Møtedato Behandles i Saksnr ArkivSakID Sak Saksbehandler Vedtak Ansvarlige Status Kommentar
27.11.2018
Kommunestyret 075/18 18/1219
Sanering og separering av vann- og avløpsledninger
1.Det vedtas å gi boligeiere pålegg om separering av private avløpsledninger. 2.Det gis økonomisk bistand fra kommunen til gjennomføring av tiltaket ved en tidsbegrenset tilskuddsordning. Dette for å motivere boligeiere til å gjennomføre separeringen på tidspunkt som er hensiktsmessig i forhold til kommunens saneringsprosjekt.
3.Retningslinjer for tilskuddsordning med nødvendige økonomiske avklaringer, presenteres i eget saksfremlegg.
Mads Brusvold Ikke begyntIkke begynt
076/18 17/1691
Ny 2. gangsbehandling - Reguleringsendring Ytre Stamsund - havn
1.Det vises til endringsforslag for reguleringsplan Ytre Stamsund – havn, planID 1860-201806. 2.Vestvågøy kommune egen godkjenner endring av reguleringsplan Ytre Stamsund med plankart, datert 25.5.2018, bestemmelser, sist revidert 5.11.2018 og beskrivelse, datert 25.5.2018.
3.Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 og 12-14.
Jochen Caesar AvsluttetAvsluttet

Planen er vedtatt og ekspedert.

077/18 18/1380
Gravdal barnehage - tilbygg og restaurering
1.Komunestyret vedtar at det bygges nytt tilbygg til Gravdal barnehage, jfr. alternativ 1. Tilbygget skal dekke behov for bedre personalfasiliteter og arbeidsrom. Øvrig bygningsmasse ved barnehagen skal renoveres og utvikles for tilpasning til moderne barnehagedrift. 2.Parkeringsplassen utenfor barnehagen oppgraderes og utvides til 20 parkeringsplasser.
3.Tiltaket har en kostnadsramme på kr.13 000 000,- inkl. mva og finansieres ved låneopptak.
4.Det vurderes hvordan man kan utvide/utbedre garderobefasilitetene for barna.
Heidi Kleven Ikke begyntIkke begynt
078/18 17/348
Evaluering av utvidet SFO tilbud
Kommunestyret viser til evaluering av SFO-tilbud i juni og august og vedtar alternativ 4: Leknes SFO gir et tilbud til alle elever i kommunen i skolens ferier inkludert siste uke i juni og første uke i august.
Tor Arntzen AvsluttetAvsluttet
079/18 16/1007
Nye eiere, revidering av leirskoleavtale
1. Kommunestyret godkjenner avtaleutkast for drift av leirskole på Borg for 2019, og gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale med eier. 2.Kommunestyret ønsker sak om leirskole til ny behandling i løpet av våren 2019 og ber rådmannen om å legge fram en sak for Kommunestyret hvor man evaluerer leierskoletilbudet i Vestvågøyskolen, spesielt med tanke på kvalitet og økonomi.
Pål Einar Røch Johansen (borttagen) AvsluttetAvsluttet

Gjennomført våren 2019.

080/18 15/1262
Forebyggende og helsefremmende arbeid blant ungdom - kulturenheten
Det vises til saksutredning ift forebyggende og helsefremmende arbeid blant ungdom. 1.Som et ledd i en styrket kommunal ungdomstjeneste opprettes det ei ny stilling som ungdomsarbeider.
2.Ny stilling som ungdomsarbeider gjøres fast når kommunale enheter/sektorer har funnet inndekning gjennom intern omdisponering av budsjettmidler.
3.Stillingen legges til kulturenheten og skal ha utgangspunkt i Qltura fritidsklubb. Fritidsklubben får dermed 2 faste stillinger. De to stillingene skal ha ansvaret for å drive klubbaktivitetene og utgjøre en grunnressurs når det gjelder å samordne fritidstilbud for ungdom mellom 13 – 19 år.
4.Ungdomsarbeiderne ved kulturenheten forutsettes å ha et tett samarbeid med det øvrige helsefremmende og forebyggende arbeidet som skjer i kommunal og privat regi. Familieenheten, grunnskolen, videregående skole, barnevernet og folkehelse er enheter det skal etableres formalisert og langsiktig samarbeid med.
5.Ulike instanser (politi, rus, psykiatri osv) samarbeider om orientering til kommunestyret om situasjonen i ungdomsmiljøet i Vestvågøy.
Richard Brattli FörsenadFörsenad

Vedtaket er fulgt opp på den måten at det er gjort midlertidig tilsetting i stillingen. Finansiering i 2019 gjennom et spleiselag med flere enheter. Dekning for lønnsutgifter fra 2020 skulle i hht administrativ enighet skaffes tilveie gjennom reduksjon i barhehagetilskudd (private barnehager). Slik inndekning er ikke bekreftet (økonomi/undervisning) og vedkommende arbeidstaker er fortsatt midlertidig tilsatt.

081/18 18/1493
Havneavgift - Forslag til fortøyningsavgift
Det vises til saksframlegg angående trosseoperasjoner/fortøyningsavgift havn. 1.Vestvågøy kommune innfører gebyr på trosseoperasjoner/fortøyning pålydende kr 2.500,- for selskap/aktører som benytter seg av Leknes havn.
2.Gebyret trer i kraft 1. januar 2019.
3.Vestvågøy kommune vil fra og med 31.12.2023 håndtere denne tjenesten i kommunal regi.
4.Rådmannen legger frem sak i løpet 1.kvartal 2023 med forslag om trosseoperasjoner / fortøyningstjenester skal utlyses på anbud eller ikke.
Kjell Jakobsen AvsluttetAvsluttet

Trosseoperasjoner / fortøyningsavgift ble vedtatt i kommunestyret 27. november 2018 og er dermed avsluttet.

082/18 18/1556
Eiendomsstrategi for Vestvågøy kommune
Kommunestyret slutter seg til forslaget til Eiendomsstrategi, unntatt Lofothallen AS, for 2019-2030. Kommunestyret ber om at strategiene følges opp i de kommende handlingsplaner. Rådmannen bes legge fram egen sak om drift av Lofothallen AS, og eventuelt endring av organisering og virksomhet.

Rådmannen bes legge fram egen sak om hvordan eiendomsforvaltningen skal organiseres og plasseres i den kommunale organisasjonen.

Organisatoriske endringer planlegges i løpet 2019 med gjennomføring fra 1. januar 2020.

Rådmannen bes fremlegge sak til kommunestyret om mulig miljøtilpasning av kommunale bygg i Vestvågøy. Dette samkjøres med utarbeiding av klima/energiplan for Vestvågøy.
Villy Angelsen PågåendePågående

Strategiene er gjennomgått, og ansvar er fordelt. Det er gjennomført møte med Lofothallen AS, og de vil kjøre en evaluering sammen med sine brukere. Ledergruppa i Eiendomsdrift KF har startet forberedelse til overgang til kommunal enhet.

083/18 15/1007
Retningslinjer for gravearbeid på det kommunale vegnettet i Vestvågøy
1.Vestvågøy kommunestyre vedtar forslag til nye ”Retningslinjer for gravearbeid på det kommunale veinett i Vestvågøy kommune” fra 01.03.2019. 2.Det innføres en samordnet gravemeldingstjeneste og elektronisk søknad/saksbehandling for graving i veg og arbeidsvarsling i Vestvågøy kommune fra 01.03.2019.
3.For gravesøknad vedtas det følgende gebyrsatser gjeldende fra 01.03.2019:
·Gravemelding pr. sak:                                        kr. 3 000,-
·Arbeidsvarsling pr. sak:                                        kr.    800,-
·Manglende ferdigmelding pr. sak:                              kr. 3 500,-
·Oppstart med manglende søknad/tillatelse.           kr. 7.500,-
Gebyr er eks. mva.
Vedtatte gebyrer indeksreguleres årlig den 01. januar i henhold til konsumprisindeksen.
4.Utgifter i dette vedtaket dekkes delvis av gravegebyr og innenfor Prosjekt og infrastruktur sine budsjettrammer.
Bernhard Rottem AvsluttetAvsluttet

Vedtatt

084/18 15/2312
Rullering av handlingsplan for anlegg og prioritering av spillemiddelsøknader for 2019
Vestvågøy kommunestyre vedtar følgende: 1.Handlingsplanen for anlegg i KDP for fysisk aktivitet 2017-2020 rulleres, slik at dette blir gjeldene rekkefølge på prosjektene i de to anleggskategoriene: Ordinære anlegg: 1. Stamsund kunstgressbane, 2. Skifte kunstgress Lofothallen, 3. Skifte kunstgress idrettsparken, 4. Ballstad Turvei, 5. Lysløype med STIL, 6 Lekneshallen II, 7. Rulleski- og flerbruksløype Leknes, 8. Renovering Borgtun trim- og skiløype, LED-lys, 9. Utvidelse Lofotveggen, buldrevegg.
Nærmiljøanlegg: 1. Orienteringskart Leknes, 2. Ballbinge Hagebyveien, 3. Ny miljøsti Steinfjorden, 4. Aktivitetspark Ballstad skole, 5. Flyplasstien, 6. Borgvatnet tursti/aktivitetsanlegg.
2.Prioritering av spillemiddelsøknadene for 2019:
PrioritetProsjekteier/søkerProsjektTotale kostnaderSøknadssumSøknadstype
1Stamsund ILStamsund kunstgressbane3.318.0001.334.000Fornyet
2Vestvågøy kommune/Lofothallen ASSkifte kunstgress i hallen865.000345.000Fornyet
3Vestvågøy kommune/ Lofothallen ASSkifte kunstgress i idrettsparken1.840.000735.000Fornyet
4Vestvågøy kommuneFlyplasstien750.000300.000Ny
5Vestvågøy kommuneIdrettshall II, Lekneshallen90.725.00014.400.000Fornyet
6Leknes skiklubbRulleski- og flerbruksløype2.323.828930.000Fornyet
7Gravdal UIL - FotballFlerbrukshus, rehabilitering5.733.2502.293.000Fornyet
8IL BlestRehabilitering trim/skiløype, LED-lys660.500238.000Ny
9Vest-Lofoten klatreklubbUtvidelse av Lofotveggen, buldrevegg600.107227.000Fornyet
Trond Handberg Ikke begyntIkke begynt
085/18 17/1671
Tilstandsrapport for grunnskolen 2018
Kommunestyret tar tilstandsrapport for grunnskolen og rapport om grunnskoleopplæring for voksne 2018 til orientering
Pål Einar Røch Johansen (borttagen) AvsluttetAvsluttet

Sendt fylkesmannen. 

086/18 18/776
Betalingssatser 2019
1.Generell økning av satser for egenbetaling av kommunale tjenester der ikke annet er bestemt økes med kommunal deflator 2,8 % fra 1.1.2019. 2.Egenbetaling for barnehager fastsettes til 2 990,- per måned i tråd med foreslått makspris. Kostpenger holdes uendret på kr. 310,- per måned.
3.Satser for praktisk bistand i hjemmet for minstepensjonister samt satser for korttidsopphold på institusjon settes lik den til enhver tid gjeldende maksimale sats i statlig forskrift.
4.Havnegebyrene reguleres i tråd med vedlagte innstilling.
5.Vann- og avløpsgebyrene reguleres i tråd med anbefaling fra momentum selvkost, og holdes uendret i 2019.
6.Feiegebyrene økes i tråd med anbefalingene fra momentum selvkost med 8,2 %.
7.Renovasjon- og slambegyr reguleres i tråd med vedtak i representantskapet i Lofoten avfallsselskap IKS.
8.Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 2,8 %. Nytt forslag til reglement fremmes formannskapet i desember 2018, og sendes deretter ut på høring.
9.Som hovedprinsipp kan brukere som har utestående krav nektes levering av kommunale tjenester. Unntatt for dette er tjenester som berører liv og helse. Før rådmannen iverksetter evt. tiltak avklares lovhjemmel for å gjennomføre slik sanksjon for den aktuelle tjenesten.
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet

Tiltaket er gjennomført

087/18 18/776
Handlingsplan 2019-2022, budsjett og økonomiplan
1.Kommunestyret vedtar Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2019 på sektornivå, med netto  rammebevilgning til hver sektor. 1.Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik det framkommer i budsjettskjema 2B.

1.Kommunestyret slutter seg til de mål og tiltak som framkommer i handlingsprogrammet 2019-2022.

1.Handlingsplan og økonomiplan skal være bindende for den videre planleggingen i kommunen.

1.Kommunestyret vedtar følgende låneopptak for 2019:
·Lån til vann- og avløp: Kr.   39 000 000
·Lån fra Husbanken til videreformidling: Kr.   25 000 000
·Lån til ordinære investeringer: Kr. 111 273 000 (105 948 000 + 5 325 000)
·Lån til kirkelige formål: Kr.      1 200 000
·SUM LÅNEOPPTAK: Kr. 176 473 000 (171 148 000 + 5 325 000)

Lånene opptas som serielån i takt med investeringens avskrivingstid (veid snitt er 32 år). Startlån til videreformidling tas opp etter gjeldende regler i Husbanken. Låneopptak er å betrakte som en anskaffelse og må behandles i henhold til gjeldende regler for offentlige anskaffelser.

6.Ramme for kommunens kassakreditt holdes uendret på 35 mill. kr.

6.Rammer for kontroll og tilsyn fastsettes i tråd med forslag fra styret som følger:
·Kontrollutvalget i Vestvågøy: 110 000,-.
·Kontrollutvalgssekretariatet i Lofoten (andel): 380 000,-.
·Kommunerevisjon i Lofoten (andel): 1 356 000,-.

8.Eiendomsskatten for 2019 fastsettes slik (jfr. sak 86/06 og sak 16/981)
·Eiendomsskatten skrives ut i hele kommunen
·Skattesatsen holdes uendret på 7 promille
·Bunnfradraget for selvstendige boenheter holdes uendret og fastsettes til 50 000,-.

9. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:

Endringer av tiltak i rådmannens forslag: Beløp
Møteplassen – tilbudet beholdes som nå, dvs 4 dager i uka på samme sted
+ husleie 150 000
135 000
2 avlastningsplasser beholdes på Bo og Service, 2 plasser opprettes på Vestvågøy sykehjem200 000
Subsidiere halleie barn og ungdom under 20 år100 000
Redusert næringsstøtte500 000
Nye tiltak:
Barn og unges kommunestyre100 000
Trafikksikkerhetstiltak Gravdal skole100 000
Politisk planlegging/lobbyvirksomhet E10+ny flyplass200 000
Politisk planlegging/lobbyvirksomhet campus Lofoten200 000
Intensivere arbeidet med heltid100 000
Mindre tiltak110 000
Sum endring/nye tiltak drift: 1 890 000
Inndekning: Redusert avsetning til disposisjonsfond - 1 890 000

10.Formannskapet disponerer restavsetningen til «mindre tiltak» i henhold til innkomne søknader/henvendelser.

Mindre tiltak spesifisert:Beløp
Stamsund ve og vel - Jungelen 20 000
Hagvåg grendelag – lekeplass10 000
Borg og omegn grendelag - lekeplass10 000
Leknes skiklubb - benker til turløypa  Lofothallen20 000
IL Blest – scene til Blesthallen10 000
UL Skogstjerna – renoveringstiltak ungdomshuset10 000
Ballstad – benker molo Gjermesøya10 000
Veteranforeninga – innbo lokaler10 000
Hagebyen velforening – ballbinge10 000
Sum spesifisering mindre tiltak:  110 000

11.Havbruksfondets restsaldo pr 31.12 2018 settes av til næringsfond.

12. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet - i forhold til rådmannens forslag

Endringer av tiltak (rådmannens forslag i parentes):201920202021
Bredbånd i hele kommunen – arbeidet fremskyndes5 000
(1 875)5 000
(1 875)
(1 875)
Leknes havn,  prosjektering terminalbygg – fremskyndes400
(400)
Leknes havn, prosjektering nytt kaianlegg – fremskyndes300
(300)
Utredning svømmehaller fremskyndes900 975
(1 875)
Nye forslag:
Flyplasstien450
Hauklandstranda - regulering150
Hauklandstranda – gjennomføring av infrastrukturtiltak2 0003 000
Reguleringsplan gang/sykkelsti Gravdal – Storeidøy – Leknes500
Sum endring/nye tiltak investering: 7 200
(1 875)8 475
(4 450)3 000
(1 875)
Finansiering: Økt låneopptak5 3254 0251 125

13.Endringer og forsering av investeringstiltak til 2019 vil medføre behov for ytterligere prosjektinnsats. Kommunestyret ber rådmannen på kort sikt om å benytte inngått rammeavtale for levering av prosjekt-tjenester. Videre vurdere rekrutteringsbehov for gjennomføringen på lengere sikt, og i den forbindelse starte nødvendig rekrutteringprosess.  

14.Kommunestyret vedtar følgende endringer i handlingsplan 2019-2022:

By, tettsted og bygdeutvikling
·Tiltak for økt trafikksikkerhet i Idrettsgata: Kommunestyret understreket behovet for en forsvarlig løsning på trafikksikkerheten i Idrettsgata ved svømmehallen og videregående skole. Det må settes samme krav til trafikksikkerhet i Idrettsgata som det  regionale myndigheter setter bl.a. i flyplassvegen mot E10. Trafikksikring må være på plass når ny videregående skole åpner på Leknes.    

Oppvekst
·Vestvågøy kommunestyre ber rådmannen utrede å innføre ei intensivuke med svømmeopplæring for skolebarn med svake svømmeferdigheter. Opplæringen bør legges til slutten av skoleåret.

Helse og omsorg
·Fagutviklingsarbeid er viktig for utvikling og oppdatering i fagområdene. Spørsmålet er om Vestvågøy kommunes satsing på fagutviklingsarbeidet i hjemmetjenesten, har en form og standard som står i forhold til det nøkterne tjenestenivå som kommunen ellers tilbyr.
·Psykisk helse og rus har vært nasjonalt satsingsområde i flere år. Vestvågøy kommunestyre ber om at det prioriteres å legge frem en plan for dette området til politisk behandling i 2019. Dette kan innarbeides i kommunedelplanen for helse og omsorg. Planen må inneholde en oversikt over hvilke utfordringer kommunen har, videre må den legge til rette for forebygging, lavterskeltiltak og hva slags behandling som skal tilbys.
·Rådmannen bes om at det i 2019 legges fram ei orientering om alle sider ved avlastningstilbudet.
·Rådmannen bes om at det i 2019 legges fram ei orientering som belyser situasjonen i forhold til enerom på institusjonene, herunder de økonomiske konsekvensene av å tilby enerom til alle med langtidsopphold.

Næring og verdiskaping
·Gang/sykkelsti Gravdal-Leknes havn- Leknes er et viktig tiltak for trafikksikkerhet og folkehelse. Dette vil også gjøre cruisehavna og næringsområdet mer attraktivt for gjester og ansatte som skal oppholde seg i området. Areal for traseløsning må sikres før hele næringsområdet utbygges.
·Vestvågøy kommunestyre ber rådmannen utrede nye muligheter for lokaliteter til havbruks- og oppdrettsnæringa, gjerne i forbindelse med arealplanen, eventuelt kystsoneplanen.
·Vestvågøy kommunestyre ber rådmannen utrede snarlig opprydding/forskjønning av Leknes havn. Opprydding bør planlegges og gjennomføres i samarbeid med tomteeiere i området.

Utviklingskommunen
·Det viser seg at vi lett mister den økonomiske oversikten når tiltak vedtas og iverksettes utenom budsjett/ budsjettrevisjonsprosessen. Inntil kommunen igjen har opparbeidet seg en sunn økonomi, skal alle vedtak som får økonomiske konsekvenser, (såfremt det lar seg gjøre), ha budsjettmessig dekning, dvs legges inn i budsjettbehandlingen eller i budsjettrevisjonen, før de iverksettes. Hvis tiltakene er av en slik karakter at de må settes i verk umiddelbart, skal formannskap/kommunestyret underrettes så snart som mulig.
·Samordning av stillinger og funksjoner som ikke er direkte brukerrettet. Kommunens servicefunksjoner er stadig i endring. Generelt har det vært en stillingsøkning i nesten alle enhetene. Det er viktig med et kritisk blikk på stillinger som ikke er direkte brukerrettet, og å se på om enkelte stillinger/funksjoner kan betjene flere enheter og om vi kan samle flere funksjoner i en stilling.
Line Andreassen Ikke begyntIkke begynt

Tiltaket er iverksatt

088/18 15/1639
Møteplan 2019
Møteplan 2019 Kommunestyremøter:
12.02.2019
26.03.2019
14.05.2019
28.05.2019
25.06.2019
08.10.2019
09.10.2019
22.10.2019
26.11.2019

Formannskapet:
05.02.2019
19.03.2019
09.04.2019
07.05.2019
18.06.2019
27.08.2019
17.09.2019
15.10.2019
12.11.2019
10.12.2019

Forvaltningsutvalg:
06.02.2019
20.03.2019
10.04.2019
08.05.2019
19.06.2019
28.08.2019
18.06.2019
16.10.2019
13.11.2019
11.12.2019

Driftsutvalg og administrasjonsutvalg:
05.02.2019
19.03.2019
09.04.2019
07.05.2019
18.06.2019
27.08.2019
17.09.2019
15.10.2019
12.11.2019
10.12.2019
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
089/18 18/1600
Referatsaker
Referatsakene tas til orientering
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
090/18 18/1600
Spørsmål og interpellasjoner
Ingen vedtak fattet
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
091/18 18/1600
Orienteringer
Tatt til orientering
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
092/18 16/2266
2. gangsbehandling - Detaljregulering Ure rorbucamping
1.Det vises til forslag til detaljregulering Ure rorbucamping, planID 201608 med tilhørende plankart datert 11.10.2018, planbeskrivelse og bestemmelser datert 5.11.2018. 2.Vestvågøy kommunestyre egen godkjenner forslaget til detaljregulering for Ure rorbucamping, planID 201608. Området som i saken/planbeskrivelsen klassifiseres som "badestrand" endres til "friområde".
3.Begrunnelsen for vedtaket er at det er positivt å få eksisterende turistvirksomhet i regulerte former og å tilrettelegge for moderat utvikling av virksomheten.
4.Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-12
Jochen Caesar AvsluttetAvsluttet

Planen er vedtatt og klagebehandling avsluttet.

093/18 18/1269
Vertskommunesamarbeid – barnevern - Vestvågøy, Flakstad og Moskenes kommune
1.Kommunestyret i Vestvågøy godkjenner foreslåtte samarbeidsavtale og implementeringsplan om vertskommunesamarbeid i barnevernet mellom Moskenes, Flakstad og Vestvågøy kommune, hvorav Vestvågøy kommune er vertskommune jf. kap 5 A i Kommuneloven, § 28-1b Administrativt vertskommunesamarbeid. 2.Kommunestyret i Vestvågøy gir rådmannen ansvar å delegere administrative forhold toø barnevernleder/enhetsleder som er nødvendige for gjennomføring av avtalen i tråd med lov om barnevern. Videre delegeres barnevernleder myndighet til:
Å reise søksmål, beslutte rettslig overprøving eller anke i saker etter barnevernloven.
Å møte som kommunens rettslige representant i saker etter barnevernloven, samt å utpeke en stedfortreder.
3.Vertskommunesamarbeidet iverksettes og trer i kraft når alle tre kommuner har godkjent og skrevet under samarbeidsavtale. Det forutsettes at en felles tjeneste skal være på plass så snart det er praktisk mulig.
4.Med bakgrunn i pålegg fra Barne- ungdoms- og familiedepartementet om å etablere nødvendig akuttberedskap i barneverntjenesten fra 1.1.2019 gis formannskapet fullmakt til å godkjenne etableringen av ordningen.
Monica Nyvoll Skaufeldt Ikke begyntIkke begynt
094/18 15/1443
Fremtidig innkjøpsordning Vestvågøy kommune
1.Vestvågøy kommune slutter seg til innkjøpssamarbeidet Samordna innkjøp i Nordland (SIIN). 2.Utgiftene på anslagvis 1.1 mill. pr år søkes finansiert med 2 % påslag på alle innkjøp.
3.Innkjøpsfunksjonene flyttes til Økonomienheten.
Kjersti Johansen Ikke begyntIkke begynt
095/18 18/800
Revidert økonomireglement
1. Kommunestyret vedtar nytt økonomireglement for Vestvågøy kommune, gjeldende fra 1.12.2018. 2. Nytt økonomireglement erstatter økonomireglement vedtatt av kommunestyret 13.11.2007, sak 089/07.
Line Andreassen Ikke begyntIkke begynt

Tiltaket er iverksatt.

096/18 17/667
Vannforsyning Ytre Borgfjord -avklaring videre arbeid
Vestvågøy kommunestyre vedtar å iverksette nødvendig reguleringsarbeid og starte prosess for  eventuell ekspropriasjon, i 2019, med sikte på å forbedre vannforsyningen til Ytre Borgfjord og Borgvåg. Det avsettes 1,0 mill kr. til dette arbeidet.  Saken legges fram for ny politisk behandling og beslutning om eventuell gjennomføring og finansiering i  løpet av 2020. Med hensyn til finansiering skal også spørsmål om bruk av anleggsbidrag i form av høyere tilknytningsavgift belyses.
Fida Amin Moheseen Ikke begyntIkke begynt
097/18 15/1338
Bosetting av flyktninger 2019
1.Kommunestyret i Vestvågøy vedtar å bosette det antall enslige voksne og familer som Integrerings- og mangfolds direktoratet anmoder kommunen om å motta, dog maksimalt inntil 40 personer. 2.Kommunestyret i Vestvågøy vedtar å bosette inntil 2 enslige mindreårige i alderen 16 til 18 år som Integrerings- og mangfolds direktoratet anmoder kommunen om å motta, under forutsetning at disse kan ivaretas av eksisterende bemanning i 2019.
Maria Berg Ikke begyntIkke begynt
098/18 18/429
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - gjennomføring og organisering
Vestvågøy kommunestyre vedtar iht. valgloven § 9-3 å avvikle kommune- og fylkestingsvalg mandag 9. september 2019 i følgende kretser:
Ballstad krets – Ballstad skole
Bøstad/Haukland krets – Bøstad skole
Fygle krets – Fygle skole
Gravdal krets – Gravdalshallen
Leknes krets – Lekneshallen
Stamsund/Valberg krets – Svarholt skole

Åpningstiden på valgdagen settes fra kl. 09.00-20.00.

Det benyttes elektronisk avkryssing i manntallet under valggjennomføringen.

Forhåndsstemmer mottas i servicetorget på rådhuset i perioden 10. august – 9. september 2019. Etter valgloven § 8-1 skal det alltid være 2 stemmemottakere til stede i forhåndsstemmeperioden.
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
099/18 15/1669
Lofoten handelspark - klagesaksbehandling
1.          Kommunen fastholder sitt vedtak til reguleringsplan «Lofoten Handelspark» av 18.03.2018. Klager på vedtaket avslås. 2.          Kommunestyret ser ikke at det fremkommer slike moment som tilsier at planen skal få et annet utfall.
3.          Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland til endelig avgjørelse jf. Fvl. § 33, fjerde ledd.
Lars Kjørven Ikke begyntIkke begynt
100/18 15/3386
Reguleringsplan - E10 - Lufthavnveien - klagesaksbehandling - Utsatt behandling
1.Vestvågøy kommunestyre viser til sitt vedtak 031/18 den 22.05.2018 og mottatte klager fra Rune Hansen den 13.6.2018 og adv. fa. BAHR på vegne av REMA den 18.6.2018.
2.Vestvågøy kommune tar klagen fra Rune Hansen til følge. Område B1 får adkomst via gang- og sykkelveg fra Himmelstein langs E10. Den nederste del av Borgveien blir ikke regulert til kjøreveg. Plankart og bestemmelsene justeres tilsvarende.
3.Klagen fra BAHR på vegne av REMA tas delvis til følge. Det skal presiseres i rekkefølgebestemmelsene § 2.3. 2 at fortau o_SF2 (fra innkjørselen til “Rema-eiendom” mot flyplassen) ikke må være opparbeidet før det kan gis brukstillatelse for detaljhandel i områdene BN/F/K/Tj 1 og 2.
4.Kommunestyret finner ikke at det er gjort slike feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen som skulle tilsi at planvedtak KS-031/18 er ugyldig.
5. Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland for klagesaksbehandling jf. forvaltningsl. § 33
Lars Kjørven Ikke begyntIkke begynt
25.09.2018
Kommunestyret 064/18 18/1139
Rapport 2. tertial 2018
1. Kommunestyret vedtar å revidere kommunens driftsbudsjett med framleggingen for 2. tertial tertial ved å tilføre driftsbudsjettet 13,4 mill. kr. 2. Beløpet dekkes inn ved å redusere avsatt lønnsfond med 3 mill. kr. 4 mill. kr. inndekkes ved å innføre stopp i innkjøp og reiseaktivitet, samt redusere overføring fra drift til investering med 6,4 mill. kr.
3. Sektorene Omsorg og Familie og Velferd må i tillegg arbeide videre med å finne tiltak som kan redusere kostnadene og/eller økte inntektene i størrelsesorden 3 mill. kr.
4. Kommunestyret ber om at det legges fram ny oversikt over den økonomiske situasjon med forslag til endelig saldering av driftsbudsjettet for 2018 til kommunestyrets møte den 27. november 2018.
5. Kommunestyret vedtar forslaget til revidering av investeringsbudsjettet for 2018 som beskrevet i saksutredningen, revideringen innebærer en reduksjon i investeringer på totalt kr. 79 310 000,-.
6. Kommunestyret vedtar å sette av tildeling fra Havbruksfondet for 2018 på ubundet driftsfond.
7. Kommunestyret viser til gjentatte årlige utfordringer knyttet til budsjettsituasjonen for helse og omsorgssektoren i Vestvågøy kommune.
8. Kommunestyret ber Rådmannen vurdere behovet for ekstern bistand med gjennomgang – og forslag til varlige løsninger – av sektorens budsjettutfordringer.
9. Kommunestyret forutsetter å bli holdt løpende orientert om tiltak som gjennomføres. Samt kortsiktige og langsiktige tiltak som planlegges iverksatt, for å oppnå balansert økonomisk og forsvarlig drift av sektoren.
10. Kommunestyret reagerer svært negativt på at Rådmannens forslag på kostnadsbesparende tiltak ikke blir gjennomført etter planen.
11. Kommunestyret ber rådmannen intensivere arbeidet med både kortsiktige og langsiktige tiltak innenfor alle sektorer for å bringe kommunens økonomi i balanse. Videre bes rådmannen vurdere bruk av eksterne ressurser i dette arbeidet.
12. Kommunestyret ønsker at oppfølgingen av arbeidet innenfor sektorene tillegges driftsutvalget, og driftsutvalget rapporterer til kommunestyret.
13. Kommunestyret ber rådmannen til hvert møte i driftsutvalget å legge frem rapport for sektorene. Rapporten skal omfatte økonomi og sykefravær pr enhet over iverksatte og planlagte tiltak med beskrivelse av effekt og konsekvenser pr enhet.
14. Kommunestyret forutsetter at både kort- og langsiktige tiltak innenfor alle sektorer utarbeides i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten i kommunen.
15. Kommunestyret registrerer at vedtatte investeringer ikke blir fulgt opp i driftsåret, men enda mer alvorlig er at investeringer som gjennomføres, i stor grad har betydelige overskridelser. Dette forholdet har kommunestyret tidligere påpekt som uakseptabelt.
Line Andreassen Ikke begyntIkke begynt
065/18 18/781
Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker i Vestvågøy kommune
Det vises til saksfremlegg ift nedgravde oljetanker. 1.Vestvågøy kommune vedtar vedlagte forslag til Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker.  2.Forskriften kunngjøres på Norsk Lovtidend.
Marit Annie Larsen AvsluttetAvsluttet

Forskriften er kunngjort på Norsk Lovtidene. Kommunen har i år satt igang et arbeid med informasjon om nedgravde oljetanker. Tanker som ikke er i bruk skal tømmes, rengjøres, graves opp og leveres Lofoten avfallselskap.

066/18 17/1205
Fasadearbeider Vestvågøy Rådhus - utvidelse av økonomisk ramme
Det vises til saksfremlegg ift fasadearbeider ved Rådhuset på Leknes. 1.Renovering av fasaden på Rådhuset skal ferdigstilles og prosjektet tilføres kr. 6.700.000,- inkl. mva. 2.Tilleggsbevilgning finansieres gjennom økt låneopptak, kr 5.360.000,- (6,7 mill eksl. mva).  3.Tilleggsbevilgning innarbeides i investeringsbudsjett 2019.
Ove Berg Ikke begyntIkke begynt
067/18 17/1691
2. gangsbehandling - Reguleringsendring Ytre Stamsund - havn
Saken trekkes.
Jochen Caesar Ikke begyntIkke begynt
068/18 18/1269
Vertskommunesamarbeid – barnevern - Vestvågøy, Flakstad og Moskenes kommune
Saken utsettes.
Monica Nyvoll Skaufeldt Ikke begyntIkke begynt
069/18 15/2348
Suppleringsvalg meddommer Lofoten tingrett
Som ny meddommer i Lofoten tingrett frem til 01.01.2020 velges Marit Hagen.
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
070/18 18/1178
Referatsaker
Referatsakene tas til orientering.
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
071/18 18/1178
Orienteringer
Ingen vedtak fattet
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
072/18 18/1178
Spørsmål og interpellasjoner
Ingen vedtak fattet
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
073/18 15/4245
Driftsutvalg - endring av lederfunksjon
Som leder for driftsutvalget velges Anne Sand. Som nestleder for valgnemnda velges Gøran Rasmussen Åland. Til erstatning for Remi Solberg velges Gøran Rasmussen Åland inn i driftsutvalget.
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
074/18 18/1139
Garanti Lofoten hest- og helse
1. Vestvågøy kommune garanterer med selvskyldergaranti for lån på kr. 215 000,- som Lofoten hest- og helsesenter tar opp i forbindelse med vedlikehold av bygningsmassen. 2. Garantien gjelder for lånets hovedstol, maks kr. 215 000,- med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr. 236 500,-.
3. Garantiansvar reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 10 år med tillegg av 2 år, jfr. garantiforskriftens § 3.
4. Garantien stilles til Lofoten hest- og helsesenter.
Line Andreassen Ikke begyntIkke begynt
19.06.2018
Kommunestyret 044/18 18/388
Ballstad skole - framtidig bruk av administrasjonsbygget
Kommunestyret i Vestvågøy viser til sak om inneklima og bruk av administrasjonsbygget ved Ballstad skole. Kommunestyret bevilger kr 300 000 til et forprosjekt som skal fremlegge  en ny sak for kommunestyret som redegjør for de ulike løsningsforslag og anbefalinger for videre bruk av administrasjonsbygget ved Ballstad skole.
Heidi Kleven Ikke begyntIkke begynt
045/18 15/3293
Bassenger/fremtidig struktur i Vestvågøy - status og anbefalinger
Kommunestyret viser til saksutredning knyttet til bassengstruktur. Det foreligger ikke tilstrekkelig beslutningsgrunnlag ift å vedta fremtidig bassengstruktur på nåværende tidspunkt.  Administrasjonen gis nytt mandat i arbeidet med bassengstruktur. Tidligere vedtak knyttet til bassenger/struktur oppheves og erstattes av nytt mandat med følgende føringer:
1 Bassengene på Leknes, Bøstad og Stamsund driftes videre som i dag inntil videre.
2.Det bevilges kr  1,5 mill eks mva til forprosjekt/teknisk analyse av bassengene på Leknes, Ballstad, Bøstad og Svarholt.
3.Ny sak fremmes kommunestyret når forprosjekt er ferdig.
4.Nytt saksfremlegg skal presentere ulike alternativer ift alle distriktbassengene, og alternativ med samlokalisering av all svømmeundervisning på Leknes med ett basseng.
5.Administrasjonen får mandat til å vurdere alternativ beliggenhet/lokalisering.
6.Nytt saksfremlegg skal syngliggjøre alternativ med terapibasseng.
7.Nytt saksfremlegg skal synliggjøre eventuelle muligheter for badelandfasiliteter i svømmeanlegget.
8.Muligheter og tiltak for reduserte energikostnader og grønn energi skal også inngå i saksutredningen om svømmebasseng i Vestvågøy.
Ove Berg PågåendePågående

Arbeidet med ROS-analyse er igangsatt. Det jobbes med undersøkelse av aktuelle rådgivere som kan vurdere dagens bygninger/basseng.

046/18 15/3293
Svømmeopplæring i Vestvågøy kommune
Det vises til sak KS-058/13 hvor det ble vedtatt 150 timer svømmeopplæring for alle skolene. 1.Kommunestyret vedtar at Leknes skole reduserer antall timer svømmeopplæring, mens Ballstad, Buksnes og Fygle får flere timer slik at minimumsvedtaket oppfylles.
2.Det tilbys i tillegg intensivopplæring de to siste ukene før sommerferien slik at alle elever har mulighet å nå kravet i læreplanen.
3.Ekstra kostnader knyttet til ekstra busskjøring for Buksnes , Ballstad og Fygle, samt gjennomføring av intensivopplæring/kompetanseutvikling beløper seg til ca. 350 000,- årlig.
4.Disse endringene trer i kraft fra og med skoleåret 2018/2019. Høsthalvåret 2018 medfører behov for tilførsel av kr 150.000,-.
5.Inndekning for 2018 gjennomføres ved omprioriteringer i driftsbudsjettet, for 2019 justeres rammen til sektor utdanning.
Tor Arntzen AvsluttetAvsluttet
x
Tor Arntzen Ikke begyntIkke begynt
047/18 18/12
Navnsetting av Leknes midlertidige barnehage
Kommunestyret viser til innkomne forslag på Leknes midlertidige barnehage, og vedtar at barnehagen gis navnet «Lynghaugen barnehage»
Pål Einar Røch Johansen (borttagen) AvsluttetAvsluttet

Navneendring gjennomført.

048/18 17/240
Heltid i Vestvågøy? Status på hel/deltid, tiltak for videre arbeid
1.Rapport om status for heltidsarbeidet tas til etterretning, og legges til grunn for det videre arbeidet med å skape en heltidskultur i Vestvågøy kommune. 2.Med begrunnelse i brukermedvirkning, kvalitet, kontinuitet, og likestilling, vedtas en visjon om at Vestvågøy kommune skal være en heltidskommune. 3.Lokal heltidserklæring forhandlet mellom Vestvågøy kommune, Fagforbundet og Norsk Sykepleieforbund, vedtas. 4.Vestvågøy kommune skal i løpet av fire år skape en heltidskultur i omsorgssektoren, hvor heltid er hovedregelen. 5.Heltid skal oppnås fortrinnsvis innenfor gjeldende økonomiske ramme. 6.Heltidssatsingen videreføres til 2022. 7.Administrasjonen bes rapportere årlig i forhold til fremdrift og resultater.
Cato Hansen AvsluttetAvsluttet

Vedtatt i kommunestyret 20. juni 2018

049/18 18/82
Områderegulering Ballstad havn - Fastsetting av planprogram
Kommunestyret viser til saksfremlegg ift områderegulering Ballstad havn. ·Vestvågøy kommunestyre godkjenner og fastsetter planprogram for områderegulering Ballstad havn, sist revidert 25.5.2018. Vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9.
Jochen Caesar Pågående med avvikPågående med avvik

Venter på planforslag fra konsulenten

050/18 18/826
Forskrift om olje- og fettholdig avløpsvann, Vestvågøy kommune
Kommunestyret viser til saksfremlegg knyttet til forskrift om olje- og fettholdig avløpsvann. 1.Vedlagte forskrift om olje- og fettholdig avløpsvann for Vestvågøy kommune vedtas.    2.Forskriften kunngjøres på Norsk Lovtidend.
Mads Brusvold Ikke begyntIkke begynt

TEST

051/18 17/1755
Kommuneplanens arealdel 2019-2031 -Vestvågøy kommune
Kommunestyret viser til pågående arbeid med kommuneplanens arealdel. Kommunestyret vedtar i samsvar med §§ 11-13 og 4-1 i plan og bygningsloven å fastsette Planprogram for kommuneplanens arealdel for Vestvågøy 2019 -2031, datert 01.06.2018.  Fastsettelsen av planprogrammet kan ikke påklages, jf. plan- og bygningslovens § 1-9, da fastsetting av utredningsplikten er en prosessledende beslutning som ikke faller inn under definisjonen av enkeltvedtak, jf. forvaltningslovens § 2.
Eva-Mari Rahkola PågåendePågående

Arbeid med revidering av kommuneplanens arealdel pågår. Forventet førstegangsbehandling februar 2019.

052/18 18/840
Delegasjonsreglement Vestvågøy kommune
1.Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til delegasjonsreglement for Vestvågøy kommune gjeldende fra 1. august 2018. 2.Det legges fram ny sak vedrørende delegasjonsreglement ihht. kommuneloven innen 31.12.2020.
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
053/18 18/776
Utfordringsdokument 2018
Kommunestyret tar Utfordringsdokument 2018 til orientering, med de kommentarer som kom frem i debatten. Kommunestyret ber rådmannen legge dette fram årlig, med fokus på de langsiktige utfordringene for både Vestvågøysamfunnet og kommune- organisasjonen.   Kommunestyret ber rådmannen høsten 2018 legge fram planprogram for kommunedelplanene for helse- og omsorg, oppvekst, næring, og kultur og frivillighet. Planene skal ha fokus både på fag/medarbeidere, brukere/tjenester og ressurser/økonomi. Kommunestyret ber om at prosessene knyttet til investeringsprosjekter, kjøp- og salg av eiendommer, refusjons-retningslinjer ved utbygging av infrastruktur osv, blir gjennomgått i revisjon av økonomi-reglementet     Vestvågøy kommunestyre ber rådmannen legge frem egen sak med evaluering av Vestvågøy boligstiftelse, herunder måloppnåelse, fremtidig drift og utviklingsretning som boligpolitisk virkemiddel for Vestvågøy kommune.
Villy Angelsen AvsluttetAvsluttet

Utfordringsdokumentet legges til grunn for arbeid med Handlingsplan 2019. Planprogram for kommunedelplanene utarbeides, og legges fram for Kommunestyret 27. november. Sak om Vestvågøy Boligstiftelse kommer i 2019.

054/18 18/332
Årsregnskap 2017. Regnskap og årsberetning for Vestvågøy Eiendomsdrift
1.Kommunestyret godkjenner årsregnskap for 2017 for Vestvågøy Eiendomsdrift KF. 2.Kommunestyret godkjenner styrets innstilling om inndekning med bruk av disposisjonsfond.
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
055/18 18/332
Årsregnskap 2017. Regnskap og årsberetning for Vestvågøy kommune
1. Kommunestyret godkjenner årsregnskapet for 2017 2. Kommunestyret godkjenner årsrapport for 2017 3. Kommunestyret tar årsrapport fra skatt nord vedrørende skatteoppkreverfunksjon til orientering.  4. Kommunestyret tar rapport vedrørende handlingsplan og politiske vedtak til orientering.
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
056/18 18/777
Referatsaker
Referatsakene tas til orientering
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
057/18 17/1535
Vannforsyning Haug - Bevilgning til detaljprosjektering og utførelse
1.Det igangsettes detaljprosjektering for etablering av kommunal vannforsyning og kommunalt anlegg for avløpshåndtering på Haug, jamfør alternativ 2.  2.Prosjektet gjennomføres med forventet byggestart våren 2019. 3.Kostnadene til gjennomføring av prosjektet innarbeides i kommunenes handlingsprogram for perioden 2019-2022.
Martine Horn Gjernes Pågående med avvikPågående med avvik

Prosjektet ligger hos Enhet for prosjekt og infrastruktur. Detaljprosjektering pågår.

4.Tvungen tilknytning: Alle boliger, både heltidsboliger og fritidsboliger tilknyttes kommunalt vann- og avløpsanlegg. Det kan etter søknad innvilges dispensasjon/fritak fra tilknytning dersom det kan dokumenteres at tilknytningen vil overstige en kostnad på 100.000,- NOK per bolig for kun vann, og 150.000,- NOK per bolig for både vann og avløp. Innhentet tilbud fra minst to entreprenører/rørleggere vedlegges søknad om fritak.
Martine Horn Gjernes Pågående med avvikPågående med avvik

Vedtaket tilhører prosjektet Vannforsyning til Haug. Prosjektet ligger hos Enhet for prosjekt og infrastruktur.

058/18 18/641
Utbygging av kontor leder og lege Lekneshagen bofellesskap
1. Kommunestyret vedtar utbygging av 2 kontorer ved LHBF 2. Utbygging finansieres ved låneopptak  3. Økte driftsutgifter innarbeides i ordinære driftsbudsjett fra 2019
Jo Bertil Sætran PågåendePågående
059/18 15/1669
2.gangsbehandling - Lofoten handelspark - Reguleringsplan - planid 1860 201501
Det vises til saksutredning reguleringsplan Lofoten Handelspark. 1. Innsigelsen fra Statens vegvesen tas til følge. Avkjørselen fra E10 til Esso stenges, og KV07 tas ut av reguleringsplanen. 2. Med denne endringen egengodkjenner Vestvågøy kommune planforslag for Lofoten Handelspark. Vedtaket har hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. Iht. plan- og bygningsloven §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningsloven kan VI, kan vedtaket påklages. Øvrige forhold: Trafikksikkerhet i Idrettsgata: Vestvågøy kommune tar initiativ til videre dialog med Statens vegvesen om trafikksikkerhet i Idrettsgata, herunder vurdere hastighet, lysrgulering, fotgjengerundergang/fotgjengerovergang. Gjennomføring/økonomi ift reguleringsplanen: Det bes om at detaljprosjektering/grunnboring o.l. iverksettes. Før prosjektet sendes ut på anbud skal revidert/ny avtale mellom partene være undertegnet. Hvis innkomne anbud overstiger beløp jfr meklingsresultat + beløp ny avtale mellom partene, fremmes sak for ny godkjenning i formannskapet.
Jochen Caesar AvsluttetAvsluttet

Klagebehandling avsluttet. Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak.

060/18 18/398
Områderegulering Unstad - Fastsetting av planprogram
Kommunestyret viser til saksfremlegg ift områderegulering Unstad. ·Vestvågøy kommunestyre godkjenner og fastsetter planprogram for områderegulering Unstad, sist revidert 7.6.2018. Vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9
Jochen Caesar Pågående med avvikPågående med avvik

Planforslag er under arbeid, men noe forsinket pga. krav til flere utredninger (rasfare, kulturminner, trafikk). Førstegangsbehandling forventet høsten 2018.

061/18 18/643
Lofoten Kunnskapspark
Kommunestyret viser til saksutredning knyttet til etablering av Lofoten kunnskapspark. 1.Vestvågøy kommune gir sin tilslutning til videre jobbing for etablering av Lofoten kunnskapspark 2.Det settes av nødvendige budsjettmidler i Handlingsplan 2019 - 2022.
Sigve Olsen Ikke begyntIkke begynt
062/18 18/777
Spørsmål og interpellasjoner
Ingen vedtak fattet
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
063/18 18/777
Orienteringer
Ingen vedtak fattet
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
22.05.2018
Kommunestyret 031/18 15/3386
2.gangsbehandling - Detaljregulering E10 x Fv842 Lufthavnveien
Det vises til planforslag E10 x fv.842 Lufthavnveien som var satt i gang for å legge til rette for etablering av næringsbygg/kontor og drivstoffautomatanlegg på gnr 19 bnr 70 i Leknes. Vestvågøy kommunestyre egengodkjenner reguleringsplan for E10 x fv.842 Lufthavnveien, PlanID: 201503, med tilhørende plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, revidert etter høringsrunden, datert 26.04.2018. Dette vedtaket har hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.
Jochen Caesar PågåendePågående

Vedtaket kunngjort og påklaget. Klagebehandling forventet høsten 2018.

032/18 15/3441
Folkehelsearbeid - revisjon av samarbeidsavtale
Vestvågøy kommune viderefører et forpliktende samarbeid om folkehelsearbeid med Nordland Fylkeskommune, og inngår ny samarbeidsavtale for perioden 2018 – 2022.
Greta Klevstad AvsluttetAvsluttet

Ny avtale er inngått.

033/18 15/1443
Innkjøp - sosial dumping og svart arbeid
Det vises til saksfremlegg ift sosial dumping og svart arbeid. Vestvågøy kommune ønsker å være en bevisst aktør for å bekjempe sosial dumping og svart arbeid, og holde høy etisk og moralsk standard. Følgende seriøsitetskrav tas inn i konkurransegrunnlag ved anskaffelser innenfor bygg- og anleggskontrakter, samt kontrakter om kjøp av varer og tjenester så langt det passer. 1.HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet.  2.Pliktig medlemskap i StartBANK eller tilsvarende leverandørregister.  3.Krav om faglærte håndverkere for minimum 40 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene.  4.Lærlinger skal utføre minimum 7 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene.  5.Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker når kontrakt er gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør.  6.Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) med oppfølging i henhold til gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter.  7.Krav til lønns- og arbeidsvilkår. 8.Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft skal begrenses til to ledd i kjede under hovedleverandør.  9.Krav om betaling av lønn til konto i bank.  10.Mislighold av kontraktsforpliktelser kan få konsekvenser for senere konkurranser.  11.Revisor engasjert av byggherren kan gjennomføre revisjon hos leverandør og eventuelle underleverandører.  Endres norske lover og forskrifter på en slik måte at noen av punktene i saksfremlegget blir utdatert/uaktuell, tas de ut som krav i kommunens konkurransegrunnlag.
Kjersti Johansen Ikke begyntIkke begynt
034/18 18/214
Reetablering av morenerygg Lågvatnet, Ballstad
Det vises til henvendelser fra grunneier gnr 11 bnr 23 med ønske og krav om tilbakeføring av morenerygg på øst side av Lågvatnet, Reine, til opprinnelig profil, etter inngrep foretatt av daværende Ballstad vannverk A/L, antatt på 1950 tallet 1.Vestvågøy kommune vedtar å etterkomme grunneiers ønske, ved at tiltak søkes innarbeidet i Styringsdokument 2019-22, samt ved eventuell rullering/revidering av Hovedplan for vannforsyning, for gjennomføring på 4-5 års sikt. 2.Tiltak finansieres over investeringsbudsjettet for vannforsyning. Begrunnelse for vedtak: Vestvågøy kommune innser rimelighet i grunneiers ønske, og vil søke å gjennomføre omsøkt tiltak. Tiltak skyves imidlertid noe ut i tid grunnet prioritering av dagens personellressurser kombinert med behov for ytterligere avklaring av framtidig forsyningssikkerhet for vann i Ballstad-området.  Dette vedtaket er fattet i medhold av Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven). Vedtaket kan påklages, jf bestemmelser i Forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage sendes til Vestvågøy kommune, v/Prosjekt og infrastruktur, 8370 Leknes
Anne Sofie Nilsen (borttagen) Ikke begyntIkke begynt
035/18 16/1616
Lofoten Samdriftskjøkken - anbudssummer og veien videre
Kommunestyret viser til saksutredning ift anbud bygging av nytt kjøkken på Gravdal. 1.Ut fra gjennomførte anbud og forhandlinger vedtar komunestyret å øke budsjettrammen til etablering av nytt kjøkken fra 18,5 mill kroner til 27,0 mill kroner (eks mva). 2.Økt budsjettramme på kr 8,9 mill eks mva finansieres gjennom økt låneopptak. 3.Inndekning av økt låneopptak skjer gjennom økt husleie til Lofoten Samdriftskjøkken AS.
Ove Berg PågåendePågående

Plantegning er korrigert for å ivareta ønsker fra kjøkkensjef og verneombud. Reviderte plantegninger er til behandling hos entreprenør for å vurdere kostnadskonsekvens.

Arbeidstilsynet har gitt kommentarer til søknad om igangsettingstillatelse og entreprenør, vernombud og arkitekt jobber med å besvare/innfri disse kommentarer.

036/18 15/1353
P36102140 Høydebasseng Ballstad - Tilføring av midler til avslutning av byggeprosjekt
Kommunestyret i Vestvågøy viser til saksfremlegg ift høydebasseng Ballstad og behov for merbevilgning. 1.Høydebasseng Ballstad tilføres ekstra budsjettmidler med 8 mill kroner i 2018 budsjettet. 2.Bevilgningen dekkes inn fra ubrukte lånemidler investeringsbudsjett vannforsyning. 3.Saken oversendes Kontrollutvalget for en helhetlig evaluering av prosess og gjennomføring, med tilbakemelding til kommunestyret.
Anne Sofie Nilsen (borttagen) PågåendePågående
037/18 18/333
Rapport 1. tertial 2018
1.Kommunestyret vedtar forlaget til revidering av driftsbudsjettet til 1. tertial som innebærer en tilførsel til driftsområdene på totalt 2,6 mill. kr. Budsjettert avsetning til investeringsbudsjett reduseres tilsvarende, endringen i investeringsbudsjett finansieres ved økt bruk av lånemidler. 2.Kommunestyret vedtar forslaget til revidering av investeringsbudsjett til 1. tertial som innebærer en økning i årets investeringer på  17 384 000,-. Inndekning  gjennom økt låneopptak.
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
038/18 15/2348
Ørjan Arntzen - søknad om permisjon fra politiske verv
Som ny vararepresentant til formannskapet velges Hilde Friksen Laumann.
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
039/18 15/2348
Randi Rasmussen - søknad om permisjon fra politiske verv
Randi Willassen Rasmussen innvilges permisjon fra politiske verv i perioden 22.05.18-30.06.18. Maria Berg går inn som siste vararepresentant for Arbeiderpartiet 22.05.18-30.06.18.
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
040/18 18/663
Referatsaker
Referatsakene tas til orientering.
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
041/18 18/663
Orienteringer
Ingen vedtak fattet
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
042/18 18/663
Spørsmål og interpellasjoner
Ingen vedtak fattet
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
20.03.2018
Kommunestyret 013/18 17/1482
Arbeidsgiverpolitisk plattform i Vestvågøy kommune 2018 - 2026
Kommunestyret vedtar foreliggende forslag til «Arbeidsgiverpolitisk plattform 2018 – 2026»
Laila Salomonsen AvsluttetAvsluttet

Dokument er publisert på nett, og sendt alle enheter. Tema er tatt opp på ledersamlinger. Følges opp videre i handlingsplanen.

014/18 18/151
Rammeplan for Vestvågøy kulturskole
1.Den nasjonale rammeplanen «Mangfold og fordypning» gjøres gjeldende som generell og overordnet del av planverket for Vestvågøy kulturskole. 2.Vestvågøy kulturskole utarbeider og vedtar selv læreplaner og fagplaner i tråd med rammeplanen. Implementering av planen vil foregå ut fra de tilbudene og de økonomiske budsjettrammer kulturskolen har i dag.
Trond Handberg AvsluttetAvsluttet

Ble vedtatt i kommunestyret 20. mars

015/18 15/1193
Revidering av Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene 1-13 mellom Vestvågøy kommune og Nordlandssykehuset HF
·Vestvågøy kommune vedtar forslag til ny Overordnet samarbeidsavtale med Nordlandssykehuset HF ·Vestvågøy kommune vedtar reviderte tjenesteavtaler nr. 1 – 13 (unntatt nr. 12)  ·Vestvågøy kommune tar Nordlandssykehuset HF’s flytskjema for pasientforløp til orientering ·Eventuelle endringer som ikke er av prinsippiell karakter delegeres til rådmannen
Cato Hansen AvsluttetAvsluttet

Sak om reviderte samarbeidsavtaler har vært til behandling og er vedtatt av kommunestyret i sak 015/18. Anser at dette for fremtiden ikke er en utviklingsoppgave i vanlig forstand, men revidering av et pågående avtaleverk.

016/18 16/618
2.gangsbehandling - Reguleringsplan Sjøveien (Apotekergården)- Vestvågøy kommune
Vestvågøy kommunestyre egengodkjenner reguleringsplan Sjøveien (Apotekergården) med plankart datert 19.1.2018, bestemmelser datert 6.3.2018 og planbeskrivelse datert 25.1.2018 med følgende endring: ·Fortau langs Storgata tas ut av planen og plangrense mot Storgata legges i formålsgrense mellom byggeområde og fortau i gjeldende Storgata reguleringsplan (planID 201210). Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-12.
Eva-Mari Rahkola AvsluttetAvsluttet

Vedtak kunngjort, ikke påklaget.

017/18 18/298
Leknessletta 2  - Endringer i investeringsbudsjettet for vann og avløp
Det vises til pågående arbeid på Leknessletta/skolekvartalet. For å legge til rette for vannforsyning til Vest-Lofoten videregående skole, samt tilrettelegging for separering av kommunalt avløpsanlegg, foreslås følgende omdisponering av budsjettmidler 2018: 1.Delstrekk 3 tilføres kr 3 100 000 eks mva til dekning av vann, avløp og spillvann 2.Inndekning skjer gjennom å omdisponere henholdsvis kr 1 500 000 fra vannledning Gravdal Haugheia (del 1) og kr 1 600 000 fra sanering avløp Gravdal (del 2).
Anne Sofie Nilsen (borttagen) PågåendePågående
018/18 17/488
Revisjon Hovedplan avløp - Målformuleringer
Det vises til saksfremlegg knyttet til målformuleringer ift revisjon Hovedplan avløp. 1.Målformuleringer vedtas slik de er gjengitt i vedlagte notat av 26.1.2018 «Notat om mål og miljø».  2.Målformuleringene legges til grunn for det videre arbeidet med revisjon av Hovedplan avløp.
Martine Horn Gjernes AvsluttetAvsluttet

Hovedplan avløp er vedtatt i tråd med miljømålene. Handlingsplanen må følges opp av Prosjekt og infrastruktur slik at miljømålene kan nås.

019/18 18/112
Tidlig innsats - opprettelse av innsatsteam
1.Vestvågøy kommunestyre vedtar å opprette et innsatsteam for en prosjektperiode på fire år som skal jobbe med tidlig innsats i barnehage og skole. Hovedoppgaven er å styrke arbeidet med grunnleggende ferdigheter og arbeidsmiljø.  2.Det legges fram en evaluering av ordningen med innsatsteam midtveis i prosjektperioden
Pål Einar Røch Johansen (borttagen) AvsluttetAvsluttet

Teamet er opprettet pr. august 2018.

020/18 18/199
Evaluering innføringstilbud - nyankomne minoritetsspråklige elever
1.Vestvågøy kommunestyre viser til K sak 13/16 angående evaluering av ordningen med at minoritetsspråklige elever gis sitt innføringstilbud ved nærskolene. 2.Med bakgrunn i evalueringen vedtar kommunestyret å opprette et eget innføringstilbud for nyankomne elever lokalisert til Leknes skole.
Pål Einar Røch Johansen (borttagen) AvsluttetAvsluttet

Ordningen trådte i kraft august 2018. 

021/18 17/318
Søknad om oppstart av familiebarnehage - Karijanne Lund Methi, Smedvik
Vestvågøy kommune er positiv til at Karijanne Lund Methi får etablere privat familiebarnehage i nord-Borge fra august 2019, med 4 barnehageplasser for barn under 3 år. Barn fra nord-Borge prioriteres først. Inndekning 2019 ca. 150.000 og videre årlig kostnad ca. 700.000 avsettes i arbeidet med budsjett for 2019.
Ingunn Abrahamsen PågåendePågående

Beregning av utgifter til barnehagen gjøres i forbindelse med barnehagesatser for 2019. Saken legges deretter inn i forbindelse med behandling av budsjett og handlingsplan. 

022/18 15/1035
Kontrollutvalget - forvaltningsrevisjonsrapporter Meieriet kultursenter
Kommunestyret erkjenner at prosjektet Meieriet kultursenter ikke har hatt den detaljoppmerksomhet fra kommunestyret som det burde. Kommunestyrets velvilje til å realisere prosjektet har i for stor grad overskygget det fokuset vi burde hatt på kvalitetssikring. Kommunestyret ber administrasjonen ved rådmann og styret i Vestvågøy Eiendomsdrift KF å treffe tiltak for å sikre etterlevelse av egne rutiner og retningslinjer for gjennomføring av investeringsprosjekter, herunder:·Månedlig rapportering vedrørende fremdrift, økonomi, HMS-relaterte forhold og eventuelle endringer i byggeplanene.  ·Etablere prosjektorganisasjon med tilstrekkelig avklarte myndighets- og ansvarsforhold  ·Etablere rutiner for godkjenning og behandling av tilleggsarbeider i byggeprosjektet. ·Etablere rutiner for evaluering og erfaringsoverføring fra tidligere gjennomførte investeringsprosjekter ·Etablere rutiner som sikrer at nødvendig kompetanse forefinnes i foretakets administrasjon og styre Kommunestyret viser også til kommunens økonomireglement, hvor investeringsprosjekt ikke skal igangsettes før de er fullt ut finansiert.  Rapporten videresendes rådmannen og styret i VEKF for oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger.  Kommunestyret ber om tilbakemelding via kontrollutvalget om hvordan rapportene er fulgt opp innen 6 måneder etter kommunestyrets vedtak. I byggesaker som bestilles av Vestvågøy kommune skal det før byggestart fremlegges plan for hvordan regelverket for anskaffelser skal følges og rapporteres i prosjektet.  Kommunestyret tar for øvrig rapportene til orientering.
Kjell Idar Berg PågåendePågående

Kommer sak i oktober 2018

023/18 17/1755
Kommuneplanens arealdel: Utnevnelse av politisk styringsgruppe
Det vises til pågående arbeid med kommuneplanens arealdel. Som medlemmer av politisk styringsgruppe utnevnes: 1.Medlemmene av formannskapet 2.1 representant for Fremskrittspartiet 3.1 representant for Miljøpartiet De Grønne
Heidi Bergsli PågåendePågående

Styringsgruppen bestående av utnevnte medlemmer i henhold til vedtak har hatt regelmessige møter med planleggere, Rådmann og leder for NPU i forbindelse med utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel.

024/18 15/4368
Innstilling av ny vararepresentant til styret i Lofoten Avfallsselskap
Som ny vararepresentant til styret i Lofoten Avfallsselskap IKS innstilles Bjørnar Hartviksen.
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
025/18 15/2348
Suppleringsvalg meddommere til Lofoten tingrett
Som nye meddommere frem til 01.01.2020 velges: Frank Johnny Johansen Pål Krüger
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
026/18 15/2348
Ørjan Arntzen - søknad om permisjon fra politiske verv
Som fast medlem av formannskapet velges Kurt Atle Hansen Som ny vararepresentant i formannskapet velges Gøran Rasmussen Åland Som ny vararepresentant i valgnemnda velges Hilde Friksen Laumann Som ny vararepresentant i Vestvågøy boligstiftelse velges Jonny Madsen Som ny vararepresentant for KS velges Kurt Atle Hansen Som ny vararepresentant til samarbeidsutvalg Eltoft montessoriskole velges Wenche Bolle Som ny vararepresentant til planutvalget velges Liv Hauknes Som ny vararepresentant til Eldrerådet velges Halvard Thomassen
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
028/18 18/348
Referatsaker
Referatsakene tas til orientering.
Lisa Mevold Ikke begyntIkke begynt
029/18 15/3765
Bærekraftig reisemålsutvikling i Lofoten
Det vises til vedlagte handlingplan for bærekraftig reisemålsutvikling i Lofoten. Det vurderes som hensiktsmessig med et interkommunalt samarbeid innen bærekraft, og det er viktig å  være en aktiv bidragsyter i arbeidet for å oppnå merket som bærekraftig reisemål. Vestvågøy kommune vil være en aktiv bidragsyter for at Lofoten skal oppnå merket for bærekraftig reisemål. Å være en aktiv bidragsyter innebærer for Vestvågøy kommune: ·bistå administrativt med dokumentuthenting for å besvare enkelte indikatorer som ligger i kravene (gi bærekraftprosjektet et kontaktledd inn i kommunen)  ·delta i interkommunale samarbeidsprosjekter som skal utvikle Lofoten som bærekraftig reisemål (se handlingsplan) ·være en pådriver for gjennomføring av bærekraftstiltak i egen virksomhet, herunder  ·vurdere og eventuelt beslutte og igangsette arbeid med Miljøfyrtårn-sertifisering av kommunens administrasjon og evt. andre enheter  ·vurdere å legge inn miljøkrav i anbud
Anja Meland Rød (borttagen) Ikke begyntIkke begynt
030/18 18/348
Spørsmål og interpellasjoner
Ingen vedtak fattet
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
13.02.2018
Kommunestyret 001/18 17/1982
Eiermelding 2018 for Vestvågøy kommune
Kommunestyret vedtar Eiermelding for 2018 med følgende mål og strategier:
Villy Angelsen PågåendePågående

Det planlegges seminar med kommunens styremedlemmer høsten 2018 med revisor og jurist Rune Myhrvold.

002/18 16/1550
2.gangsbehadling - Reguleringsendring Skreda - plan-ID 1860 201607- Vestvågøy kommune
Vestvågøy kommune ved kommunestyret egengodkjenner reguleringsendring av planID: 1860 200801 for Skreda med tilhørende plankart, bestemmelser og beskrivelse datert 11.09.2017. Planendringen har planID:  1860 201607.
Eva-Mari Rahkola AvsluttetAvsluttet

Vedtak kunngjort, ikke påklaget.

003/18 15/4155
Politisk organisering - forslag til reglementer
Vestvågøy kommunestyre viser til framlagte forslagt til reglement fra politisk oppnevnt ad-hoc utvalg for arbeidsområdene til kommunestyret, formannskapet og øvrige utvalgs ansvar og oppgaver. Kommunestyret vedtar de foreslåtte reglement gjeldene fra 01.08.2018. Det gjennomføres ikke nyvalg, og antall medlemmer opprettholdes i utvalgene i perioden 2015-2019.
Villy Angelsen AvsluttetAvsluttet

Iverksatt

004/18 18/142
Reglement for tap av inntekt og møtegodtgjørelse
Reglement for godtgjørelse for politisk arbeid vedtas med følgende endring: Varaordfører i 60 % stilling med 80 % av ordførers lønn. Reglementet trer i kraft fra 1.8.2018. Inndekning avklares i budsjettrevisjon 1.
Kjell Idar Berg Ikke begyntIkke begynt
005/18 15/1859
Reguleringsplan masseuttak Myklevik, Skifjordmarka, planID 201602 - 2.gangsbehandling
1.Vestvågøy kommunestyre egengodkjenner reguleringsplan for Myklevik masseuttak, PlanID: 201602, med tilhørende plankart datert 17.3.2017, planbestemmelser datert 22.01.2018 og planbeskrivelse datert 25.01.2018. 2.Inngått festeavtale mellom Vestvågøy kommune og Alf Brekken & sønner AS må revideres, da masseuttakets grenser endres. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne revidert festeavtale. Dette vedtaket har hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.
Jochen Caesar AvsluttetAvsluttet

Vedtak kunngjort, ikke påklaget.

006/18 15/2348
Ørjan Arntzen - søknad om permisjon fra politiske verv
Ørjan Arntzen innvilges fritak fra kommunestyret for resten av valgperioden jfr. kommuneloven § 15-1. Samtlige suppleringsvalg utsettes til kommunestyret 20. mars. Ny fast representant til kommunestyret blir Hilde Friksen Laumann. Odin Lindgaard rykker opp som siste vararepresentant for Sosialistisk Venstreparti.
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
007/18 15/4182
Suppleringsvalg 2. vararepresentant til kontrollutvalget
Som 2. vararepresentant til kontrollutvalget velges: Øyvind Sivertsen.
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
008/18 17/1398
Valg av vigslere i Vestvågøy kommune
Kommunal vigselsrett i Vestvågøy kommune gis, i tillegg til ordfører og varaordfører, til følgende: Rådmann Kjell Idar Berg Kommuneadvokat Bodil Kristoffersen
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
009/18 16/2157
Innsparingstiltak - Reetablering av avlastningstilbud Leknes Bo og service -reduksjon av  4 langtidsplasser (2.gangs behandling)
Vestvågøy kommunestyre viser til vedtak i K-sak 85/17 om å flytte 4 avlastningsplasser fra Vestvågøy sykehjem til Leknes Bo og servicesenter (LBS). To leiligheter ved LBS er leid til formålet, slik at antall avlastningplasser er opprettholdt. Vestvågøy kommunestyre vedtar å redusere antall plasser totalt på Vestvågøy sykehjem med 4 plasser. Det etableres 4 nye plasser ved Lekneshagen når lokalene står ferdige etter at barnehagen har flyttet ut jf K-sak 34/17. Disse plassene skal benyttes til skjermingstiltak, som i dag foregår i de gamle fløyene ved bruk av to pasientrom for hvert skjermingstiltak. På denne måten frigjøres ytterligere to rom til ordinært institusjonsopphold. Reduksjonen i årsverk ved sykehjemmet skal ivaretas gjennom omplassering av ansatte i vakante stillinger. Effekten av å gjennomføre tiltaket er beregnet til en årlig besparelse på kr. 1 600 000,- inkludert kostnader ved leie av leiligheter ved Leknes Bo og service samt måltider, som er inkludert ved avlastningsopphold.
Lars Pleym Ludvigsen AvsluttetAvsluttet

2 avlastningsplasser er flyttet tilbake til Vestvågøy sykehjem, for brukere med omfattende hjelpebehov, mens 2 avlastningsplasser opprettholdes på Leknes Bo og service, ihht til kommunestyrevedtaket.

010/18 15/2348
Øystein Reksten Sanne - søknad om fritak fra politiske verv
Som vararepresentant for valgnemnda velges: Ragnhild Lie. Som vararepresentant for planutvalget velges: Harald Vøyle.
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
011/18 17/1437
Utbyggingstiltak Origo Fysio/Friskliv - utvidelse av økonomisk ramme
Det vises til saksfremlegg knyttet til ombyggingstiltak av Origo – fysio/friskliv. 1.Alternativ 1 velges, og den økonomiske rammen på prosjektet utvides til kr. 10.700.000,-  inkl. mva. 2.Dette medfører en tilleggsbevilgning på kr 3.863.000,- inkl mva. 3.Tilleggsbevilgning eks mva, finansieres gjennom økt låneopptak. 4.Adminstrasjonen jobber videre med alternativ 1 i saksutredningen med tanke på å kunne oppnå reduserte kostnader i størst mulig grad.
Ove Berg PågåendePågående

Fysio/Friskliv har tatt de nye lokalene i bruk.
Det er noen punkter som gjenstår i leveransen fra entreprenør før bygget overtas av Eiendomsdrift KF. Det blir bl.a gjort noen forbedringer på den sentrale driftskontrollen for å få bedre styring med energiforbruket i lokalene.

Midliertidige lokaler for Psykisk helse er etablert i den tidligere kantinen i NAV-bygget.

012/18 18/165
Spørsmål og interpellasjoner
Ingen vedtak fattet
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
28.11.2017
Kommunestyret 081/17 15/3754
Lofoten Snowboard og Alpinsenter AS - leieavtale/driftsstøtte
1.Det inngås avtale med Lofoten Snowboard og Alpinsenter AS om et fast årlig kommunalt tilskudd. 2.Tilskuddsbeløpet settes til kr 75.000,- + mva. 3.Det settes ingen spesielle vilkår for tilskuddet. 4.Avtalen gjelder f.o.m. året 2018. I 2018 dekkes tilskuddet over næringsfondet, mens det f.o.m. 2019 avsettes midler på kulturenhetens budsjett. 5.Tilskuddsperiode settes til 10 år, under forutsetning av at anlegget er i ordinær drift. Vedtak gjennomført, tilskudd utbetales fra 2018.
Trond Handberg AvsluttetAvsluttet
082/17 15/2312
Rullering av handlingsplan for anlegg og prioritering av spillemiddelsøknader for 2018
       
083/17 15/3292
Innføring av velferdsteknologiske løsninger, herunder medisineringsroboter i Åpen omsorg
Vestvågøy kommune følger Helsedirektoratets anbefaling om å ta i bruk medisineringsroboter i Åpen omsorg. Antall roboter som tas i bruk, er 100 i 2018, og 50 i henholdsvis 2019 og 2020.  Besparelse i 2018 er estimert til 3 mill, som er lagt inn som tiltak i Handlingsplanen for 2018-2021.
Lars Pleym Ludvigsen Pågående med avvikPågående med avvik

30 medisineringsroboter er utplassert pr 01. april 2018. Anbudsforberedelser for anskaffelse av vedtatte medisineringsroboter er igangsatt. Dette er forsinket etter klage fra en leverandør.

Sensorteknologiske løsninger som blant annet fallalarm, døralarm, sengealarm og elektronisk tilsyn innføres i småskala for å prøve ut systemet i omsorgstjenesten. Besparelsen i 2018 er estimert til 1,25 mill, som er lagt inn som tiltak i Handlingsplanen for 2018-2021. Tilbud på sensorteknologiske løsninger innhentes.
Lars Pleym Ludvigsen Pågående med avvikPågående med avvik

Det har ikke vært kapasitet til å gjennomføre kartlegging, utarbeide kravspesifikasjon og anbudsdokumenter i sektor Omsorg.

084/17 15/1164
Innsparingstiltak - Reduksjon i stillingsressurser i Fagutviklingsavdelingen
Vestvågøy kommunestyre vedtar å slå sammen de to nyopprettede stillingene Fagutviklingssykepleier psykisk helse og Fagutviklingskonsulent rus i Fagutviklingsavdelingen, til en felles stilling som Fagutviklingssykepleier psykisk helse og rus.  Effekten av å gjennomføre tiltaket er beregnet til en årlig besparelse på kr. 687 000,-. Fagkonsulent rus og Fagutviklingssykepleier psykisk helse er slått sammen til Fagutviklingssykepleier Psykisk helse/ rus. Stillingen har vært utlyst og er tilsatt i.
Lars Pleym Ludvigsen AvsluttetAvsluttet

Fagutviklingssykepleier psykisk helse/rus startet i august 2018.

085/17 16/2157
Innsparingstiltak - Reetablering av avlastningstilbud Leknes Bo og service - reduksjon av 4 langtidsplasser
Kommunestyret vedtar å flytte 4 avlastningsplasser fra Vestvågøy sykehjem til Leknes Bo og servicesenter ved at 2 leiligheter omgjøres til 4 avlastningsplasser.
Lars Pleym Ludvigsen AvsluttetAvsluttet
2 av plassene på Vestvågøy Sykehjem som frigjøres opprettholdes inntil ny sak i forbindelse med ekstraordinært møte i kommunestyret hvor helse/omsorg/rus/psykiatri settes på dagsorden. Inndekning: 2 mill dispfond.
Lars Pleym Ludvigsen AvsluttetAvsluttet
086/17 17/348
Konsekvenser av kommunstyrevedtak, vedtekter SFO
Åpningstider for SFO endres slik at det gis tilbud siste uka i juni, og alle ukene i august før skolestart ved den enkelte SFO.
Tor Arntzen AvsluttetAvsluttet
Vestvågøy kommune gir søskenmoderasjon til barn i barnehagen. Det gis ikke ekstra  søskenmoderasjon om en har barn i både i barnehage og SFO.
Tor Arntzen AvsluttetAvsluttet
087/17 17/1658
Opprettelse av aktivitørstilling - Vestvågøy sykehjem
Sak om aktivitørstilling ved Vestvågøy sykehjem, tas til orientering.
Cato Hansen AvsluttetAvsluttet
Det opprettes ikke stilling som aktivitør, under henvisning til kommunens økonomiske situasjon.
Cato Hansen AvsluttetAvsluttet
Samarbeid mellom frivillige organisasjoner og den enkelte institusjon (brukere, pårørende, ansatte og ledelse) Intensiveres. Rådmannen bes melde tilbake til kommunestyret hvordan dette samarbeidet fungerer og kan forbedres Det er opprettet dialog med frivillige, og frivillige deltar i ulike aktiviter, på flere av enhetene. Samarbeid har fokus i ledergruppa på omsorg
Cato Hansen AvsluttetAvsluttet
Rådmannen bes avklare nytten av tilskuddet som gis til Frivillighetssentralen og vurdere om det er mer hensiktsmessig å benytte midlene til en stilling knyttet direkte opp mot sykehjemmene. Skal evaluere dette ifm budsjett 2019
Cato Hansen Pågående med avvikPågående med avvik
088/17 17/599
Betalingssatser 2018
Generell økning av satser for egenbetaling for Kommunale tjenester der ikke annet er bestemt økes med 2,6 % fra 1.1.2018.
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
Egenbetaling for barnehager fastsettes til 2910,- per måned i tråd med foreslått makspris. Kostpenger holdes uendret på kr. 310,- per måned.
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
Satser for praktisk bistand i hjemmet for minstepensjonister samt satser for korttidsopphold på institusjon settes lik den til enhver tid gjeldende maksimale sats i statlig forskrift.
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
Havnegebyrene reguleres i tråd med vedlagte innstilling.
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
Vann- og avløpsgebyrene reguleres i tråd med anbefalingene fra Momentum.
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
Feiegebyrene reduseres i tråd med anbefalingene fra Momentum.
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
Renovasjon- og slamgebyr reguleres i tråd med vedtak i representantskapet i Lofoten avfallsselskap IKS.
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
Gebyr etter plan- og bygningsloven økes ihht vedlegg.
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
Som hovedprinsipp kan brukere som har utestående krav nektes levering av kommunale tjenester. Unntatt for dette er tjenester som berører liv og helse. Før Rådmannen iverksetter evt. tiltak avklares lovhjemmel for å gjennomføre slik sanksjon for den aktuelle tjenesten.
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
Punkt 4 om trosseoperasjoner utsettes. Rådmannen bes undesøker hvordan dette praktiseres i andre sammenlignbare havner, og legge frem en egen sak for kommunestyret hvor en på prinsipielt grunnlag vurderer vederlag for private selskapers bruk av kommunal eiendom.
Line Andreassen Pågående med avvikPågående med avvik
089/17 17/599
Handlingsplan 2018-2021, budsjett og økonomiplan
Kommunestyret vedtar Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2018 på rammenivå.  Kommunestyret vedtar driftstiltakene som er foreslått under tiltak i driftsbudsjettet.
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2018 i henhold til budsjettskjema 2B. Prosjektene vedtas med en prosjektbevilgning per år.
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
Kommunestyret slutter seg til mål og tiltak som framkommer i handlingsprogrammet 2018-2021.
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
Kommunestyret slutter seg til forslag til Handlingsregler som førende for arbeid med budsjett og økonomiplan.
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
Handlingsprogram og økonomiplan skal være bindende for den videre planleggingen i kommunen.
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
Kommunestyret vedtar følgende låneopptak for 2018: Lån til vann- og avløp: Kr. 21 500 000,- Lån til videreformidling: Kr. 25 000 000,- Lån til ordinære investeringer: Kr. 131 034 000,- Lån til kirkelige formål: Kr. 1 200 000,- SUM LÅNEOPPTAK: 178 734 000,- Låneopptak skjer senere i 2018
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet

Lånteopptak gjennomført ut fra planlagte investeringer

Lånene opptas som serielån og nedbetales i takt med investeringens avskrivingstid (veid snitt er 32 år). Startlån til videreformidling tas opp etter gjeldende regler i Husbanken. Låneopptak er å betrakte som en anskaffelse som må behandles i henhold til gjeldende regler for offentlig anskaffelser. Låneopptak skjer senere i 2018
Line Andreassen Ikke begyntIkke begynt
Ramme for kommunens kassakreditt holdes uendret på 85 mill. kr.
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
Rammer for kontroll og tilsyn fastsettes i tråd med forslag fra styret slik: ·Kontrollutvalget i Vestvågøy: 65 000,- ·Kontrollutvalgssekretariatet i Lofoten (andel): 375 000,- ·Kommunerevisjonen i Lofoten (andel): 1 356 000,-
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
Eiendomsskatten for 2018 fastsettes slik (jfr. sak 86/06 og sak 16/981) ·Eiendomsskatten skrives ut i hele kommunen ·Skattesatsen holdes uendret på 7 promille. ·Bunnfradraget for selvstendige boenheter holdes uendret og fastsettes til kr. 50 000,-.
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet (ift rådmannens forslag): Tidlig innsats barnehage småskolen. Ses i sammenheng med budsjettforlik på Stortinget – hvor Vestvågøy får 4 årsverk: Kr. 1.200.000,-. Inndekning disposisjonsfond – viderefører i planperioden
Pål Einar Røch Johansen (borttagen) AvsluttetAvsluttet

Behandles i kommunestyret 20.mars 2018.

Innsatsteam som særlig rettes mot barnehage opprettet pr august 2018. Utarbeidelse av mandat for innsatsteam for skole startet i august 2018. 

Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet (ift rådmannens forslag): SFO lokalt også i august: Kr. 300.000,-. Inndekning disposisjonsfond - tiltaket skal evalueres i 2018 så det videreføres ikke i denne omgang
Tor Arntzen Pågående med avvikPågående med avvik

Ordningen med SFO tilbud siste uka i juni og første uka i august ved den enkelte skoles SFO er prøvet ut. Evaluering av ordningen fremmes politisk i oktober/november 2018.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet (ift rådmannens forslag): Ulike konkrete tiltak som vi politisk skal klarere i budsjettforhandlingene: Kr 200.000,-.  Inndekning disposisjonsfond, videreføres i planperioden. For 2018 fordeles det slik:  ·Ballstad - asfalt allmenningen spleiselag: Kr. 50.000,- ·Gravdal opp og fram - diverse utstyr, søppelbokser, etc: Kr. 40.000,-  ·Haukland ungdomshus – utbedring tak: Kr. 40.000,- ·Biogass – tilskudd: Kr. 70.000,-
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet (ift rådmannens forslag): Forebygging ungdom under 18 år: kr. 400.000,-. Inndekning disposisjonsfond Lagt i HP 2018
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet (ift rådmannens forslag): Stilling eiendomsforetaket energi/klima: Kr. 400.000,-. Inndekning 2018 disposisjonsfond (halvårseffekt). Selvfinansierende resten av planperioden. Lagt i HP 2018
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet (ift rådmannens forslag): Prospekt Borge/Valberg – salg av Valberg skole og Borge bygdeheim: Kr. 100.000,- i 2018. Inndekning disposisjonsfond Lagret  Lagt i HP 2018
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
Følgende endringer i investeringsbudsjettet (ift rådmannens forslag): Asfalt Lofothallen – skiløypa: Kr. 100.000,-. Låneopptak 2018 Breibånd i resten av kommunen: Kr. 1.500.000,-. Låneopptak 2018 og ut planperiodenProsjekt mini badeland: kr. 300.000,-. Låneopptak 2018 Vann Haug: kr. 3.700.000,-. Låneopptak fra 2019-2018 Parkeringsplass 4 armen: kr. 3.125.000,-. Låneopptak 2018 (Flytter kr. 2.500.000,- fra 2019) Reguleringsplan g/s Gravdal/Leknes. Kr. 300.000,-. Inndekning Leknes Havn. Lagt i HP 2018
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
·For å øke kommunestyrets kompetanse og innsikt i områdene Helse og omsorg, inklusive rus og psykiatri vedtar kommunestyret at det avholdes ekstraordinært kommunestyre så snart som mulig i 2018.
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
·Til erstatning for siste punkt på side 20: "For å bedre barn og unges medbestemmelse innføres: Barn og unges kommunestyre (forkortelse BUK)". Prosjektgruppe nedsatt og har startet arbeidet.
For å sikre involvering av barn og unge i forbindelse med opprettelse av Barn og unges kommunestyre, vil saken bli forsinket. Sak vil bli lagt fram for Kommunestyret vinteren 2019.
Pål Einar Røch Johansen (borttagen) Pågående med avvikPågående med avvik

Saken er under utredning. Det legges sak fram for kommunestyret i løpet av høsten 2018. 

·Følgende forhold/vurderinger bes tatt inn i aktuelle utredninger/saker: ·Vikarpool i skolen for å søke å sikre kompetanse hos vikarlærere/assistenter
Irene Hansen (borttagen) Ikke begyntIkke begynt
·Følgende forhold/vurderinger bes tatt inn i aktuelle utredninger/saker:·Eiendomsforetaket: Vurdere etablering av hybelhus i gamle legektr/rus/psykiatri Tatt inn i HP 2018
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
·Nytt forslag under kapittel om næringsliv og verdiskaping: "Arbeide for å etablere et operativt nydyrkingsfond med mål om å erstatte tapte jordbruksarealer og skape utvikling i landbruket." Tatt inn i HP 2018
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
·Endring av punkt: "Utvikle Lofoten Matpark til et kompetansesenter for hele Lofoten. Kommunen har søkt Unesco om status for Leknes som «gastronomiby» (City of Gastronomi). Kun to byer i et land kan få statusen". Til: "Utvikle Lofoten Matpark til et kompetansesenter for hele Lofoten. Arbeide aktivt for å realisere et eller flere initiativ til deltagelse i programmer innenfor UNESCO". Tatt inn i HP 2018
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
·Nytt punkt Oppvekst: "Utrede om det er mulig og hensiktsmessig å gjennomføre lokale varianter av åpen barnehage som er tilpasset Vestvågøy". Tatt inn i HP 2018
Ingunn Abrahamsen, Marianne Borgvatn AvsluttetAvsluttet
·Første punkt under 1.3.7.b (s. 25): "Vestvågøy kommune utreder etablering av miljøtjeneste som en del av helse- og omsorgstjenesten. Denne tjenesten rettes primært ot mennesker i aldersgruppen 17-30 år med nedsatt funksjonsevne. Støtte til etablering av en tilværelse som voksen vil være den viktigste oppgaven for en slik miljøtjeneste". Tatt inn i HP 2018
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
·Nytt punkt: «Gratis treningstilbud for barn under 16 år: Kommunestyret ber rådmannen vurdere gratis treningstid for barn under 16 år». Tatt inn i HP 2018
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
·Rådmannen bes tidlig i 2018 fremme sak om samarbeidsløsninger for Meieriet kultursenter og det tiltenkte hotellet, der sambruk av lokaler og utvidelse av Meieriets arealer inngår Tatt inn i HP 2018
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
·Rådmannen bes fremme sak for kommunestyret med orientering om hvordan arbeidet med arbeidstiltak for unge trygdemottakere er organisert og fungerer, herunder vurdere alternative løsninger og forbedringsmuligheter. Tatt inn i HP 2018
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
·Rådmannen bes i løpet av 2018 fremme sak for kommunestyret om en bolig-politisk strategi for Vestvågøy. Tatt inn i HP 2018
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
Sett i sammenheng med revideringsarbeidet av kommunedelplanens arealdel, bes rådmannen ta med følgende: ·Muligheten for etablering av bobilcamp i området ved Leknes Idrettspark Tatt inn i HP 2018
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
Sett i sammenheng med revideringsarbeidet av kommunedelplanens arealdel, bes rådmannen ta med følgende: ·Muligheten for etablering av truckstopp i Leknes Tatt inn i HP 2018
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
Sett i sammenheng med revideringsarbeidet av kommunedelplanens arealdel, bes rådmannen ta med følgende: Klargjøring av nye industriarealer og nye massetak sentralt i kommunen Tatt inn i HP 2018
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
·Det har i lengre tid vært arbeidet med opprettelse av Campus Lofoten Kunnskapspark, uten at dette arbeidet har gitt konkrete resultater. Rådmannen bes utrede og legge fram for kommunestyret egen sak med forslag til løsning i løpet av 1. halvår 2018. Tatt inn i HP 2018
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
·Dagens reglement for tap av inntekt og møtegodtgjørelse ble vedtatt i 2011 og er siden videreført uendret. I forbindelse med arbeidet med politisk organisering ber vi om at Ad hoc-utvalget for politisk organisering også tar opp dette reglementet til vurdering og oppdatering. Ordføreren bes legge fram sak om dette til behandling i kommunestyret i løpet av 1. kvartal 2018.
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
090/17 17/208
Ballstad som typisk turiststed
Karl Erik Nystad
Vestvågøy kommune søker Fylkesmannen i Nordland om at fiskeværet Ballstad får status som «typisk turiststed» i perioden 1. juni til 31. august, Jfr. Lov om helligdager og helligdagsfred. Søknad sendt fylkesmannen i desember 2017. Søknaden ligger fortsatt til behandling hos Fylkesmannen
Karl Erik Nystad Pågående med avvikPågående med avvik

Kommunestyret vedtok i sak 090/17 den 28.12.17 å søke om at Fiskeværet Ballstad får status som typisk turiststed. Søknaden er sendt til Fylkesmannen i Nordland og ligger til behandling der.

091/17 17/1756
Prinsippsak om oppstart av reguleringsplanarbeid
Planutvalget vedtar at alle private planinitiativ skal fremlegges planutvalget til vurdering om planarbeidet skal settes i gang, eller om planinitiativet skal stoppes.
Jochen Caesar AvsluttetAvsluttet
Planutvalget fastsetter planområdet og kan gi føringer for det videre planarbeidet
Jochen Caesar AvsluttetAvsluttet
Gebyr for administrativt arbeid knyttet til fremleggelse av politisk sak fastsettes årlig i sak «betalingssatser». For år 2018 foreslås det sats kr 5.000,- for planinitiativ i tråd med overordnet regelverk, og kr 7.500,- for planinitiativ i strid med overordnet plan.
Jochen Caesar AvsluttetAvsluttet
092/17 15/2650
Kommuneplanens samfunnsdel 2017 - 2029, 2.g.behandling
1.Styringsgruppens justeringer av forslag til kommuneplanens samfunnsdel tas til følge. 2.Forslag til «Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2029» for Vestvågøy kommune, datert 7.11.17 vedtas, jfr. PBL § 11-15. Vedtaket kunngjort.
Hans Kristian Dolmen (borttagen) AvsluttetAvsluttet
093/17 14/1755
Igangsetting av planarbeid - kommuneplanens arealdel
Vestvågøy kommunestyre ber rådmannen sette i gang arbeid med revidering av kommuneplanens arealdel snarest mulig. Planarbeidet er igangsatt. Planprogram er sendt på høring.
Jochen Caesar AvsluttetAvsluttet
For å ha mulighet til samordnet og helhetlig planlegging tillates det ikke oppstart av reguleringsarbeid for etablering av nye boligområder og fritidsboligområder i strid med overordnet plan, før kommuneplanens arealdel er ferdigstilt.
Jochen Caesar AvsluttetAvsluttet
094/17 16/2132
Retningslinjer for utleie av skolebygg
Kommunestyret i Vestvågøy godkjenner de framlagte retningslinjene for utleie av skolebygg i Vestvågøy kommune.
Tor Arntzen AvsluttetAvsluttet
095/17 17/686
Organisatoriske ressurser innenfor vegsektoren
Det kommunale vegområdet styrkes med ett årsverk. Vegområdet vil med dette bestå av 2 stillinger. 1 x 100% stilling som fagansvarlig veg med hovedarbeidsoppgaver knyttet til administrative oppgaver, og 1 x 100% stilling som driftsansvarllig veg med hovedoppgavene knyttet til operativ drift. Utlyst og tillsetting gjort i 2018. Stilling besatt fra 01.08.18.
Bernhard Rottem AvsluttetAvsluttet

Rekrutteringsrunde 1 kjørt, tilbudt stilling til 4 forskjellig søkere - alle takket nei til stillingen.

Ny utlysning - søknadsfrist 28.02.18...

Ressurser til ny 100% stilling innarbeides i driftsbudsjettet for 2018.
Bernhard Rottem AvsluttetAvsluttet

Ivaretas av enhetsleder?

096/17 15/1263
Invitasjon fra Nordland fylkeskommune til å delta i etablering av nytt interkommunalt revisjonsselskap
Vestvågøy kommune stiller seg positiv til Nordland fylkeskommunes invitasjon til å delta i arbeidet med å etablere et nytt interkommunalt revisjonsselskap i Nordland. Avventer utredning fra NKF før det tas stilling til  tilslutning til deltakelse i ny ordning.
Kjell Idar Berg AvsluttetAvsluttet
097/17 15/1263
Invitasjon fra Nordland fylkeskommune til å delta i etablering av nytt interkommunalt sekretariats selskap
Vestvågøy kommune stiller seg positiv til Nordland fylkeskommunes invitasjon til å delta i arbeidet med å etablere et nytt interkommunalt sekretariatsselskap i Nordland. Avventer utredning fra NKF før det tas stilling til  tilslutning til deltakelse i ny ordning.
Kjell Idar Berg AvsluttetAvsluttet
098/17 15/2348
Øystein Reksten Sanne - søknad om fritak fra politiske verv
Øystein Reksten Sanne innvilges fritak fra politiske verv for resten av valgperioden, jfr. kommuneloven § 15-2.  Espen Sandsund Seierstad rykker opp som fast representant. Anci Christin Tinde går inn som siste varapreresentant for MDG.  Som fast representant til valgnemnda velges Espen Sandsund Seierstad.
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
Valg av vararepresentant til valgnemnda utsettes.
Lisa Mevold Saken ble utsattSaken ble utsatt
Valg av vararepresentant til planutvalget utsettes.
Lisa Mevold Saken ble utsattSaken ble utsatt
099/17 17/1782
Referatsaker
Referatsakene tas til orientering
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
100/17 15/1338
Anmodning 2018 vedr. bosetting av enslig mindreårige og eventuell nedleggelse av bokollektiv
Vestvågøy kommunestyre vedtar å bosette 2 enslig mindreårige i 2018, videre en nedleggelse av 1 bokollektiv fra 01.01.18 og utredning av opprettelse av «mini» bokollektiv med redusert bemanning.
Nils Olav Hagen AvsluttetAvsluttet
101/17 15/1338
Anmodning om bosetting av flyktninger 2018
Kommunestyret i Vestvågøy vedtar, i henhold til anmodning om bosetting fra IMDI, å bosette 21 personer for 2018.
Nils Olav Hagen AvsluttetAvsluttet
102/17 17/469
Gnr. 18, bnr. 20 - reguleringsendring Lekneskroken - klagebehandling.
Det vises til klage fra advokat Tungesvik på vegne av Midt-Lofoten Eiendom AS ift gnr 18, bnr 20, reguleringsendring Lekneskroken. 1.Det er Kommunestyret, som klageorgan, sin vurdering at det ikke er fremkommet slike saksbehandlingsfeil eller feil i rettsanvendelsen som skulle tilsi at vedtaket er ugyldig. 2.Vedtaket av 26.09.2017 i Vestvågøy kommunestyre opprettholdes. Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland for klagesaksbehandling. Sak oversendt Fylkesmannen
Lars Kjørven Pågående med avvikPågående med avvik
Kommunestyret vedtar å delegere fremtidig behandling av klage på reguleringsplaner til Planutvalget. Må utredes nærmere opp mot Forvaltningsloven, og delegeringsreglement.
Karl Erik Nystad Avsluttet med avvikAvsluttet med avvik
103/17 15/2348
Randi Rasmussen - søknad om permisjon fra politiske verv
Randi Willassen Rasmussen innvilges permisjon fra politiske verv i perioden 28.11.17-30.04.18.  Maria Berg går inn som siste vararepresentant for Arbeiderpartiet 28.11.17-30.04.18.
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
24.10.2017
Kommunestyret 071/17 17/1398
Kommunale vigsler
Vestvågøy kommunestyre vedtar det framlagte forslag til reglement for kommunale vigsler gjeldende fra 1.1.2018. Brudeparet selv gis adgang til å velge vigsler, forutsatt at denne personen er tilgjengelig på det aktuelle tidspunkt.  Kommunal vigselsmyndighet i Vestvågøy kommune gis, i tillegg til ordfører og varaordfører, til følgende: ·          Rådmann ·          Kommuneadvokat
Bodil Kristoffersen AvsluttetAvsluttet
070/17 15/4368
Lofoten Avfallsselskap IKS - utbytte fra næringsdelen - endret selskapsavtale
VVK viser til brev fra LAS datert 28 august 2017. VVK kan være positiv til å utdele utbytte fra næringsdelen. VVK ønsker at styret i LAS utreder saken, og gir sin anbefaling til eierne. VVK ser at det er flere problemstillinger som er belyst, men ikke konkludert hva gjelder konsekvensen ved at det eventuelt skal foretas utdeling fra næringsdelen i LAS. Det må tas høyde for å løse de avfallsutfordringer som følger av økt turisttilstrømming i Lofoten. Vedtak oversendt til styret i LAS.
Villy Angelsen AvsluttetAvsluttet
072/17 15/1035
Meieriet kultursenter - orientering om drift og fastsetting av utleievilkår
Vestvågøy kommunestyret tar rådmannens orientering om drifta av Meieriet kultursenter til orientering. Kommunestyret vedtar de satser for utleie som fremgår av saksutredningen. Saken er for så vidt ikke "avsluttet", men effektuert. Driften foregår etter de prinsipper som er lagt fram i saken og de vedtatte utleiesatser legges til grunn.
Richard Brattli AvsluttetAvsluttet
073/17 17/686
Organisatoriske ressurser innenfor vegsektoren
Saken utsettes Ny sak behandlet i KS 095/17 med vedtak.
Bernhard Rottem AvsluttetAvsluttet
074/17 17/670
Lofoten Hest og helsesenter - bygg og organisering
Vestvågøy kommune anmoder stiftelsen Lofoten hest- og helsesenter om å ta initiativ til en utviklingsprosess for senteret, der målet er et bredere driftsgrunnlag og en mer bærekraftig økonomi framover. Kommunen vil bidra aktivt i en slik prosess. Prosess igangsatt av styret i Hest og helse, og arbeidsgruppe er igang, Fra kommunen deltar Pål Einar R Johansen, Liv Bodil Bendiksen og Marte Eliassen.
Villy Angelsen PågåendePågående

Arbeid i strategigruppa pågår enda.

Vestvågøy kommune gjennomgår tjenestetilbud som gis til «kommunale» brukere, med sikte på å  dekke de reelle kostnadene for dette. Ses i sammenheng med utviklingsprosess for senteret.
Villy Angelsen PågåendePågående

Søkt om skjønnsmidler til utviklingsprosjekt i 2019-2021 etter at Nordlandssykehuset har sagt opp sin avtale med stiftelsen.

Sak om eierskap tas opp til ny vurdering når denne prosessen er ferdig, dog senest i 2020. Ny vurdering når utviklingsprosess er sluttført.
Villy Angelsen Saken ble utsattSaken ble utsatt
075/17 15/2348
Bjarne Benjaminsen - søknad om fritak fra politiske verv
Bjarne Benjaminsen innvilges fritak fra kommunestyret for resten av valgperioden, jfr. kommuneloven § 15-2. Øystein Reksten Sanne rykker opp som fast representant. Tanja Gunvaldsen går inn som siste vararepresentant for MDG. Som fast medlem av valgnemnd velges Øystein Reksten Sanne.
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
076/17 15/2348
Jonny Finstad - søknad om fritak fra politiske verv
Jonny Finstad innvilges fritak fra kommunestyret for resten av valgperioden, jfr. kommuneloven § 15-2. Trond Handberg rykker opp som fast representant. Ann Merete Brekken går inn som siste vararepresentant for Høyre. Som fast medlem av formannskapet velges Søren Fr. Voie. Som representant  for opposisjon til Lofotrådet velges Thomas Elvebakk. Som representant til ad-hocutvalget politisk organisering velges Rita Iren Nordheim. Som representant til næringsutvalget velges Rita Iren Nordheim.
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
077/17 15/2348
Mona Fagerås - søknad om fritak fra politiske verv
Mona Fagerås innvilges fritak fra kommunestyret for resten av valgperioden, jfr. kommuneloven § 15-2. Kurt Atle Hansen rykker opp som fast representant. Geir Sveinung Skårset går inn som siste vararepresentant for SV.
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
078/17 15/4440
Jonny Finstad - søknad om fritak av meddommer til lagmannsretten for perioden 01.01.2017-01.01.2020
Som nytt lagrettemedlem velges Dan Viggo Vårum.
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
079/17 15/3623
KLPs inntreden i Lofotkraft AS, nettselskapet i Lofotkraft-konsernet
Vestvågøy kommune gir sin tilslutning til at datterselskapet Lofotkraft AS gjør en aksjekapitalforhøyelse rettet mot Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikring (KLP) slik at KLP vil få 15 % eierandel i Lofotkraft AS Aksjeforhøyelse er ikke gjennomført enda
Asbjørn Horn PågåendePågående
Vestvågøy kommune gir tilslutning til at KLP ved senere aksjekapitalforhøyelser i Lofotkraft AS gis rett til å øke sin eierandel inntil 49 %
Asbjørn Horn AvsluttetAvsluttet
Vestvågøy kommune gir sin stilslutning til at Lofotkraft Holding AS ekstraordinært utdeler MNOK 18 i utbytte til sine aksjonærer, kommunene i Lofoten. Ekstraordinært utbytte er ikke utbetalt enda
Asbjørn Horn PågåendePågående
Tegningskurs og andre betingelser skal godkjennes av styret i Lofotkraft Holding AS. Om og når senere kapitalforhøyelser rettet mot KLP skal finne sted skal godkjennes av styret i Lofotkraft Holding AS.
Asbjørn Horn AvsluttetAvsluttet
080/17 15/1263
Selskapsrapport - Vestvågøy kystrederi AS
Kontrollutvalget anbefaler Kommunestyret i Vestvågøy å ta den fremlagte rapporten vedrørende selskapskontroll i Vestvågøy kystrederi AS til etterretning. Rapporten oversendes rådmannen og selskapets styre og ledelse for videre oppfølging av rapportens anbefalinger. Tilbakemelding på oppfølging gis til kontrollutvalget innen 1.4.18. Kontrollutvalget ber om tilbakemelding fra rådmannen til neste møte vedrørende arbeidet med kommunens eierskapsmelding som kommunen igangsatte i 2012. Besvart 13.-14. nov 2017
Kjell Idar Berg AvsluttetAvsluttet
26.09.2017
Kommunestyret 050/17 17/1322
Rapport 2. tertial
Line Andreassen
1. Kommunestyret godkjenner Rådmannens innstilling til revidering av driftsbudsjett til 2. tertial som innebærer en tilførsel til disposisjonsfondet på kr. 190 000,-.
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
2. Kommunestyret godkjenner Rådmannens forslag til revidering av investeringsbudsjett til 2. tertial som innebærer en reduksjon i årets investeringsbehov på  kr. 40 379 000,-.
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
051/17 15/1680
Omstillingsprosjektet 2014-2016: Ekstern evalueringsrapport
Villy Angelsen
1.Kommunestyret tar rapport fra Nordlandsforskning vedr. Omstillingsprosjektet til etterretning
Villy Angelsen AvsluttetAvsluttet
2.Vestvågøy kommune vil bygge videre på erfaringene som er gjort med at aktiv involvering av tillitsvalgte, fagpersoner, ledere og politikere både legger grunnlag for gode besluttninger, og forankrer en god iverksettelse av disse besluttningene.
Villy Angelsen AvsluttetAvsluttet
3.Vestvågøy kommune ønsker å forbedre og videreutvikle tjenestene, i nært samarbeid med brukerne. En vil bygge videre på erfaringene med bruk av Kontinuerlig forbedring, og vil utvikle dette både som virksomhetsstrategi og metode i organisasjonen.
Villy Angelsen PågåendePågående
4.Vestvågøy kommune vil kontinuerlig vurdere tjenestetilbudet opp mot rammebetingelsene, og effektivisere og tilpasse drift til rammene. Dette knyttes til årlig prosess med budsjett og økonomiplan. Kontinuerlig arbeid knyttet til plan- og rapporteringsprosessene.
Villy Angelsen PågåendePågående
5.Vestvågøy kommune vil jevnlig vurdere organisering av tjenesteproduksjonen. Dette arbeidet skal skje i dialog med ansatte og deres organisasjoner, og skal ha fokus på god samhandling og forbedret tjenesteproduksjon. Kontinuerlig arbeid. En vil i 2018 også evaluere endret organisering fra Omstillingsprosjektet.
Villy Angelsen PågåendePågående
6.Kommunestyret forutsetter at rådmannen så snart som mulig innkaller til møte i kontaktforum for evaluering av prosessen sammen med samtlige fagforeninger Satt på dagsorden, men diskutert i kontaktforum.
Villy Angelsen PågåendePågående
052/17 17/506
Salg av eiendom 1860/133-30 - Valberg skole
Saken utsettes til neste møte. Det presiseres fra k.styret at eiendommen avhendes slik den framstår i dag. Eiendomsdrift KF kommer tilbake med sak.
Villy Angelsen Ikke begyntIkke begynt
053/17 16/1007
Revidering leirskoleavtale
Tor Arntzen
1.Kommunestyret godkjenner foreslåtte avtale mellom Vestvågøy kommune og Borg Vikingleirskole
Tor Arntzen AvsluttetAvsluttet
2.Vestvågøy kommune støtter klasser som drar på leirskole med kr.1.950,- per elev, uavhengig av hvilken leirskole som velges.
Tor Arntzen AvsluttetAvsluttet
3.Beløpet indeksreguleres med kommunal deflator (veid lønns-  og prisvekst i kommunesektoren)
Tor Arntzen AvsluttetAvsluttet
054/17 17/255
Revidering av vedtekter for kommunale barnehager
Marianne Borgvatn
Vestvågøy kommunes vedtekter endres i tråd med endringer i Lov om barnehager av 1.august 2016 Vedtektene er sendt ut til de kommunale barnehagene og lagt på kommunens hjemmeside.
Marianne Borgvatn AvsluttetAvsluttet
055/17 15/1505
Bunnfylling/molo Buøyhavn,
Ann Helen Ernstsen (borttagen)
Saken utsettes.
Ann Helen Ernstsen (borttagen) PågåendePågående
056/17 16/1463
2.gangsbehandling - reguleringsendring - Storgata - Meierikvartalet - Vestvågøy kommune
Eva-Mari Rahkola
Vestvågøy kommunestyre egengodkjenner reguleringsendring Storgata – Meierikvartalet med plankart og bestemmelser (31.08.2017), og planbeskrivelse datert 23.03.2017. Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-12. Tillegg planbestemmelser: Vinduer i 1. etasje tillates ikke tildekket. Vedtaket kunngjort, lagt inn i planregister og kart.
Eva-Mari Rahkola AvsluttetAvsluttet
057/17 16/1463
2.gangsbehandling- reguleringsendring - Storgata- Rundkjøringen - Vestvågøy kommune
Eva-Mari Rahkola
Vestvågøy kommunestyre egengodkjenner reguleringsendring Storgata – Rundkjøringen med plankart og bestemmelser (31.08.2017), og planbeskrivelse datert 23.03.2017. Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-12. Tillegg planbestemmelser: Vinduer i 1. etasje tillates ikke tildekket. Vedtaket kunngjort, lagt inn i planregister og kart.
Eva-Mari Rahkola AvsluttetAvsluttet
058/17 17/469
2.gangsbehandling - Reguleringsendring Lekneskroken gnr 18 bnr 20 - Vestvågøy kommune
Eva-Mari Rahkola
Vestvågøy kommunestyret egengodkjenner reguleringsendring Lekneskroken gnr 18, bnr 20 med plankart (08.05.2017), bestemmelser (31.08.2017) og planbeskrivelse datert 23.03.2017  PlanID: 201701. Vedtaket har hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 og 12-12. Vedtaket kunngjort, lagt inn i planregister og kart.
Eva-Mari Rahkola AvsluttetAvsluttet
059/17 16/2177
2. gangsbehandling - Detaljregulering Hellesjyen småbåtanlegg - Vestvågøy kommune
Eva-Mari Rahkola
Vestvågøy Kommunestyret egengodkjenner reguleringsplan Hellesjyen småbåtanlegg med plankart og bestemmelser (23.03.2017) og planbeskrivelse datert 23.03.2017  PlanID: 201701. Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-12. Vedtaket kunngjort, lagt inn i planregister og kart.
Eva-Mari Rahkola AvsluttetAvsluttet
060/17 15/3517
Omklassifisering av privat veg til kommunal veg etter søknad - Abelveien, Gravdal
Bernhard Rottem        
061/17 15/3517
Omklassifisering av privat veg til kommunal veg etter søknad - Bedehusbakken, Leknes.
Bernhard Rottem
Vestvågøy kommune gjør følgende vedtak ihht. søknad av 03.06.16 om kommunal overtakelse av privat veg Bedehusbakken, fra beboere tilknyttet vegen. Alternativ 1 vedtas.  Søknad fra oppsittere/grunneiere langs Bedehusbakken om kommunal overtakelse, avslås.Begrunnelse:  Kommunens økonomiske situasjon. Vedtaksbrev sendt ut.
Bernhard Rottem AvsluttetAvsluttet
1.Del av Bedehusbakken oppfyller ikke kravene satt i KS017/16, pkt. 2.1., dette på bakgrunn av pkt. 2.1.3. med at veglengden skal være minst 300 meter. Punkt tilhører ikke vedtaket.
Bernhard Rottem Avsluttet med avvikAvsluttet med avvik
2.Oppgradering av vegen til akseptabel vegstandard vil kunne belaste kommunens investeringsbudsjett. Punkt tilhører ikke vedtaket.
Bernhard Rottem Avsluttet med avvikAvsluttet med avvik
3.Overtakelse av veien vil medføre økte kostnader til årlig drift og vedlikehold på det kommunale vegbudsjettet. Punkt tilhører ikke vedtaket.
Bernhard Rottem Avsluttet med avvikAvsluttet med avvik
4.Imøtekommelse av søknaden kan medføre krav om kommunal overtakelse fra andre private veger, noe som ytterligere vil belaste driftsbudsjettet Punkt tilhører ikke vedtaket.
Bernhard Rottem Avsluttet med avvikAvsluttet med avvik
062/17 15/3517
Omklassifisering av privat veg til kommunal veg etter søknad - Hornsbakken og Kroken på Gravdal.
Bernhard Rottem
Vestvågøy kommune gjør følgende vedtak ihht. søknad av 26.05.16, om kommunal overtakelse av privat veg Hornsbakken og Kroken på Gravdal, fra beboere tilknyttet vegen. Alternativ 1 vedtas.  Søknad fra oppsittere/grunneiere langs Hornsbakken og Kroken om kommunal overtakelse, avslås.  Begrunnelse:  Kommunens økonomiske situasjon. Vedtaksbrev sendt ut.
Bernhard Rottem AvsluttetAvsluttet
1.Oppgradering av vegen til akseptabel vegstandard vil kunne belaste kommunens investeringsbudsjett. Punkt tilhører ikke vedtaket.
Bernhard Rottem Avsluttet med avvikAvsluttet med avvik
2.Overtakelse av veien vil medføre økte kostnader til årlig drift og vedlikehold på det kommunale vegbudsjettet. Punkt tilhører ikke vedtaket.
Bernhard Rottem Avsluttet med avvikAvsluttet med avvik
3.Imøtekommelse av søknaden kan medføre krav om kommunal overtakelse fra andre private veger, noe som ytterligere vil belaste driftsbudsjettet. Punkt tilhører ikke vedtaket.
Bernhard Rottem Avsluttet med avvikAvsluttet med avvik
063/17 15/3517
063/17: Omklassifisering av privat veg til kommunal veg etter søknad - Risaksla, Gravdal.
Bernhard Rottem
Vestvågøy kommune gjør følgende vedtak ihht. søknad av 05.10.2016, om kommunal overtakelse av privat veg Risaksla på Gravdal, fra beboere tilknyttet Risaksla. Alternativ 1 vedtas.  Søknad fra oppsittere/grunneiere langs Risaksla om kommunal overtakelse, avslås.  Begrunnelse:  Kommunens økonomiske situasjon. Vedtaksbrev sendt ut.
Bernhard Rottem AvsluttetAvsluttet
1.Oppgradering av vegen til akseptabel vegstandard vil kunne belaste kommunens investeringsbudsjett. Punkt tilhører ikke vedtaket.
Bernhard Rottem Avsluttet med avvikAvsluttet med avvik
2.Overtakelse av veien vil medføre økte kostnader til årlig drift og vedlikehold på det kommunale vegbudsjettet. Punkt tilhører ikke vedtaket.
Bernhard Rottem Avsluttet med avvikAvsluttet med avvik
3.Imøtekommelse av søknaden kan medføre krav om kommunal overtakelse fra andre private veger, noe som ytterligere vil belaste driftsbudsjettet. Punkt tilhører ikke vedtaket.
Bernhard Rottem Avsluttet med avvikAvsluttet med avvik
064/17 15/3517
Omklassifisering av privat veg til kommunal veg etter søknad - Trolldalsfaret, Gravdal
Bernhard Rottem
Vestvågøy kommune gjør følgende vedtak ihht. søknad av 25.08.15, om kommunal overtakelse av privat veg Trolldalsfaret på Gravdal, fra beboere tilknyttet vegen. Alternativ 1: Søknad fra oppsittere/grunneiere langs Trolldalsfaret om kommunal overtakelse, avslås.  Begrunnelse:  Kommunens økonomiske situasjon. Vedtaksbrev sendt ut.
Bernhard Rottem AvsluttetAvsluttet
1.Oppgradering av vegen til akseptabel vegstandard vil kunne belaste kommunens investeringsbudsjett. Punkt tilhører ikke vedtaket.
Bernhard Rottem Avsluttet med avvikAvsluttet med avvik
2.Overtakelse av veien vil medføre økte kostnader til årlig drift og vedlikehold på det kommunale vegbudsjettet. Punkt tilhører ikke vedtaket.
Bernhard Rottem Avsluttet med avvikAvsluttet med avvik
3.Imøtekommelse av søknaden kan medføre krav om kommunal overtakelse fra andre private veger, noe som ytterligere vil belaste driftsbudsjettet. Punkt tilhører ikke vedtaket.
Bernhard Rottem Avsluttet med avvikAvsluttet med avvik
065/17 15/3517
Omklassifisering av privat veg til kommunal veg etter søknad - Tussan, Gravdal
Bernhard Rottem
Vestvågøy kommune gjør følgende vedtak ihht. søknad av 16.05.16, om kommunal overtakelse av privat veg Tussan på Gravdal, fra Tussan velforening. Alternativ 1 vedtas.  Søknad fra oppsittere/grunneiere langs Tussan om kommunal overtakelse, avslås.  Begrunnelse:  Kommunens økonomiske situasjon. Vedtaksbrev sendt ut.
Bernhard Rottem AvsluttetAvsluttet
1.Oppgradering av vegen til akseptabel vegstandard vil kunne belaste kommunens investeringsbudsjett. Punkt tilhører ikke vedtaket.
Bernhard Rottem Avsluttet med avvikAvsluttet med avvik
2.Overtakelse av veien vil medføre økte kostnader til årlig drift og vedlikehold på det kommunale vegbudsjettet. Punkt tilhører ikke vedtaket.
Bernhard Rottem Avsluttet med avvikAvsluttet med avvik
3.Imøtekommelse av søknaden kan medføre krav om kommunal overtakelse fra andre private veger, noe som ytterligere vil belaste driftsbudsjettet. Punkt tilhører ikke vedtaket.
Bernhard Rottem Avsluttet med avvikAvsluttet med avvik
066/17 15/3517
Omklassifisering av privat veg til kommunal veg etter søknad -  del av Ole Bergsvei, Ballstad
Bernhard Rottem
Vestvågøy kommune gjør følgende vedtak ihht. søknad av 05.11.15, om kommunal overtakelse av privat veg Ole Bergsvei på Ballstad fra beboere tilknyttet vegen.  Alternativ 4: (kommunen dekker alle kostnader). Vestvågøy kommune imøtekommer søknaden fra oppsittere langs Ole Bergs vei, og vedtar at Ole Bergs vei, Ballstad omklassifiserer til kommunal veg under følgende forutsetninger:
Bernhard Rottem PågåendePågående
·Revisjon av reguleringsplan ID 1860-91701 må gjennomføres før kommunal overtakelse av vegen. ·oppsittere/grunneiere i henhold til vedtatt regelverk. Revidering av reguleringsplan må ivaretas av planavd. - oppstartsmøte er berammet.
Bernhard Rottem PågåendePågående
Overtakelse skal skje i henhold til vedtatte kommunale regler for overtakelse av private veger og vedtatte kommunale regler om krav til vegstandard ved kommunal overtakelse av privat veg. Revidering av reguleringplan må gjennomføres ført.
Bernhard Rottem PågåendePågående
·Vegen oppgraderes i henhold til «Norm for vei-, vann- og avløpsanlegg», Vestvågøy kommune dekker kostnaden beregnet til kr. 301.840,- (eks. mva.).  Kostnaden legges inn i legges inn i investeringsbudsjettet. Revidering av reguleringplan må gjennomføres ført.
Bernhard Rottem PågåendePågående
·Driftsbudsjettet for veg økes for å dekke de økte årlige driftskostnadene på kr. 9.792,- (eks.mva), (beregnet ut fra dagens avtaler). Kommunen ivaretar per i dag vintervedlikeholdet. · Drift og vedlikehold av veg er tatt inn i funksjonskontraktene.
Bernhard Rottem AvsluttetAvsluttet
Rådmannen går i dialog med oppsittere/grunneiere for å avklare eventuelle tiltak nødvendig for effektiv drift (eks snuhammer) og grensene mellom privat og offentlig veg. · Revidering av reguleringplan må gjennomføres ført.
Bernhard Rottem PågåendePågående

?

Rådmanenn gis fullmakt til å inngå avtaler med berørte Revidering av reguleringplan må gjennomføres ført.
Bernhard Rottem PågåendePågående
067/17 17/1449
Spørsmål og interpellasjoner
Lisa Mevold
Vedrørende Hauklandsstranda: Vestvågøy kommunestyre ber rådmannen og ordfører følge opp påbegynte prosjekter tilknyttet Hauklandsstranda, herunder: Vurdering av mulighetene og behovet for egen reguleringsplan for området Eventuell kommunal forskuttering av nytt servicebygg Møte med NFK og Nasjonal turistvei 31.1.18, arbeid med  en samarbeidsavtale for videreføring av prosjekter er påbegynt.
Kjell Idar Berg PågåendePågående
069/17 17/1437
Utbyggingstiltak - Origo og Vestvågøy sykehjem
Nils Olav Hagen
1.Ombygging av kinosal i Origobygget til lokaler for fysioterapi/friskliv, totalt kr  6 830 000 inkl mva. Det budsjetteres med kr 6 530 000 inkl mva i budsjett 2018, og kr 300 000 inkl mva til prosjektering i budsjett 2017.
Anne Sofie Nilsen (borttagen) PågåendePågående

Arbeidet med ombygging pågår.

2.Tilrettelegging av lokaler for hjemmebaserte tjenester, sektor Gravdal/Ballstad, totalt kr  5 410 000 inkl mva. Beløpet legges inn i investeringsbudsjett 2018.
Anne Sofie Nilsen (borttagen) PågåendePågående
3.Utvide garderobekapasiteten ved Vestvågøy sykehjem, totalt kr 1 340 000 inkl mva. Beløpet legges inn i investeringsbudsjett 2018.
Anne Sofie Nilsen (borttagen) PågåendePågående
4.Vestvågøy kommunestyre vedtar å velge alternativet  der samdriftskjøkkenet plasseres som tilbygg til nordvestre  fasade som vist i saksfremlegg.
Anne Sofie Nilsen (borttagen) PågåendePågående
5.Kommunestyret forutsetter at AML/HTA krav om drøftinger ved store endringer blir gjennomført snarest. Referat fra drøftingsmøte forelegges administrasjonsutvalget.
Ikke begyntIkke begynt
20.06.2017
Kommunestyret 028/17 15/1684
Ny brannstasjon - finansiering
Vestvågøy kommunestyre viser til tidligere vedtak ift bygging av ny brannstasjon. Reelle anbud er høyere enn vedtatt ramme, og prosjektet må tilføres midler.
Anne Sofie Nilsen (borttagen) PågåendePågående
Prosjekt ny brannstasjon tilføres kr 6,8 mill inkl mva i budsjett 2018. Inndekning med  økt låneopptak.
Anne Sofie Nilsen (borttagen) PågåendePågående
Ny stigebil blir innkjøpt og levert innen først halvdel 2018, eller når ny brannstasjon står ferdig.
Ragnhild Sæbø PågåendePågående

Tilbud etter konkuranse lå over budsjettramme. Det jobbes med sak til politisk behandling.

20.8.2019: Det ble rett før sommeren fattet politisk vedtak om størrelse på kjøretøy samt ny og øket budsjettramme for innkjøp av høydemateriell. Det skal gjennomføres møte med arbeidsgruppen inneværende uke for å kvalitetssikre kravspesifikkasjon før den legges ut på Doffin så raskt som mulig etter dette møtet. Så følger de vanlige tidsrammer og regler knyttet til offentlige anskaffelser. 

029/17 15/4032
KVU E10 Lofoten - regjeringens beslutning for videre planlegging
Vestvågøy kommune er den største kommunen i Lofoten og Vesterålen. Våre nåværende og framtidige behov vil ikke bli dekt gjennom den foreslått utbedring av E10 i Lofoten.
Asbjørn Horn PågåendePågående
Samferdselsdepartementets beslutning ift E10 i Lofoten må tas opp til ny realitetsbehandling.
Asbjørn Horn PågåendePågående
Vestvågøy kommune mener at Statens vegvesens anbefaling gjennom kombinasjon av flere konsepter (innkorting og fartsheving) er best for Lofoten. Dette gir redusert reisetid med 40 min og vil kople regionsentrene Leknes og Svolvær mye bedre sammen. Dette alternativet vil også bidra til bedre sikkerhet.
Asbjørn Horn PågåendePågående
Samferdselsdepartementets anbefalte konsept vil medføre store problemer ift selve utførelsen, da en må utbedre dagens trase samtidig som ordinær trafikk skal foregå.
Asbjørn Horn PågåendePågående
Lofoten opplever økning i trafikken, flere turister, mer gods på vei, både sommer og vinter. Anbefalt løsning ivaretar ikke økt trafikk på like god måte som det anbefalte trasevalget fra Statens vegvesen.
Asbjørn Horn PågåendePågående
Vestvågøy kommune ønsker at Statens vegvesens anbefalte helhetlige Lofotpakke gjennomføres. Fremmes i løpende dialog med overordnet myndighet.
Asbjørn Horn PågåendePågående
030/17 16/2405
Framtidig forvaltning av Odden friluftsområde
Vestvågøy kommune velger å sikre Klokkarvika, gnr 16 bnr 16, som statlig sikret friluftsområde. Klokkarvika er nå statlig sikret friluftsområde
Anja Meland Rød (borttagen) AvsluttetAvsluttet
Klokkarvika regnes da som erstatningsareal for Odden friluftsområde. Tinglyst servitutt og status om statlig sikret friluftsområde oppheves for Odden, gnr 133 bnr 7. Odden er ikke lenger statlig sikret område
Anja Meland Rød (borttagen) AvsluttetAvsluttet
Vestvågøy kommune ønsker at småbruket på Odden drives som friluftshytte til allmenn bruk. Turlaget har utrykt interesse for å overta
Anja Meland Rød (borttagen) PågåendePågående
Når Klokkarvika er godkjent som statlig sikret frilufsområde legges det frem sak om videre nyttiggjøring av Odden. Sak må legges fram vedr. dette
Anja Meland Rød (borttagen) Ikke begyntIkke begynt
031/17 16/1552
Etablering av Lofoten friluftsråd - godkjenning av vedtekter og valg av styrerepresentant
Vestvågøy kommunestyre gir sin tilslutning til etablering av et fast Lofoten friluftsråd. Etablert
Kjell Idar Berg AvsluttetAvsluttet
Vestvågøy kommunestyre godkjenner forslag til vedtekter slik de foreligger fra Lofotrådet. Iverksatt
Kjell Idar Berg AvsluttetAvsluttet
Som Vestvågøy kommunes representant i styret til Lofoten friluftsråd velges  Mona Sveum og som vararepresentant velges Gøran Rasmussen Åland Styret er etablert
Kjell Idar Berg AvsluttetAvsluttet
Vestvågøy kommune mener prosessen rundt avslutning av prosjektet er kritikkverdig. Prosjektet burde vært klart til videreføring ved prosjektslutt.  På grunn av sen videreføring har kommunen tapt eksterne midler innenfor et område som er politisk prioritert i Lofoten. Fra sekretariatet er det gitt tilbakemelding om at det var beklagelig at prosjektet ikke var klar til videreføring ved prosjekslutt, det er imidlertid ikke tapt noen eksterne midler som følge av forsinkelsen.
Kjell Idar Berg AvsluttetAvsluttet
032/17 15/3754
Lofoten Snowboard og Alpinsenter AS - ytterligere om kommunal økonomisk støtte
Lofoten Snowboard og Alpinsenter AS får kr 25.000 i driftsstøtte for 2017 av midler avsatt til brøyting av lysløyper. Tilskudd utbetalt
Trond Handberg AvsluttetAvsluttet
Leieavtale mellom Lofoten Snowboard og Alpinsenter AS og Vestvågøy kommune vurderes nærmere høsten 2017 (styringsdokument 2018). I tilfelle positivt utfall trer en slik leievtale i kraft f.o.m. 2018. I leieavtalen fastlegges årlig støttebeløp – særskilt bevilgning. Ny sak behandlet i desember 2018
Trond Handberg AvsluttetAvsluttet
Tilskudd til kostnadsreduserende tiltak vurderes når søknad fra Lofoten Snowboard og Alpinsenter AS foreligger.
Trond Handberg AvsluttetAvsluttet
Fra og med driftsåret 2017 fordeles søknad om tilskudd til brøyting lysløyper etter dokumenterte utgifter til drivstoff.
Trond Handberg AvsluttetAvsluttet
033/17 16/2157
Vurdering av fremtidig behov for kapasitet innenfor institusjonsomsorgen
Kommunestyret tar utredning og rapport til orientering.
Lars Pleym Ludvigsen AvsluttetAvsluttet
Fremskrevne tall og analyser legges til grunn for arbeidet med å utrede og tilpasses eldreomsorgen i Vestvågøy kommune frem mot 2040. . Herunder rekruttering og stabilisering av personell med riktig og tilstrekkelig kompetanse.
Cato Hansen PågåendePågående
En starter snarest arbeidet med å  utrede nærmere behovet for flere omsorgsboliger med heldøgns bemanning.
Cato Hansen PågåendePågående

Skisseprosjekt TFF oppstart våren 2019, avventer alternativer fra arkitekt/ingeniør

En starter også arbeidet med å utrede nærmere behovet for endringer innenfor åpen omsorg, herunder forebyggende tiltak, spesielt med økt fokus på hverdagshabilitering og trivsesltiltak, tiltak som gir utsettende virkning i forhold til innleggelse i institusjon, ta i bruk velferdsteknologi, samt økt kompetanse. Arbeidet er påbegynt i Fagutviklingsavdelingen.
Lars Pleym Ludvigsen, Solrun Holm PågåendePågående

Arbeidet er påbegynt i Fagutviklingsavdelingen.

Øvrige tiltak innarbeides i kommende handlingsprogram fra 2018
Cato Hansen Avsluttet med avvikAvsluttet med avvik

Vet ikke hva slags sak dette gjelder...

034/17 16/2157
Lekneshagen Bofellesskap - bruk av fløy 1
Institusjonstilbudet ved Lekneshagen Bofellesskap utvides med 4 ordinære skjermede plasser når nye Leknes barnehage tas i bruk. Omsorg planlegger drift i nyfløyen så snart barnehagen er flyttet ut.
Lars Pleym Ludvigsen Pågående med avvikPågående med avvik

Det har ikke vært mulig å finne ressurser til å utvide Lekneshagen med 4 ordinære skjermede plasser innenfor Omsorg sin budsjettramme.

Økningen skjer innenfor dagens bemanning. Omsorg planlegger drift i nyfløyen så snart barnehagen er flyttet ut.
Lars Pleym Ludvigsen PågåendePågående
035/17 15/1263
Kontrollutvalget - Foraltningsrevisjonsrapport  LAS (Lofoten Avfallsselskap) selvkost husholdningsavfall og slam
Kommunestyret  i Vestvågøy tar forvaltningsrevisjonsrapporten vedrørende «Selvkost  på avfallstjenester i Lofoten avfallsselskap»  til orientering.
Kjell Idar Berg AvsluttetAvsluttet
Kommunestyret konkluderer med at Lofoten avfallsselskap IKS har systemer og beregninger som er egnet til i all hovedsak å sikre selvkost på avfallstjenester. Konklusjonene bygger på revisors vurderinger av de fremlagte faktaopplysningene i selskapskontrollen med forvaltningsrevisjon.
Kjell Idar Berg AvsluttetAvsluttet
I tillegg ønsker kommunestyret å komme med følgende anbefalinger: ·1. Kommunestyret ber LAS om å utarbeide note i regnskapet som inneholder opplysninger om selvkost og selvkostfond også for slamtjenestene iht. veilederen H-3/14 anbefaling om at opplysninger om selvkosttjenesten bør ha en sentral plass i årsberetningen.
Kjell Idar Berg AvsluttetAvsluttet
2. Kommunestyret ber LAS om at eventuelle overskudd på selvkosttjenestene som skal avsettes på fond, spesifiseres i balansen som egenkapital med restriksjoner.
Kjell Idar Berg AvsluttetAvsluttet
3. Kommunestyret ber LAS om å utarbeide note i regnskapet som inneholder opplysninger om selvkost og selvkostfond også for slamtjenestene iht. veilederen H-3/14 anbefaling om at opplysninger om selvkosttjenesten bør ha en sentral plass i årsberetningen.
Kjell Idar Berg AvsluttetAvsluttet
4. Kommunestyret ber LAS om at eventuelle overskudd på selvkosttjenestene som skal avsettes på fond, spesifiseres i balansen som egenkapital med restriksjoner.
Kjell Idar Berg AvsluttetAvsluttet
036/17 15/1263
Kontrollutvalget - Forvaltningsrevisjonsrapport barnevern
Kommunestyret i Vestvågøy tar kontrollutvalget forvaltningsrapport om barneverntjenesten til orientering.
Kjell Idar Berg AvsluttetAvsluttet
Kommunestyret vil be om at det foretas en vurdering av om kapasiteten/bemanningen ved barneverntjenesten er tilstrekkelig bla i forhold til forebyggende barnevern, tverrfaglig samarbeid og at rutiner følges.
Kjell Idar Berg PågåendePågående
Kontrollutvalget gis  tilbakemelding innen 6 måneder om oppfølging av rapporten.
Kjell Idar Berg AvsluttetAvsluttet
037/17 17/348
Revidering av vedtekter SFO
Vestvågøy kommune godkjenner forslag til nye vedtekter for SFO-tilbudet.
Tor Arntzen AvsluttetAvsluttet
Vestvågøy kommune utvider SFO til et tilbud ved den enkelte skole i juni og august. For å opprettholde SFO ved en skole skal det være minimum 7 elever og en ansatt.
Tor Arntzen AvsluttetAvsluttet
Tilbudet evalueres høsten 2018. I forbindelse med evalueringen høsten 2018 vurderes også om det er mulig å ha SFO hele året.
Tor Arntzen AvsluttetAvsluttet
Beregningen av benyttede timer for elever med halv plass foretas pr. måned. Dette for å tilrettelegge for foreldre som jobber turnus, og har ulike behov fra uke til uke. Forutsatt   at det ikke skapes bemanningsmessige konsekvenser.
Tor Arntzen AvsluttetAvsluttet
§ 5.4 Søskenmoderasjon Moderasjon gjelder også ved søsken i barnehage, og er således en samlet moderasjon for bruk av barnehage/SFO Vedtak ble endret til kun å gjelde søskenmoderasjon på SFO.
se vedtekter SFO § 5.4 Søskenmoderasjon
Det gis 45 % søskenmoderasjon fra barn nummer 2.
Tor Arntzen AvsluttetAvsluttet

Saken ble fremmet på nytt "konsekvenser av Kommunstyrevedtak" i sak 17/348, hvor det blant annet ble vist til at søskenmoderasjon som foreslått ville kostet kommunen ca. 1 mill pr. år. nytt vedtak ble:

"Vestvågøy kommune gir søskenmoderasjon til barn i barnehagen. Det gis ikke ekstra søskenmoderasjon om en har barn i både i barnehage og SFO."

§ 7 - Åpningstider og tilbud i ferier Vetvågøy kommune tilbyr i tillegg SFO ved alle skolene i juni og august.
Tor Arntzen AvsluttetAvsluttet
038/17 15/1639
Møteplan 2 . halvår 2017 og  hele 2018
Forslag til møteplan 2. halvår 2017:

Kommunestyret: 26.09, 24.10 og 28.11
Formannskapet: 22.08, 19.09, 17.10, 14.11 og 12.12
Planutvalget: 22.08, 19.09, 17.10, 14.11 og 12.12
AMU/ADMUTV: 15.08, 12.09, 10.10, 07.11 og 05.12
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
Møteplan 1. halvår 2018 (juli møtefri)

Kommunestyret: 13.02, 20.03, 22.- og 29.05 og 19.06
Formannskapet: 16.01, 06.02, 13.03, 10.04, 08.05 og 12.06
Planutvalget: 16.01, 06.02, 13.03, 10.04, 08.05 og 12.06
AMU/ADMUTV: 09.- og 30.01, 06.03, 03.04, 02.05 og 05.06
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
Forslag til møteplan 2. halvår 2018:

Kommunestyret: 25.09, 30.10 og 27.11
Formannskapet: 21.08, 18.09, 23.10, 13.11 og 11.12 Planutvalget: 21.08, 18.09, 23.10, 13.11 og 11.12 AMU/ADMUTV: 14.08, 11.09, 16.10, 06.11 og 04.12
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
039/17 17/932
Referatsaker
Referatsakene tas enst. til orientering.
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
040/17 17/932
Spørsmål og interpellasjoner
Leknes skal utvikles til et grønt og moderne regionsenter, i tråd med regional plan for by- og regionsenterpolitikk. Ses i sammenheng med byplan for Leknes
Asbjørn Horn PågåendePågående
Utbyggingsplaner og regulering for Leknes skal ta hensyn til vedtatte mål for en helhetlig byutvikling, med avsatte områder til gang/sykkelveger, grøntareal og buffersoner mellom næringsområder og boligfelt. Ses i sammenheng med byplan for Leknes
Asbjørn Horn PågåendePågående
Trafikksikkerhet og folkehelse skal prioriteres ifm utbygging av skoleområdet, Leknes-sletta og Storeidøya. Dette skal konkretiseres bl.a. i oppdatering av trafikksikkerhetsplan for Vestvågøy kommune. Trafikksikkerhetsplan må oppdateres i 2018
Asbjørn Horn Pågående med avvikPågående med avvik
041/17 17/932
Orienteringer
Det var ingen orienteringer i dette møtet.
Lisa Mevold AvsluttetAvsluttet
042/17 17/506
1. tertialrapport 2017
Kommunestyret godkjenner Rådmannens forslag til revidering av driftsbudsjett for 1. tertial som innebærer en tilførsel på 2 mill. kr. Inndekning: Disposisjonsfond.
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
Kommunestyret godkjenner Rådmannens forslag til revidering av investeringsbudsjettet per 1. tertial, som innebærer et økt låneopptak på kr. 5 353 000,-.
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
Det tilføres kr. 100.000 til gratis hall-leie.
Line Andreassen AvsluttetAvsluttet
Kontrollutvalget inngår avtale om et nytt utvidet mandat som legges til grunn for leveranse av rapport som inkluderer oversendelsesforslag fra kommunestyresak 18/17. Ny avtale må være iht. lov om offentlige anskaffelser .Kontrollutvalget ber kommunestyret finansiere opp oversendelsesvedtak i sak 18/17 - Meieriet kultursenter med en kostnadsramme på inntil kr. 200.000.
Line Andreassen