Møtedato Handsamast i Saksnr Arkivsaksnr Sak Status Vedtak Beskrivelse Status
15.02.2018
Kommunestyret (KST)              
06.02.2018
Næring og tiltaksutvalet (NTA)              
06.02.2018
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL)              
01.02.2018
Levekårsutvalet (LEV)              
25.01.2018
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL)              
15.01.2018
Kommunestyret (KST)              
11.01.2017
Miljø og kulturutvalet (MKU)              
21.12.2017
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL)              
14.12.2017
Kommunestyret (KST)              
07.12.2017
Miljø og kulturutvalet (MKU)              
05.12.2017
Næring og tiltaksutvalet (NTA)              
04.12.2017
Administrasjonsutvalet (ADM)              
04.12.2017
Arbeidsmiljøutvalet (AMU)              
30.11.2017
Levekårsutvalet (LEV)              
20.11.2017
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL)              
16.11.2017
Kommunestyret (KST)              
09.11.2017
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL)              
02.11.2017
Miljø og kulturutvalet (MKU)              
26.10.2017
Kommunestyret (KST)              
26.10.2017
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL)              
24.10.2017
Næring og tiltaksutvalet (NTA)              
19.10.2017
Levekårsutvalet (LEV)              
16.10.2017
Administrasjonsutvalet (ADM)              
16.10.2017
Arbeidsmiljøutvalet (AMU)              
05.10.2017
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL)              
28.09.2017
Kommunestyret (KST)              
21.09.2017
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 50/17 16/01794
Detaljreguleringsplan Vatle - oppstart av reguleringsplan
Avslutta
1. Med heimel i plan og bygningslova § 12-3 vedtek FPL oppstart av privat detaljreguleringsplan for Vatletun, plan-id 2016010.2. Med heimel i plan og bygningslova § 12-9 vedtek FPL at planprogram for detaljreguleringsplan for Vatletun, plan-id 2016010, datert 29.08.2017 vert lagt ut til offentleg ettersyn.3. Tiltakshavar varslar oppstart av planarbeidet, samt oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale etter Plan og bygningslova § 17-4.
Avslutta
49/17 16/01163
Klage på avslag på dispensasjon- Arealoverføring frå gbnr 49/324
Avslutta
1. Formannskap/plan økonomi tek ikkje klagen til fylgje, og stadfestar vedtak om avslag på søknad om dispensasjon og frådeling motteken 18.05.20162. Saka vert sendt til Fylkesmannen for endeleg avgjerd.
Avslutta
14.09.2017
Levekårsutvalet (LEV) 18/17 17/01577
IT-satsing i skulen, status og framtid for Voss kommune
Avslutta
Voss kommune legg at tiltak for IT-satsinga i skulen blir styrka i tråd med vedlagt dokument «pedagogisk bruk av IKT». Styrking av driftsbudsjett med 1 million vil gje rom for følgjande tiltak:
 Utstyr til skulane: pc eller nettbrett, lik norm for alle skulane. 2 elevar pr. maskin for barnestegskulane og 1 elev per maskin for ungdomsstegskulane
 Systematisk opplæringsplan for pedagogisk personale i pedagogisk bruk av IKT:
o Opplæring i bruk av STL+
o Opplæring i bruk av digitale verktøy for barn og ungdom med dysleksi.
o Opplæring i «Nettvett», gjerne med bruk av eksterne aktørar og i eit samarbeid mellom heimen, elevar og skule.
Avslutta
17/17 17/01563
Behov for institusjonsplasser til vekselpleie
Pågåande
Voss kommune vedtek å omdisponera inntil 3 langtidsplasser på Evanger aldersheim til korttidsplasser/vekselpleieUtvalet ynskjer gjerne tilbakemelding om korleis denne endringa har fungert etter ei tid.
Ikkje starta
07.09.2017
Miljø og kulturutvalet (MKU) 38/17 17/01458
Løyve til motorferdsel i utmark - Gravemaskin og traktor
Pågåande
Voss kommune gjev Rune Solheim løyve til transport med gravemaskin og traktor i utmark v/Ljosandalen til tomt gnr. 151 bnr. 34, jmf.trase på vedlagt kart.Vilkår: Løyvet gjeld for barmarkssesongen, fram til 01.12.2017.Eventuelle køyrespor må vølast straks arbeidet er ferdigstilt.Løyvet vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
Avslutta
37/17 17/01257
Løyve til motorferdsel i utmark - traktor med gravemaskin på gbnr. 250/14 Thorbjørn Svane
Avslutta
Voss kommune gjev Torbjørn Svane løyve til transport med traktor og gravemaskin i utmark, jmf.kart over innteikna køyretrase datert 13.05.2016.Vilkår: Løyvet gjeld i tidsrommet september/november 2017.Eventuelle køyrespor må vølast straks arbeidet er ferdigstilt.Løyvet vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
Avslutta
36/17 17/00614
Fordeling av eingongsstønad til lag og organisasjonar
Pågåande
Fordela eingongsstønaden under den ordinære tildelinga av kommunale kulturmidlar, med søknadsfrist 1. oktober.
Avslutta
35/17 17/01518
Bruk av gummigranulat på kunstgrasbanar i Voss kommune
Pågåande
Saka vart utsett
Avslutta
05.09.2017
Næring og tiltaksutvalet (NTA) 28/17 17/01350
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom på gbnr. 151/1
Avslutta
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1,2 og 9 konsesjon til Stiftelsen Montana Vandrerhjem for erverv av gnr. 151 bnr. 1 Kleivene på Mjølfjell.
Avslutta
27/17 17/01221
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom Stora Saue gbnr.242/4, 1/4 av 242/2 og 12/48 av 242/2 Rasbaarne
Avslutta
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1,2,9 og 11 konsesjon til Monica Haugland og Ivar Hirth for overtaking av gnr/bnr 242/4 Saue, ¼ av 242/2 og 12/48 av 242/2 Rasbaarne, i Voss. Dette er på vilkår av at dei buset seg på bruket innan eit år, og bur der i minst 5 år
Avslutta
25/17 17/01462
Søknad om disponering av marknadsmidlar 2017 - Destinasjon Voss AS
Avslutta
Voss kommune ved Næring- og tiltaksutvalet (NTA) viser til søknad og løyver 650.000 kr i marknadsmidlar til Destinasjon Voss AS som Voss kommune sitt bidrag til gjennomføring av godkjent marknadsplan for 2017.
Avslutta
24/17 17/01536
Pålegg om å søke konsesjon som fylgje av brot på buplikta pågnr 268 bnr 3
Avslutta
Heimelshavar av landbrukseigedomen gnr. 268 bnr. 3 Bygd vert av Voss kommune pålagt å søkja konsesjon innan 1. oktober 2017.Vedtaket vert grunngitt med at heimelshavar har brote vilkår om lovfesta buplikt ved overtaking av slektseigedom jf. § 13 tredje ledd og § 5 andre ledd.
Avslutta
23/17 17/01281
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom på gbnr. 174/10
Avslutta
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1,2 og 9 konsesjon til Liv Spilde for overtaking av gnr 174 bnr 10 i Voss.
Avslutta
22/17 17/01127
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom gbnr. 406/3 Hjørnevik
Avslutta
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1,2,9 og 11 konsesjon til Brynjulf Jarle Berge for overtaking av gnr/bnr 406/3 og 366/2 Hjørnevik i Voss. Dette er på vilkår av at han buset seg på bruket innan eit år , og bur der i minst 5 år.
Avslutta
30.08.2017
Kommunestyret (KST) 46/17 17/00942
Omlegging av takst- og rabattsystem i bomprosjekt i Hordaland
Avslutta
1. Voss kommune er positiv til at bompengeselskapa Hardangerbrua og Vossapakka vert lagt til det regionale bompengeselskapet Sør Vest på følgjande vilkår;Det vert innført ordning med passeringstak som sikrar at lokale trafikantar med forskotsbaserte rabattar ikkje kjem dårlegare ut enn med dagens ordning.2. Kommunane Granvin og Voss vil, i samarbeid med Statens vegvesen, søkje om å få flytte bomstasjonen i Granvin til ny kommunegrense mot Ulvik.
Avslutta
45/17 15/02770
Søknader om fritak/permisjon - val av nemnder og utval
Pågåande
Sigrun Bø får fritak frå vervet som møtefullmektig i Voss forliksråd. Jan Erik Thon blir valt til ny møtefullmektig i Voss forliksråd.
Jørund Rong får fritak frå vervet som vara til Voss Bygdeboknemnd. Britt Trefall Hernes blir valt til ny vara for Voss Bygdeboknemnd.
Ingrid Kløve (H) får fritak frå verva som vara til kommunestyret og utval for Næring og tiltaksarbeid. Katrine Matthiessen blir valt som ny vara for utval for Næring og tiltaksarbeid.
Ivar Linde får fritak frå vervet som meddommar.
Kolbjørn Blikås får permisjon frå alle verva sine på ubestemt tid. Knut Olav Nestås går inn som vara for Bjørg Djukastein i Indre Hordaland Revisjonsdistrikt medan Kolbjørn Blikås har permisjon. Katarina Øvsthus Stavenes går inn som vara i MKU medan Kolbjørn Blikås har permisjon.
Siv Anita Jønsson får permisjon på ubestemt tid. Kristian Østrem går inn som medlem i kontrollutvalet medan Siv Anita Jønsson har permisjon
Ikkje starta
44/17 16/02515
VossaRos 2017 - Saksframlegg
Avslutta
Kommunestyret vedtek VossaROS 2017, jf. Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2.
Avslutta
43/17 15/02056
Detaljreguleringsplan for Uttrågata 42 planid 2015007-2.gongs behandling og endeleg godkjenning
Avslutta
1. I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjenner Kommunestyret privat detaljreguleringsplan for Uttrågata 42, planid 2015007 slik det går fram av plankart sist revidert 01.08.2017 og føresegner og planomtale sist revidert 31.07.2017 signert Bruket arkitektur as2. Kommunestyret vedtek framlegg til vegnamn innanfor planområdet: Banegata
Avslutta
42/17 16/00928
Detaljreguleringsplan for travbane og fleirbruksanlegg på Kyte, planid 2016005, - godkjenning av plan
Avslutta
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjenner Kommunestyret privat detaljreguleringsplan for travbane og fleirbruksanlegg på Kyte, planid 2016005, slik det går fram av plankart datert 06.07.17, føresegner og planomtale datert 07.08.17, signert Bruket arkitektur AS
Avslutta
41/17 15/01686
Etablering av ny kommune - oppfylging av intensjonsavtale og inndelingslova § 25 og § 26
Ikkje starta
1. Den nye kommunen skal heite Voss herad. Fram til 1.1.2020 skal kommunen omtalast Nye Voss.
2. Nye Voss skal organiserast etter formannskapsmodell og ha 43 medlemmer i kommunestyret og 9 medlemmer i formannskapet.
3. Det skal etablerast ei fellesnemnd i samsvar med Inndelingslova § 26. Fellesnemnda skal ha dei same medlemmene som mellombels fellesnemnd.
4. Indre Hordaland revisjonsdistrikt blir vald som revisor for Fellesnemnda.
5. Det blir etablert eit partsamansett utval for saker som gjeld tilhøvet mellom den nye kommunen som arbeidsgjevar og dei tilsette.
6. Fellesnemnda sine oppgåver og fullmakter blir vedteke slik dei kjem fram i saka
Ikkje starta
17.08.217
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 57/17 17/00942
Omlegging av takst- og rabattsystem i bomprosjekt i Hordaland
Avslutta
1. Voss kommune er positiv til at bompengeselskapa Hardangerbrua og Vossapakka vert lagt til det regionale bompengeselskapet Sør Vest på følgjande vilkår;Det vert innført ordning med passeringstak som sikrar at lokale trafikantar med forskotsbaserte rabattar ikkje kjem dårlegare ut enn med dagens ordning.2. Kommunane Granvin og Voss vil, i samarbeid med Statens vegvesen, søkje om å få flytte bomstasjonen i Granvin til ny kommunegrense mot Ulvik.
Avslutta
22.06.2017
Kommunestyret (KST) 40/17 17/00061
Klage over ekspropriasjonsvedtak/ motsegn mot forhåndstiltreding
Avslutta
Kommunestyret  opprettheld sitt vedtak i sak 21/17. Ein kan ikkje sjå at det er kome fram nye moment som gjer at vedtaket bør endrast. Klagen vert ikkje teken til følgje. Klagen vert å senda fylkesmannen i Hordaland for endeleg vedtak.
Avslutta
39/17 15/01598
Groadalen Reimegrend
Avslutta
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjenner kommunestyret detaljreguleringsplan for Groadalen på Reimegrend, plan-id 2015005, slik det går fram av plankart, planomtale og føresegner, sist revidert 19.05.2017.
Avslutta
38/17 17/00093
Mogeleg utvikling og leige av lokale for Voss kommune ved Voss trafikknutepunkt
Avslutta
Voss kommune inngår samarbeidsavtale med Rom eigedom /Bane Nor SF om utvikling av arealet/utbygging ved Voss trafikknutepunkt og intensjon om framtidig leige av lokale i same område.
Det er avgjerande at eit nytt bygg vert planlagt gjennom god brukarmedverknad og at det vert eigna lokale for dei ulike brukargruppene. Brukargruppene må kom med oversikt over behov og at ein i prosjekteringa prøver å imøtekoma desse.
Kommunestyret ynskjer at ein gjennomfører riskiko- og trusselvurdering av byggets innhald av tenester og utforming. Spesielt med tanke på Nav og barnevernets behov og drift.
Avslutta
37/17 17/00466
Kommunale retningsliner for organ for brukarmedverknad i barnehage og skule
Avslutta
«Retningsliner for brukarmedverknad i skular og kommunale barnehagar i Voss kommune» vert vedtekne slik dei ligg føre i vedlegg og med dei framlegg til endringar som ligg i denne saka.
Avslutta
36/17 17/00947
Forslag til forskrift langtidsplass sjukeheim og heildøgns omsorgsbustader
Pågåande
Forskrift om tildeling av langtidsplass i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester vert vedteke slik den ligg føre i vedlegg.
Avslutta
35/17 17/00462
Vedtekter Voss bygdeboknemnd
Pågåande
Kommunestyret vedtek vedlagte framlegg til vedtekter for Voss bygdeboknemnd datert 22.5.2017 med fylgjande endring i pkt. 4 andre setning – «Leiar kallar inn til møte i Voss bygdeboknemnd så ofte som leiar, eller medlemmer i styret, finn det nødvendig, minst ein gong årleg»
Avslutta
34/17 17/00451
Endring av adressenamn frå Tjørnavegen til Bonangergata
Avslutta
1. Voss kommunestyret godkjenner endring av adressenamn frå Tjørnavegen til Bonangergata, slik det går fram av kart dat.06.03.2017.
Avslutta
33/17 17/01079
Forskottering av spelemidlar til Vossestrand barne- og ungdomsskule og aktivitetsparken
Pågåande
Voss kommune forskotterer inntil 300.000,- i spelemidlar til utvikling av aktivitetsområde ved Vossestrand barne- og ungdomsskule.2. Voss kommune forskotterer inntil 300.000,- i spelemidlar til utvikling av treningspark i aktivitetsområde ved Vangsvatnet.3. Løyvinga skal takast frå ubundne investeringsfond og attendeførast ved tildeling av spelemidlar.
Pågåande
32/17 16/00407
Arbeidsvilkår for folkevalde og Reglement for Kommunestyret
Pågåande
Vedlagde reglement for kommunestyret med endring og arbeidsvilkår for folkevalde vart vedteke.
«Reglementet for kommunestyret pkt. II)
2. Forfall. Varamenn. Jfr. kommunelova §§ 16 og 40 pkt. nr. 1, 2 og 4.
Har ein representant lovleg grunn til fråvær, skal vedkomande straks melda frå til gruppeleiar og syta for at det vert kalla inn varamedlem. Det same gjeld dersom ein representant må gå frå som ugild i ei sak.
Må nokon på grunn av lovleg fråfall gå frå møtet under forhandlingane, skal vedkomande straks melde frå til møteleiar.  Vararepresentant som er tilstades eller kan innkallast, går inn i plassen for vedkomande.
Etter at saka er teken opp til røysting, kan ingen forlate salen
Ikkje starta
31/17 17/00639
Økonomiplan 2018-2021
Pågåande
1. Kommunestyret vedtek rammer for driftsbudsjettet i 2018 – 2021 slik det går fram av dokumentet
1. Kommunestyret vedtek rammer for driftsbudsjettet i 2018 – 2021 slik det går
fram av dokumentet: Økonomiplan 2017-2020 datert 31.05.2017 og tabellen
under.

- 2018 2019 2020 2021
Valgte driftstiltak -4 576 048 -268 048 -827 048 -2 048
Overskot -4 576 048 -268 048 -827 048 -2 048

2. Kommunestyret vedtek investeringsbudsjettet for 2018– 2021 slik det går fram av
vedlagte tabell investering 2018– 2021.

Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan vert vedteke med følgjande endringar og kommentarar:

1. Drift
1.1 1 000 000 til IT-satsing i skulen vert sett på vent.
Administrasjonen får i oppdrag å laga ei sak på dette. Avgjerd skal takast i samband med budsjett for 2018
1.2 Styrking av Vossajazz med 100 000 i 2018 og auka til 125 000 i 2019
og ut perioden. Inndekking gjennom 50 000 frå kulturbudsjettet og frå overskot i planperioden med 50 000 i 2018 og 75 000 årleg ut perioden.

2. Investering
2.1 Bygging av omsorgsbustader på Lundhaugen, med ei ramme på 42
millionar, skal innarbeidast i økonomiplanen. Prosjektet er sjølvfinansierende gjennom tilskot og husleige.

3. Verbalframlegg
3.1 Den økonomiske analysen av Voss viser ei rekkje område der det kan vera innsparingspotensiale. Analysen skal nyttast aktivt fram mot budsjetthandsaminga i desember for å auka det økonomiske handlingsrommet.  Analysen skal identifisera dei områda der Voss kommune har dyrare drift enn andre kommunar det er naturleg å samanlikna seg med, og korleis ein kan oppnå innsparingar. Formannskapet ønskjer tilbakemelding på innsparingspotensialet i møtet 21.september.
3.2 I samsvar med vedtak i LEV 06.04.17 skal det setjast ned ei politisk arbeidsgruppe for vidare utgreiing av produksjon/levering av mat til institusjonane, omsorgsbustadar og heimebuande i Voss kommune. Det skal innhentast erfaringstal frå andre kommunar med eigen produksjon og anna organisering av matleveringa som grunnlag for val av løysing.
Arbeidsgruppa skal bestå av: 2 representantar frå LEV og 2 representantar frå formannskapet. Administrasjonen stiller nødvendige ressursar til disposisjon for gruppa. Gruppa skal leggja fram sitt arbeid før endeleg vedtak om budsjett 2018 vert gjort i FPL. Frå FPL  Arnfinn Gjerdåker og Bjørg Djukastein vara Sigbjørn Hauge og Marit Wæhle
Frå LEV Arne Gilbakken vara Marianne Gjerald og Svein Erik Burud vara Elin Seim.
3.3 Til budsjett for 2018 ber ein om utgreiing på investering og drift for flytting av Hauge barnehage til Oppheim og framleis drift av barnehagen på Hagahaugen. Utgreiinga bør skje i tett samarbeid med dei aktuelle barnehagane og interessegruppa for bruk av Oppheim skule.
Ikkje starta
30/17 17/00935
Kvartalsrapport 1. kvartal 2017
Pågåande
Kommunestyret tek kvartalsmeldinga til orientering.Kommunestyret vedtek å overføra kr. 1 649 497 frå drift til investering. Midlane skal nyttast til nytt av alarmsystem på Voss sjukeheim. Løyvinga skal dekkast frå konto  25113010 bunde fond øyeblikkleg hjelp med kr. 1 149 497 og 25600301 trålaust nett sjukeheimar med kr. 500 000.
Ikkje starta
29/17 17/00469
Årsmelding og rekneskap for Voss kommune 2016
Pågåande
Årsrekneskapen for Voss kommune for 2016 vert godkjent slik den ligg føre. Rådmannen si årsmelding for 2016 vert teken til orientering. Overskot på kr.  2 192 949,98 vert avsett til disposisjonsfond
Ikkje starta
28/17 17/00788
Årsmelding og rekneskap for Voss idrettshall KF
Avslutta
Kommunestyret godkjenner Voss idrettshall sitt årsrekneskap og årsmelding. Underskot på kr 45 526,97 vert dekka av disposisjonsfond
Avslutta
22.06.2017
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 43/17 15/02770
Val til Johan C. Giertsen og hustrus legat
Pågåande
Fylgjande vert valt tilJOHAN C. GIERTSEN OG HUSTRUS LEGAT (TIDLEGARE FRAMNES) Medlem Ole J. Opkvitne , Tove Nordli Ødegård. Vara Jan Erik Thon, Anita Jordalen.
Ikkje starta
41/17 16/01390
Områdereguleringsplan for Mørkveslia, planid 2016012, godkjenning av planprogram
Avslutta
I samsvar med § 12-9 i plan- og bygningslova fastset Formannskap, plan og økonomi planprogram for områdereguleringsplan for Mørkveslia, planid 2016012, revidert 14.06.2017.
Avslutta
40/17 16/01390
Detaljreguleringsplan for Framnes - endring, planid 2016009, offentleg ettersyn
Avslutta
1. I medhald av plan og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 vedtek FPL å leggja detaljreguleringsplan for Framnes, planid 2016009 ut til offentleg ettersyn, slik det går fram av planomtale, plankart og føresegner datert 07.06.17, signert Arkitektbruket ans.2. Nytt vegnamn i området vert føreslege til Framnes. Namneforslaget vert lagt til offentleg ettersyn og sendt namnekonsulenten ved Universitetet i Bergen til uttale.
Avslutta
39/17 15/03143
Detaljreguleringsplan for masseutak Bjørkemoen (NOBI Voss) - godkjenning av planprogram
Avslutta
I samsvar med § 12-9 i plan- og bygningslova fastset Formannskap, plan og økonomi planprogram for detaljreguleringsplan for masseuttak Bjørkemoen, planid 2015013, revidert 31.05.2017
Avslutta
08.06.2017
Miljø og kulturutvalet (MKU) 34/17 17/00614
Fordeling av kulturmidlar til festivalar 2017 - ekstrasak til MKU
Avslutta
Dei 4 store festivalane (Ekstremsportveko, Osafestivalen, Vossajazz og Voss cup) får tildelt 50 000 kr kvar av eingogngsstønaden løyvt i budsjettet 2017. Eingongsstønad til Ole Bull Akademiet og Fossegrimen vert fordelt med 50 000 kr på kvar.
Avslutta
32/17 17/00916
Løyve til motorferdsel i utmark - gbnr 167/38
Avslutta
Voss kommune gjev Andreas E. Røthe løyve til transport med atv, traktor og liten gravemaskin frå Kyradalen/Fennastølsvegen til hytte gnr. 167 bnr. 38, jmf. trase på kart datert 03.05.2017.Vilkår: Løyvet gjeld for barmarkssesongen, i perioden 08.06 til 01.11 2017.Eventuelle køyrespor må vølast straks arbeidet er ferdigstilt.
Avslutta
31/17 17/00881
Løyve til motorferdsel i utmark - på gbnr. 151/175 Eirik Fausa
Avslutta
1. Voss kommune gjev Eirik Fausa løyve til transport med traktor og gravemaskin til tomt gnr. 151 bnr. 175i Ljosanddalen, jmf. trase på vedlagt kart datert 21.04.2017
Vilkår: Løyvet gjeld for barmarkssesongen, i perioden 08.06 til 01.11 2017.
Eventuelle køyrespor må vølast straks arbeidet er ferdigstilt.
Løyvet vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
11
2. Voss kommune gjev Eirik Fausa løyve å landa med helikopter på gnr. 151 bnr. 175 og på parkeringsplass ved Ljosanddalen.
Vilkår: Løyvet gjeld for barmarkssesongen, i perioden 08.06 til 01.11 2017.
Løyvet vert gjeve med heimel i §6 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.
Avslutta
30/17 17/00831
Løyve til motorferdsel i utmark - på gbnr 151/1 m. fl Johny Birkeland Transport
Avslutta
Voss kommune gjev Johny Birkeland Transport løyve til transport med atv og traktor i samband med tømming av septiktankar og renseanlegg i Solbakken, Ljosanbotn, gnr. 151 bnr. 1, jmf. vedlagt kart
Vilkår: Løyvet gjeld for perioden 01.08.2017 til 01.08.2027.
Eventuelle køyrespor må vølast straks etter kvar transport.
Løyvet vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag
Avslutta
29/17 17/00830
Løyve til motorferdsel i utmark - på gbnr 151/2 Johny Birkeland Transport
Avslutta
Voss kommune gjev Johny Birkeland Transport løyve til transport med atv og traktor i samband med tømming av septiktankar og renseanlegg i M4 feltet i Ljosandbotn, gnr. 151 bnr. 2, jmf. vedlagt kart
Vilkår: Løyvet gjeld for perioden 01.08.2017 til 01.08.2027.
Eventuelle køyrespor må vølast straks etter kvar transport.
Løyvet vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag
Avslutta
28/17 17/00791
Løyve til motorferdsel i utmark - Frode Lindemark
Avslutta
Voss kommune gjev Frode Lindemark løyve til transport med motordreven trillebår, atv og traktor ved Kleivavegen til tomt gnr. 151 bnr. 109 og gnr. 151 bnr. 179, jmf. trase på vedlagt kart datert 11.07.2016.
Vilkår: Løyvet gjeld for barmarkssesongen, i perioden 08.06 til 01.11 2017.
Eventuelle køyrespor må vølast straks arbeidet er ferdigstilt.
Løyvet vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
I fylgje lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.6.1977 § 6, og forvaltningslova sine reglar, kan vedtaket påklagast innan 3 veker etter at klagaren er gjort kjend med vedtaket.
Klage skal stilast til Fylkesmannen i Hordaland og sendast via rådmannen i Voss.
Avslutta
27/17 17/00372
Tilskot til arrangement 2017
Avslutta
MKU løyver kr. 6000,- til Voss Alpin for gjennomføring av Telenorleikane. Løyvinga vert dekka frå 1-4740-5010-380
Avslutta
08.06.2017
Levekårsutvalet (LEV) 14/17 17/01091
Endra gruppesats for støttekontaktar
Pågåande
Voss kommune aukar timeløn for drift av gruppetilbod under støttekontaktenesta frå 148 kr/t til 170 kr/t. Denne vert prisjustert på lik linje med løn for støttekontaktteneste som blir gitt til einskild brukar.
Avslutta
13/17 17/00970
Godkjenning av Klausabakken barnehage, etter lov om barnehage
Avslutta
1. Klausabakken barnehage blir godkjent etter lov om barnehage av 17. juni 2005, med følgjande merknader:- Godkjenning etter forskrift om miljøretta helsevern- Ev merknad frå kommunelege, arbeidstilsyn og branntilsyn skal vere i orden før bygget blir teke i brukNetto leike- og opphaldsareal er sett til 579,9 m2.2. Barnehagen er vurdert etter § 1, formål og § 2, barnehagen sitt innhald, og er funne eigna til formålet
Avslutta
12/17 17/00880
Godkjenning av Evanger barnehage, etter lov om barnehage
Avslutta
1. Evanger barnehage blir godkjent etter lov om barnehage av 17.juni 2015, med følgjande merknader- Godkjenning etter forskrift om miljøretta helsevern2. Netto leike – og opphaldsareal er sett til 131 m23. Barnehagen er vurdert etter lov om barnehage § 1 formål, og § 2 barnehagen sitt innhald og er funne eigna til formålet
Avslutta
11/17 17/00631
Prosjekt leksefri skule i Voss kommune
Avslutta
Det vert gjennomført forsøk med leksefri skule, skuleåret 2018/2019, med utvida skuledag og i samarbeid med Senter for utdanningsforsking ved Høgskulen på Vestlandet.Utval for levekår vedtar at ungdomsstega, 8. og 9. årssteg skal gjennomføre forsøk med leksefri skule.Kostnader blir å innarbeide i budsjett for 2018 og 2019.
Avslutta
08.06.2017
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 36/17 17/00639
Økonomiplan 2018-2021
Pågåande
Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan 2018-2021 med partia sine innspel vert lagt ut på høyring
Ikkje starta
06.06.2017
Næring og tiltaksutvalet (NTA) 21/17 17/00187
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom gbnr. 361/1 Horvei
Avslutta
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1,2,9 og 11 konsesjon til Arne Vidar Tyssen og Hejdi Terjesdatter Øksnes Moen for overtaking av gnr 361 bnr 1, Horvei på Bolstadøyri. Dette er på vilkår av at dei buset seg på bruket innan eit år etter overtaking, og bur der i minst 5 år, og at det vert krevd jordskiftesak for å avklara grenser og eigedomstilhøve i Stordalen stølssameige.
Avslutta
20/17 16/01406
Søknad om konsesjon for eigedomen gbnr. 150/85
Avslutta
Med heimel i konsesjonslova § 2 og 4, får Terje Rasmussen konsesjon for erverv av fritidseigedomen gnr. 150 bnr. 85 i Raundalen. Konsesjonen vert gjeven med vilkår om at søkjar byggjer på eller sel eigendomen før 6.6.2019.
Avslutta
19/17 16/01401
Søknad om konsesjon, gnr. 364 bnr. 41
Avslutta
Med heimel i konsesjonslova § 2 og 4, får Knut Prestegård og Elisabeth Prestegård konsesjon for erverv av fritidseigedomen gnr. 364 bnr. 41 på Rørgo ved Bolstad i Voss kommune. Konsesjonen vert gjeve på vilkår av at søkjar byggjer på eller sel eigendomen før 10.1.2021.
Avslutta
18/17 16/01392
Søknad om konsesjon, gnr. 141 bnr. 96
Avslutta
Med heimel i konsesjonslova § 2 og 4, får Einar Kolderup Selvig og Kjerstin Øvrelid Selvig konsesjon for erverv av fritidseigedomen gnr. 141 bnr. 96 i Raundalen. Konsesjonen vert gjeve med vilkår om at søkjar byggjer på eller sel eigendomen før 07.07.2021.
Avslutta
01.06.2017
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 33/17 17/00691
Innkjøp modular Palmafossen - Fullmakt
Avslutta
1. Administrasjonen får fullmakt til å kjøpe modulbygg ved Palmafossen skule til ut over økonomisk ramme gitt i KST-sak 4/17.2. Ev. auka utgifter blir dekka av disposisjonsfond.3. Vedtaket vart gjort i samsvar med kommunelova § 13.
Avslutta
29.05.2017
Administrasjonsutvalet (ADM) 2/17 17/00999
Tilgang til Vossabadet og Voss kino for tilsette ved dei respektive arbeidsplassane
Pågåande
1. Tilsette i Vossabadet KF skal kunne nytte symjebassenga vederlagsfritt i fritida si, så lenge det ikkje går ut over publikumskapasiteten. Styret fastset nærare kven dette skal gjelda for.2. Fast tilsette i avdeling for kulturhus og kino skal kunne sjå kinofilmar vederlagsfritt i fritida si, så lenge det ikkje går ut over publikumskapasiteten. Rådmannen fastset nærare kven dette skal gjelda for.
Ikkje starta
29.05.2017
Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 11/17 17/01002
Mandat for arbeidsmiljøgrupper
Pågåande
Mandat for arbeidsmiljøgrupper vert godkjent
Avslutta
10/17 17/00202-5
Retningsline for verneombod i Voss kommune
Pågåande
Arbeidsmiljøutvalet tilrår retningsliner for verneombod i Voss kommune
Avslutta
9/17 16/00872-6
Medarbeidarundersøkinga 10-Faktor. Rapportar 2017
Avslutta
Arbeidsmiljøutvalet tek rapportane etter medarbeidarundersøkinga 10-Faktor 2017 til orientering.
Ikkje starta
18.05.2017
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 32/17 17/00968-2
Pengestøtte til ny E16 aksjon
Ikkje starta
Aksjonsgruppa for Ny E16 får eit tilskot på kr. 15:000,-. Tilskotet skal takast av kommunestyret sin reservekonto, og kan utbetalast når Aksjonsgruppa for Ny E16 har fått organisasjonsnummer.
Ikkje starta
27/17 16/00928-5
Detaljreguleringsplan for fleirbruksanlegg/travbane på Kyte, planid 2016005, - offentleg ettersyn
Avslutta
I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 vedtek FPL at privat detaljreguleringsplan for travbane og fleirbruksanlegg på Kyte, planid 2016005, slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale datert 04.05.17, signert Bruket arkitektur AS, vert lagt ut til offentleg ettersyn.
Avslutta
25/17 16/01838-14
Klage på pålegg om retting - GBnr 255/48 - Malin restaurant
Avslutta
1. Klage datert 24.04.17 vert avslått. Kommunen sitt pålegg av 06.04.17 vert stadfesta.
Avslutta
2. Klagen vert gitt oppsetjande verknad inntil klagen er endeleg avgjort, jf. forvaltningslova § 42.
Avslutta
3. Saka vert sendt Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd.
Avslutta
11.05.2017
Kommunestyret (KST) 26/17 17/00790-1
Endring av selskapsstruktur Voss Energi
Ikkje starta
Voss kommunestyre godkjenner omorganisering av Voss Energi AS slik det framgår av saksutgreiinga. Ordførar får fullmakt til å stifte det nye holdingsselskapet på vegne av Voss kommune.
Ikkje starta
25/17 15/02683-14
Detaljreguleringsplan Myrkdalen Fjellandsby (S1, P3 - P5, G og SKI) pid. 20150092.gongs handsaming og endeleg godkjenning
Avslutta
1. I medhald av plan- og bygningslova §12-12 godkjenner Kommunestyret detaljreguleringsplan for Myrkdalen fjellandsby( S1,P3-P5, G og SKI), planid 2015009, slik det går fram av plankart datert 29.03.17, føresegner og planomtale datert 18.04.17.
Avslutta
2. KST vedtek framlegg til vegnamn for nye vegar innanfor Voss Fjellandsby: Torggata, Bakkegata, Botnagata, Kilegata og Myrkdalsgata.
Avslutta
09.05.2017
Miljø og kulturutvalet (MKU) 26/17 17/00774
Highlandstaupet 2017
Avslutta
Sjur Røthe, Lars Erik Skjervheim og Hilde Fenne vert tildelt Higlandsstaupet 2017
Avslutta
25/17 17/00659
Kommunale kultur- og idrettsstipend 2017
Avslutta
Summen vert fordelt mellom idrett og musikk med 50/50. Idrettsstipend 2017 vert kr 7500 til kvar og musikkstipend 2017 vert kr 15000 til kvar.Musikkstipend 2017 vert tildelt:Eila Fjose 15000krSigne Førre 15000krIdrettsstipend 2017 vert tildelt:Marius Brakestad kr 7500Anna Bryn Mørkeset kr 7500Arild Fosse kr 7500Jorid Vivås kr 7500
Avslutta
24/17 17/00862
Utkast til ny samarbeidsavtale mellom Voss kommune og Voss idrottsråd
Avslutta
Utkast til ny samarbeidsavtale mellom Voss kommune og Voss idrottsråd vart godkjent
Avslutta
23/17 17/00600
Tilskot av kulturmidlane vår 2017 - tiltak i kulturplanen
Pågåande
1. MKU syner til utlysing og mottekne søknader, og finn å løyva i alt kroner 70 000,- av lokale kulturmidlar som stønad til «Tiltak i kulturplanen», post 14711.5100.3852. Løyvinga vert å fordela på søkjarane som fylgjer:
Søkjar
Søknadssum
Innstilling
Stiftinga Bergsliminne
10 000
10 000
Osafestivalen
15 000
15 000
Vossa Jazz
35 000
15 000
Interessegruppa for Hedleberget
30 000
30 000
Sum
90 000
70 000
3. Løyvinga vert utbetalt under føresetnad av framlagt årsmelding og rekneskap
[
Avslutta
22/17 17/00593
Tilskot av kulturmidlane, vår 2017 - anna kulturarbeid
Pågåande
1. MKU viser til utlysing og mottekne søknader og finn å løyva kroner 40 000,- til «anna kulturarbeid» av kulturmidlane 2017 post 1.4715.5100.3852. Løyvinga vert å fordela på søkjarane som fylgjer
Søkjar
Søknadssum
Innstilling
Voss lyrikklag
10 000
5 000
Voss lyrikklag
10 000
5 000
Dansens dager Voss
15 000
-
Folkeakademiet Voss
16 000
16 000
Dialog, Voss KFUK-KFUM
4 000
4 000
Kyte kvinne og familielag
13 500
5 000
Evanger taekwondo klubb
20 000
-
Arbeidsgruppe v/Gunnstein Akselberg
33 250
-
Voss internasjonale kvinneklubb
5 000
5 000
Frontline academy Voss
20 000
-
146 750
40 000
3.
Avslutta
21/17 17/00588
Tilskot av kulturmidlane vår 2017 - song og musikk
Pågåande
1. MKU viser til utlysing og mottekne søknader og finn å løyva kroner 100 000 til «Song og musikk» av kulturmidlane 2017 post 1.4726.5100.3772. Løyvinga vert fordelt på 9 av dei 13 søkjarane. Dette inneber ei slik fordeling:
Søkjar
Søknadssum
Innstilling
Talik DA
10 000
10 000
DUS
30 000
10 000
Voss Skulemusikklag
20 000
20 000
Songlaget
18 000
10 000
Vossagospel
15 000
10 000
Songlaget Strendingen
15 000
10 000
Orkesteret Fossegrimen
20 000
-
Voss Musikklag
25 000
12 000
Stiftelsen Ole Bull Akademiet
170 000
-
Stiftelsen MusicaNord
10 000
10 000
Damekoret d’kor
8 000
8 000
Eikanger-Bjørsvik
5 000
-
Hardanger Spelemannslag
2 000
-
363 000
100 000
Avslutta
20/17 17/00552
Tilskot av kulturmidlane vår 2017 - Barn og unge
Pågåande
1. MKU viser til utlysing og mottekne søknader og finn å løyva kroner 69000,- til ”Born og unge” av kulturmidlane 2016 post 14715.5100.3852. Løyvinga vert å fordela på søkjarane som fylgjer:
Søkjar
Søknadssum
Innstilling
Voss spelemannslag
10 000
10000
Voss skyttarlag
20 000
10000
Barnas Røde Kors Vossestrand
8 500
8500
Vossestrand Røde Kors hjelpekorps (RØFF)
15 000
10000
Vinje grendalag
7 990
8000
Refleks Ten Sing
18 000
15000
Kyte Kvinne og Familielag
10 000
7500
Voss NTN Taekwon-do-klubb
30 000
-
119 490
69000
[
Avslutta
19/17 17/00614
Fordeling av kulturmidlar 2017
Pågåande
MKU ynskjer å fordela kulturmidlane for 2017 på fylgjande sett, men med følgjande endring:Fordeling av eingongsstønad (kr 200 000) til Vossajazz, Ekstremsportveko, Voss cup og Osafestivalen og eingongsstønad til OBA og Fossegrimen (kr 100 000), vert fordelt i eit seinare møte. Desse institusjonane vert bedne om å koma med søknad/framlegg om kva dei ynskjer å nytta ekstramidlane til.
Museum (375)
HV museum, bygdebok og VKA
424.000
Kunstformidling (377)
Voss kunstlag,OBA, Fossegrimen, Vossa Jazz
650.000
Tilskot kultur (385)
Kulturrådet, Ekstremsportveko, 4H, Voss Skulemusikk
315.000
Sum
1.389.000
Eingongsstønad, Hardanger og Voss museum
2.000.000
Eingongsstønad, dei store festivalane
Vossa Jazz, Ekstremsportveko, Voss Cup og Osafestivalen
200.000
Eingongsstønad, Fossegrimen og Ole Bull Akademiet
100.000
Eingongsstønad, lag og organisasjonar
150.000
Tilskot kultur i kulturplan
200.000
Kulturpris
15.000
Kultur- og idrettsstipend
60.000
17. mai
118.000
Tilskot lokalt kulturliv
273.000
Festivalstønad
275.000
Tilskot song og musikk
100.000
Tilskot lokale kulturhus
40.000
Kulturminne
100.000
Tilskot til idrettsarrangement
26.000
Sum
3.517.000
Totalt
Avslutta
18/17 17/00815
Løyve til motorferdsel i utmark - Ljosanddalen, Martin og Halldis Skivenes
Avslutta
Voss kommune gjev Martin Skivenes og Halldis Kolstad Skivenes løyve til transport med traktor i Ljosanddalen til tomt gnr. 151 bnr. 54, jmf. trase på vedlagt kart.Vilkår: Løyvet gjeld for barmarkssesongen, i perioden 01.06 til 01.09 2017.Eventuelle køyrespor må vølast straks arbeidet er ferdigstilt.Løyvet vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
Avslutta
17/17 17/00797
Løyve til motorferdsel i utmark - Ljosanddalen
Avslutta
Voss kommune gjev Jon Schjelderup løyve til transport med traktor og atv i Ljosanddalen til tomt gnr. 151 bnr. 40 og gnr.151 bnr.38, jmf. trase på kart datert 05.04.2017.Vilkår: Løyvet gjeld for barmarkssesongen, i perioden 01.06 til 01.12 2017.Eventuelle køyrespor må vølast straks arbeidet er ferdigstilt.Løyvet vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
Avslutta
16/17 17/00764
Løyve til motorferdsle i utmark - HMS Yrkesopplæring for ATV og eventuelt for andre typar terrengkøyretøy
Avslutta
Voss kommune gjev Snøfartsverket AS v/dagleg leiar Odd Himle, løyve til å nytta ATV og andre typar terrengkøyretøyer i samband med HMS opplæring på eit avgrensa utmarksområde på eigedomen gnr. 288 bnr. 1., jmf. område på kart.Vilkår: Løyvet gjeld for perioden 2017 til og med 2020.
Avslutta
15/17 17/00664
Løyve til motorferdsel i utmark - Siri Bargård
Avslutta
Voss kommune gjev Siri Bargård løyve til transport av gravemaskin/atv/traktor i utmark, jmf.kart over innteikna køyretrase datert 28.03.2017.Vilkår: Løyvet er gyldig fram til. 01.12.2017.Eventuelle køyrespor må vølast straks arbeidet er ferdigstilt.Løyvet vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
Avslutta
14/17 17/00657
Løyve til motorferdsel i utmark med traktor- Stuaset/Holo - Ole Kristian Eide
Avslutta
Voss kommune gjev Ole-Kristian Eide løyve til transport med gravemaskin i utmark, jmf.kart over innteikna køyretrase datert 30.03.2017.Vilkår: Løyvet gjeld i tidsrommet juni/september 2017.Eventuelle køyrespor må vølast straks arbeidet er ferdigstilt.Løyvet vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
Avslutta
13/17 17/00495
Løyve til motorferdsel i utmark - Bulken Maskin AS
Avslutta
Voss kommune gjev Bulken Maskin AS løyve til transport med gravemaskin i utmark v/Sandfjellet til tomt gnr. 244 bnr. 10, jmf.trase på kart datert 10.03.2017.Vilkår: Løyvet gjeld for barmarkssesongen, fram til 01.12.2017.Eventuelle køyrespor må vølast straks arbeidet er ferdigstilt.Løyvet vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
Avslutta
12/17 17/00460
Løyve til motorferdsel i utmark -ATV og gravemaskin -Gunnar Skjerveheim
Pågåande
Voss kommune gjev Gunnar Skjervheim løyve til transport med atv og gravemaskin i utmark v/Hydningastølen, jf. trase på kart datert 09.06.2016.
Vilkår: Løyvet gjeld for barmarkssesongen, fram til 31.10.2017.
Eventuelle køyrespor må vølast straks arbeidet er ferdigstilt.
Løyvet vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
Avslutta
25.04.2017
Kommunestyret (KST) 24/17 17/00544
Prising av tomter i Voss Næringspark Istad
Avslutta
1. Vedtak 02 i sak 90/11 vedteken av kommunestyret 15.12.2011 opphevast.2. Voss Eigedom AS får fullmakt til å fastsetje tomteprisane i Voss Næringspark Istad.
Avslutta
23/17 17/00553
Drift av tiltak for einslege mindreårige
Avslutta
Voss kommune opprettheld drift av to institusjonar for einslege mindreårige flyktningar etter dagens modell, med åtte plassar for einslege mindreårige flyktningar.
Avslutta
22/17 16/01571
Sikringstiltak i Elvegata. Vedtak om kommunen sin eigenandel.
Forseinka
1.Voss kommune pliktar seg til å betale ein distriksandel på kr. 210 000 eks mva for sikringstiltak i Elvegata etter plan utarbeida av NVE.2.Voss kommune tek vidare på seg dei plikter som går fram av vedlagt standardformular for sikringstiltak utarbeida av NVE.3. Voss kommune ynskjer at NVE vurderer nærare om muren bør hevast i høve til forventa klimaendringar.4. Kostnaden skal dekkast av kommunestyret sin reservekonto.
Forseinka
21/17 17/00061
Voss Gondol AS - Søknad om ekspropriasjon og førehandstiltreding til gjennomføring av reguleringsplan
Avslutta
1. Med heimel i Plan- og bygningsloven § 16-2 fyrste og tredje ledd, vedtek Voss kommunestyre å oreigna naudsynt grunn og rettar til gjennomføring av reguleringsplan for Gondol Voss, planident 2011005, godkjent i Voss kommunestyre 5.2.2015. Vedtaket gjeld også naudsynte mellombels tiltak i anleggsperioden, ma. mellombels plassering av eigne master for trekking av kablar i byggeperioden.
Avslutta
2. Med heimel i plan- og bygningsloven § 16-2, 3.ledd, vert oreigningsinngrep utvida til å gjelde bruksrett til veg utanfor regulert område for tilkomst til mast nr.2. Voss Gondol AS får fullmakt til å søke samtykke av departementet.
Avslutta
3. Det vert gjeve løyve til å søkja fylkesmannen om å setja i verk oreigningsinngrepet innan det ligg føre rettskraftig skjøn («forhåndstiltredelse») jf Oreigningsloven §25.
Avslutta
4. Voss Gondol AS får fullmakt til å gjennomføra oreigningsaka for eiga rekning ved å krevja skjøn, jf Plan- og bygningsloven §16-12 og eventuelt nytta rettsmiddel om det vert aktuelt
Avslutta
20/17 17/00421
Opptak av startlån 2017 frå Husbanken
Ikkje starta
1. Voss kommunestyre godkjenner innlån av kr 25.000.000,- i startlån til vidare tildeling. 2. Lånevilkåra vil vere: halvårlege terminar, 30 års nedbetalingstid, flytande rente.
Avslutta
25.04.2017
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 21/17 16/02548
Frådeling av hus på gbnr 10/3 - Vætesvegen 15
Ikkje starta
1. Formannskap/plan og økonomi gjev dispensasjon til frådeling av bustadhus på gnr/bnr 10/3 Vætesvegen 15, på vilkår om samanføying av gnr/bnr 10/3 og 10/7.2. Administrasjonen fattar delegert vedtak om frådeling.3. Saka vert sendt til Fylkesmannen i Hordaland for klagevurdering
Avslutta
24.04.2017
Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 8/17 17/00689
Fråvær Voss kommune og kommunalavdelingane Januar-Mars 2017
Avslutta
Arbeidsmiljøutvalet tek rapporten om sjukefråvær januar-mars 2017 til orientering
Avslutta
7/17 17/00202
Oppfølging sak 2/17 Verneområder
Avslutta
Før oppretting av verneområde med 10 eller færre tilsette skal AMU vurdera om det er aktuelt med samanslåing med eit anna verneområde.
Kløve barnehage vert integrert i verneområde Bjørgamarka barnehage.
Flyktning/integrering vert integrert i verneområde med barnevern.
Hauge barnehage vert integrert i verneområde Vossestrand barne- og ungdomsskule.
Avdeling for menneske med nedsett funksjonsevne: Verneområdet vert delt i tre område; Lekvebakken bufellesskap/Nyhagen, Villa Gjerdebu/Bjørgamarka, Skulestadtunet/Skulestadvegen.
Klausabakken vert eitt område frå 1.8.17. Det vil seia at Lundhaugen og Hagahaugen vert slått saman.

Som ein del av saka om rutine for vernetenesta skal det vurderast om det skal setjast av fast tid for kvart verneombod.
Avslutta
06.04.2017
Levekårsutvalet (LEV)              
04.04.2017
Næring og tiltaksutvalet (NTA) 17/17 17/00625
Bedriftspris 2016
Avslutta
Vedtaket vert offentleg først etter utdeling av prisen våren 2017.
Avslutta
16/17 17/00326
Bindande uttale om høgaste konsesjonspris ved sal i den frie marknaden av landbrukseigedomen Kvitne Øvre gnr. 213 bnr. 1 i Voss - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13 jfr Fvl § 13.1
Avslutta
Saksdokumenta er unntatt offentlighet.
Avslutta
15/17 17/00326
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom gbnr. 364/1 Geilen.
Avslutta
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1,2,9 og 11  konsesjon til Frank Ove Bu for overtaking av ½ part av gnr. 364 bnr. 1  og 364 bnr. 42 Geilen i Voss.Konsesjon vert gitt på vilkår om att alle uavklara/omstridde eigedomsgrenser/landbruksrettar for landbrukseigedomen (364/1) både internt i  Geilen og mot naboeigedomar vert avklara i pågåande jordskiftesak.
Vedtaket etter Konsesjonslova kan påklagast etter Forvaltningslova § 28. Mogleg klage må framsetjast skriftleg til kommunen innan 3 veker etter at melding om vedtak er motteke, jfr. Forvaltningslova §29. Avslutta
14/17 17/00186
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom gbnr. 300/4Arnetveit
Avslutta
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1,2 og 9 , konsesjon til Kjell Håkon Arnetveit for overtaking av Jomarhaugen gnr. 300 bnr. 4, på Arnetveit. Gnr. 300 bnr. 4  er tilleggsjord til driftseininga til Kjell Håkon Arnetveit. Driftseininga er frå før samansett av gnr. 285 bnr. 16, gnr. 291 bnr. 7, gnr. 299 bnr. 1, gnr. 300 bnr. 1 og gnr. 300 bnr. 2.
Vedtaket etter Konsesjonslova kan påklagast etter Forvaltningslova § 28. Mogleg klage må framsetjast skriftleg til kommunen innan 3 veker etter at melding om vedtak er motteke, jfr. Forvaltningslova § 29 Avslutta
13/17 17/00047
Søknad om konsesjon på gnr. 141 bnr. 95
Avslutta
Med heimel i konsesjonslova § 2 og 4, får Merete Tviberg Torsvik og Arne Inge Torsvik konsesjon for erverv av fritidseigedomen gnr. 141 bnr. 95 på Reime i Raundalen. Konsesjonen vert gjeve på vilkår av at søkjar byggjer på eller sel eigendomen før 21.2.2022
Avslutta
12/17 17/00044
Søknad om konsesjon, gnr. 244 bnr. 118 og 122
Avslutta
Med heimel i konsesjonslova § 2 og 4, får KBH AS, orgnr. 987 965 479, konsesjon for erverv av bustadeigedom gnr. 244 bnr. 118 og 122 i på Nadlane. Konsesjonen vert gjeve på vilkår av at søkjar byggjer på eller sel eigendomane før 5.10.2021
Avslutta
11/17 16/01407
Søknad om konsesjon på fritidseigedom, gnr. 50 bnr. 191
Avslutta
Med heimel i konsesjonslova § 2 og 4, får Neelam Rani Verma Bhatia konsesjon for erverv av fritidseigedomen gnr. 50 bnr. 191 i Bavallen. Konsesjonen vert gjeve på vilkår av at søkjar byggjer på eller sel eigendomen før 10.9.2020.
Avslutta
10/17 16/01651
Produksjonstilskot i jordbruket august 2016. Klage på vedtak om avkorting av produksjonstilskot for føretaket Lars H. Mossefinn
Avslutta
Utval for nærings- og tiltaksarbeid (NTA) opprettheld sitt vedtak av 7.2.2017, sak 6/17. NTA kan ikkje sjå at det ligg føre moment i saka som tilseier ei endring av vedtaket. Klagen vert sendt til Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd
Avslutta
30.03.2017
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 20/17 17/00264
Grøftetrase for varmerøyr, HBio
Avslutta
Formannskap/plan og økonomi godkjenner omsøkt prosjekt i Vernesone 3/ Prestegardsmoen på følgjande vilkår
• Traseen skal tilpassast reguleringsplanen for Strandareal langs Vangsvatnet, planident 2010010.
• Grøftene bør planleggjast slik at torv som vert gravd bort, kan leggjast tilbake så snart arbeidet er ferdig for å få naturleg revegetering.
• Så lite som mogeleg av grøfta skal vera open samstundes.
• For å hindre at partiklar og bakteriar kan trengje direkte inn i grunnvatnet skal det leggjast anleggsduk i grøfta for å filtrere bort desse.
• Ved forventa nedbørsmengde på meir enn 30 mm/døgn skal det ikkje opnast nye deler av grøft.
• Maskinutstyr skal vera i god stand under arbeidet
• All påfylling av drivstoff og evt hydraulikkolje skal skje utanfor influensområdet til vassverket
• Det skal vera visuell kontroll under arbeidet for å kunna oppdaga lekkasjar frå maskinelt utstyr
• Det skal vera tilgang til oljeadsorberande stoff på anleggsstaden
• Det skal vera tilgang på oljeutskiljar, pumper og slangar til å pumpa ut evt forureining
• Før arbeidet tek til må det vera etablert to brønnar ca 10 m frå traseen. Brønnane skal liggja vest for brønnområdet. Desse skal prøvetakast før arbeidet tek til og dagleg medan arbeidet pågår. Brønnane skal vera 10 m djupe og av ein storleik som gjerast det er råd å pumpa ut vatn frå dei. Filter må vera frå 1 m under terreng til 10 m djup.
• Utstyr for feltanalyse av vassprøvar må vera tilgjengelig.
• Brønnar som vert etablerte skal overvakast permanent. Indikatorparameter for lekkasje er minimum måling av temperatur.

Sjølve byggesaka vert behandla delegert.
Avslutta
18/17 15/00575
Reguleringsendring Myrkdalen bygdasenter, planid 2014006,  - offentleg ettersyn
Avslutta
I medhald av plan og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 vedtek FPL å leggja detaljreguleringsplan for Myrkdalen bygdasenter (S3), planid 2014006 ut til offentleg ettersyn, slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale datert 16.03.17, signert HR Prosjekt AS.
Avslutta
16/17 16/02467
Klage på byggeløyve - Nytt bustadhus på gbnr 45/76 - Sivlevegen
Avslutta
1. Formannskap/plan- og økonomi vurderer klagene til å ha kome inn rettidig
Avslutta
2. Formannskap/plan- og økonomi kan ikkje sjå at klagen frå gnr./bnr. 45/160 inneheld nye moment, og stadfestar administrasjonen sitt byggeløyve av 05.01.17
Avslutta
3. Formannskap/plan- og økonomi kan ikkje sjå at klagen frå gnr./bnr. 45/81 inneheld nye moment, og stadfestar administrasjonen sitt byggeløyve av 05.01.17
Avslutta
4. Klagene vert sendt Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd.
Avslutta
15/17 17/00451
Endring av adressenamn frå Tjørnavegen til  Bonangergata
Avslutta
1. Formannskap/plan og økonomi (FPL) seier seg samd i forslag til endring av  adressenamn fra Tjørnavegen til Bonangergata, slik det går fram av kart dat.06.03.2017
Avslutta
2.Forslaget vert sendt til namnekonsulenten ved Universitetet i Bergen til uttale, og lagt ut til offentleg ettersyn med høve til fråsegn.
Avslutta
16.03.2017
Kommunestyret (KST) 19/17 15/02770
Søknad om fritak - Arne Fjose Sandberg
Avslutta
Arne Toivo Fjose Sandberg får fritak frå alle politiske verv for resten av valperioden.Som medlem i utval for miljø og kultur og Prestegardsmofondet vert May Røssland valt.Kjell Erik Ruud er flytta ut av kommunen og er då ikkje lenger valbar.I hans stad som vara for miljø og kultur og Prestegardsmofondet vert Einar Melve valt.
Avslutta
18/17 17/00288
Årmelding for kontrollutvalet i Voss kommune 2016
Avslutta
Kommunestyret godkjenner årsmelding 2016 for kontrollutvalet i Voss kommune.
Avslutta
17/17 15/01597
Selskapskontroll av Voss Engergi AS
Ikkje starta
På bakgrunn av gjennomført selskapskontroll av Voss Energi AS ber kommunestyret styret i VossEnergi AS syta for å:1. Innføre følgjande praksisar tilrådd av KS:•?Tilbod opplæring av styrerepresentantar•?Gjennomfører styreseminar med fokus på roller, ansvar og oppgåver
Ikkje starta
2. Utarbeide skriftlege rutinar for budsjettering og oppfølging av budsjett, som inkluderer retningslinerfor rapportering om avvik frå budsjett
Ikkje starta
3. Fornyar avtalen om langsiktige rammevilkår som utløp 31.12.2014. Samstundes er det viktig åvurdere nivået på utbytte i høve til planlagde investeringar og den økonomiske situasjonen iselskapet til ei kvar tid.
Ikkje starta
4. Å melde attende til kontrollutvalet innan 1.4.2017 kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opptilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret foriverksettinga.
Ikkje starta
16/17 16/02505
Uttale til "småkraftpakke Voss" 2016
Avslutta
1. Voss kommune vil ikkje tilrå at det blir gjeve konsesjon til bygging av Urdlandselvi kraftverk sjølv om kraftstasjonen vert flytta oppstraums fylkesveg 307, jf. saksutgreiinga.
Avslutta
2. Voss kommune vil tilrå at det blir gjeve konsesjon til bygging av Storagroe kraftverk dersom dei avbøtande tiltaka vert gjennomført som planlagt. Spesielt må utbyggjar sikra at fossefiltlaven framleis vil kunne leve langs elva.
Avslutta
3. Voss kommune vil rå ifrå at det blir gjeve konsesjon til bygging av Haugamoen kraftverk pga. at elva, fossen og elvejuvet i dag står fram som relativt urørt. Området har stor verdi for friluftslivet og ei utbygging vil redusere opplevingsverdiane i området. Ei utbygging vil kunne verke negativt på det biologiske mangfaldet i elvejuvet der kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt.
Avslutta
4. Voss kommune vil rå ifrå at det blir gjeve konsesjon til bygging av Togrovi kraftverk pga. området sine natur- og friluftslivkvalitetar og uvisse knytt til tiltaket sine konsekvensar for naturtypane «bekkekløft og foss-eng» og raudlista artar knytt til desse naturtypane.
Avslutta
5. Voss kommune vil tilrå at det blir gjeve konsesjon til bygging av Bjørndalen kraftverk dersom kraftstasjonen vert flytta opp over anleggsvegen til Volavatn.
Avslutta
6. Voss kommune vil tilrå at det blir gjeve konsesjon til bygging av Tverrelvi kraftverk
Avslutta
7. Voss kommune vil tilrå at det blir gjeve konsesjon til bygging av Kleivelvi kraftverk.
Avslutta
8. For alle anlegga legg kommunen til grunn at avbøtande tiltak vert gjennomført som omtala i søknadane. Revegetering etter anleggsarbeidet bør ta utgangspunkt i stadeigen vegetasjon. Det bør monterast reirkasser for fossekall i samråd med biolog. For å unngå direkte avrenning frå boremassar og sprengstein til elva bør det etablerast eit sedimenteringsbasseng i anleggsperioden. Alt avfall frå anlegget må fjernast og leverast godkjent avfallsmottak etter anleggsperioden er over
Avslutta
15/17 15/03551
Avfallsmottak Bjørkemoen
Avslutta
1. I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjenner kommunestyret privat detaljreguleringsplan for Avfallsmottak på Bjørkemoen IHM, plan-id 2014008, slik det går fram av plankart, reguleringsføresegner og planomtale, sist revidert 11.01.2017. Plandokument er signert Rambøll as, v/Espen M. Drange og Kristian Ramstad Johansen.
Avslutta
2. Detaljreguleringsplan for Avfallsmottak på Bjørkemoen IHM, plan-id 2014008 skal erstatte tidlegare vedteken plan for området.
Avslutta
14/17 16/01700
Døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp, vertskommuneavtale med Vaksdal
Avslutta
Voss kommune godkjenner vertskommuneavtale med Vaksdal kommune om ansvar for øyeblikkeleg hjelp (ØH) tilbod, døgnopphald. Vertskommuneavtalen gjeld frå 1.4.2017 og kan seiast opp skrifteleg med eitt års oppseiingsfrist.
Avslutta
13/17 16/02289
Delegeringsreglement for Voss kommune oppfølging av sak 81/16
Avslutta
1. Delegeringsreglement for Voss kommune av 20.6.2013 KST sak 57/13 vert godkjent slik det ligg føre i vedlegg.
Avslutta
2. Endra punkt D ved at siste avsnitt blir sletta og nytt punkt E under I GENERELLE REGLAR er lagt inn i reglementet; a) «Kommunestyret skal i starten av kvart møte sette av tid til informasjon frå rådmannen om aktuelle saker og/eller om tenester i kommunen, «Rådmannen sin time»». b) «Politiske hovudutval skal i starten av kvart møte sette av tid til informasjon frå administrasjonen om aktuelle saker innan ansvarsområdet til utvalet.»
Avslutta
3. Delegeringsreglementet er gjeldande for Voss kommune fram til 31.12.2019
Avslutta
09.03.2017
Miljø og kulturutvalet (MKU) 10/17 17/00292
Rullering av energi og klimaplanen
Pågåande
Fylgjande vert valde:1. Arne Mosefinn2. Fredrik FjoseVara: Daniel Mosefinn
Avslutta
9/17 17/00253
Framlegg til klimatiltak 2017
Avslutta
Klimamidlane i 2017 vert brukt i samsvar med budsjettforslaget med følgjande endring:Tilskot piggfrie dekk vert auka med kr 25000, kr 2000 pr sett. Konsulent til rullering av klima og miljøplan vert redusert med kr 25000.
Avslutta
8/17 15/01248
Uttale til forslag om nytt regelverk om vannscooter
Avslutta
Voss kommune ser ikkje på vannscooter som eit nyttefartøy og ynskjer ikkje at det nasjonale regelverket vert endra som foreslått. Bruken av vannscooter medfører støy og uroing av natur og andre sine naturopplevingar og bruken bør derfor avgrensast -og ikkje aukast.
Avslutta
7/17 17/00409
Vegfond 2017. prioritering av midlar
Avslutta
Vegfond 2017 vert nytta i tråd med vedlagt prioriteringsliste
Pågåande
6/17 17/00074
Løyve til å nytta snøscooter under "Hardinglaup Øystese - Voss" 2017
Avslutta
1. Voss kommune gjev Bygdagnist AS løyve til å nytta inntil seks snøscooterar i beredskapssituasjon under «Hardinglaup Øystese-Voss» den 1. april 2017. Løyvet gjeld køyring frå grensa mot Kvam herad og fram til Hindartveit, jmf. kartskisse.
2. Voss kommune gjev Bygdagnist AS løyve til å nytta inntil to snøscooter ein dag i veke 12 eller 13 for å gjera vurderingar av føre og terreng i forkant av løpet.
3. Det vert sett fylgjande vilkår:
- Køyringa må avgrensast til naudsynt transport/beredskap.
- Reinsdyr i området må ikkje uroast.
Avslutta
5/17 16/02623
Løyve til å nytta prepareringsmaskin og snøscooter i samband med arrangement i Vådalsbotn
Avslutta
1. Voss Resort Fjellheisar får løyve til å nytta prepareringsmaskin og snøscooter for transport av skikøyrarar og utstyr under Norges Cup i frikøyring i Vådalsbotn, jf. kartskisse.2. Løyvet gjeld 12. april med reservedag 13. april 2017.3. Det vert sett fylgjande vilkår:- Køyringa må avgrensast til naudsynt transport.
Avslutta
4/17 15/01142
Plassering av monumentet ridande Vossabrudlaup - ny vurdering av saka
Pågåande
1. Plassering av monumentet vert som vedteke i sak 42/16.2. Monumentet vert sett opp med den omramming det har no, men med eit trappetrinn.Området rundt vert tilrettelagt med hellelegging og beplantning.Baksida skal løysast utan jordfylling.3. Kostnadane med flytting er knutepunktet sitt ansvar.
Pågåande
3/17 16/00840
Rammeplan for kulturskulen
Avslutta
«Rammeplan for kulturskolen. Mangfald og fordjuping», utarbeida av Norsk Kulturskuleråd, vert vedteken innført og vert lagt til grunn for vidare drift og utvikling av Voss kulturskule.
Avslutta
2/17 17/00011
Årsmelding brannvernet for 2016
Avslutta
Voss kommune godkjenner årsmelding slik framlagt av brannsjefen i internt notat datert 04.01.17
Avslutta
02.03.2017
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 13/17 17/00192
Vetleflaten omsorgstun - oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan, planid 2017003
Avslutta
Med heimel i plan og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 vedtek FPL oppstart av offentleg detaljreguleringsplan for Vetleflaten omsorgstun, planid 2017003.
Avslutta
10/17 15/02770
Val av vara til sakkyndig nemnd
Avslutta
Som vara til sakkyndig nemnd vart valt: Knut Kvissel
Avslutta
16.02.2016
Kommunestyret (KST) 12/17 15/02770
Val av nemnder og utval
Avslutta
Som medlem, i staden for Synnøve Bjørgum, i arbeidsgruppa som skal sjå på reglementa for politiske utval og folkevaldreglementet vert valt: Anita Jordalen.Som vara for Sigbjørn Hauge i valstyret, medan Synnøve Bjørgum har permisjon, vert valt: Liv Spilde.
Som vara til Voss Idrettshall vert valt – Amalie Gulbrandsøy
Som vara til forliksrådet vert valt – Arne Mosefinn
Val av 2 medlemmar og 2 vara til Stiftinga for garden Hustveit (vert valt for 2 år)
Medlem Vara
Åse Steen Olsen Lillian Rogne
Stein Helge Mandelid Daniel Mossefinn
Avslutta
11/17 15/02770
Søknad om permisjon
Avslutta
Synnøve Bjørgum får permisjon frå sine politiske verv i perioden 01.02.2017-01.11.2017. Vararepresentantane går inn i hennar verv i fritaksperioden.
Avslutta
10/17 16/01552
Drift av VossabadetNytt kommunalt føretak. Vedtekter for Vossabadet KF
Avslutta
1. Det vert oppretta eit nytt kommunalt føretak, Vossabadet KF, til drift av Vossabadet.2. Vedtekter for Vossabadet KF, datert 05.09.2016, med endring vart vedteke.(§ 5 – «og dagleg leiar» går ut)3. Honorar til styret: Leiar kr. 60.000,-, nestleiar 30.000,- og styremedlem kr. 20.000,- pr. år. Møtande vara kr. 1 000,- pr. møte.
Avslutta
9/17 16/00466
Tenesteanalyse av Introduksjonsprogrammet i Voss kommune
Avslutta
Tenesteanalysa av Introduksjonsprogrammet i Voss kommune vert teken til orientering
Avslutta
8/17 16/02365
Uttale til planar om ny 132kV kraftleidning til Myrkdalen
Avslutta
Voss kommune viser til at energi-kapasiteten til Myrkdalen må aukast slik at den planlagde utviklinga i området kan halde fram.
Den nye kraftlina er planlagt i ulike alternativ. Etter ei samla vurdering ( jf. saksutgreiinga) vil Voss kommune tilrå at
 alt 2B vert valt på strekninga forbi kulturlandskapet på Ulvund og
 Kraftlinja vert lagt i kabelgrøft frå Kjønnagard til Osa neset over dyrka mark i tråd med vedtaket frå formannskapet og grunneigar si tilbakemelding. Dette vil skåna den sårbare faunaen i lia. Deretter går linja i luftspenn på sørsida nedover Vinjadalen til planlagt kryssing av forslag 2A1 nær kraftstasjonen.
Avslutta
7/17 17/00068
Turistinformasjon - Fornying av avtale mellom Destinasjon Voss AS og Voss kommune
Avslutta
Kommunestyret godkjenner framlegg til avtale mellom Destinasjon Voss AS og Voss kommune vedkommande drift av nettportalen www.visitvoss.no og turistinformasjon for åra 2017 til 2021.
Avslutta
6/17 15/03256
Godkjenning av finansieringsavtale Voss Gondol
Avslutta
Kommunestyret godkjenner framlegg til avtale mellom Voss Gondol AS og Voss kommune som regulerer utbetaling av 20 mill. kr i lån og tilskot, tilbakebetaling av 15 mill. kr i lån og andre forretningsmessige tilhøve knytt til etablering av ny gondolbane på Voss.
Avslutta
5/17 16/02508
Kommunal garanti - Voss Parkering AS
Pågåande
Voss kommune garanterer med sjølvskuldnargaranti for lån på kr. 72 600 000 som Voss parkering As har teke opp i samband med bygging av parkeringshuset Vossapark..
Garantien gjeld for lånet sin hovudstol maks kr. 66 000 000 med tillegg av 10% til ein kvar tid sin gjeldande hovudstol til dekning av eventuelle renter og omkostningar.
Kommunen sitt maksimale garantiansvar kan ikkje overstiga kr. 66 000 000 + 10%.
19
Garantiansvaret vert redusert i takt med nedbetalinga på lånet og opphøyrer etter 25 år med tillegg av inntil 2 år. Garantitida opphøyrer 30.06.2044. jf garantiforskrifta § 3.
Det er ein føresetnad at Voss kommune skal ha pant i eigedomen
Ikkje starta
4/17 16/02542
Mellombels lokale ved Palmafossen skule frå 15.8.2017
Avslutta
1. Modullbygg for to klasserom m/ tilhøyrande grupperom blir etablert ved Palmafossen skule frå og med skulestart august 20172. Kostnadane blir dekka av disposisjonsfond som då blir redusert til 6,5 mill.3. Varig løysing blir å kome attende til i samband med økonomiplanen 2018-2021
Avslutta
3/17 16/02514
Søknad om fritak etter § 7a og § 7b for 2017
Pågåande
Skulestad barnehage SA, Mønshaugen barnehage SA, og stiftinga Rogne barnehage oppfyller vilkår for fritak for eigedomsskatt etter § 7a.Sundve Fus barnehage AS og Læringsverkstedet AS oppfyller ikkje vilkår for fritak etter § 7a.Gnr. 175 bnr. 36 får fritak etter § 7a i eigedomsskattelova.»
Ikkje starta
2/17 15/01686
Kommunesamanslåing - etablering av mellombels fellesnemnd
Pågåande
1. Voss kommune vedtek å etablera ei førebuande fellesnemnd som skal starte arbeidet med samanslåing av kommunane Granvin og Voss. Førebuande fellesnemnd sin funksjonstid er fram til fellesnemnd etter Inndelingslova § 26 blir sett ned.
2. Førebuande fellesnemnd får fylgjande mandat.
1. Mellombels fellesnemnd si oppgåve er å førebu, samordne og gjennomføre arbeidet med å etablere og byggje «nye» Voss kommune. Dette inneber:
14
i. Vere prosjekteigar for samanslåingsprosjektet. Vedta prosjektplan, prosjektorganisasjon, framdriftsplan og prosjektbudsjett.
ii. Førebu tilsetting av prosjektleiar/prosjektmedarbeidar.
iii. Førebu arbeid med økonomiplan, arealplanlegging og budsjett for det første driftsåret etter kommunesamanslåinga.
2. Nemnda har ansvar for å utarbeide visjon, verdiar og symbol. Fellesnemnda skal etterspørje og fylgje opp juridiske og prinsipielle tilhøve knytt til samanslåingsprosessen, og etterspørja og kontrollera at avtalar og reglar i høve tilsette sin rett til medverknad blir ivareteke.
3. Utarbeida plan for informasjon og involvering, og oppfylging av denne.
4. Utarbeide plan for kulturbygging.
5. Dersom einskilde saker som vedkjem samanslåingsprosessen er av ein slik art at dei må handsamast i ein eller begge kommunestyra/heradsstyra har fellesnemnda innstillingsrett til begge.
6. Fellesnemnda kan gje politiske arbeidsutval og administrasjonen fullmakter til å gjere vedtak i einskildsaker eller i saker av ikkje prinsipiell karakter.
7. Fellesnmenda må fastsetja møtegodtgjersle, og reglement for nemnda sitt arbeid.
8. Rådmennene/prosjektleiar har møte og talerett i fellesnemnda.
9. Til grunn for fellesnemndas arbeid ligger Intensjonsavtalen mellom Granvin og Voss fra 2016.
3. Det blir sett ned ei numerisk varaliste for begge kommunane til mellombels fellesnemnd.
4. Voss kommune vel fylgjande representantar til mellombels fellesnemnd:
Representantar
1. Hans Erik Ringkjøb
2. Sigbjørn Hauge
3. Bjørg Djukastein
4. Jorunn Ytrefjord
5. Knut Kvissel
Varaliste
6. Arne Mosefinn
7. Anita Jordalen
8. Sveinung Klyve
9. Iril Schau Johansen
10. Daniel Mossefinn
Avslutta
1/17 15/00514
Flaumdempande tiltak i Vossavassdraget
Pågåande
1.Voss kommunestyre viser til studiet og utgreiinga av ulike flaumdempande tiltak i Vossavassdraget og ynskjer at NVE føretek ei nærare utgreiing og kvalitetssikring av dei mest aktuelle flaumdempande tiltaka.
2. Det vert vidare vist til brev frå NVE datert 14.februar og seinare presisering på epost og legg til grunn at utgreiingsarbeidet vert ferdig innan midten av mars 2018.
3. Utifrå den informasjon som føreligg ynskjer Voss kommune at NVE mellom anna undersøkjer nærare flaumtiltak oppstraums Vangsvatnet, samt at ein ser nærare på alternativet med ein bypass-tunell med inntak ved både Palmafossen- og Rognsfossen kraftverk med utløp i Vangsvatnet. Dette tiltaket må inkludera flaumtunellar nedstraums Vangsvatnet.
11
4. Nærare kostnadsvurdering, samfunnsøkonomiske konsekvensar og mogleg finansiering må vera ein del av utgreiingsarbeidet.
5. Voss kommune meiner at det må etablerast eit nasjonalt fond for klimatilpassing som kan hjelpa kommunar som får store utfordringar grunna dei klimaendringane me står framfor.
6. Finansiering av flaumtiltaka vert å koma tilbake til i eiga sak, så snart Voss kommune og NVE har konkludert i val av tiltak.
7. Voss kommune ber om at planlagde tiltak for flaumvern på Evanger og ved Elvegata må gjennomførast snarast mogleg og det same gjeld andre tiltak som kan gjennomførast i påventa av eit varig flaumvern for Vossavassdraget.
8. NVE skal i sine vurderingar også sjå på verknaden av flaum i Bolstadfjorden og vidare ut forbi Straume i Vaksdal kommune samt korleis tiltak og kan betra vasskvaliteten i fjorden.
9. For Voss kommune vert FPL styringsgruppe for arbeidet med NVE. Hans-Erik Ringkjøb, Sigbjørn Hauge, Arnfinn Gjerdåker og Iril Schau Johansen vert arbeidsgruppe i lag med representantar frå administrasjonen, og møter i fellesmøte mellom kommunen og NVE.
Pågåande
13.02.2017
Administrasjonsutvalet (ADM)              
13.02.2017
Arbeidsmiljøutvalet (AMU)              
07.02.2017
Næring og tiltaksutvalet (NTA) 8/17 17/00050
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom gbnr. 125/1 Davidhaugen gard - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13 jfr Fvl § 13.1
Avslutta
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1, 9 og 11 konsesjon til Kjersti Sæve Nesset på gnr 125 bnr 1 Davidhaug på Urdland. Konsesjonen er på vilkår av at ho buset seg på gardsbruket innan 1. mars 2022, og bur der i minst 5 år. Dersom søkjar ikkje har flytta til eigedomen innan denne fristen, må det føreligge ny konsesjonssøknad, der livssituasjon og tilhøva vert vurdert på nytt.
Avslutta
7/17 17/00032
Søknad om konsesjon, gnr. 142 bnr. 15411
Avslutta
Med heimel i konsesjonslova § 2 og 4, får Arild Klemp og Nina Helene J. Klemp konsesjon for erverv av fritidseigedomen gnr. 142 bnr. 154 i Groadalen på Reimegrend. Konsesjonen vert gjeve på vilkår av at søkjar byggjer på eller sel eigendomen før 4.7.2021.
Avslutta
6/17 16/02497
Søknad om konsesjon Geitåni Kraftverk på gbnr 361/1 mfl - fallrettar
Avslutta
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1,2,3 og 9 konsesjon tilGeitåni Kraft AS for bortleige av fallrettar og bruksrettar på grunneigedomane gnr/bnr 361/1, 361/2, 361/3, 361/4, 361/6, 363/1, 363/2, 365/1 og 365/2, for å kunne utnytte fallet i Geitåni mellom kote 305 til kote 26, i samsvar med Avtale mellom Geitåni Kraftverk AS og grunneigarane, underteikna 30.11.2015. Avtalen gjeld for 40 år.
Avslutta
5/17 16/01651
Vurdering avkorting produksjonstilskot august 2016. Søkjar Lars H. Mossefinn
Avslutta
Med heimel i forskrift om produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket (pt), godkjenner Voss kommune søknad om produksjonstilskot for føretaket Lars H. Mossefinn org. nr. 981904753, for søknadsomgangen august 2016 med avkorting av tilskotet med kr 10 000. Avkortinga er gjort med heimel i § 11 i forskrift om produksjonstilskot på grunn av utslepp av organisk gjødsel, jamfør §§ 38 til 40 i Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forureiningsloven).
Avslutta
4/17 16/01651
Vurdering avkorting produksjonstilskot august 2016. Søkjar JanErik Skutle
Avslutta
Med heimel i forskrift om produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket (pt), godkjenner Voss kommune søknad om produksjonstilskot for føretaket Jan Erik Skutle org. nr. 980486303, for søknadsomgangen august 2016 med avkorting av tilskotet med kr 10 000. Avkortinga er gjort med heimel i § 11 i forskrift om produksjonstilskot på grunn av brot mot spreiefrist for spreiing av husdyrgjødsel, jamfør § 23 i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.
Avslutta
3/17 16/01651
Vurdering avkorting produksjonstilskot august 2016. Søkjar Tjukkebygda samdrift DA
Avslutta
Med heimel i forskrift om produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket (pt), godkjenner Voss kommune søknad om produksjonstilskot for føretaket Tjukkebygda samdrift org. nr. 985081271, for søknadsomgangen august 2016 med avkorting av tilskotet med kr 5 000. Avkortinga er gjort med heimel i § 11 i forskrift om produksjonstilskot på grunn av brot mot spreiefrist for spreiing av husdyrgjødsel, jamfør § 23 i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.
Avslutta
2/17 16/01410
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom, gnr/bnr 50/177
Avslutta
Med heimel i konsesjonslovens § 2 og 4, får Pooja Parashar konsesjon for erverv av fritidseigedomen gnr. 50 bnr. 177 i Bavallen. Konsesjonen vert gjeve på vilkår av at søkjar byggjer på eller sel eigendomen før 20.7.2018
Avslutta
1/17 16/01404
Søknad om konsesjon, gnr. 141 bnr. 107 og 108
Avslutta
Med heimel i konsesjonslova § 2 og 4, får Geir Michael Reed Skagen konsesjon for erverv av fritidseigedomen gnr. 141 bnr. 107 og 108 i Groadalen på Reimegrend. Konsesjonen vert gjeve på vilkår av at søkjar byggjer på eller sel eigendomane før 28.2.2021.
Avslutta
02.02.2017
Levekårsutvalet (LEV) 7/17 17/00097
Sosialhjelpssatsar til barnefamiliar/barn og barnetrygd
Pågåande
1. Utval for levekår vedtek at barnetrygd er inkludert i utbetaling av økonomisk sosialhjelp som no. 2. Å halda barnetrygda utanom sosialhjelpssatsar vert vurdert i økonomiplansamanheng
Avslutta
6/17 17/00094
Namn på skule på Vossestrand
Avslutta
Vossestrand barne- og ungdomsskule blir nytt namn på skulen på Vossestrand.
Avslutta
02.02.2017
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 9/17 17/00150
Sentralidrettsanlegget - oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan - planid 2017002
Avslutta
1. Med heimel i plan og bygningslova § 12-3 vedtek FPL oppstart av offentlegdetaljreguleringsplan for sentralidrettsanlegget, planid 2017002.2. Konto 25116625 - Bundne fond Reguleringsplan Nyre - sum kr 438 345, vert omdisponert til Detaljreguleringsplan Sentralidrettsanlegget – planid 2017002.
Avslutta
8/17 15/02056
Detaljreguleringsplan Uttrågata 42- Planid 20150071.gongs handsaming
Avslutta
1. I medhald av plan og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 vedtek FPL å leggja detaljreguleringsplan for Uttrågata 42, planid 2015007 ut til offentleg ettersyn, slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale, datert 25.01.2017, signert Bruket arkitektur AS.
2. Prosjektet skal illustrerast med fleire 3D illustrasjonar før 2.gongs handsaming
3. Det skal gjennomførast ope møte for god medverknad i høyringsperioden.
4. Nytt vegnamn i området vert føreslege til Banegata. Namneforslaga vert utlagt til offentleg ettersyn og sendt namnekonsulenten ved Universitetet i Bergen til uttale.
Avslutta
7/17 16/00009
Detaljreguleringsplan for Voss klatrepark, Åsbrekkegjelet, planid 2016001 - offentleg ettersyn
Avslutta
1. I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 vedtek FPL at privat detaljreguleringsplan for Voss klatrepark, Åsbrekkegjelet, planid 2016001 slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale datert 18.01.17, signert Nordplan AS, vert lagt ut til offentleg ettersyn.2. Nytt vegnamn i området vert føreslege til Åsbrekkevegen. Namneforslaget vert utlagt til offentleg ettersyn og sendt namnekonsulenten ved Universitetet i Bergen til uttale.
Avslutta
6/17 16/01163
Klage på vedtak - Oppretting av grunneigedom frå gbnr 49/3243. gongs handsaming
Avslutta
1. Formannskap/plan økonomi tek ikkje klagen til fylgje, og stadfestar vedtak om avslag på søknad om dispensasjon og frådeling motteken 18.05.2016.2. Saka vert sendt til Fylkesmannen for endeleg avgjerd.
Avslutta
5/17 15/03542
Klage på avvisning av klage - Fundament til gondolbane - Gnr./bnr. 44/29
Avslutta
1. Formannskap/plan og økonomi stadfestar administrasjonen sitt avvisingsvedtak av 06.01.17. Klage datert 10.01.17 vert ikkje teken til følgje.2. Saka vert sendt Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd
Avslutta
05.01.2017
Miljø og kulturutvalet (MKU) 1/17 16/01417
Prioritering av spelemidlar 2017
Avslutta
Utval for miljø og kultur tilrår følgjande prioriteringsliste for spelemidlar 2017:
Ordinære anlegg:
Søknad
Anleggsnr
Anleggseining
Søkjar
Søknadssum
Prioritet
Finfeltbane på Øvre Skjerve
1235011801
Skjerve skytebane, finfelt
Voss Skyttarlag
805 000
1
Snøproduksjon Slopestyle
1235012418
Myrkdalen freestyleanlegg, slopestyle-bakke
Myrkdalen freestyle-anlegg AS
700 000
2
Snøproduksjon Skitrekktrace
1235012402
Myrkdalen skitrekk
Myrkdalen freestyle-anlegg AS
700 000
3
Snøproduksjon Storslalombakke
1235012410
Myrkdalen freestyleanlegg, storslalombakke
Myrkdalen freestyle-anlegg AS
700 000
4
Snøproduksjon dam og grøfter
1235010707
Voss Ski- og Tursenter, start- og målområde
Voss Ski og tursenter AS
1 000 000
5
Snøproduksjon Voss Ski og tursenter-utstyr
1235010707
Voss Ski- og Tursenter, start- og målområde
Voss Ski og tursenter AS
628 000
6
8
Elektroniske blinkar
1235010704
Voss Ski- og Tursenter skiskytterstadion
Voss Ski og tursenter AS
300 000
7
Omlegging til kunstgras
1235000103
Prestegardsmoen Sentralidretts-anlegg, Olabanen
Voss Fotball as
2 500 000
8
Klubbhus IL Ørnar
1235001806
Idrettshus IL Ørnar, klubbhus
Ørnar IL
867 000
9
IL Ørnar, garderobeanlegg
1235001807
Idrettshus IL Ørnar, garderobeanlegg
Ørnar IL
802 000
10
IL Ørnar, Lagerbygg
1235001808
Idrettshus IL Ørnar, lagerbygg
Ørnar IL
376 000
11
Kunstgras Palmafossen idr.pl.
1235000401
Palmafossen idrettsplass, kunstgrasbane
IL Viljar
1 920 000
12
Rehabilitering av kunstgrasbane
1235000110
Prestegardsmoen kunstgrasbane
Voss Fotball as
1 000 000
13
innesvingen
1235010405
Innesvingen Golfsimulator
Voss golfbaner a/s
306 000
14
Kunstgras på Sundve idrettsplass. Seimenbanen
1235000701
Sundve idrettsplass, kunstgras
Eldar IL
2 406 000
15
Lys i Kulekøyrings-bakke
1235012401
Myrkdalen kulebakken
Myrkdalen freestyle-anlegg AS
700 000
16
Lys i Skicross-bakke
1235012412
Myrkdalen freestyleanlegg, ski-cross
Myrkdalen freestyle-anlegg AS
700 000
17
Lys i Storslalom-bakke
1235012410
Myrkdalen freestyleanlegg, storslalombakke
Myrkdalen freestyle-anlegg AS
700 000
18
Hordaland Fylkeskommune
1235008503
Nye Voss vidaregåande skule idrettshall
Hordaland fylkes-kommune
5 000 000
19
Rehabilitering sportsgolv Voss idrettshall
1235000201
Voss idrottshall
Voss kommune
500 000
20
Leirduebane Skjervet
1235011812
Leirduebane Skjerve
Voss jeger og fiskarlag
946 000
21
Elgbane Skjerve
1235011813
Elgbane Skjerve
Voss jeger og fiskarlag
268 000
22
Lagerbygg
1235010720
Lagerbygg Voss ski- og tursenter
Voss Ski og tursenter AS
900 000
23
Voss vgs - Idrettshall
1235008503
Nye Voss vidaregåande skule idrettshall
Hordaland fylkes-kommune
10 000 000
24
Voss Gymnas - Basishall
1235002804
Nye Voss gymnas basishall
Hordaland fylkes-kommune
4 000 000
25
Ekstra garderober i idrettshall Nye Voss Gymnas
1235002803
Nye Voss Gymnas idrettshall
Hordaland fylkes-kommune
1 000 000
26
Turløype Herresåsen -Skutlesmarki del 1
1235010718
Turløype Herresåsen - Skutlesmarki del 1
Voss Ski og tursenter AS
1 000 000
27
9
Turløype Herresåsen – Skutlesmarki del 2
1235010719
Turløype Herresåsen - Skutlesmarki del 2
Voss Ski og tursenter AS
1 000 000
28
Vossabadet konkurranse-basseng
1235014101
Vossabadet konkurranse-basseng
Voss kommune
21 000 000
29
Opplærings-basseng Vossabadet
1235014102
Vossabadet opplærings-basseng
Voss kommune
4 200 000
30
Stupebasseng Vossabadet
1235014103
Vossabadet stupebasseng
Voss kommune
7 000 000
31
Vossabadet overvakings-utstyr
1235014101
Vossabadet konkurranse-basseng
Voss kommune
700 000
32
Sosiale rom Vossabadet
1235014101
Vossabadet konkurranse-basseng
Voss kommune
500 000
33
Nærmiljøanlegg:
Søknad
Anleggsnr
Anleggseining
Søkjar
Søknadssum
Prioritet
Kunstgrasbane 1 15 x 30 m Vangen skule
1235002702
Vangen skule, ballbane med kunstgras 1
Voss kommune
217 000
1
Kunsgrasbane 2 15 x 30 m Vangen skule
1235002705
Vangen skule, ballbane med kunstgras 2
Voss kommune
217 000
2
Ballbane Vangen skule med basket
1235002703
Vangen skule, ballbane
Voss kommune
165 000
3
Ulike aktivitetsanlegg Vangen skule
1235002704
Vangen skule, aktivitetsanlegg
Voss kommune
287 000
4
Tilrettelegging av sti til Sivlesfossen
1235009002
Sti og utsiktspunkt Sivlesfossen
Voss kommune
285 000
5
Ballbane Nye Lundhaugen barnehage
1235013901
Ballbane Nye Lundhaugen barnehage
Voss kommune
300 000
6
Pumptrack ved Voss aktivtetspark
1235014001
Pumptrack Voss aktivitetspark
Voss kommune
300 000
7
Rehabilitering av Sundve ballbinge
1235000704
Sundve ballbinge
Eldar IL
195 000
8
I oversendinga til HFK skal fråsegna frå Voss Idrottsråd om mål for tildeling av spelemidlar til Voss kommune fylgja med
[Lagre]
Avslutta
05.01.2017
Levekårsutvalet (LEV) 5/17 16/02421
Disponering driftstilskot fysioterapeut / vakante midlar
Pågåande
Voss kommune omdisponerer driftstilskotet privatpraktiserande fysioterapeut til ein fastløna kommunal fysioterapeutstilling. Stillinga vert framleis knytt til barn og unge.
Ikkje starta
4/17 16/002387
Drift av velferdssentralen
Pågåande
Stiftelsen Sosialbygget tek over ansvaret for drift av Velferdssentralen frå 01.01.2017
Stiftelsen Sosialbygget tek over ansvaret for drift av Velferdssentralen frå 01.01.2017
1 Føresetnaden er at Stiftelsen Sosialbygget;
a. følgjer opp målsettinga om å sikre gode tilbod til heimebuande eldre og menneske med nedsett funksjonsevne, minst på same nivå som i dag
b. Tek over arbeidsgjevaransvaret for kommunalt tilsett personell på same vilkår som i dag.
c. Får alle inntekter frå matserveringa og utleige av lokala
d. Får høve til å justere utleigeprisane for leige av lokala
2 Gjensidig oppseiingsfrist, 2 år.
e. Ved eventuell oppseiing må kommunen ta over same tal personell knytt til drift av Velferdssentralen som ved avtaleinngåinga, og akseptere avrekning av «tyngre» investeringar som vert gjennomført i lokala.
Avslutta
2/17 16/00164
Høyring - rammeplan for barnehagen sitt innhald og oppgåver
Avslutta
Vedlagt høyringsfråsegn om ny rammeplan for barnehage blir send til kunnskapsdepartementet. Endring/tillegg skal innarbeidast i teksten
Avslutta
1/17 16/02491
Framtidig drift eller avvikling av Voss leirskul
Avslutta
Voss leirskule blir overført til private eigarar.
Avslutta
22.12.2016
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 99/16 16/02535
Prinsipp for sal/avhending av kommunal eigedom
Forseinka
Eigedomane vert overdrege vederlagsfritt til lag/organisasjon mot at dei dekker alle kostnader knytt til overdraginga inkl. takst. Skøyte skal innehalda vilkår knytt til bruk og vidaresal.Dersom det ikkje er interesse for å overta eigedomen, skal denne kunne omregulerast og lysast ut for sal på den opne marknaden.Kvar skule må behandlas enkeltvis i eigne saker
Pågåande med avvik
97/16 15/02683
Detaljreguleringsplan S1 Myrkdalen-endring planid. 20150091.gongs handsaming
Avslutta
1. I medhald av Plan og bygningslova § 12-11 vedtek FPL at privat detaljreguleringsplan for Myrkdalen fjellandsby (S1,P3-P5,G og SKI) P-id 2015009, slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale datert 13.12.2016 signert Mad arkitekter as, vert lagt ut til offentleg ettersyn.
2. Nye vegnamn i området vert føreslege til Torggata, Bakkegata, Botnagata, Kilegata og Myrkdalsgata. Namneforslaga vert utlagt til offentleg ettersyn og sendt namnekonsulenten ved Universitetet i Bergen til uttale. Avslutta
96/16 15/00613
Detaljreguleringsplan for stein- og masseuttak på Møn, planid 2006005, - offentleg ettersyn
Avslutta
1. I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 vedtek formannskap, plan og økonomi at detaljreguleringsplan for Møn - stein og masseuttak, planid 2006005 slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale datert 8.11.16 signert Arkitektbruket ans, vert lagt ut til offentleg ettersyn..
2. Det vert foreslått at eit nytt punkt 10.2 vert innarbeidd i føresegnene før 2. gongs behandling av planforslaget:
10.2 Utover dei vanlege driftstidene kan det unntaksvis opnast for støyande aktivitet i kortare periodar.
Før ei slik ekstraordinær hending skal naboar og eventuelt andre berørte varslast i tråd med retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012), via SMS eller på annan tenleg måte.
Varslinga skal innehalde:
 kva som skal gjerast og kvifor dette er naudsynt
 stipulert tidsrom for det forventa arbeidet, både i tal dagar og når det gjeld tid på døgnet arbeidet vil føregå
 kontaktinformasjon til aktuelle ansvarlege for gjennomføring av arbeidet
3. Det vert varsla oppstart av arbeidet med ein utbyggingsavtale mellom Voss kommune og tiltakshavar Knut A. Møen.
4. Nytt vegnamn i området vert føreslege til Mønsberget (driftsveg 1 til 5). Namneforslaget vert utlagt til offentleg ettersyn og sendt namnekonsulenten ved Universitetet i Bergen til uttale
Avslutta
95/16 16/01515
Klage på byggeløyve - Tilbygg - fritidsbustad på gbnr. 151/109 Kleivavegen 394
Avslutta
1. Formannskap/plan og økonomi tek klagen frå nabo på gnr/bnr 151/115 til fylgje og opphevar vedtak om endra byggeløyve datert 30.08.2016.2. Formannskap/plan og økonomi kan ikkje sjå at tiltaket er i tråd med plan og søknaden vert avslått.
Avslutta
15.12.2016
Kommunestyret (KST) 84/16 15/02798
Voss Tisafri
Pågåande
VedtakUttale:Voss – ein TISA-fri kommuneTil vanleg får kommunane høve til å uttala seg gjennom høyringar i viktige saker. Det ser ikkje ut til at regjeringa legg opp til høyring før TISA-avtalen blir lagt fram for Stortinget.
. Kommunestyret i Voss kommune ønskjer at det vert gjennomført ei konsekvensutgreiing, Norsk offentlig utredning(NOU), med påfølgjande høyring, i likskap med andre saker som vil medføra at Noreg gir avkall på sin sjølvråderett.
I fråvær av ein slik prosess har kommunestyret på eige initiativ vedteke følgjande uttale:
38
Voss kommune kunngjer seg som TISA-fri kommune dersom ikkje følgjande føresetnader vert oppfylt:
- Kommunane må sikrast full handlefridom også i framtida med omsyn til organisering og gjennomføring av det offentlege tilbodet av tenester til innbyggarane. Det må mellom anna omfatta: vatn- og energiforsyning, renovasjon og avløp, redningsteneste, helse – og sosialtenester, utdanning, offentleg transport, og by- og regionalutvikling.
- Kommunane må sikrast fullt høve til å gjera om ein kvar konkurranseutsetting av lokale, offentlege tenester gjennom politiske vedtak, når kommunen måtte ønskja det, også når det vil seia at ein går tilbake til kommunalt eigarskap.
- TiSA-avtalen må ikkje avgrensa kommunal handlefridom til å regulera sektorar som er eller kan verta del av det kommunale ansvaret, det gjeld og tiltak som omfattar forbrukartryggleik, helse, sikkerheit, miljø og arbeidstakarrettar.
- Kommunen må sikrast fult vern mot overnasjonale tvistesystem som opnar for at kommunar kan verta utsett for søksmål for hevda tap som følgje av lovleg fatta politiske vedtak.
Vedtaket vert sendt Regjering, fylkesbenken på Stortinget, Kommunanes sentralforbund (KS) og (lokal-) media.
Ikkje starta
83/16 15/01011
Nedre Skiple hyttefelt, 2. gongs handsaming og endeleg godkjenning
Avslutta
1. I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjenner kommunestyret i Voss detaljreguleringsplan for Nedre Skiple hyttefelt, plan-id 2013003, slik det går fram av plankart, reguleringsføresegner og planskildring, sist redigert 23.11.20162. Nytt vegnamn i området skal vere Øyjordshaugane.363. Detaljreguleringsplanen for Nedre Skiple hyttefelt, plan-id 2013003, skal i sin heilheit erstatte reguleringsplanen Nedre Skiple hyttefelt, plan-id 00019.
Avslutta
82/16 15/01011
Detaljreguleringsplan Elvegata pid. 2012015
Avslutta
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjenner Kommunestyret privat detaljreguleringsplan for Elvegata, planid 2012015 slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale datert 23.11.2016 signert OL Tvilde as34KST ber administrasjonen ta opp med utbyggjar om fasaden mot nord/aust kan få eit mjukare preg. Dette er ein av innfartsportalane til Vangen, og dette må det takast omsyn til.
Avslutta
81/16 16/02289
Delegasjonsreglement for Voss kommune
Avslutta
Det vert sett ned ei arbeidsgruppe som skal gå gjennom Delegeringsreglementet og legga det fram for kommunestyret.Medlemmer: Bjørg Djukastein, leiar, Sigbjørn Hauge, Iril Schau Johansen, Jorunn Ytrefjord/Elin Seim og Arnfinn GjerdåkerGjeldande delegasjonsreglement vert prolongert til arbeidsgruppa er ferdig med arbeidet sitt
Avslutta
80/16 16/00335
Ny arbeidsgjevarpolitikk i Voss kommune
Avslutta
Voss kommune vedtek ny arbeidsgjevarpolitikk datert 15.11.16 med følgjande endringar i andre avsnitt:Kommunestyret er det øvste arbeidsgjevarorganet i kommunen. Den daglege arbeidsgjevarfunksjonen er lagt til rådmann. Arbeidsgjevarpolitikken byggjer på eit felles verdigrunnlag for leiarar, tilsette, tillitsvalde og folkevalde i Voss kommune. Samspelet og rolleforståing mellom dei ulike aktørane er grunnleggjande for at ein skal lukkast med den vedtekne arbeidsgjevarpolitikken.»
Avslutta
79/16 16/01309
Hovudplan for avløp og vassmiljø 2016-2026
Avslutta
Hovudplan for avløp og vassmiljø 2016-2026 med vedlegg, datert 25.10.16, vert godkjent
Avslutta
78/16 16/01309
Budsjett 2017
Pågåande
1. Skattlegging. Skatt på inntekt og formue vert utlikna med maks. sats for 2017.
1. Skattlegging  Skatt på inntekt og formue vert utlikna med maks. sats for 2017. 2. Eigedomsskatt I medhald av eigedomsskattelova §§ 2 og 3a, vert det i 2017 skrive ut eigedomsskatt i heile kommunen.  Den alminnelege promillesatsen for 2017 er 7 promille, jfr eigedomsskattelova § 11 første ledd. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bueiningar for skatteåret 2017 er 3,0 promille, jf. esktl § 12a. Den same satsen skal også gjelde for fritidsbustader.  Eigedomsskatten skal betalast i tre terminar, 15.03, 15.06 og 15.10 i skatteåret , jfr esktl § 25 første ledd.  Kommunestyret fritek eigedommar etter §§ 7a og 7b i eigedomsskattelova. Liste vert lagt fram i eiga sak i kommunestyret innan utgangen av februar 2017. 3. Kommunale avgifter, gebyr og eigenbetaling vert endra slik:  Vass og avløpsavgifter er justert til 100 % dekning.  Kloakkavgift: 0 %  Vassavgift: 0 %
25
 Septikavgift: 2,8 %  Renovasjon: 2,5 %  Feiing: 2,8 %  Barnehage i samsvar med maksimalpris.  Skulefritidsordning: 2,8 %  Kulturskulen: 2,8 %  Fellingsavgift for vilt følgjer staten sine maksimalsatsar.  Plangebyr 2,8 %  Oppmåling 2,8 %  Byggesak 0 %  Gravferdsatsar 2,8 %  Kommunale avgifter skal betalast i tre terminar: 15.03, 15.06 og 15.10. 4. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2017 slik som det vert vedteke i budsjettet for 2017. Lånesummen er kr 132 100 000. Nedbetalingstid er 25 år. Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån og godkjenne endelege lånevilkår, herunder å binde rente, for lån innarbeidd i budsjettet og vedteke av kommunestyret. Avdragstid og lånestorleik må vera innanfor dei grenser som er vedtekne av kommunestyret. Fullmakta gjeld i heile lånetida. Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån til refinansiering av eldre gjeld og til å slå saman gjeldande lån innanfor dei avdragsvilkår som er vedtekne ved opphaveleg låneopptak. Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endra rentevilkår, herunder å binde renta, på alle eksisterande lån i heile avdragstida, jfr. økonomireglement. 5. Satsane for eigenbetaling i omsorgstenestene følgjer staten sine maksimalsatsar. Utval for levekår får fullmakt til å garantera for lån etter Lov om sosial omsorg, innanfor ei ramme på kr. 300 000,-. 6. Budsjett 2017 Drift Budsjettet vert vedteke på ramme for kommunalavdeling, netto driftsutgifter slik dei framgår av tabell . Ramme kommunalavdeling i 1000 kr Rådmannen politiske organ 26 271 000 Oppvekst 362 773 000 Helse og omsorg 342 992 000 Rådmannen sin stab 46 564 000 Kultur og fritid 35 033 000 Teknisk 100 587 000
Fellesinntekter
-914 866 000
7. Budsjett 2017 - Investering. Sjå tabell i saka.
8. Tilskot til private barnehagar.
Rådmannen får fullmakt til å fastsette endelege satsar med bakgrunn i vedteke kommunebudsjett i høve til gjeldande regelverk.
9. Sentrumsplan
Det vert løyvd kr 1 200 000 til utarbeiding av sentrumsplan. Løyvinga skal dekkast av tidlegare avsett disposisjonsfond.
10. Vossabadet
Det vert løyvd kr 1 500 000 til drift av Vossabadet KF fram til opning. Løyvinga skal dekkast av tidlegare avsett disposisjonsfond.
11. IKT utstyr skule
Det vert løyvd kr 1 000 000 til IKT utstyr i skulane. Løyvinga skal dekkast av tidlegare avsett disposisjonsfond

Rådmannen sitt budsjett framlegg vart vedteke med fylgjande endringar:
Bruk av fond:
Eingongsstønad dei store festivalane, Vossajazz, Ekstremsportveko, Voss Cup og Osafestivalen
200 000
Eingongsstønad Fossegrimen og Ole Bull
100 000
Eingongsstønad lag og organisasjonar
150 000
Investeringar av mindre storleik skular – solskjerming/sanitær
1500000
Investeringar av mindre storleik, helse og omsorg
500000
Styrking kraftfondet
500000
Voss Museum
2 000 000
4 950 000
NrInvesteringsprosjektProsjekt kostnadTidlegare løyvdLånerammeTilskot/ refusjon/ lån utanfor lånerammaSum løyving 20171Klausabakken (Lundhaugen) barnehage51 20028 00014 20014 2002Inventar og utstyr Gjernes,Sundve, Palmafossen skular, KST sak 21/153 0002 0001 0001 0003Større inventar/utstyr i skular barnehagar8 0003 0005005006Barnebustad/avlastning Gjerdebu45 20034 7003 5007 00010 5007Investering i teknisk utstyr pleie og omsorg (til institusjonane inkl. avlastning)4 4001 1006006009Omsorgsbustader Udlabutomta eller andre alternativ47 460020 00020 00010Voss sjukeheim - utskifting teknisk/nødstraumsaggregat5 0003 0002 0002 00011IT investeringar12 0004 0001 5001 50013Rehabilit. Tinghus 1 inkl utbetring ventilasjon kommunestyresal/ brannsikring kjellar10 0007 70080080014Diverse takrehab. kommunale bygg14 5003 7001 0001 00016Grøn avdeling - maskiner/utstyr1 95095070070017Fornying av bil- og maskinparken Anlegg & vedlikehald29 50017 5003 0003 00018Hovudplan Vatn25 50013 5003 0003 00019Hovudplan Avløp27 00015 0003 0003 00020Trafikksikringstiltak (jf. Trafikksikringsplanen, rullering 2011)4 5002 50050050023Nytt symjeanlegg113 80062 30012 50039 00051 50024Veginvestering - opprusting kommunale vegar75 00043 0001 0001 00026Reservevassverk Bømoen - 1. byggjesteg5 00002 5002 50027Voss næringspark Istad 10 da - tomtekjøp/tilrettelegging3 7002 2001 5001 50031Feiebilar 2 stk (feiing av fritidsbustader frå 2017)800080080032Nyhagen dagsenter (tidlegare Bordalen skule)4 7002 4902002 0102 21033Kløve barnehage3 7002 7001 0001 00034Skifte av lysanlegg Vetleflaten omsorgssenter1 25001 2501 25035Vegpakke13 00013 00013 000Sum prioritert510 160249 34040 00097 060137 060
27
Nytt tak Voss idrettshall
2000000
Avsetning rehabilitering av Gamlekinoen og uteareal tinghuset/gamlekinoen
1000000
Reasfaltering
1000000
Voss aktivitetspark - 500 000 flytta frå fond Bergsliparken til aktivitetsparken
1000000
5000000
Samla endringar
9 950 000
Inndekning bruk av disposisjonsfond
9 950 000
Drift
Bemanning barnehagar
800000
Kultur, Write an Opera/messingblås
150000
Matlevering utanom institusjonane (ingen auke)
50000
Inndekking
Redusert lønsreserve
350000
Redusert reservepost kst
500000
Budsjettert overskot
150000
Det vert løyvt 50000,- til Flykningehjelpa, Aleppo, frå kommunestyret sin reservepost 2016.
Verbalframlegg:
Følgjande vert å ta inn i arbeidet med økonomiplan:
• Investeringar og drift ved omlegging av mat til institusjonane
• Reduserte leigeprisar i Voss idrettshall
• Rehabilitering av uteområdet Tinghuset og Gamlekinoen
• Voss kommune går i dialog med Voss parkering for å auka tryggleiken på Vangen skule – finansiering vert å koma attende til
• Kommunen må arbeida aktivt for at sykkelvegen forbi Brynagjelet vert løyst gjennom NTP snarast
• «Leiga til eiga»: Sak om status for å gå frå å leiga til å eiga eigen bustad vert å fremja for kommunestyret
Bruk av lokal mat til institusjonanet vil styrkja lokalt næringsliv og gje mindre klimautslepp med transport. Dette må leggjast inn som ein premiss ved forhandling av ny matavtale.
Miljøsertifisering av kommunale einingar må forstsetja slik klimaplanen seier
28
Aktivisering av eldre og menneske med funksjonsnedsetjing: det å få vere i aktivitet og ha moglegheit til å delta sosialt er viktig for alle menneske, og gjev vinstar i form av betre fysisk og psykisk helse. Aktiviseringstilbod for eldre og dei med funskjonsnedsetjing skal difor oppretthaldast på minimum same nivå som for 2016.
Mange friviljuge jobbar hardt for å betra arealet i strandsonen langs Vangsvatnet. Kommunen må støtta opp om initiativet og aktivt bidra til å søkja midlar til utviklingsplanane som føreligg for området.
Vegplanane frå Lundarosen til Bavallen let venta på seg. Voss Kommune må visa sterkare initiativ ovanfor Statens Vegvesen for å koma i gang med planar/bygging av pasellen. Trafikkhøve er ikkje tilfredstillande slik det er i dag.
Kommunestyret skal haldast orientert om kommunen sin konsulentbruk i samband med kvartalsrapportane.
Spørsmål om klimabudsjett og elbilar skal vurderast i samband med rullering av klima og energiplanen.
Reglement og prisar for torget vert sendt over til MKU for heilskapleg handsaming.
KST ber ordførar ta kontakt med Nabobeino i samband med spørsmål eventuelt oppretting av ein sentral for utlån/leige av utstyr til personar med nedsett inntekt.
KST ber LEV sjå på sosialstønad/barnetrygd
Om det skal vera liste i budsjettframlegget over børtiltak – vert oversendt FPL sin budsjettprosess.
Pkt. 6 i Høgre sitt framlegg vert oversendt FPL sin budsjettprosess.
Ikkje starta
77/16 16/02169
Søknad om finansiering til ny basisutstilling ved Voss folkemuseum
Avslutta
1. KST ser positivt på planane om ny basisutstilling ved Voss folkemuseum og innarbeider tilskot i budsjett 2017.2. Voss kommune sitt evt. tilskot skal gjevast under føresetnad av at Hardanger og Voss museum bidreg med tilsvarande beløp til oppgradering av bygningsmassane ved Voss folkemuseum.
Avslutta
76/16 16/01957
Feiing av fritidsbustader/hytter.
Avslutta
Voss kommune godkjenner følgjande endring i gebyrforskrifta gebyr for brann- og feietilsyn i tråd med krav om feiing og tilsyn med fritidsbustader/hytter gitt i forskrift om brannførebygging §17;«gebyret er ein sats pr. pipeløp pr. år. Alle byggverk med fyringsanlegg og røykkanal skal ha feiing og tilsyn etter behov jfr. forskrift om brannførebygging §17.»
Avslutta
75/16 15/02952
Detaljreguleringsplan for bustader Bjørkevegen, planid 2015010, - godkjenning av plan
Avslutta
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjenner Kommunestyret privat detaljreguleringsplan for bustader Bjørkevegen, planid 2015010 slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale datert 15.11.2016 signert Multiconsult.
Avslutta
74/16 15/01027
Detaljreguleringsplan for småbåthamn Bolstadøyri, planid 2014012, - godkjenning av plan
Avslutta
I medhald av plan- og bygningslova §12-12 godkjenner Kommunestyret detaljreguleringsplan for småbåthamn Bolstadøyri, planid 2014012, slik det går fram av plankart datert 24.10.16, føresegner og planomtale datert 16.11.16.
Avslutta
73/16 15/00514
Presentasjon av rapport om moglege flaumdempande tiltak
Avslutta
Rapport frå Multiconsult «Moglegheitsstudie for flaumdempande tiltak iVossavassdraget» vert lagt ut på høyring frå 16.12.2016.Frist for uttale er 15.01.2017
Avslutta
08.12.2016
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 90/16 16/01426
Klage på avslag - Frådeling av tilleggsareal til fritidsbustad frå gbnr 341/1 - Brandset
Avslutta
1. Formannskap/plan og økonomi stadfestar administrasjonen sitt avslag datert 19.10.2016, klage frå Lars Brandset og Torgeir Halvorsen vert ikkje teken til fylgje.2. Saka vert sendt til Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd.
Avslutta
89/16 16/01079
Klage på byggeløyve - Brakkerigg på gbnr 44/29 Gullfjordungsvegen 4
Avslutta
1. Formannskap/plan og økonomi stadfestar administrasjonen sitt avslag datert 19.10.2016, klage frå Lars Brandset og Torgeir Halvorsen vert ikkje teken til fylgje.2. Etter vår vurdering er dette først og fremst ei sak mellom naboane og Jernbaneverket, der Jernbaneverket ved enkle grep kan ta omsyn til naboane. Voss kommune oppmodar Jernbaneverket om å imøtekoma naboane sine omtalte ynskje som gjeld ljos og støy.»3. Saka vert sendt til Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd.
Avslutta
88/16 16/01079
Høyringsuttale KVU Gol - Voss
Avslutta
1. KVU Gol-Voss legg opp til eit val mellom RV7 eller RV52 som ein av to framtidige hovudvegar vest-aust. Voss kommune vil i den samanheng peika på at E16 over Filefjell i dag har ein standard og regularitet som stettar kravet til heilårsveg over fjellet. Vegen bør framleis prioriterast og fullførast heilt frå Sogn og til Bergen.
2. Strekninga Bergen – Voss ved det valte konseptet K5, parallell bygging av veg og bane, må gjennomførast så raskt som mogleg. Denne strekninga av E16 fører fram til heile fire fjellovergangar som også er tenkt nytta i framtida, alle saman fergefrie.
3. RV7 må oppgraderast til trafikksikker heilårs riksveg og vert lagt til rette for villreinen. Det føreset mellom anna investering i tunell. Eit slik tiltak styrkar beredskapen ved vegstenging på andre aust-vest samband.
Avslutta
06.12.2016
Næring og tiltaksutvalet (NTA) 32/16 16/02286
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom gbnr 303/3 - skogteig på Lund
Avslutta
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1, 2 og 9, konsesjon til Olaf Lund for overtaking av skogteig gnr. 303 bnr. 3, på Lund.Vedtaket etter Konsesjonslova kan påklagast etter forvaltningslova § 28. Mogeleg klage må framsetjast skriftleg til kommunen innan 3 veker etter at melding om vedtak er motteke, jfr. forvaltningslova § 29.
Avslutta
31/16 16/02223
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom gbnr. 169/2 og gbnr 174/3 - Grønlien
Avslutta
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1, 2 og 9 konsesjon til Øystein og Camilla Gangdal for overtaking av gnr 169 bnr 2 og gnr 174 bnr 3 Grønlien og Mala støl i Voss.Vedtaket etter Konsesjonslova kan påklagast etter forvaltningslova § 28. Mogeleg klage må framsetjast skriftleg til kommunen innan 3 veker etter at melding om vedtak er motteke, jfr. forvaltningslova § 29.[
Avslutta
30/16 16/02142
Søknad om konsesjon i høve lovbestemt buplikt knytt til gbnr. 16/5, Rekve i Dyrvedalen
Avslutta
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1, 9 og 11 konsesjon til Aslaug Saue Skjelbred for overtaking av gnr 16 bnr 5 Rekve i Voss. Konsesjonen er på vilkår av at ho buset seg på gardsbruket innan 1.1.2019, og bur der i minst 5 år.
Vedtaket vert grunngjeve med at Voss kommune ønskjer at eigar av landbrukseigedom bur på eigedomen, og at kulturlandskapet, bygningar og resten av eigedomen vert best ivareteken på denne måten. Vidare er det eit viktig moment å oppretthalde busetnaden i grenda.
Vedtaket etter Konsesjonslova kan påklagast etter forvaltningslova § 28. Mogeleg klage må framsetjast skriftleg til kommunen innan 3 veker etter at melding om vedtak er motteke, jfr. forvaltningslova § 29
Avslutta
29/16 16/01216
Frådeling av areal til bustadføremål på gbnr. 194/62
Avslutta
I medhald av § 9 i jordlova vert det gjeve løyve til omdisponering av eit areal på ca.6,5 dekar til bustadføremål
I medhald av § 12 i jordlova vert det gjeve løyve til frådeling av to parsellar til bustadføremål på til saman ca. 6,5 dekar, med desse atterhald og merknader:
Frådelingsløyvet er gjeve i samsvar med situasjonskart datert 25.3.2015.
Dersom deling ikkje er rekvirert innan 3 år etter at samtykke til deling er gjeve, fell samtykke bort.
Vedtaket etter § 9 og § 12 i jordlova kan påklagast etter forvaltningslova § 28. Mogeleg klage må framsetjast skriftleg til kommunen innan 3 veker etter at melding om vedtak er motteke, jfr. forvaltningslova § 29.
Avslutta
28/16 16/01715
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom gbnr. 50/181
Avslutta
Med heimel i konsesjonslovens § 2 og 4, får Gunnar Brørvik konsesjon for erverv av fritidseigedomen gnr. 50 bnr. 181 ved Bavallen.Konsesjonen vert gjeve på vilkår av at søkjar byggjer på eller sel eigendomen før 28.10.2020.
Avslutta
29.11.2016
Administrasjonsutvalet (ADM) 10/16 16/02387
Drift av velferdssentralen
Avslutta
Stiftelsen Sosialbygget tek over ansvaret for drift av Velferdssentralen frå 01.01.2017
1. Føresetnaden er at Stiftelsen Sosialbygget;
a. følgjer opp målsettinga om å sikre gode tilbod til heimebuande eldre og menneske med nedsett funksjonsevne, minst på same nivå som i dag
b. Tek over arbeidsgjevaransvaret for kommunalt tilsett personell på same vilkår som i dag.
c. Får alle inntekter frå matserveringa og utleige av lokala
d. Får høve til å justere utleigeprisane for leige av lokala
2. Gjensidig oppseiingsfrist, 2 år.
a. Ved eventuell oppseiing må kommunen ta over same tal personell knytt til drift av Velferdssentralen som ved avtaleinngåinga, og akseptere avrekning av «tyngre» investeringar som vert gjennomført i lokala
Avslutta
05.12.2016
Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 13/16 16/00856
Rapportering sjukefråvær 3. kvartal 2016.
Avslutta
AMU tek rapporten for sjukefråvær 3. kvartal 2016 til orientering. Rapporten gir eit tal forfråværet i perioden. Rapporten er ein del av grunnlaget for det systematiske arbeidetmed arbeidsmiljøet og oppfølging av sjukmelde
Avslutta
12/16 16/02463
AMU sine oppgåver og retningslinjer
Avslutta
Det blir sett ned eit utval ved Asbjørn Nilsen, Trude K Lydvo, Astri Remme og Mette Matthiessen som ser på kva AMU faktisk skal jobba med etter lov og forskrift, og om AMU er organisert føremålstenleg. Gruppa legg fram eit drøftingsnotat i komande møte i AMU.
Avslutta
11/16 16/00869
Revisjon Akan retningsliner
Avslutta
Revidert retningsliner for AKAN-arbeidet blir godkjent slik dei ligg føre i vedlegg
Avslutta
24.11.2016
Miljø og kulturutvalet (MKU) 51/16 16/02389
Miljøvernprisen 2016
Avslutta
Renate Lunde får miljøvernprisen 2016
Avslutta
50/16 16/02388
Tildeling av kulturprisen 2016
Avslutta
Kulturprisen 2016 går til Voss spelemannslag
Avslutta
48/16 16/02352
Tilskot av kulturmidlane 2016 til kultur i kulturplanen
Avslutta
1. MKU viser til utlysing og mottekne søknader og finn å løyva kroner 44 400,- til”Kultur i kulturplan” av kulturmidlane 2016 post 14711.5100.385
2. Løyvinga vert å fordela på søkjarane som fylgjer:
Søkjar Søknadssum Innstilling
Voss kantori
7 000
5 000
Voss storband
30 000
5 000
Voss spelemannslag
20 000
20 000
22
Songkoret Bygdaklang
10 000
-
Open Klasse
50 000
-
Evanger taekwondoklubb
20 000
-
Voss NTN taekwondoklubb
30 000
-
Voss kommune, Kultur og fritid
15 200
-
Voss kommune, Kultur og fritid
24 400
14 400
Voss kommune, Kultur og fritid
10 000
-
Sum
216 600
44 400
*
3. Løyvingar vert utbetalt under føresetnad av framlagt årsmelding og rekneskap
Avslutta
47/16 16/02351
Tilskot av kulturmidlane haust 2016 - born og ungdom
Avslutta
1. MKU viser til utlysing og mottekne søknader og finn å løyva kroner 76 000,- til”Born og ungdom” av kulturmidlane 2016 post 14715.5100.385
2. Løyvinga vert å fordela på søkjarane som fylgjer:
Søkjar Søknadssum Innstilling
Voss fråhaldsråd
5 000
5 000
Voss skulemusikklag
30 000
0
Refleks TenSing
18 000
18 000
CISV Voss lokallag
35 000
13 000
Vossestrand musikkorps
60 000
40 000
Sum
148 000
76 000
3. Løyvingar vert utbetalt under føresetnad av framlagt årsmelding og rekneskap
Avslutta
46/16 16/02255
Tilskot av kulturmidlane 2016 til lokale kulturbygg
Avslutta
1. MKU syner til utlysing og mottekne søknader, og finn å løyva i alt kroner 60 000,- av lokale kulturmidlar som stønad til lokale kulturbygg, post 1.4746.5100.385
2. Løyvinga vert å fordela på søkjarane som fylgjer:
Søkjar Søknadssum Innstilling
Stiftinga Bergsliminne
20 000
20 000
Voss Musikkråd
15 000
5 000
Evanger Bedehus
25 000
17 500
Kløve Ungdomslag
20 000
17 500
19
Sum
80 000
60 000
Løyvinga vert utbetalt under føresetnad av framlagt årsmelding og rekneskap.
3. Løyvinga vert utbetalt under føresetnad av framlagt årsmelding og rekneskap
Avslutta
45/16 16/02100
Tilskot av kulturmidlane 2016 til kulturminnevern
Avslutta
1. MKU finn å løyva kroner 80.000,- av lokale kulturmidlar 2016 som stønad tilkulturminnevern-tiltak. Løyvingane vert å belasta konto 1.4713.5100.3852. Stønad som fylgjer:Søkjar Søknadssum InnstillingFortidsminneforeningen80 00080 000Sum80 00080 0003. Løyvingar vert utbetalt under føresetnad av framlagt årsmelding og rekneskap.
Avslutta
44/16 16/02261
Tilskot av kulturmidlane til anna kulturarbeid - del 2, haust 2016
Avslutta
1.MKU syner til mottekne søknader og finn å løyva kroner 34 000,- til ”anna kulturarbeid”, post 14715.5100.385
2.Løyvinga vert å fordela på søkjarane som fylgjer:
Søkjar Søknadssum Innstilling
Voss senioruniversitet
5 000
5 000
Universitetet i Bergen
8 000
0
Egdetveit Bygdekvinnelag
4 000
4 000
Voss Lyrikklag
7 000
7 000
Voss og omland Forsvarsforening
25 000
18 000
16
Sum
49 000
34 000
3. Løyvingar vert utbetalt under føresetnad av framlagt årsmelding og rekneskap.
Avslutta
43/16 16/00905
Vedlikehald av idrettsanlegg 2016 sommaranlegga
Avslutta
MKU viser til mottekne årsrapportar og løyver kr. 80.000,- til vedlikehald av idrettsanlegg, post 14719.5010.380, med ei slik fordeling:
Anlegg
Lag
Sum
Bjørgum idrettsplass
Bjørgum IL
14 000
Eideshagen idrettsplass
Bulken IL
11 000
FBK Voss kunstgras/Olabana
FBK Voss
14 000
Palmafossen idrettsplass
IL Viljar
14 000
Skulestadmo idrettsplass
IL Ørnar
14 000
Sundve idrettsplass
IL Eldar
11 000
Haugsvik nærmiljøanlegg
IL Eldar
2 000
Totalsum
80 000
Avslutta
42/16 15/01142
Plassering av monumentet Ridande Vossabrudlaup
Pågåande
Monumentet vert flytta til Bergsliparken med plassering langs parken og med ny og mindre omramming. Område vert tilrettelagt med stiar og beplanting(Alt. F).2. Steinen til monumentet skal takast vare på og lagrast. Administrasjonen får i oppdrag å finna lagerplass.
Pågåande
41/16 16/02291
Løyve til å nytta snøscooter/trakkemaskin i området ved Storenolten, Myrkdalen.
Avslutta
Voss kommune gjev «tinden-taren» v/Magnus Valland løyve til å nytta snøscooter/ trakkemaskin i høve frikøyringstevling i Myrkdalen i perioden 1. – 12. februar 2017. Det vert sett fylgjande vilkår:-Køyring med snøscooter/trakkemaskin må skje innanfor område/trase vist på kart datert 02.11.2016.Løyvet er gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag
Avslutta
40/16 16/02290
Løyve til arrangement - motorferdsel i utmark på Hildestveit 2017
Avslutta
Voss kommune gjev Voss Snøscooter og ATV lag løyve til fem arrangement med snøscooter på Hildestveit vinteren 2017
I tilfelle dårleg ver, og at arrangement vert avlyst, så gjeld løyve påfylgjande laurdag som reservedag for kvart arrangement.
7. januar: Skred og tryggleik
21. januar: Køyreteknikk 1
04. februar: Køyreteknikk 2
25. februar: Orientering i fjellet.
4.  mars: Fyrstehjelp/fjellvett med kyndig personell

  Voss kommune gjev løyve til å nytta snøscooter med tilrettelegging av arrangementa med å setja ut sperringar i grense mot naboeigedomar og for å setja ut postar, ein dag/kveld før kvart arrangementet. Køyringa må avgrensast til naudsynt tilrettelegging.
Det vert sett fylgjande vilkår:
- Det er kun medlemar i Voss Snøscooter og ATV lag som kan delta på   arrangementa.
- Køyring i pkt. 2 må avgrensast til ein dag for kvart arrangement.
- Det må takast tryggleikomsyn til eventuelle turfolk i området.
- Det må takast omsyn til hjorteviltet slik at dei ikkje vert skremde.
- Område må ryddast etter arrangementa sama dag
- All køyring må skje innanfor kartfesta område, kartskisse datert 07.10.2013
Løyvet er gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag
Avslutta
38/16 15/01042
Klager på utsleppsløyve på gbnr 149/27 - Mjølfjell
Avslutta
Utval for miljø og kultur stadfestar løyve til utslepp på gbnr. 149/27, 50 og 83, datert 05.09.2016 jf. Forurensingsforskriften §12-5. Klage frå naboane vert ikkje teke til følgje.Vedtaket er endeleg og kan ikkje klagast på.
Avslutta
21.11.2016
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 87/16 16/01924
Høyringsuttale Nærpolitireforma
Avslutta
Det vert vist til høyringsbrev dagsett 21.10.2016, og til innspel frå ordførarane i Eidfjord, Granvin, Kvam, Osterøy, Samnanger, Vaksdal, Voss og Ulvik dagsett 02.09.2016.
Framlegget gjekk kort ut på å leggja ned 5 lensmannskontor, overføra Osterøy kommune til Voss Lensmannsdistrikt og etablera eitt nytt tenestekontor i området Osterøy/Samnanger/Vaksdal. På denne måten ville ein ha:
 Eit kontor på Voss som no
 Eit kontor i Norheimsund som no
 Eit kontor i området Osterøy / Samnanger / Vaksdal
Slik ville 8 lensmannskontor verta 3.
(Prosessen i etterkant av dette har vist at det for Kvam og Samnanger kan vera interessant å inngå i eit samarbeid med andre.)
Dette ville gje heile området:
 Aktiv teneste 24/7 heile året
 Betre beredskap for alle kommunane
 «Flåtestyring» ville ført til ein langt betre back up
 Betre responstid
3
 Større etterforskingskapasitet
 Meir ressursar til førebygging
 Forvaltningsoppgåver på alle kontora
 Akseptabel reisetid for innbyggjarane
Samla ville denne organiseringa gje betre polititenester for alle innbyggjarane i dei omhandla kommunane, og stetta krava i «Nærpolitimodellen» om eit politi der folk er. Me føreslo å leggja Osterøy under Lensmannen på Voss. Dette ville gje området 8.000 fleire innbyggjarar som grunnlag for å bemanna opp politiet.
Etter førre reform, der ein tok vekk lensmannsstillingane i Osterøy og Vaksdal har polititenestene vorte svekka i desse kommunane. Me har gått frå bemanna lensmannskontor opne på alle vekedagane til kontor som berre sporadisk er opne.
I forlaget frå politimeistaren ligg framleis Osterøy under Bergen. Osterøy er ein distriktskommune og ynskjer sterkt å vera del av eit distriktspoliti. Det vil dei få om ein legg til grunn modellen vår. Eit betre bemanna politikontor i området Osterøy, Samnanger, Vaksdal vil heilt klart og betre polititenestene i indre strøk av området; Eidfjord, Granvin, Voss og Ulvik.
Samtlege kommunar har vore konstruktive i prosessen, og synt forståing til at ikkje alt kan vera som i dag. Det er difor underleg at framlegget til politimeistaren legg opp til Status Quo, med unntak av nedlegging av dei små kontora.
Voss kommune ber om at innspelet til struktur frå ordførarane i Eidfjord, Granvin, Kvam, Osterøy, Samnanger, Vaksdal, Voss og Ulvik dagsett 02.09.2016 vert realisert og bemanna i høve folketal og geografi.
Avslutta
86/16 15/01248
Høyringsuttalelse Vestlandsregionen
Avslutta
1. Voss kommune er samd i trongen for å erstatte dagens fylkeskommunar med sterke regionar med folkevald styring
2. Kommunen vurderer framlegg til intensjonsplan som eit godt grunnlag for etablering av Vestlandsregion
3. Voss kommune støttar KS landstyre sin uttale av 28.10.16 om folkevalde regionar. Ein vil likevel presisera at det er ein føresetnad for ein Vestlandsregion at:
 Staten overfører fleire oppgåver og virkemidlar til det regionale nivå og at regjeringa snarast kjem med ei avklaring av dette
 Vestlandsregionen skal ha nynorsk som offisiell målform
Voss kommune viser til intensjonsavtalen om ein ny Vestlandsregion der det mellom anna heiter:
«Vestlandsregionen skal gjennom ei kontinuerleg satsing på infrastruktur og kommunikasjonar nytte synergiar mellom vekstkraftige sentra og omlandet betre. Auka samhandling og utvida bu- og arbeidsmarknadsregionar skapar sjølvgenererande vekst- og utvikling.»I den samanheng vil Voss kommune peike på realisering av Vikafjellstunellen som eit avgjerande prosjekt for å binda den nye regionen saman. Vikafjellsvegen vil kopla Sogna- og Bergensregionen i hop, det vert sikker heilårsveg og med Bergen som porten til fjord-Noreg, vil ein her få endå betre infrastruktur inn i fjordane vår – sjølve ikonet i norsk reiseliv.
Avslutta
17.11.2016
Kommunestyret (KST) 72/16 15/00637
Eigarskapsmelding 2015
Avslutta
1. Kommunestyret tek eigarskapsmeldinga til orientering.
2. Kommunestyret gir fylgjande signal til framtidige eigarskapsmeldingar:
3. Det bør arbeidast for ei jevnare kjønnsfordeling mellom styremedlemmene.
4. Det skal lagast ein base for kandidatar til styreverv.
5. Kommunestyret oppmoda administasjonen til å utføre språklege og
redaksjonelle endringar i eigarskapsmeldinga for 2015. Vidare ynskjer
kommunestyret språkleg medvit som syter for korrekt og godt språk i
framtidige eigarskapsmeldingar.»
Avslutta
71/16 16/02201
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2016
Avslutta
1.Kommunestyret tek kvartalsmeldinga til orientering
2 Kommunestyret vedtek budsjettendringar i høve til tabell nr. 1
3 Kommunestyret vedtek at det ved positivt premieavvik ansvar 1840 og
positivt
avvik i høve mellom stipulert pensjon og betalt pensjon på ansvar 1841, skal
avsetjast til disposisjonsfond til bruk av betaling av pensjonskostnader og
eigenkapitalinnskot i pensjonsordning.
4 Kommunestyret vedtek at ubrukte lønsmidlar på lønsreserveposten vert sett
av til disposisjonsfond til lønsreservepost og til bruk av betaling av
pensjonskostnader og eigenkapitalinnskot i pensjonsordning.
5 Kommunestyret vedtek at kr. 250 000 ekstrainntekt ved sal av
skatteinnkrevjingstenester vert sett av til disposisjonsfond til kjøp av tenester
i samband med arbeidsgjevarkontroll.
6 Kommunestyret vedtek at inntekter meir enn budsjettert på ansvar 8320 skal
avsetjast til disposisjonsfond til bruk i samband med mottak av flyktningar.
7 Kommunestyret vedtek følgjande budsjettendringar: kr 1 000 000 vert flytta
frå konto 14904 1100 100 avsett til kapitalkostnader Vossabadet til konto
15100 8000 870 avdrag på lån. Kr. 500 000 vert flytta 12900 8300 120 til
12700 4500 120. Dette gjeld taksering av eigedomskatt.
Ikkje starta
70/16 16/02276
Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2020
Avslutta
1. Forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 - 2020 vert vedteken med desse prosjekta i prioritert rekkefølge:1. Etikk, varsling og vernetenesta2. Rus og psykiatri3. Bemanning4. Leiing og administrasjon5. Barnevern6. IKT-tryggleik og personvern7. Oppfølging av større investeringsprosjekt8. Bemanning helsestasjon9. Spesialundervisning10. Heildøgnsomsorg
Vedtak
2. Planen erstattar revidert plan forvaltningsrevisjon for perioden 2012 – 2016.
3. Planen gjeld for resten av valperioden, 2016 – 2020, og fram til ny plan etter intensjonen vert vedteken i 2020.
4. Kommunestyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å føreta endringar og omprioriteringar i planen, samt til å kunna definera og avgrensa konkrete prosjekt innafor dei utvalde områda i planen
5. Planen skal reviderast og evaluerast minst ein gong i valperioden. Kommunestyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å gjera denne «revisjonen» og evalueringa.
6. Kontrollutvalet skal rapportere resultatet av forvaltningsrevisjonar til kommunestyret minst ein gong kvart år. Viktige revisjonsrapportar skal leggjast fram for kommunestyret etter kvart
Avslutta
69/16 16/02275
Plan for selskapskontroll for perioden 2016 – 2020
Avslutta
1. Forslag til plan for selskapskontroll for perioden 2016 - 2020 vert vedteken slik den ligg føre, inkludert dei endringane som kom fram i møtet.
2. Når det vert ytt kommunale tilskot til verksemder som ikkje er lagt under kommunal kontroll eller der kommunen går inn på eigarsida i slike selskap, ber komunestyret om at det vert teke atterhald om kontroll.
I slike høve kan kommunen sin revisor setja i verk kontroll med at midane vert forvalta slik det er føresett. Revisor skal ha rett til dei opplysningane som dei finn påkrevd for å utføra dette.
3. Planen erstattar revidert plan for selskapskontroll for perioden 2012 – 2016.
4. Planen gjeld for resten av valperioden, 2016 – 2020, og fram til ny plan etter intensjonen vert vedteken i 2020.
5. Kommunestyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å føreta endringar og omprioriteringar i planen.
6. Planen skal reviderast og evaluerast minst ein gong i valperioden. Kommunestyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å gjera denne «revisjonen» og evalueringa.
7. Kontrollutvalet skal rapportere resultatet av selskapskontrollar til kommunestyret minst ein
gong kvart år. Viktige revisjonsrapportar skal leggjast fram for kommunestyret etter kvart.
Avslutta
68/16 15/00586
Detaljreguleringsplan for E16 - Nærøydalen, planid 2013008, - godkjenning av plan
Avslutta
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjenner KST detaljreguleringsplan for E16 – Nærøydalen, planid 2013008 slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale datert 07.10.16, signert Statens vegvesen.
Avslutta
10.11.2016
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 82/16 16/02288
Oppnemning av arbeidsgruppe for gjennomgang av folkevaldreglementet og vedtektene for dei politiske utvala
Pågåande
Det vert oppnemnt ei arbeidsgruppe som skal ha 5 medlemmer. Dei skal sjå påfolkevalreglementet og reglementa for dei politiske utvala.Gruppa utformer mandat sjølve.Arbeidsgruppe er:Arnfinn Gjerdåker, leiar, Synnøve Bjørgum, Hans Erik Ringkjøb, Iril Schau JohansenOg Elin SeimRådmannen oppnemner sekretær for gruppa..Arbeidsgruppa kjem med si innstilling i løpet av våren 2017
Pågåande
81/16 16/02288
Masseuttak Bjørkemoen (NOBI Voss)
Avslutta
1. Med heimel i plan- og bygningslova (pbl) § 12-8 vedtek utval for Formannskap, plan og økonomi (FPL) oppstart av detaljreguleringsplan for Masseuttak Bjørkemoen (NOBI Voss), plan-id 2015013.2. I medhald av pbl § 12-9 vedtek FPL at planprogram for detaljreguleringsplan for Masseuttak Bjørkemoen (NOBI Voss), plan-id 2015013, datert 25.10.2016 vert lagt ut til offentleg ettersyn.
Avslutta
79/16 15/00517
Høyringsfråsegn - matrikkellov
Avslutta
Voss kommune er samd;1. i forslaget om å innføre krav til utdanning og autorisasjon for personell med ansvar for landoppmåling
Voss kommune meiner vidare at;
2. kommunane framleis skal ha ansvar oppmåling i samsvar med dagens praksis.
3. framlegget om å gje Statens Kratverk overordna ansvar for føring av eigedomsregisteret er føremålsteneleg, under føresetna av at føringa framleis kan skje i kommunar som har kompetanse/kapasitet til dette
4. Staten dekkjer alle ekstrakostnadar kommunane vert påført, både på kort og lang sikt
Avslutta
78/16 16/01427
Saksframlegg - Klage på rammeløyve til tilbygg - Frelserarmeen gnr./bnr.
Avslutta
1. Formannskap/plan og økonomi stadfestar administrasjonen sitt byggeløyve datert 06.09.2016, klage frå naboar vert ikkje teken til fylgje.2. Saka vert sendt til Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd.
Avslutta
77/16 16/00790
Saksframlegg - Frådeling av bustadtomt - Gbnr 277/10 og 25 - Myrkdalsvegen 583
Avslutta
1. Kommunen syner til saksutgreiinga. Etter vår vurdering er vilkåra i plan- og bygningslova § 19-2 andre ledd oppfylt, og kommunen gjev med dette dispensasjon frå arealdelen av kommunedelplanen for Myrkdalen for frådeling av ei bustadtomt på gnr./bnr. 177/10 og 252. Det skal betalast sakhandsamingsgebyr på kr. 12.049,-.3. Sjølve frådelingsløyvet etter plan- og bygningslova § 20-1 skal gjevast administrativt.
Avslutta
76/16 16/01163
Klage på vedtak - Oppretting av grunneigedom frå gbnr 49/324 2. gongs handsaming
Avslutta
1. Formannskap/plan og økonomi vurderer det slik at det føreligg særlege grunnar for å ta klagen til handsaming, sjølv om han kom inn ein dag for seint.2. Formannskap/plan og økonomi tek klagen frå nabo på gnr/bnr 49/316 til fylgje og opphevar vedtak om dispensasjon og løyve til frådeling av grunneigedom frå gnr/bnr 49/324.3. Formannskap/plan og økonomi kan ikkje sjå at vilkåra i pbl § 19-2 er oppfylt. Søknad om dispensasjon og frådeling motteken 18.05.2016 vert avslått.
Avslutta