• Övergripande mål
 • Fullmäktigemål
 • Indikatorer
 • Klippans kommuns befolkning ökar till 19 500 personer år 2026

  • Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och hög livskvalitet för invånarna

  • Kommunen ska bidra till långsiktigt hållbar utveckling

  • Kommunens medborgare/kunder ska känna delaktighet samt vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande

  • Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning

  • Kommunens verksamheter ska drivas med rätt kvalitet, största möjliga kundnytta och till lägsta möjliga kostnad

  • Kommunens myndighetsutövning ska vara professionell, likvärdig och transparent

  • Kommunstyrelsen ska inom ramen för uppdraget prioritera arbetet med långsiktig planering och utveckling av kommunen.

  • Barn- och utbildningsnämnden ska inom ramen för uppdraget prioritera arbetet med målsättningen att skapa en framtidsinspirerad, attraktiv skola med högre måluppfyllelse.

  • Socialnämnden ska inom ramen för uppdraget prioritera arbetet med att•tillgodose behoven inom kommunens gränser•tillgodose behoven på ett kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart sätt•använda välfärdsteknologi som komplement till personella resurser

  • Plan- och byggnämnden ska inom ramen för uppdraget prioritera arbetet med en god långsiktig planberedskap och en effektiv myndighetsutövning för en attraktiv och hållbar stadsplanering.

  • Kultur- och fritidsnämnden ska inom ramen för uppdraget prioritera arbetet med att •bidra till och främja föreningsengagemang•skapa och ge förutsättningar för samhällsengagemang och demokratisk utveckling•motverka intolerans enligt devisen ”allas möjligheter och allas Klippan”.