• Övergripande mål
 • Fullmäktigemål
 • Nämndsmål
 • Klippans kommuns befolkning ökar till 19 500 personer år 2026

  • Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och hög livskvalitet för invånarna

   • Simkunnigheten i årskurs 3 skall uppgå till 92%

    Målvärde
    92
   • Öka mängden besökare i bad- och friskvårdsverksamheten med 5%

    Målvärde
    33 000
   • Öka mängden besökare inom öppen ungdomsverksamhet med 5%

    Målvärde
    3 500
   • Antalet inskrivna elever på musikskolan skall öka med 5%

    Målvärde
    165
   • Utlån av barn och ungdomslitteratur skall öka med 5%

    Målvärde
    22 610
   • Antalet ideella ledare inom föreningslivet skall öka med 5%

    Målvärde
  • Kommunens kunder ska känna delaktighet samt vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande

   • Kännedom om nämndens kulturella aktiviteter skall öka genom att inrätta 16 kulturambassadörer spritt i alla ålderssegment

    Målvärde
    16
  • Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning

   • HME skall öka inom samtliga verksamheter

    Målvärde