• Övergripande mål
 • Fullmäktigemål
 • Nämndsmål
 • Klippans kommuns befolkning ökar till 19 500 personer år 2026

  • Kommunens kunder ska känna delaktighet samt vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande

   • Klippans kundtjänst skall vara en av de bästa 5 i landet och ha 80% kundnöjdhet.

    Målvärde
    80
  • Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning

   • Hållbart-Medarbetarindex för KS förvaltningar  skall vara över 81.

    Målvärde
    81
  • Kommunens myndighetsutövning ska vara professionell, likvärdig och transparent

   • Nöjd-Kund-Index skall vara högre för Klippan än  genomsnittet för riket (Insikt)

    Målvärde
    73
  • Kommunstyrelsen ska inom ramen för uppdraget prioritera arbetet med långsiktig planering och utveckling av kommunen.

   • Öka planberedskapen för verksamhetsmark i Klippan

    Målvärde
    4
   • Vi ska iordningsställa minst 40 kommunala småtomter.

    Målvärde
    40
   • Antalet bostäder i Klippan skall öka med minst 75 under 2020.

    Målvärde
    75
   • Klippan skall vara bland de 5 bästa tillväxtkommunerna i Skåne.

    Målvärde
    5