltaket skal ikke overskride 2000 m2 BYA, eksklusiv parkeringsareal.
b.Maksimal byggehøyde settes til kote 20.
c.Parkeringskravene i kommunedelplan Leknes (id 201201) er gjeldende.
d.Adkomstvei til bygningen skal godkjennes av planutvalget.
e.Dispensasjon gjelder kun tiltak vist på vedlagt situasjonsplan. Veitrasé og parkering kan justeres, men ikke legges nærmere sjøen enn 20 meter.
f.Tiltakshaver igangsetter regulering av eiendommen innen 2018.
2.Begrunnelsen for vedtaket er at omsøkt tiltak vil skape nye arbeidsplasser. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.
3.Det forutsettes at sandstrendene på sørvestsida av bygget ikke blir berørt, og at offentligheten sikres adgang til området. Endelig plassering av bygget skal godkjennes av planutvalget samtidig som godkjenning av veien.
4.Vedtaket har hjemmel etter pbl’s § 19-2.
Jochen Caesar Pågående

Vedtak sendt ut. Ikke påklaget. Venter på oppstart av reguleringsarbeid og byggesøknad.

038/18 15/1520
Himmelsteinveien - fortau, og videre utbygging av feltet
Det vises til søknad fra Lofotr bygg & anlegg AS på vegne av Johan Eliassen & sønner AS om å få utvidet tillatelse fra dagens godkjenning for etablering av 30 boliger til 40 boliger i Himmelsteinfeltet. Fortau eventuelt gang- og sykkelsti må være etablert før utvidelse fra 30 boliger. Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 19-1. Iht plan- og bygningsloven § 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI kan dette vedtaket påklages innen 3 uker etter at en har mottatt melding om vedtaket.
Asbjørn Horn Avsluttet

Nytt politisk vedtak er fattet. Dette vedtak er ikke lenger gyldig, jfr nytt vedtak.

039/18 18/855
Orienteringer
Ingen vedtak fattet
Lisa Mevold Avsluttet
040/18 18/840
Delegasjonsreglement Vestvågøy kommune
1.Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til delegasjonsreglement for Vestvågøy kommune gjeldende fra 1. august 2018. 2.Det legges fram ny sak vedrørende delegasjonsreglement ihht. kommuneloven innen 31.12.2020.
Line Andreassen Ikke begynt

Tiltaket er iverksatt.

041/18 15/1669
2.gangsbehandling - Lofoten handelspark - Reguleringsplan - planid 1860 201501
Det vises til saksutredning reguleringsplan Lofoten Handelspark. 1.Innsigelsen fra Statens vegvesen tas til følge. Avkjørselen fra E10 til Esso stenges, og KV07 tas ut av reguleringsplanen.
2.Med denne endringen egengodkjenner Vestvågøy kommune planforslag for Lofoten Handelspark. Vedtaket har hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12.
Jochen Caesar Oversendt kommunestyret
042/18 18/398
Områderegulering Unstad - Fastsetting av planprogram
Kommunestyret viser til saksfremlegg ift områderegulering Unstad. ·Vestvågøy kommunestyre godkjenner og fastsetter planprogram for områderegulering Unstad, sist revidert 7.6.2018. Vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9
Jochen Caesar Oversendt kommunestyret
08.05.2019
Planutvalget 024/18 17/1588
Planinitiativ - oppstart av detaljregulering Framnes
Vestvågøy kommune er positiv til igangsetting av reguleringsarbeid for etablering av boliger ved Framnes. Følgende føringer skal gjelde for det videre planarbeidet: 1.Planområdet utvides til å omfatte det hele uregulerte arealet mellom Idrettsgata, Mjånesveien og Mjånesindustriområdet, som skissert i saksfremlegget.
2.Strandsonen skal være allmenn tilgjengelig og det skal etableres sti/gangvei til strandsonen/kulturminneområdet.
3.Det skal opparbeides felles lekeplass med trygg adkomst for hele boligfeltet sør fra Idrettsgata.
4.Ved behov for etablering av teknisk infrastruktur, som skal overtas av kommunen, skal det inngås utbyggingsavtale.
5.Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning, men planforslagets konsekvenser må belyses i planbeskrivelsen.
6.Det må tas spesielt hensyn til folkehelse, strandsonen, barn og unges interesser, trafikksikkerhet og kulturminnene i strandsonen.
Vedtak har hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8. Vedtaket kan ikke påklages, men reguleringsspørsmålet kan kreves forelagt for kommunestyret for endelig avgjørelse jfr. pbl. § 12-8.
Jochen Caesar Pågående

Venter på planoppstart.

025/18 18/503
Planinitiativ - Oppstart av detaljregulering Hemmingodden, Ballstad
Vestvågøy kommune er positive til omsøkt igangsetting av reguleringsarbeid for utvidelse av overnattingstilbud for turister på Hemmingodden, Ballstad. Følgende føringer skal være gjeldende for det videre planarbeidet: 1.Det skal legges stor vekt på at arkitektonisk utforming av bebyggelsen er tilpasset sine omgivelser og det maritime miljøet.
2.Ny bebyggelse skal ikke ha mer enn to etasjer.
3.Kaivandringen, som er skissert i prosjektet, holdes åpent for allmenn ferdsel.
4.Utnyttelsesgrad skal ikke overstige 60% BYA, inkludert parkeringsareal.
5.Kommunedelplanens bestemmelser legges til grunn.
6.Brannteknisk vurdering, herunder adkomst for utrykningskjøretøy, skal skje tidlig i prosessen.
7.Det skal gis rekkefølgebestemmelser som sørger for at nødvendig infrastruktur er på plass før området tas i bruk.
Jochen Caesar Pågående

Planforslaget er på høring med frist 2.9.2019. Forventet sluttbehandling høsten 2019.

026/18 18/389
Planinitiativ - oppstart av detaljregulering Leknessletta II
Vestvågøy kommune er positive til omsøkt igangsetting av reguleringsarbeid for etablering av et fremtidig handelsområde i den sørvestlige delen av Leknessletta. Følgende føringer skal være gjeldende for det videre planarbeidet: 1.Det skal etableres ny kommunal vei som forlengelse av «Remaveien» sørøst i planområdet som tverforbindelse fra Idrettsgata til Sjøveien, inklusive gang- og sykkelvei.
2.Den uregulerte delen av Sjøveien mellom E10 og avkjørselen til Breidablikk II tas med i planområdet.
3.Det skal etableres gang- og sykkelvei eller fortau langs alle offentlige veier innenfor planområdet.
4.Handels- / næringsområdet skal ha adkomst fra den nye veien fra sørøst.
5.Alle offentlige veier skal utformes i henhold til SVV sine håndbøker og bygges etter kommunal vegnorm.
6.Det skal inngås utbyggingsavtale for nødvendig offentlig infrastruktur. Avtalen skal sikre både etablering av nødvendig infrastruktur og en hensiktsmessig og rettferdig kostnadsfordeling.
7.Det skal gis rekkefølgebestemmelser som sørger for at nødvendig infrastruktur er på plass før området tas i bruk.
8.Overvann må håndteres i størst mulig grad på egen tomt og det skal etableres fordrøyningsbasseng, som har kapasitet til å takle klimaendringene med forventet økende nedbørsmengder, før det ledes til eksisterende vannveier i området.
9.Det skal legges stor vekt på arkitektonisk utforming av bebyggelsen og uteområdene.
10.Det må utarbeides en oppdatert handelsanalyse for Leknes og konsekvensene for Leknes som helhet må kartlegges.
11.Matjord skal fjernes fra byggeområdet før oppstart og lagres for seinere bruk til landbruk eller grøntanlegg.

Vedtak har hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8. Vedtaket kan ikke påklages, men reguleringsspørsmålet kan kreves forelagt for kommunestyret for endelig avgjørelse jfr. pbl. § 12-8.
Jochen Caesar Pågående

Planprogram er vedtatt. Venter på planforslag fra konsulenten.

027/18 17/1195
Gn. 65, bnr. 20 - Urås, Gøril og Terje - dispensasjon/fradeling - klagesaksbehandling
Det vises til klage fra Unni og Jann-Magne Kasteng-Jakobsen.  Vedtak: 1.Klage på delegert vedtak i sak 058/17 av 07.11.2017 imøtekommes med følgende vilkår:
a)  Parsell som tilleggsareal til 65/48 reduseres til ca. 470 kvm. med grense som skissert i klagen.
2.Begrunnelsen for vedtaket er at vilkårene for dispensasjon iht pbl. §19-2 er oppfylt ved
stillelse av vilkår a).  Hensynene blir ikke vesentlig tilsidesatt, og fordelene er klart større enn ulempene ved utvidelse av areal.
3.Der gjelder en tidsfrist for gjennomføring. Dersom tiltaket ikke er igangsatt innen 3 år etter
dette vedtaket, faller tillatelse til dispensasjon bort.  
4.Vedtaket har hjemmel etter Plan og bygningslovens & 19-2.
Lars Kjørven Ikke begynt
028/18 17/872
Gnr. 68, bnr. 12 - dispensasjonssøknad - klagesaksbehandling - Ronny Johan Solheim
1. Klage på delegert vedtak i sak 17/872 av 10.01.2018 imøtekommes. 2. Det er vist at en dispensasjon vil innebære fordeler som er klart større enn ulempene. Gang- og sykkelvei for området er prioritert i gjeldende trafikksikkerhetsplan.
Lars Kjørven Ikke begynt
029/18 15/3386
2.gangsbehandling - Detaljregulering E10 x Fv842 Lufthavnveien
Det vises til planforslag E10 x fv.842 Lufthavnveien som var satt i gang for å legge til rette for etablering av næringsbygg/kontor og drivstoffautomatanlegg på gnr 19 bnr 70 i Leknes. Vestvågøy kommunestyre egengodkjenner reguleringsplan for E10 x fv.842 Lufthavnveien, PlanID: 201503, med tilhørende plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, revidert etter høringsrunden, datert 26.04.2018. Dette vedtaket har hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.
Jochen Caesar Oversendt kommunestyret
030/18 17/412
1.gangsbehandling. Reguleringsplan Lofotr Hotell - og kulturkvartal - Vestvågøy kommune
Det vises til detaljreguleringsplan som AROS Arkitekter AS har fremmet på vegne av Lofotr hotell AS. Planutvalget vedtar å legge ut detaljreguleringsplanen for hotell - og kulturkvartalet
(PID 1860 2017 02) med plankart 02.05.18, situasjonsplan, datert 03.05.18, og bestemmelser og planbeskrivelse datert 14.02.2018 til offentlig ettersyn, med følgende endringer:
1.Forslagstiller tar inn fortau langs hele Meieriveien opp til Granliveien , og langs Granliveien forbi hotellet (østover).
2.Opparbeidelse av gangveiene skal utføres av forslagsstiller, og sikres  i planens rekkefølgebestemmelser
Eva-Mari Rahkola Pågående

Høring og offentlig ettersyn gjennomført. Venter på revidert planforslag etter høringsrunden.

031/18 15/1669
Behandling av innsigelse og innspill - Detaljregulering Lofoten handelsepark
Det vises til forslag til detaljregulering Lofoten handelspark som har vært på høring og offentlig ettersyn. Innkomne innspill og innsigelser er vurdert og skal behandles slik: 1.Innspill fra Sametinget tas til følge.
2.Det tas kontakt med Fylkesmannen ang meklingsresultat og forståelse av dette vedr. innsigelsen fra Statens vegvesen ang avkjørsel fra E10 til Esso.
3.Innspill fra Avinor tas til orientering.
4.Innspill fra BAS arkitekter på vegne av Leknessletta AS tas ikke til følge.
5.Innspillet fra Mjåneset Velforening tas ikke til følge, men det åpnes for dialog om støyskjermingstiltak og, uavhengig av denne planen, for dialog om overtakelse av den sørlige delen av Mjånesveien, samt vann- og avløpsnett.
6.Innspill fra Advokatfirma Føyen Torkildsen AS på vegne av Bilbygg AS tas til følge. Mangler i rekkefølgebestemmelsene rettes opp før planforslaget legges fram til sluttbehandling.
7.Innspill fra Kleven og Olsen tas delvis til følge. Ved samtykke fra nærmeste næringsaktører reduseres byggehøyde for de nærmeste næringsarealene til 9 meter.
8.Innspill fra CBRE AS, på vegne av Esso, tas til orientering. Det tas kontakt med Fylkesmannen ang. meklingsresultat og forståelse av dette.
9.Innspill fra TEFT-gruppen tas til følge. Avkjørselen flyttes som ønsket.
10.Innspill fra Fylkesmannen i Nordland. Som punkt 2.
11.Innspill av NSW arkitektur på vegne av Runar Brekken tas ikke til følge, men i detaljprosjektering av rundkjøringen skal det tas høyde for en eventuell fremtidig fjerde arm.
12.Innspill fra Nordland fylkeskommune tas til etterretning.
Planutvalget ber rådmannen å revidere planforslaget i tråd med ovennevnte, før reguleringsplanen legges fram til sluttbehandling.
Jochen Caesar Avsluttet

Planforslag sluttbehandlet og vedtatt av KS.

032/18 18/634
Orienteringer
Ingen vedtak fattet
Lisa Mevold Avsluttet
10.04.2018
Planutvalget 018/18 18/398
Områderegulering Unstad - Oppstart av planarbeid - Planprogram - Høring og offentlig ettersyn
Planutvalget i Vestvågøy kommune vedtar oppstart av planarbeid for områderegulering Unstad, og legger forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. Det legges inn innspillsmøte/medvirkning før arbeidet med utarbeiding av planen starter. Planutvalget deltar i dette innspillsmøtet. Vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven §§ 4-1, 12-8 og 12-9.
Jochen Caesar Avsluttet

Planprogram vedtatt

019/18 18/216
Planinitiativ - Oppstart av detaljregulering Bolleveien 5-13
Vestvågøy kommune er positiv til igangsetting av reguleringsarbeid for etablering av næringsarealer i Bolleveien 5-13. Følgende føringer skal gjelde for det videre planarbeidet: 1.Planområdet utvides til å omfatte hele området mellom Lufthavnveien, Lufthavn og E10, som skissert i saksfremlegget.
2.Det tillates ikke etablering av flere boliger i området.
3.Det skal tas hensyn til eventuelle utvidelsesplaner av Leknes lufthavn.
4.Ved behov for etablering av teknisk infrastruktur, som skal overtas av kommunen, skal det inngås utbyggingsavtale.
5.Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning, men planforslagets konsekvenser må belyses i planbeskrivelsen.
6.Avrenning av overvann til Skulbruvatnet skal unngås.
7.Reguleringsbestemmelser for næringsarealene sør fra planområdet skal være førende når det gjelder utnyttelsesgrad, byggehøyde mm.
8.Det skal legges større vekt på arkitektonisk utforming materialvalg, der næringsområdet vil fungere som inngangsport til Leknes.
9.Det skal vurderes mulighet for etablering av ett stoppested for reisende, med informasjonstavler e.l., som innfartsportal til Leknes by, Vestvågøy og Vest-Lofoten.
Vedtak har hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8. Vedtaket kan ikke påklages, men reguleringsspørsmålet kan kreves forelagt for kommunestyret for endelig avgjørelse jfr. pbl. § 12-8.
Jochen Caesar Pågående

Venter på planforslag fra konsulenten.

020/18 17/1588
Planinitiativ - oppstart av detaljregulering Framnes
Saken utsettes til møte i planutvalget 08.05.2018.
Jochen Caesar Avsluttet
021/18 16/1687
Hattvika AS - Dispensasjon og deling fra kommunedelplan Ballstad - Gnr 10 bnr 1
1. Vestvågøy kommune viser til motatt søknad om dispensasjon fra planID 2012 03: Kommunedelplan Ballstad for fradeling og omdisponering av to tomter til boligformål den 13.09.16. 1. Vestvågøy kommune viser til motatt søknad om dispensasjon fra planID 2012 03: Kommunedelplan Ballstad for fradeling og omdisponering av to tomter til boligformål den 13.09.16.
2. Vedtak i klagesak den 29.09.17, utvalgssak 059/17, oppheves.
3. Søknaden om dispensasjon for parsell 1 og justert parsell 2 imøtekommes på følgende vilkår:
a) Bebyggelse skal ha en god tilpasning til landskapet og kulturmiljøet.
b) Byggesøknad oversendes Nordland fylkeskommune til uttalelse.
4. Begrunnelsen for vedtaket er at fylkeskommunen åpner opp for dette med hensyn til kulturmiljøet ved stillelse av vilkår a) og b), og
at vilkårene for dispensasjon iht. pbl. § 19-2 er oppfylt.
5. Der gjelder en frist for gjennomføring. Dersom tiltaket ikke er igangsatt innen 3 år etter dette vedtaket, faller tillatelse til dispensasjon bort.
6. Vedtaket har hjemmel etter Plan- og bygningsloven § 19-2.
Iht. Plan- og bygningsloven § 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI, kan dette vedtaket påklages innen 3 uker etter at søker har mottatt melding om vedtaket.
Guro Haug Avsluttet
022/18 18/67
Planinitiativ - oppstart av detaljregulering Fryseriveien Ballstad
Vestvågøy kommune er positiv til igangsetting av reguleringsarbeid for etablering av leiligheter i Fryseriveien på Ballstad. Følgende føringer skal gjelde for det videre planarbeidet: 1.Planområdet utvides til å omfatte også eiendommene gnr 10 bnr 65, 133 og 255, som skissert i saksfremlegget. Med fordel kan arealet rundt Væreiergården som er omfattet av hensynssone for bevaring av kulturmiljø innlemmes i planområdet, for å avklare flytting av det gamle posthuset.
2.Kaia skal være allmenn tilgjengelig.
3.Kommunedelplanens krav til lekeareal/felles uteoppholdsareal skal være gjeldende.
4.Kommunedelplanens krav til parkering skal være gjeldende.
5.Det skal reguleres areal for ny pumpestasjon i området. Det er behov for etablering av teknisk infrastruktur, som skal overtas av kommunen. Det skal inngås utbyggingsavtale.
6.Planarbeidet utløser krav om planprogram og konsekvensutredning.
7.Det må tas hensyn til folkehelse, fri ferdsel i strandsonen/ på kaia, barn og unges interesser og spesielt kulturmiljøet rundt Væreiergården.
Vedtak har hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8. Vedtaket kan ikke påklages, men reguleringsspørsmålet kan kreves forelagt for kommunestyret for endelig avgjørelse jfr. pbl. § 12-8.
Jochen Caesar Pågående

Planoppstart er varslet. Venter påplanforslag fra konsulenten.

023/18 18/90
Planinitiativ - Oppstart av detaljregulering Hella fritidsbebyggelse, Stamsund
Det foretas ikke oppstart av detaljregulering av Hella fritidsbebyggelse i denne omgang. Området vurderes nærmere i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanens arealdel.
Jochen Caesar Pågående

arbeid med kommuneplanens arealdel pågår. I førstegangsbehandling var deler av området lagt ut til boligformål. Etter innspill i høringsrunden foreslås dette endret til friområde.

13.03.2018
Planutvalget 009/18 17/412
1.gangsbehandling - Reguleringsplan Hotell - og kulturkvartalet - Vestvågøy  kommune
1.       Saken utsettes og sendes tilbake til forslagstiller. 2.       Planforslagets trafikale og øvrige konsekvenser må utredes nærmere. 3.       Det skal også vurderes  a.       muligheten å stenge Meieriveien,  b.       forlengelse av fortau i Granliveien østover
Eva-Mari Rahkola Avsluttet
010/18 17/911
Mindre reguleringsendring - Breidablikk II, felt 6
1.Vestvågøy kommune viser til søknad om mindre endring av reguleringsplan Breidablikk II, planID: 1860 201102, mottatt den 2.11.2017. 2.Vestvågøy kommune er positive til foreslåtte endringer vedrørende felt B6, som omfatter flytting og utvidelse av lekeplassen A3, ny hensynssone for bevaring av landskap, justering av avkjørslene til feltet B6, noe redusert takvinkel og økt utnyttelsesgrad for enkelttomter innenfor B6.
3.Det gjøres følgende endringer i bestemmelser:
a. §1.1.Maks prosent bebygd areal for alle boligområder og hver tomt er %BYA = 40% inkl. evt. uthus, garasje og biloppstillingsplasser. I felt B6 tillates det maks 50 % BYA for de enkelte tomter, men ikke over 40 %BYA for feltet samlet.
b.§1.7 Bebyggelse skal som hovedregel oppføres med saltak mellom 20 og 40 grader, for felt B6 mellom 18 og 40 grader.
c.§8.4 Områdene A2 og A4 bør ikke planeres nevneverdig, men beholde sin naturlige topografi. Område f_BLK (A3) skal beholde naturlig terreng innenfor regulert hensynssone landskap (H550).
d.§16 ny hensynssone landskap. H550 Terrenginngrep ikke tillatt…
4.Mindre endring av reguleringsplan med plankart, datert 11.12.2017 og endrede planbestemmelser datert 16.2.2018 godkjennes.
5.Begrunnelsen for vedtaket er at endringen vurderes til å være av mindre karakter. Hensikten med planen endres ikke, og endringen kan ikke ses å ha nevneverdig negativ konsekvens for omgivelsene.
6.Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-14.
I hht. plan- og bygningsloven § 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI kan dette vedtaket påklages innen 3 uker etter at en har mottatt melding om vedtaket
Jochen Caesar Avsluttet

Vedtak kunngjort, ikke påklaget.

011/18 17/1946
Mindre reguleringsendring - Spannsteinsundet plan ID 201101 - gnr 9 bnr 137 fritidsbebyggelse
1.Vestvågøy kommune viser til søknad om mindre endring av reguleringsplan Spannsteinsund, planID: 1860 201101, mottatt den 23.11.17. 2.Søknad om mindre endring av planen innvilges delvis, ved å tillate erstatningsbygg for innregulert tidligere fiskebruk, som ble revet.
3.Parkeringskjeller og øking av tillatt bruksareal til 124 m2 for fritidsleilighetene tillates.
4.Det gjøres følgende endringer i bestemmelsene:
a.3.1 Eksisterende bebyggelse består av tidl. fiskebruk/brygge. Denne tillates revet, og erstattes av leilighetsbygg for fritidsbruk med til sammen 6 leiligheter. Ny bebyggelse skal oppføres i rorbustil. Det kan bygges inntil 6 stk. rorbuer med inntil 2 etasjer (“halvannen etasje”), 3 stk. på hver side av eksisterende bygg som vist i planen.
b.3.4 Maks mønehøyde for eksisterende bebyggelse er 12 m, for et evt erstatningsbygg 12 meter over gjennomsnittsterreng rundt bygningen.
5.Mindre endring av reguleringsplan med plankart, datert 5.10.2017 og endrede planbestemmelser datert 26.2.2018 godkjennes.
6.Begrunnelsen for vedtaket er at endringen vurderes til å være av mindre karakter. Hensikten med planen endres ikke, og endringen kan ikke ses å ha nevneverdig negativ konsekvens for omgivelsene.
7.Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-14.

I hht. plan- og bygningsloven § 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI kan dette vedtaket påklages innen 3 uker etter at en har mottatt melding om vedtaket.
Jochen Caesar Avsluttet

Vedtak kunngjort, ikke påklaget.

012/18 17/1663
Mindre reguleringsendring - Vest-Lofoten VGS og Lekneshallen
1.Vestvågøy kommune viser til forslag om mindre reguleringsendring av reguleringsplan for Vest-Lofoten VGS og Lekneshallen, gjeldende utvidelse av gatetun/innskrenkning av utbyggingsområdet, justering av formålsgrenser mellom undervisningsformål og offentlig/privat tjenesteyting, utnyttelse og justering av høydebestemmelsene samt byggegrense for etablering av skolens byggfaglige avdeling. 2.Vestvågøy kommune godkjenner omsøkt mindre planendring med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser datert 15.1.2018.
3.Vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-14.
I.h.h.t. plan – og bygningsloven § 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI kan dette vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er kunngjort.
Jochen Caesar Avsluttet

Vedtak kunngjort, ikke påklaget.

013/18 16/618
2.gangsbehandling - Reguleringsplan Sjøveien (Apotekergården)- Vestvågøy kommune
Vestvågøy kommunestyre egengodkjenner reguleringsplan Sjøveien (Apotekergården) med plankart datert 19.1.2018, bestemmelser datert 6.3.2018 og planbeskrivelse datert 25.1.2018 med følgende endring: ·Fortau langs Storgata tas ut av planen og plangrense mot Storgata legges i formålsgrense mellom byggeområde og fortau i gjeldende Storgata reguleringsplan (planID 201210). Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-12.
Eva-Mari Rahkola Oversendt kommunestyret
014/18 18/82
Områderegulering Ballstad havn - Oppstart av planarbeid - Planprogram - Høring og offentlig ettersyn
Planutvalget i Vestvågøy kommune vedtar oppstart av planarbeid for områderegulering Ballstad havn, og legger forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. Infrastruktur og veiadkomst må ivaretas i plan; fra kryss mot Ballstadøy til molo Gjermundsøy. Vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven §§ 4-1, 12-8 og 12-9.
Jochen Caesar Avsluttet

Planprogram vedtatt.

015/18 18/334
Spørsmål og interpellasjoner
Ingen vedtak fattet
Lisa Mevold Avsluttet
016/18 16/1687
Hattvika AS - Dispensasjon og deling fra kommunedelplan Ballstad - Gnr 10 bnr 1
Saken utsettes til møte i planutvalget 10.04.2018.
Guro Haug Avsluttet
017/18 15/1949
Hålogaland lagmannsrett dom av 16.01.2018
1.Behandling av ulovligheter på eiendommen gnr. 16, bnr. 1, fnr 7 avsluttes i medhold av Pbl. § 32-1. 2.Begrunnelsen er at overtredelsen sees som av mindre betydning, særlig ut fra tiden som har gått siden tiltaket. 3.Etter Pbl. § 32-1, 2. ledd kan en slik beslutning ikke påklages
Lars Kjørven Ikke begynt
06.02.2018
Planutvalget 001/18 15/1550
2.gangsbehadling - Reguleringsendring Skreda - plan-ID 1860 201607- Vestvågøy kommune
Vestvågøy kommune ved kommunestyret egengodkjenner reguleringsendring av planID: 1860 200801 for Skreda med tilhørende plankart, bestemmelser og beskrivelse datert 11.09.2017. Planendringen har planID:  1860 201607.
Eva-Mari Rahkola Oversendt kommunestyret
002/18 17/1755
Dispensasjon fra formål i kommuneplanens arealdel
Rådmannens innstilling ble ikke vedtatt.
Jochen Caesar Avsluttet
003/18 17/1143
Gnr,41, bnr. 1 - Solgren, Wenche og Johnny - søknad om dispensasjon/fradeling - klagesaksbehandling
Det vises til klage fra Wenche og Johnny Solgren av 08.12.2017. 1. Klage på delegert vedtak i sak nr. 17/1143 av 20.11.2017 tas delvis til følge. 2. Utvalget innvilger søknad om dispensasjon/fradeling fra Pbl. kap. 19 og kommuneplanens arealdel på vilkår at arealet reduseres til 1 dekar for eiendommen gnr. 41, bnr. 1, mot grense mot nord og mot vei, etter at Nordland fylkeskommune har gjennomført befaring for å påvise eventuelle kulturminner. Begrunnelse: Planutvalget anser innvilget område ikke har store negative konsekvenser, idet området anses lite egnet for moderne landbruksdrift. Fordelene er større enn ulempene.
3. Saken sendes Fylkesmannen i Nordland for klagebehandling jf. Forvaltningsloven § 33, fjerde ledd.
Lars Kjørven Ikke begynt
004/18 16/1687
Hattvika AS - Dispensasjon og deling fra kommunedelplan Ballstad - Gnr 10 bnr 1
Saken utsettes.
Guro Haug Avsluttet
005/18 17/1573
Planinitiativ - Detaljregulering deler av Gjermesøya gnr 9 bnr 27
Vestvågøy kommune anbefaler at det igangsettes detaljregulering for omsøkt området på Gjermesøya, deler av gnr 9 bnr 27 for etablering av et turistanlegg med utleiehytter. Følgende føringer skal gjelde for det videre planarbeidet:
·Krav til konsekvensutredning
·Prosjektet skal være et turistanlegg med tilhørende servicefunksjoner og fellesanlegg
·Det må holdes mer avstand til resterende bebyggelse langs Spannsteinsundet
·Antall enheter bør vurderes redusert i forhold til vedlagt skisse, som viser 26 enheter
·Prosjektet må tilpasses bedre til eksisterende terreng – skjæringer kan ikke unngås, men gjennomgående skjæringer tillates ikke.
·Det må tas spesiell hensyn til friluftsliv og eksisterende stinett
·Det må tilrettelegges for minst 5 offentlig tilgjengelige parkeringsplasser i forbindelse med turstinettet.

Vedtak har hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8. Vedtaket kan ikke påklages, men reguleringsspørsmålet kan kreves forelagt for kommunestyret for endelig avgjørelse jfr pbl. § 12-8.
Jochen Caesar Pågående

Planforslag mottatt. Forventet førstegangsbehandling høsten 2019.

006/18 15/1859
Reguleringsplan masseuttak Myklevik, Skifjordmarka, planID 201602 - 2.gangsbehandling
1.Vestvågøy kommunestyre egengodkjenner reguleringsplan for Myklevik masseuttak, PlanID: 201602, med tilhørende plankart datert 17.3.2017, planbestemmelser datert 22.01.2018 og planbeskrivelse datert 25.01.2018. 2.Inngått festeavtale mellom Vestvågøy kommune og Alf Brekken & sønner AS må revideres, da masseuttakets grenser endres. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne revidert festeavtale. Dette vedtaket har hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.
Jochen Caesar Oversendt kommunestyret
007/18 17/2010
Planinitiativ - Detaljregulering Storeidet, gnr 17 bnr 181
Vestvågøy kommune er positive til omsøkt igangsetting av reguleringsarbeid for etablering av et eventuelt næringsområde ved Storeidet. Planen kan få vesentlige virkninger for fuglelivet i området og det stilles krav til konsekvensutredning. I det videre arbeid må det avklares om næringsetablering i området er forenlig med bl.a. natur- og miljøhensynene. Følgende føringer skal være gjeldende for det videre planarbeidet:
a.Det er krav om konsekvensutredning.
b.Det skal inngås utbyggingsavtale før det bli gitt tillatelse til igangsetting av tiltak når reguleringsplanen innebærer utbygging av offentlige anlegg.
c.Det legges inn en grønn buffersone mot bedehuset som antydet I forespørselen.
d.Utnyttelsesgrad og byggehøyde skal tilpasses tilgrensende regulert område for Lofoten hagesenter.
e.Adkomsten til området skal være fra vegen Storeidet.
f.Det må ivaretas trafikksikkerhet for myke trafikanter.

Vedtak har hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8. Vedtaket kan ikke påklages, men reguleringsspørsmålet kan kreves forelagt for kommunestyret for endelig avgjørelse jfr pbl. § 12-8.
Jochen Caesar Pågående

Planforslaget mottatt. forventet førstegangsbehandling høsten 2019.

008/18 15/1949
Lagmannrettens dom - Vurdering av anke
Det vises til lagmannsrettens dom knyttet sak Bjarne Johansen. Vestvågøy kommune vedtar å ikke anke saken til Høyesterett.
Karl Erik Nystad Avsluttet

Vedtaket ble påklaget av nabo Gunnar Myhren. Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak.

Saken endelig avsluttet

12.12.2017
Planutvalget 070/17 15/3386
1. gangsbehandling - Detaljreguleringsplan E10 x Fv 842 Lufthavnveien - planID 1860 2015 03
Det vises til planforslag fra konsulent Asplan Viak på vegne av forslagstiller REMA Etablering Nord AS. Planutvalget gir rådmannen mandat til å gjøre endringene i planforslag datert 24.11.2017, som beskrevet i punktene a - c nedenfor. Med de endringene sendes forslag for detaljregulering E10 x Fv. 842 Lufthavnveien på høring og offentlig ettersyn. Planforslaget med endringene sendt på høring. Utsatt høringsfrist for NFK 16.april 2018.
Jochen Caesar Avsluttet
a.Det tillates ikke adkomst til område «B» via gang- og sykkelveien. Boligen skal ha adkomst via Borgveien fra eksisterende boligområde. Dette krever en liten utvidelse av planområdet, for å regulere den nedre delen av Borgveien, som i dag er regulert til gang- og sykkelvei, til kjørevei. Planforslaget med endringene sendt på høring. Utsatt høringsfrist for NFK 16.april 2018.
Jochen Caesar Avsluttet
b.Eiendom gnr 19 bnr 136 endres tilbake til boligformål – eiendommen skal ikke være selvstendig boligtomt, men tilleggsareal til gnr 19 bnr 46, som det opprinnelig ble fradelt til. Planforslaget med endringene sendt på høring. Utsatt høringsfrist for NFK 16.april 2018.
Jochen Caesar Avsluttet
c.Friområdet (o_GF) øst fra E10 endres til «vegetasjonsskjerm», som buffer mellom E10 og boligområdet. Planforslaget med endringene sendt på høring. Utsatt høringsfrist for NFK 16.april 2018.
Jochen Caesar Avsluttet
071/17 15/4035
Gnr. 106, bnr. 7 - Pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt - klage
1.Planutvalget i Vestvågøy kommune viser til klage fra Rudolf Reiter Edvinsen av 21.06.2016 på vedtak av 02.06.2016 i delegert sak 15/4035. 2.Klagen avslås og pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt opprettholdes. 3.Begrunnelse for vedtaket er at tiltakene er ulovlige. Pålegg om retting ved fjerning, riving og tilbakeføring er ikke etterkommet. Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak.
Lars Kjørven Avsluttet
4.Klagen sendes Fylkesmannen i Nordland for klagebehandling, jf. Fvl. § 33, fjerde ledd. Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak.
Lars Kjørven Avsluttet
072/17 16/1470
Gnr. 43, bnr. 31 - pålegg om riving og ileggelse av tvangsmulkt - klage
Planutvalget viser til klage fra Oddbjørn Gebhardt av 01.10.2017. ·Klage på delegert vedtak nr. 71/17 avslås. ·Vedtak om avslag på søknad om tillatelse til tiltak, pålegg om riving og illeggelse av tvangsmulkt og dagbøter fastholdes. ·Klagen sendes Fylkesmannen i Nordland for klagesaksbehandling. Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak.
Lars Kjørven Avsluttet
073/17 16/550
Gnr. 13, bnr. 97 - dispensasjon fra arealdelplan og Pbl. 1-8 - klagebehandling
Klage på delegert vedtak nr. 16/550 av 18.01.2017 tas  til følge.  Tilsagnet begrunnes med at vilkårene etter PBL.§§ 1-8 og 19-2  er oppfylt. Tiltaket er i strid med delingsforbudet i 30-meters beltet langs vann og vassdrag, men det er vist at fordelene ved tiltaket klart er større enn ulempene. PU tatt klage til følge.
Lars Kjørven Avsluttet
074/17 17/836
Gnr. 137, bnr. 5 - Theodorsdatter, Anne Marie - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og Pbl § 1-8
1. Klage på delegert vedtak i sak 17/836 tas til følge.  2. Begrunnelse er at tiltaket ikke strider i vesentlig grad mot Pbl. § 1-8 og kommuneplanens arealdel. Tiltaket tilsidesetter ikke i vesentlig grad hensynet bak bestemmelsene. Dispensasjonen innebærer fordeler som er klart større enn ulempene. PU tatt klage til følge.
Lars Kjørven Avsluttet
075/17 17/236
Gnr. 17, bnr. 12 - Monica og Sverre Dammen Mathisen - dispensasjon fra arealplan - klagesak
1. Klage på delegert vedtak i sak 17/236 av 28.06.2017 tas til følge.  2. Begrunnelsen er at en dispensasjon er ikke i vesentlig grad strid med kommuneplanens arealdel og vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene i planen og formålsbestemmelsen i Plan- og bygningsloven. Det er fremkommet at en dispensasjon vil gi fordeler som vil være klart større enn ulempene. PU tatt klage til følge
Lars Kjørven Avsluttet
076/17 15/3694
Gnr. 17, bnr. 32 - Unstad, Aggi - dispensasjon/fradeling klagesaksbehandling
1.Klage på delegert vedtak nr. 15/3694 av 07.03.2017 imøtekommes.  2.Begrunnelsen er at en dispensasjon ikke i vesentlig tilsidesetter hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra og hensynene i Plan- og bygningslovens formålsbestemmelse. Dispensasjon innebærer fordeler som klart er større enn ulempene. PU tatt klage til følge.
Lars Kjørven Avsluttet
077/17 17/171
Gnr. 39,0bnr. 20 - Ann-Peggy og Lars-Magne Skullbru - dispensasjon fra kommuneplan - klagebehandling
Saken utsettes til møte i mars måned i påvente av delrapport fra Avinor.
Lars Kjørven Saken ble utsatt
078/17 17/23
Gnr. 66, bnr, 3 - Reidun J. og Johan SIrnes - dispensasjon fra Pbl. §§  1-8 og 19-2 kommunedelplan - klagesaksbehandling
1. Klage på delegert vedtak i sak 17/23 tas til følge.  2. Begrunnelsen er at tiltaket  ikke i vesentlig grad strider mot Pb. § 1-8 og kommuneplanens arealdel. Tiltaket tilsidesetter  ikke hensynene bak bestemmelsene i vesentlig grad. Det er ikke vist at tiltaket innebærer ulemper for noen, men er av stor betydning for tiltakshaver med fordeler som klart er større enn ulempene. PU tatt klage til følge.
Lars Kjørven Avsluttet
3. Det settes vilkår til dispensasjonen som skal  sikre god landskapstilpasning, høy estetisk og arkitektonisk kvalitet, og allmennhetens tilgang og ferdsel jf. fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer, kap. 8.5 pkt. f). PU tatt klage til følge.
Lars Kjørven Avsluttet
079/17 17/1278
Gnr. 39, bnr. 70 - Haug, Kai - dispensasjonssøknad - klagesaksbehandling
1.Klage datert 10.11.2017 fra Rino Ellingsen tas til behandling. Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak.
Lars Kjørven Avsluttet
2.Klage på vedtak i delegert sak 17/1278 tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak.
Lars Kjørven Avsluttet
3.Begrunnelsen er at tiltaket ikke er i strid med PBL. §§ 19-2 og 29-2. Fordelene ved tiltaket er klart større enn ulempene. Bygget er utformet i tråd med dagens krav til visuell utforming. Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak.
Lars Kjørven Avsluttet
4.Saken sendes Fylkesmannen i Nordland til klagebehandling jf. Fvl. § 34. Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak.
Lars Kjørven Avsluttet
080/17 17/1258
Planinitiativ - Oppstart av detaljregulering gnr 10 bnr 16, Hattvikveien Ballstad
1.    Vestvågøy kommune ønsker ikke på det nåværende tidspunkt at det etableres turistvirksomhet på gnr 10 bnr 161 i Hattvikveien. Vedtaket sendt ut.
Jochen Caesar Avsluttet
2.    Begrunnelsen for vedtaket er at eiendommen bør utvikles til helårsbolig med en eller flere boenheter. Selv om avstand til andre overnattingssteder og annen næringsaktivitet ikke er stor, anbefaler kommunen at det ikke tillates etablering av turistvirksomhet på omsøkt eiendom gnr 10 bnr 161. Det kan derfor ikke settes i gang reguleringsarbeid som omsøkt. Vedtaket sendt ut
Jochen Caesar Avsluttet
3.    Bebyggelsen bør ikke legges til det mest eksponerte område på eiendommen. I det kommende arbeid med revidering av kommuneplanens arealdel bør kommunen ta stilling til spørsmålet om det er ønskelig med en kommunal strategi for å tilrettelegge for private som ønsker å utnytte mulighetene som ligger i økt tilstrømming av turister, og mulighet for binæring på privat grunn. Planarbeid med kommuneplanens arealdel er igangsatt
Jochen Caesar Pågående
081/17 17/1499
Planinitiativ - oppstart av regulering - Bobilcamping Holdalsvatnet gnr 76 bnr 14
Vestvågøy kommune støtter planinitiativet for bobilcampingplass på gnr 76 bnr 14 ved Holdahlsvatnet.  I det videre planarbeidet må det tas spesielt hensyn til fuglelivet på og rundt Holdalsvatnet. Det tillates ikke tiltak innenfor de områdene som er avmerket som konfliktområder på kartutsnitt «figur 4» i saksfremlegget. Vedtak sendt ut. Venter på oppstartsmøte
Jochen Caesar Pågående

Venter på planoppstart.

082/17 17/631
Lofotr AS - dispensasjon fra reguleringsplan gnr 93 bnr 50
1.Vestvågøy kommune viser til mottatt søknad om dispensasjon fra planID 2008 03: Reguleringsplan Borg fellesbestemmelse § 1.1 vedrørende nytt bygg på Prestegården gnr 93 bnr 50 den 07.04.17. Sendt ut vedtak
Guro Haug Avsluttet
2.Søknaden om dispensasjon imøtekommes med stillelse av følgende vilkår: Nybygget oppføres med samme takvinkel som Drengestua. Taktekket på nybygget utføres i skifer slik som Presteboligen og Drengestua. Utomhusplan og fasadetegninger framlegges ved byggesøknad som skal ivareta bestemmelse § 5 vedr. eksteriørutforming.
Guro Haug Avsluttet
Utomhusplan skal inneholde detaljer om materialbruk, eksisterende bygningsmasser og nybygg, samt eksisterende og planlagt vegetasjon. Fasadetegninger skal vise sammenheng mellom eksisterende og ny bebyggelse, terreng og vegetasjon.
Guro Haug Avsluttet
3.Begrunnelsen for vedtaket er at vilkårene for dispensasjon iht pbl. §19-2 er oppfylt ved stillelse av vilkår a), b) og c). Det vektlegges at Prestegården ikke har en formell vernestatus, samt at fylkeskommunen som kulturminnemyndighet ikke har merknader til tiltaket. Hensynet blir dermed ikke vesentlig tilsidesatt, og fordelene er klart større enn ulempene.
Guro Haug Avsluttet
4.Der gjelder en tidsfrist for gjennomføring. Dersom tiltaket ikke er igangsatt innen 3 år etter dette vedtaket, faller tillatelse til dispensasjon bort.
Guro Haug Avsluttet
5.Vedtaket har hjemmel etter Plan- og bygningsloven § 19-2. Iht. Plan- og bygningsloven § 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI, kan dette vedtaket påklages innen 3 uker etter at søker har mottatt melding om vedtaket.
Guro Haug Avsluttet
083/17 15/1669
Ny 1.gangsbehandling - Lofoten handelspark - Reguleringsplan - planid 18602015001
1. Vestvågøy kommune viser til detaljregulering for Lofoten handelspark, planID 2015001 med tilhørende plankart datert 3.10.2017, planbeskrivelse og bestemmelser datert 3.11.2017. Høringsfristen har gått ut 16.4.2018. Innsigelse fra SVV mot avkjørsel til Esso fra E10. Saken legges frem til behandling før sommeren 2018.
Jochen Caesar Avsluttet
2. Vestvågøy kommune godkjenner forslaget til detaljregulering for Lofoten handelspark, planID 2015001 med tillegg av inn- og utkjøring Idrettsgata til Esso. Forslaget legges ut på høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen har gått ut 16.4.2018. Innsigelse fra SVV mot avkjørsel til Esso fra E10. Saken legges frem til behandling før sommeren 2018.
Jochen Caesar Avsluttet
3. Begrunnelsen for vedtaket er at det er et behov å tilrettelegge for ny adkomstveg til handelsområdet, Lofoten handelspark. Den nye adkomstveien vil avlaste Idrettsgata og bidra til å bedre forholdene for trafikken i Idrettsgata. Etablering av ny rundkjøring på E10 sør for XL Bygg må være etablert før ny videregående skole kan tas i bruk. Høringsfristen har gått ut 16.4.2018. Innsigelse fra SVV mot avkjørsel til Esso fra E10. Saken legges frem til behandling før sommeren 2018.
Jochen Caesar Avsluttet
4. Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-10. Høringsfristen har gått ut 16.4.2018. Innsigelse fra SVV mot avkjørsel til Esso fra E10. Saken legges frem til behandling før sommeren 2018.
Jochen Caesar Avsluttet
Rådmannen bes redegjøre for følgende forhold før 2.gangsbehandling: a) Gjennomarbeidet kostnadsoverslag basert på avklarte grunnforhold. Ansvarlig for prosjektering/bygging av rundkjøring og veisystem må være avklart. b) Avklaring juridisk eksisterende avtaler opp mot nye avtaler. c) Refusjon også Leknessletta. Høringsfristen har gått ut 16.4.2018. Innsigelse fra SVV mot avkjørsel til Esso fra E10. Saken legges frem til behandling før sommeren 2018.
Jochen Caesar Avsluttet
084/17 171540
Planinitiativ - oppstart av detaljregulering Skjærbrygga hotell, Stamsund, gnr 53 bnr 56
Vestvågøy kommune er positive til igangsetting av reguleringsarbeid for etablering av et hotell/overnatting i tilknytning til Skjærbrygga i Ytre Stamsund. Følgende føringer skal gjelde for det videre planarbeidet: Lokalisering, utforming, byggehøyde og materialvalg skal skje i dialog med kulturminneavdelingen i Nordland fylkeskommune. Vedtak sendt ut. Oppstartsmøte avholdt. Venter på eventuell planforslag.
Jochen Caesar Avsluttet
14.11.2017
Planutvalget 061/17 17/1755
Igangsetting av planarbeid - kommuneplanens arealdel
1.Vestvågøy kommunestyre ber rådmannen sette i gang arbeid med revidering av kommuneplanens arealdel snarest mulig. 2.For å ha mulighet til samordnet og helhetlig planlegging tillates det ikke oppstart av reguleringsarbeid for etablering av nye boligområder og fritidsboligområder i strid med overordnet plan, før kommuneplanens arealdel er ferdigstilt.
Jochen Caesar Oversendt kommunestyret
062/17 15/1669
Ny 1.gangsbehandling - Lofoten handelspark - Reguleringsplan - planid 18602015001
Saken utsettes. Planforslaget vedtatt sendt på høringi i møte 12.12.17.
Jochen Caesar Avsluttet
063/17 17/1756
Prinsippsak om oppstart av reguleringsplanarbeid
1.Planutvalget vedtar at alle private planinitiativ skal fremlegges planutvalget til vurdering om planarbeidet skal settes i gang, eller om planinitiativet skal stoppes.
Jochen Caesar Oversendt kommunestyret
2.Planutvalget fastsetter planområdet og kan gi føringer for det videre planarbeidet.
Jochen Caesar Oversendt kommunestyret
3.Gebyr for administrativt arbeid knyttet til fremleggelse av politisk sak fastsettes årlig i sak «betalingssatser». For år 2018 foreslås det sats kr 5.000,- for planinitiativ i tråd med overordnet regelverk, og kr 7.500,- for planinitiativ i strid med overordnet plan.
Jochen Caesar Oversendt kommunestyret
064/17 15/2650
Kommuneplanens samfunnsdel 2017 - 2029, 2.g.behandling
1.Styringsgruppens justeringer av forslag til kommuneplanens samfunnsdel tas til følge. 2.Forslag til «Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2029» for Vestvågøy kommune, datert 7.11.17 vedtas, jfr. PBL § 11-15.
Hans Kristian Dolmen (borttagen) Oversendt kommunestyret
065/17 16/550
Gnr. 13, bnr. 97 - dispensasjon fra arealdelplan og Pbl. 1-8 - klagebehandling
Saken utsettes. PU tatt klage til følge
Lars Kjørven Avsluttet
066/17 17/836
Gnr. 137, bnr. 5 - Theodorsdatter, Anne Marie - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og Pbl § 1-8
Saken utsettes. PU tatt klage til følge.
Lars Kjørven Avsluttet
067/17 15/3694
Gnr. 17, bnr. 32 - Unstad, Aggi - dispensasjon/fradeling klagesaksbehandling
Saken utsettes. PU imøtekom klage.
Lars Kjørven Avsluttet
068/17 17/171
Gnr. 39,0bnr. 20 - Ann-Peggy og Lars-Magne Skullbru - dispensasjon fra kommuneplan - klagebehandling
Saken utsettes. Utsatt i påvente av rapport fra Avinor.
Lars Kjørven Saken ble utsatt
069/17 17/23
Gnr. 66, bnr, 3 - Reidun J. og Johan SIrnes - dispensasjon fra Pbl. §§  1-8 og 19-2 kommunedelplan - klagesaksbehandling
Saken utsettes. PU tatt klage til følge. Vilkår om tilpassing mv.
Lars Kjørven Avsluttet med avvik
17.10.2017
Planutvalget 058/17 17/1278
Haug Kai - Dispensasjon fra kommuneplan gnr 39 bnr 70
1.Vestvågøy kommune viser til mottatt søknad fra Kai Haug om dispensasjon fra planID 2008 07: Kommuneplanens arealdel for etablering av bolig og garasje på gnr 39 bnr 70 den 11.08.17.  2.Søknad om dispensasjon imøtekommes. Vedtak er påklagd. Klagesak behandlet av Fylkesmannen. Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av 17.10.17. Avgjørelsen kan ikke påklages videre jf. forvaltningsloven § 28.
Guro Haug Avsluttet
3.Begrunnelsen for vedtaket er at vilkårene for dispensasjon iht pbl. §19-2 er oppfylt. Hensynene blir ikke vesentlig tilsidesatt og fordelene er klart større enn ulempene.    4.Der gjelder en tidsfrist for gjennomføring. Dersom tiltaket ikke er igangsatt innen 3 år etter dette vedtaket, faller tillatelse til dispensasjon bort.  5.Vedtaket har hjemmel etter Plan- og bygningsloven § 19-2.
Guro Haug Avsluttet
Iht. Plan- og bygningsloven § 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI, kan dette vedtaket påklages innen 3 uker etter at søker har mottatt melding om vedtaket.
Guro Haug Avsluttet
059/17 16/1687
Hattvika AS - dispensasjon fra kommunedelplan Ballstad og deling gnr. 10 bnr 1
Vestvågøy komme gir tillatelse til fradelig og omdisponering til boligformål til tomt 1 og tomt 2 som vist i kartgrunnlaget. Begrunnelse: Området ligger innfor området disponert til: •Combiner formål –K3 •Grønnstruktur •Kulturminner – H5 40_2 (Hovedgården)
Lars Kjørven Pågående
Området kan etter gjeldnde plan bebygges til forretning, fritid og turistformål. Å tillate og bebygge området til bolig, når planen gir åpning for bebyggelse der 1.etasje forbeholdes forretninger, utsalg, kontorer, tjenesteyting, håndverk, ansees ikke som vesentlig endring, hva gjeder utnyttelse av arealet.  Viser til at det innenfor K3 har kommunen tidligere godkjent boligbygg.
Lars Kjørven Pågående
060/17 15/4034
Hansen, Jan Edias - pålegg om retting, opphør av bruk gnr. 94, bnr 8 - klagebehandling
Saken utsettes slik at tiltakshaver har mulighet til å søke om de aktuelle tiltak. Frist settes til utgangen av november 2017. Dersom søknad ikke er kommet innen fristen vil saken bli behandlet slik den foreligger. Avventer fylkesmannens behandling
Lars Kjørven Pågående
19.09.2017
Planutvalget 048/17 17/1268
Lofotprodukt AS - Søknad om dispensasjon gnr 17 bnr 156, 3 og 152
1.       Vestvågøy kommune viser til mottatt søknad dispensasjon fra planID 2012 01/2012 02: Kommunedelplan Leknes/Gravdal og planID 2009 03: Reguleringsplan Storeidøya Industriområde vedrørende gnr 17 bnr 156, 3 og 152, den 08.08.17. Sendt ut vedtak
Guro Haug Avsluttet
2.       Søknad om dispensasjon imøtekommes som midlertidig dispensasjon i inntil tre år fra vedtaksdato, slik at man får gjennomført regulering av området. Følgende vilkår stilles: A.      Det igangsettes regulering av området umiddelbart slik at man får vurdert konsekvenser for blant annet miljø, naturmangfold, samfunn, estetisk utforming av omgivelsene, tilgjengelighet for allmennheten samt sikre langsiktige løsninger for Storeidøya. Sendt ut vedtak
Guro Haug Avsluttet
3.       Begrunnelsen for vedtaket er at vilkårene for dispensasjon iht pbl. §19-2 er oppfylt ved stillelse av vilkår, jf. pbl. § 19-2 første ledd andre punktum, kommunens adgang til å stille vilkår. Sendt ut vedtak
Guro Haug Avsluttet
4.       Der gjelder en tidsfrist for gjennomføring. Dersom tiltaket ikke er igangsatt innen 3 år etter dette vedtaket, faller tillatelse til dispensasjon bort. Sendt ut vedtak
Guro Haug Avsluttet
049/17 16/1550
Ny offentlig høring - reguleringsendring Skreda  - Vestvågøy kommune
1.Vestvågøy kommune ved Planutvalget viser til søknad om endring av plan-ID: 1860 200801: reguleringsplan for Skreda. Planforslaget har plan-ID: 1860 201607 og omfatter plankart, bestemmelser og planbeskrivelse datert 7.9.2017. 2.Vestvågøy kommune ved Planutvalget vedtar å sende forslag til endring av reguleringsplan for Skreda, plan-ID: 1860 201607, ut på høring og offentlig ettersyn. Planforslaget sendt på høring. Saken fremlagt til sluttbehandling.
Eva-Mari Rahkola Avsluttet
3.Begrunnelsen for vedtaket er det er behov for flere overnattingssteder i kommunen, og området anses som egnet til dette. Planforslaget vil fremme næringsutvikling. 4.Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-12. Planforslaget sendt på høring. Saken fremlagt til sluttbehandling.
Eva-Mari Rahkola Avsluttet
050/17 16/618
Offentlig ettersyn - reguleringsendring Apotekergården - Vestvågøy kommune
Planutvalget vedtar å legge ut reguleringsplan for Apotekergården med plankart datert 15.06.2017, situasjonslan (25.08.17), bestemmelser (25.08.2017) og planbeskrivelse datert 30.06.2017 til offentlig ettersyn, PlanID: 201601. Planforslaget sendt på høring. Saken fremlagt til sluttbehandling.
Eva-Mari Rahkola Avsluttet
051/17 16/1463
2.gangsbehandling - reguleringsendring - Storgata - Meierikvartalet - Vestvågøy kommune
Behandling av saken utsettes til nytt møte 25. september
Eva-Mari Rahkola Oversendt kommunestyret
052/17 17/469
2.gangsbehandling - Reguleringsendring Lekneskroken gnr 18 bnr 20 - Vestvågøy kommune
Behandling av saken utsettes til nytt møte 25. september.
Eva-Mari Rahkola Oversendt kommunestyret
053/17 16/1463
2.gangsbehandling- reguleringsendring - Storgata- Rundkjøringen - Vestvågøy kommune
Vestvågøy kommunestyre egengodkjenner reguleringsendring Storgata – Rundkjøringen med plankart og bestemmelser (31.08.2017), og planbeskrivelse datert 23.03.2017.            Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-12.
Eva-Mari Rahkola Oversendt kommunestyret
054/17 17/1448
Orienteringer
Det var ingen orienteringer i dagens møte.
Lisa Mevold Avsluttet
25.09.2017
Planutvalget 055/17 16/1463
2.gangsbehandling - reguleringsendring - Storgata - Meierikvartalet - Vestvågøy kommune
Vestvågøy kommunestyre egengodkjenner reguleringsendring Storgata – Meierikvartalet med plankart og bestemmelser (31.08.2017), og planbeskrivelse datert 23.03.2017. Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-12.
Eva-Mari Rahkola Oversendt kommunestyret
056/17 17/469
2.gangsbehandling - Reguleringsendring Lekneskroken gnr 18 bnr 20 - Vestvågøy kommune
Vestvågøy kommunestyret egengodkjenner reguleringsendring Lekneskroken gnr 18, bnr 20 med plankart (08.05.2017), bestemmelser (31.08.2017) og planbeskrivelse datert 23.03.2017  PlanID: 201701. Vedtak med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 og 12 -12.
Eva-Mari Rahkola Oversendt kommunestyret
057/17 16/1463
2.gangsbehandling- reguleringsendring - Storgata- Rundkjøringen - Vestvågøy kommune
Vestvågøy kommunestyre egengodkjenner reguleringsendring Storgata – Rundkjøringen med plankart og bestemmelser (31.08.2017), og planbeskrivelse datert 23.03.2017.            Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-12.
Eva-Mari Rahkola Oversendt kommunestyret
22.08.2017
Planutvalget 045/17 16/2177
2. gangsbehandling - Detaljregulering Hellesjyen småbåtanlegg - Vestvågøy kommune
Vestvågøy Kommunestyret egengodkjenner reguleringsplan Hellesjyen småbåtanlegg med plankart og bestemmelser (23.03.2017) og planbeskrivelse datert 23.03.2017  PlanID: 201701.  Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-12.
Eva-Mari Rahkola Oversendt kommunestyret
046/17 16/440
Klagesaksbehandling - Knut Gjernes - Reguleringsplan Sykehusbakken - Vestvågøy kommune
Saken utgår med begrunnelse i forvaltningslovens § 28 og i følge Vestvågøy kommunes delegasjonsreglement er Formannskapet klageorgan.   Saken må derfor trekkes fra sakslisten i dag, og fremmes i Formannskapets møte senere i dag. behandlet i formannskapet 22.8.17
Eva-Mari Rahkola Avsluttet
047/17 17/1295
Orienteringer
Nordland Fylke har  innkalt til Byromsseminar 20 og 21. september 2017 med fokus på Leknes sentrum. Eva-Marie Rakhola orienterte om agenda.   Evnt. ytterligere informasjon sendes ut til alle kommunestyrerepresentantene også de som ikke møter på seminaret Byromsseminar ble gjennomført.
Eva-Mari Rahkola Avsluttet
07.07.2017
Planutvalget 040/17 15/4134
Sandberg Siv Malnes og Tommy - Dispensasjon fra reguleringsplan gnr 51 bnr 106 - Klagebehandling
1. Klagen tas til følge. 2. Gjerdet må senkes i samsvar med Statens Vegvesens minimumskrav til frisiktsone i forhold til gang- og sykkelstien langs FV 817.     Begrunnelse:  ivareta trafikksikkerheten. 3. Begrunnelsen for vedtaket er at vilkårene for dispensasjon ihht pbl. §19-2 er oppfylt.  Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra blir ikke vesentlig tilsidesatt og fordelene anses som større enn ulempene.
Karl Erik Nystad Avsluttet
041/17 16/1948
Nøkkevangen Brita og Hans Emil - Bolig gnr 1 bnr 61 - Klagebehandling
Planutvalget i Vestvågøy kommune viser til klage fra Bjørn Arne og Wenche Bendiksen mottatt 8. Februar 2017: 1. Klage på delegert vedtak nr. 226/16 av 18. oktober 2016 avslås. 2. Tillatelse til oppføring av enebolig på gnr 1 bnr 61 opprettholdes. Vedtak opphevet av fylkesmannen. Ny behandling i PU i juni 18
Karl Erik Nystad Pågående

Ny byggesøknad behandlet og innvilget.

Klage på dette vedtaket er mottatt og behandlet. FO vedtok å avvise klagen og sende den til Fylkesmannen for endelig behandling

3. Klagen gis ikke utsettende virkning jf. fvl. § 42. 4. Klagen sendes til Fylkesmannen i Nordland for endelig klagebehandling jf. forvaltningsloven § 33 fjerde ledd. 5. Begrunnelsen for vedtaket er at omsøkt tiltak med terrengheving ikke medfører betydelige ulemper for naboeiendommen. Vedtak opphevet av fylkesmannen. Ny behandling i PU i juni 18
Karl Erik Nystad Pågående

Jfr sak Nøkkevangen

Ny byggesøknad behandlet og innvilget.

Klage på dette vedtaket er mottatt og behandlet. FO vedtok å avvise klagen og sende den til Fylkesmannen for endelig behandling

042/17 17/469
Offentlig ettersyn - Reguleringsendring Lekneskroken gnr 18 bnr 20 - Vestvågøy kommune
Planutvalget vedtar å legge ut reguleringsplan Lekneskroken med plankart, bestemmelser (datert 08.05.2017) og planbeskrivelse (datert 29.06.2017) til offentlig ettersyn, PlanID: 200709. Avtale om makebyytte  bør være avklart ved 2. gangs behandling.  Reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn umiddelbart. Det tas ikke inn andre bestemmelser enn de som er fremlagt i planbestemmelsene. Planforslaget sendt på høring. Saken fremlagt til sluttbehandling.
Eva-Mari Rahkola Avsluttet
043/17 17/1141
Spørsmål
Ingen spørsmål til planutvalget 07.07.2017
Lisa Mevold Avsluttet
044/17 17/1141
Referatsaker
Referatsakene  tas enst. til orientering.
Lisa Mevold Avsluttet
13.06.2017
Planutvalget 030/17 15/4614
Klage på avslag fradeling gnr 77 bnr 1 - Are Eltoft
Vestvågøy kommune viser til mottatt søknad om fradeling /dispensasjon fra Are Eltoft, den 08.12.2015, gnr 77/bnr 1.  1.Søknaden om fradeling og dispensasjon innvilges. 2.Tomt fradeles som frittstående tomt, dvs at foreslått langsgående stripe fjernes. I stedet må tomt sikres en tinglyst veirett fra dagens driftsbygninger og over dyrket mark frem til tomt.
Asbjørn Horn Avsluttet
3.Fordelene med å fradele/dispensere ansees å være klart større enn ulempene. Ny jordlov vektlegger bosetting i økt grad, og nedbygging av dyrket areal vurderes å være minimal, jfr uttalelse fra Norsk Landbruksrådgivning Lofoten.   4.Jordlovsbehandling datert 1.6.2017 har innstilt positivt ift søknaden. 5.Vedtaket har hjemmel etter Plan- og bygningsloven § 19-2.
Asbjørn Horn Avsluttet
031/17 15/4588
Mottatt klage - Klausen Trond - Fradeling/dispensasjon gnr 79 bnr 6
Vestvågøy kommune viser til mottatt søknad om fradeling /dispensasjon fra Trond Klausen, den 24.11.2015, gnr 79/bnr 6.   1.Søknaden om fradeling og dispensasjon innvilges. 2.Fordelene med å fradele/dispensere ansees å være klart større enn ulempene. Ny jordlov vektlegger bosetting i økt grad, og nedbygging av dyrket areal vurderes å være minimal, jfr uttalelse fra Landbruksfaglig ansvarlig.
Asbjørn Horn Avsluttet
3.Jordlovsbehandlingen i Vestvågøy kommune har innstilt positivt ift søknaden. 4.Søker bes vurdere om landbruksinteressene kan bli bedre ivaretatt ved å legge adkomstvei nærmere gårdstunet, jf. fylkesmannens uttalelse. 5.Vedtaket har hjemmel etter Plan- og bygningsloven § 19-2.
Asbjørn Horn Avsluttet
032/17 16/1621
Vestvågøy kommune - Lovlighetskontroll dispensasjon ny kommunal barnehage Leknes
Rådmannen viser til krav om lovlighetskontroll framsatt av representantene Pål Kruger, Bjørnar Harviksen og Magnus Ellingsen datert 21.3.2017, for sak 018/17 – sak 16/1621 – dispensasjon fra kommunedelplan Leknes/Gravdal til bygging av ny kommunal barnehage på gnr. 40, bnr 175, 176. Vedtaket oversendt til Fylkesmannen, som godkjente saken.
Siw Niva Lothe Avsluttet
1.Planutvalget oppretterholder sitt vedtak om dispensasjon til bygging av ny kommunal barnehage på gnr. 40, bnr 175, 176 og saken oversendes Fylkesmannen i Nordland for lovlighetskontroll. Vedtaket oversendt til Fylkesmannen, som godkjente saken.
Siw Niva Lothe Avsluttet
2.Begrunnelse for vedtaket er at behandlingen av søknad om dispensasjon til bygging av ny kommunal barnehage i henhold til vedtak i sak 018/17 saksID: 16/1621 er i tråd med plan- og bygningslovens § 19-2, og de vurderingskriterier som er gitt i henhold til denne lov. Søker ved PI har lagt fram påkrevd dokumentasjon og saksbehandlingen har fulgt gjeldende rutiner for behandling av dispensasjoner og er dermed innholdsmessig lovlig i henhold til kommunelovens § 59. Vedtaket oversendt til Fylkesmannen, som godkjente saken.
Siw Niva Lothe Avsluttet
Planutvalget har vedtatt tidsbegrenset dispensasjon med vilkår om regulering, noe som er innenfor de demokratiske prinsipper som ligger i kommunens mulighet til å gi unntak i loven når særlige grunner foreligger og det vurderes at avgjørelsen er truffet av rett myndighet og på lovlig vis i henhold til kommunelovens § 59. Vedtaket oversendt til Fylkesmannen, som godkjente saken.
Siw Niva Lothe Avsluttet
033/17 16/1463
Offentlig ettersyn-Reguleringsplan Storgata- Meierikvartalet - reguleringsendring Rundkjøringen- Vestvågøy kommune
1.Vestvågøy kommune ved Planutvalget vedtar å legge ut endring av detaljreguleringsplan – (P-ID 1860-201210) Storgata – Meieriet med tilhørende plankart (29.05.17), bestemmelser (03.09.13), til offentlig ettersyn jf. Plan – og bygningsloven § 12-10. Planforslaget sendt på høring. Saken fremlagt til sluttbehandling.
Eva-Mari Rahkola Avsluttet
034/17 16/1463
Offentlig ettersyn - reguleringsendring Storgata-Meierikvartalet - 1.gangsbehandling - Vestvågøy kommune
1.Vestvågøy kommune ved Planutvalget vedtar å legge ut endring av detaljreguleringsplan (P-ID 1860-201210) Storgata – Meieriet med tilhørende plankart (29.05.17), bestemmelser 03.09.13) til offentlig ettersyn jf. Plan –og bygningsloven § 12-10. Planforslaget sendt på høring. Saken fremlagt til sluttbehandling.
Eva-Mari Rahkola Avsluttet
035/17 15/1321
2.gangsbehandling - reguleringsplan Fv 818 - gang - og sykkelveg Gravdal-Ballstad - Vestvågøy kommune
Vestvågøy kommunestyre viser til fremlagt reguleringsplanforslag Fv 818, Gang og Sykkelvei Gravdal – Ballstad, med plankart datert 18.05.2017 og bestemmelser 02.06.2017 og planbeskrivelse mai 2017,planID: 1860 201502. Vestvågøy kommunestyre egengodkjenner fremlagt forslag til reguleringsplan Fv 818, Gang og Sykkelvei Gravdal – Ballstad.
Eva-Mari Rahkola Oversendt kommunestyret
036/17 15/4179
Valg av ny barnas representant i plansaker resten av valgperioden 2015 - 2019
Saken oversendes kommunestyret uten innstilling.
Lisa Mevold Oversendt kommunestyret
037/17 15/1520
Himmelsteinveien - avklaring regulering
Det vises til sak knyttet regulering av gang- og sykkelvei Himmelsteinveien. 1.Det igangsettes regulering snarest av Himmelsteinveien. Vestvågøy kommune tar initiativ til dette arbeidet. Dialog med entreprenør og innbyggerforening om saken. Det har vært befaring vedr standard på vei.
Siw Niva Lothe Pågående
2.Kostnader knyttet til reguleringsarbeidet dekkes 50/50 mellom Vestvågøy kommune og utbygger. Før reguleringsarbeidet igangsettes, inngås det skriftlig avtale mellom Vestvågøy kommune og utbygger. 3.Kostnader knyttet til gang- og sykkelvei dekkes i sin helhet av privat utbygger.
Siw Niva Lothe Pågående
038/17 15/4157
Planutvalget - prioritering av oppgaver
Planutvalget vedtar følgende prioritering ift reguleringsplaner, dispensasjoner, fradelinger og klagesaker:  1.Søknadsdato angir plass i kø.  Når det foreligger behov/ønsker som tilsier at søknadsdato må fravikes, benyttes følgende prioritering:  2.Næringsformål 3.Boligformål 4.Fritidsformål
Asbjørn Horn Avsluttet
039/17 15/2069
Forhåndsuttalelse ift mulig etablering av leirduebane i Skifjord
Det vises til henvendelse fra Vestvågøy jeger- og fiskerforening, hvor det bes om forhåndsuttalelse fra planutvalget ift å starte med reguleringsplan knyttet til etablering av leirduebane i Skifjord.  1.Planutvalget stiller seg positiv til planene.  2.Utarbeidelse av reguleringsplan må bekostes i sin helhet av Vestvågøy jeger- og fiskerforening.
Asbjørn Horn Avsluttet

Dette politisk vedtak trenger ingen oppføling, annet enn at vedtak forkynnes for VJFF. Dette er utført.

3.Vestvågøy jeger- og fiskerforening må ta økonomisk høyde for at selv om planutvalget er positiv til planene, så kan prosessen stoppe opp, eller at planene ikke blir realisert, hvis det oppstår protester/innsigelser, arealkonflikter og lignende. 4.En evt leieavtale må sikre at arealene kan frigis dersom behovene tilsier det.
Asbjørn Horn Avsluttet

Det politiske vedtak trenger ingen oppfølging. Det "står på egne bein".

30.05.2017
Planutvalget 029/17 17/892
Søknad om dispensasjon fra krav om reguleringsplan
Vestvågøy kommune viser til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  1.Det gis dispensasjon fra kravet om reguleringsplan for gjennomføring av tiltak på eiendom gnr 85 bnr 44. 2.Dersom tiltaket ikke er igangsatt innen 3 år faller tillatelsen bort. 3.Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 19-2 Tiltak gjennomført
Karl Erik Nystad Avsluttet
16.05.2017
Planutvalget 027/17 16/2177
Offentlig ettersyn - Detaljregulering Hellesjyen småbåtanlegg gnr 51, bnr 57, 122,123 og 7 - Vestvågøy kommune
Planutvalget vedtar å legge ut reguleringsplan Hellesjyen småbåtanlegg med plankart og bestemmelser (23.03.2017) og planbeskrivelse datert 23.03.2017  til offentlig ettersyn, PlanID: 201701. Planforslaget sendt på høring. Saken fremlagt til sluttbehandling.
Eva-Mari Rahkola Avsluttet
026/17 16/1955
Offentlig reguleringsplan Buksnes Skole - 2.gangsbehandling - Vestvågøy kommune
1.Vestvågøy kommunestyre viser til fremlagt forslag til offentlig detaljregulering Buksnes skole med plankart datert 21.04.2017 og bestemmelser datert 11.04.2017 og planbeskrivelse datert 10.11.2016, planID: 1860 201405
Eva-Mari Rahkola Oversendt kommunestyret
2.Vestvågøy kommunestyre egengodkjenner fremlagt forslag til offentlig detaljregulering Buksnes Skole med følgende endringer: ·Justering av adkomst til eiendom 16/251 og justering av kantstopp i Gravdalsgata  ·
Eva-Mari Rahkola Oversendt kommunestyret
Tillegg til rekkefølgebestemmelsen § 2.2:  1.Fortau må være opparbeidd før det blir gitt midlertidig brukstillatelse for Veg (V) 2.Parkeringsplass(o_P) skal være ferdig opparbeidd før det blir gitt ferdigattest for opparbeidelse av fortau (SF) 3.Sykkelparkering skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest til veg   Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-12.
Eva-Mari Rahkola Oversendt kommunestyret
028/17 17/811
028/17: Reg.plan Storeidøya Industriområde - revidering
Vestvågøy kommune vedtar oppstart på revidering av planområde «Storeidøya Industriområde» Jf pbl § 12-8, med følgende plan ID:   PlanID-200302   Svanvatnet Travpark PlanID-200602   Storeidøya Industriområde PlanID-200902   Masseuttak Storeidøya PlanID-200903   Storeidøya Industriområde endring 2009  Formålet er å revidere reguleringsplanen for å gi plass til ny virksomhet og tilrettelegge for eksisterende aktivitet.
Asbjørn Horn Pågående
09.05.2017
Planutvalget 025/17 17/761
Orienteringer
Tatt til orientering
Lisa Mevold Avsluttet
25.04.2017
Planutvalget 019/17 16/2010
Tillatelse til tiltak - gnr 39 bnr 70 - klagebehandling - utsatt sak
1.Planutvalget i Vestvågøy kommune viser til klage fra Rino Ellingsen på byggetillatelse gitt i delegert sak 237/16 07.11.16, mottatt 21.11.16. 2.Klage avslås og byggetillatelsen for oppføring av enebolig på gnr 39 bnr 70 opprettholdes. Fylkesmannen opphevet vedtaket. PU har fattet nytt vedtak
Karl Erik Nystad Avsluttet
3.Begrunnelsen for vedtaket er at det ikke er funnet saksbehandlingsfeil som medfører at tillatelsen er ugyldig jf. fvl. § 41. 4.Klagen gis ikke utsettende virkning jf. fvl. § 42. 5.Klagen sendes til Fylkesmannen i Nordland for endelig behandling, jf. fvl. § 33 fjerde ledd første setning. Fylkesmannen opphevet vedtaket. PU har fattet nytt vedtak
Karl Erik Nystad Avsluttet
020/17 15/1742
Breivik Andreas - Sikring av brønner gnr 2 bnr 1 - klagebehandling
1.Planutvalget i Vestvågøy kommune viser til klage fra Andreas Breivik på delegert sak 264/15 av 19.11.15, mottatt 10.12.15. 2.Klage avslås, og pålegg om sikring av brønner på gnr 2 bnr 1 og ileggelse av tvangsmulkt opprettholdes. Fylkesmannen har stadfestet kommunens vedtak i brev datert 21.08.17
Karl Erik Nystad Avsluttet
3.Begrunnelsen for vedtaket er at kommunen ikke har registrert hvilke eiendommer som skal ha brukt brønnene.  4.Klagen sendes til Fylkesmannen i Nordland for endelig behandling, jf. fvl. § 33 fjerde ledd første setning. Fylkesmannen har stadfestet kommunens vedtak i brev datert 21.08.17
Karl Erik Nystad Avsluttet
021/17 16/1696
Wilhelmsen Paul - Disp. fra kommunedelplan Ballstad gnr 11 bnr 148
Guro Haug
1.Planutvalget i Vestvågøy kommune viser til mottatt søknad om dispensasjon fra planID 1860 2012 03: kommunedelplan for Ballstad den 12.09.16 og 13.02.17.  2.Søknaden om dispensasjon for (1.) uthus imøtekommes. Vilkårene for dispensasjon iht pbl. §19-2 er oppfylt. Sendt ut vedtak
Guro Haug Avsluttet
3. Søknad om dispensasjon for (2) fylling innvilges. Vilkårene for dispensasjon i hht. PBL § 19 - 2 vurderes som oppfylt. Planutvalget vurderer ikke saken som presendensskapende. Omfanget og plasseringen av fyllingen vil skape beskjedne endringer. Området med fylling i sjø preger mange områder på Ballstad. Fuglemangfoldet i dette spesifikke området blir ikke nevneverdig berørt. 4.Vedtaket har hjemmel etter Plan- og bygningsloven § 19-2. Sendt ut vedtak
Guro Haug Avsluttet
022/17 17/671
Orienteringer
Tatt til orientering
Lisa Mevold Avsluttet
023/17 15/2172
Wilhelmsen Paul Lars - Dispensasjon fra kommuneplan Ballstad gnr 11 bnr 148
1.Planutvalget i Vestvågøy kommune viser til mottatt søknad om dispensasjon for utvidelse av fritidsbolig/naust på gnr 11 bnr 148 på Ballstad. 2.Søknad om dispensasjon fra komunedelplan Ballstad planID 201203 og kommuneplanens arealdel planID 2008 innvilges. 3.Begrunnelsen er at boligens utforming og størrelse ikke vil bryte med eksisterende bygningsmasse i området. Vilkåene i PBL 19 - 2 andre ledd ansees oppfylt.
Anne-Marte Tøgersen Avsluttet
024/17 16/440
Offentllig reguleringsplan Sykehusbakken - 2. gangsbehandling - Vestvågøy kommune
1.Vestvågøy kommunestyre viser til fremlagt forslag til offentlig detaljregulering Sykehusbakken planID: 1860 201404 med plankart datert 19.09.2016 ,bestemmelser (11.04.17) og planbeskrivelse datert 21.10.2014. 2.Vestvågøy kommunestyre egengodkjenner fremlagt forslag til offentlig detaljregulering Sykehusbakken med følgende endringer:
Eva-Mari Rahkola Oversendt kommunestyret
Rekkefølge 3.Fortau må være opparbeidd før det blir gitt midlertidig brukstillatelse for Veg (V) 4.Parkeringsplassene (PP1, PP2 og PP3) skal være ferdig opparbeidd med grønnstruktur, med trær og beplantning før det blir gitt ferdigattest for Veg (V) 5.Sykkelparkering skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest til veg
Eva-Mari Rahkola Oversendt kommunestyret
Kjøreveg (V1) a.Det skal utarbeides skiltplan for området, som godkjennes av Statens Vegvesen. b.Frisiktlinje og veg (frisiktsonen) skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 meter over tilgrensende veg.
Eva-Mari Rahkola Oversendt kommunestyret
21.03.2017
Planutvalget 012/17 17/444
Orienteringer
Tatt til orientering
Kjell Idar Berg Avsluttet
013/17 15/4762
Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 2. gangs behandling
1. Planutvalget viser til privat forslag til detaljregulering for Hellesjyen boligfelt II med tilhørende plankart datert 20.10.16, bestemmelser og planbeskrivelse datert 19.10.16, PlanID: 201606.
Linnea Kvinge Karlsen Oversendt kommunestyret
2.  Planutvalget vedtar å sende detaljregulering for Hellesjyen boligfelt II, planID: 201606, ut på høring og offentlig ettersyn med følgende justeringer:
Linnea Kvinge Karlsen Oversendt kommunestyret
1. Det tegnes inn avkjørselspiler til alle boligtomtene i område B3. 2. Planutvalget vedtar å bevare den inntegnede byggegrensen på 4m mot bekk. Dette for  å gi tomtene større attraktivitet. 3. Område G Grønnstruktur endres til LNF-N Naturområde. Samme bestemmelser overføres til LNF-N-formålet.
Linnea Kvinge Karlsen Oversendt kommunestyret
4. Endring av bestemmelse  § 2.7 Utforming: · Store skjæringer og fyllinger skal unngås. Det skal tilstrebes å tilpasse seg eksisterende terreng i størst mulig grad, blant annet gjennom valg av hustype og plassering.  Terrenget mellom tomter skal gis en jevn overgang.  Grøfter i forbindelse med veganlegg og eventuelle skråninger for øvrig skal tilsås og gis en tiltalende utforming.
Linnea Kvinge Karlsen Oversendt kommunestyret
5. Endring av bestemmelse  § 3.2 Uteoppholdsareal (BUT): · Området med signatur BUT er felles uteoppholdsareal for B1 og B2. Området skal tilrettelegges med beplantning, grillplass, benker, flere elementer for lek og ellers gis en tiltalende utforming. ? Naturlig terreng skal utnyttes som en kvalitet for opphold og lek ved utforming av området.  Det skal benyttes naturlike eller naturlige materialer slik som tre og stein ved møblering av området.
Linnea Kvinge Karlsen Oversendt kommunestyret
1.Begrunnelsen for vedtaket er at planforslaget er i tråd med overordnet plan. 2.Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-10.
Linnea Kvinge Karlsen Oversendt kommunestyret
014/17 15/4540
Hansen Bjørn Ronny - Fradeling/dispensasjon gnr 13 bnr 44 - klagebehandling
1.Planutvalget i Vestvågøy kommune viser til klage fra Bjørn Ronny Hansen på vedtak av 23.12.15, mottatt 28.01.26. 2.Klagen tas til følge og dispensasjon fra kommuneplanens arealdel planID 200807 for fradeling av gnr 13 bnr 44 til boligformål tillates. 3.Begrunnelsen for klagen er at det skal bygges gang- og sykkelveg mellom eiendommen og tettstedet Ballstad, samt at fradelingen skjer mot allerede eksisterende bebyggelse. Fradeling gjennomført
Karl Erik Nystad Avsluttet
015/17 16/2010
Tillatelse til tiltak - gnr 39 bnr 70 - klagebehandling
Saken utsettes til planutvalgets møte  25. april 2017.
Anne-Marte Tøgersen Saken ble utsatt
016/17 17/76
Utsatt sak - overtredelsesgebyr og tvangsmulkt - regelverk og praktisering
Det vises til vedlagte saksfremlegg ift. ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven kapittel 32: 1.Planutvalget tar saken til orientering. 2.Vedtak om pålegg og ileggelse av tvangsmulkt, samt ileggelse av overtredelsesgebyr utføres delegert av administrasjonen.  3.Klager på vedtak fremlegges  kommunens planutvalg.
Asbjørn Horn Avsluttet
Oversendelsesforslag: PU ønsker at administrasjonen utarbeider, for godkjenning i PU, retningslinjer knyttet til behandlingstid og  informasjon til tiltakshaver/utførende entreprenører, for behandling av saker knyttet til overtredelsesgebyr og tvangsmulkt - regelverk og praktisering.
Asbjørn Horn Avsluttet
017/17 15/2908
Utsatt sak - vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr II - gnr 40 bnr 487 - klagebehandling
1.Planutvalget i Vestvågøy kommune viser til klage fra adv. Tjønndal på vegne av Leknes Maskin og Transport AS, mottatt 21.10.15. 2.Klage på vedtak i delegert sak av 01.10.15 med saksnummer 15/2908 avslås. 3.Overtredelsesgebyr på 5000 kr ilagt Leknes Maskin & Transport AS opprettholdes. 4.Gebyret ilegges for uaktsom eller forsettlig overtredelse av pbl. § 20-2. jf. pbl § 32-8 første ledd bokstav b, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1 første ledd bokstav a nummer 2.
Asbjørn Horn Avsluttet
5.Begrunnelsen for avslaget er at Leknes Maskin & Transport flyttet aktuell bygning til gnr 40 bnr 487, uten at det forelå nødvendig tillatelse for dette. 6.Klagen sendes til Fylkesmannen i Nordland for endelig behandling, jf. fvl. § 33 fjerde ledd første setning.
Asbjørn Horn Avsluttet
018/17 16/1621
Vestvågøy kommune - Dispensasjon fra kommunedelplan gnr 40 bnr 175 og 176 (Ny barnehage)
Vestvågøy kommune viser til søknad om dispensasjon gjeldende fradeling av tomt og bygging av kommunal barnehage på intil 4 daa for gnr gnr 40 bnr 164, 175 og 176. Komplett søknad mottatt 14.2.2017. Søknaden gjelder dispensasjon fra planID 201201/201202: kommunedelplan for Leknes/Gravdal og fra planID: 200404 Torvhauan – byggeområder for bolig. Vedtaket sendt ut. Barnehage er under bygging. Reguleringsarbeid for Torvhaugen boligfelt inkludert barnehage er igangsatt.
Siw Niva Lothe Pågående
1.Søknaden om dispensasjon til fradeling imøtekommes som justert  i kart og oversendt administrasjonen den 10.3.2017.  2.Begrunnelsen for vedtaket er at vilkårene for dispensasjon ihht pbl. §19-2 er oppfylt. Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra og lovens formålsparagraf blir ikke vesentlig tilsidesatt og fordelene ved å gi dispensasjon anses som større enn ulempene. Vedtaket sendt ut. Barnehage er under bygging. Reguleringsarbeid for Torvhaugen boligfelt inkludert barnehage er igangsatt.
Siw Niva Lothe Pågående
3.Det settes følgende vilkår:  ·Det gis en midlertidig dispensasjon til bygging av barnehage i inntil to år fra vedtaksdato. Vedtaket sendt ut. Barnehage er under bygging. Reguleringsarbeid for Torvhaugen boligfelt inkludert barnehage er igangsatt.
Siw Niva Lothe Pågående
Etter to år oppheves dispensasjonen hvis ikke vilkår for dispensasjon er oppfylt.  ·Det igangsettes regulering av området umiddelbart (i henhold til Fsak 108/15) og vedtas innen to år fra gitt dispensasjon, slik at man får vurdert konsekvenser for blant annet: ·miljø, samfunn, ansatte og barn i barnehagen ·De trafikale utfordringer som kryssing av vei, fortau og gangfelt  ·nærhet til kraftlinje (ROS-analyse) Vedtaket sendt ut. Barnehage er under bygging. Reguleringsarbeid for Torvhaugen boligfelt inkludert barnehage er igangsatt.
Siw Niva Lothe Pågående
4. Tiltaket utføres i henhold til de nevnte punkter i søknaden –utforming av bygg og uteområde. Problematikken vedr. kraftlinjen skla være avklart før byggestart,        jfr. Plan- og bygningsloven. 5.  Der gjelder en tidsfrist for gjennomføring. Dersom tiltaket ikke er igangsatt innen 3 år etter dette vedtaket, faller tillatelse til dispensasjon bort. 6.  Vedtaket har hjemmel etter Plan- og bygningsloven § 19-2. Vedtaket sendt ut. Barnehage er under bygging. Reguleringsarbeid for Torvhaugen boligfelt inkludert barnehage er igangsatt.
Siw Niva Lothe Pågående
14.02.2017
Planutvalget 006/17 17/226
Orienteringer
Tatt til orientering
Lisa Mevold Avsluttet
007/17 17/76
Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt - regelverk og praktisering
Saken utsettes med vurdering av følgende endringsforslag: Det vises til vedlagte saksfremlegg ift. ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven kapittel 32:
Asbjørn Horn Avsluttet
Så snart og innen 3 uker etter at bygningsmyndighetene har fått kjennskap til at Pbl antas å være brutt, skal tiltakshaver tilskrives med varsel om overtredelsesgebyr, om forholdet ikke rettes innen en gitt frist. Mener tiltakshaver at pbl ikke er brutt, slik varsel om overtredelsesgebyr tilsier, skal tiltakshaver gi sin tilbakemelding senest innen gitt frist.
Asbjørn Horn Avsluttet
Vedtak om forelegg skal tilskrives tiltakshaver senest 6 uker etter at frist for å rette opp forholdet er utløpt. Hvis tiltakshaver ikke har rettet opp forholdet påpekt i punkt2, kan bygningsmyndighetene ilegge tvangsmulkt for å få gjennomført gitte pålegg.
Asbjørn Horn Avsluttet
Dersom et pålegg ikke blir etterkommet innen ny utvidet frist, kan plan- og bygningsmyndigheten utferdige forelegg om plikt til å etterkomme pålegget. Dersom forelegget ikke blir møtt med søksmål, har det samme virkning som rettskraftig dom, og kan fullbyrdes etter slike regler. Vedtak om pålegg og ileggelse av tvangsmulkt, samt ileggelse av overtredelsesgebyr utføres delegert av administrasjonen.
Asbjørn Horn Avsluttet
Klager på vedtak fremlegges planutvalget  Hvis tiltaket utføres med ansvarsrett og bygningsmyndighetene mener at det er grunnlag for å inndra ansvarsretten(e), skal saken utredes til PU som eventuelt fatter vedtak om inndragning av ansvarsretten. Klage på et eventuelt vedtak sendes til Formannskapet.
Asbjørn Horn Avsluttet
008/17 15/2908
Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr II - gnr 40 bnr 487 - klagebehandling, utsatt sak
Saken utsettes med begrunnelse i at det er uavklarte juridiske spørsmål i saken.
Asbjørn Horn Avsluttet
009/17 15/4155
Politisk organisering - forslag fra ad-hoc-utvalg
1.Dagens utvalgsstruktur beholdes, men oppgavene for disse konkretiseres slik:  ·Formannskap som utviklingsutvalg ·Planutvalg som forvaltningsutvalg ·Administrasjonsutvalg som driftsutvalg
Villy Angelsen Oversendt kommunestyret
2.Utvalgene skal ha en mest mulig selvstendig rolle, og rapporterer direkte til kommunestyret. Unntak gjelder de saker som etter lovverket må behandles i Formannskapet.
Villy Angelsen Oversendt kommunestyret
3.Rådmannen bes utfra dette utarbeide forslag til nye politiske reglementer, og legge dette fram til politisk behandling høsten 2017.  Samtidig med politisk behandling av nye reglementer gjøres det nyvalg/suppleringsvalg til planutvalg/forvaltningsutvalg og administrasjonsutvalg/driftsutvalg. Den nye organiseringen trer i kraft så snart reglementer er vedtatt og valg gjennomført.
Villy Angelsen Oversendt kommunestyret
4.Politisk representasjon i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) oppheves, og rådmannen gis fullmakt til å oppnevne arbeidsgiverrepresentantene. Endringen iverksettes når nytt reglement er vedtatt.
Villy Angelsen Oversendt kommunestyret
Havnestyret nedlegges og legges inn under Formannskapets område.
Villy Angelsen Oversendt kommunestyret
010/17 17/226
Referatsaker
Det var ingen referatsaker til dagens møte.
Lisa Mevold Avsluttet
011/17 17/226
Spørsmål og interpellasjoner
Det var ingen spørsmål eller interpellasjoner til dagens møte.
Lisa Mevold Avsluttet
24.01.2017
Planutvalget 001/17 15/1701
Dag Hugo Olsen - Søknad om reduksjon av gebyr - gnr 40 bnr 335 - klagebehandling
1.Planutvalget i Vestvågøy kommune viser til klage fra Dag Hugo Olsen på vedtak i delegert sak 117/15, mottatt 16.11.15. 2.Klagen avslås, og gebyr for dispensasjonsbehandling i sak 064/14 på kr 7.245 refunderes ikke. Fylkesmannen har stadfestet kommunens vedtak i brev datert 24.03.17
Karl Erik Nystad Avsluttet
3.Begrunnelsen for avslaget er at adgangen til reduksjon av gebyr i henhold til Vestvågøy kommunes betalingsregulativ punkt A.4 ikke dekker omkostninger for søker knyttet til søknadsprosess eller lang saksbehandlingstid. 4.Klagen sendes til Fylkesmannen i Nordland for endelig behandling jf. fvl. § 33 fjerde ledd første setning. Fylkesmannen har stadfestet kommunens vedtak i brev datert 24.03.17
Karl Erik Nystad Avsluttet
002/17 15/3331
Krüger Pål, Stamsund - Dispensasjon  for oppføring av vindturbin, gnr 52, bnr 164
1.Vestvågøy kommune viser til søknad om midlertidig dispensasjon mottatt den 4.6.15. Søknaden gjelder dispensasjon fra planID 200805: Reguleringsplan Ytre Stamsund for oppføring av en vindturbin på gnr 52 bnr 164.
Karl Erik Nystad Avsluttet

Fylkesmannen opphevet kommunens vedtak i brev datert 29.4.19

2.Søknaden om midlertidig dispensasjon imøtekommes som omsøkt. Tillatelsen gjelder i 2 år fra vedtaksdato. I denne perioden skal søker høste og dokumenter egne erfaringer, som skal gi bedre grunnlag for å vurdere permanent tillatelse for denne typen vindmøller.
Karl Erik Nystad Avsluttet

Frist for gjennomføring er gått ut.

3.Begrunnelsen for vedtaket er at vilkårene for midlertidig dispensasjon ihht pbl. §19-2 er oppfylt. Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra og lovens formålsparagraf blir ikke vesentlig tilsidesatt og fordelene ved å gi midlertidig dispensasjon anses som større enn ulempene.
Karl Erik Nystad Avsluttet

Frist for gjennomføring av tiltaket er gått ut

Det settes følgende vilkår:   I prøveperioden på 2 år skal søker regelmessig registrere og journalføre:  ·Statistikk knyttet til vind, støy og isfall  ·Påvirkning i forhold til naturmangfold, først og fremst fuglelivet. Døde og skadde fugler skal registreres. Registreringene skal etter 2-års perioden, gjøres tilgjengelig for kommunen.
Karl Erik Nystad Avsluttet

Frist for gjennomføring av tiltaket er gått ut

1.Der gjelder en tidsfrist for gjennomføring. Dersom tiltaket ikke er igangsatt innen 3 år etter dette vedtaket, faller tillatelse til dispensasjon bort.
Karl Erik Nystad Avsluttet

Jfr. sak om Isqueen?

2.Rådmannen bes utarbeide forslag til generelle retningslinjer/temaark for vindmøller på i Vestvågøy, med tanke på å innarbeide disse i arealplan. Her må det blant annet trekkes opp grenser for hvordan ulike typer/størrelser av vindmøller skal behandles, med eventuell differensiering mellom ulike landskapstyper/arealer. Og det må tydeliggjøres når en vindmølle utløser søknadsplikt. 3.Vedtaket har hjemmel etter Plan- og bygningsloven § 19-2.
Karl Erik Nystad Pågående
003/17 15/1726
Leknes Aksel Helge, Leknes - Dispensasjon fra kommundelplanen for Leknes gnr 18 bnr 1 - Klagebehandling
1.Planutvalget i Vestvågøy kommune viser til klage fra Aksel Helge Leknes på delegert vedtak av 16.12.15, mottatt 05.01.16. 2.Klage avslås og dispensasjon fra kommuneplanens arealdel planID 200807 for fradeling på gnr 18 bnr 1 tillates ikke. Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak i brev datert 8.3.17
Karl Erik Nystad Avsluttet
3.Begrunnelsen for vedtaket er at vilkårene for dispensasjon i henhold til pbl. §19-2 ikke er oppfylt. Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra og hensynene i lovens formålsparagraf blir vesentlig tilsidesatt.
Karl Erik Nystad Avsluttet
Dersom foreliggende fradeling tillates vil man fjerne grunnlag for videre drift av eiendommen som landbrukseiendom, ettersom en landbrukseiendom uansett vil trenge en driftsbygning. Videre bør endring av arealbruk i dette området skje på et overordnet plannivå der behovene for arealer fra ulike samfunnsinteresser veies mot hverandre.
Karl Erik Nystad Avsluttet
4.Klagen sendes til Fylkesmannen i Nordland for endelig behandling, jf. fvl. § 33 fjerde ledd første setning.
Karl Erik Nystad Avsluttet
5.Det er Planutvalgets ønske og intensjon å utvikle Leknes,  også  "Fjøskrysset".Dersom fradeling og utvikling skal gjennomføres på området må  et godt planfaglig og arkitektonisk innspill oversendes kommunen. Dette er søkers ansvar.Det må påregnes krav om detaljplan for endelig godkjenning.
Karl Erik Nystad Avsluttet
Dersom fradeling og utvikling skal gjennomføres på området må et godt planfaglig og arkitektonisk innspill oversendes kommune.n  Dette er søkers ansvar.Det signaliseres fra Plautvalget at formålsendring forutsetter at området benyttes til næring, forretning eller offentlige formål.
Karl Erik Nystad Avsluttet
004/17 16/1550
Reguleringsendring Skreda planID: 1860 201607 - 1. gangs behandling
1.Vestvågøy kommune ved Planutvalget viser til søknad om endring av planID: 1860 200801: reguleringsplan for Skreda. Planforslaget har planID: 1860 201607 og omfatter plankart, bestemmelser og planbeskrivelse datert 21.12.16. 2.Vestvågøy kommune ved Planutvalget vedtar å sende forslag til endring av reguleringsplan Skreda planID: 1860 201607, ut på høring og offentlig ettersyn. Planforslaget sendt på høring. Saken fremlagt til sluttbehandling.
Linnea Kvinge Karlsen Avsluttet
3.Begrunnelsen for vedtaket er det er behov for flere overnattingssteder i kommunen, og området anses som egnet til dette. Planforslaget vil fremme næringsutvikling. 4.Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-12. Planforslaget sendt på høring. Saken fremlagt til sluttbehandling.
Linnea Kvinge Karlsen Avsluttet
005/17 17/94
Orienteringer
I møtet ble det gitt orientering om regelverk i forhold til gebyr og tvangsmulkt etter bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 32 og byggeforskriften. Det ble også gitt en orientering om status på avd. Næring, plan og teknikk.
Lisa Mevold Avsluttet