Møtedato Handsamast i Saksnr Arkivsaksnr Sak Status Vedtak Beskrivelse Status
19.04.2018
Kommunestyret (KST)              
05.04.2018
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL)              
03.04.2018
Miljø og kulturutvalet (MKU) 10/18 18/00421
Søknad om motorisert ferdsel på Vangsvatnet- Motorsportarrangement på isbane
Avslutta
1.Utval for miljø og kultur avslår søknad om å arrangere «motordag på Vangsvatnet helga 6-8 april 2018.
Avslutta
2.Avslaget vert begrunna med at tiltaket ikkje har karakter av nyttekøyring og det ikkje er i tråd med mål og intensjonar i nyleg vedteken Energi og klimaplan. Tiltaket vil og  medføra auka støy og utslepp av ureinande avgassar. Vedtaket er gjeve i medhald av  §6 i ”Nasjonal forskrift for bruk av motorkøretøyer i utmark og islagte vassdrag”.
Avslutta
08.03.2018
Miljø og kulturutvalet (MKU) 9/18 18/00395
Løyve til å nytta prepareringsmaskin og snøscooter i samband med arrangement i Vådalsbotn
Avslutta
1.Voss Resort Fjellheisar får løyve til å nytta prepareringsmaskin og snøscooter for transport av skikøyrarar og utstyr under Norges Cup i frikøyring i Vådalsbotn,  jf. kartskisse.
2.Løyvet gjeld arrangementsdagen 14. april 2018, i tillegg til inntil to dagar same veke for å avklare skredsituasjon og andre tryggleikstiltak.
3.Det vert sett fylgjande vilkår:
- Køyringa må avgrensast til naudsynt transport.  
     4.  Det må takast spesielt omsyn til ev. reinsdyr i området

Løyvet vert gjeve med heimel i § 6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
Avslutta
8/18 18/00029
Årsmelding for brannvernet 2017
Avslutta
Voss kommune godkjenner årsmelding slik framlagt av brannsjefen i internt notat dat. 12.01.18.
Avslutta
7/18 18/00138
Løyve til å nytta snøscooter under "Hardinglaup Øystese-Voss 2018"
Avslutta
1.Voss kommune gjev Bygdagnist AS løyve til å nytta inntil seks snøscooterar i beredskapssituasjon under «Hardinglaup Øystese-Voss» den 17. mars 2018. Løyvet gjeld køyring frå grensa mot Kvam herad og fram til Hindartveit, jmf. kartskisse.
2.Voss kommune gjev Bygdagnist AS løyve til å nytta inntil to snøscooter ein dag i veke 10 eller 11 for å gjera vurderingar av føre og terreng i forkant av løpet.

3.Det vert sett fylgjande vilkår:
- Køyringa må avgrensast til naudsynt transport/beredskap.  
- Reinsdyr i området må ikkje uroast.

Løyvet vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøy i utmark og på islagte vassdrag.
Avslutta
6/18 18/00296
Søknad til løyve om motorferdsle Myrkdalen - Vikafjellet Evakueringsrute RV13
Avslutta
Voss kommune gjev Statens vegvesen løyve til å nytta snøscooter for å gjere seg kjent med evakueringsrute frå Myrkdalen til evnt fastkjøyrd kolonne på RV13 Vikafjellet.
2.Løyvet gjeld for inntil 3 turar (tur/retur) med 3 snøscooterar i perioden frå og med 8.mars til og med 20. april 2018, og i perioden frå 1.november til 20.april i årene 2019, 2020 og 2021.
3.

4. Snøscooterkøyringa skal avgrensast til ruta som er skissert i kart, og til det som er strengt naudsynt.
Turane skal om mogleg gjennomførast av dei som skal utføre redningsteneste.
5.
6.
Under køyringa skal det takast omsyn til naturmiljø og friluftsliv.
Det skal om mogleg ikkje køyrast søndag og helgedag av omsyn til friluftslivet.


Løyvet er gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
Avslutta
5/18 17/01594
Løyve til å nytta snøscooter ved villreinteljing;  Fjellheimen villreinutval
Avslutta
Med heimel i § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vatn, får Fjellheimen villreinutval, ved Hildegunn Mugås, løyve til å nytte snøscooter ved teljing av villrein i fjellområdet mellom Teigdalen, Nesheimsfjellet, Eksingedalen, Stamnes, Bolstad og Evanger, jf. kartvedlegg til søknaden. Løyvet gjeld innafor Voss kommune sine grenser for perioden 01.03.18 – 15.04.18.
I medhald av § 6 første ledd i forskrifta, vert det sett følgjande vilkår:

•Bruk av snøscooter ved teljing skal berre nyttast om det ikkje er mogeleg å få til ei god teljing frå fly.
•Løyvet gjeld berre for bruk av snøscooter i inntil tre dagar innafor godkjent tidsperiode.
•Det skal ikkje nyttast meir enn fire snøscootarar under teljing, der to og to køyrer i lag.
•Villreinutvalet må gje melding til kommunen om namn på førarar, tidspunkt for gjennomføring og aktuelle køyreruter før teljinga finn stad.

Løyvet skal takast med under transport og kunne visast fram til politi eller oppsyn ved førespurnad, jf. § 7 andre ledd i forskrifta.
Avslutta
4/18 18/00231
Fordeling av kulturmidlar 2018
Ikkje starta
1.MKU ynskjer å fordela kulturmidlane for 2018 på følgjande sett:
Museum (375)
HV museum, bygdebok og VKA424.000
Kunstformidling (377)
Voss kunstlag, OBA, Fossegrimen, Vossa Jazz750.000
Tilskot kultur (385)
Kulturrådet, Ekstremsportveko, 4H, Voss Skulemusikk315.000
Sum1.489.000
Tilskot tiltak i kulturplan240.000
Kulturpris15.000
Kultur- og idrettsstipend60.000
17. mai118.000
Tilskot lokalt kulturliv273.000
Festivalstønad225.000
Tilskot song og musikk100.000
Tilskot lokale kulturhus40.000
Kulturminne100.000
Sum1.171.000
Totalt2.660.000

MKU ber administrasjonen koma med framlegg om korleis ein kan dokumentera og ivareta kunst i lokale kulturhus i Voss kommune
Ikkje starta
08.03.2018
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 14/18 16/01009
Framdrift byggesteg 1 Udlabutomta, omsorgbustader og vurdering av sentralkjøkken
Ikkje starta
1.Administrasjonen arbeider vidare med prosessen for å byggja omsorgsbustader som planlagt på Udlabutomta.
Ikkje starta
2.Innanfor eksisterande reguleringsplan for omsorgsbustader nemnt i pkt. 1 skal det i tillegg setjast av areal til framtidig kommunalt kjøkken.
Ikkje starta
3.Planar for kjøkken må prioriterast og innarbeidast i planane for omsorgsbustader.
Ikkje starta
12/18 18/00075
Ny sentrumsplan - områdereguleringsplan for Vossevangen, planid 2018001, - oppstart og utlegging av planprogram
Avslutta
1.Med heimel i plan og bygningslova §§ 12-2 og 12-8 vedtek FPL oppstart av områdereguleringsplan for Vossevangen, planid 2018001.
Avslutta
2.Med heimel i plan- og bygningslova § 12-9 vedtek FPL at planprogram for ny sentrumsplan - Vossevangen, datert 27.02.2018 vert lagt til høyring og offentleg ettersyn.
Avslutta
11/18 15/01031
Detaljreguleringsplan for Draugsvollbakkane 2, planid 2011012, høyring og offentleg ettersyn
Avslutta
I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 vedtek FPL å legge forslag til privat detaljreguleringsplan for Draugsvollbakkane 2, planid 2011012, ut til offentleg ettersyn, slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale datert 07.02.2018, signert Arkitektbruket ans.
Avslutta
05.03.2018
Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 3/18 18/00318
Overordna HMS handlingsplan Voss kommune 2018
Ikkje starta
Arbeidsmiljøutvalet tek den overordna HMS handlingsplanen til orienteringNytt punkt under sjukefråvær: Arbeidsmiljøgruppene skal ha fokus på temaet sjukefråvær.
Ikkje starta
2/18 18/00274
Årsmelding for Arbeidsmiljøutvalet 2017
Ikkje starta
Arbeidsmiljøutvalet tek årsmeldinga for 2017 til orientering.Årsmelding for AKAN: Kommunen har ikkje eit rapporteringssystem for AKAN-saker. Men det ligg føre eit meldesystem for kvar enkelt sak. Dette må presiserast i årsmeldinga.
Ikkje starta
1/18 18/00268
Rapportering sjukefråvær 4. kvartal 2017 og totalt 2017
Ikkje starta
AMU tek rapporten for sjukefråver 4. kvartal 2017 og totalt 2017 til orientering
Ikkje starta
15.02.2018
Kommunestyret (KST) 6/18 15/02770
Fritak og permisjon frå politiske verv.
Avslutta
Jorunn Ytrefjord, Bjarne Rene, Anne-Jorunn Ryum Møen og Kolbjørn Blikås får fritak frå alle politiske verv ut valperioden.Bendik Finborud får fritak frå å ta på seg politiske verv ut valperioden.Irene Granli får permisjon i 6 månader frå sine politiske verv.
Fylgjande går inn i verva:
FPL Elin Seim medlem, Rolf Abrahamsen vara.
Fellesnemnda Elin Seim.
Valstyre Elin Seim medlem, vara for Arnfinn Gjerdåker blir Dag Sandvik, vara for Sveinung Klyve blir Aina Andreassen.
Valnemnd Elin Seim medlem, Rolf Abrahamsen vara.
MKU Leif Helge Vevatne medlem, vara Katrina Stavenes, Jon Arvid Himle
og Hilde Klette
NTA, Kraftfondet og Ullvarelegatet Astri Rongen medlem, 2. vara Leif Helge Vevatne
FPL 3.vara for Sveinung Klyve blir Aina Andreassen
Avslutta
5/18 18/00139
Sundve Barnehage - Oreigning av grunn frå gbnr 284/1 og 283/1 til avkøyringsfelt E16
Ikkje starta
1. I medhald av plan- og bygningslova § 16-5 1.ledd jf. oreigningslova § 2 2.ledd, vedtek Voss kommunestyre og utval for formannskap/plan og økonomi å gje samtykke til at grunneigar (Trygge Barnehager AS på fullmakt frå Sundve FUS Barnehage AS) kan oreigna grunn frå gbnr 284/1 og 283/1 til bygging av avkøyringsfelt på E16 og utviding av køyreveg frå E16 til gbnr 284/45. -875 m2 frå grunneigar av gbnr 284/1-610 m2 frå grunneigar av gbnr 283/1
Ikkje starta
4/18 17/02287
Eigedomsskatt- Fritak etter § 7a og §7b skatteåret 2018
Ikkje starta
Kommunestyret gjev fritak for eigedomskatt etter eigedomskattelova § 7a og § 7b for skatteåret 2018 i samsvar med liste lagt fram frå administrasjonen. Ny på lista er gnr. 173 bnr. 99 som får fritak for eigedomsskatt etter § 7a. Gnr. 384 bnr. 141 og gnr. 45 bnr. 49 får ikkje fritak etter § 7b.
Ikkje starta
3/18 17/02229
Høyring: Planprogrammet for kommuneplanen for Voss herad 2020-2031
Ikkje starta
Kommunestyret sluttar seg til fellesnemnda sitt framlegg til planprogram for kommuneplan for Voss herad 2020-2031.Meir tydeleg folkehelseprofil. Liste over ledige tomter som er lett å finna.Kommuneplanen for Voss herad bør bli lettere å lese enn dagens kommuneplan.
Ikkje starta
2/18 16/01390
Detaljreguleringsplan for Framnes, planid 2016009, godkjenning av plan
Avslutta
1.I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjenner Kommunestyret privat detaljreguleringsplan for Framnes, planid 2016009 slik det går fram av plankart datert 07.06.17, føresegner og planomtale datert 06.12.17 signert Arkitektbruket ans. Kyrkjebygget blir vurdert tona ned.
Avslutta
2.Kommunestyret godkjenner Framnes som nytt vegnamn i området.
Avslutta
1/18 15/00575
Detaljreguleringsplan for Myrkdalen bygdasenter, planid 2014006, - godkjenning av plan
Avslutta
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjenner Kommunestyret privatdetaljreguleringsplan for Myrkdalen bygdasenter (S3), planid 2014006 slik det går fram av plankart, føresegner datert 27.11.17 og planomtale datert 25.01.18, signert HR Prosjekt AS
Avslutta
06.02.2018
Næring og tiltaksutvalet (NTA) 2/18 17/02339
Søknad om deling av driftseining på landbrukseigedom på gbnr 402/2,10 Hernes og 386/1 Elge
Avslutta
I medhald av §§1,9,12 i jordlova vert det gjeve løyve til å dela driftseininga gnr. 402 bnr. 2 og 10 Hernes og gnr. 386 bnr. 1 Elge i Voss.Deling av driftseining inneber at det vert busetnad både på Hernes og Elge  i Evanger, mot i dag busetnad berre på Hernes. I denne saka vert omsynet til busetjing tillagt størst vekt med grunngjeving mål i kommuneplan som seier:
«Oppretthalda eit livskraftig tradisjonelt landbruk der jordvernet skal stå sterkt, og leggje forholda til rette for levande grender i heile kommunen».
Løyve vert gitt med desse atterhald og vilkår:

1.Det skal betalast gebyr for frådeling etter jordlova, kr 2000, (jf. Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker).
2.Det er eit vilkår at gbnr 402/2,10 Hernes vert selt samla som ein landbrukseigedom med alle rettar og ikkje som tilleggsjord. Vilkåret er gjort med heimel i Jordlova §12 3. avsnitt.
Avslutta
1/18 17/02067
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom på gbnr 372/5 Mestad og 1/15 del av 400/4 Mykkeltveit almenning.
Avslutta
Voss kommune gir med heimel i konsesjonslova §§ 1,9 og 11 konsesjon til Christer Haga Helle på gnr. 372 bnr. 5 Mestad og 1/15 del av gnr. 400 bnr. 4 Mykkeltveit allmenning. Konsesjonen vert gitt på vilkår av:
1.Søkjar buset seg på gardsbruket innan 6. februar 2019 , og bur der i minst 5 år.
2.Det skal betalast gebyr for handsaming etter konsesjonslova, kr 5000 (Jf. forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker).
Avslutta
06.02.2018
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 9/18 17/01785
Detaljreguleringsplan for Klypeteigen - FK 13, planid 2017007, høyring og offentleg ettersyn
Avslutta
1.I medhald av plan og bygningslova § 12-11 vedtek FPL å legge planforslaget til privat detaljreguleringsplan for Klypeteigen – FK 13, plan id 2017007, ut til offentleg ettersyn, slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale datert 30.01.2018, signert Arkitektbruket ans.
Avslutta
2.Nytt vegnamn i området er føreslege til Klypeteigen. Namneforslaget vert utlagt til offentleg ettersyn og sendt namnekonsulenten ved Universitetet i Bergen til uttale.
Avslutta
8/18 17/01704
Klage på vedtak i sak 17/01618 (71/71), 21.12.2017 i utval for formannskap/plan og økonomi - avslag på dispensasjon til frådeling av bustadhus på gbnr 117/1 - Raundalsvegen 304
Pågåande
1.Formannskap/plan og økonomi tek ikkje klagen til fylgje, og stadfestar vedtak om frådeling frå møte 21.12.2017, sak 71/17«1. FPL gjev ikkje dispensasjon frå arealdelen av kommuneplanen til frådeling av deler av gnr. 117/1.2. Grunngjevinga er at dette er eit medels vossabruk, som må bestå som eigadriftseining. Eit såkalla «slakt» av slike bruk vil skapa ein særs uheldigpresedens for liknande bruk på Voss.»»
Pågåande
2.FPL er restrektiv til å dela i frå bustadtomter i LNF område der desse grensar til dyrka mark og er ein del av tun på eit gardsbruk. Denne frådelinga er ein lekk i oppdeling av eit medels stort gardsbruk som må bestå som eige driftseining.Ei slik frådeling vil gjera at gardsbruket ikkje kan drivast på tenleg måte som sjølvstendig brukseining
Pågåande
3.Saka vert sendt til Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd.
Pågåande
7/18 17/01210
Klage på løyve til frådeling av bustadtomt frå gnr/bnr 47/218
Pågåande
1.Formannskap/plan og økonomi tek ikkje klagen til fylgje, og stadfestar vedtak om løyve til frådeling datert 27.10.2017.2.Saka vert sendt til Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd.
Pågåande
5/18 17/01266
Nybygg - driftsbygning på gbnr. 263/1 Draugsvollvegen 50
Avslutta
Formannskap/plan og økonomi gjev rammeløyve for oppføring av ny driftsbygning pågbnr 263/1 som omsøkt. Formannskapet viser til saksutgreiing og vil peika på at det i framtida kan komme avkjøyring på E16 på Vinje
Avslutta
01.02.2018
Levekårsutvalet (LEV)
Ny gruppesats for støttekontakttenesta
Ikkje starta
Voss kommune innfører ei tilleggsgodtgjersle på 50 kr/brukar per time, for inntil 10 deltakarar, for drift av gruppetilbod under støttekontakttenesta. I tillegg kan det etter avtale kompenserast for tid til førebuing/organisering av gruppetilbod med timesats på 173,33 kr/t.
Ikkje starta
25.01.2018
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 4/18 17/02300
Mandat for gjennomføring av Lundhaugen omsorgsbustader
Avslutta
Mandat for gjennomføring av Lundhaugen omsorgsbustader datert 15.1.2018 vart vedteke med tillegg frå utvalet.Prosjektleiar gir skriftleg statusrapport til styrings -og prosjektgruppa kvartalsvis om økonomi og framdrift.
Avslutta
1/18 17/01559
Dispensasjon - frådeling av bustadhus på gbnr 86/1 - Almelandsvegen 77
Pågåande
1.FPL gjev ikkje dispensajon frå arealdelen av kommuneplanen til frådeling av eit tun med bustadhus på gnr 86 bnr 1, almelandsvegen 77.
Pågåande
2.Grunngjevinga er at dette er eit typisk småbruk på Voss, som må bestå som eiga driftseining. Eit såkalla «slakt» av slike bruk vil skapa ein særs uheldig presedens for liknande bruk på Voss.
Pågåande
11.01.2018
Miljø og kulturutvalet (MKU) 3/18 18/00011
Framlegg til klimatiltak 2018
Avslutta
Administrasjonen viser til sakutgreiinga og vil tilrå at midlane vert brukt i samsvar med budsjettforslaget.
Avslutta
2/18 17/02234
Miljøvernprisen 2017
Avslutta
Miljøprisen 2017 vert tildelt Kari Bye
Avslutta
1/18 17/01252
Prioritering av spelemidlar 2018
Ikkje starta
Utval for miljø og kultur tilrår fylgjande prioriteringsliste for spelemidlar 2018:
Vedtak
Utval for miljø og kultur tilrår fylgjande prioriteringsliste for spelemidlar 2018:

Ordinære anlegg:

PrioritetAnleggsnamnSøkjarSøknadstypeSøknadsbeløp
1Prestegardsmoen kunstgrasbaneVOSS FOTBALL ASFornya1 000 000
2Voss golf og aktivitetspark-klubbhusVOSS GOLFBANER ASFornya306 000
3Sundve idrettsplass, kunstgrasbaneELDAR ILFornya2 238 000
4Nye Voss vidaregåande skule idrettshallHORDALAND FYLKESKOMMUNEFornya5 000 000
5Voss idrottshallVOSS KOMMUNEFornya500 000
6Skjerve skytebane LeirduebaneVOSS JEGER OG FISKARLAGFornya901 000
7Skjerve skytebane ElgbaneVOSS JEGER OG FISKARLAGFornya273 000
8Voss ski- og tursenter LagerbyggVOSS SKI OG TURSENTER ASFornya1 000 000
9Nye Voss Gymnas idrettshallHORDALAND FYLKESKOMMUNEFornya10 000 000
10Nye Voss gymnas basishallHORDALAND FYLKESKOMMUNEFornya4 000 000
11Nye Voss Gymnas idrettshallHORDALAND FYLKESKOMMUNEFornya1 000 000
12Turløype Herresåsen - Skutlesmarki del 2VOSS SKI OG TURSENTER ASFornya1 000 000
13Vossabadet konkurransebassengVOSS KOMMUNEFornya21 000 000
14Vossabadet stupebassengVOSS KOMMUNEFornya7 000 000
15Vossabadet opplæringsbassengVOSS KOMMUNEFornya4 200 000
16Vossabadet konkurransebassengVOSS KOMMUNEFornya700 000
17Vossabadet konkurransebassengVOSS KOMMUNEFornya500 000

Nærmiljøanlegg:

PrioritetAnleggsnavnSøkarSøknadstypeSøknadsbeløp
1Vangen skule, aktivitetsanleggVOSS KOMMUNEFornya163 000
2Ballbane Nye Lundhaugen barnehageVOSS KOMMUNEFornya300 000
3Pumptrack Voss aktivitetsparkVOSS KOMMUNEFornya300 000
4Sundve ballbingeELDAR ILFornya179 000
5Akebakke ved Klausabakken barnehageVOSS KOMMUNENy300 000
Avslutta
21.12.2017
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 72/17 17/02199
Endring i gebyr for seksjonering
Avslutta
1.Formannskap/plan og økonomi gjev løyve til endring i gebyrsatsar for seksjonering i samsvar med framlegg frå administrasjonen.2.Saka vert sendt til Fylkesmannen for endeleg avgjerd.
Avslutta
71/17 17/01704
Dispensasjon - Frådeling av bustadhus på gbnr 117/1 - Raundalsvegen 302
Pågåande
1.FPL gjev ikkje dispensasjon frå arealdelen av kommuneplanen til frådeling av deler av gnr. 117/1.2.Grunngjevinga er at dette er eit medels vossabruk, som må bestå som eiga driftseining. Eit såkalla «slakt» av slike bruk vil skapa ein særs uheldig presedens for liknande bruk på Voss.»
Avslutta
69/17 16/01390
Detaljreguleringsplan for Bjørkemoen masseuttak, planid 2015013, høyring og offentleg ettersyn
Avslutta
I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 vedtek FPL å legge detaljreguleringsplan for masseuttak Bjørkemoen, planid 2015013, ut til høyring og offentleg ettersyn, slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale datert 12.12.17, signert Rambøll.
Avslutta
68/17 15/01598
Detaljreguleringsplan Groadalen, planid 2015005 - klage på vedtak
Avslutta
Klage frå Svein Arne Kornerud på plassering av tomt 2, 3 og 5 vert delvis tatt til følgje, og revidert plankart datert 28.11.17 signert Arkitektbruket ans vert godkjent. Utover dette finn ikkje FPL grunn til å ta klage på KST-vedtak sak 39/17 om godkjenning av detaljreguleringsplan for Groadalen, planid 2015005, til følgje.Klagesak vert oversendt Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd.
Avslutta
14.12.2017
Kommunestyret (KST) 69/17 15/02770
Fritak frå politiske verv
Avslutta
Marie Stalheim har flytta ut av kommunen og er då ikkje lenger valbar.
Fylgjande går inn i hennar verv:
Vara valnemnda – Ny Dag Sandvik
Vara FPL – Dag Sandvik (når valstyret har teke nytt valoppgjer)
Medlem LEV/legat eldre og legat ungdom  Ny Dag Sandvik
Vara NTA/prestegardsmofondet Ny Dag Sandvik
Vara MKU – Ny Nina Jakobsen Bakketun
Vara IHM – Ny Nina Jakobsen Bakketun

Fylgjande val vert delegert til utval for levekår:
Bulken barnehage repr.
Medlem ungdomsrådet frå lev
Vara frå lev til eldrerådet

Kommunestyret ber valstyret ta nytt valoppgjer for SV.
Avslutta
68/17 17/01300
Budsjett 2018
Ikkje starta
Budsjett 2018
Skattlegging
•Skatt på inntekt og formue vert utlikna med maks. sats for 2018.
2. Eigedomsskatt
I medhald av eigedomsskattelova §§ 2 og 3a, vert det i 2018 skrive ut eigedomsskatt i heile kommunen.
•Den alminnelege promillesatsen for 2017 er 7 promille, jfr eigedomsskattelova § 11 første ledd. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bueiningar for skatteåret 2017 er 3,0 promille, jf. esktl § 12a. Den same satsen skal også gjelde for fritidsbustader.
•Eigedomsskatten skal betalast i tre terminar, 15.03, 15.06 og 15.10 i skatteåret , jfr esktl § 25 første ledd.
•Kommunestyret fritek eigedommar etter §§ 7a og 7b i eigedomsskattelova. Liste vert lagt fram i eiga sak i kommunestyret innan utgangen av februar 2017.
3. Kommunale avgifter, gebyr og eigenbetaling vert endra slik:
•Vass og avløpsavgifter er justert til 100 % dekning.
•Kloakkavgift: 0 %
•Vassavgift: 0 %
•Septikavgift: 2,4 %
•Renovasjon: 2,5 %
•Feiing: 6,0 %
•Barnehage i samsvar med maksimalpris.
•Skulefritidsordning: 2,4 %
•Kulturskulen: 2,4 %
•Fellingsavgift for vilt følgjer staten sine maksimalsatsar.
•Plangebyr 2,4 %
•Oppmåling 2,4 %
•Byggesak 0 %
•Festeavgift for gravstader 3,0 %
•Kommunale avgifter skal betalast i tre terminar: 15.03, 15.06 og 15.10.
4. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2018 slik som det vert vedteke i budsjettet for 2018. Lånesummen er kr 73 550 000. Nedbetalingstid er 25 år.
Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån og godkjenne endelege lånevilkår, herunder å binde rente, for lån innarbeidd i budsjettet og vedteke av kommunestyret. Avdragstid og lånestorleik må vera innanfor dei grenser som er vedtekne av kommunestyret. Fullmakta gjeld i heile lånetida.
Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån til refinansiering av eldre gjeld og til å slå saman gjeldande lån innanfor dei avdragsvilkår som er vedtekne ved opphaveleg låneopptak. Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endra rentevilkår, herunder å binde renta, på alle eksisterande lån i heile avdragstida, jfr. økonomireglement.
Rådmannen får fullmakt til å kjøpe bustadeigedomar innafor ei økonomisk ramme på inntil 5 mill kr. Det er ein føresetnad at kjøp har inndekkning i avsette fondsmidlar eller frå salsinntekter.
5.  Satsane for eigenbetaling i omsorgstenestene følgjer staten sine maksimalsatsar.
Utval for levekår får fullmakt til å garantera for lån etter Lov om sosial omsorg, innanfor ei ramme på kr. 300 000,-.
6. Budsjett 2017 Drift
Budsjettet vert vedteke på ramme for kommunalavdeling, netto driftsutgifter slik dei framgår av tabell .
Ramme kommunalavdeling i 1000 kr
Rådmannen politiske organ11 287
Oppvekst379 213
Helse og omsorg357 080
Rådmannen sin stab48 004
Kultur og fritid36 156
Teknisk108 797
Fellesinntekter-941 237

7. Budsjett 2018 - Investering.
Budsjettet vert vedteke slik:
(alle tal i 1000kr.)
NrInvesteringsprosjektProsjekt kostnadTidlegare løyvdLånerammeTilskot/ refusjon/ lån utanfor lånerammaSum løyving 2018
1Klausabakken (Lundhaugen) barnehage51 20042 2009 0009 000
2Større inventar/utstyr i skuler barnehagar inkl. bilar10 0003 5001 0001 000
3Miljøretta helsevern/større vedlikehaldsarbeid ute og inne8 0003 0001 0001 000
4Mindre tilpassingar bygg p.g.a. særlege behov hjå elevar/for drift16 0002 0001 0001 000
5Investering i teknisk utstyr pleie og omsorg (til institusjonane inkl. avlastning)4 4001 700600600
63 -4 nye tenestebilar årleg Helse og omsorg12 0001 900700700
7Omsorgsbustadar Udlabutomta eller andre alternativ47 46020 0000
8IT investeringar12 0005 5001 5001 500
9Nødstraumsaggregat beredskap5 0006000
10Rehabilit. Tinghus 1 inkl. utbetring ventilasjon  brannsikring10 0008 500800800
11Diverse takrehab. kommunale bygg14 5004 7002 0002 000
12Bygg og eigedom - utskifting av bilar3 0501 050500500
13Grøn avdeling - maskiner/utstyr1 9501 7000
14Fornying av bil- og maskinparken Anlegg & vedlikehald29 50020 5003 0003 000
15Hovudplan Vatn25 50016 5003 0003 000
16Hovudplan Avlaup27 00018 0003 0003 000
17Trafikksikringstiltak (jf. Trafikksikringsplanen, ny rullering 2011)4 5003 000500500
18Fortau Gullfjordungsvegen vedteken reguleringsplan18 00012 8000
19Bruer jf. internkontroll16 60010 6001 5001 500
20Veginvestering - opprusting kommunale vegar75 00057 0001 0001 000
21Tryggleikspakke Helse og omsorg9008000
22Reservevassverk Bømoen - 1. byggjesteg5 0002 5002 5002 500
23Voss næringspark Istad 10 da - tomtekjøp/tilrettelegging3 7003 7000
24Velferdsteknologi Helse og omsorg (sjølvfinansierande 5 års levetid)8 0002 0002 0002 000
25Kulturhus del 2 - Gamle kinosal16 0003 0000
26Ny bokbuss2 00000
27Utrykningsbilar brann - utskifting av køyretøy Vossestrand4 0000
28Liten varebil Brannvern feiing200200200
29Rehabilitering av toalett i skulane2 0001 500
30Bil til byggesaksavdelinga, sjølvfinansierande250250250
31Vangen skule -kjøp av høgskulebygg og rehabilitering av skulen12 0000
32Lundhaugen omsorgsbustader MNF48 0009 0009 000
33Istadmyrane industriområde, infrastruktur vidare utviding22 00022 00022 000
34Modulbygg Ungdomskulen4 5004 5004 500
35Brannstasjon3 000
36Trafikksikring Lekvemoen kryss Lekvemogata – Uttrågata
Sum prioritert520 210246 75021 10052 45070 550

8. Tilskot til private barnehagar.


Rådmannen får fullmakt til å fastsette endelege satsar med bakgrunn i vedteke kommunebudsjett i høve til gjeldande regelverk.

Endringar:
1.Tiltak i driftsbudsjettet:
Kostøkonom/kjøkkensjef         700 000
Ordninga med etablerarlos      300 000
Auka opningstider turistinfo     250 000
Utvida opning Hauge bhg
Til 5 dagar frå august 2018     100 000
                                             1 250 000

Tiltaka vert finansiert på følgjande vis:
Stabstilling helse og omsorg    300 000
Reduksjon tildelingskontoret   130  000
Innsparing programvare           209 000
Innsparing stilling stab             311 000
Bruk av disposisjonsfond         300 000
Reduksjon medisinsk forbruk  100 000
                                              1 250 000

2. Investeringsbudsjettet:
Utbygging av omsorgsbustader på Lundhaugen og Udlabutomt samt planlegging av bygging av kommunalt kjøkken skal ha høgste prioritet.

3. Verbalframlegg:
Voss Idrettshall

Det er eit mål å redusera leigeprisane for bruk av idrettshallen til lag og organisasjonar. Ein stor del av kostnaden med hallen er leigekostnaden. Ein ber difor om at administrasjonen utarbeidar eit oversyn på reelle kostnader til forvaltning, drift, vedlikehald og låne kostnadene for hallen.

På sikt ser ein for seg at ein får ei samordning av Vossabadet og Voss idrettshall. Skal dette gjennomførast må hallen setjast i tilfredstillande stand før ei overtaking.
Ein ber difor at BOE i lag med Voss idrettshall utarbeidar eit oversyn og kostnadsoverslag for å setja idrettshallen i tilfredsstillande stand.
Detta må væra klart til økonomiplanarbeidet i 2018.

Framsikt

Fleire kommunalavdelingar er i gang med eit arbeid for å analysera drifta og utvikla tenestene. Detta arbeidet må halda fram med mål om å styrka kommunen sitt økonomiske handlingsrom.

Kommunestyret viser til notat fra administrasjonen, notat utval for formannskapet vedrørande omsorgsbustader på Lundhaugen, nytt kostnadsestimat. Ut frå dette vert prosjektet sitt kostnadsramme auka frå 42 til 48 000 000 kr. Investeringa vert vurdert til og vera sjølvfinansierande og skal lånefinansierast. Kommunestyret legg til grunn at auka forvaltning, drift og vedlikehaldskostnader på om lag 1 000 000 kr i året vert innarbeid i økonomiplan for 2019-2022
Ikkje starta
66/17 17/00292
Energi - og klimaplanen 2018-2021- Framlegg til vedtak
Ikkje starta
Framlegg (datert 16.10.2017) til Energi- og klimaplan for Voss Kommune 2018-2021 vert vedteken med desse endringane;
Vedtak
Framlegg (datert 16.10.2017) til Energi- og klimaplan for Voss Kommune 2018-2021 vert vedteken med desse endringane;

-Under kap.6.5.2 Jordbruk og skogbruk skal inn; Voss kommune skal auke innsatsen for å tilrettelegge for ei omlegging til økologisk landbruk i kommunen. I kap.2.4.2 skal det inn ein kort omtale av økologisk landbruk og status i kommunen (jf. saksutgreiinga).
-Under kap.6.6.2 Forbruk og avfall skal inn; Innkjøpsvegleiaren i Voss kommune skal rullerast, m.a. for å auka fokus på klima- og miljørette innkjøp.
-Under kap.6.8.2 Informasjon- kunnskapsformidling skal inn; Det skal utarbeidast og formidlast informasjon om klimautslepp knytta til kjøttproduksjon og forbruk.

Voss kommune oppmodar handlelsnæringa til å være med på klimatiltak, ved å stoppe bruk av plastposar innan 2021.

Redusere drenering og nydyrking av myrområde og våtmark i planarbeidet for hyttebygging.

Utslepp frå eigen organisasjon må jobbast meir inn i klimaplanen

Tiltaksdelen av energi- og klimaplanen tas opp som sak i utval for miljø og kultur på faste tidspunkt kvart år, for å sikre at planen følges opp og utvikles. Planen vert sendt kommunestyret dersom utvalet ser trong for det.

Kapittel 2.4.2 og 6.5 vert erstatta av fylgjande tekst:
2.4.2  Landbruket  
Ein tredjepart (33%) av klimagassutsleppet i 2015 kom frå aktivitetane i landbruket. Hovudkjeldene er metan og lystgass og noko utslepp frå fossil energibruk – i hovudsak diesel til drift av landbruksmaskiner. Forbruket av diesel pr. jordbrukseining var 3000 liter i 2011.  Metanutsleppa kjem frå husdyra og noko via lagring og bruk av husdyrgjødsel og mineralgjødsel. Andre lystgassutslepp kjem frå dyrking av myr, avrenning av gjødsel og nedfall av ammoniakk. Lystgass er ein kraftig klimagass og er nær 300 gonger sterkare enn karbondioksyd.
Husdyrslaga påverkar klimagassutsleppa ulikt: Store delar av klimagassutsleppa kjem frå grovfôretande dyr som storfe og sau i form av metan danna under fordøyelsen. Samstundes kan beitedyr auka den biologiske aktiviteten i jordsmonnet, slik at opptaket av karbon til jord aukar. Dette kan i beste fall føra til at beitedyr bidreg positivt i klimarekneskapet. Kraftfordyr vil ikkje kunna ha ei tilsvarande inntektside klimamessig.
Det er fleire klimatiltak som kan gjennomførast i skog og jordbruket, og det rette må vera å sjå både på inntekts- og utgiftssida i klimarekneskapen. Utsleppsreduksjonar er viktig, men potensialet er kanskje endå større ved også å auka karbonbindinga i landbruket;
Det vert sett i gang ei pilotsatsing på karbonlagring. Dette kan skje gjennom ein serie dialog- og innspelssamlingar med bønder i kommunen, og i tillegg prøva ut nokre tiltak på utvalde gardar. HLB - Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling, Stavanger -  er viljug til å medverka til å etablera eit slikt opplegg. Dei arbeider mykje med «regenerativt landbruk» (landbruk som fangar karbon – til glede både for bonde og klima), og har kontaktar med nokre av dei fremste i verda på feltet.
Biogassanlegg – I Klimameldinga (St.meld. nr. 39) er det mål om at 30 prosent av husdyrgjødsla bør nyttast til biogassproduksjon innan 2020. Det skjer mykje innan teknologiutviklinga innan småskala gards- og biogassanlegg. Statlege styresmakter legg opp til betre stønadsordningar og rammevilkår for denne type tiltak. Mykje tydar på at kommune og lokale bønder kan vurdere lokale etableringar av biogassanlegg. Dette kan vere særs aktuelle verkemidlar og tiltak for lokalt jordbruk. Planen vurderer dette i samband med tiltaksutviklinga.

Landbruket er samstundes ei av dei næringane som vert hardast råka av klimaendringar. Difor er også berekraftig landbruk eit sentralt tema i dei årvisse landbruksoppgjera.  
2.4.2.2 Endra jordbrukspraksis har redusert avrenning til vatn og vassdrag
Over tid har mellom anna følgjande faktorar vore med på å redusere mengdene av nitrogen, fosfor og jordpartiklar som kjem ut i vassdraga:
endringar i jordarbeiding
krav om gjødselplan
reglar for lagring og spreiing av husdyrgjødsel
krav til urørte randsonar mot vassdrag

Dette er viktige tiltak som bør vidareførast
2.4.2.4 Færre små – fleire store jordbruksbedrifter
Det er hovudsakleg jordbruksbedrifter med mindre enn 100 dekar jordbruksareal i drift som har stått for den store nedgangen. Nasjonalt var det i 1969  - 130 700 jordbruksbedrifter i denne storleiksgruppa, i 1999 hadde talet gått ned til 31 200 bedrifter. Deretter har talet gått ned til 13 300 i 2014. Sidan 1999 har det òg vore ein jamn nedgang i talet på bedrifter med 100-300 dekar jordbruksareal, og sidan 2007 òg ein nedgang i talet på bedrifter med 300-500 dekar jordbruksareal.

Figur 2: Utviklinga i storleiken på jordbruksverksemder sidan 1996 (SSB)
Talet på jordbruksbedrifter med meir enn 500 dekar aukar. I 1969 var det 500 jordbruksbedrifter i denne storleiksgruppa, i 1999 hadde talet auka til 1 600 bedrifter. I 2014 var det 4 000  jordbruksbedrifter med meir enn 500 dekar jordbruksareal i drift.
Sidan det her i praksis er snakk om mykje leigejord, ofte med store avstandar mellom driftsbygning og jord, er det truleg at dette har ført til meir transport, og såleis større utslepp.
2.4.2.5Nedbygging av myrområde / nydyrking av myr
Skog og myr utgjer eit sentralt økosystem for både opptak og utslepp av klimagassar. Punktering av myrområde gjev betydelege CO2 utslepp. Den tradisjonelle dyrkingsmetoden for myr har vore drenering med lukka grøfter og bearbeiding av topplaget.
Høg grunnvasstand og anaerobt miljø er ein forutsetning for karbonlagring i myr. Drenering og senking av grunnvassnivået vil endre moglegheitene for karbonlagring drastisk. Alle menneskelege inngrep som medfører senking av grunnvassnivået, representerer såleis ein trussel mot myrjorda si evne til å lagre karbon.  
Vegbygging og  uttak av skog i myrområde med tungt maskinelt utstyr er eksempel på tiltak som kan frigjere store mengder CO2. Tidlegare gjennomføre grunneigaren hogsten sjølv på snødekt og frosen mark. No er det gjerne entrepenørar som utfører hogsten med tunge maskiner og gjennom heile året. Punktering av myrområde bør derfor  vurderast  nærare i landbruket. Også i samband med generell arealplanlegging  bør dette gjevast større merksemd, m.a ved neste rullering av kommuneplanen sin arealdel.
Statlege styresmakter har pr. september 2017, ute på høyring eit nasjonalt forbod mot nydyrking av djup myr. Forbodet vil innebere at arealet med tilgjengeleg dyrkbar jord vert avgrensa til mineraljord og grunn myr. Det er estimert at forbodet vil redusere nydyrking av myr med 66 prosent. Dette vil i tilfelle gje reduserte klimagassutslepp.


6.6 Fokusområde 3: Jordbruk og skogbruk
Jordbruket er ei av næringane som vert hardast råka av klimaendringar. Derfor er utvikling av eit berekraftig landbruk sentralt. Samstundes har landbruket potensial til å bidra positivt i klimarekneskapen, ved biologisk karbonfangst. Som den største landbrukskommunen i Hordaland bør Voss ta mål av seg til å bli ein pilot innan klimavenleg landbruk.
6.6.1 Sentrale vegval
Pilotprosjekt for karbonlagring
Auka fokus på våtmark og myr
Etablering av biogassanlegg
6.6.2Tiltak
TiltakÅr Ansvar KostnadFinan-sieringVoss kommune
Karbonlagring og betre rutinar for gjødsling (og avrenning)
Pilotsatsing på karbonlagring. Dette kan skje gjennom ein serie dialog- og innspelssamlingar med bønder i kommunen, og i tillegg prøva ut nokre tiltak på utvalde gardar. HLB - Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling, Stavanger -  er viljug til å medverka til å etablera eit slikt opplegg. Dei arbeider mykje med «regenerativt landbruk» (landbruk som fangar karbon – til glede både for bonde og klima), og har kontaktar med nokre av dei fremste i verda på feltet.


Utarbeide nye og betre gjødselsplanar, med strengare og betre rutinar for gjødelhandtering og med krav til funksjonelle  kantsonar.

2018


2018

Voss kommune
Landbruks-rådg.Voss kommune
Landbruks-rådg.

300.000

Fylkesmannen: 200.000


100.000

Nydyrking av myr og våtmark
Evt. nydyrking av myrareal skal vurderast etter nasjonale retningsliner. Behov og miljøkostnad skal vurderast særskilt i kvar sak.
2018-Voss kommune

Kartlegging av  høgmyr i kommunen.
Ev. restaurering av høgmyr
2019Voss kommune
SMIL30 000
Auka bruk av SMIL midlar til energi og klimatiltak i landbruket2018-Voss kommune

Biogassanlegg

Sjå fokusområde 4
Ikkje starta
65/17 16/00241
Reglement for Seniorrådet i Voss kommune
Ikkje starta
Voss kommuneReglement for Seniorrådet i Voss kommune.
Vedtak
Voss kommune
Reglement for Seniorrådet i Voss kommune.
§ 1 Heimel

Seniorrådet er eit lovpålagt organ som vert valt av kommunestyret for valperioden, jfr. lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd.

§ 2 Føremål

Seniorrådet er eit rådgjevande organ for kommunen. Seniorrådet skal ha til handsaming alle saker som gjeld levekåra for eldre. Seniorrådet er partipolitisk nøytralt, og skal ta vare på dei eldre sine interesser. Fleirtalet av medlemane i rådet skal vera pensjonistar.

§ 3 Samansetning og oppnemning
Rådet har 6 medlemar med personlege vararepresentantar frå kommunen sine pensjonistforeiningar og 2 representantar frå dei folkevalde. Rådet vert oppnemnt av kommunestyret. Pensjonistforeiningane i Voss kommune har rett til å foreslå medlemar til rådet. Rådet vel sjølv leiar og nestleiar som vert valde mellom pensjonistane. Reglane om val av utval i kommunelova gjeld tilsvarande så langt ikkje anna er vedteke i lova om Eldreråd. Kvart kjønn skal som fylgje av dette vera representert med minst 40 prosent.

§ 4 Oppgåver
Rådet heldt seg fortløpande orientert om aktuelle saker for eldre som er under arbeid i kommunen. Einingane samarbeider med Seniorrådet om saker av interesse for eldre som dei skal ha/har til handsaming.

Seniorrådet arbeider med, og vert førelagt, saker til uttale som gjeld:
- kommuneplan, årsbudsjett og økonomiplan
- tiltak og planar i helse- og sosialsektoren
- idretts- og kulturtiltak som er av interesse for dei eldre
- reguleringssaker
- samferdselsplanar
- Seniorrådet kan på eige initiativ ta opp saker som vedkjem eldre i kommunen
- Seniorrådet bør gi informasjon om verksemda si
- Seniorrådet kan bli bede om å delta med 1 representant i plan- og byggekomitear som konsultativt medlem

§ 5 Møter, møteinnkalling og sekretariat

- Kommuneadministrasjonen har sekretærfunksjonen for Seniorrådet

- Leiaren kallar inn til møte og leier møta. Har leiar forfall, overtek nestleiaren leiaren sine oppgåver.

- Sekretæren samarbeider med Seniorrådet sin leiar om innkalling, forslag til uttale, møteprotokoll og årsmelding.

- Sekretariat skal syte for at sakene så langt mogleg vert sendt Seniorrådet for handsaming før dei går til handsaming i politiske organ. Uttale frå Seniorrådet fylgjer saka ved vidare handsaming. Dersom det er påkravd, kan det kallast inn til hastemøte i Seniorrådet.

- Seniorrådet kan og bør ta opp saker på eiga hand ved å oppmoda kommunestyret om å setja aktuelle saker på dagsorden.

- I rådet gjeld alminneleg fleirtal med avrøysting. Ved røystelikskap gjer leiaren si røyst utslaget. Rådet er avgjerdsmyndig når minst halvparten av medlemane er til stades.

- Aktuell fagmynde skal gjere greie for saker som krev nærare utdjuping.
- Vedtak i saker der Seniorrådet har kome med uttale vert lagt ved som referatsak ved neste møte i politikarportalen.
- Seniorrådet kan utarbeida forslag til eige budsjett innanfor vedtekne rammer som vert tekne inn i handlingsplanen.

- Referat frå Seniorrådet sine møte vert sendt saman med neste møteinnkalling i politikarportalen.  Protokoll vert sendt til kommunal administrasjon gjennom sakshandsamingssystemet.
- Rådet sine medlemar og varamedlemar får møtegodtgjersle automatisk ved møtedeltaking. Skyssgodtgjersle vert utbetalt etter innsendt krav og fylgjer kommunen sine arbeidsvilkår for folkevalde.
- Har ein representant lovleg grunn til fråvær, kallar rådsmedlemen inn personleg vara og gjev melding til politisk sekretariat, med kopi til utvalssekretær og leiar.

§ 6 Rapportering
Rådet utarbeidar kvart år ein rapport for arbeidet sitt i samband med den årsrapporteringa elles i kommunen.
Ikkje starta
07.12.2017
Miljø og kulturutvalet (MKU) 58/17 17/02170
Tildeling av kulturprisen
Ikkje starta
Kulturprisen 2017 vert tildelt Laila Rynning Veum.
Avslutta
57/17 17/00272
Varsel om oppstart av revidering av kulturminneplan
Ikkje starta
1.Kommunedelplan for kulturminne i Voss 2004-2007 skal reviderast, den nye planen skal ha status som temaplan.
Pågåande
2.Det skal opprettast ei arbeidsgruppe i samband med arbeidet. Gruppa skal settast saman slik (1 representant kvar): MKU, Voss kulturråd, Hardanger og Voss museum, og representantar frå administrasjonen (kultur og fritid, næringsavdelinga og plan, oppmåling og byggesak.)
Pågåande
3.MKU sin representant i arbeidsgruppa vert Thomas Trettenes.
Pågåande
56/17 17/01003
Vedlikehald av idrettsanlegg 2017 Sommaranlegga
Ikkje starta
MKU løyver kr. 80.000,- til kommunale anlegg med ei slik fordeling:AnleggLagSumBjørgum idrettsplassBjørgum IL13 500Eideshagen idrettsplassBulken IL10 500Palmafossen idrettsplassIL Viljar13 500Skulestadmo idrettsplassIL Ørnar13 500Sundve idrettsplassIL Eldar13 500Haugsvik nærmiljøanleggIL Eldar2 000Kunstgrasbanen FBK VossFBK Voss13 500Totalsum80 000
Avslutta
55/17 17/02208
Rullering av anleggsliste temaplan for idrett og friluftsliv 2014-2017
Ikkje starta
Utval for miljø og kultur vedtek at fylgjande anlegg vert rullert inn som planlagde og mogelege anlegg i Handlingsplanen for Temaplan for idrett og friluftsliv 2014-2017:
Ordinære anlegg:

Ride/køyrebane Travbanen på KyteVoss køyre og rideklubb
Køyrevegar Travbane KyteVoss køyre og rideklubb
Stall Travbane KyteVoss køyre og rideklubb
Ridehall Travbane KyteVoss køyre og rideklubb
Rehabilitering heistrase TunåsenBulken IL
Innandørs skytebane 15m SkjerveVoss skyttarlag
Klubbhus SkjerveVoss skyttarlag
Rehabilitering storslalomløype BavallenVoss alpin
Snøproduksjonsanlegg storslalomløypa BavallenVoss alpin
Rehabilitering lysanlegg storslalomløypa BavallenVoss alpin
Barneheis Hangursområdet Voss alpin

Nærmiljøanlegg:

Balansepark EideshagenBulken IL
Rundløype EideshagenBulken IL
Ballbinge EideshagenBulken IL
Freestylehopp TunåsenBulken IL
Tursti BolstadBolstadøyri grendalag
Skileikanlegg HangurenVoss alpin
Treningspark PrestegardslandetVoss kommune
Ulike småanlegg Voss aktivitetsparkVoss kommune
Avslutta
54/17 17/02201
Arrangementsstøtte 2017
Ikkje starta
MKU løyver kr. 20.000,- til for gjennomføring av Europameisterskap i innandørs kroppsflyging 2018. Løyvinga vert dekka frå 1-4740-5010-380.
Avslutta
53/17 17/01003
Vedlikehald av idrettsanlegg 2017 Vinteranlegga
Ikkje starta
1.MKU løyver kr 40.000,- til fylkesanlegga med slik fordeling:AnleggSumBavallen Hopp10 000Bavallen Alpint15 000Voss Ski- og Tursenter15 000Totalsum40 000Løyvinga skal dekkjast frå kap: 1-4719-5010-380
Avslutta
2.MKU løyver kr 80.000,- til kommunale anlegg med slik fordeling:AnleggSumTunåsen Hoppanlegg 15 000Framnesbakken15 000Dalane skisenter17 500Bømoløypa17 500Årmotslia skisenter15 000Totalsum80 000Løyvinga skal dekkjast frå kap: 1-4719-5010-380
Avslutta
50/17 17/02096
Løyve til å nytta snøscooter/trakkemaskin i området ved storenolten, Myrkdalen.
Avslutta
Voss kommune gjev «Tinden-taren» v/Magnus Valland løyve til å nytta snøscooter/ trakkemaskin i høve frikøyringstevling i Myrkdalen i to dagar i perioden 2. – 11. februar 2018.
Avslutta
2.Det vert sett fylgjande vilkår:-Køyring med snøscooter/trakkemaskin må skje innanfor område/trase vist på kart datert 02.11.2016.Løyvet er gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag
Avslutta
49/17 17/02096
Løyve til arrangement - motorferdsel i utmark på Hildestveit 2018.
Ikkje starta
1.Voss kommune gjev Voss Snøscooter og ATV lag løyve til seks arrangement med snøscooter på Hildestveit vinteren 2018. I tilfelle dårleg ver, og at arrangement vert avlyst, så gjeld løyve påfylgjande laurdag som reservedag for kvart arrangement.
7. 6. januar: Skred og tryggleik
8.20. januar: Køyreteknikk 1
9.03. februar: Køyreteknikk 2
10.17. februar:Framkomst på snøscooter
11.24. februar: Orientering i fjellet.
12.10. mars: Fyrstehjelp/fjellvett med kyndig personell
Avslutta
2.Voss kommune gjev løyve til å nytta snøscooter med tilrettelegging av arrangementa med å setja ut sperringar i grense mot naboeigedomar og for å setja ut postar, ein dag/kveld før kvart arrangementet. Køyringa må avgrensast til naudsynt tilrettelegging.
Avslutta
3.Voss kommune gjev ikkje løyve til ein ekstra dag med frikøyring, ein dag med store mengder nysnø.
Avslutta
4.Det vert sett fylgjande vilkår:
- Det er kun medlemar i Voss Snøscooter og ATV lag som kan delta på   arrangementa.
- Køyring i pkt. 2 må avgrensast til ein dag for kvart arrangement.
- Det må takast tryggleikomsyn til eventuelle turfolk i området.
- Det må takast omsyn til hjorteviltet slik at dei ikkje vert skremde.
- Område må ryddast etter arrangementa sama dag
- All køyring må skje innanfor kartfesta område, kartskisse datert 07.10.2013

Løyvet er gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag
Avslutta
05.12.2017
Næring og tiltaksutvalet (NTA) 37/17 17/01535
Delegering - konsesjonslova
Avslutta
Dersom ein ervervar av eiendom  har ein lovbestemt buplikt (konsesjonslova § 5)   og denne plikta ikkje vert stetta, kan kommunen setja ein frist for ervervaren  til å søkja konsesjon (konsesjonslova § 13 andre ledd). Å setja denne fristen er eit enkeltvedtak som kan påklagast.Utval for nærings- og tiltaksarbeid delegerer til administrasjonen å gjera vedtak om å setja slik frist i bupliktsaker.
Avslutta
36/17 17/00040
Ulovleg bygd landbruksveg i stølsbolet på Skreio
Avslutta
Voss kommune gir eigarane av landbrukseigedomane Hole 297/2, Egdetveit 298/1  og Egdetveit 298/2 sterk irettesetjing knytt til ulovleg bygging av ca. 110 meter veg i stølsbolet Skreio hausten 2016.Veglaget må velja ein leiar som seinast 4 veker etter at vedtaket er motteke må søkja om byggeløyve på ulovleg bygd veg i etterkant.Vedtaket er gjort med heimel i Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksvegar §4-4.
Avslutta
35/17 17/02017
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom på gbnr 133/1 Kolvesvegen 261
Avslutta
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1,2,9 og 11 konsesjon til Ingunn Moseid og Sven Oskar Moseid på overtaking av gnr. 133, bnr. 1 Lid i Raundalen.Konsesjon vert gitt på vilkår av at dei buset seg på bruket innan 1/1- 2019, og bur der i minst 5 år.
Avslutta
34/17 17/02047
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom på gbnr 140/11
Avslutta
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1,2,9 konsesjon til Olav Flatekvål for overtaking av stølsrett i Horndalen, gnr 140  bnr 11 i Voss.
Avslutta
04.12.2017
Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 21/17 17/02227
HMS plan
Avslutta
Arbeidsmiljøutvalet tek vedlagte HMS-plan for bygg til orientering. Planen vert revidert årleg og lagt fram for AMU til handsaming.
Avslutta
20/17 15/01686
Kva rolle skal AMU, vernetenesta og bedriftshelsetenesta ha i kommunesamanslåinga
Ikkje starta
Saka vert tatt til orientering.
Ikkje starta
18/17 17/01786
Tilbakemelding til AMU om skulebygg, kortsiktige tiltak
Ikkje starta
Saka blir teken til orientering
Ikkje starta
16/17 15/02801
Val av leiar og vara for leiar i AMU i perioden desember 2017-desember 2019
Ikkje starta
Helge Nævdal vert valt som leiar for to år.Mona Bystøl vert valt som vara for leiar for to år.
Ikkje starta
30.11.2017
Levekårsutvalet (LEV) 25/17 17/01331
Revidering tildelingskriteria
Ikkje starta
Utval for levekår vedtek reviderte tildelingskriterium.Utvalet ber om at tildelingskriteriane vert reviderte anna kvart år. Eventuelle endringar i lov eller forskrift blir omgåande handtert av administrasjonen.
Ikkje starta
24/17 16/00176
Leksefri skule - gjennomføring av forsøk/forskingsprosjekt?
Ikkje starta
Voss kommune set ikkje i gang forsøk med leksefri skule for 2018/2019. Kommunen skal framleis etterspørja, og vera på leiting etter aktuelle støtteordningar for eit framtidig forsøk.Eit forsøk må evaluerast, og leggjast forskingsmessig over fleire år og i samarbeid med forskingsmiljø. Utvalet ynskjer å bli oppdatert med dette arbeidet vidare.
Ikkje starta
23/17 15/01297
Hauge barnehage - ulike løysingar
Ikkje starta
Hauge barnehage held fram med drift som no. Administrasjonen må leggja fram konkret dokumentasjon om kva som må gjerast med Oppheim skule med tanke på utbygging av barnehage, innan 1. april, med tanke på drøfting i økonomiplanen
Ikkje starta
20.11.2017
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 66/17 16/02004
Detaljreguleringsplan Ringheimsvegen 30, planid 2016011Høyring og offentleg ettersyn
Avslutta
I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 vedtek FPL å legge detaljreguleringsplan for Ringheimsvegen 30, planid 2016011, ut til høyring og offentleg ettersyn, slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale datert 08.11.17, signert Mossige as arkitektur.
Avslutta
16.11.2017
Kommunestyret (KST) 64/17 17/00425
Rapport frå politisk arbeidsgruppe for å greie ut løysingar for mat for eldre
Ikkje starta
1.Kommunestyret oppmodar FPL om å innarbeida tilsetjing av fagperson innan ernæring som prosjektleiar/framtidig kjøkkensjef i sitt framlegg til budsjett for 2018. Tilsetjing skal skje så snart som råd.
Ikkje starta
2.Dei andre kortsiktige tiltaka vert oversendt administrasjonen.Ved innkjøp av nytt porselen ved institusjonar skal det takast omsyn til kva design som kan vere med på å auke appetitten til den som skal ete, jf. nyare forsking på området.»
Ikkje starta
3.Det skal setjast i gang eit prosjekt med vidare utgreiing av bygging av kommunalt kjøkken. Utgreiinga skal omhandla både plassering, omfang, og konsekvensar for både driftsbudsjett og investeringsbudsjett. Saka skal handsamast i økonomiplanen våren 2018.
Ikkje starta
4.Den politiske arbeidsgruppa skal vera med vidare i arbeidet.
Ikkje starta
63/17 17/00079
Forvaltningsrevisjon av «Etikk, varsling og verneteneste»
Ikkje starta
1. Oppdatere dei etiske retningslinene og internkontrollhandboka.
Ikkje starta
2. Utarbeida ein årleg HMS-plan.
Ikkje starta
3. Oppretta ein objektiv og uavhengig varslingskanal som eit supplement til dei ordinære kanalane.
Ikkje starta
4. Brukarane av rutinane må delta i samband med evaluering av rutinane.
Ikkje starta
5. Oppfylle krav i regelverket knytt til verneombod-rolla.
Ikkje starta
6. Oppfylle kravet i lova om å ha oppslag på arbeidsplassen der det står kven som til ei kvar tid er medlemmar av arbeidsmiljøutvalet.
Ikkje starta
7. Implementere eit system som sikrar at tilsette kjenner til relevante retningsliner og repeterer dei med jamne mellomrom
Ikkje starta
8. Etablere rutinar som sørgjer for at alle tilsette jamleg får opplæring i etikk, etiske dilemma og kva ein skal forstå som kritikkverdige tilhøve, inkludert skilnad på avvik og varsel
Ikkje starta
9. Sikra at ein i leiinga i Voss kommune har kontinuerleg fokus på etikk, varsling og verneteneste
Ikkje starta
10. At gjengjelding av arbeidstakarar ikkje finn stad.
Ikkje starta
11. Melde attende til kontrollutvalet innan 01.01.2018 kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.
Ikkje starta
62/17 17/01645
Medlemskap i Vest brann- og redningsregion - Begensalliansen
Avslutta
Voss kommune ser positivt på å delta i Vest brann- og redningsregion, men vil avvente medlemskap til etter at Nye Voss er etablert frå 2020. Voss kommune ynskjer å halda fram samarbeidet om IUA (interkommunalt utval mot akutt ureining) samt samarbeidet om nødmeldingstenesta 110 sentral Vest.
Avslutta
61/17 17/00934
Kommunevåpen Nye Voss
Ikkje starta
Kommunestyret støttar framlegget til Kommunevåpen for Nye Voss Herad – ei fele i sølv med raud botn.
Ikkje starta
60/17 15/00507
Flaumsikring av Nortura på Evanger
Ikkje starta
1.Voss kommune viser til ny sikringsplan for Nortura sitt anlegg på Evanger (Notat  617232-RIG-NOT-001, Multiconsult) og vil dekke distriktandelen, kr. 2 875 000. 2.Voss kommune tek ikkje på seg driftsansvaret for anlegget. Dette ansvaret og kostnader knytta til drifta vil vera Nortura sitt ansvar
Avslutta
3.Ved ev utføring av tiltaket så vert anlegget med tilhøyrande installasjonar overlevert frå NVE til Voss kommune. Voss kommune vil overføre dette vidare til Nortura. Voss kommune tek her atterhald om at Nortura då står som eigar av  gnr/bnr 401/1/1 og at dei tek ansvaret for drifta av anlegget, jf. pkt 2 i vedtaket.
Avslutta
4.Distriktsandelen skal finansierast ved bruk av disposisjonsfond.5.Refusjon av distriktsandelen frå Nortura til Voss kommune må i tilfelle avklarast i ein eigen avtale.
Pågåande
59/17 17/01820
Årsmelding Kraftfond 2016
Avslutta
1.Kraftfondet si årsmelding og rekneskap for 2016 vart godkjent.
Avslutta
58/17 17/01786
Status for skulebygg, trong for rehabilitering og nybygg
Ikkje starta
Det vert utarbeidd kostnadskalkylar for følgjande tre prosjekt som i saka er tilrådd gjennomført på kort sikt
Ikkje starta
1.Ungdomsskulen - Planarbeid for ny idrettsfløy vert starta opp. I ein eventuell ny fløy skal det byggjast ny kroppsøvingssal m/amfiløysing og klasserom. Planarbeidet skal òg vurdera om eit nybygg kan sikra naudsynt utviding av arealet slik at skulen kan ta imot minst 520 elevar og 20 klassar. Planarbeidet må sjåast i samanheng med det pågåande arealplanarbeidet for sentralidrettsanlegget og området rundt.
Ikkje starta
2.Oppussing av Vangen skule i samsvar med arbeidsgruppa sine innspel til kortsiktige løysingar slik at skulen får tilfredstillande løysingar for personale og at alle rom i bygget blir rehabilitert fullt ut.
Ikkje starta
3.Det blir engasjert ein arkitekt som ser korleis Skulestad skule kan byggjast om slik at den tilfredsstiller krav for personale og elevar i framtida.
Ikkje starta
På lang sikt:1.Sentrumsplanen skal innehalda vurderingar om kvar det kan byggast nye skular i sentrumsområdet. Skulestrukturen i sentrumsområdet vert å koma tilbake til.
Ikkje starta
2.Utbygging ved Palmafossen blir vurdert dersom bygging av bustader i krinsen held fram i same omfang som no, det er mange ledige tomter i inntaksområdet til Palmafossen. Dersom blir godkjent at det skal byggjast bustader i Bømoen må skulen byggast på. Oppgraderingar som gjeld naudsynte og lovpålagde brannsikringstiltak skal ha høgste prioritet på alle skular
Ikkje starta
57/17 17/01746
Tilstandsrapport for grunnskulane i Voss kommune 2016
Ikkje starta
Tilstandsrapport for grunnskulane i Voss kommune i 2016, slik den ligg føre i vedlegg 1, vert lagt fram til drøfting og orientering.Frå 2017 skal rapporten leggast om med utdjupande informasjon frå den einskilde skule om stoda og opplevd kvalitet.
Ikkje starta
56/17 17/01623
Kommunale vigslar
Ikkje starta
Følgjande opplegg for kommunale vigslar vert godkjend i Voss kommune;1.I tillegg til ordførar og varaordførar som er direkte oppnemnt etter ekteskapslova § 12 vert utpeika som vigslarar: Eina Hauge, rådmann og Else Berit Kyte, kommunalsjef oppvekst
Ikkje starta
2.Alle vigslar kan gjennomførast i Tinghuset, Kommunestyresalen i ordinær arbeidstid. Andre lokale, stader og tider kan etter avtale nyttast etter ynskje frå brudepar, men brudeparet må då organisera og betala lokalet sjølve.
Ikkje starta
3.Retningsliner for kommunale vigslar i Voss kommune vert godkjent med ovannemnde endring i pkt. 3.
Ikkje starta
55/17 15/00637
Eigarskapsmelding 2016
Ikkje starta
1.Kommunestyret godkjenner endringar i vedtekne retningsliner for eigarstyring slik dei går fram under.2.Kommunestyret tek elles Eigarskapsmelding 2016 til orientering
Vedtak
1.Kommunestyret godkjenner endringar i vedtekne retningsliner for eigarstyring slik dei går fram under.
2.Kommunestyret tek elles Eigarskapsmelding 2016 til orientering


Voss kommune sin eigarstrategi

1.Eigen eigarskapsstrategi for Voss kommune.

•Administrasjonen utarbeider framlegg til  styringsdokument med konkrete målformuleringar for alle aksjeselskap kommunen eig fullt ut, til godkjenning i kommunestyret. Styringsdokumenta skal;
•Vere tydeleg formulert og kommunisert til selskapa
•Utformast slik at ein kan etterprøve om eigarkrava er innfridd eller ikkje
•Vere utfordrande og krevjande, men samstundes realistiske
•Vere føreseielege for selskapet
•Gi selskapet fridom og sjølvstende til å realisere eigarane sine må

2.Eigarskapsmelding.

Kommunestyret skal årleg handsame ei eigarskapsmelding som mellom anna inneheld:

•Oversikt over eigarinteresser
•Formål med selskapa
•Styresamansetting for selskapa
•Generelle retningsliner for dei kommunale selskapa og
•Vurdering av måloppnåing målt opp mot formål og styringsdokumen

3.Opplæring og informasjon til folkevalde

•Styremedlemmer i kommunale selskap skal gjennom folkevaltopplæringa få opplæring om styrearbeid og eigarstyring.  Dei einskilde selskapa har ansvar for supplerande opplæring i rolla som styremedlem.

4.Rammer for styrearbeid

Følgjande rutinar vert etablert som ein del av styret sine rammer:
•Fastsetja instruks for styret og dagleg leiar med særleg vekt på klar intern ansvars- og oppgåvefordeling.
Gjera ei eigenevaluering kvart år både når det gjeld kompetanse og arbeid.
•Jamleg tilbod til styremedlemmene om ekstern styreopplæring. Nye styremedlemmer skal ha opplæring om ansvar, oppgåver og rollefordeling.
•Gjennomføring av eigne styreseminar der fokus er på roller, ansvar og oppgåver.
•Årleg fastsetja ein plan for styret sitt arbeid med mål, strategi og gjennomføring.
•Gjennom årsmeldinga skal styret gi ei samla oversikt av selskapet si styring og leiing.

5.Innsamling av informasjon:
Etter at selskap har gjennomført generalforsamling eller liknande, skal protokoll frå generalforsamlinga inkl. årsmelding for selskapet sendast til Voss kommune. Dette utgjer ein del av kommunen sin eigarskapsmelding.

6.Skilje mellom monopol og konkurranseverksemd
Selskap som både driv med konkurranseverksemd og i tillegg monopolverksemd skal som hovudregel skilje ut konkurranseverksemda for å unngå mistanke om moglegheitene for rolleblanding og kryss subsidiering.

7.Kommunen sitt eigarorgan
Politisk leiing/formannskapet/kommunestyret utgjer kommunen sitt eigarorgan. I tråd med kommunestyrevedtak ( KST 64/00) har ordførar «fullmakt til å møte som kommunen sin representant i selskap og samanslutningar der kommunen er medeigar eller har andre interesser og der kommunestyret ikkje har valt eigne representantar. Er ordføraren forhindra til å møte går tilsvarande fullmakt over til varaordføraren og i neste omgang til rådmannen.

8.Eigarmøte
Kommunen bør i tillegg til generalforsamling og liknande gjennomføre minst to eigarmøte med selskapa i løpet av valperioden. Eigarmøte kan arrangerast  som t.d. ein del av eit møte i formannskapet.

9.Samansetning av styre/ representantskap
Kommunestyret vel kommunen sine representantar etter innstilling frå kommunestyret si valnemnd. I si innstilling må valnemnda ta omsyn til selskap sine kompetansebehov i styret.

10.Gildskap og politisk representasjon i styra
a.Voss kommune skal vere restriktiv med å ha ordførar og varaordførar i selskap der dei også kan utgjere generalforsamlinga. Rådmann, kommunalsjefar og einingsleiarar skal som utgangspunkt ikkje kunne vere styremedlem i selskapa.  

b.Voss kommune vil praktisere ei strengare ordning for ugildskap enn det forvaltningslova legg opp til. I tilfelle der politikarar som er styremedlem i verksemder som er unnateke reglande for ugildskap etter § 6,1 ledd, e i forvaltningslova, vil dei etter dette regelverket vere ugilde.

c.Styremedlemmar valt til kommunale selskap skal registrere seg i styrevervregisteret.

11.Kjønnsrepresentasjon
Voss kommune skal arbeide for ei jamn kjønnsfordeling i styra dei vel styremedlemmar til. Voss kommune skal til vanleg ha minimum 40 % frå kvart kjønn, og i dei tilfella der det ikkje går, skal begge kjønn vere representert. Voss kommune skal prioritere balansert kjønnsfordeling, også i leiarposisjonar. Valnemnda bør vurdera om det skal opprettast konkrete tiltak for å betra kjønnsbalansen i kommunale styre, til dømes styrekurs for kvinner


12.Godtgjering til styremedlemar
Voss kommune innfører som eit rådgjevande prinsipp at styreleiar og styremedlemar vert honorert ut frå ei vurdering av fylgjande faktorar:


Verksemd/faktorar Tal årsverk Omsetnad (kr) Kompleksitet Arbeidsbyrde Styre Arbeidsbyrde
Styreleiar
Voss Energi AS      
Voss Parkering AS      
osv.      

Det vert delegert til valnemnda å få oppdatert faktorane for styregodtgjering og å drøfta godtgjeringa til styremedlemar i kommunale selskap.
Valnemnda bør vurdera om Kommunale foretak skal inngå som ein del av Eigarskapsmeldinga.

Gjeldande retningslinjer for eigarstyring skal følgjast.
Ikkje starta
54/17 17/02043
Kvartalsrapport 3. kvartal 2017
Ikkje starta
Kvartalsmeldinga blir teken til orientering.Budsjettendringar i drift blir godkjent i samsvar med tabell nr. 1Budsjettendringar i investering blir godkjent i samsvar med tabell nr. 2
Ikkje starta
Positivt premieavvik på ansvar 1840 og positivt avvik i høve mellom stipulert pensjon og betalt pensjon på ansvar 1841, skal avsetjast til disposisjonsfond til bruk av betaling av pensjonskostnader og eigenkapitalinnskot i pensjonsordning.
Ikkje starta
Kr. 500 000 vert flytta frå 12900 8300 120 til 12700 4500 120. Dette gjeld taksering av eigedomskatt.
Ikkje starta
09.11.2017
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 58/17 17/01481
Nybygg - fritidsbustad på gbnr 55/70 -Tråstølsvegen 591
Avslutta
1.Formannskap/plan økonomi tek ikkje klagen til fylgje, og stadfestar vedtak om løyve til oppføring av fritidsbustad på gbnr 55/70 motteke 22.09.2017. 2.Saka vert sendt til Fylkesmannen for endeleg avgjerd.
Avslutta
57/17 17/01094
Detaljreguleringsplan for Solstrand hyttefelt, planid 2012002, høyring og offentleg ettersyn
Avslutta
1.I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 vedtek FPL å legge detaljreguleringsplan for Solstrand hyttefelt, planid 2012002, ut til høyring og offentleg ettersyn, slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale datert 30.10.17, signert Anda & Hirth Ans.
Avslutta
2.Nytt vegnamn i området er føreslege til Solstrandvegen. Namneforslaget vert lagt til offentleg ettersyn og sendt namnekonsulenten ved Universitetet i Bergen til uttale.
Avslutta
02.11.2017
Miljø og kulturutvalet (MKU) 48/17 17/00292
Framlegg til Energi og klimaplan 2018-2021
Avslutta
Framlegg til Energi- og klimaplan 2018-2021 (datert 16.10.2017) for Voss kommune vert utlagt til høyring.
Avslutta
47/17 17/01518
Bruk av gummigranulat på kunstgrasbanar i Voss kommune
Ikkje starta
Kommunen oppmodar anleggseigarar om å legga til rette for gode rutinar ved drift av kunstgrasbanane 1.Ved rehabilitering eller bygging av nye banar bør ein nytta mest muleg miljøvenleg granulat. Den økonomiske sida av dette må synleggjerast og leggjast fram som ein del av saka.
Avslutta
46/17 17/01942
Tilskot av kulturmidlane, haust 2017 - lokale kulturbygg
Ikkje starta
1.MKU syner til utlysing og mottekne søknader, og finn å løyva i alt kroner 160.000,- av lokale kulturmidlar som stønad til lokale kulturbygg, post 14746.5100.385
2.Løyvinga vert å fordela på søkjarane som fylgjer:

Søkjar SøknadssumInnstilling
Vossestrand sambygg25 00025 000
Evanger Bedehus15 00015 000
Voss musikkråd15 00015 000
Bjørgum ungdomslag60 00060 000
Hauge ungdomslag45 00045 000
Sum160 000160 000

3.Løyvinga vert utbetalt under føresetnad av framlagt årsmelding og rekneskap.
Avslutta
45/17 17/01944
Tilskot av kulturmidlane, haust 2017 - festivalstønad
Ikkje starta
1.MKU viser til utlysing og mottekne søknader og finn å løyva kroner 87.000,- til «Festivalstønad» av kulturmidlane 2017 post 14742.5100.385  2.Stønaden vert å fordela slik:SøkjarSøknadssumInnstillingNordaccordion87 00087 0003.Løyvingar vert utbetalt under føresetnad av framlagt årsmelding og rekneskap
Avslutta
44/17 17/01939
Tilskot av kulturmidlane, haust 2017 - Tiltak i kulturplan
Ikkje starta
1.MKU syner til utlysing og mottekne søknader, og finn å løyva i alt kroner 110.000,- av lokale kulturmidlar som stønad til «Tiltak i kulturplanen», post 14711.5100.385
2.Løyvinga vert å fordela på søkjarane som fylgjer:
SøkjarSøknadssumInnstilling
Voss kulturråd55 50040 000*
Voss kulturråd75 000-
Stiftelsen Ole Bull Akademiet50 00025 000
Stiftinga Hardanger og Voss museum40 00040 000
D’kor5 0005 000
Voss skulemusikklag30 000-
Sum250 500110 000


3.Løyvinga vert utbetalt under føresetnad av framlagt årsmelding og rekneskap

*Voss kulturråd får 40.000 i støtte til å utvikla kulturkalenderen med føresetnad av at kulturrådet sjølv står som eigar av kalenderen. Dei må òg spesifisera korleis kalenderen skal driftast.
Avslutta
43/17 17/01938
Tilskot av kulturmidlane haust 2017 -  kulturminnevern
Ikkje starta
1.MKU finn å løyva kroner 110.000,- av lokale kulturmidlar 2017 som stønad til kulturminneverntiltak. Løyvingane vert belasta konto 1.4713.5100.385
2.Løyvinga vert å fordela på søkjarane som fylgjer:
SøkjarSøknadssumInnstilling
Stiftinga bergsliminne30 00030 000
Vassvøri sogelag575 625-
Fortidsminneforeningen80 00080 000
Sum685 625110 000

3.Løyvingar vert utbetalt under føresetnad av framlagt årsmelding og rekneskap.
Avslutta
42/17 17/01935
Tilskot av kulturmidlane haust 2017. Born og unge
Ikkje starta
1.MKU viser til utlysing og mottekne søknader og finn å løyva kroner 88.000 til «Born og unge» av kulturmidlane 2017 post 1.4715.5100.385
2.Løyvinga vert å fordela på søkjarane som følgjer:
SøkjarSøknadssumInnstilling
Bolstadøyri kvinne- og familielag10 00010 000
Bolstadøyri sundagsskule5 0005 000
Voss husflidslag18 00018 000
Voss skyttarlag30 000-
Vossa jazz20 00020 000
Fredagsklubb i Nain10 0005 000
Voss skulemusikklag25 00025 000
Ungdomsklubb i Nain5 0005 000
Voss sentrum30 000-
Sum153 00088 000
3.Løyvingar vert utbetalt under føresetnad av framlagt budsjett, årsmelding og rekneskap.
Avslutta
41/17 17/01929
Tilskot av kulturmidlane, haust 2017 -anna kulturarbeid
Ikkje starta
1.MKU viser til utlysing og mottekne søknader og finn å løyva kroner 147.500,- til «anna kulturarbeid» av kulturmidlane 2017 post 1.4715.5100.385
2.Løyvinga vert å fordela på søkjarane som fylgjer:

SøkjarSøknadssumInnstilling
Voss senioruniversitet8 0008 000
Voss kroppsfykarlag25 000Til idrett, arrangement
Voss internasjonale kvinneklubb4 5004 500
Voss Røde Kors lokalforening20 00020 000
Wiebke Lüders75 000-
Kyte kvinne og familielag15 00010 000
Voss og omland forsvarsforening25 0005000
Skredegård AS30 000-
Matpakkeseminar20 00015 000
Vossestrand Sogelag25 00020 000
Operasjon dagsverk2 000-
Ekstremmedia Terje Nesthus40 000-
Raundalen sokneråd10 0008 000
Vossestrand Røde Kors hjelpekorps20 00020 000
Voss husflidslag15 00012 000
Voss hagelag5 0005 000
Voss seniordans10 00010 000
Vener og samarbeidspartnarar til Per H. Indrehus25 00010 000
Totalt374 500147 500

3.Løyvingar vert utbetalt under føresetnad av framlagt budsjett, årsmelding og rekneskap.
Avslutta
39/17 15/02541
Uttale til søknad om konsesjon frå Hardanger og Voss reinsdyrlag
Avslutta
Voss kommune rår til at Hardanger og Voss Reinsdyrlag får konsesjon etter reindriftslova § 8 og fritak frå merkeplikta etter Forskrift om merking av rein utanfor samisk område § 2. Lengda på konsesjonsperioden bør vurderast nærare. Ev. tiltak mot skrantesjuke bør vurderast i samband med konsesjonen.
Avslutta
26.10.2017
Kommunestyret (KST) 57/17 15/02770
Søknad om fritak
Avslutta
Lillian Rogne får fritak frå politiske verv.Ny medlem for Lillian Rogne i:Utval for formannskap/plan og økonomi – Sveinung Klyve(Vararepresentantane rykkjer opp ein plass) Valstyret – Sveinung KlyveIndre Hordaland Miljøverk – Øystein OrmåsenMedlem i Regnbogen barnehage Tonje OpkvitneNy vara i:Utval for miljø og kultur for Sveinung Klyve – 1. vara Ingar FlatlandsmoUtval for miljø og kultur for Lillian Rogne – 3. vara Sveinung Klyve
Avslutta
Nils T. Bjørke får fritak frå sine politiske verv.Nestleiar i NTA vert Hilde Lussand Selheim I utval for næring og tiltaksarbeid går Morten Samskott inn som medlem, vararepresentantane rykkjer opp ein plass. (Sp kjem med ny vara seinare om dei føler det naudsynt)I utval for formannskap/plan og økonomi rykkjer vararepresentantane ein plass opp, ny vara 4. Arne Gilbakken Ny medlem i Kyrkjeleg fellesråd Hans Erik Ringkjøb.Valstyret må ta nytt valoppgjer for MDG
Avslutta
56/17 17/01821
Kraftfondet - endring av vedtekter
Avslutta
Kommunestyret godkjenner vedlagde framlegg til endring av vedtektene for kraftfondet i høve samanslåing med Voss Ullvarelag sitt legat.Vedtektene vert sendt Fylkesmannen til godkjenning
Avslutta
55/17 17/01903
Torget - driftsendringar 2018
Pågåande
Styret vedtek administrasjonen sitt forslag til driftsendringar for torget i 2018. Vedtak omfattar i hovudsak følgjande :-avvikling av faste plassar på torget, torgleige vert pr dag-veke-mnd, med maks leigetid 4 mnd av gongen-leigeprisar utan straum, det vert tillegg for straum-nye betalingssatsar for 2018-nye retningslinjer for 2018
Avslutta
Betalingssatsane for 2018 vert redusert med 20% i høve til satsane som er lagt til grunn i saka.Dagsprisen for leige vert sett til 250,- inkludert straum for liten plass.
Avslutta
53/17 15/01597
Selskapskontroll
Pågåande
A) På bakgrunn av gjennomført selskapskontroll av Voss Energi AS ber kommunestyret rådmannen syta for å:
Ikkje starta
1. Avklare i kva grad og korleis KS sine tilrådingar skal leggjast til grunn for kommunen si eigarskapsforvaltning. Dette kan med fordel gå fram av kommunen sin eigarskapspolitiske plattform, eller andre dokument knytt til kommunen si eigarskapsforvaltning
Ikkje starta
2. Fornye avtalen om langsiktige rammevilkår mellom Voss kommune og Voss Energi AS som utløp 31.12.2014. Samstundes er det viktig å vurdere nivået på utbytte i høve til planlagde investeringar og den økonomiske situasjonen i selskapet til ei kvar tid.
Ikkje starta
3. Vurdere avtalen med Voss Energi om drift og vedlikehald av gateljos opp mot regelverket om offentlege anskaffingar.
Ikkje starta
4. Å melde attende til kontrollutvalet innan 1.1.2018 kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.
Ikkje starta
5.  Voss Engergi bør tilstrebe en større kjønnsbalanse i selskapet og ledelsen spesielt.
Ikkje starta
26.10.2017
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 55/17 15/01012
Områdereguleringsplan Mjølfjell - Brandset SØF
Avslutta
I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 vedtek FPL å legge områdereguleringsplan for Mjølfjell-Brandset skyte- og øvingsfelt, plan-id 2012017, ut til offentleg ettersyn, slik det går fram av plankart datert 30.06.2017 og føresegner og planomtale datert 13.10.2017, signert Asplan Viak.
Avslutta
54/17 16/01388
Detaljreguleringsplan for Solnutane - offentleg ettersyn
Avslutta
1.I medhald av plan og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 vedtek FPL å leggja detaljreguleringsplan for Solnutane hytteområde, planid 2016008 ut til offentleg ettersyn, slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale datert 16.10.17, signert Multiconsult.
Avslutta
2.Nye vegnamn i området vert føreslege til Reimevegen, Kamben og Solnutane. Namneforslaget vert utlagt til offentleg ettersyn og sendt namnekonsulenten ved Universitetet i Bergen til uttale.
Avslutta
24.10.2017
Næring og tiltaksutvalet (NTA) 33/17 17/01621
Sal av stølsrett gnr140 bnr 11 i Horndalen frå gnr 97 bnr 2
Avslutta
I medhald av § 12 i jordlova vert det gjeve løyve til frådeling av gnr 140 bnr 11 Horndalen, med desse atterhald og merknader:1.Det skal betalast gebyr for frådeling etter jordlova, kr 2000, (jf Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker).2.Det er eit vilkår at frådelt areal med rettar, vert seld til gnr 61 bnr 5 og 32.
Avslutta
32/17 17/01794
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom på gbnr 271/3
Avslutta
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1, 9 og 11 konsesjon til Gry Bystøl Fagerbakke på gnr 271 bnr 3 Bystølen i Myrkdalen. Konsesjonen er på vilkår av at ho buset seg på gardsbruket innan 1. november 2022, og bur der i minst 5 år.
Avslutta
31/17 17/01689
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom på gbnr 37/2 - Røyrgate
Avslutta
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1,2,3,9 konsesjon tilVangjolo Kraft AS for bruksrett på gnr 37 bnr 2, i samsvar med avtalemellom Vanjolo Kraft AS og grunneigar på gnr 37 bnr 2. Bruksretten skal registrerast som ein realservitutt på festetomta til Vanjolo Kraft AS, gnr 36 bnr 3 fnr 1. Avtalen gjeld for 61 år.
Avslutta
30/17 17/01536
Søknad om konsesjon som fylgje av brot på buplikta på gnr 268 bnr 3 Bygd i Myrkdalen
Avslutta
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1, 9 og 11 konsesjon til Sverre Furu på gnr 268 bnr 3 Bygd i Myrkdalen, på vilkår av at han sel eigedomen innan 1. januar 2019 til nokon som kan busette seg på eigedomen.
Avslutta
19.10.2017
Levekårsutvalet (LEV) 22/17 17/01927
Prosjekt primærhelseteam 2017
Ikkje starta
Utval levekår godkjenner søknad om pilotprosjekt primærhelseteam.
Ikkje starta
16.10.2017
Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 15/17 17/00689
Fråvær i Voss kommune tom 3. kvartal 2017
Ikkje starta
Arbeidsmiljøutvalet tek rapporten om sjukefråvær tom 3. kvartal 2017 til orientering
Ikkje starta
14/17 16/02463
Byggearbeidsutval i AMU
Ikkje starta
AMU opprettar byggearbeidsutval som eit underutval til AMU. Utvalet skal handsama saker i forhold til Arbeidsmiljølova §§ 7-2 (2) og 18-9
Ikkje starta
05.10.2017
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 52/17 17/01672
Samarbeidsavtale mellom Voss kommune og Hordaland fylkeskommune - Invest in Bergen og Etablerersenteret
Avslutta
Voss kommune inngår samarbeidsavtale med Hordaland Fylkeskommune gjeldande Invest in Bergen og Etablerersenteret for perioden 2017-2020. Rådmann vert delegert mynde til å signera avtalen.Utgifter knytt til avtalen er finansiert i kommunen sitt driftsbudsjett 2017 via budsjettpost medlemskap Business Region Bergen.For åra 2018,2019 og 2020 skal utgiftene leggjast inn i budsjettet som eigen utgiftspost.
Avslutta
28.09.2017
Kommunestyret (KST) 51/17 15/01033
Områdereguleringsplan Bømoen, planid 2008021-1.gongs handsaming og offentleg ettersyn
Avslutta
1.I medhald av plan og bygningslova § 12-11 vedtek Kommunestyret at områdereguleringsplan for Bømoen, planid 2008021, slik det går fram av plankart, 30.8.17, føresegner, 1.9.17 og planomtale 6.9.17, vert lagt ut til offentleg ettersyn.
Avslutta
2.I samband med at planen vert lagt ut til offentleg ettersyn ønskjer kommunestyret å peike på følgjande: a. Kommunestyret ønskjer ikkje å prioritere bustadbygging i Bømoen (jf tidlegare samrøystes vedtak i formannskapet) b. Kommunestyret ønskjer ikkje at det vert opna for forretningsføremål innanfor planområdet.
Avslutta
c. BNI1 og BNI2 bør vera til eit føremålsfelt der luftsportsinteressene blir prioritert d. I samband med uttak av grusressursar er det avgjerande med ein korridor med friluftsføremål for Bømoløypa gjennom område for råstoffutvinning i område aust
Avslutta
50/17 17/01556
Vertskommuneavtale Granvin herad
Ikkje starta
Voss kommune godkjenner vertskommuneavtale med Granvin herad om ansvar for legetenesta i Granvin herad. Herunder kommunelege og kommuneoverlege.
Pågåande
49/17 17/01613
Kvartalsrapport 2. kvartal 2017
Ikkje starta
Kommunestyret tek kvartalsmeldinga til orientering Kommunestyret vedtek å overføra kr. 1 966 000 til disposisjonsfond til bruk i samband med kommunesamanslåing.
Pågåande
48/17 17/01535
Delegering - Konsesjonslova
Avslutta
Kommunestyret gir Utval for nærings- og tiltaksarbeid mynde til å delegera til administrasjonen saker etter konsesjonslova som utvalet finn er naturleg for å tilretteleggja for ein effektiv og rasjonell kommunal sakshandsaming.
Avslutta
47/17 16/00241
Navneendring Eldrerådet
Avslutta
Eldrerådet får endra namn til Seniorrådet.
Avslutta
21.09.2017
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 50/17 16/01794
Detaljreguleringsplan Vatle - oppstart av reguleringsplan
Avslutta
1. Med heimel i plan og bygningslova § 12-3 vedtek FPL oppstart av privat detaljreguleringsplan for Vatletun, plan-id 2016010.2. Med heimel i plan og bygningslova § 12-9 vedtek FPL at planprogram for detaljreguleringsplan for Vatletun, plan-id 2016010, datert 29.08.2017 vert lagt ut til offentleg ettersyn.3. Tiltakshavar varslar oppstart av planarbeidet, samt oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale etter Plan og bygningslova § 17-4.
Avslutta
49/17 16/01163
Klage på avslag på dispensasjon- Arealoverføring frå gbnr 49/324
Avslutta
1. Formannskap/plan økonomi tek ikkje klagen til fylgje, og stadfestar vedtak om avslag på søknad om dispensasjon og frådeling motteken 18.05.20162. Saka vert sendt til Fylkesmannen for endeleg avgjerd.
Avslutta
14.09.2017
Levekårsutvalet (LEV) 18/17 17/01577
IT-satsing i skulen, status og framtid for Voss kommune
Avslutta
Voss kommune legg at tiltak for IT-satsinga i skulen blir styrka i tråd med vedlagt dokument «pedagogisk bruk av IKT». Styrking av driftsbudsjett med 1 million vil gje rom for følgjande tiltak:
Utstyr til skulane: pc eller nettbrett, lik norm for alle skulane. 2 elevar pr. maskin for barnestegskulane og 1 elev per maskin for ungdomsstegskulane
Systematisk opplæringsplan for pedagogisk personale i pedagogisk bruk av IKT:
o Opplæring i bruk av STL+
o Opplæring i bruk av digitale verktøy for barn og ungdom med dysleksi.
o Opplæring i «Nettvett», gjerne med bruk av eksterne aktørar og i eit samarbeid mellom heimen, elevar og skule.
Avslutta
17/17 17/01563
Behov for institusjonsplasser til vekselpleie
Pågåande
Voss kommune vedtek å omdisponera inntil 3 langtidsplasser på Evanger aldersheim til korttidsplasser/vekselpleieUtvalet ynskjer gjerne tilbakemelding om korleis denne endringa har fungert etter ei tid.
Ikkje starta
07.09.2017
Miljø og kulturutvalet (MKU) 38/17 17/01458
Løyve til motorferdsel i utmark - Gravemaskin og traktor
Avslutta
Voss kommune gjev Rune Solheim løyve til transport med gravemaskin og traktor i utmark v/Ljosandalen til tomt gnr. 151 bnr. 34, jmf.trase på vedlagt kart.Vilkår: Løyvet gjeld for barmarkssesongen, fram til 01.12.2017.Eventuelle køyrespor må vølast straks arbeidet er ferdigstilt.Løyvet vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
Avslutta
37/17 17/01257
Løyve til motorferdsel i utmark - traktor med gravemaskin på gbnr. 250/14 Thorbjørn Svane
Avslutta
Voss kommune gjev Torbjørn Svane løyve til transport med traktor og gravemaskin i utmark, jmf.kart over innteikna køyretrase datert 13.05.2016.Vilkår: Løyvet gjeld i tidsrommet september/november 2017.Eventuelle køyrespor må vølast straks arbeidet er ferdigstilt.Løyvet vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
Avslutta
36/17 17/00614
Fordeling av eingongsstønad til lag og organisasjonar
Pågåande
Fordela eingongsstønaden under den ordinære tildelinga av kommunale kulturmidlar, med søknadsfrist 1. oktober.
Avslutta
35/17 17/01518
Bruk av gummigranulat på kunstgrasbanar i Voss kommune
Pågåande
Saka vart utsett
Avslutta
05.09.2017
Næring og tiltaksutvalet (NTA) 28/17 17/01350
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom på gbnr. 151/1
Avslutta
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1,2 og 9 konsesjon til Stiftelsen Montana Vandrerhjem for erverv av gnr. 151 bnr. 1 Kleivene på Mjølfjell.
Avslutta
27/17 17/01221
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom Stora Saue gbnr.242/4, 1/4 av 242/2 og 12/48 av 242/2 Rasbaarne
Avslutta
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1,2,9 og 11 konsesjon til Monica Haugland og Ivar Hirth for overtaking av gnr/bnr 242/4 Saue, ¼ av 242/2 og 12/48 av 242/2 Rasbaarne, i Voss. Dette er på vilkår av at dei buset seg på bruket innan eit år, og bur der i minst 5 år
Avslutta
25/17 17/01462
Søknad om disponering av marknadsmidlar 2017 - Destinasjon Voss AS
Avslutta
Voss kommune ved Næring- og tiltaksutvalet (NTA) viser til søknad og løyver 650.000 kr i marknadsmidlar til Destinasjon Voss AS som Voss kommune sitt bidrag til gjennomføring av godkjent marknadsplan for 2017.
Avslutta
24/17 17/01536
Pålegg om å søke konsesjon som fylgje av brot på buplikta pågnr 268 bnr 3
Avslutta
Heimelshavar av landbrukseigedomen gnr. 268 bnr. 3 Bygd vert av Voss kommune pålagt å søkja konsesjon innan 1. oktober 2017.Vedtaket vert grunngitt med at heimelshavar har brote vilkår om lovfesta buplikt ved overtaking av slektseigedom jf. § 13 tredje ledd og § 5 andre ledd.
Avslutta
23/17 17/01281
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom på gbnr. 174/10
Avslutta
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1,2 og 9 konsesjon til Liv Spilde for overtaking av gnr 174 bnr 10 i Voss.
Avslutta
22/17 17/01127
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom gbnr. 406/3 Hjørnevik
Avslutta
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1,2,9 og 11 konsesjon til Brynjulf Jarle Berge for overtaking av gnr/bnr 406/3 og 366/2 Hjørnevik i Voss. Dette er på vilkår av at han buset seg på bruket innan eit år , og bur der i minst 5 år.
Avslutta
30.08.2017
Kommunestyret (KST) 46/17 17/00942
Omlegging av takst- og rabattsystem i bomprosjekt i Hordaland
Avslutta
1. Voss kommune er positiv til at bompengeselskapa Hardangerbrua og Vossapakka vert lagt til det regionale bompengeselskapet Sør Vest på følgjande vilkår;Det vert innført ordning med passeringstak som sikrar at lokale trafikantar med forskotsbaserte rabattar ikkje kjem dårlegare ut enn med dagens ordning.2. Kommunane Granvin og Voss vil, i samarbeid med Statens vegvesen, søkje om å få flytte bomstasjonen i Granvin til ny kommunegrense mot Ulvik.
Avslutta
45/17 15/02770
Søknader om fritak/permisjon - val av nemnder og utval
Pågåande
Sigrun Bø får fritak frå vervet som møtefullmektig i Voss forliksråd. Jan Erik Thon blir valt til ny møtefullmektig i Voss forliksråd.
Jørund Rong får fritak frå vervet som vara til Voss Bygdeboknemnd. Britt Trefall Hernes blir valt til ny vara for Voss Bygdeboknemnd.
Ingrid Kløve (H) får fritak frå verva som vara til kommunestyret og utval for Næring og tiltaksarbeid. Katrine Matthiessen blir valt som ny vara for utval for Næring og tiltaksarbeid.
Ivar Linde får fritak frå vervet som meddommar.
Kolbjørn Blikås får permisjon frå alle verva sine på ubestemt tid. Knut Olav Nestås går inn som vara for Bjørg Djukastein i Indre Hordaland Revisjonsdistrikt medan Kolbjørn Blikås har permisjon. Katarina Øvsthus Stavenes går inn som vara i MKU medan Kolbjørn Blikås har permisjon.
Siv Anita Jønsson får permisjon på ubestemt tid. Kristian Østrem går inn som medlem i kontrollutvalet medan Siv Anita Jønsson har permisjon
Ikkje starta
44/17 16/02515
VossaRos 2017 - Saksframlegg
Avslutta
Kommunestyret vedtek VossaROS 2017, jf. Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2.
Avslutta
43/17 15/02056
Detaljreguleringsplan for Uttrågata 42 planid 2015007-2.gongs behandling og endeleg godkjenning
Avslutta
1. I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjenner Kommunestyret privat detaljreguleringsplan for Uttrågata 42, planid 2015007 slik det går fram av plankart sist revidert 01.08.2017 og føresegner og planomtale sist revidert 31.07.2017 signert Bruket arkitektur as2. Kommunestyret vedtek framlegg til vegnamn innanfor planområdet: Banegata
Avslutta
42/17 16/00928
Detaljreguleringsplan for travbane og fleirbruksanlegg på Kyte, planid 2016005, - godkjenning av plan
Avslutta
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjenner Kommunestyret privat detaljreguleringsplan for travbane og fleirbruksanlegg på Kyte, planid 2016005, slik det går fram av plankart datert 06.07.17, føresegner og planomtale datert 07.08.17, signert Bruket arkitektur AS
Avslutta
41/17 15/01686
Etablering av ny kommune - oppfylging av intensjonsavtale og inndelingslova § 25 og § 26
Ikkje starta
1. Den nye kommunen skal heite Voss herad. Fram til 1.1.2020 skal kommunen omtalast Nye Voss.
2. Nye Voss skal organiserast etter formannskapsmodell og ha 43 medlemmer i kommunestyret og 9 medlemmer i formannskapet.
3. Det skal etablerast ei fellesnemnd i samsvar med Inndelingslova § 26. Fellesnemnda skal ha dei same medlemmene som mellombels fellesnemnd.
4. Indre Hordaland revisjonsdistrikt blir vald som revisor for Fellesnemnda.
5. Det blir etablert eit partsamansett utval for saker som gjeld tilhøvet mellom den nye kommunen som arbeidsgjevar og dei tilsette.
6. Fellesnemnda sine oppgåver og fullmakter blir vedteke slik dei kjem fram i saka
Ikkje starta
17.08.217
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 57/17 17/00942
Omlegging av takst- og rabattsystem i bomprosjekt i Hordaland
Avslutta
1. Voss kommune er positiv til at bompengeselskapa Hardangerbrua og Vossapakka vert lagt til det regionale bompengeselskapet Sør Vest på følgjande vilkår;Det vert innført ordning med passeringstak som sikrar at lokale trafikantar med forskotsbaserte rabattar ikkje kjem dårlegare ut enn med dagens ordning.2. Kommunane Granvin og Voss vil, i samarbeid med Statens vegvesen, søkje om å få flytte bomstasjonen i Granvin til ny kommunegrense mot Ulvik.
Avslutta
22.06.2017
Kommunestyret (KST) 40/17 17/00061
Klage over ekspropriasjonsvedtak/ motsegn mot forhåndstiltreding
Avslutta
Kommunestyret  opprettheld sitt vedtak i sak 21/17. Ein kan ikkje sjå at det er kome fram nye moment som gjer at vedtaket bør endrast. Klagen vert ikkje teken til følgje. Klagen vert å senda fylkesmannen i Hordaland for endeleg vedtak.
Avslutta
39/17 15/01598
Groadalen Reimegrend
Avslutta
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjenner kommunestyret detaljreguleringsplan for Groadalen på Reimegrend, plan-id 2015005, slik det går fram av plankart, planomtale og føresegner, sist revidert 19.05.2017.
Avslutta
38/17 17/00093
Mogeleg utvikling og leige av lokale for Voss kommune ved Voss trafikknutepunkt
Avslutta
Voss kommune inngår samarbeidsavtale med Rom eigedom /Bane Nor SF om utvikling av arealet/utbygging ved Voss trafikknutepunkt og intensjon om framtidig leige av lokale i same område.
Det er avgjerande at eit nytt bygg vert planlagt gjennom god brukarmedverknad og at det vert eigna lokale for dei ulike brukargruppene. Brukargruppene må kom med oversikt over behov og at ein i prosjekteringa prøver å imøtekoma desse.
Kommunestyret ynskjer at ein gjennomfører riskiko- og trusselvurdering av byggets innhald av tenester og utforming. Spesielt med tanke på Nav og barnevernets behov og drift.
Avslutta
37/17 17/00466
Kommunale retningsliner for organ for brukarmedverknad i barnehage og skule
Avslutta
«Retningsliner for brukarmedverknad i skular og kommunale barnehagar i Voss kommune» vert vedtekne slik dei ligg føre i vedlegg og med dei framlegg til endringar som ligg i denne saka.
Avslutta
36/17 17/00947
Forslag til forskrift langtidsplass sjukeheim og heildøgns omsorgsbustader
Pågåande
Forskrift om tildeling av langtidsplass i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester vert vedteke slik den ligg føre i vedlegg.
Avslutta
35/17 17/00462
Vedtekter Voss bygdeboknemnd
Pågåande
Kommunestyret vedtek vedlagte framlegg til vedtekter for Voss bygdeboknemnd datert 22.5.2017 med fylgjande endring i pkt. 4 andre setning – «Leiar kallar inn til møte i Voss bygdeboknemnd så ofte som leiar, eller medlemmer i styret, finn det nødvendig, minst ein gong årleg»
Avslutta
34/17 17/00451
Endring av adressenamn frå Tjørnavegen til Bonangergata
Avslutta
1. Voss kommunestyret godkjenner endring av adressenamn frå Tjørnavegen til Bonangergata, slik det går fram av kart dat.06.03.2017.
Avslutta
33/17 17/01079
Forskottering av spelemidlar til Vossestrand barne- og ungdomsskule og aktivitetsparken
Pågåande
Voss kommune forskotterer inntil 300.000,- i spelemidlar til utvikling av aktivitetsområde ved Vossestrand barne- og ungdomsskule.2.Voss kommune forskotterer inntil 300.000,- i spelemidlar til utvikling av treningspark i aktivitetsområde ved Vangsvatnet.3.Løyvinga skal takast frå ubundne investeringsfond og attendeførast ved tildeling av spelemidlar.
Avslutta
32/17 16/00407
Arbeidsvilkår for folkevalde og Reglement for Kommunestyret
Pågåande
Vedlagde reglement for kommunestyret med endring og arbeidsvilkår for folkevalde vart vedteke.
«Reglementet for kommunestyret pkt. II)
2.Forfall. Varamenn. Jfr. kommunelova §§ 16 og 40 pkt. nr. 1, 2 og 4.
Har ein representant lovleg grunn til fråvær, skal vedkomande straks melda frå til gruppeleiar og syta for at det vert kalla inn varamedlem. Det same gjeld dersom ein representant må gå frå som ugild i ei sak.
Må nokon på grunn av lovleg fråfall gå frå møtet under forhandlingane, skal vedkomande straks melde frå til møteleiar.  Vararepresentant som er tilstades eller kan innkallast, går inn i plassen for vedkomande.
Etter at saka er teken opp til røysting, kan ingen forlate salen
Ikkje starta
31/17 17/00639
Økonomiplan 2018-2021
Pågåande
1. Kommunestyret vedtek rammer for driftsbudsjettet i 2018 – 2021 slik det går fram av dokumentet
1. Kommunestyret vedtek rammer for driftsbudsjettet i 2018 – 2021 slik det går
fram av dokumentet: Økonomiplan 2017-2020 datert 31.05.2017 og tabellen
under.

-2018201920202021
Valgte driftstiltak-4 576 048-268 048-827 048-2 048
Overskot -4 576 048-268 048-827 048-2 048

2. Kommunestyret vedtek investeringsbudsjettet for 2018– 2021 slik det går fram av
vedlagte tabell investering 2018– 2021.

Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan vert vedteke med følgjande endringar og kommentarar:

1.Drift
1.11 000 000 til IT-satsing i skulen vert sett på vent.
Administrasjonen får i oppdrag å laga ei sak på dette. Avgjerd skal takast i samband med budsjett for 2018
1.2Styrking av Vossajazz med 100 000 i 2018 og auka til 125 000 i 2019
og ut perioden. Inndekking gjennom 50 000 frå kulturbudsjettet og frå overskot i planperioden med 50 000 i 2018 og 75 000 årleg ut perioden.

2.Investering
2.1Bygging av omsorgsbustader på Lundhaugen, med ei ramme på 42
millionar, skal innarbeidast i økonomiplanen. Prosjektet er sjølvfinansierende gjennom tilskot og husleige.

3.Verbalframlegg
3.1Den økonomiske analysen av Voss viser ei rekkje område der det kan vera innsparingspotensiale. Analysen skal nyttast aktivt fram mot budsjetthandsaminga i desember for å auka det økonomiske handlingsrommet.  Analysen skal identifisera dei områda der Voss kommune har dyrare drift enn andre kommunar det er naturleg å samanlikna seg med, og korleis ein kan oppnå innsparingar. Formannskapet ønskjer tilbakemelding på innsparingspotensialet i møtet 21.september.
3.2I samsvar med vedtak i LEV 06.04.17 skal det setjast ned ei politisk arbeidsgruppe for vidare utgreiing av produksjon/levering av mat til institusjonane, omsorgsbustadar og heimebuande i Voss kommune. Det skal innhentast erfaringstal frå andre kommunar med eigen produksjon og anna organisering av matleveringa som grunnlag for val av løysing.
Arbeidsgruppa skal bestå av: 2 representantar frå LEV og 2 representantar frå formannskapet. Administrasjonen stiller nødvendige ressursar til disposisjon for gruppa. Gruppa skal leggja fram sitt arbeid før endeleg vedtak om budsjett 2018 vert gjort i FPL. Frå FPL  Arnfinn Gjerdåker og Bjørg Djukastein vara Sigbjørn Hauge og Marit Wæhle
Frå LEV Arne Gilbakken vara Marianne Gjerald og Svein Erik Burud vara Elin Seim.
3.3Til budsjett for 2018 ber ein om utgreiing på investering og drift for flytting av Hauge barnehage til Oppheim og framleis drift av barnehagen på Hagahaugen. Utgreiinga bør skje i tett samarbeid med dei aktuelle barnehagane og interessegruppa for bruk av Oppheim skule.
Ikkje starta
30/17 17/00935
Kvartalsrapport 1. kvartal 2017
Pågåande
Kommunestyret tek kvartalsmeldinga til orientering.Kommunestyret vedtek å overføra kr. 1 649 497 frå drift til investering. Midlane skal nyttast til nytt av alarmsystem på Voss sjukeheim. Løyvinga skal dekkast frå konto  25113010 bunde fond øyeblikkleg hjelp med kr. 1 149 497 og 25600301 trålaust nett sjukeheimar med kr. 500 000.
Ikkje starta
29/17 17/00469
Årsmelding og rekneskap for Voss kommune 2016
Pågåande
Årsrekneskapen for Voss kommune for 2016 vert godkjent slik den ligg føre. Rådmannen si årsmelding for 2016 vert teken til orientering. Overskot på kr.  2 192 949,98 vert avsett til disposisjonsfond
Ikkje starta
28/17 17/00788
Årsmelding og rekneskap for Voss idrettshall KF
Avslutta
Kommunestyret godkjenner Voss idrettshall sitt årsrekneskap og årsmelding. Underskot på kr 45 526,97 vert dekka av disposisjonsfond
Avslutta
22.06.2017
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 43/17 15/02770
Val til Johan C. Giertsen og hustrus legat
Pågåande
Fylgjande vert valt tilJOHAN C. GIERTSEN OG HUSTRUS LEGAT (TIDLEGARE FRAMNES) Medlem Ole J. Opkvitne , Tove Nordli Ødegård. Vara Jan Erik Thon, Anita Jordalen.
Ikkje starta
41/17 16/01390
Områdereguleringsplan for Mørkveslia, planid 2016012, godkjenning av planprogram
Avslutta
I samsvar med § 12-9 i plan- og bygningslova fastset Formannskap, plan og økonomi planprogram for områdereguleringsplan for Mørkveslia, planid 2016012, revidert 14.06.2017.
Avslutta
40/17 16/01390
Detaljreguleringsplan for Framnes - endring, planid 2016009, offentleg ettersyn
Avslutta
1. I medhald av plan og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 vedtek FPL å leggja detaljreguleringsplan for Framnes, planid 2016009 ut til offentleg ettersyn, slik det går fram av planomtale, plankart og føresegner datert 07.06.17, signert Arkitektbruket ans.2. Nytt vegnamn i området vert føreslege til Framnes. Namneforslaget vert lagt til offentleg ettersyn og sendt namnekonsulenten ved Universitetet i Bergen til uttale.
Avslutta
39/17 15/03143
Detaljreguleringsplan for masseutak Bjørkemoen (NOBI Voss) - godkjenning av planprogram
Avslutta
I samsvar med § 12-9 i plan- og bygningslova fastset Formannskap, plan og økonomi planprogram for detaljreguleringsplan for masseuttak Bjørkemoen, planid 2015013, revidert 31.05.2017
Avslutta
08.06.2017
Miljø og kulturutvalet (MKU) 34/17 17/00614
Fordeling av kulturmidlar til festivalar 2017 - ekstrasak til MKU
Avslutta
Dei 4 store festivalane (Ekstremsportveko, Osafestivalen, Vossajazz og Voss cup) får tildelt 50 000 kr kvar av eingogngsstønaden løyvt i budsjettet 2017. Eingongsstønad til Ole Bull Akademiet og Fossegrimen vert fordelt med 50 000 kr på kvar.
Avslutta
32/17 17/00916
Løyve til motorferdsel i utmark - gbnr 167/38
Avslutta
Voss kommune gjev Andreas E. Røthe løyve til transport med atv, traktor og liten gravemaskin frå Kyradalen/Fennastølsvegen til hytte gnr. 167 bnr. 38, jmf. trase på kart datert 03.05.2017.Vilkår: Løyvet gjeld for barmarkssesongen, i perioden 08.06 til 01.11 2017.Eventuelle køyrespor må vølast straks arbeidet er ferdigstilt.
Avslutta
31/17 17/00881
Løyve til motorferdsel i utmark - på gbnr. 151/175 Eirik Fausa
Avslutta
1. Voss kommune gjev Eirik Fausa løyve til transport med traktor og gravemaskin til tomt gnr. 151 bnr. 175i Ljosanddalen, jmf. trase på vedlagt kart datert 21.04.2017
Vilkår: Løyvet gjeld for barmarkssesongen, i perioden 08.06 til 01.11 2017.
Eventuelle køyrespor må vølast straks arbeidet er ferdigstilt.
Løyvet vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
11
2. Voss kommune gjev Eirik Fausa løyve å landa med helikopter på gnr. 151 bnr. 175 og på parkeringsplass ved Ljosanddalen.
Vilkår: Løyvet gjeld for barmarkssesongen, i perioden 08.06 til 01.11 2017.
Løyvet vert gjeve med heimel i §6 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.
Avslutta
30/17 17/00831
Løyve til motorferdsel i utmark - på gbnr 151/1 m. fl Johny Birkeland Transport
Avslutta
Voss kommune gjev Johny Birkeland Transport løyve til transport med atv og traktor i samband med tømming av septiktankar og renseanlegg i Solbakken, Ljosanbotn, gnr. 151 bnr. 1, jmf. vedlagt kart
Vilkår: Løyvet gjeld for perioden 01.08.2017 til 01.08.2027.
Eventuelle køyrespor må vølast straks etter kvar transport.
Løyvet vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag
Avslutta
29/17 17/00830
Løyve til motorferdsel i utmark - på gbnr 151/2 Johny Birkeland Transport
Avslutta
Voss kommune gjev Johny Birkeland Transport løyve til transport med atv og traktor i samband med tømming av septiktankar og renseanlegg i M4 feltet i Ljosandbotn, gnr. 151 bnr. 2, jmf. vedlagt kart
Vilkår: Løyvet gjeld for perioden 01.08.2017 til 01.08.2027.
Eventuelle køyrespor må vølast straks etter kvar transport.
Løyvet vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag
Avslutta
28/17 17/00791
Løyve til motorferdsel i utmark - Frode Lindemark
Avslutta
Voss kommune gjev Frode Lindemark løyve til transport med motordreven trillebår, atv og traktor ved Kleivavegen til tomt gnr. 151 bnr. 109 og gnr. 151 bnr. 179, jmf. trase på vedlagt kart datert 11.07.2016.
Vilkår: Løyvet gjeld for barmarkssesongen, i perioden 08.06 til 01.11 2017.
Eventuelle køyrespor må vølast straks arbeidet er ferdigstilt.
Løyvet vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
I fylgje lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.6.1977 § 6, og forvaltningslova sine reglar, kan vedtaket påklagast innan 3 veker etter at klagaren er gjort kjend med vedtaket.
Klage skal stilast til Fylkesmannen i Hordaland og sendast via rådmannen i Voss.
Avslutta
27/17 17/00372
Tilskot til arrangement 2017
Avslutta
MKU løyver kr. 6000,- til Voss Alpin for gjennomføring av Telenorleikane. Løyvinga vert dekka frå 1-4740-5010-380
Avslutta
08.06.2017
Levekårsutvalet (LEV) 14/17 17/01091
Endra gruppesats for støttekontaktar
Pågåande
Voss kommune aukar timeløn for drift av gruppetilbod under støttekontaktenesta frå 148 kr/t til 170 kr/t. Denne vert prisjustert på lik linje med løn for støttekontaktteneste som blir gitt til einskild brukar.
Avslutta
13/17 17/00970
Godkjenning av Klausabakken barnehage, etter lov om barnehage
Avslutta
1. Klausabakken barnehage blir godkjent etter lov om barnehage av 17. juni 2005, med følgjande merknader:- Godkjenning etter forskrift om miljøretta helsevern- Ev merknad frå kommunelege, arbeidstilsyn og branntilsyn skal vere i orden før bygget blir teke i brukNetto leike- og opphaldsareal er sett til 579,9 m2.2. Barnehagen er vurdert etter § 1, formål og § 2, barnehagen sitt innhald, og er funne eigna til formålet
Avslutta
12/17 17/00880
Godkjenning av Evanger barnehage, etter lov om barnehage
Avslutta
1. Evanger barnehage blir godkjent etter lov om barnehage av 17.juni 2015, med følgjande merknader- Godkjenning etter forskrift om miljøretta helsevern2. Netto leike – og opphaldsareal er sett til 131 m23. Barnehagen er vurdert etter lov om barnehage § 1 formål, og § 2 barnehagen sitt innhald og er funne eigna til formålet
Avslutta
11/17 17/00631
Prosjekt leksefri skule i Voss kommune
Avslutta
Det vert gjennomført forsøk med leksefri skule, skuleåret 2018/2019, med utvida skuledag og i samarbeid med Senter for utdanningsforsking ved Høgskulen på Vestlandet.Utval for levekår vedtar at ungdomsstega, 8. og 9. årssteg skal gjennomføre forsøk med leksefri skule.Kostnader blir å innarbeide i budsjett for 2018 og 2019.
Avslutta
10/17 17/00466-9
Høyring - Kommunale retningsliner for organ for brukarmedverknad i barnehage og skule
Pågåande      
08.06.2017
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 36/17 17/00639
Økonomiplan 2018-2021
Pågåande
Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan 2018-2021 med partia sine innspel vert lagt ut på høyring
Ikkje starta
06.06.2017
Næring og tiltaksutvalet (NTA) 21/17 17/00187
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom gbnr. 361/1 Horvei
Avslutta
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1,2,9 og 11 konsesjon til Arne Vidar Tyssen og Hejdi Terjesdatter Øksnes Moen for overtaking av gnr 361 bnr 1, Horvei på Bolstadøyri. Dette er på vilkår av at dei buset seg på bruket innan eit år etter overtaking, og bur der i minst 5 år, og at det vert krevd jordskiftesak for å avklara grenser og eigedomstilhøve i Stordalen stølssameige.
Avslutta
20/17 16/01406
Søknad om konsesjon for eigedomen gbnr. 150/85
Avslutta
Med heimel i konsesjonslova § 2 og 4, får Terje Rasmussen konsesjon for erverv av fritidseigedomen gnr. 150 bnr. 85 i Raundalen. Konsesjonen vert gjeven med vilkår om at søkjar byggjer på eller sel eigendomen før 6.6.2019.
Avslutta
19/17 16/01401
Søknad om konsesjon, gnr. 364 bnr. 41
Avslutta
Med heimel i konsesjonslova § 2 og 4, får Knut Prestegård og Elisabeth Prestegård konsesjon for erverv av fritidseigedomen gnr. 364 bnr. 41 på Rørgo ved Bolstad i Voss kommune. Konsesjonen vert gjeve på vilkår av at søkjar byggjer på eller sel eigendomen før 10.1.2021.
Avslutta
18/17 16/01392
Søknad om konsesjon, gnr. 141 bnr. 96
Avslutta
Med heimel i konsesjonslova § 2 og 4, får Einar Kolderup Selvig og Kjerstin Øvrelid Selvig konsesjon for erverv av fritidseigedomen gnr. 141 bnr. 96 i Raundalen. Konsesjonen vert gjeve med vilkår om at søkjar byggjer på eller sel eigendomen før 07.07.2021.
Avslutta
01.06.2017
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 33/17 17/00691
Innkjøp modular Palmafossen - Fullmakt
Avslutta
1. Administrasjonen får fullmakt til å kjøpe modulbygg ved Palmafossen skule til ut over økonomisk ramme gitt i KST-sak 4/17.2. Ev. auka utgifter blir dekka av disposisjonsfond.3. Vedtaket vart gjort i samsvar med kommunelova § 13.
Avslutta
29.05.2017
Administrasjonsutvalet (ADM) 2/17 17/00999
Tilgang til Vossabadet og Voss kino for tilsette ved dei respektive arbeidsplassane
Pågåande
1. Tilsette i Vossabadet KF skal kunne nytte symjebassenga vederlagsfritt i fritida si, så lenge det ikkje går ut over publikumskapasiteten. Styret fastset nærare kven dette skal gjelda for.2. Fast tilsette i avdeling for kulturhus og kino skal kunne sjå kinofilmar vederlagsfritt i fritida si, så lenge det ikkje går ut over publikumskapasiteten. Rådmannen fastset nærare kven dette skal gjelda for.
Ikkje starta
29.05.2017
Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 11/17 17/01002
Mandat for arbeidsmiljøgrupper
Pågåande
Mandat for arbeidsmiljøgrupper vert godkjent
Avslutta
10/17 17/00202-5
Retningsline for verneombod i Voss kommune
Pågåande
Arbeidsmiljøutvalet tilrår retningsliner for verneombod i Voss kommune
Avslutta
9/17 16/00872-6
Medarbeidarundersøkinga 10-Faktor. Rapportar 2017
Avslutta
Arbeidsmiljøutvalet tek rapportane etter medarbeidarundersøkinga 10-Faktor 2017 til orientering.
Ikkje starta
18.05.2017
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 32/17 17/00968-2
Pengestøtte til ny E16 aksjon
Ikkje starta
Aksjonsgruppa for Ny E16 får eit tilskot på kr. 15:000,-. Tilskotet skal takast av kommunestyret sin reservekonto, og kan utbetalast når Aksjonsgruppa for Ny E16 har fått organisasjonsnummer.
Ikkje starta
27/17 16/00928-5
Detaljreguleringsplan for fleirbruksanlegg/travbane på Kyte, planid 2016005, - offentleg ettersyn
Avslutta
I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 vedtek FPL at privat detaljreguleringsplan for travbane og fleirbruksanlegg på Kyte, planid 2016005, slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale datert 04.05.17, signert Bruket arkitektur AS, vert lagt ut til offentleg ettersyn.
Avslutta
25/17 16/01838-14
Klage på pålegg om retting - GBnr 255/48 - Malin restaurant
Avslutta
1.Klage datert 24.04.17 vert avslått. Kommunen sitt pålegg av 06.04.17 vert stadfesta.
Avslutta
2.Klagen vert gitt oppsetjande verknad inntil klagen er endeleg avgjort, jf. forvaltningslova § 42.
Avslutta
3.Saka vert sendt Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd.
Avslutta
11.05.2017
Kommunestyret (KST) 26/17 17/00790-1
Endring av selskapsstruktur Voss Energi
Ikkje starta
Voss kommunestyre godkjenner omorganisering av Voss Energi AS slik det framgår av saksutgreiinga. Ordførar får fullmakt til å stifte det nye holdingsselskapet på vegne av Voss kommune.
Ikkje starta
25/17 15/02683-14
Detaljreguleringsplan Myrkdalen Fjellandsby (S1, P3 - P5, G og SKI) pid. 20150092.gongs handsaming og endeleg godkjenning
Avslutta
1.I medhald av plan- og bygningslova §12-12 godkjenner Kommunestyret detaljreguleringsplan for Myrkdalen fjellandsby( S1,P3-P5, G og SKI), planid 2015009, slik det går fram av plankart datert 29.03.17, føresegner og planomtale datert 18.04.17.
Avslutta
2.KST vedtek framlegg til vegnamn for nye vegar innanfor Voss Fjellandsby: Torggata, Bakkegata, Botnagata, Kilegata og Myrkdalsgata.
Avslutta
09.05.2017
Miljø og kulturutvalet (MKU) 26/17 17/00774
Highlandstaupet 2017
Avslutta
Sjur Røthe, Lars Erik Skjervheim og Hilde Fenne vert tildelt Higlandsstaupet 2017
Avslutta
25/17 17/00659
Kommunale kultur- og idrettsstipend 2017
Avslutta
Summen vert fordelt mellom idrett og musikk med 50/50. Idrettsstipend 2017 vert kr 7500 til kvar og musikkstipend 2017 vert kr 15000 til kvar.Musikkstipend 2017 vert tildelt:Eila Fjose 15000krSigne Førre 15000krIdrettsstipend 2017 vert tildelt:Marius Brakestad kr 7500Anna Bryn Mørkeset kr 7500Arild Fosse kr 7500Jorid Vivås kr 7500
Avslutta
24/17 17/00862
Utkast til ny samarbeidsavtale mellom Voss kommune og Voss idrottsråd
Avslutta
Utkast til ny samarbeidsavtale mellom Voss kommune og Voss idrottsråd vart godkjent
Avslutta
23/17 17/00600
Tilskot av kulturmidlane vår 2017 - tiltak i kulturplanen
Pågåande
1. MKU syner til utlysing og mottekne søknader, og finn å løyva i alt kroner 70 000,- av lokale kulturmidlar som stønad til «Tiltak i kulturplanen», post 14711.5100.3852. Løyvinga vert å fordela på søkjarane som fylgjer:
Søkjar
Søknadssum
Innstilling
Stiftinga Bergsliminne
10 000
10 000
Osafestivalen
15 000
15 000
Vossa Jazz
35 000
15 000
Interessegruppa for Hedleberget
30 000
30 000
Sum
90 000
70 000
3. Løyvinga vert utbetalt under føresetnad av framlagt årsmelding og rekneskap
[
Avslutta
22/17 17/00593
Tilskot av kulturmidlane, vår 2017 - anna kulturarbeid
Pågåande
1. MKU viser til utlysing og mottekne søknader og finn å løyva kroner 40 000,- til «anna kulturarbeid» av kulturmidlane 2017 post 1.4715.5100.3852. Løyvinga vert å fordela på søkjarane som fylgjer
Søkjar
Søknadssum
Innstilling
Voss lyrikklag
10 000
5 000
Voss lyrikklag
10 000
5 000
Dansens dager Voss
15 000
-
Folkeakademiet Voss
16 000
16 000
Dialog, Voss KFUK-KFUM
4 000
4 000
Kyte kvinne og familielag
13 500
5 000
Evanger taekwondo klubb
20 000
-
Arbeidsgruppe v/Gunnstein Akselberg
33 250
-
Voss internasjonale kvinneklubb
5 000
5 000
Frontline academy Voss
20 000
-
146 750
40 000
3.
Avslutta
21/17 17/00588
Tilskot av kulturmidlane vår 2017 - song og musikk
Pågåande
1. MKU viser til utlysing og mottekne søknader og finn å løyva kroner 100 000 til «Song og musikk» av kulturmidlane 2017 post 1.4726.5100.3772. Løyvinga vert fordelt på 9 av dei 13 søkjarane. Dette inneber ei slik fordeling:
Søkjar
Søknadssum
Innstilling
Talik DA
10 000
10 000
DUS
30 000
10 000
Voss Skulemusikklag
20 000
20 000
Songlaget
18 000
10 000
Vossagospel
15 000
10 000
Songlaget Strendingen
15 000
10 000
Orkesteret Fossegrimen
20 000
-
Voss Musikklag
25 000
12 000
Stiftelsen Ole Bull Akademiet
170 000
-
Stiftelsen MusicaNord
10 000
10 000
Damekoret d’kor
8 000
8 000
Eikanger-Bjørsvik
5 000
-
Hardanger Spelemannslag
2 000
-
363 000
100 000
Avslutta
20/17 17/00552
Tilskot av kulturmidlane vår 2017 - Barn og unge
Pågåande
1. MKU viser til utlysing og mottekne søknader og finn å løyva kroner 69000,- til ”Born og unge” av kulturmidlane 2016 post 14715.5100.3852. Løyvinga vert å fordela på søkjarane som fylgjer:
Søkjar
Søknadssum
Innstilling
Voss spelemannslag
10 000
10000
Voss skyttarlag
20 000
10000
Barnas Røde Kors Vossestrand
8 500
8500
Vossestrand Røde Kors hjelpekorps (RØFF)
15 000
10000
Vinje grendalag
7 990
8000
Refleks Ten Sing
18 000
15000
Kyte Kvinne og Familielag
10 000
7500
Voss NTN Taekwon-do-klubb
30 000
-
119 490
69000
[
Avslutta
19/17 17/00614
Fordeling av kulturmidlar 2017
Pågåande
MKU ynskjer å fordela kulturmidlane for 2017 på fylgjande sett, men med følgjande endring:Fordeling av eingongsstønad (kr 200 000) til Vossajazz, Ekstremsportveko, Voss cup og Osafestivalen og eingongsstønad til OBA og Fossegrimen (kr 100 000), vert fordelt i eit seinare møte. Desse institusjonane vert bedne om å koma med søknad/framlegg om kva dei ynskjer å nytta ekstramidlane til.
Museum (375)
HV museum, bygdebok og VKA
424.000
Kunstformidling (377)
Voss kunstlag,OBA, Fossegrimen, Vossa Jazz
650.000
Tilskot kultur (385)
Kulturrådet, Ekstremsportveko, 4H, Voss Skulemusikk
315.000
Sum
1.389.000
Eingongsstønad, Hardanger og Voss museum
2.000.000
Eingongsstønad, dei store festivalane
Vossa Jazz, Ekstremsportveko, Voss Cup og Osafestivalen
200.000
Eingongsstønad, Fossegrimen og Ole Bull Akademiet
100.000
Eingongsstønad, lag og organisasjonar
150.000
Tilskot kultur i kulturplan
200.000
Kulturpris
15.000
Kultur- og idrettsstipend
60.000
17. mai
118.000
Tilskot lokalt kulturliv
273.000
Festivalstønad
275.000
Tilskot song og musikk
100.000
Tilskot lokale kulturhus
40.000
Kulturminne
100.000
Tilskot til idrettsarrangement
26.000
Sum
3.517.000
Totalt
Avslutta
18/17 17/00815
Løyve til motorferdsel i utmark - Ljosanddalen, Martin og Halldis Skivenes
Avslutta
Voss kommune gjev Martin Skivenes og Halldis Kolstad Skivenes løyve til transport med traktor i Ljosanddalen til tomt gnr. 151 bnr. 54, jmf. trase på vedlagt kart.Vilkår: Løyvet gjeld for barmarkssesongen, i perioden 01.06 til 01.09 2017.Eventuelle køyrespor må vølast straks arbeidet er ferdigstilt.Løyvet vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
Avslutta
17/17 17/00797
Løyve til motorferdsel i utmark - Ljosanddalen
Avslutta
Voss kommune gjev Jon Schjelderup løyve til transport med traktor og atv i Ljosanddalen til tomt gnr. 151 bnr. 40 og gnr.151 bnr.38, jmf. trase på kart datert 05.04.2017.Vilkår: Løyvet gjeld for barmarkssesongen, i perioden 01.06 til 01.12 2017.Eventuelle køyrespor må vølast straks arbeidet er ferdigstilt.Løyvet vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
Avslutta
16/17 17/00764
Løyve til motorferdsle i utmark - HMS Yrkesopplæring for ATV og eventuelt for andre typar terrengkøyretøy
Avslutta
Voss kommune gjev Snøfartsverket AS v/dagleg leiar Odd Himle, løyve til å nytta ATV og andre typar terrengkøyretøyer i samband med HMS opplæring på eit avgrensa utmarksområde på eigedomen gnr. 288 bnr. 1., jmf. område på kart.Vilkår: Løyvet gjeld for perioden 2017 til og med 2020.
Avslutta
15/17 17/00664
Løyve til motorferdsel i utmark - Siri Bargård
Avslutta
Voss kommune gjev Siri Bargård løyve til transport av gravemaskin/atv/traktor i utmark, jmf.kart over innteikna køyretrase datert 28.03.2017.Vilkår: Løyvet er gyldig fram til. 01.12.2017.Eventuelle køyrespor må vølast straks arbeidet er ferdigstilt.Løyvet vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
Avslutta
14/17 17/00657
Løyve til motorferdsel i utmark med traktor- Stuaset/Holo - Ole Kristian Eide
Avslutta
Voss kommune gjev Ole-Kristian Eide løyve til transport med gravemaskin i utmark, jmf.kart over innteikna køyretrase datert 30.03.2017.Vilkår: Løyvet gjeld i tidsrommet juni/september 2017.Eventuelle køyrespor må vølast straks arbeidet er ferdigstilt.Løyvet vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
Avslutta
13/17 17/00495
Løyve til motorferdsel i utmark - Bulken Maskin AS
Avslutta
Voss kommune gjev Bulken Maskin AS løyve til transport med gravemaskin i utmark v/Sandfjellet til tomt gnr. 244 bnr. 10, jmf.trase på kart datert 10.03.2017.Vilkår: Løyvet gjeld for barmarkssesongen, fram til 01.12.2017.Eventuelle køyrespor må vølast straks arbeidet er ferdigstilt.Løyvet vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
Avslutta
12/17 17/00460
Løyve til motorferdsel i utmark -ATV og gravemaskin -Gunnar Skjerveheim
Pågåande
Voss kommune gjev Gunnar Skjervheim løyve til transport med atv og gravemaskin i utmark v/Hydningastølen, jf. trase på kart datert 09.06.2016.
Vilkår: Løyvet gjeld for barmarkssesongen, fram til 31.10.2017.
Eventuelle køyrespor må vølast straks arbeidet er ferdigstilt.
Løyvet vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
Avslutta
25.04.2017
Kommunestyret (KST) 24/17 17/00544
Prising av tomter i Voss Næringspark Istad
Avslutta
1. Vedtak 02 i sak 90/11 vedteken av kommunestyret 15.12.2011 opphevast.2. Voss Eigedom AS får fullmakt til å fastsetje tomteprisane i Voss Næringspark Istad.
Avslutta
23/17 17/00553
Drift av tiltak for einslege mindreårige
Avslutta
Voss kommune opprettheld drift av to institusjonar for einslege mindreårige flyktningar etter dagens modell, med åtte plassar for einslege mindreårige flyktningar.
Avslutta
22/17 16/01571
Sikringstiltak i Elvegata. Vedtak om kommunen sin eigenandel.
Forseinka
1.Voss kommune pliktar seg til å betale ein distriksandel på kr. 210 000 eks mva for sikringstiltak i Elvegata etter plan utarbeida av NVE.2.Voss kommune tek vidare på seg dei plikter som går fram av vedlagt standardformular for sikringstiltak utarbeida av NVE.3. Voss kommune ynskjer at NVE vurderer nærare om muren bør hevast i høve til forventa klimaendringar.4. Kostnaden skal dekkast av kommunestyret sin reservekonto.
Forseinka
21/17 17/00061
Voss Gondol AS - Søknad om ekspropriasjon og førehandstiltreding til gjennomføring av reguleringsplan
Avslutta
1.Med heimel i Plan- og bygningsloven § 16-2 fyrste og tredje ledd, vedtek Voss kommunestyre å oreigna naudsynt grunn og rettar til gjennomføring av reguleringsplan for Gondol Voss, planident 2011005, godkjent i Voss kommunestyre 5.2.2015. Vedtaket gjeld også naudsynte mellombels tiltak i anleggsperioden, ma. mellombels plassering av eigne master for trekking av kablar i byggeperioden.
Avslutta
2.Med heimel i plan- og bygningsloven § 16-2, 3.ledd, vert oreigningsinngrep utvida til å gjelde bruksrett til veg utanfor regulert område for tilkomst til mast nr.2. Voss Gondol AS får fullmakt til å søke samtykke av departementet.
Avslutta
3.Det vert gjeve løyve til å søkja fylkesmannen om å setja i verk oreigningsinngrepet innan det ligg føre rettskraftig skjøn («forhåndstiltredelse») jf Oreigningsloven §25.
Avslutta
4.Voss Gondol AS får fullmakt til å gjennomføra oreigningsaka for eiga rekning ved å krevja skjøn, jf Plan- og bygningsloven §16-12 og eventuelt nytta rettsmiddel om det vert aktuelt
Avslutta
20/17 17/00421
Opptak av startlån 2017 frå Husbanken
Ikkje starta
1.Voss kommunestyre godkjenner innlån av kr 25.000.000,- i startlån til vidare tildeling. 2.Lånevilkåra vil vere: halvårlege terminar, 30 års nedbetalingstid, flytande rente.
Avslutta
25.04.2017
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 21/17 16/02548
Frådeling av hus på gbnr 10/3 - Vætesvegen 15
Avslutta
1.Formannskap/plan og økonomi gjev dispensasjon til frådeling av bustadhus på gnr/bnr 10/3 Vætesvegen 15, på vilkår om samanføying av gnr/bnr 10/3 og 10/7.2.Administrasjonen fattar delegert vedtak om frådeling.3.Saka vert sendt til Fylkesmannen i Hordaland for klagevurdering
Avslutta
24.04.2017
Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 8/17 17/00689
Fråvær Voss kommune og kommunalavdelingane Januar-Mars 2017
Avslutta
Arbeidsmiljøutvalet tek rapporten om sjukefråvær januar-mars 2017 til orientering
Avslutta
7/17 17/00202
Oppfølging sak 2/17 Verneområder
Avslutta
Før oppretting av verneområde med 10 eller færre tilsette skal AMU vurdera om det er aktuelt med samanslåing med eit anna verneområde.
Kløve barnehage vert integrert i verneområde Bjørgamarka barnehage.
Flyktning/integrering vert integrert i verneområde med barnevern.
Hauge barnehage vert integrert i verneområde Vossestrand barne- og ungdomsskule.
Avdeling for menneske med nedsett funksjonsevne: Verneområdet vert delt i tre område; Lekvebakken bufellesskap/Nyhagen, Villa Gjerdebu/Bjørgamarka, Skulestadtunet/Skulestadvegen.
Klausabakken vert eitt område frå 1.8.17. Det vil seia at Lundhaugen og Hagahaugen vert slått saman.

Som ein del av saka om rutine for vernetenesta skal det vurderast om det skal setjast av fast tid for kvart verneombod.
Avslutta
06.04.2017
Levekårsutvalet (LEV)              
04.04.2017
Næring og tiltaksutvalet (NTA) 17/17 17/00625
Bedriftspris 2016
Avslutta
Vedtaket vert offentleg først etter utdeling av prisen våren 2017.
Avslutta
16/17 17/00326
Bindande uttale om høgaste konsesjonspris ved sal i den frie marknaden av landbrukseigedomen Kvitne Øvre gnr. 213 bnr. 1 i Voss - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13 jfr Fvl § 13.1
Avslutta
Saksdokumenta er unntatt offentlighet.
Avslutta
15/17 17/00326
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom gbnr. 364/1 Geilen.
Avslutta
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1,2,9 og 11  konsesjon til Frank Ove Bu for overtaking av ½ part av gnr. 364 bnr. 1  og 364 bnr. 42 Geilen i Voss.Konsesjon vert gitt på vilkår om att alle uavklara/omstridde eigedomsgrenser/landbruksrettar for landbrukseigedomen (364/1) både internt i  Geilen og mot naboeigedomar vert avklara i pågåande jordskiftesak.
Vedtaket etter Konsesjonslova kan påklagast etter Forvaltningslova § 28. Mogleg klage må framsetjast skriftleg til kommunen innan 3 veker etter at melding om vedtak er motteke, jfr. Forvaltningslova §29. Avslutta
14/17 17/00186
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom gbnr. 300/4Arnetveit
Avslutta
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1,2 og 9 , konsesjon til Kjell Håkon Arnetveit for overtaking av Jomarhaugen gnr. 300 bnr. 4, på Arnetveit. Gnr. 300 bnr. 4  er tilleggsjord til driftseininga til Kjell Håkon Arnetveit. Driftseininga er frå før samansett av gnr. 285 bnr. 16, gnr. 291 bnr. 7, gnr. 299 bnr. 1, gnr. 300 bnr. 1 og gnr. 300 bnr. 2.
Vedtaket etter Konsesjonslova kan påklagast etter Forvaltningslova § 28. Mogleg klage må framsetjast skriftleg til kommunen innan 3 veker etter at melding om vedtak er motteke, jfr. Forvaltningslova § 29 Avslutta
13/17 17/00047
Søknad om konsesjon på gnr. 141 bnr. 95
Avslutta
Med heimel i konsesjonslova § 2 og 4, får Merete Tviberg Torsvik og Arne Inge Torsvik konsesjon for erverv av fritidseigedomen gnr. 141 bnr. 95 på Reime i Raundalen. Konsesjonen vert gjeve på vilkår av at søkjar byggjer på eller sel eigendomen før 21.2.2022
Avslutta
12/17 17/00044
Søknad om konsesjon, gnr. 244 bnr. 118 og 122
Avslutta
Med heimel i konsesjonslova § 2 og 4, får KBH AS, orgnr. 987 965 479, konsesjon for erverv av bustadeigedom gnr. 244 bnr. 118 og 122 i på Nadlane. Konsesjonen vert gjeve på vilkår av at søkjar byggjer på eller sel eigendomane før 5.10.2021
Avslutta
11/17 16/01407
Søknad om konsesjon på fritidseigedom, gnr. 50 bnr. 191
Avslutta
Med heimel i konsesjonslova § 2 og 4, får Neelam Rani Verma Bhatia konsesjon for erverv av fritidseigedomen gnr. 50 bnr. 191 i Bavallen. Konsesjonen vert gjeve på vilkår av at søkjar byggjer på eller sel eigendomen før 10.9.2020.
Avslutta
10/17 16/01651
Produksjonstilskot i jordbruket august 2016. Klage på vedtak om avkorting av produksjonstilskot for føretaket Lars H. Mossefinn
Avslutta
Utval for nærings- og tiltaksarbeid (NTA) opprettheld sitt vedtak av 7.2.2017, sak 6/17. NTA kan ikkje sjå at det ligg føre moment i saka som tilseier ei endring av vedtaket. Klagen vert sendt til Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd
Avslutta
30.03.2017
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 20/17 17/00264
Grøftetrase for varmerøyr, HBio
Avslutta
Formannskap/plan og økonomi godkjenner omsøkt prosjekt i Vernesone 3/ Prestegardsmoen på følgjande vilkår
•Traseen skal tilpassast reguleringsplanen for Strandareal langs Vangsvatnet, planident 2010010.
•Grøftene bør planleggjast slik at torv som vert gravd bort, kan leggjast tilbake så snart arbeidet er ferdig for å få naturleg revegetering.
•Så lite som mogeleg av grøfta skal vera open samstundes.
•For å hindre at partiklar og bakteriar kan trengje direkte inn i grunnvatnet skal det leggjast anleggsduk i grøfta for å filtrere bort desse.
•Ved forventa nedbørsmengde på meir enn 30 mm/døgn skal det ikkje opnast nye deler av grøft.
•Maskinutstyr skal vera i god stand under arbeidet
•All påfylling av drivstoff og evt hydraulikkolje skal skje utanfor influensområdet til vassverket
•Det skal vera visuell kontroll under arbeidet for å kunna oppdaga lekkasjar frå maskinelt utstyr
•Det skal vera tilgang til oljeadsorberande stoff på anleggsstaden
•Det skal vera tilgang på oljeutskiljar, pumper og slangar til å pumpa ut evt forureining
•Før arbeidet tek til må det vera etablert to brønnar ca 10 m frå traseen. Brønnane skal liggja vest for brønnområdet. Desse skal prøvetakast før arbeidet tek til og dagleg medan arbeidet pågår. Brønnane skal vera 10 m djupe og av ein storleik som gjerast det er råd å pumpa ut vatn frå dei. Filter må vera frå 1 m under terreng til 10 m djup.
•Utstyr for feltanalyse av vassprøvar må vera tilgjengelig.
•Brønnar som vert etablerte skal overvakast permanent. Indikatorparameter for lekkasje er minimum måling av temperatur.

Sjølve byggesaka vert behandla delegert.
Avslutta
18/17 15/00575
Reguleringsendring Myrkdalen bygdasenter, planid 2014006,  - offentleg ettersyn
Avslutta
I medhald av plan og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 vedtek FPL å leggja detaljreguleringsplan for Myrkdalen bygdasenter (S3), planid 2014006 ut til offentleg ettersyn, slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale datert 16.03.17, signert HR Prosjekt AS.
Avslutta
16/17 16/02467
Klage på byggeløyve - Nytt bustadhus på gbnr 45/76 - Sivlevegen
Avslutta
1.Formannskap/plan- og økonomi vurderer klagene til å ha kome inn rettidig
Avslutta
2.Formannskap/plan- og økonomi kan ikkje sjå at klagen frå gnr./bnr. 45/160 inneheld nye moment, og stadfestar administrasjonen sitt byggeløyve av 05.01.17
Avslutta
3.Formannskap/plan- og økonomi kan ikkje sjå at klagen frå gnr./bnr. 45/81 inneheld nye moment, og stadfestar administrasjonen sitt byggeløyve av 05.01.17
Avslutta
4.Klagene vert sendt Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd.
Avslutta
15/17 17/00451
Endring av adressenamn frå Tjørnavegen til  Bonangergata
Avslutta
1. Formannskap/plan og økonomi (FPL) seier seg samd i forslag til endring av  adressenamn fra Tjørnavegen til Bonangergata, slik det går fram av kart dat.06.03.2017
Avslutta
2.Forslaget vert sendt til namnekonsulenten ved Universitetet i Bergen til uttale, og lagt ut til offentleg ettersyn med høve til fråsegn.
Avslutta
16.03.2017
Kommunestyret (KST) 19/17 15/02770
Søknad om fritak - Arne Fjose Sandberg
Avslutta
Arne Toivo Fjose Sandberg får fritak frå alle politiske verv for resten av valperioden.Som medlem i utval for miljø og kultur og Prestegardsmofondet vert May Røssland valt.Kjell Erik Ruud er flytta ut av kommunen og er då ikkje lenger valbar.I hans stad som vara for miljø og kultur og Prestegardsmofondet vert Einar Melve valt.
Avslutta
18/17 17/00288
Årmelding for kontrollutvalet i Voss kommune 2016
Avslutta
Kommunestyret godkjenner årsmelding 2016 for kontrollutvalet i Voss kommune.
Avslutta
17/17 15/01597
Selskapskontroll av Voss Engergi AS
Ikkje starta
På bakgrunn av gjennomført selskapskontroll av Voss Energi AS ber kommunestyret styret i VossEnergi AS syta for å:1. Innføre følgjande praksisar tilrådd av KS:•?Tilbod opplæring av styrerepresentantar•?Gjennomfører styreseminar med fokus på roller, ansvar og oppgåver
Ikkje starta