Møtedato Behandles i Saksnr ArkivSakID Sak Saksbehandler Vedtak Ansvarlige Status Kommentar
11.12.2018
Formannskapet 095/18 17/698
Drift av Vestvågøy turistinformasjon
1.Vestvågøy turistinformasjon organiseres på en slik måte at kommunen og næringsliv samarbeider om drift av TI. De lokale reiselivsaktørene forutsettes å delta aktivt i utviklingen av TI, herunder bidra med informasjon og salgbare (bookbare) produkter som trygger TI’s økonomi. 2.Turistinformasjonskontoret skal ha en sentral plassering i Leknes sentrum.
3.Vestvågøy kommune utlyser snarest, blant aktuelle næringsaktører, oppdraget med å forestå den daglige driften. Den valgte driveren får utbetalt et årlig tilskudd fra Vestvågøy kommune basert på inngitt pristilbud.
4.Det forutsettes at driften av den reetablerte turistinformasjonen starter opp så snart det er inngått driftsavtale. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale.
5.Budsjettmessig og ansvarsmessig flyttes flyttes ansvaret for turistinformasjonen fra Kultur til Næring, plan og utvikling fra 1.1. 2019.
Richard Brattli AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er fulgt opp fra kulturenhetens side. Ansvaret for oppfølging av Turistinformasjonen er overtatt av enheten NPU

096/18 18/665
Planprogram for fire kommunedelplaner
Vestvågøy kommune varsler oppstart av planarbeid for hhv. kommunedelplaner for Oppvekst; Helse og Omsorg; Kultur; og Næring. Formannskapet ber rådmannen sende vedlagte forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn. Vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven §§ 4-1, 11-1, 11-12, 11-13.
Heidi Bergsli FörsenadFörsenad

Forslag til planprogram for de fire kommunedelplanene ble sendt ut på høring og offentlig ettersyn etter vedtak i Formannskapet 6. februar 2019.

097/18 18/1269
Opprettelse av beredskapsvakt barneverntjenesten
Saken utsettes
Monica Nyvoll Skaufeldt Ikke begyntIkke begynt
098/18 18/1576
Betalingsregulativ for Bygge-, Plan-, Fradeling- og Oppmålingssaker
1. Formannskapet godkjenner forslag til nytt gebyrregulativ for Næring, plan og utvikling. 2. Forslag til gebyrregulativ legges ut for offentlig høring.
Karl Erik Nystad AvsluttetAvsluttet

Gebyrregulativ ble lagt ut på høring. Ingen innspill.

Vedtatt av KS i sak 02/19 den 12.02.19 og trådte i kraft den 1.5.19

099/18 18/1756
Referatsaker
Referatsakene tas til orientering
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
100/18 18/1759
Inngåelse av avtale med Arctic Race of Norway 2019
1. Vestvågøy formannskap er positive til Arctic race, og til at kommuneorganisasjonen bidrar til å gjennomføre sykkelrittet i 2019. Gjennom arrangementet ser formannskapet store muligheter for markedsføring av Lofoten.
2. Foreliggende avtale mellom Arctic Race of Norway og Vestvågøy kommune godkjennes.
3. Oppgavene forsøkes i størst mulig utstrekning løst innenfor gjeldende rammer. Formannskapet ber administrasjonen om så tidlig som mulig i 2019 å bringe klarhet i hvilke utgifter ARN 2019 vil medføre, og ta de inn ved gjennomføring av budsjettrevisjon 1.
Rune Andreassen AvsluttetAvsluttet

Arbeid med Arctic Race avsluttet. Arrangementet gjennomført slik planlagt, innenfor budsjett.

101/18 18/1756
Orienteringer
Tatt til orientering
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
13.11.2018
Formannskapet 081/18 17/348
Evaluering av utvidet SFO tilbud
Kommunestyret viser til evaluaring av SFO-tilbud i juni og august og vedtar alternativ 4: Leknes SFO gir et tilbud til alle elever i kommunen i skolens ferier inkludert siste uke i juni og første uke i august.
Tor Arntzen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
082/18 16/1007
Nye eiere, revidering av leirskoleavtale
1. Kommunestyret godkjenner avtaleutkast for drift av leirskole på Borg for 2019, og gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale med eier. 2.Kommunestyret ønsker sak om leirskole til ny behandling i løpet av våren 2019 og ber rådmannen om å legge fram en sak for Kommunestyret hvor man evaluerer leierskoletilbudet i Vestvågøyskolen, spesielt med tanke på kvalitet og økonomi.
Pål Einar Røch Johansen (borttagen) Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
083/18 18/1493
Havneavgift - Forslag til fortøyningsavgift
Det vises til saksframlegg angående trosseoperasjoner/fortøyningsavgift havn. 1.Vestvågøy kommune innfører gebyr på trosseoperasjoner/fortøyning pålydende kr 2.500,- for selskap/aktører som benytter seg av Leknes havn.
2.Gebyret trer i kraft 1. januar 2019.
3.Vestvågøy kommune vil fra og med 31.12.2023 håndtere denne tjenesten i kommunal regi.
4.Rådmannen legger frem sak i løpet 1.kvartal 2023 med forslag om trosseoperasjoner / fortøyningstjenester skal utlyses på anbud eller ikke.
Kjell Jakobsen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
084/18 15/2312
Rullering av handlingsplan for anlegg og prioritering av spillemiddelsøknader for 2019
Vestvågøy kommunestyre vedtar følgende: 1.Handlingsplanen for anlegg i KDP for fysisk aktivitet 2017-2020 rulleres, slik at dette blir gjeldende rekkefølge på prosjektene i de to anleggskategoriene:
Ordinære anlegg: 1. Stamsund kunstgressbane, 2. Skifte kunstgress Lofothallen, 3. Skifte kunstgress idrettsparken, 4. Ballstad Turvei, 5. Lysløype med STIL, 6 Lekneshallen II, 7. Rulleski- og flerbruksløype Leknes, 8. Renovering Borgtun trim- og skiløype, LED-lys, 9. Utvidelse Lofotveggen, buldrevegg.
Nærmiljøanlegg: 1. Orienteringskart Leknes, 2. Ballbinge Hagebyveien, 3. Ny miljøsti Steinfjorden, 4. Aktivitetspark Ballstad skole, 5. Flyplasstien, 6. Borgvatnet tursti/aktivitetsanlegg.
2.Prioritering av spillemiddelsøknadene for 2019:
PrioritetProsjekteier/søkerProsjektTotale kostnaderSøknadssumSøknadstype
1Stamsund ILStamsund kunstgressbane3.318.0001.334.000Fornyet
2Vestvågøy kommune/Lofothallen ASSkifte kunstgress i hallen865.000345.000Fornyet
3Vestvågøy kommune/ Lofothallen ASSkifte kunstgress i idrettsparken1.840.000735.000Fornyet
4Vestvågøy kommuneFlyplasstien750.000300.000Ny
5Vestvågøy kommuneIdrettshall II, Lekneshallen90.725.00014.400.000Fornyet
6Leknes skiklubbRulleski- og flerbruksløype2.323.828930.000Fornyet
7Gravdal UIL - FotballFlerbrukshus, rehabilitering5.733.2502.293.000Fornyet
8IL BlestRehabilitering trim/skiløype, LED-lys660.500238.000Ny
9Vest-Lofoten klatreklubbUtvidelse av Lofotveggen, buldrevegg600.107227.000Fornyet
Trond Handberg Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
085/18 18/776
Betalingssatser 2019
1.Generell økning av satser for egenbetaling av kommunale tjenester der ikke annet er bestemt økes med kommunal deflator 2,8 % fra 1.1.2019. 2.Egenbetaling for barnehager fastsettes til 2 990,- per måned i tråd med foreslått makspris. Kostpenger holdes uendret på kr. 310,- per måned.
3.Satser for praktisk bistand i hjemmet for minstepensjonister samt satser for korttidsopphold på institusjon settes lik den til enhver tid gjeldende maksimale sats i statlig forskrift.
4.Havnegebyrene reguleres i tråd med vedlagte innstilling.
5.Vann- og avløpsgebyrene reguleres i tråd med anbefaling fra momentum selvkost, og holdes uendret i 2019.
6.Feiegebyrene økes i tråd med anbefalingene fra momentum selvkost med 8,2 %.
7.Renovasjon- og slambegyr reguleres i tråd med vedtak i representantskapet i Lofoten avfallsselskap IKS.
8.Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 2,8 %. Nytt forslag til reglement fremmes formannskapet i desember 2018, og sendes deretter ut på høring.
9.Som hovedprinsipp kan brukere som har utestående krav nektes levering av kommunale tjenester. Unntatt for dette er tjenester som berører liv og helse. Før rådmannen iverksetter evt. tiltak avklares lovhjemmel for å gjennomføre slik sanksjon for den aktuelle tjenesten.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
086/18 18/776
Handlingsplan 2019-2022, budsjett og økonomiplan
1.Kommunestyret vedtar Rådmannens foslag til driftsbudsjett for 2019 på sektornivå, med netto  rammebevilgning til hver sektor. 2.Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik det framkommer i budsjettskjema 2B.
3.Kommunestyret slutter seg til de mål og tiltak som framkommer i handlingsprogrammet 2019-2022.
4.Handlingsplan og økonomiplan skal være bindende for den videre planleggingen i kommunen.
5.Kommunestyret vedtar følgende låneopptak for 2019:
·Lån til vann- og avløp: Kr. 39 000 000
·Lån fra Husbanken til videreformidling: Kr. 25 000 000,-.
·Lån til ordinære investeringer: Kr. 105 948 000
·Lån til kirkelige formål: Kr.  1 200 000
·SUM LÅNEOPPTAK: 171 148 000
Lånene opptas som serielån i takt med investeringens avskrivingstid (veid snitt er 32 år). Startlån til videreformidling tas opp etter gjeldende regler i Husbanken. Låneopptak er å betrakte som en anskaffelse og må behandles i henhold til gjeldende regler for offentlige anskaffelser.
6.Ramme for kommunens kassakreditt holdes uendret på 35 mill. kr.
7.Rammer for kontroll og tilsyn fastsettes i tråd med forslag fra styret som følger:
·Kontrollutvalget i Vestvågøy: 110 000,-.
·Kontrollutvalgssekretariatet i Lofoten (andel): 380 000,-.
·Kommunerevisjon i Lofoten (andel): 1 356 000,-.
8.Eiendomsskatten for 2019 fastsettes slik (jfr. sak 86/06 og sak 16/981)
·Eiendomsskatten skrives ut i hele kommunen
·Skattesatsen holdes uendret på 7 promille
·Bunnfradraget for selvstendige boenheter holdes uendret og fastsettes til 50 000,-.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
087/18 18/1580
Referatsaker
Referatsakene tas til orientering.
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
088/18 18/1556
Eiendomsstrategi for Vestvågøy kommune
Kommunestyret slutter seg til forslaget til Eiendomsstrategi, unntatt Lofothallen AS, for 2019-2030. Kommunestyret ber om at strategiene følges opp i de kommende handlingsplaner.  Rådmannen bes legge fram egen sak om drift av Lofothallen AS, og eventuelt endring av organisering og virksomhet. Rådmannen bes legge fram egen sak om hvordan eiendomsforvaltningen skal organiseres og plasseres i den kommunale organisasjonen.
Organisatoriske endringer planlegges i løpet 2019 med gjennomføring fra 1. januar 2020.
Villy Angelsen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
089/18 18/1591
Regional friluftsforskrift for Lofoten
Vestvågøy kommune støtter forslaget om å utarbeide en felles, regional friluftsforskrift for Lofoten. Lofoten friluftsråd gis mandat til å arbeide videre med utredning av en regional friluftsforskrift ved å sammenfatte innspill fra hver kommune til et felles, regionalt forskriftssett for hele Lofoten. Det forutsettes at et konkret forslag til regional friluftsforskrift legges fram for den enkelte kommune til endelig godkjenning når den foreligger.
Martine Horn Gjernes Pågående med avvikPågående med avvik

arbeidet er påbegynt, men det gjenstår noe arbeid lokalt. Dette ligger på vent grunnet stor arbeidsmengde.

090/18 15/1443
Fremtidig innkjøpsordning Vestvågøy kommune
1.Vestvågøy kommune slutter seg til innkjøpssamarbeidet Samordna innkjøp i Nordland (SIIN). 2.Utgiftene på anslagvis 1.1 mill. pr år søkes finansiert med 2 % påslag på alle innkjøp.
3.Innkjøpsfunksjonene flyttes til Økonomienheten.
Kjersti Johansen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
091/18 18/800
Revidert økonomireglement
1. Kommunestyret vedtar nytt økonomireglement for Vestvågøy kommune, gjeldende fra 1.12.2018. 2. Nytt økonomireglement erstatter økonomireglement vedtatt av kommunestyret 13.11.2007, sak 089/07.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
092/18 17/667
Vannforsyning Ytre Borgfjord -avklaring videre arbeid
Vestvågøy kommunestyre vedtar å iverksette nødvendig reguleringsarbeid i 2019 med sikte på å forberede vannforsyning til Ytre Borgfjord og Borgvåg. Vannforsyning til dette området vurderes i forbindelse med neste revisjon av hovedplan vann.
Fida Amin Moheseen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
093/18 15/1338
Bosetting av flyktninger 2019
1.Kommunestyret i Vestvågøy vedtar å bosette det antall enslige voksne og familer som Integrerings- og mangfolds direktoratet anmoder kommunen om å motta, dog maksimalt inntil 40 personer. 2.Kommunestyret i Vestvågøy vedtar å bosette inntil 2 enslige mindreårige i alderen 16 til 18 år som Integrerings- og mangfolds direktoratet anmoder kommunen om å motta, under forutsetning at disse kan ivaretas av eksisterende bemanning i 2019.
Maria Berg Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
23.10.2018
Formannskapet 077/18 18/1219
Sanering og separering av vann- og avløpsledninger
1.Det vedtas å gi boligeiere pålegg om separering av private avløpsledninger. 2.Det gis økonomisk bistand fra kommunen til gjennomføring av tiltaket ved en tidsbegrenset tilskuddsordning. Dette for å motivere boligeiere til å gjennomføre separeringen på tidspunkt som er hensiktsmessig i forhold til kommunens saneringsprosjekt.
3.Retningslinjer for tilskuddsordning med nødvendige økonomiske avklaringer, presenteres i eget saksfremlegg.
Mads Brusvold Ikke begyntIkke begynt
078/18 18/1380
Gravdal barnehage - tilbygg og restaurering
1.Komunestyret vedtar at det bygges nytt tilbygg til Gravdal barnehage, jfr. alternativ 1. Tilbygget skal dekke behov for bedre personalfasiliteter og arbeidsrom. Øvrig bygningsmasse ved barnehagen skal renoveres og utvikles for tilpasning til moderne barnehagedrift. 2.Parkeringsplassen utenfor barnehagen oppgraderes og utvides til 20 parkeringsplasser.
3.Tiltaket har en kostnadsramme på kr.13 000 000,- inkl. mva og finansieres ved låneopptak.
4.Rådmannen bes foreta en kritisk analyse av behov og romprogram med sikte på reduksjon av foreslått utbygging og finansiering.
Heidi Kleven Ikke begyntIkke begynt
079/18 15/1639
Møteplan 2019
Møteplan 2019 Kommunestyre:
26.02.2019, 09.04.2019, 21.05.2019, 28.05.2019, 25.06.2019, 08.10.19, 09.10.2019, 22.10.2019, 26.11.2019
Formannskap:
22.01.2019, 19.02.2019, 02.04.2019, 14.05.2019, 18.06.2019, 27.08.2019, 17.09.2019, 15.10.2019, 12.11.2019, 10.12.2019
Forvaltningsutvalg:
23.01.2019, 20.02.2019, 03.04.2019, 15.05.2019, 19.06.2019, 28.08.2019, 18.09.2019, 16.10.2019, 13.11.2019, 11.12.2019
Drifts-/administrasjonsutvalg:
22.01.2019, 19.02.2019, 02.04.2019, 14.05.2019, 18.06.2019, 27.08.2019, 17.09.2019, 15.10.2019, 12.11.2019, 10.12.2019
Lisa Mevold Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
080/18 18/1506
Referatsaker
Referatsakene tas til orientering.
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
18.09.2018
Formannskapet 067/18 18/781
Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker i Vestvågøy kommune
Det vises til saksfremlegg ift nedgravde oljetanker. 1.Vestvågøy kommune vedtar vedlagte forslag til Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker.  2.Forskriften kunngjøres på Norsk Lovtidend.
Marit Annie Larsen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
068/18 17/1472
Klage på avslag  fradeling gnr 41 bnr 2 - behandling etter jordloven §§ 1 og 12
Det vises til klage fra Margareth Skulbru og Rolf Hagh. 1.Vestvågøy kommune avslår klage på delegert vedtak 19.06.2018, sak 38/18.
2.Begrunnelsen for avslaget er at fradelingen av våningshuset på gnr. 41 bnr. 2 er i strid med formålet i jordloven om å bruke ressursene på en måte som er mest mulig gagnlig for samfunnet og landbruksnæringen i et langsiktig perspektiv.
3.Saken sendes Fylkesmannen i Nordland for videre klagebehandling, jf. Fvl. § 33, fjerde ledd.
Marit Annie Larsen AvsluttetAvsluttet

Saken er avsluttet.

Fylkesmannen har stadfestet kommunens vedtak.

069/18 17/1205
Fasadearbeider Vestvågøy Rådhus - utvidelse av økonomisk ramme
Det vises til saksfremlegg ift fasadearbeider ved Rådhuset på Leknes. 1.Renovering av fasaden på Rådhuset skal ferdigstilles og prosjektet tilføres kr. 6.700.000,- inkl. mva. 2.Tilleggsbevilgning finansieres gjennom økt låneopptak, kr 5.360.000,- (6,7 mill eksl. mva).  3.Tilleggsbevilgning innarbeides i investeringsbudsjett 2019.
Ove Berg Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
070/18 18/1248
Inkludering av arbeidet med Byplan for Leknes i Innovasjonsprosjekt
Det vises til saksutredning ift forskning og utvikling i byplanarbeid. 1.Formannskapet slutter seg til forslaget til gjennomføring av planprosess.  2.Vestvågøy kommune påtar seg å være prosjektleder for innovasjonsprosjektet som det søkes midler til gjennom Forskningsrådet.
Heidi Bergsli Pågående med avvikPågående med avvik

Vestvågøy kommune er partner i tre forskningssøknader, med prosjektleder på hhv. NMBU og Nordforsk, der byutvikling står som sentralt tema. Temaene er hhv. utbyggingsavtaler og bruk av plan- og bygningsloven; implementering av FNs bærekraftmål; og byutvikling i småbyer i distriktene. Om de finansieres (av Forskningsrådet og Nordforsk) vil prosjektene bidra til å styrke kommende byplanprosess. Dessuten har prosjektene tre ulike kontaktpersoner ved NPU, noe som bidrar til bredere kompetanseheving i organisasjonen og mindre arbeidsbyrde ved prosjektdeltakelse.

På grunn av arbeid med kommuneplanens arealdel er ikke arbeidet med byplanen startet opp. Administrasjonens forslag til kommende planstrategi vil være at byplanen for Leknes starter opp i 2020. 

071/18 18/1139
Rapport 2. tertial 2018
1. Kommunestyret vedtar å revidere kommunens driftsbudsjett med framleggingen for 2. tertial tertial ved å tilføre driftsbudsjettet 13,4 mill. kr. 2. Beløpet dekkes inn ved å redusere avsatt lønnsfond med 3 mill. kr. 4 mill. kr. inndekkes ved å innføre stopp i innkjøp og reiseaktivitet, samt redusere overføring fra drift til investering med 6,4 mill. kr.
3. Sektorene Omsorg og Familie og Velferd må i tillegg arbeide videre med å finne tiltak som kan redusere kostnadene og/eller økte inntektene i størrelsesorden 3 mill. kr.
4. Kommunestyret ber om at det legges fram ny oversikt over den økonomiske situasjon med forslag til endelig saldering av driftsbudsjettet for 2018 til kommunestyrets møte den 27. november 2018.
5. Kommunestyret vedtar forslaget til revidering av investeringsbudsjettet for 2018 som beskrevet i saksutredningen, revideringen innebærer en reduksjon i investeringer på totalt kr. 79 310 000,-.
6. Kommunestyret vedtar å sette av tildeling fra Havbruksfondet på kr. 9 221 362,- på ubundet driftsfond.
7. Kommunestyret viser til gjentatte årlige utfordringer knyttet til budsjettsituasjonen for helse og omsorgssektoren i Vestvågøy kommune.
8. Kommunestyret ber Rådmannen vurdere behovet for ekstern bistand med gjennomgang – og forslag til varlige løsninger – av sektorens budsjettutfordringer.
9. Kommunestyret forutsetter å bli holdt løpende orientert om tiltak som gjennomføres. Samt kortsiktige og langsiktige tiltak som planlegges iverksatt, for å oppnå balansert økonomisk og forsvarlig drift av sektoren.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
072/18 18/1271
Referatsaker
Referatsakene tas til orientering.
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
075/18 18/1139
Garanti Lofoten hest- og helse
1. Vestvågøy kommune garanterer med selvskyldergaranti for lån på kr. 215 000,- som Lofoten hest- og helsesenter tar opp i forbindelse med vedlikehold av bygningsmassen. 2. Garantien gjelder for lånets hovedstol, maks kr. 215 000,- med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr. 236 500,-.
3. Garantiansvar reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 10 år med tillegg av 2 år, jfr. garantiforskriftens § 3.
4. Garantien stilles til Lofoten hest- og helsesenter.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
21.08.2018
Formannskapet 062/18 15/1338
Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2018
Formannskapet i Vestvågøy vedtar, i henhold til tilleggs anmodning om bosetting fra IMDI, å bosette 2 voksne og 3 enslige mindreårige personer i 2018 i tillegg til de tidligere vedtatte 23, totalt 28 personer.  Vedtaket er gjort etter bestemmelsene i kommunelovens § 13 om utvidet myndighet i hastesaker og refereres i førstkommende kommunestyremøte.
Maria Berg Ikke begyntIkke begynt
063/18 16/2339
Klage på søknad om endring av vilkår om boplikt på gnr. 28 bnr. 8 m.fl.
Det vises til klage fra Arnulf Hansen. Klagen inneholder ikke nye opplysninger  og vedtak om avslag på søknad om endring av vilkår for konsesjon på gnr. 29 bnr. 8 m.fl. opprettholdes. Saka oversendes Fylkesmannen i Nordland for endelig avgjørelse.
Ivar Johansen Ikke begyntIkke begynt
064/18 17/1830
Effektuering av vedtak i K-sak 41/11 - budsjettregulering
1.Formannskapet viser til vedtak i K-sak 41/11. For å effektuere vedtaket gjennomføres det en budsjettregulering ved at investeringsbudsjettet tilføres kr. 835.000.  Inndekning foretas gjennom bruk av deler av inntektene fra salg av eiendom. Resterende beløp, kr. 165.000, dekkes gjennom tidligere avsatte midler til formålet i kommunens balanse. 2.Vedtaket er fattet som et hastevedtak etter §13 i kommuneloven, og vil bli referert i første kommunestyremøte.
Karl Erik Nystad AvsluttetAvsluttet

Aksjetegning og budsjettregulering gjennomført

065/18 15/1142
Vegpakke Lofoten - Forespørsel om uttalelse fra berørte kommuner om bruk av statlig planprogram
Vestvågøy kommune anbefaler bruk av statlig planprogram for planleggingen av E10 – Fiskebøl – Nappstraumen – Å.
Karl Erik Nystad AvsluttetAvsluttet

Statlig planprogram valgt for planleggingen av E10 Fiskebøl-Å

066/18 18/1166
Referatsaker
Referatsakene tas til orientering.
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
18.06.2018
Formannskapet 061/18 18/643
Lofoten Kunnskapspark
Kommunestyret viser til saksutredning knyttet til etablering av Lofoten kunnskapspark. 1.Vestvågøy kommune gir sin tilslutning til videre jobbing for etablering av Lofoten kunnskapspark 2.Det settes av nødvendige budsjettmidler i Handlingsplan 2019 - 2022.
Sigve Olsen Ikke begyntIkke begynt
12.06.2018
Formannskapet 042/18 18/12
Navnsetting av Leknes midlertidige barnehage
Kommunestyret viser til innkomne forslag på Leknes midlertidige barnehage, og vedtar at barnehagen gis navnet «Lynghaugen barnehage»
Pål Einar Røch Johansen (borttagen) Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
043/18 18/388
Ballstad skole - framtidig bruk av administrasjonsbygget
Kommunestyret i Vestvågøy viser til sak om inneklima og bruk av administrasjonsbygget ved Ballstad skole. Kommunestyret bevilger kr 300 000 til et forprosjekt som skal fremlegge  en ny sak for kommunestyret som redegjør for de ulike løsningsforslag og anbefalinger for videre bruk av administrasjonsbygget ved Ballstad skole.
Pål Einar Røch Johansen (borttagen) Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
044/18 15/3293
Svømmeopplæring i Vestvågøy kommune
Det vises til sak KS-058/13 hvor det ble vedtatt 150 timer svømmeopplæring for alle skolene. 1.Kommunestyret vedtar at Leknes skole reduserer antall timer svømmeopplæring, mens Ballstad, Buksnes og Fygle får flere timer slik at minimumsvedtaket oppfylles. 2.Det tilbys i tillegg intensivopplæring de to siste ukene før sommerferien slik at alle elever har mulighet å nå kravet i læreplanen. 3.Ekstra kostnader knyttet til ekstra busskjøring for Buksnes , Ballstad og Fygle, samt gjennomføring av intensivopplæring/kompetanseutvikling beløper seg til ca. 350 000,- årlig. 4.Disse endringene trer i kraft fra og med skoleåret 2018/2019. Høsthalvåret 2018 medfører behov for tilførsel av kr 150.000,-. 5.Inndekning for 2018 gjennomføres ved omprioriteringer i driftsbudsjettet, for 2019 justeres rammen til sektor utdanning.
Tor Arntzen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
045/18 15/3293
Bassenger/fremtidig struktur i Vestvågøy - status og anbefalinger
Kommunestyret viser til saksutredning knyttet til bassengstruktur. Det foreligger ikke tilstrekkelig beslutningsgrunnlag ift å vedta fremtidig bassengstruktur på nåværende tidspunkt. Administrasjonen gis nytt mandat i arbeidet med bassengstruktur. Tidligere vedtak knyttet til bassenger/struktur oppheves og erstattes av nytt mandat med følgende føringer: 1.Bassengene på Leknes, Bøstad og Stamsund driftes videre som i dag inntil videre. 2.Det bevilges kr  1,5 mill eks mva til forprosjekt/teknisk analyse av bassengene på Leknes, Ballstad, Bøstad og Svarholt. 3.Ny sak fremmes kommunestyret når forprosjekt er ferdig. 4.Nytt saksfremlegg skal presentere ulike alternativer ift alle distriktbassengene, og alternativ med samlokalisering av all svømmeundervisning på Leknes med ett basseng. 5.Administrasjonen får mandat til å vurdere alternativ beliggenhet/lokalisering. 6.Nytt saksfremlegg skal syngliggjøre alternativ med terapibasseng. 7.Nytt saksfremlegg skal synliggjøre eventuelle muligheter for badelandfasiliteter i svømmeanlegget.
Ove Berg Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
046/18 18/826
Forskrift om olje- og fettholdig avløpsvann, Vestvågøy kommune
Kommunestyret viser til saksfremlegg knyttet til forskrift om olje- og fettholdig avløpsvann. 1.Vedlagte forskrift om olje- og fettholdig avløpsvann for Vestvågøy kommune vedtas.    2.Forskriften kunngjøres på Norsk Lovtidend.
Mads Brusvold Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
047/18 18/781
Forslag til lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker i Vestvågøy kommune
1.Vestvågøy kommune vedtar at forslag til Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker legges ut til høring i inntil 2 måneder.  Hjemmel: Forurensningsforskriften kapittel 1,§ 1-2. 2.Forskriftsarbeidet kunngjøres på kommunens hjemmeside og i lokalavisen. I høringsperioden skal kommunen gå aktivt ut og informere om forskriften, slik at aktuelle boligeiere, så langt som mulig, er orientert om saken.
Marit Annie Larsen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
048/18 17/201
Høringsuttalelse regional landbruksplan
Formannskapet viser til saksutredning ift høring regional landbruksplan. ·Formannskapet gir sin tilslutning til administrasjonen forslag til uttalelse.
Ivar Johansen AvsluttetAvsluttet

Høringssvaret er oversendt til Nordland Fylkeskommune.

049/18 18/332
Årsregnskap 2017. Regnskap og årsberetning for Vestvågøy kommune
Kommunestyret godkjenner årsregnskapet for 2017 2. Kommunestyret godkjenner årsrapport for 2017 3. Kommunestyret tar årsrapport fra skatt nord vedrørende skatteoppkreverfunksjon til orientering.  4. Kommunestyret tar rapport vedrørende handlingsplan og politiske vedtak til orientering.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
050/18 18/332
Årsregnskap 2017. Regnskap og årsberetning for Vestvågøy Eiendomsdrift
Styret i Vestvågøy Eiendomsdrifts innstilling: 1.Kommunestyret godkjenner årsregnskap for 2017 for Vestvågøy Eiendomsdrift KF. 2.Kommunestyret godkjenner styrets innstilling om inndekning med bruk av disposisjonsfond.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
051/18 18/840
Delegasjonsreglement Vestvågøy kommune
1.Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til delegasjonsreglement for Vestvågøy kommune gjeldende fra 1. august 2018. 2.Det legges fram ny sak vedrørende delegasjonsreglement ihht. kommuneloven innen 31.12.2020.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
052/18 17/1755
Kommuneplanens arealdel 2019-2031 -Vestvågøy kommune
Kommunestyret viser til pågående arbeid med kommuneplanens arealdel. Kommunestyret vedtar i samsvar med §§ 11-13 og 4-1 i plan og bygningsloven å fastsette Planprogram for kommuneplanens arealdel for Vestvågøy 2019 -2031, datert 01.06.2018.  Fastsettelsen av planprogrammet kan ikke påklages, jf. plan- og bygningslovens § 1-9, da fastsetting av utredningsplikten er en prosessledende beslutning som ikke faller inn under definisjonen av enkeltvedtak, jf. forvaltningslovens § 2.
Eva-Mari Rahkola Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
053/18 18/776
Utfordringsdokument 2018
Kommunestyret tar Utfordringsdokument 2018 til orientering. Kommunestyret ber rådmannen legge dette fram årlig, med fokus på de langsiktige utfordringene for både Vestvågøysamfunnet og kommune-organisasjonen.  Kommunestyret ber rådmannen høsten 2018 legge fram planprogram for kommunedelplanene for helse- og omsorg, oppvekst, næring, og kultur og frivillighet. Planene skal ha fokus både på fag/medarbeidere, brukere/tjenester og ressurser/økonomi. Kommunestyret ber om at prosessene knyttet til  investeringsprosjekter blir gjennomgått i revisjon av økonomi-reglementet.  Vestvågøy kommunestyre ber rådmannen legge frem egen sak med evaluering av Vestvågøy boligstiftelse, herunder måloppnåelse, fremtidig drift og utviklingsretning som boligpolitisk virkemiddel for Vestvågøy kommune.
Villy Angelsen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
054/18 18/776
Budsjettprosess 2018: Budsjett 2019, handlingsplan og økonomiplan 2019-2022
Formannskapet vedtar videreføring av rammebudsjett som verktøy for budsjettarbeidet. 2. Formannskapet godkjenner framdriftsplan for budsjett 2019, økonomiplan 2019-2022 og handlingsplan.
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
055/18 18/726
TV-aksjon 2018 - opprettelse av kommunekomité
Som medlemmer av komitéen for TV-aksjonen 2018 velges følgende: Wenche Bolle Evy Rita Holmen Randi Nilsen Politisk sekretær Fra politisk nivå 2 personer: Remi Solberg, Anne Sand
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
056/18 17/677
Live Lofoten (hotell) skjenkebevilling 2018-2020
I hht Alkohollovens bestemmelser og Rusmiddelpolitisk handlingsplan pkt. 6.1, 6.3 og 6.3.1 innvilges Live Lofoten AS skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 på følgende områder:  ·Minibar i 28 rom ·Foajé/resepsjon/peisstue 300 m2 Bevillingen gjelder fra den datoen brukstillatelse er gitt av kommunens bygningsmyndighet til 30.09.2020. ·Skjenketiden for gruppe 1 og 2 gjelder fra kl 0800 – 0130 søndag – torsdag, og fra kl 0800 – 0230 fredag – lørdag.  ·Skjenketiden for gruppe 3 gjelder fra kl 1300 – 0130 søndag – torsdag, og fra kl 1300 – 0230 fredag – lørdag.  Konsumet av utskjenket alkohol må opphøre senest 30 min. etter skjenketidens utløp.  Ihht Rusmiddelpolitisk handlingsplan pkt.6.3.4.B gis det anledning til utvidet skjenketid til kl.0230 med åpningstid til kl 0300 uten særskilt søknad på følgende dager:  ·Natt til skjærtorsdag og natt til langfredag  ·Natt til 1.mai og natt til 17.mai  ·Hele romjulen inkl. nyttårsaften  ·Natt til Kristi Himmelfartsdag Ronny Østrem godkjennes som skjenkestyrer, Aiste Østrem godkjennes som stedfortreder. Gebyret fastsettes for ett år av gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av omsatt mengde alkoholholdig drikk og ut fra alkohollovens gjeldende satser.  Bekreftet oversikt over omsatt mengde alkohol forutgående år innsendes uoppfordret innen 15. mars hvert år.  Alle bevillingshavere plikter å utarbeide system for «internkontroll» definert i alkohollovens forskrift kap. 8.  Det forutsettes at bevillingen utøves i hht bestemmelsene i Alkohollovgivningen og Rusmiddelpolitisk handlingsplan.  Vedtaket kan i medhold av Alkohollovens § 1-16 påklages til Fylkesmannen i Nordland. Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt melding om vedtak er mottatt. Evt. klage sendes Vestvågøy Formannskap.
Erik Magnus Samland (borttagen) AvsluttetAvsluttet
057/18 18/829
Referatsaker
Referatsakene tas til orientering.
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
058/18 17/1535
Vannforsyning Haug - Bevilgning til detaljprosjektering og utførelse
1.Det igangsettes detaljprosjektering for etablering av kommunal vannforsyning og kommunalt anlegg for avløpshåndtering på Haug, jamfør alternativ 2.  2.Prosjektet gjennomføres med forventet byggestart våren 2019. 3.Kostnadene til gjennomføring av prosjektet innarbeides i kommunenes handlingsprogram for perioden 2019-2022. 4.Tvungen tilknytning: Alle boliger, både heltidsboliger og fritidsboliger tilknyttes kommunalt vann- og avløpsanlegg. Det kan etter søknad innvilges dispensasjon/fritak fra tilknytning dersom det kan dokumenteres at tilknytningen vil overstige en kostnad på 100.000,- NOK per bolig for kun vann, og 150.000,- NOK per bolig for både vann og avløp. Innhentet tilbud fra minst to entreprenører/rørleggere vedlegges søknad om fritak.
Martine Horn Gjernes Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
059/18 18/641
Utbygging av kontor leder og lege Lekneshagen bofellesskap
1. Kommunestyret vedtar utbygging av 2 kontorer ved LHBF 2. Utbygging finansieres ved låneopptak 3. Økte driftsutgifter innarbeides i ordinære driftsbudsjett fra 2019
Lars Pleym Ludvigsen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
060/18 17/686
Ny bil til tjenesteområdet vei
Formannskapet viser til saksutredning ift kjøp av bil som skal benyttes innenfor driftsområdet vei. 1.Formannskapet gir sin tilslutning til kjøp av bil til bruk innenfor tjenesteområdet vei. 2.Inndekning skjer ved omdisponering av kr 450.000,- av ubrukte lånemidler fra investeringsprosjekt asfaltering.
Bernhard Rottem AvsluttetAvsluttet
08.05.2018
Formannskapet 034/18 15/1443
Innkjøp - sosial dumping og svart arbeid
Det vises til saksfremlegg ift sosial dumping og svart arbeid. Vestvågøy kommune ønsker å være en bevisst aktør for å bekjempe sosial dumping og svart arbeid, og holde høy etisk og moralsk standard. Følgende seriøsitetskrav tas inn i konkurransegrunnlag ved anskaffelser innenfor bygg- og anleggskontrakter, samt kontrakter om kjøp av varer og tjenester så langt det passer. 1.HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet.  2.Pliktig medlemskap i StartBANK eller tilsvarende leverandørregister.  3.Krav om faglærte håndverkere for minimum 40 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene.  4.Lærlinger skal utføre minimum 7 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene.  5.Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker når kontrakt er gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør.  6.Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) med oppfølging i henhold til gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter.  7.Krav til lønns- og arbeidsvilkår. 8.Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft skal begrenses til to ledd i kjede under hovedleverandør.  9.Krav om betaling av lønn til konto i bank.  10.Mislighold av kontraktsforpliktelser kan få konsekvenser for senere konkurranser.  11.Revisor engasjert av byggherren kan gjennomføre revisjon hos leverandør og eventuelle underleverandører.   Endres norske lover og forskrifter på en slik måte at noen av punktene i saksfremlegget blir utdatert/uaktuell, tas de ut som krav i kommunens konkurransegrunnlag.
Asbjørn Horn Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
035/18 15/3441
Folkehelsearbeid - revisjon av samarbeidsavtale
Vestvågøy kommune viderefører et forpliktende samarbeid om folkehelsearbeid med Nordland Fylkeskommune, og inngår ny samarbeidsavtale for perioden 2018 – 2022.
Greta Klevstad Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
036/18 18/214
Reetablering av morenerygg Lågvatnet, Ballstad
Det vises til henvendelser fra grunneier gnr 11 bnr 23 med ønske og krav om tilbakeføring av morenerygg på øst side av Lågvatnet, Reine, til opprinnelig profil, etter inngrep foretatt av daværende Ballstad vannverk A/L, antatt på 1950 tallet 1.Vestvågøy kommune vedtar å etterkomme grunneiers ønske, ved at tiltak søkes innarbeidet i Styringsdokument 2019-22, samt ved eventuell rullering/revidering av Hovedplan for vannforsyning, for gjennomføring på 4-5 års sikt. 2.Tiltak finansieres over investeringsbudsjettet for vannforsyning. Begrunnelse for vedtak: Vestvågøy kommune innser rimelighet i grunneiers ønske, og vil søke å gjennomføre omsøkt tiltak. Tiltak skyves imidlertid noe ut i tid grunnet prioritering av dagens personellressurser kombinert med behov for ytterligere avklaring av framtidig forsyningssikkerhet for vann i Ballstad-området.  Dette vedtaket er fattet i medhold av Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven). Vedtaket kan påklages, jf bestemmelser i Forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage sendes til Vestvågøy kommune, v/Prosjekt og infrastruktur, 8370 Leknes
Anne Sofie Nilsen (borttagen) Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
037/18 15/1353
P36102140 Høydebasseng Ballstad - Tilføring av midler til avslutning av byggeprosjekt
Kommunestyret i Vestvågøy viser til saksfremlegg ift høydebasseng Ballstad og behov for merbevilgning. 1.Høydebasseng Ballstad tilføres ekstra budsjettmidler med 8 mill kroner i 2018 budsjettet. 2.Bevilgningen dekkes inn fra ubrukte lånemidler investeringsbudsjett vannforsyning.
Anne Sofie Nilsen (borttagen) Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
038/18 18/648
Referatsaker
Referatsakene tas til orientering.
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
039/18 16/1616
Lofoten Samdriftskjøkken - anbudssummer og veien videre
Kommunestyret viser til saksutredning ift anbud bygging av nytt kjøkken på Gravdal. 1.Ut fra gjennomførte anbud og forhandlinger vedtar komunestyret å øke budsjettrammen til etablering av nytt kjøkken fra 18,5 mill kroner til 27,0 mill kroner (eks mva). 2.Økt budsjettramme på kr 8,9 mill eks mva finansieres gjennom økt låneopptak. 3.Inndekning av økt låneopptak skjer gjennom økt husleie til Lofoten Samdriftskjøkken AS.
Ove Berg Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
040/18 18/333
Rapport 1. tertial 2018
1.Kommunestyret vedtar forlaget til revidering av driftsbudsjettet til 1. tertial som innebærer en tilførsel til driftsområdene på totalt 2,6 mill. kr. Budsjettert avsetning til investeringsbudsjett reduseres tilsvarende, endringen i investeringsbudsjett finansieres ved økt bruk av lånemidler. 2.Kommunestyret vedtar forslaget til revidering av investeringsbudsjett til 1. tertial som innebærer en økning i årets investeringer på  17 384 000,-. Inndekning  gjennom økt låneopptak.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
041/18 16/797
Mannfallet Pub - forlengelse av skjenkebevilling
I hht Alkohollovens bestemmelser og Rusmiddelpolitisk handlingsplan pkt. 6.1, 6.3 og 6.3.1 innvilges Mannfallet Pub v/ Øistein Bie Pettersen skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 til 31.08.2018.  Øystein Bie Pettersen godkjennes som skjenkestyrer, Astrid K. Mokkelbost godkjennes som stedfortreder.  Gebyret fastsettes for ett år av gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av omsatt mengde alkoholholdig drikk og ut fra alkohollovens gjeldende satser. Bekreftet oversikt over omsatt mengde alkohol forutgående år innsendes uoppfordret innen 15. mars hvert år. Alle bevillingshavere plikter å utarbeide system for «internkontroll» definert i alkohollovens forskrift kap. 8.  Det forutsettes at bevillingen utøves i hht bestemmelsene i Alkohollovgivningen og Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Vedtaket kan i medhold av Alkohollovens § 1-16 påklages til Fylkesmannen i Nordland. Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt melding om vedtak er mottatt. Evt. klage sendes Vestvågøy Formannskap.
Erik Magnus Samland (borttagen) AvsluttetAvsluttet
10.04.2018
Formannskapet 029/18 15/2164
Klage på avslag på fradeling av 1,3  dekar til boligformål på Unstad, gnr. 85 bnr. 29, fra Alf Unstad
Vestvågøy formannskap viser til klage fra Alf Unstad datert den 26. februar 2018 på avslag på søknad om omdisponering av 1,3 dekar fulldyrka jord til boligformål på gnr. 85 bnr. 29, jfr. jordloven § 9. Det framkommer ikke nye opplysninger i klagen og klagen tas derfor ikke til følge. Klagen sendes til Fylkesmannen i Nordland for endelig avgjørelse.
Ivar Johansen AvsluttetAvsluttet

Saka oversendt Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak.

030/18 18/468
Referatsaker
Referatsakene tas til orientering.
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
031/18 15/3812
Hurtigruten AS - manglende betaling av anløpsavgift – videre prosess
       
032/18 15/1755
Planprogram - kommuneplanens arealdel
Vestvågøy kommune skal revidere kommuneplanens arealdel. Formannskapet ber rådmannen sende vedlagte forslag til planprogram ut på offentlig ettersyn. Vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven §§ 4-1, 12-8 og 12-9.
Eva-Mari Rahkola AvsluttetAvsluttet

Planprogram vedtatt.

033/18 18/12
Investering - løsøre og inventar - Leknes nye barnehage
Formannskapet fatter følgende vedtak i hht. Kommunelovens §13.1:  1.Leknes nye barnehage tildeles kr 900 000 for å gjennomføre investering av inventar og annet løsøre som er nødvendig til oppstart i ny barnehage høsten 2018. Rådmannen bes redegjøre for inndekning i forbindelse med budsjettrevisjon 1.  2.Saken sendes kommunestyret til orientering, jfr. Kommunelovens §13.2
Pål Einar Røch Johansen (borttagen) AvsluttetAvsluttet

Barnehagen åpent, i hht plan, august 2018. 

13.03.2018
Formannskapet 015/18 17/1755
Kommuneplanens arealdel: Utnevnelse av politisk styringsgruppe
Det vises til pågående arbeid med kommuneplanens arealdel. Som medlemmer av politisk styringsgruppe utnevnes: ·Medlemmene av formannskapet ·1 representant for Fremskrittspartiet
Heidi Bergsli Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
016/18 15/1437
Motorferdsel i utmark- Slydalen trivselslag
1.Vestvågøy kommune viser til søknad fra Slydalen Trivselslag om tillatelse til motorisert ferdsel i utmark og gir løyve til ferdsel med snøscooter som omsøkt med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai 1988. 2.Løyve for ferdsel gis med følgende vilkår: a.Løyve gis for 2 år, altså for sesongene 2018 og 2019.  b.Løyve kan kun nyttes til de formålene som er omsøkt.  c.Løyve er knyttet til to bestemte kjøretøy (reg. nr. YK4259 og YH4299, og førere Odd-Ragnar Norheim og John Edvin Andersen).  d.Løyve gjelder for trase mellom parkeringsplass og Kvilebua. e.Det skal føres driftslogg som leveres Vestvågøy kommune etter endt sesong.  f.Uavhengig av løyvet tillates det ikke ferdsel i periodene: I.Om natten mellom kl. 24.00 og 06.00 II.Fra og med 24.12 til og med 01.01.  III.Fra påskeaften kl. 14 til 2.påskedag kl. 12.00.  a.Innehaver av løyve og fører har ansvar for: ·Måten ferdsel skjer på og at denne ikke er til skade eller ulempe ·At kjøretøyet er i forskriftsmessig stand ·Eventuell skade og forurensing. Motorferdselloven innskrenker ikke den adgang grunneier og bruker har, etter gjeldende rettsregler, til å forby eller begrense motorferdsel på egen eiendom. Forholdet mellom grunneier og den som kjører i utmarka er et privatrettslig forhold som ikke reguleres av motorferdselloven. Kommunen gjør oppmerksom på at det også er nødvendig med samtykke fra grunneier.
Anja Meland Rød (borttagen) Ikke begyntIkke begynt
017/18 18/151
Rammeplan for Vestvågøy kulturskole
1.Den nasjonale rammeplanen «Mangfold og fordypning» gjøres gjeldende som generell og overordnet del av planverket for Vestvågøy kulturskole. 2.Vestvågøy kulturskole utarbeider og vedtar selv læreplaner og fagplaner i tråd med rammeplanen. 3.Implementering av planen vil foregå ut fra de tilbudene og de økonomiske budsjettrammer kulturskolen har i dag.
Trond Handberg Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
018/17 15/1193
Revidering av Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene 1-13 mellom Vestvågøy kommune og Nordlandssykehuset HF
·Vestvågøy kommune vedtar forslag til ny Overordnet samarbeidsavtale med Nordlandssykehuset HF ·Vestvågøy kommune vedtar reviderte tjenesteavtaler nr. 1 – 13 (unntatt nr. 12)  ·Vestvågøy kommune tar Nordlandssykehuset HF’s flytskjema for pasientforløp til orientering ·Eventuelle endringer som ikke er av prinsippiell karakter delegeres til rådmannen
Cato Hansen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
019/18 18/298
Leknessletta 2  - Endringer i investeringsbudsjettet for vann og avløp
Det vises til pågående arbeid på Leknessletta/skolekvartalet. For å legge til rette for vannforsyning til Vest-Lofoten videregående skole, samt tilrettelegging for separering av kommunalt avløpsanlegg, foreslås følgende omdisponering av budsjettmidler 2018: 1.Delstrekk 3 tilføres kr 3 100 000 eks mva til dekning av vann, avløp og spillvann 2.Inndekning skjer gjennom å omdisponere henholdsvis kr 1 500 000 fra vannledning Gravdal Haugheia (del 1) og kr 1 600 000 fra sanering avløp Gravdal (del 2).
Anne Sofie Nilsen (borttagen) Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
020/18 15/2174
Grunnerverv Storgataprosjektet
Det vises til det pågående arbeid med Storgataprosjektet. 1.Det politiske forhandlingsutvalget involveres i dialogen mot grunneiere med formål om å få på plass nødvendige avtaler i løpet av mars/april måned.  2.Det engasjeres ekstern kompetanse til å bistå kommunen med grunnervervet. 3.I utgangspunktet skal det inngåes en avtale basert på alternativ A med kr. 0 i erstatning. Erstatninger for eventuelle installasjoner (eks gjerder, murer etc) kan fortsatt være aktuelt. 4.Alternativ B benyttes dersom ikke alternativ A lar seg gjennomføre. Dette medfører at arbeidsavtale inngåes og skjønn må gjennomføres. Erstatningsbeløpet ved skjønnet skal legges til grunn for alle grunneierne. 5.Dersom man ikke oppnår avtale basert på alternativ A og B med alle grunneierne iverksettes ekspropriasjon. Sak om ekspropriasjon skal legges fram for kommuenstyret. 6.Budsjett til dekning av kostnader for gjennomføring av grunnerveret må bevilges særskilt.
Anne Sofie Nilsen (borttagen) Ikke begyntIkke begynt
021/18 17/1631
Lokal forskrift olje- og fettutskillere
1.Vestvågøy kommune legger lokal forskrift for olje- og fettutskillere ut på høring. 2.Forskriften går deretter til politisk behandling og vedtak.
Mads Brusvold Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
022/18 17/488
Revisjon Hovedplan avløp - Målformuleringer
Det vises til saksfremlegg knyttet til målformuleringer ift revisjon Hovedplan avløp. 1.Målformuleringer vedtas slik de er gjengitt i vedlagte notat av 26.1.2018 «Notat om mål og miljø».  2.Målformuleringene legges til grunn for det videre arbeidet med revisjon av Hovedplan avløp.
Martine Horn Gjernes Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
023/18 17/318
Søknad om oppstart av familiebarnehage - Karijanne Lund Methi, Smedvik
Vestvågøy kommune er positiv til at Karijanne Lund Methi får etablere privat familiebarnehage i nord-Borge fra august 2019, med 4 barnehageplasser for barn under 3 år. Barn fra nord-Borge prioriteres først. Inndekning 2019 ca. 150.000 og videre årlig kostnad ca. 700.000 avsettes i arbeidet med budsjett for 2019.
Ingunn Abrahamsen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
024/18 18/112
Tidlig innsats - opprettelse av innsatsteam
1.Vestvågøy kommunestyre vedtar å opprette et innsatsteam for en prosjektperiode på fire år som skal jobbe med tidlig innsats i barnehage og skole. Hovedoppgaven er å styrke arbeidet med grunnleggende ferdigheter og arbeidsmiljø.  2.Det legges fram en evaluering av ordningen med innsatsteam midtveis i prosjektperioden.
Pål Einar Røch Johansen (borttagen) Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
025/18 16/832
Kanchana Thairestaurant AS - søknad om skjenkebevilling
I hht Alkohollovens bestemmelser og Rusmiddelpolitisk handlingsplan pkt. 6.1, 6.3 og 6.3.1 innvilges Kanchana Thairestaurant AS skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 på adresse Idrettsgata 25 8370 Leknes. Bevillingen gjelder for perioden 13.02.2018 – 30.09.2020 Konsumet av utskjenket alkohol må opphøre senest 30 min. etter skjenketidens utløp. Skjenkelokalet skal være lukket kl 0200 søndag – torsdag, og kl 0300 fredag – lørdag.  I hht Rusmiddelpolitisk handlingsplan pkt.6.3.4.B gis det anledning til utvidet skjenketid til kl.0230 med åpningstid til kl 0300 uten særskilt søknad på følgende dager:  · Natt til skjærtorsdag og natt til langfredag  · Natt til 1.mai og natt til 17.mai  · Hele romjulen inkl. nyttårsaften  · Natt til Kristi Himmelfartsdag Gebyret fastsettes for et år av gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av omsatt mengde alkoholholdig drikk og ut fra alkohollovens gjeldende satser.  Bekreftet oversikt over omsatt mengde alkohol forutgående år innsendes uoppfordret innen 15. mars hvert år.
Erik Magnus Samland (borttagen) AvsluttetAvsluttet
026/18 18/330
Referatsaker
Referatsakene tas til orientering.
Lisa Mevold Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
027/18 18/23
027/18: Sikkerhets- og beredskapsplan for vannverkene i Vestvågøy kommune revisjon - utg. 3
Vestvågøy kommunestyre godkjenner vedlagte reviderte planutkast, utgave 3, med vedlegg, som ”Sikkerhets- og Beredskapsplan for vannverkene i Vestvågøy kommune”.
Synnøve Straumbotn Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
028/18 18/330
Søknad om særskilte midler til historisk besøk under Frøyastevnet
Vest-Lofoten Paradetropps arrangement Frøyastevnet 15.-17. juni 2018 bevilges kr. 15.000,- fra formannskapet.
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
15.02.2018
Formannskapet 014/18 16/787
Sans og Samling Leknes AS - skjenkebevilling 2018-2020
I hht Alkohollovens bestemmelser og Rusmiddelpolitisk handlingsplan pkt. 6.1, 6.3 og 6.3.1 innvilges Sans og Samling Leknes AS skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for følgende områder:  · Hovedrom 50 m2  · Uteområde 30 m2  Bevillingen gjelder fra Formannskapet i Vestvågøy kommune vedtar det til 30.09.2020. Skjenketiden for gruppe 1 og 2 gjelder fra kl 10 – 01.30 søndag – torsdag, og 10-02.30 fredag – lørdag.   Skjenketiden for gruppe 3 gjelder fra kl 13 – 01.30 søndag – torsdag, og fra kl 13 – 02.30 fredag – lørdag.  Vestvågøy kommune gjør oppmerksom på at det ifølge vedtatt Rusmiddelpolitisk handlingsplan for perioden 2016-2020 ikke er tillatt med skjenking av brennevin før klokken 13 noen dager.  Konsumet av utskjenket alkohol må opphøre senest 30 min. etter skjenketidens utløp.  Ihht Rusmiddelpolitisk handlingsplan pkt.6.3.4.B gis det anledning til utvidet skjenketid til kl.0230 med åpningstid til kl 0300 uten særskilt søknad på følgende dager:  · Natt til skjærtorsdag og natt til langfredag  · Natt til 1.mai og natt til 17.mai  · Hele romjulen inkl. nyttårsaften · Natt til Kristi Himmelfartsdag Marianne Pettersen godkjennes som skjenkestyrer, Siri Zahl godkjennes som stedfortreder. Gebyret fastsettes for ett år av gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av omsatt mengde alkoholholdig drikk og ut fra alkohollovens gjeldende satser. Bekreftet oversikt over omsatt mengde alkohol forutgående år innsendes uoppfordret innen 15. mars hvert år. Alle bevillingshavere plikter å utarbeide system for «internkontroll» definert i alkohollovens forskrift kap. 8.  Det forutsettes at bevillingen utøves i hht bestemmelsene i Alkohollovgivningen og Rusmiddelpolitisk handlingsplan.  Vedtaket kan i medhold av Alkohollovens § 1-16 påklages til Fylkesmannen i Nordland. Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt melding om vedtak er mottatt. Evt. klage sendes Vestvågøy Formannskap.
Erik Magnus Samland (borttagen) AvsluttetAvsluttet
06.02.2018
Formannskapet 003/18 17/1982
Eiermelding 2018 for Vestvågøy kommune
Kommunestyret vedtar Eiermelding for 2018 med følgende mål og strategier:
Villy Angelsen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
004/18 18/12
Navnsetting ny kommunal barnehage - Leknes - prosess
Kommunens innbyggere inviteres til å sende inn navneforslag på den nye kommunale barnehagen på Torvhauan. Frist for å sende inn navneforslag settes til 1.april 2018. Navneforslagene legges fram for barna som i dag har plass i barnehagen før saken settes opp til behandling i Kommunestyret.
Pål Einar Røch Johansen (borttagen) AvsluttetAvsluttet
005/18 15/4155
Politisk organisering - forslag til reglementer
Vestvågøy kommunestyre viser til framlagte forslagt til reglement fra politisk oppnevnt ad-hoc utvalg for arbeidsområdene til kommunestyret, formannskapet og øvrige utvalgs ansvar og oppgaver. Kommunestyret vedtar de foreslåtte reglement gjeldene fra 01.08.2018. Det gjennomføres ikke nyvalg, og antall medlemmer opprettholdes i utvalgene i perioden 2015-2019.
Villy Angelsen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
006/18 18/142
Reglement for tap av inntekt og møtegodtgjørelse
Reglement for godtgjørelse for politisk arbeid vedtas med følgende endring: Varaordfører i 60 % stilling med 80 % av ordførers lønn. Reglementet trer i kraft fra 1.8.2018. Inndekning avklares i budsjettrevisjon 1.
Kjell Idar Berg Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
007/18 17/1437
Utbyggingstiltak Origo Fysio/Friskliv - utvidelse av økonomisk ramme
Det vises til saksfremlegg knyttet til ombyggingstiltak av Origo – fysio/friskliv. 1.Alternativ 1 velges, og den økonomiske rammen på prosjektet utvides til kr. 10.700.000,-  inkl. mva. 2.Dette medfører en tilleggsbevilgning på kr 3.863.000,- inkl mva. 3.Tilleggsbevilgning eks mva, finansieres gjennom økt låneopptak. 4.Adminstrasjonen jobber videre med alternativ 1 i saksutredningen med tanke på å kunne oppnå reduserte kostnader i størst mulig grad.
Ove Berg Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
008/18 16/1726
Blesthallen AS - revidert leieavtale
Det vises til avtale mellom Blesthallen SUS og Vestvågøy kommune datert 9.1.2013. Vedlagte forslag til revidert utgave godkjennes.
Asbjørn Horn AvsluttetAvsluttet
009/18 15/3765
Tilrettelegging for friluftsliv i Vestvågøy kommune 2018
1.Vestvågøy kommune vedtar oppstart av arbeid med en plan for friluftslivets ferdselsårer våren 2018. Planprosessen innlemmes i arbeidet med kommuneplanens arealdel.  2.Vestvågøy kommune melder inn avfalls- og toalettfasiliteter på Unstad, Haukland og på Gravdal (Klokkarvika) til LAS-prosjektet for sesongen 2018. 3.Det legges frem en egen sak om driftsavtalen mellom Vestvågøy kommune og ASVO og endringer for sesongen 2018. Samtidig vil også premisser for en ny avtale 2019 tas opp.
Anja Meland Rød (borttagen) Ikke begyntIkke begynt
010/18 15/1437
Motorferdsel på islagt vassdrag- Lofoten Motorsportklubb
1. Vestvågøy kommune innvilger delvis søknaden fra Lofoten Motorsportklubb. Det gis tillatelse til å kjøre og å arrangere inntil 4 motorsportarrangement med nødvendig baneklargjøring på Ytterpollen i Vestvågøy kommune. Tillatelsen gis i henhold til § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 2.Vestvågøy kommune følger opp tillatelsen ved å høste inn erfaringer med hensyn til støy og andre mulige konflikter. Det vil utarbeides egen orienteringssak om dette. 3.Tillatelsen til motorisert ferdsel gis med følgende vilkår: a.Tillatelsen gjelder fra vedtaks dato til 31.03.2018. For kommende år gis tillatelsen for perioden 01.01-31.03. b.Det gis tillatelse til å gjennomføre 4 arrangement.  c.Ett arrangement er lørdag fra kl 10.00 til 18.00 og søndag fra kl 12.00 til kl 18.00. d.Det gis tillatelse til nødvendig klargjøring av bane i forkant av arrangementene. e.Banen skal etableres på Ytterpollen, innenfor oppmerket område i kart som fulgte søknaden f.Lofoten Motorsportklubb som innehaver av tillatelsen har ansvar for: ·at ferdsel på islagt vann skjer innenfor Norsk Bilsportforbund sine retningslinjer  ·at kjøretøyet er i forskriftsmessig stand  ·å følge aktsomhetsbestemmelsen ved at ferdselen foregår aktsomt og hensynsfullt slik at den ikke volder skade på grunn, vegetasjon og dyreliv eller er til ulempe for andre  ·eventuell skade og forurensning. Forholdet mellom grunneier og den som kjører i utmark er et privatrettslig forhold. Tiltalelse fra Vestvågøy kommune begrenser ikke grunneiers rett til å nekte motorisert ferdsel på sin egen grunn. Det er Lofoten Motorsportklubb sitt ansvar å avklare dette.
Anja Meland Rød (borttagen) Ikke begyntIkke begynt
011/18 18/164
Referatsaker
Referatsakene tas til orientering.
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
012/18 16/2157
Innsparingstiltak - Reetablering av avlastningstilbud Leknes Bo og service -reduksjon av  4 langtidsplasser (2.gangs behandling)
Vestvågøy kommunestyre viser til vedtak i K-sak 85/17 om å flytte 4 avlastningsplasser fra Vestvågøy sykehjem til Leknes Bo og servicesenter (LBS). To leiligheter ved LBS er leid til formålet, slik at antall avlastningplasser er opprettholdt. Vestvågøy kommunestyre vedtar å redusere antall plasser totalt på Vestvågøy sykehjem med 4 plasser. Det etableres 4 nye plasser ved Lekneshagen når lokalene står ferdige etter at barnehagen har flyttet ut jf K-sak 34/17. Disse plassene skal benyttes til skjermingstiltak, som i dag foregår i de gamle fløyene ved bruk av to pasientrom for hvert skjermingstiltak. På denne måten frigjøres ytterligere to rom til ordinært institusjonsopphold. Reduksjonen i årsverk ved sykehjemmet skal ivaretas gjennom omplassering av ansatte i vakante stillinger. Effekten av å gjennomføre tiltaket er beregnet til en årlig besparelse på kr. 1 600 000,- inkludert kostnader ved leie av leiligheter ved Leknes Bo og service samt måltider, som er inkludert ved avlastningsopphold.
Lars Pleym Ludvigsen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
013/18 16/797
Mannfallet Pub - skjenkebevilling 2018-2020
I hht Alkohollovens bestemmelser og Rusmiddelpolitisk handlingsplan pkt. 6.1, 6.3 og 6.3.1 innvilges Mannfallet Pub v/ Øistein Bie Pettersen skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for følgende områder: ·          Hovedrom/pubrom 41 m2 ·          Uteområde 80 m2. på adresse J. M. Johansens vei 60, 8340 Stamsund. Bevillingen gjelder for perioden 06.02.2018 – 30.09.2020, forutsatt godkjent bruksendring av lokalene ·          Skjenketiden for gruppe 1 og 2 gjelder fra kl 10 – 01.30 søndag – torsdag, og 10-02.30 fredag – lørdag. ·          Skjenketiden for gruppe 3 gjelder fra kl 13 – 01.30 søndag – torsdag, og fra kl 13 – 02.30 fredag –lørdag. Ihht Rusmiddelpolitisk handlingsplan pkt.6.3.4.B gis det anledning til utvidet skjenketid til kl.0230 med åpningstid til kl 0300 uten særskilt søknad på følgende dager: · Natt til skjærtorsdag og natt til langfredag · Natt til 1.mai og natt til 17.mai · Hele romjulen inkl. nyttårsaften · Natt til Kristi Himmelfartsdag Øystein Bie Pettersen godkjennes som skjenkestyrer, Astrid K. Mokkelbost godkjennes som stedfortreder. Gebyret fastsettes for ett år av gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av omsatt mengde alkoholholdig drikk og ut fra alkohollovens gjeldende satser.  Bekreftet oversikt over omsatt mengde alkohol forutgående år innsendes uoppfordret innen 15. mars hvert år. Alle bevillingshavere plikter å utarbeide system for «internkontroll» definert i alkohollovens forskrift kap. 8. Det forutsettes at bevillingen utøves i hht bestemmelsene i Alkohollovgivningen og Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Vedtaket kan i medhold av Alkohollovens § 1-16 påklages til Fylkesmannen i Nordland. Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt melding om vedtak er mottatt. Evt. klage sendes Vestvågøy Formannskap.
Erik Magnus Samland (borttagen) AvsluttetAvsluttet
16.01.2018
Formannskapet 001/18 18/14
Referatsaker
Referatsakene tas til orientering
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
002/18 17/1437
Utbyggingstiltak - Origo og Vestvågøy sykehjem
Vestvågøy Formannskap ber rådmannen utrede sak om ombygging av Origo/Frisklivsentral med bakgrunn i Notat datert 14.01.18 fra Ove Berg til kommunestyremøte 13. februar. Formannskapet vil likevel tillate at arbeidet med del 1 kan starte umiddelbart innenfor vedtatt kostnadsramme.
Ove Berg Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
12.12.2017
Formannskapet 116/17 17/1322
Ballstad skole - finansiering av skadeoppretting
Inndekning av kostnadene som ikke er dekket av forsikringsoppgjøret ifm tiltak som ble gjort etter skaden, er kr. 472.933,- eks mva. Beløpet dekkes inn ved omdisponering av investeringsmidler fra ikke gjennomførte prosjekt i 2017 Prosjekt gjennomført.
Villy Angelsen AvsluttetAvsluttet
14.11.2017
Formannskapet 097/17 17/599
Handlingsplan 2018-2021, budsjett og økonomiplan
Kommunestyret vedtar Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2018 på rammenivå. Kommunestyret vedtar driftstiltakene som er foreslått under tiltak i driftsbudsjettet.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2018i henhold til budsjettskjema 2B. Prosjektene vedtas med en prosjektbevilgning per år.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
Kommunestyret slutter seg til mål og tiltak som framkommer i handlingsprogrammet 2018-2021.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
Kommunestyret slutter seg til forslag til Handlingsregler som førende for arbeid med budsjett og økonomiplan.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
Handlingsprogram og økonomiplan skal være bindende for den videre planleggingen i kommunen.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
Kommunestyret vedtar følgende låneopptak for 2018: ·Lån til vann- og avløp: Kr. 18 400 000,- ·Lån til videreformidling: Kr. 25 000 000,- ·Lån til ordinære investeringer: Kr. 138 209 000,- ·Lån til kirkelige formål: Kr. 1 125 000,- ·SUM LÅNEOPPTAK: 182 734 000,-
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
Lånene opptas som serielån og nedbetales i takt med investeringens avskrivingstid (veid snitt er 32 år). Startlån til videreformidling tas opp etter gjeldende regler i Husbanken. Låneopptak er å betrakte som en anskaffelse som må behandles i henhold til gjeldende regler for offentlig anskaffelser.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
Ramme for kommunens kassakreditt holdes uendret på 85 mill. kr.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
Rammer for kontroll og tilsyn fastsettes i tråd med forslag fra styret slik: ·Kontrollutvalget i Vestvågøy: 65 000,- ·Kontrollutvalgssekretariatet i Lofoten (andel): 375 000,- ·Kommunerevisjonen i Lofoten (andel): 1 356 000,-
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
Eiendomsskatten for 2018 fastsettes slik (jfr. sak 86/06 og sak 16/981) ·Eiendomsskatten skrives ut i hele kommunen ·Skattesatsen holdes uendret på 7 promille. ·Bunnfradraget for selvstendige boenheter holdes uendret og fastsettes til kr. 50 000,-.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
Politisk aktivitet1.323.000 per år i 2018-2021 Tidlig innsats skole og barnehage1.500.000 per år i 2018-2021 Barn og ungdomsarbeid under 18 år (Meieriet)400.000 per år i 2018-2021 Asfalt Ballstad - det forutsettes at øvrige bedrifter/privatpersoner også bidrar50.000 i 2018 Gravdal opp og fram – bidrag til søppelkasser osv40.000 i 2018 Haukland Ungdomshus – utbedring av tak og lignende40.000 i 2018 Inndekning redusert avsetning til disposisjonsfond4.023.000 i 2018 3.223.000 for 2019-21
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
Prospekt Borge/Valberg – salg av Valberg skole og Borge bygdeheim100.000 i 2018 Asfalt fram til skiløypa100.000 i 2018 Stilling energi-klima (Eiendoms-foretaket). Halvårseffekt i 2018, selvfinansierende fra 2019400.000 i 2018 Biogass70 000,- i 2018 Inndekning redusert avsetning til disposisjonsfond4.023.000 i 2018 3.223.000 for 2019-21
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
Utrede hybelhus i gamle legekontor/psykisk helse
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
Gratis treningstilbud for barn under 16 år:  Kommunestyret ber rådmannen vurdere gratis treningstid for barn under 16 år.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
Vikarpool i skolen:  Kommunestyret ber oppvekstsjef se på hvordan man best mulig kan organisere vikarstaben til beste for elevene på skolen.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
Kommunestyret vedtar at det avvikles et ekstra kommunestyremøte hvor helse og omsorg settes på dagsorden i sin fulle bredde, spesielt med tanke på de utfordringer som ligger i årene framover. Hvordan /når kan vi benytte digitale hjelpemidler til beste for brukeren.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
Bredbåndsutbygging Nord-Borge, Valberg, Uttakleiv. Rådmann bes beregne kostnad mv. i forhold til å få dette utbedret.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
Rådmannen bes utrede etablering av barn og unges kommunestyre.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
098/17 15/3292
Innføring av velferdsteknologiske løsninger, herunder medisineringsroboter i Åpen omsorg
Vestvågøy kommune følger Helsedirektoratets anbefaling om å ta i bruk medisineringsroboter i Åpen omsorg. Antall roboter som tas i bruk, er 100 i 2018, og 50 i henholdsvis 2019 og 2020.  Besparelse i 2018 er estimert til 3 mill, som er lagt inn som tiltak i Handlingsplanen for 2018-2021.
Lars Pleym Ludvigsen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
Sensorteknologiske løsninger som blant annet fallalarm, døralarm, sengealarm og elektronisk tilsyn innføres i småskala for å prøve ut systemet i omsorgstjenesten. Besparelsen i 2018 er estimert til 1,25 mill, som er lagt inn som tiltak i Handlingsplanen for 2018-2021.
Lars Pleym Ludvigsen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
099/17 15/1164
Innsparingstiltak - Reduksjon i stillingsressurser i Fagutviklingsavdelingen
Vestvågøy kommunestyre vedtar å slå sammen de to nyopprettede stillingene Fagutviklingssykepleier psykisk helse og Fagutviklingskonsulent rus i Fagutviklingsavdelingen, til en felles stilling som Fagutviklingssykepleier psykisk helse og rus.  Effekten av å gjennomføre tiltaket er beregnet til en årlig besparelse på kr. 687 000,-.
Lars Pleym Ludvigsen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
100/17 16/2157
Innsparingstiltak - Reetablering av avlastningstilbud Leknes Bo og service - reduksjon av 4 langtidsplasser
Vestvågøy kommunestyre går inn for å flytte 4 avlastningsplasser fra Vestvågøy sykehjem til Leknes Bo og servicesenter (LBS). To leiligheter ved LBS leies til formålet, slik at antall avlastningplasser opprettholdes som i dag. Antall leiligheter til ordinært utleie reduseres tilsvarende med 2 leiligheter.
Lars Pleym Ludvigsen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
Reduksjonen i årsverk ved sykehjemmet skal ivaretas gjennom omplassering av ansatte i vakante stillinger. Effekten av å gjennomføre tiltaket er beregnet til en årlig besparelse på kr. 1 600 000,-.
Lars Pleym Ludvigsen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
Sak om å redusere 4 plasser ved Vestvågøy sykehjem utsettes.
Lars Pleym Ludvigsen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
101/17 16/832
Kanchana thairestaurant - forlengelse av skjenkebevilling
Formannskapet viser til tidligere innvilget skjenkebevilling til Kanchana Thairestaurant. Den midlertidige skjenkebevilling forlenges fram til og med 31.01.2018.
Erik Magnus Samland (borttagen) AvsluttetAvsluttet

Saken er behandlet og godkjent politisk

102/17 17/348
Konsekvenser av kommunstyrevedtak, vedtekter SFO
·Åpningstider for SFO endres slik at det gis tilbud siste uka i juni på den enkelte SFO, og tilbud alle ukene i august før skolestart på Leknes SFO. ·Vestvågøy kommune gir søskenmoderasjon til barn i barnehagen. Det gis ikke ekstra  søskenmoderasjon om en har barn i både i barnehage og SFO.
Tor Arntzen AvsluttetAvsluttet
103/17 17/1754
Referatsaker
Referatsakene tas til orientering
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
104/17 17/469
Gnr. 18, bnr. 20 - reguleringsendring Lekneskroken - klagebehandling
Saken behandles i kommunestyre 28.11.17.
Lars Kjørven Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
105/17 15/3754
Lofoten Snowboard og Alpinsenter AS - leieavtale/driftsstøtte
1.Det inngås avtale med Lofoten Snowboard og Alpinsenter AS om et fast årlig kommunalt tilskudd. 2.Tilskuddsbeløpet settes til kr 75.000,- + mva. 3.Det settes ingen spesielle vilkår for tilskuddet. 4.Avtalen gjelder f.o.m. året 2018. I 2018 dekkes tilskuddet over næringsfondet, mens det f.o.m. 2019 avsettes midler på kulturenhetens budsjett. 5.Tilskuddsperiode settes til 10 år, under forutsetning av at anlegget er i ordinær drift.
Trond Handberg Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
106/17 17/208
Ballstad som typisk turiststed
1.Vestvågøy kommune søker Fylkesmannen i Nordland om at fiskeværet Ballstad får status som «typisk turiststed» i perioden 1. juni til 31. august, Jfr. Lov om helligdager og helligdagsfred.  2.For å verne om «det gudstjenestlige liv og den alminnelige fred på helligdager» bør åpningstid settes etter kl. 12.00 på søndager i omsøkte periode.
Karl Erik Nystad Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
107/17 15/2312
Rullering av handlingsplan for anlegg og prioritering av spillemiddelsøknader for 2018
       
108/17 15/2650
Kommuneplanens samfunnsdel 2017 - 2029, 2.g.behandling
1.Styringsgruppens justeringer av forslag til kommuneplanens samfunnsdel tas til følge. 2.Forslag til «Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2029» for Vestvågøy kommune, datert 7.11.17 vedtas, jfr. PBL § 11-15.
Hans Kristian Dolmen (borttagen) Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
109/17 17/686
Organisatoriske ressurser innenfor vegsektoren
1.Det kommunale vegområdet styrkes med ett årsverk. Vegområdet vil med dette bestå av 2 stillinger. 1 x 100% stilling som fagansvarlig veg med hovedarbeidsoppgaver knyttet til administrative oppgaver, og 1 x 100% stilling som driftsansvarllig veg med hovedoppgavene knyttet til operativ drift.  2.Ressurser til ny 100% stilling innarbeides i driftsbudsjettet for 2018.
Bernhard Rottem Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
110/17 16/2132
Retningslinjer for utleie av skolebygg
Kommunestyret i Vestvågøy godkjenner de framlagte retningslinjene for utleie av skolebygg i Vestvågøy kommune.
Tor Arntzen AvsluttetAvsluttet
111/17 17/599
Betalingssatser 2018
Generell økning av satser for egenbetaling for Kommunale tjenester der ikke annet er bestemt økes med 2,6 % fra 1.1.2018.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
Egenbetaling for barnehager fastsettes til 2910,- per måned i tråd med foreslått makspris. Kostpenger holdes uendret på kr. 310,- per måned.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
Satser for praktisk bistand i hjemmet for minstepensjonister samt satser for korttidsopphold på institusjon settes lik den til enhver tid gjeldende maksimale sats i statlig forskrift.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
Havnegebyrene reguleres i tråd med vedlagte innstilling, med unntak av vederlag for trosseoperasjoner.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
Vann- og avløpsgebyrene reguleres i tråd med anbefalingene fra Momentum.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
Feiegebyrene reduseres i tråd med anbefalingene fra Momentum.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
Renovasjon- og slamgebyr reguleres i tråd med vedtak i representantskapet i Lofoten avfallsselskap IKS.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
Gebyr etter plan- og bygningsloven økes ihht vedlegg.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
Som hovedprinsipp kan brukere som har utestående krav nektes levering av kommunale tjenester. Unntatt for dette er tjenester som berører liv og helse. Før Rådmannen iverksetter evt. tiltak avklares lovhjemmel for å gjennomføre slik sanksjon for den aktuelle tjenesten.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
Sak om vederlag for trosseoperasjoner tas opp i kommunestyret 28.11.17.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
112/17 16/797
Mannfallet pub - tidsbegrenset skjenkebevilling - videreføring
Mannfallet Pub får ytterligere seks måneder på å dokumentere godkjent bruksendring. Dersom bruksendring ikke er gjennomført innen 1.6.2018 vil den tidsbegrensede skjenkebevillingen opphøre fra samme dato. Ved gjennomført bruksendring forlenges den tidsbegrensede skjenkebevillingen for resten av bevillingsperioden gjeldende til og med 30. september 2020.
Erik Magnus Samland (borttagen) AvsluttetAvsluttet

Saken er godkjent av formannskapet

113/17 16/707
Salgsbevilling for Rema 1000 Leknes i perioden 2017-2020
I hht Alkoholloven og Rusmiddelpolitisk handlingsplan innvilges Rema 1000 Leknes salgsbevilling for alkohol i gruppe 1.  Bevillingen gjelder til 30.09.2020.
Erik Magnus Samland (borttagen) AvsluttetAvsluttet

Saken er godkjent av formannskapet

Salgstiden fastsettes i hht Rusmiddelpolitisk handlingsplan pkt. 4.2.5C: Mandag – fredag fra kl. 0800 – 2000, lørdag og dager før søn- og helligdager kl. 0800 – 1800. (untatt Kristi himmelfartsdag).  I hht Rusmiddelpolitisk handlingsplan 4.2.5C gis det ikke anledning til salg/ utlevering av alkohol på søn- og helligdager, og 1. og 17. mai.
Erik Magnus Samland (borttagen) AvsluttetAvsluttet

Saken er godkjent av formannskapet

Kent Kristoffersen godkjennes som styrer, Hugo Andre Iversen godkjennes som stedfortreder. Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøven i alkohollovgivningen.
Erik Magnus Samland (borttagen) AvsluttetAvsluttet

Saken er godkjent av formannskapet

Gebyret fastsettes for et år av gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av omsatt mengde alkoholholdig drikk og fastsettes ut fra alkohollovens gjeldende satser.
Erik Magnus Samland (borttagen) AvsluttetAvsluttet
Revisorbekreftet oversikt over omsatt mengde alkohol forutgående år innsendes uoppfordret innen 15. mars hvert år. Rema 1000 Leknes plikter å utarbeide system for » internkontroll etter alkoholloven». Det forutsettes at bevillingen utøves etter bestemmelsene i alkohollovgivningen og i ht Rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Erik Magnus Samland (borttagen) AvsluttetAvsluttet
114/17 15/1338
Anmodning 2018 vedr. bosetting av enslig mindreårige og eventuell nedleggelse av bokollektiv
Vestvågøy kommunestyre vedtar å bosette 2 enslig mindreårige i 2018, videre en nedleggelse av 1 bokollektiv fra 01.08.18 og utredning av opprettelse av «mini» bokollektiv med redusert bemanning.
Nils Olav Hagen AvsluttetAvsluttet

Vedtak i KS i november 2018

115/17 15/1338
Anmodning om bosetting av flyktninger 2018
Kommunestyret i Vestvågøy vedtar, i henhold til anmodning om bosetting fra IMDI, å bosette 21 personer for 2018.
Nils Olav Hagen AvsluttetAvsluttet

Saken ble behandlet I KS/FS nov.18

17.10.2017
Formannskapet 090/17 15/3623
KLPs inntreden i Lofotkraft AS, nettselskapet i Lofotkraft-konsernet
Vestvågøy kommune gir sin tilslutning til:  1.at datterselskapet Lofotkraft AS gjør en aksjekapitalforhøyelse rettet mot Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikring (KLP) slik at KLP vil få 15 % eierandel i Lofotkraft AS; og 2.at KLP ved senere aksjekapitalforhøyelser i Lofotkraft AS gis rett til å øke sin eierandel inntil 49 %; og  3.at Lofotkraft Holding AS ekstraordinært utdeler MNOK 18 i utbytte til sine aksjonærer, kommunene i Lofoten.
Asbjørn Horn Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
Tegningskurs og andre betingelser skal godkjennes av styret i Lofotkraft Holding AS. Om og når senere kapitalforhøyelser rettet mot KLP skal finne sted skal godkjennes av styret i Lofotkraft Holding AS.
Asbjørn Horn Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
091/17 17/670
Lofoten Hest og helsesenter - bygg og organisering
·Vestvågøy kommune anmoder stiftelsen Lofoten hest- og helsesenter om å ta initiativ til en utviklingsprosess for senteret, der målet er et bredere driftsgrunnlag og en mer bærekraftig økonomi framover. Kommunen vil bidra aktivt i en slik prosess. ·Vestvågøy kommune gjennomgår tjenestetilbud som gis til «kommunale» brukere, med sikte på å  dekke de reelle kostnadene for dette.  ·Sak om eierskap tas opp til ny vurdering når denne prosessen er ferdig, dog senest i 2020.
Villy Angelsen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
092/17 15/4368
Lofoten Avfallsselskap IKS - utbytte fra næringsdelen - endret selskapsavtale
VVK viser til brev fra LAS datert 28 august 2017 VVK kan være positiv til å utdele utbytte fra næringsdelen VVK ønsker at styret i LAS utreder saken, og gir sin anbefaling til eierne. VVK ser at det er flere problemstillinger som er belyst, men ikke konkludert hva gjelder konsekvensene ved at det eventuelt skal foretas utdeling fra næringsdelen i LAS. Det må tas høyde for å løse de avfallsutfordringer som følger av økt turisttilstrømming i Lofoten.
Villy Angelsen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
093/17 17/686
Organisatoriske ressurser innenfor vegsektoren
Saken utsettes.
Bernhard Rottem AvsluttetAvsluttet

Behandlet i KS 095/17 - 17/686

094/17 15/1035
Meieriet kultursenter - orientering om drift og fastsetting av utleievilkår
1.Vestvågøy kommunestyret tar rådmannens orientering om drifta av Meieriet kultursenter til orientering. 2.Kommunestyret vedtar de satser for utleie som fremgår av saksutredningen.
Richard Brattli Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
095/17 17/1398
Kommunale vigsler
Vestvågøy kommunestyret ber om å få seg forelagt et forslag til rutine for kommunal vigsel. Rutinen skal inneholde: ·informasjon om lokaler og tidspunkt for vielser, evt. unntak  ·hvilke personer som skal ha vigselmyndighet utover ordfører og varaordfører ·adgangen til å kreve betaling for merutgifter ·hvem som er ansvarlig for alle henvendelser/organisering av vigsler
Bodil Kristoffersen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
Brudeparet selv gis adgang til å velge vigsler, forutsatt at denne personen er tilgjengelig på det aktuelle tidspunkt.  Kommunal vigselsmyndighet i Vestvågøy kommune gis, i tillegg til ordfører og varaordfører, til følgende: ·Rådmann ·Kommuneadvokat
Bodil Kristoffersen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
096/17 17/1604
Referatsaker
Referatsakene tas til orientering
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
19.09.2017
Formannskapet 071/17 17/1322
Rapport 2. tertial
1. Formannskapet godkjenner Rådmannens innstilling til revidering av driftsbudsjett til 2. tertial som innebærer en tilførsel til disposisjonsfondet på kr. 190 000,-.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
2. Formannskapet godkjenner Rådmannens forslag til revidering av investeringsbudsjett til 2. tertial som innebærer en reduksjon i årets investeringsbehov på kr. 40 379 000,-.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
072/17 17/506
Salg av eiendom 1860/133-30 - Valberg skole
Vestvågøy kommunestyre vedtar, etter forslag fra styret i Vestvågøy eiendomsdrift KF, å legger eiendommen gnr. 133 bnr. 30 i Vestvågøy kommune ut for salg på det åpne markedet.   Vestvågøy eiendomsdrift KF får mandat til å godta bud tilsvarende takst eller høyere enn takst. Bud under takst skal vurderes av formannskapet.
Kjell Idar Berg Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
073/17 15/1505
Bunnfylling/molo Buøyhavn, Stamsund
Saken utsettes
Ann Helen Ernstsen (borttagen) Saken ble utsattSaken ble utsatt
074/17 16/1007
Revidering leirskoleavtale
Kommunestyret godkjenner foreslåtte avtale mellom Vestvågøy kommune og Borg Vikingleirskole
Tor Arntzen AvsluttetAvsluttet
Vestvågøy kommune støtter klasser som drar på leirskole medkr.1.950,- per elev, uavhengig av hvilken leirskole som velges.
Tor Arntzen AvsluttetAvsluttet
Beløpet indeksreguleres med kommunal deflator (veid lønns-  og prisvekst i kommunesektoren)
Tor Arntzen AvsluttetAvsluttet
075/17 15/3517
Omklassifisering av privat veg til kommunal veg etter søknad -  del av Ole Bergsvei, Ballstad
Vestvågøy kommune imøtekommer søknaden fra oppsittere langs Ole Bergs vei, og vedtar at Ole Bergs vei, Ballstad omklassifiserer til kommunal veg under følgende forutsetninger:  ·Revisjon av reguleringsplan ID 1860-91701 må gjennomføres før kommunal overtakelse av vegen.
Bernhard Rottem Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
·Overtakelse skal skje i henhold til vedtatte kommunale regler for overtakelse av private veger og vedtatte kommunale regler om krav til vegstandard ved kommunal overtakelse av privat veg.  Vestvågøy kommune imøtekommer søknaden fra oppsittere langs Ole Bergs vei, og vedtar at Ole Bergs vei, Ballstad omklassifiserer til kommunal veg under følgende forutsetninger:
Bernhard Rottem Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
Vestvågøy kommune imøtekommer søknaden fra oppsittere langs Ole Bergs vei, og vedtar at Ole Bergs vei, Ballstad omklassifiserer til kommunal veg under følgende forutsetninger:  Vegen oppgraderes i henhold til «Norm for vei-, vann- og avløpsanlegg», Vestvågøy  ·kommune dekker kostnaden beregnet til kr. 301.840,- (eks. mva.).  Kostnaden legges inn i legges inn i investeringsbudsjettet.
Bernhard Rottem Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
Vestvågøy kommune imøtekommer søknaden fra oppsittere langs Ole Bergs vei, og vedtar at Ole Bergs vei, Ballstad omklassifiserer til kommunal veg under følgende forutsetninger:  ·Driftsbudsjettet for veg økes for å dekke de økte årlige driftskostnadene på kr. 9.792,- (eks.mva), (beregnet ut fra dagens avtaler). Kommunen ivaretar per i dag vintervedlikeholdet.
Bernhard Rottem Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
Vestvågøy kommune imøtekommer søknaden fra oppsittere langs Ole Bergs vei, og vedtar at Ole Bergs vei, Ballstad omklassifiserer til kommunal veg under følgende forutsetninger:  ·Rådmannen går i dialog med oppsittere/grunneiere for å avklare eventuelle tiltak nødvendig for effektiv drift (eks snuhammer) og grensene mellom privat og offentlig veg.
Bernhard Rottem Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
Vestvågøy kommune imøtekommer søknaden fra oppsittere langs Ole Bergs vei, og vedtar at Ole Bergs vei, Ballstad omklassifiserer til kommunal veg under følgende forutsetninger:  ·Rådmanenn gis fullmakt til å inngå avtaler med berørte oppsittere/grunneiere i henhold til vedtatt regelverk.
Bernhard Rottem Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
076/17 15/3517
Omklassifisering av privat veg til kommunal veg etter søknad - Abelveien, Gravdal
Søknad fra oppsittere/grunneiere langs Abelveien om kommunal overtakelse, avslås.  1.Oppgradering av vegen til akseptabel vegstandard vil kunne belaste kommunens investeringsbudsjett.  2.Overtakelse av veien vil medføre økte kostnader til årlig drift og vedlikehold på det kommunale vegbudsjettet.  3.Imøtekommelse av søknaden kan medføre krav om kommunal overtakelse fra andre private veger, noe som ytterligere vil belaste driftsbudsjettet
Bernhard Rottem Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
077/17 15/3517
Omklassifisering av privat veg til kommunal veg etter søknad - Bedehusbakken, Leknes
Søknad fra oppsittere/grunneiere langs Bedehusbakken om kommunal overtakelse, avslås.  Begrunnelse:  Kommunens økonomiske situasjon.
Bernhard Rottem Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
1.Del av Bedehusbakken oppfyller ikke kravene satt i KS017/16, pkt. 2.1., dette på bakgrunn av pkt. 2.1.3. med at veglengden skal være minst 300 meter.
Bernhard Rottem Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
2.Oppgradering av vegen til akseptabel vegstandard vil kunne belaste kommunens investeringsbudsjett.
Bernhard Rottem Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
3.Overtakelse av veien vil medføre økte kostnader til årlig drift og vedlikehold på det kommunale vegbudsjettet.
Bernhard Rottem Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
4.Imøtekommelse av søknaden kan medføre krav om kommunal overtakelse fra andre private veger, noe som ytterligere vil belaste driftsbudsjettet
Bernhard Rottem Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
078/17 15/3517
Omklassifisering av privat veg til kommunal veg etter søknad - Hornsbakken og Kroken på Gravdal
Søknad fra oppsittere/grunneiere langs Hornsbakken og Kroken om kommunal overtakelse, avslås.  Begrunnelse:  Kommunens økonomiske situasjon.
Bernhard Rottem Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
1.Oppgradering av vegen til akseptabel vegstandard vil kunne belaste kommunens investeringsbudsjett.
Bernhard Rottem Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
2.Overtakelse av veien vil medføre økte kostnader til årlig drift og vedlikehold på det kommunale vegbudsjettet.
Bernhard Rottem Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
3.Imøtekommelse av søknaden kan medføre krav om kommunal overtakelse fra andre private veger, noe som ytterligere vil belaste driftsbudsjettet
Bernhard Rottem Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
079/17 15/3517
Omklassifisering av privat veg til kommunal veg etter søknad - Risaksla, Gravdal
Søknad fra oppsittere/grunneiere langs Trolldalsfaret om kommunal overtakelse, avslås.  Begrunnelse:  Kommunens økonomiske situasjon.
Bernhard Rottem Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
1.Oppgradering av vegen til akseptabel vegstandard vil kunne belaste kommunens investeringsbudsjett.  2.Overtakelse av veien vil medføre økte kostnader til årlig drift og vedlikehold på det kommunale vegbudsjettet.  3.Imøtekommelse av søknaden kan medføre krav om kommunal overtakelse fra andre private veger, noe som ytterligere vil belaste driftsbudsjettet.
Bernhard Rottem Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
080/17 15/3517
Omklassifisering av privat veg til kommunal veg etter søknad - Trolldalsfaret, Gravdal
Søknad fra oppsittere/grunneiere langs Trolldalsfaret om kommunal overtakelse, avslås.  Begrunnelse:  Kommunens økonomiske situasjon.
Bernhard Rottem Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
1.Oppgradering av vegen til akseptabel vegstandard vil kunne belaste kommunens investeringsbudsjett.  2.Overtakelse av veien vil medføre økte kostnader til årlig drift og vedlikehold på det kommunale vegbudsjettet.  3.Imøtekommelse av søknaden kan medføre krav om kommunal overtakelse fra andre private veger, noe som ytterligere vil belaste driftsbudsjettet.
Bernhard Rottem Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
081/17 15/3517
Omklassifisering av privat veg til kommunal veg etter søknad - Tussan, Gravdal
Søknad fra oppsittere/grunneiere langs Tussan om kommunal overtakelse, avslås.  Begrunnelse:  Kommunens økonomiske situasjon.
Bernhard Rottem Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
1.Oppgradering av vegen til akseptabel vegstandard vil kunne belaste kommunens investeringsbudsjett.  2.Overtakelse av veien vil medføre økte kostnader til årlig drift og vedlikehold på det kommunale vegbudsjettet.  3.Imøtekommelse av søknaden kan medføre krav om kommunal overtakelse fra andre private veger, noe som ytterligere vil belaste driftsbudsjettet.
Bernhard Rottem Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
082/17 17/1447
Referatsaker
Referatsakene tas til orientering
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
083/17 15/3440
Høringsuttalelse - forslag om forbud mot dyrking av myr
Vestvågøy kommune er i mot foreslått endring i § 6 i nydyrkingsforskriften som innebærer et generelt forbud mot nydyrking av myr. Forbudet vil ha stor negativ innvirkning for landbruket i Vestvågøy.   Behov for å innføre eventuelle begrensninger i dyrking av myr på grunn av klimahensyn kan gjøres innefor eksisterende lovverk uten å innføre et totalforbud. Oversendelsesforslaget sendt
Ivar Johansen AvsluttetAvsluttet

Høringsuttalelsen er oversendt til Landbruksdirektoratet.

Oversendelsesforslag  "Vestvågøy Kommune anerkjenner at nydyrking av myr både gir negative klimaeffekter og er negativt for biodiversitet. Likevel mener vi at § 6  hvor det foreslås totalforbud for dyrking av myr er for strengt. Et totalforbud vil ha store konsekvenser for kommunens landbruk og vil  beredskapsmessige konsekvenser. Vestvågøy Kommune mener det burde åpnes for dyrking av myr dersom man benytter klimafremmende dyrkingsmetoder som bidrar til lavere klimautslipp.
Ivar Johansen AvsluttetAvsluttet
Vestvågøy Kommune mener også det burde skilles mellom dyp myr og grunn myr dersom det skal innføres et forbud. Det bør gis tilgang for kommunene å gi dispensasjoner fra et eventuelt forbud.Vestvågøy Kommune mener det ikke finnes kunnskapsgrunnlag for å innføre et totalforbud på det nåværende tidspunkt. Et viktigere tiltak for å ta en slik beslutning vil være en en ny og grundig kartlegging av hvilke myr og myrtyper vi har i Norge."
Ivar Johansen AvsluttetAvsluttet
088/17 17/1437
Utbyggingstiltak - Origo og Vestvågøy sykehjem
1.Ombygging av kinosal i Origobygget til lokaler for fysioterapi/friskliv, totalt kr  6 830 000 inkl mva. Det budsjetteres med kr 6 530 000 inkl mva i budsjett 2018, og kr 300 000 inkl mva til prosjektering i budsjett 2017.
Lars Bernt Salomonsen (borttagen) Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
2.Tilrettelegging av lokaler for hjemmebaserte tjenester, sektor Gravdal/Ballstad, totalt kr  5 410 000 inkl mva. Beløpet legges inn i investeringsbudsjett 2018
Lars Bernt Salomonsen (borttagen) Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
3.Utvide garderobekapasiteten ved Vestvågøy sykehjem, totalt kr 1 340 000 inkl mva. Beløpet legges inn i investeringsbudsjett 2018.
Lars Bernt Salomonsen (borttagen) Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
4.Vestvågøy kommunestyre vedtar å velge alternativet  der samdriftskjøkkenet plasseres som tilbygg til nordvestre  fasade som vist i saksfremlegg.
Lars Bernt Salomonsen (borttagen) Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
089/17 17/1457
Jawa AS - skjenkebevilling 2017-2020
I hht Alkohollovens bestemmelser og Rusmiddelpolitisk handlingsplan pkt. 6.1, 6.3 og 6.3.1 innvilges Jawa AS skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 på følgende områder på adresse Øyaveien 99, 8373  Ballstad:  ·1. etasje 55 m2 ·Uteområde 40 m2. Uteområdene er avgrenset.    Bevillingen gjelder for perioden 19.09.2017 – 30.09.2020.
Erik Magnus Samland (borttagen) AvsluttetAvsluttet
·  Skjenketiden for gruppe 1 og 2 gjelder fra kl 0800 – 0130 søndag – torsdag, og fra kl 0800 – 0230  fredag – lørdag.  ·  Skjenketiden for gruppe 3 gjelder fra kl 1300 – 0130 søndag – torsdag, og fra kl 1300 – 0230 fredag –  lørdag.
Erik Magnus Samland (borttagen) AvsluttetAvsluttet
Konsumet av utskjenket alkohol må opphøre senest 30 min. etter skjenketidens utløp.    Skjenkelokalet skal være lukket kl 0200 søndag – torsdag, og kl 0300 fredag – lørdag.
Erik Magnus Samland (borttagen) AvsluttetAvsluttet
I hht Rusmiddelpolitisk handlingsplan pkt.6.3.4.B gis det anledning til utvidet skjenketid til kl.0230 med  åpningstid til kl 0300 uten særskilt søknad på følgende dager:    ·  Natt til skjærtorsdag og natt til langfredag  ·  Natt til 1.mai og natt til 17.mai  ·  Hele romjulen inkl. nyttårsaften  ·  Natt til Kristi Himmelfartsdag
Erik Magnus Samland (borttagen) AvsluttetAvsluttet
Jan Harald Wangsvik godkjennes som skjenkestyrer, Renate Krane godkjennes som stedfortreder forutsatt at det er intet å bemerke fra politiets vandelsvurdering.
Erik Magnus Samland (borttagen) AvsluttetAvsluttet
Gebyret fastsettes for et år av gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av omsatt mengde alkoholholdig  drikk og ut fra alkohollovens gjeldende satser. Bekreftet oversikt over omsatt mengde alkohol forutgående år  innsendes uoppfordret innen 15. mars hvert år.
Erik Magnus Samland (borttagen) AvsluttetAvsluttet
22.08.2017
Formannskapet 061/17 15/3582
Etablering ladestasjoner kommunale tjeneste-elbiler
For å sikre ladepunkter der de nye elbilene skal være lokalisert, bevilger Formannskapet kr. 441 000 til investeringstiltak i 2017 for etablering av ladestasjoner for de kommunale tjeneste-elbilene. Ladestasjoner er etablert og tatt i bruk
Lars Pleym Ludvigsen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
062/17 15/1908
Godkjenning av leieavtale Stamsund stadion kunstgress
1.Leieavtale med Stamsund IL om bruk av Stamsund stadion kunstgress godkjennes slik det fremkommer i utkastet.
Trond Handberg AvsluttetAvsluttet
2.Leiesum på kr 75.000,- ekskl. mva. innarbeides i budsjettet for 2018.
Trond Handberg AvsluttetAvsluttet
063/17 16/2406
Godkjenning av leieavtale Borgtun stadion kunstgress
1.Leieavtale med IL Blest om bruk av Borgtun stadion kunstgress godkjennes slik det fremkommer i utkastet.
Trond Handberg AvsluttetAvsluttet
2.Leiesum på kr 75.000,- ekskl. mva. innarbeides i budsjettet for 2018.
Trond Handberg AvsluttetAvsluttet
064/17 17/1269
Referatsaker
Referatsakene tas til orientring med følgende tillegg: Formannskapet vedtok å avgi uttalelse i høringen  om endringer av reglene om nydyrking. Høringsfrist 11. oktober 2017. Uttalelse sendt
Ivar Johansen AvsluttetAvsluttet
Referatsakene tas til orientring med følgende tillegg: Videre ble det anmodet om uttalelse i Høring vedr. Regional plan for folkehelse i Nordland med høringsfrist 20.09.17, hvis administrasjon har kapasitet.
Nora Warhuus Samuelsen AvsluttetAvsluttet
065/17 17/1076
Klagesak startlån
·Vestvågøy kommune viser til klagesak fra NN i forbindelse med søknad om startlån for refinansiering av gjeld. ·Klagen på avslag av startlån for refinansiering er vurdert, og en finner ikke grunnlag for å endre på avgjørelsen. ·Opprinnelig vedtak opprettholdes og klagen avslås.
Heidi Jakobsen Spein AvsluttetAvsluttet
066/17 17/958
Klagesak startlån
·Vestvågøy kommune viser til klagesak fra  NN i forbindelse med søknad om startlån og tilskudd.  ·Klagen er vurdert og en finner ikke grunnlag for å endre på avgjørelsen.   ·Opprinnelig vedtak om avslag opprettholdes og klagen avslås.
Heidi Jakobsen Spein AvsluttetAvsluttet
067/17 17/677
Live Lofoten AS skjenkebevilling 2017-2020
I hht Alkohollovens bestemmelser og Rusmiddelpolitisk handlingsplan pkt. 6.1, 6.3 og 6.3.1 innvilges Live Lofoten AS skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 på følgende områder: ·Pub/kafé/restaurant 350 m2 ·Pub med egen inngang 300 m2 ·Konsertlokale 2. etasje med egen inngang 300 m2 ·Inngjerdet uteområde ved inngangsparti, samt ved utgang mot gjestehavn ca. 200 m2. på adresse Skjæret 2, 8340 Stamsund. Bevillingen gjelder for perioden 22.08.2017 – 30.09.2020.
Erik Magnus Samland (borttagen) AvsluttetAvsluttet
·Skjenketiden for gruppe 1 og 2 gjelder fra kl 0800 – 0130 søndag – torsdag, og fra kl 0800 – 0230 fredag – lørdag. ·Skjenketiden for gruppe 3 gjelder fra kl 1300 – 0130 søndag – torsdag, og fra kl 1300 – 0230 fredag – lørdag.  Konsumet av utskjenket alkohol må opphøre senest 30 min. etter skjenketidens utløp.
Erik Magnus Samland (borttagen) AvsluttetAvsluttet
Ihht Rusmiddelpolitisk handlingsplan pkt.6.3.4.B gis det anledning til utvidet skjenketid til kl.0230 med åpningstid til kl 0300 uten særskilt søknad på følgende dager: · Natt til skjærtorsdag og natt til langfredag · Natt til 1.mai og natt til 17.mai · Hele romjulen inkl. nyttårsaften · Natt til Kristi Himmelfartsdag
Erik Magnus Samland (borttagen) AvsluttetAvsluttet
Ronny Østrem godkjennes som skjenkestyrer, Aiste Umbrasaite godkjennes som stedfortreder.
Erik Magnus Samland (borttagen) AvsluttetAvsluttet
Gebyret fastsettes for ett år av gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av omsatt mengde alkoholholdig drikk og ut fra alkohollovens gjeldende satser.  Bekreftet oversikt over omsatt mengde alkohol forutgående år innsendes uoppfordret innen 15. mars hvert år. Alle bevillingshavere plikter å utarbeide system for «internkontroll» definert i alkohollovens forskrift kap. 8. Det forutsettes at bevillingen utøves i hht bestemmelsene i Alkohollovgivningen og Rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Erik Magnus Samland (borttagen) AvsluttetAvsluttet
068/17 17/1149
Lofoten Food Studio skjenkebevilling 2017-2020
I hht Alkohollovens bestemmelser og Rusmiddelpolitisk handlingsplan pkt. 6.1, 6.3 og 6.3.1 innvilges Lofoten Food Studio v/ Roy Magne Berglund skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for følgende områder: ·1. etasje 45 m2 ·2. etasje 40 m2 ·Uteområde 40 m2. på adresse Jacob Jentofts vei 29, 8373 Ballstad.  Bevillingen gjelder for perioden 22.08.2017 – 30.09.2020.
Erik Magnus Samland (borttagen) AvsluttetAvsluttet
Skjenketiden for gruppe 1 og 2 gjelder fra kl 10 – 24 mandag – torsdag, 10-01 fredag – lørdag og 12-24 søndag. Skjenketiden for gruppe 3 gjelder fra kl 13 – 24 søndag – torsdag, og fra kl 13 – 01 fredag – lørdag og fra 13-24 søndag.
Erik Magnus Samland (borttagen) AvsluttetAvsluttet
Vestvågøy kommune gjør oppmerksom på at det ifølge vedtatt Rusmiddelpolitisk handlingsplan for perioden 2016-2020 ikke er tillatt med skjenking av brennevin før klokken 13 noen dager.  Konsumet av utskjenket alkohol må opphøre senest 30 min. etter skjenketidens utløp.
Erik Magnus Samland (borttagen) AvsluttetAvsluttet
Ihht Rusmiddelpolitisk handlingsplan pkt.6.3.4.B gis det anledning til utvidet skjenketid til kl.0230 med åpningstid til kl 0300 uten særskilt søknad på følgende dager: · Natt til skjærtorsdag og natt til langfredag · Natt til 1.mai og natt til 17.mai · Hele romjulen inkl. nyttårsaften · Natt til Kristi Himmelfartsdag
Erik Magnus Samland (borttagen) AvsluttetAvsluttet
Roy Magne Berglund godkjennes som skjenkestyrer, Ingvild Eivor Berglund godkjennes som stedfortreder.
Erik Magnus Samland (borttagen) AvsluttetAvsluttet
Gebyret fastsettes for ett år av gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av omsatt mengde alkoholholdig drikk og ut fra alkohollovens gjeldende satser.  Bekreftet oversikt over omsatt mengde alkohol forutgående år innsendes uoppfordret innen 15. mars hvert år.  Alle bevillingshavere plikter å utarbeide system for «internkontroll» definert i alkohollovens forskrift kap. 8. Det forutsettes at bevillingen utøves i hht bestemmelsene i Alkohollovgivningen og Rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Erik Magnus Samland (borttagen) AvsluttetAvsluttet
069/17 15/3266
Tidsbegrensede skjenkebevillinger - videreføring
Kanchana ThairestaurantAS og Mannfallet Pub får ytterligere tre måneder på å dokumentere godkjent bruksendring. Dersom bruksendring ikke er gjennomført innen 1.12.2017 vil den tidsbegrensede skjenkebevillingen opphøre fra samme dato.  Ved gjennomført bruksendring forlenges den tidsbegrensede skjenkebevillingen for resten av bevillingsperioden gjeldende til og med 30. september 2020. Restauranten er flyttet til nye lokaler
Erik Magnus Samland (borttagen) AvsluttetAvsluttet
070/17 16/440
Klagesaksbehandling - Knut Gjernes - Reguleringsplan Sykehusbakken - Vestvågøy kommune
1.Klagen tas ikke til følge og vedtak fattet i kommunestyret 23.05.2017, utvalgsak 024/17 opprettholdes.  2.Kommunestyret kan ikke se at det i klagen kommer frem momenter som har slik vekt at vedtaket bør endres.   3.Saken oversendes til fylkesmannen for klagebehandling jfr. forvaltningsloven § 33 fjerde ledd og plan- og bygningsloven § 1-9. Fylkesmannen har stadfestet kommunens vedtak
Eva-Mari Rahkola AvsluttetAvsluttet
13.06.2017
Formannskapet 039/17 15/4032
KVU E10 Lofoten - regjeringens beslutning for videre planlegging
1.Vestvågøy kommune er den største kommunen i Lofoten og Vesterålen. Våre nåværende og framtidige behov vil ikke bli dekt gjennom den foreslått utbedring av E10 i Lofoten.
Asbjørn Horn Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
2.Samferdselsdepartementets beslutning ift E10 i Lofoten må tas opp til ny realitetsbehandling.
Asbjørn Horn Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
3.Vestvågøy kommune mener at Statens vegvesens anbefaling gjennom kombinasjon av flere konsepter (innkorting og fartsheving) er best for Lofoten. Dette gir redusert reisetid med 40 min og vil kople regionsentrene Leknes og Svolvær mye bedre sammen. Dette alternativet vil også bidra til bedre sikkerhet.
Asbjørn Horn Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
4.Samferdselsdepartementets anbefalte konsept vil medføre store problemer ift selve utførelsen, da en må utbedre dagens trase samtidig som ordinær trafikk skal foregå.
Asbjørn Horn Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
5.Lofoten opplever økning i trafikken, flere turister, mer gods på vei, både sommer og vinter. Anbefalt løsning ivaretar ikke økt trafikk på like god måte som det anbefalte trasevalget fra Statens vegvesen.
Asbjørn Horn Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
6.Vestvågøy kommune ønsker at Statens vegvesens anbefalte helhetlige Lofotpakke gjennomføres.
Asbjørn Horn Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
040/17 15/1684
Ny brannstasjon - finansiering
1.Prosjekt ny brannstasjon tilføres kr 6,8 mill inkl mva i budsjett 2018.
Lars Bernt Salomonsen (borttagen) Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
2.Inndekning skjer i sin helhet gjennom utsettelse av budsjettert innkjøp av stigebil i 2018.
Lars Bernt Salomonsen (borttagen) Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
041/17 16/1552
Etablering av Lofoten friluftsråd - godkjenning av vedtekter og valg av styrerepresentant
1.Vestvågøy kommunestyre gir sin tilslutning til etablering av et fast Lofoten friluftsråd.
Kjell Idar Berg Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
2.Vestvågøy kommunestyre godkjenner forslag til vedtekter slik de foreligger fra Lofotrådet.
Kjell Idar Berg Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
3.Som Vestvågøy kommunes representant i styret til Lofoten friluftsråd velges ………… og som vararepresentant velges …………
Kjell Idar Berg Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
4.Vestvågøy kommune mener prosessen rundt avslutning av prosjektet er kritikkverdig. Prosjektet burde vært klar til videreføring ved prosjektslutt. . På grunn av sen videreføring  har kommunen apt eksterne midler innenfor et område som er politisk prioritert i Lofoten.
Kjell Idar Berg Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
042/17 17/348
Revidering av vedtekter SFO
1.Vestvågøy kommune godkjenner forslage til nye vedtekter for  SFO-tilbudet.
Tor Arntzen AvsluttetAvsluttet
2.Vestvågøy kommune utvider SFO til et tilbud ved den enkelte skole i juni og august. For å opprettholde SFO ved en skole skal det være minimum 7 elever og en ansatt.
Tor Arntzen AvsluttetAvsluttet
3.Tilbudet evalueres høsten 2018
Tor Arntzen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
043/17 16/2405
Framtidig forvaltning av Odden friluftsområde
Det vises til tidligere saker ift å sikre erstatningsareal for Odden friluftsområde. 1.Vestvågøy kommune velger å sikre Klokkarvika, gnr 16 bnr 16, som statlig sikret friluftsområde.
Fredrik Johanessen (borttagen) Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
2.Klokkarvika regnes da som erstatningsareal for Odden friluftsområde. Tinglyst servitutt og status om statlig sikret friluftsområde oppheves for Odden, gnr 133 bnr 7.
Fredrik Johanessen (borttagen) Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
3.Vestvågøy kommune ønsker at småbruket på Odden drives som friluftshytte til allmenn bruk.
Fredrik Johanessen (borttagen) Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
4.Når Klokkarvika er godkjent som statlig sikret friluftsområde legges det frem sak om videre nyttiggjøring av Odden.
Fredrik Johanessen (borttagen) Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
044/17 15/3754
Lofoten Snowboard og Alpinsenter AS - ytterligere om kommunal økonomisk støtte
1.Lofoten Snowboard og Alpinsenter AS får kr 25.000 i driftsstøtte for 2017 av midler avsatt til brøyting av lysløyper.
Trond Handberg Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
2.Leieavtale mellom Lofoten Snowboard og Alpinsenter AS og Vestvågøy kommune vurderes nærmere høsten 2017 (styringsdokument 2018). I tilfelle positivt utfall trer en slik leievtale i kraft f.o.m. 2018. I leieavtalen fastlegges årlig støttebeløp – særskilt bevilgning.
Trond Handberg Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
3.Tilskudd til kostnadsreduserende tiltak vurderes når søknad fra Lofoten Snowboard og Alpinsenter AS foreligger.
Trond Handberg Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
4.Fra og med driftsåret 2017 fordeles søknad om tilskudd til brøyting lysløyper etter dokumenterte utgifter til drivstoff.
Trond Handberg Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
045/17 16/2157
Lekneshagen Bofellesskap - bruk av fløy 1
1.Institusjonstilbudet ved Lekneshagen Bofellesskap utvides med 4 ordinære skjermede plasser når nye Leknes barnehage tas i bruk.
Lars Pleym Ludvigsen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
2.Økningen skjer innenfor dagens bemanning.
Lars Pleym Ludvigsen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
046/17 16/2157
Vurdering av fremtidig behov for kapasitet innenfor institusjonsomsorgen
1.Kommunestyret tar utredning og rapport til orientering.
Cato Hansen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
2.Fremskrevne tall og analyser legges til grunn for arbeidet med å utrede og tilpasse eldreomsorgen i Vestvågøy kommune frem mot 2040.
Cato Hansen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
3.En starter snarest arbeidet med å utrede nærmere behovet for flere omsorgsboliger med heldøgns bemanning.
Cato Hansen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
4.En starter også arbeidet med å utrede nærmere behovet for endringer innenfor åpen omsorg, herunder forebyggende tiltak,  spesielt med økt fokus på hverdagsrehabilitering og trivselstiltak.
Cato Hansen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
5.tiltak som gir utsettende virkning i forhold til innleggelse i institusjon, ta i bruk velferdsteknologi, samt økt kompetanse.
Cato Hansen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
6.Øvrige tiltak innarbeides i kommende handlingsprogram fra 2018.
Cato Hansen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
047/17 17/27
Ny behandling - klagesak ift slamgebyr LAS
1.Det vises til klage fra Hilmar Bakken på vedtak fattet i Lofoten Avfallsselskap IKS i forhold til nødgebyr slam pålydende kr 4.036,-. 2.Vestvågøy kommune opprettholder vedtaket som er fattet av Lofoten Avfallsselskap IKS.
Asbjørn Horn AvsluttetAvsluttet
048/17 17/784
TV-Aksjon 2017 - Opprettelse av kommunekomite
Som medlemmer av komiteen for TV-Aksjon 2017 foreslås følgende:  Wenche Bolle – Aksjonsleder Randi Nilsen Politisk sekretær Fra politisk nivå 2 personer: Ordfører Remi Solberg Varaordfører Anne Sand
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
049/17 15/1639
Møteplan 2 . halvår 2017 og  hele 2018
Møteplan 2. halvår 2017 Møteplan 1. halvår 2018 (Juli måned er møtefri) Møteplan 2. halvår 2018
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
050/17 17/931
Referatsaker
Referatsakene tas enst. til orientering.
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
051/17 17/937
Lofoten Maskin a.s. - kjøp av tomt, parsell av gnr 18, bnr 379 og gnr 40, bnr 152
1.Vestvågøy formannskap vedtar å selge parseller av gnr 18/379 og gnr 40/152 til Lofoten Maskin a.s. for kr 150,- per m2. 2.Tomteprisen blir ca 3 000 m2 x kr 150,- = kr 450 000. I tillegg kommer kostnader med etablering av tomta. Endelig pris beregnes når tomta er oppmålt. 3.Kjøperen dekker alle kostnader ved salget.
Lars Bernt Salomonsen (borttagen) PågåendePågående
052/17 17/506
1. tertialrapport 2017
1.Formannskapet godkjenner Rådmannens forslag til revidering av driftsbudsjett for 1. tertial som innebærer en tilførsel på 2 mill. kr. Inndekning: Disposisjonsfond.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
2.Formannskapet godkjenner Rådmannens forslag til revidering av investeringsbudsjettet per 1. tertial, som innebærer et økt låneopptak på kr. 5 353 000,-.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
3.Det tilføres kr. 100.000 til gratis hall-leie jfr. vedtak i kommuneplanen for fysisk aktivitet. Inndekning fra disposisjonsfond.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
053/17 17/939
Marinehuset a.s. kjøp av gnr 17, bnr 151
1.Vestvågøy formannskap vedtar å selge ca 2,3 dekar, gnr 17/151 til Marinehuset A.S for kr 200,- pr m2. 2.Kjøperen dekker alle kostnader ved salget.
Lars Bernt Salomonsen (borttagen) AvsluttetAvsluttet
054/17 17/938
Lofotr AS - søknad om kommunal lånegaranti
1.Vestvågøy kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån på kr. 8 800 000,- som Lofotr AS tar opp for nytt kontorbygg i tilknytning til museet.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
2.Garantien gjelder for lånets hovedstol, maks kr. 8 800 000,- med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr. 9 680 000,-.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
3.Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører detter 10 år med tillegg av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftenes § 3.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
4.Garantien stilles til Lofotr AS, 8360 Bøstad. Rådmannen bes søke Fylkesmannen om godkjenning av garantien.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
055/17 17/434
Forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester
Vedlagte forslag til ny forskrift vedtas, med iverksettelse fra 1.7.17.
Cato Hansen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
056/17 15/4475
Tomtepriser Storeidøya
Vestvågøy formannskap vedtar å øke tomteprisene i Storeidøya industriområde  som følger: 1.Dagens pris økes fra kr 150,- til kr 250,- per m2.
Asbjørn Horn AvsluttetAvsluttet
2.Ny pris gjøres gjeldende fra vedtaks dato.
Asbjørn Horn AvsluttetAvsluttet
3.Det forutsettes at tomtene har tilgang til vei, vann og avløp enten til tomta eller i umiddelbar nærhet.
Asbjørn Horn AvsluttetAvsluttet
4.I tillegg til tomteprisen kommer ordinære tilkoplingsavgifter. Kjøper bærer alle kostnader til fradeling og tinglysing.
Asbjørn Horn AvsluttetAvsluttet
5.Allerede inngåtte avtaler om kjøp av tomt følger avtalt pris.
Asbjørn Horn AvsluttetAvsluttet
6.Tomteprisene legges inn i Vestvågøy kommunes gebyrregulativ, og slik at satsene blir gjenstand for årlig justering.
Asbjørn Horn AvsluttetAvsluttet
057/17 15/2650
Kommuneplanens samfunnsdel 2017 - 2019 Vestvågøy kommune - 1.g. behandling.
Det vises til kommunestyrets samlinger knyttet til arbeidet med planstrategi og kommuneplan:  1.Forslag til «Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2019», Vestvågøy kommune legges ut til offentlig ettersyn og høring.
Hans Kristian Dolmen (borttagen) Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
2.Perioden for høring er gjeldene fra vedtak 20.6.2017 til og med 22.9.2017.
Hans Kristian Dolmen (borttagen) Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
3.Arbeid med opplegg for medvirkning og involvering som skal gjennomføres i høringsperioden videreføres fortløpende og nødvendige avtaler for denne gjennomføring utarbeides.
Hans Kristian Dolmen (borttagen) Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
4.Forslag til grafisk utforming gjennomføres og en legger opp til at denne vil være tilsvarende for  utarbeidelsen av de øvrige styringsdokumentene gitt i nivå 1 i «Planstrategi 2016-2019».
Hans Kristian Dolmen (borttagen) Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
058/17 17/667
Vannforsyning til Ytre Borgfjord/Borgvåg og Haug
Vannforsyning til Ytre Borgfjord og Borgvåg  Rådmannen anbefaler at alternativ 4 vedtas med følgende formulering:   Tiltak knyttet til utbygging av offentlig vannforsyning til Ytre Borgfjord og Borgvåg innarbeides i hovedplan for vann ved neste revisjon.
Martine Horn Gjernes Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
Vannforsyning til Haug  Rådmannen anbefaler at alternativ 2 vedtas med følgende formulering: Tiltak knyttet til utbygging av offentlig vannforsyning på Haug innarbeides i hovedplan vann ved neste revisjon.
Martine Horn Gjernes Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
Det ingangsettes prosjektering for ny vannledning til Haug for realisering i 2018. Det settes i gang prosess for ekspropiering av grunn for framføring av vannledning langs veg til Ytre Borgfjord.
Martine Horn Gjernes Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
Vannforsyning Ytre Borgfjord/Borgvåg: Tiltak knyttet til utbygging av offentlig vannforsyning til Ytre Borgfjord og Borgvåg innarbeides i hovedplan for vann ved neste revisjon.   Vannforsyning til Haug: Etablering av vannforsyning. Det etableres vannledning fra pumpestasjonen ved Haugheia. Vannledningen vil få en lengde på ca 1000 meter.
Martine Horn Gjernes Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
Rådmannen bes opprette en tilskuddsordning for boring etter grunnvann i området ytre Borgfjord/Borgvåg.
Martine Horn Gjernes Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
059/17 16/553
Bunnpris Leknes - søknad om salgsbevilling
I hht Alkoholloven og Rusmiddelpolitisk handlingsplan pkt. 6.2.A innvilges Bunnpris Leknes (Petter Karlsen AS) salgsbevilling for gruppe 1 (alkohol med inntil 4,7 volumprosent). Bevillingen gjelder fra d.d. og frem til 31.09.2020.
Erik Magnus Samland (borttagen) AvsluttetAvsluttet
Salgstiden fastsettes i henhold til Rusmiddelpolitisk handlingsplan pkt. 6.2.A: Mandag-fredag fra kl 0800 – 2000, lørdag og dager før søn- og helligdager kl 0800 – 1800. (untatt Kristi Himmelfartsdag).
Erik Magnus Samland (borttagen) AvsluttetAvsluttet
I hht Rusmiddelpolitisk handlingsplan pkt. 6.2.A gis det ikke anledning til salg/ utlevering av alkohol på søn- og helligdager, 1. og 17. mai. Vedtatt ved lov, jfr alkohollovens § 3-7. Petter Karlsen godkjennes som styrer, Henriette Andersen godkjennes som stedfortreder.  Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøven i alkohollovgivningen.
Erik Magnus Samland (borttagen) AvsluttetAvsluttet
Gebyret fastsette for et år av gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av omsatt mengde alkoholholdig drikk og fastsettes ut fra alkohollovens gjeldende satser.  Revisorbekreftet oversikt over omsatt mengde alkohol forutgående år innsendes uoppfordret inne 15. mars hvert år. Bunnpris Leknes (Petter Karlsen AS) plikter å utarbeide system for «internkontroll etter alkoholloven».
Erik Magnus Samland (borttagen) AvsluttetAvsluttet
Det forutsettes at bevillingen utøves etter bestemmelsene i alkohollovgivningen og i hht Rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Erik Magnus Samland (borttagen) AvsluttetAvsluttet
16.05.2017
Formannskapet 029/17 16/1968
Årsrapport 2016 - Regnskap og årsberetning for Vestvågøy kommune
1. Kommunestyret godkjenner årsregnskapet for 2016 2. Kommunestyret godkjenner årsrapport for 2016 3. Kommunestyret vedtar å sette av årets mindreforbruk på kr. 27 405 723 på ubundet driftsfond 4. Kommunestyret tar årsrapport fra skatt nord vedrørende skatteoppkreverfunksjon til etteetning.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret
030/17 16/1968
Årsregnskap Vestvågøy Eiendomsdrift KF
1. Kommunestyret godkjenner årsregnskap for 2016 for Vestvågøy Eiendomsdrift KF. 2. Kommunestyret godkjenner styrets innstilling om å sette av mindreforbruk på kr. 160 838,- på ubundet disposisjonsfond.
Line Andreassen Oversendt kommunestyretOversendt kommunestyret