Prioriterade mål Indikatorer Västra Götalandsregionen Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Målvärde Måluppfyllnad Period    
Fler i arbete genom bättre matchning
- IngenFörvärvsfrekvens i Västra Götaland
2017
- IngenMatchningsgrad i Västra Götaland
2016
Ökade infrastruktursatsningar för bättre transportnät för gods- och persontrafik
- IngenVästra Götalands tilldelning i nationell och regional plan
2020
Det hållbara resandet ska öka och bidra till möjligheterna att bo, verka och vistas i hela regionen
Grön LikaKollektivtrafikens marknadsandel av de motoriserade resorna i regionen
33% 33% 33% 100% 2019
Hela regionen ska växa. Jobb, kommunikationer samt delaktighet och attraktivitet i både stad och land ska öka
- IngenAndel invånare med <60 min till ett pendlingsnav med kollektivtrafik
2020
Grön LikaSysselsättningsgrad i Västra Götalands lokala arbetsmarknader (ökning i samtliga)
7 7 7 100% 2019
Deltagandet i kulturlivet ska öka.
Röd NedAndel barn- och ungdomsbesök till kulturinstitutioner
26% 25% 27% 93% 2019
Grön UppAntal unika deltagare i kurser på folkhögskolor
14 977st 18 078st 14 978st 121% 2019
- IngenAntal unika deltagare i kurser på studieförbund
2017
Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften för en hållbar industri
- IngenTotala FoU-investeringar som andel av BRP (bruttoregionprodukt)
2020
- IngenEU:s regionala innovationsindex
2020
Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska
Gul LikaUtsläpp av fossilt CO2
10,2miljoner ton 10,2miljoner ton 10,1miljoner ton 99% 2019
Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling
Röd NedAndel chefer med 10-35 underställda medarbetare (normtal)
72,9% 71,4% 73% 98% 2019
- UppSjukfrånvaro i procent av ordinarie tid (obligatorisk redovisning enligt lag)
6,6 % 6,2 % 6,5% 105% Aug 2019
- IngenAndel medarbetare som rekommenderar VGR som arbetsgivare
2020
- IngenAndel medarbetare som upplever att de har möjlighet att delta i planeringen av hur deras arbete ska utföras
2017
- IngenAndel medarbetare som upplever att de har möjlighet att påverka sina arbetstider och/eller sitt arbetsschema
2017
Den psykiska hälsan ska förbättras liksom tillgängligheten till vård för personer med psykisk sjukdom
- NedAndel garantipatienter som väntat högst 30 dagar på första besök till barn- och ungdomspsykiatri (BUP)
58% 37% 37% 100% Aug 2019
Grön UppAndel listade individer med diagnos depression som erhållit psykosociala/terapeutiska insatser
22% 23% 23% 100% Dec 2019
Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras
Grön UppAndel indikatorer som redovisas på sjukhusnivå där resultaten i Västra Götaland är lika med eller över riksgenomsnittet (På grund av olika sätt att mäta går det inte att rapportera något värde för 2019.)
88% 83% 106% 2018
Gul LikaAndel oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar efter slutenvård. Avser 65 år och äldre.
9% 9% 9% 100% 2019
Invånarnas tillgänglighet till digitala vårdformer ska öka, liksom verksamhetens användning av digitala lösningar
Grön UppAntal inkomna ärenden i 1177 Vårdguidens e-tjänster
686 374 872 619 686 375 127% Dec 2019
- IngenAntal digitala besök (vårdkontakter)
Augusti 2020
Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka
Grön LikaAndel patienter där total vistelsetid är mindre än eller lika med 4 timmar vid besök på akutmottagning
64% 64% 64% 100 Dec 2019
- NedAndel vårdgarantipatienter som har väntat högst 90 dagar på första besök
68% 60% 63% 95% Aug 2019
- IngenAndel vårdgarantipatienter som har väntat högst 90 dagar på behandling
68 60 63 95,24% Aug 2019