Mål Definition av mål Når vi målet? Trend Delmål Definition av mål Når vi målet? Trend Målmått Beskrivning Källa Uppdateringsfrekvens Kommentar Mål Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007 Utfall 2006 Utfall 2005 Utfall 2004 Utfall 2003 Utfall 2002 Utfall 2001 Utfall 2000 Utfall 1999 Indikatormått Beskrivning Källa Uppdateringsfrekvens Uppdateringsfrekvens Kommentar Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007 Utfall 2006 Utfall 2005 Utfall 2004 Utfall 2003 Utfall 2002 Utfall 2001 Utfall 2000 Utfall 1999 Mått på stadens arbete och påverkan Beskrivning Källa Uppdateringsfrekvens Kommentar Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007 Utfall 2006 Utfall 2005 Utfall 2004 Utfall 2003 Utfall 2002 Utfall 2001 Utfall 2000 Utfall 1999
1. Begränsad klimatpåverkan
2050 har Göteborg en hållbar och rättvis utsläppsnivå för koldioxid.
Målet är mycket svårt eller inte möjligt att nå inom tidsramen även om ytterligare åtgärder sätts in Målet är mycket svårt eller inte möjligt att nå inom tidsramen även om ytterligare åtgärder sätts in
Det går inte att se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön Det går inte att se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön
Minskad energianvändning
Energianvändningen i bostäder ska minska med minst 30 procent och elanvändningen (exklusive industrin och transporter) ska minska med minst 20 procent fram till 2020 i förhållande till användningen 1995.
Målet är mycket svårt eller inte möjligt att nå inom tidsramen även om ytterligare åtgärder sätts in Målet är mycket svårt eller inte möjligt att nå inom tidsramen även om ytterligare åtgärder sätts in
Det går inte att se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön Det går inte att se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön
Elanvändning per invånare
Elanvändning per invånare, exklusive el för transporter och industri. SCB Årligen 7 602kwh/invånare 7 687kwh/invånare 8 029kwh/invånare 7 885kwh/invånare 7 427kwh/invånare 8 247kwh/invånare 7 903kwh/invånare 7 465kwh/invånare 7 629kwh/invånare 7 719kwh/invånare 7 937kwh/invånare 7 965kwh/invånare 7 878kwh/invånare 7 348kwh/invånare 7 427kwh/invånare 6 251kwh/invånare 6 792kwh/invånare -
Elanvändning per invånare i flerbostadshus
SCB                                                    
Energianvändningen per kvadratmeter i bostäder
Energianvändning per kvadratmeter i bostäder. Inkluderar hushållsel och uppvärmning med fjärrvärme, el samt förbränning av bränsle. Energianvändning anges i primärenergi. SCB (Energianvändning)
Stadsbyggnadskontoret (bostadsyta)
Årligen 319kWh/m2 319kWh/m2 329kWh/m2 321kWh/m2 305kWh/m2 340kWh/m2 315kWh/m2 325kWh/m2 339kWh/m2 328kWh/m2 336kWh/m2 335kWh/m2 338kWh/m2 350kWh/m2 420kWh/m2 389kWh/m2 391kWh/m2 -                                                                                                          
                                                                                                           
Energieffektivisering i kommunala fastigheter
Total inköpt energi per uppvärmd yta. Värdena är normalårskorrigerade och beräknas med viktningsfaktorer för primärenergi, vilket är den energi som krävs för att producera el och värme. Viktningsfaktorn är 2,5 för el, 1 för fjärrvärme och 1,2 för olika bränslen som till exempel pellets, olja eller gas. Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad, sammanställning av energidata, data är inhämtat från kommunala fastighetsägare Årligen 186kWh/m2 185,9kWh/m2 187,5kWh/m2 192,3kWh/m2 198,4kWh/m2 205,4kWh/m2 207,4kWh/m2 - -
Minskade utsläpp av koldioxid
2020 ska utsläppen av koldioxid från den icke-handlande sektorn i Göteborg ha minskat med minst 30 procent jämfört med 1990.
Målet är mycket svårt eller inte möjligt att nå inom tidsramen även om ytterligare åtgärder sätts in Målet är mycket svårt eller inte möjligt att nå inom tidsramen även om ytterligare åtgärder sätts in
Det går inte att se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön Det går inte att se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön
Koldioxidutsläpp ickehandlande sektorn
Utsläpp av växthusgaser från källor inom Göteborgs Stads geografiska område som inte ingår i EUs handel med utsläppsrätter (ETS) Miljöförvaltningen
RUS-databasen
Årligen 1 257kton CO2-ekvivalenter 1 306kton CO2-ekvivalenter 1 283kton CO2-ekvivalenter 1 304kton CO2-ekvivalenter 1 278kton CO2-ekvivalenter 1 338kton CO2-ekvivalenter 1 443kton CO2-ekvivalenter 1 314kton CO2-ekvivalenter 1 305kton CO2-ekvivalenter 1 395kton CO2-ekvivalenter 1 458kton CO2-ekvivalenter 1 347kton CO2-ekvivalenter 1 339kton CO2-ekvivalenter 1 294kton CO2-ekvivalenter 1 398kton CO2-ekvivalenter 1 336kton CO2-ekvivalenter 1 158kton CO2-ekvivalenter 1 341kton CO2-ekvivalenter 1 547kton CO2-ekvivalenter                                                                                                          
Minskade utsläpp av växthusgaser från konsumtion
2035 ska göteborgarnas konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser vara maximalt 3,5 ton koldioxidekvivalenter per person
Målet är mycket svårt eller inte möjligt att nå inom tidsramen även om ytterligare åtgärder sätts in Målet är mycket svårt eller inte möjligt att nå inom tidsramen även om ytterligare åtgärder sätts in
Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön är negativ Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön är negativ
                                                     
Klimatpåverkan från flygresor per person
Klimatpåverkan från flygresor per person i Göteborg. Kamb A, Larsson, J. Utsläpp av växthusgaser från göteborgarnas flygresor, 2016. http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/kamb-larsson-2016-3.pdf Varannat år Varannat år 1 138kg CO2-ekvivalenter/invånare 1 104kg CO2-ekvivalenter/invånare 1 229kg CO2-ekvivalenter/invånare 1 138kg CO2-ekvivalenter/invånare                                                    
                                                     
Total mängd hushållsavfall per capita
Inklusive matavfall, grovavfall och förpackningsavfall. Kretslopp och Vatten Årligen Årligen 387kg/invånare 395kg/invånare 401kg/invånare 404kg/invånare 404kg/invånare 408kg/invånare 423kg/invånare 423kg/invånare 427kg/invånare 453kg/invånare 468kg/invånare 460kg/invånare 454kg/invånare 439kg/invånare 404kg/invånare 400kg/invånare 405kg/invånare 406kg/invånare 372kg/invånare                                                    
                                                                                                           
Klimatpåverkan från Göteborgs Stads totala inköp av livsmedel
Klimatpåverkan i koldioxidekvivalenter per livsmedelskategori. Utsläppen är beräknade utifrån ett livscykelperspektiv, vagga-till-grind. Miljöförvaltningens beräkning, beräkningsverktyg klimatkompassen, inköpsstatistik från Upphandlingsbolaget, utsläppsfaktorer från SP-Sveriges tekniska forskningsinstitut Årligen 28 800ton CO2-ekvivalenter 28 600ton CO2-ekvivalenter
Minskade utsläpp av växthusgaser från produktion
2035 ska utsläppen av växthusgaser inom Göteborgs geografiska område vara maximalt 2 ton koldioxidekvivalenter per person.
Målet är mycket svårt eller inte möjligt att nå inom tidsramen även om ytterligare åtgärder sätts in Målet är mycket svårt eller inte möjligt att nå inom tidsramen även om ytterligare åtgärder sätts in
Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön är positiv Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön är positiv
Koldioxidutsläpp inom Göteborg per invånare
Växthusgasutsläpp per invånare, inom Göteborgs geografiska område. Miljöförvaltningen Årligen 4,5ton CO2-ekvivalenter per invånare 5,1ton CO2-ekvivalenter per invånare 4,7ton CO2-ekvivalenter per invånare 4,8ton CO2-ekvivalenter per invånare 5,1ton CO2-ekvivalenter per invånare 5,4ton CO2-ekvivalenter per invånare 5,8ton CO2-ekvivalenter per invånare 6,3ton CO2-ekvivalenter per invånare 6ton CO2-ekvivalenter per invånare 5,9ton CO2-ekvivalenter per invånare 6ton CO2-ekvivalenter per invånare 5,8ton CO2-ekvivalenter per invånare 5,6ton CO2-ekvivalenter per invånare 5,6ton CO2-ekvivalenter per invånare 5,5ton CO2-ekvivalenter per invånare 5,9ton CO2-ekvivalenter per invånare 5,8ton CO2-ekvivalenter per invånare 5,8ton CO2-ekvivalenter per invånare 6,3ton CO2-ekvivalenter per invånare
Koldioxidutsläpp från transporter
                                                   
                                                                                                           
Andel fossilt bränsle (naturgas och olja) i fjärrvärmeproduktionen.
Procentandel av naturgas och olja i produktion av fjärrvärme Göteborg Energi Årligen 7% 17% 8% 8% 17% 17% 26% 35% 35% 23%
                                                                                                           
Energianvändning i Göteborgs Stads egen fordonsflotta
Årsförbrukning av drivmedel i den kommunala fordonsflottan, per typ av drivmedel. Trafikkontoret, Göteborgs Stad Årligen 25 073MWh/år 21 495MWh/år 22 299MWh/år 22 159MWh/år 24 505MWh/år 24 078MWh/år 24 602MWh/år 25 371MWh/år 21 928MWh/år
                                                             
Resandeutveckling inom och till/från Göteborg - Bilresenär
Bilresenärers antal resor inom och till/från Göteborg. Trafikkontoret Årligen Årligen 674 637 676 198 668 166 653 196 639 463 670 227 670 356                                                    
                                                             
Resandeutveckling inom och till/från Göteborg - Cykel
Antal resor med cykel inom och till/från Göteborg. Trafikkontoret Årligen Årligen 87 701 91 737 91 737 94 574 90 937 74 538 73 077                                                    
                                                             
Resandeutveckling inom och till/från Göteborg - Kollektivtrafik
Antal resor med kollektivtrafik inom och till/från Göteborg. Trafikkontoret Årligen Årligen 423 542 411 185 386 342 380 588 390 286 354 806 351 293                                                    
2. Frisk luft
Luften i Göteborg ska vara så ren att den inte skadar människors hälsa eller ger upphov till återkommande besvär.
Målet är mycket svårt eller inte möjligt att nå inom tidsramen även om ytterligare åtgärder sätts in Målet är mycket svårt eller inte möjligt att nå inom tidsramen även om ytterligare åtgärder sätts in
Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön är positiv Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön är positiv
Lägre halter av kvävedioxid
Årsmedelvärdet för kvävedioxid (NO2) ska underskrida 20 mikrogram/m3 vid 95 procent av alla förskolor och skolor i Göteborg samt vid bostaden hos 95 procent av göteborgarna senast år 2020.
Målet är mycket svårt eller inte möjligt att nå inom tidsramen även om ytterligare åtgärder sätts in Målet är mycket svårt eller inte möjligt att nå inom tidsramen även om ytterligare åtgärder sätts in
Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön är positiv Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön är positiv
Andel bostäder där årsmedelvärdet för kvävedioxid underskrider 20 mikrogram per kubikmeter
Miljöförvaltningen Årligen 73% 76% 79% 79,5% 79% 77% 78% 66% 73%                                                                                                          
Andel skolor där årsmedelvärdet för kvävedioxid underskrider 20 mikrogram per kubikmeter
Miljöförvaltningen Årligen

Få hjälp av kommunikationsavdelningen med lisa över skolor och förskolor med tillhörande adress. Be därefter Björn Wåhlstedt om hjälp med att koordinatsätta dom i MapInfo. Här finns förklaring om hur han gör: I:\Kartdata\Arbetsmaterial\Luftgruppen\Befolkningsunderlag expopnering över 20µgm3\Exponering av mer än 20µgm3 skolor

Observera att vi släpar ett år. För 2015 års rapport ska alltså Ren stadsluftskartan för 2014 användas för att beräkna antalet exponerade.

..
 
familjedaghem
fritidsgårdar
fritidshem
fritidsklubbar
förskolor
grundskolor
Grundsärskolor
Gymnasieskolor
Gymnasiesärskolor
komvux
kulterskolor
restaurang och konferens
riksgymnasium
svenska för invandrare
särvux
öppna förskolor

 

76% 82% 82% 82% 75% 81% 69% 74%                                                                                                          
                                                     
Andel dieseldrivna fordon i Göteborg
Dieselfordon ger högre utsläpp av kväveoxider än bensindrivna fordon och på de senaste åren har det också uppdagats att fordonen släpper ut mycket mer i verklig körning än när de testas på labb. I och med att Göteborg är en trafikintensiv stad återspeglas andelen dieselfordon i de uppmätta kvävedioxidhalterna. Trafa Årligen Årligen 32% 30% 28% 25% 22% 19% 15% 11% 9% 7% 5%                                                    
                                                     
Andel fartygsanlöp som erhåller miljörabatt
Från och med 1 januari 2015 får fartyg som uppfyller vissa miljökrav rabatt på hamnavgiften i Göteborgs Hamn. Till grund för rabatten ligger två olika miljöindex – Environmental Shipping Index (ESI) och Clean Shipping Index (CSI) [24, 25]. Kraven gäller fartygens utsläpp av kväveoxider, svaveloxider, koldioxid och partiklar, samt möjlighet att ansluta till el vid kaj. Fram till och med 2018 får dessutom fartyg som drivs med flytande naturgas (LNG) en extra rabatt. Göteborgs Hamn Årligen Årligen 35% 29% 28%                                                    
                                                     
Utsläpp av kväveoxider från vägtrafiken
Vägtrafiken är en av de största kvävedioxidkällorna i Göteborg. Eftersom utsläppen sker i marknivå är det också den källa som människor exponeras mest för. Miljöförvaltningen Årligen Årligen 1 930 1 983 2 373 2 312 2 510 2 706 2 886 3 122 3 410 2 310 2 552 2 650 2 721 2 806 2 900 3 001 3 100                                                    
Lägre halter av partiklar
Dygnsmedelvärdet för partiklar (PM10) ska underskrida 30 µg/m3 år 2020. Värdet får överskridas högst 37 dygn per år i marknivå.
Årsmedelvärdet för partiklar (PM2,5) ska underskrida 10 µg/m3 år 2020. Värdet avser halten i taknivå.
Målet är möjligt att nå inom tidsramen om ytterligare åtgärder sätts in Målet är möjligt att nå inom tidsramen om ytterligare åtgärder sätts in
Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön är positiv Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön är positiv
Antal dygn över 35 mikrogram per kubikmeter för partiklar i  gatunivå
Uppmätta värden i Haga och Gårda Miljöförvaltningen Årligen

Resultat från mätningarna i Haga.

32 31 36 34 34 64 61 87 35 49 39 106                                                                                                          
Årsmedelvärde av partiklar i taknivå
Halter av PM2,5 uppmätta på Femmanstak (Nordstan),  årsmedelvärde. Årsrapport miljöförvaltningen Årligen 7,5 8,2 8,3 8,7 6,6 7,6 10,2 6,9 7,5 9,9 10,6 11                                                                                                          
                                                     
Andel dubbade vinterdäck på personbilar
Minskning av andelen dubbade vinterdäck är en viktig åtgärd för att minska partikelhalterna i Göteborg. Trafikkontoret har sedan 1982 räknat andelen dubbdäck på Hedens parkering under januari och februari varje år. Trafikkontorets rapport "Trafik- och resandeutveckling" Årligen Årligen 60,4% 52,9% 49,8% 50,1% 48,1% 50,9% 67,4% 64% 68,9% 70,5% 67,9% 75,6% 76,8% 78,1% 77% 78% 75,6% 81,1% 71,3%                                                    
Minskade utsläpp av flyktiga organiska ämnen
Utsläppen av flyktiga organiska ämen (VOC) i Göteborg, exklusive metan, ska ha minskat till under 10 000 ton/år till år 2015, vilket motsvarar en minskning med 25 procent jämfört med år 2005.
Målet bedöms kunna nås inom tidsramen Målet bedöms kunna nås inom tidsramen
Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön är positiv Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön är positiv
Utsläpp av flyktiga organiska ämen i Göteborg
Storleken på VOC-utsläpp är svåra att uppskatta eftersom de ofta kommer från diffusa källor som till exempel läckage från oljeledningar och cisterner. I uppföljningen av delmålet ingår utsläpp från vägtrafik, industri, energisektor, sjöfart, arbetsmaskiner och lösningsmedelanvändning. VOC-utsläppen från lösningsmedelsanvändning inkluderar användningen av målarfärg samt lösningsmedel från produkter som spolarvätska och tändvätska. Industri (samtliga punktkällor även energihamnen) från miljörapporter, SMP.
Trafik, lösningsmedelsanvändning, energi/uppvärmning och arbetsfordon från RUS (välj produktanvändning alla)
Sjöfart från Göteborgs hamn och RUS
Årligen

De totala utsläppen av VOC från trafik, industi, energi, lösningsmedelanvändning, sjöfart, arbetsfordon.

8 769 9 578 10 386 10 178 10 836 10 938 11 160 10 945 12 260 12 439 12 062 13 866 14 587 14 715 14 843 14 970 15 098 15 226 16 367
Utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) från industriell oljehantering
De tre raffinaderierna i Göteborg, med tillhörande förvaring och hantering av oljeprodukter, står för en stor del av VOC-utsläppen i staden. Raffinaderierna gör årliga uppskattningar och mätningar av sina VOC-utsläpp. Raffinaderiernas årsrapporter Årligen Årligen 4 457 5 246 6 076 5 370 6 421,3 6 335,89 6 231 5 906 6 127 6 361 5 850 5 940 5 770 5 633 5 685 5 500                                                    
                                                             
Andel elanslutna fartygsanlöp
Fartyg behöver energi inte bara till havs utan även när de ligger vid kaj. Då används vanligtvis fartygens dieseldrivna hjälpmotorer, vilket innebär stora utsläpp till luften. Om fartyget istället kopplar in sig på det lokala elnätet så kommer utsläppen att minska drastiskt. Göteborgs Hamn Årligen Årligen 37% 35% 32% 37% 30% 20% 24% 17% 21% 22%                                                    
                                                             
Andel fjärrvärmeanslutna hushåll i Göteborg
Fjärrvärmeutbyggnaden har stor betydelse för luftkvaliteten i Göteborg eftersom många små utsläpp då kan ersättas med ett fåtal energieffektiva källor med bra rökgasrening. Göteborg energi Årligen Årligen 181% 120% 80% 80%                                                    
                                                             
Andel gods som transporteras med tåg till och från Göteborgs hamn
Genom Göteborgs Hamn passerar en tredjedel av Sveriges utrikeshandel. Eftersom transport med tåg ger betydligt mindre utsläpp av luftföroreningar än transport med lastbil är det viktigt att så stor andel som möjligt av godsvolymerna fraktas med tåg till och från hamnen. Göteborgs Hamn Årligen Årligen 58% 49% 51% 53% 51% 46% 45% 45% 51% 45% 43% 39% 33% 29% 29% 25% 22%                                                    
                                                             
Andelen barn som återkommande besväras av luftföroreningar
I socialstyrelsens miljöhälsorapporter undersöks bland annat i hur stor grad barn besväras av lukter från bilavgaser. Socialstyrelsens miljöhälsorapport. Kom resultat i maj 2017 som vi inte hann få med i förra rapporten. http://ki.se/imm/miljohalsorapport-2017 - - - - - 6% - - - - - - 36% - - -                                                    
                                                             
Andelen vuxna som återkommande besväras av luftföroreningar
I socialstyrelsens miljöhälsorapporter undersöks bland annat i hur stor grad män och kvinnor i åldersgruppen 18 – 80 år besväras av lukter från bilavgaser. Socialstyrelsens miljöhälsorapport - 26% - - - - - - - 32% - - - - - - - 26%                                                    
                                                             
Färdsätt till jobbet och arbetsresor - Cyklar
I trafikkontorets resvaneundersökningar (RVU) ställs frågor om bland annat arbetsresor. Arbetsresor definieras som en resa med huvudsyftet att ta sig till arbetet från hemmet eller vice versa. Om det på väg till eller från arbetet även görs andra ärenden så räknas det ändå som en arbetsresa. Om en kombination av olika färdsätt används blir huvudfärdmedlet det som används längst sträcka. Trafikkontorets resvaneundersökningar. Ska finnas en ny rapport från förra året. 15% 11% 15% 12% 11%                                                    
                                                             
Färdsätt till jobbet och arbetsresor - Går
I trafikkontorets resvaneundersökningar (RVU) ställs frågor om bland annat arbetsresor. Arbetsresor definieras som en resa med huvudsyftet att ta sig till arbetet från hemmet eller vice versa. Om det på väg till eller från arbetet även görs andra ärenden så räknas det ändå som en arbetsresa. Om en kombination av olika färdsätt används blir huvudfärdmedlet det som används längst sträcka. Trafikkontorets resvaneundersökningar 6% 9% 8% 9,5% 6%                                                    
                                                             
Färdsätt till jobbet och arbetsresor - Åker bil
I trafikkontorets resvaneundersökningar (RVU) ställs frågor om bland annat arbetsresor. Arbetsresor definieras som en resa med huvudsyftet att ta sig till arbetet från hemmet eller vice versa. Om det på väg till eller från arbetet även görs andra ärenden så räknas det ändå som en arbetsresa. Om en kombination av olika färdsätt används blir huvudfärdmedlet det som används längst sträcka. Trafikkontorets resvaneundersökningar - 49% - - 52% 46% - 53% - - 54%                                                    
                                                             
Färdsätt till jobbet och arbetsresor - Åker kollektivt
I trafikkontorets resvaneundersökningar (RVU) ställs frågor om bland annat arbetsresor. Arbetsresor definieras som en resa med huvudsyftet att ta sig till arbetet från hemmet eller vice versa. Om det på väg till eller från arbetet även görs andra ärenden så räknas det ändå som en arbetsresa. Om en kombination av olika färdsätt används blir huvudfärdmedlet det som används längst sträcka. Trafikkontorets resvaneundersökningar 30% 28% 30% 23% 22%                                                    
                                                             
Förekomst av vissa lavarter
Lunglav har återplanterats på ett antal ställen i Göteborg. Uppföljning görs med (ojämt) mellanrum. Senaste undersökningen gjordes 2016, så det behöver inte göras än på några år. Tidigare har gröngruppen bekostat konsulten, men egentligen borde det ligga på luftgruppen. Rapporter från Naturcentrum AB                                                    
                                                             
Hur färdas barn huvudsakligen till skola och förskola? - Bilskjuts inklusive samåkning
Hur barn huvudsakligen tar sig till och från skola och förskola ingår som fråga i Göteborgs Stads stadsmiljöenkät som genomförs vartannat år. Göteborgs Stads stadsmiljöenkät Enstaka undersökningar Enstaka undersökningar - - 19% - 21% - 21% - 17% - 23% - 19%                                                    
                                                             
Hur färdas barn huvudsakligen till skola och förskola? - Cyklar
Hur barn huvudsakligen tar sig till och från skola och förskola ingår som fråga i Göteborgs Stads stadsmiljöenkät som genomförs vartannat år. Göteborgs Stads stadsmiljöenkät Enstaka undersökningar Enstaka undersökningar 13% 10% 10% 10% 10% 11%                                                    
                                                             
Hur färdas barn huvudsakligen till skola och förskola? - Går
Hur barn huvudsakligen tar sig till och från skola och förskola ingår som fråga i Göteborgs Stads stadsmiljöenkät som genomförs vartannat år. Göteborgs Stads stadsmiljöenkät Enstaka undersökningar Enstaka undersökningar 34% 34% 34% 40% 35% 35%                                                    
                                                             
Hur färdas barn huvudsakligen till skola och förskola? - Kollektivtrafik
Hur barn huvudsakligen tar sig till och från skola och förskola ingår som fråga i Göteborgs Stads stadsmiljöenkät som genomförs vartannat år. Göteborgs Stads stadsmiljöenkät Enstaka undersökningar Enstaka undersökningar - - 34% - 34% - 34% - 33% - 32% - 38%                                                    
                                                             
Miljöanpassade resor hos göteborgarna
I stadsmiljöenkäten tas ett resvaneindex (RVI) fram för att beskriva miljöanpassade resvanor. I underlaget ingår frågor om hur göteborgarna färdas till åtta olika resmål som till exempel arbete/skola, träning och vänner. Därefter viktas färdsättets miljöpåverkan där miljövänliga sätt väger tyngst. Göteborgs Stads stadsmiljöenkät - - 67 - 64 - 62                                                    
3. Bara naturlig försurning
Det sura nedfallet och försurande effekter av skogsmarkens användning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål.
Målet är möjligt att nå inom tidsramen om ytterligare åtgärder sätts in Målet är möjligt att nå inom tidsramen om ytterligare åtgärder sätts in
Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön är positiv Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön är positiv
Minskad försurning av sötvatten
De sötvatten som år 2007 ingår i den regionala kalkningsplanen ska ha ett pH som inte underskrider 6,0.
Målet är möjligt att nå inom tidsramen om ytterligare åtgärder sätts in Målet är möjligt att nå inom tidsramen om ytterligare åtgärder sätts in
Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön är negativ Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön är negativ
Andel sötvatten som har ett pH över 6,0
Andel av de sötvatten som år 2007 ingick i den regionala kalkningsplanen som har ett pH som över 6,0. Länsstyrelsen Årligen

Sedan 1988 tar länsstyrelsen prover på pH-värdet vid 29 vattendrag och sjöar runt om i kommunen. Under 2016 klarade alla utom tre platser delmålet. I Bergsjön var pH-värdet för lågt för andra året i rad. Gränsvärdet överskreds också i Östra och Västra Långevattnet. Prover tas inte längre i Krogarebäcken, där delmålet har klarats sedan mätningarna startade.

Vi bedömer att delmålet kan nås med fortsatt kalkning. Trenden är neutral eftersom pH-värdena ligger kvar på ungefär samma nivåer som föregående år.

88% 89% 92% 93% 100% 100% 93% 96% 96% 97% 100% 97% 97% 100% 100% 96% 100% 100% 70%
Medelvärde av pH i de 29 vattendrag och sjöar som provtas av länsstyrelsen.
Länsstyrelsen Årligen Årligen 6,6 6,7 6,7 6,7 6,9 6,9 6,8 6,8 7 7,1 6,9 6,8 7 6,7 7,1 7,1 7,1 7,1 6,4                                                    
Minskade utsläpp av kväveoxider till luft
Utsläppen av kväveoxider i Göteborg ska minska till under 7 500 ton/år till år 2015 jämfört med år 2006 (30 procents minskning).
Målet bedöms kunna nås inom tidsramen Målet bedöms kunna nås inom tidsramen
Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön är positiv Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön är positiv
Utsläpp av kväveoxider i Göteborg
Utsläpp av kväveoxider i Göteborg Miljöförvaltningen
Trafikkontoret
SMP Svenska miljörapporteringsportalen
IVL Svenska miljöinstitutet
Göteborgs Hamn
RUS Nationella emissionsdatabasen
Årligen

I beräkningarna ingår utsläpp från sjöfart, vägtrafik, arbetsfordon, industri och energianläggningar. Miljöförvaltningens beräkningar för trafik 2016 kommer inte att färdigställas förrän senare under 2017, och därför används 2015 års data för 2016.

Delmålet klarades redan år 2011. Utsläppen fortsätter att minska, och för år 2016 beräknas de till 5 550 ton. Sjöfarten och vägtrafiken står för den största delen av utsläppen, cirka 40 respektive 35 procent.

Delmålet för utsläpp av kväveoxider till luft gick ut 2015. Arbete pågår med att uppdatera målet för att gälla fram till och med år 2020.

5 569 5 550 5 493 5 736 6 681 6 920 7 153 8 084 8 659 9 953 10 362 9 245 7 925 8 110 8 233 8 207 8 286 10 178 10 342                                                                                                          
Minskade utsläpp av svaveldioxid till luft
De totala utsläppen av svaveldioxid i Göteborg ska minska till under 670 ton/år till år 2015, vilket innebär 60 procents minskning jämfört med år 2006. Sjöfartens utsläpp av svaveldioxid ska minska till under 100 ton/år under samma period (90 procents minskning).
Målet är möjligt att nå inom tidsramen om ytterligare åtgärder sätts in Målet är möjligt att nå inom tidsramen om ytterligare åtgärder sätts in
Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön är positiv Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön är positiv
Sjöfartens utsläpp av svaveldioxid
Sjöfartens utsläpp av svaveldioxid Miljöförvaltningen
IVL Svenska miljöinstitutet
Göteborgs Hamn
Årligen

Från och med i år beräknar inte miljöförvaltningen utsläpp från sjöfarten. Data tas istället från de beräkningar som IVL Svenska miljöinstitutet gör på uppdrag av Göteborgs Hamn. De båda beräkningsmetoderna skiljer sig åt i bland annat geografiska avgränsningar, där miljöförvaltningens tillvägagångssätt täcker in ett större område. Miljöförvaltningens beräkningar tar också med utsläpp från kollektivtrafik och skärgårdstrafik, och som inte ingår i Göteborgs Hamns verksamhet. Data för 2014–2015 har reviderats till IVL:s siffror.

Data från IVL anger ett utsläpp på 100 ton år 2016, vilket precis tangerar specifikationen för sjöfart. Minskningen mellan 2013 och 2014 beror till största del på ändrade beräkningsmetoder, medan minskningen sedan 2014 är en effekt av de skärpta kraven på marint bränsle som infördes i Östersjön och Nordsjön i januari 2015.

Delmålet för utsläpp av svaveldioxid till luft gick ut 2015. Arbete pågår med att uppdatera målet för att gälla fram till och med år 2020.

126 116 107 413 769 694 625 944 792 987 1 045 1 039 840 840 840 840 840 1 157 1 100                                                                                                          
Totala utsläpp av svaveldioxid i Göteborg
Totala utsläpp av svaveldioxid i Göteborg Miljöförvaltningen
Trafikkontoret
SMP Svenska miljörapporteringsportalen
IVL Svenska miljöinstitutet
Göteborgs Hamn
RUS Nationella emissionsdatabasen
Årligen

I beräkningarna av de totala utsläppen ingår vägtrafik, industri, energianläggningar, sjöfart och arbetsfordon. För vägtrafiken används 2015 års data, då beräkningarna för 2016 inte kommer att färdigställas förrän senare under 2017. Vägtrafiken står normalt för mindre än 1 procent av de totala utsläppen.

Från och med i år beräknar inte miljöförvaltningen utsläpp från sjöfarten. Data tas istället från de beräkningar som IVL Svenska miljöinstitutet gör på uppdrag av Göteborgs Hamn. De båda beräkningsmetoderna skiljer sig åt i bland annat geografiska avgränsningar, där miljöförvaltningens tillvägagångssätt täcker in ett större område. Miljöförvaltningens beräkningar tar också med utsläpp från kollektivtrafik och skärgårdstrafik, och som inte ingår i Göteborgs Hamns verksamhet. Data för 2014–2015 har reviderats till IVL:s siffror.

Utsläppen av svaveldioxid har minskat drastiskt sedan mitten av 1990-talet, och låg år 2016 på strax över 300 ton. Den stora minskningen mellan 2013 och 2014 beror främst på ändrade beräkningsmetoder för utsläppen från sjöfarten. Med de nya beräkningsmetoderna klarades delmålet för totala utsläpp redan år 2014.

Delmålet för utsläpp av svaveldioxid till luft gick ut 2015. Arbete pågår med att uppdatera målet för att gälla fram till och med år 2020.

341 288 525 984 883 958 1 350 1 216 1 344 1 512 1 563 1 456 1 785 1 842 1 725 1 785 2 077 2 774
Utsläpp av svaveldioxid från raffinaderier
Utsläpp av svaveldioxid från St1, Preem och Nynäs raffinaderier i Göteborg SMP Svenska miljörapporteringsportalen Årligen Årligen 214 212 168 162 177 151 322 302 331 301 401 355 456 664 706 650                                                    
                                                             
Andel elanslutna fartygsanlöp
Fartyg behöver energi inte bara till havs utan även när de ligger vid kaj. Då används vanligtvis fartygens dieseldrivna hjälpmotorer, vilket innebär stora utsläpp till luften. Om fartyget istället kopplar in sig på det lokala elnätet så kommer utsläppen att minska drastiskt. Göteborgs Hamn Årligen Årligen 37% 35% 32% 37% 30% 20% 24% 17% 21% 22%                                                    
                                                             
Andel fartygsanlöp som erhåller miljörabatt
Från och med 1 januari 2015 får fartyg som uppfyller vissa miljökrav rabatt på hamnavgiften i Göteborgs Hamn. Till grund för rabatten ligger två olika miljöindex – Environmental Shipping Index (ESI) och Clean Shipping Index (CSI) [24, 25]. Kraven gäller fartygens utsläpp av kväveoxider, svaveloxider, koldioxid och partiklar, samt möjlighet att ansluta till el vid kaj. Fram till och med 2018 får dessutom fartyg som drivs med flytande naturgas (LNG) en extra rabatt. Göteborgs Hamn Årligen Årligen 35% 29% 28%                                                    
                                                             
Kantzoner vid avverkning
Försurningspåverkan minskar när kantzoner med orörd skog lämnas längs sjöar, vattendrag och våtmarker vid avverkning. Den skog som Göteborgs Stad äger gallras primärt, avverkning sker sällan. Arbetet utförs enligt stadens skogsbruksplan och fastighetskontorets skogspolicy, där det bland annat anges att kantzoner alltid ska lämnas vid skyddsvärda områden. Fastighetskontoret Årligen Årligen