Møtedato Handsamast i Saksnr Arkivsaksnr Sak Status Vedtak Beskrivelse Status
27.09.2018
Kommunestyret (KST)              
20.09.2018
Levekårsutvalet (LEV)              
13.09.2018
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL)              
06.09.2018
Miljø og kulturutvalet (MKU)              
04.09.2018
Næring og tiltaksutvalet (NTA) 17/18 18/01572-
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom - gbnr. 86/1 Øvsthus
Ikkje startaIkkje starta      
16/18 18/01561
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom - gbnr. 186/1, 186/5 og 109/11 - utsetjing av buplikta i 2 år. - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13 jfr Fvl § 13.1
Ikkje startaIkkje starta      
15/18 18/01465
Søknad om disponering av marknadsmidlar 2018 - Destinasjon Voss AS
Ikkje startaIkkje starta      
14/18 18/01455
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom - gbnr. 299/2 og 5
Ikkje startaIkkje starta      
13/18 18/01420-
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom - gbnr. 298/2
Ikkje startaIkkje starta
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1,2,9 og 11 konsesjon til Per Egdetveit for overtaking av gnr 298 bnr 2 og del av gnr 299 bnr 2 (Leiteteigen) som tilleggsjord til eigedom gnr 298 bnr 1. Det er eit vilkår at tilleggsjorda kjem på same eigarhand som 298/1 og dermed smeltar saman til ei driftseining.
Vedtaket etter Konsesjonslova kan påklagast etter Forvaltningslova § 28. Mogleg klage må framsetjast skriftleg til kommunen seinast 3 veker etter at melding om vedtak er motteke, jf. Forvaltningslova § 29 Ikkje startaIkkje starta
12/18 18/01411
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom - gbnr. 260/4
Ikkje startaIkkje starta
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1,2,9 og 11 konsesjon til Frida Beate Rinaldo Ulleberg og Espen Hemre for overtaking av landbrukseigedomen gnr 260 bnr 4 Vinje på Vossestrand. Dette på vilkår av at dei buset seg på eigedomen innan eit år etter overtaking, og bur der i minst 5 år.
AvsluttaAvslutta
11/18 18/01329
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom - gbnr. 379/6- Søknad om fritak for resterande buplikt. - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13 jfr Fvl § 13.1
Ikkje startaIkkje starta
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§1,9 og 11 konsesjon til Gulleik Brækhus på 379/6 Brekkhus. Konsesjonen er på vilkår av at han buset seg på gardsbruket innan 1. april 2023, og bur der i minst 5 år. Dersom søkjar ikkje har flytta til eigedomen innan denne fristen, må ny konsesjonssøknad sendast før fristen går ut,der livssituasjon og tilhøva vert vurdert på nytt.
Vedtaket etter Konsesjonslova kan påklagast etter Forvaltningslova § 28. mogleg klage må framsetjast skriftleg til kommunen innan 3 veker etter at melding om vedtak er motteke, jf. Forvaltningslova § 29 Ikkje startaIkkje starta
10/18 17/01704
Frådeling av tun på landbrukseigedomen Kvarekvål 117/1 og sal av tilleggsjord.
Ikkje startaIkkje starta      
30.08.2018
Kommunestyret (KST) 32/18 15/02770
Val av Kontrollutval og suppleringsval til MKU
Ikkje startaIkkje starta
Nytt Kontrollutval Voss kommune er :MedlemVaramedlemar i rekkje:Torunn L. Ringheim, leiarAnita Haugen Gjerme Magne SkjeldalTorbjørn TitlestadOddrun VevatneInger Kyte GjøsteinTrond Håvard BjørnstadHenriette Himle IstadJan Erik Thon, nestleiarAina AndreassenJens Håkon BirkelandJulia SkjeldalNytt medlem i MKU:Lars Mossefinn
AvsluttaAvslutta
31/18 15/01031
Detaljreguleringsplan for Draugsvollbakkane 2, planid 2011012, godkjenning av plan
Ikkje startaIkkje starta
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjenner Kommunestyret privatdetaljreguleringsplan for Draugsvollbakkane 2, planid 2011012, slikdet går fram av plankart, føresegner og planomtale datert 14.06.2018signert Arkitektbruket ans.
Ikkje startaIkkje starta
16.08.2018
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 57/18 18/00075
Ny sentrumsplan-områdereguleringsplan for Vossevangen, planid 2018001-godkjenning av planprogram
Ikkje startaIkkje starta
I samsvar med § 12-9 i plan- og bygningslova fastset Formannskap, plan og økonomi planprogram for ny sentrumsplan- områdereguleringsplan for Vossevangen planid 2018001, sist revidert 02.08.2018
Ikkje startaIkkje starta
56/18 18/01376
Detaljreguleringsplan for Sivlevegen 3 - søknad om oppstart
Ikkje startaIkkje starta
1.Med heimel i plan og bygningslova § 12-3 vedtek FPL oppstart av privat detaljreguleringsplan for Sivlevegen 3, planid 2018005.2.Oppstart av planarbeidet skal kunngjerast og varslast i samsvar med krava i plan- og bygningslova § 12-8.3.Før tiltakshavar varslar oppstart av planarbeidet skal det haldast oppstartsmøte.
Ikkje startaIkkje starta
54/18 18/01024
Dispensasjon til å frådela 10 daa frå gbnr 272/2 - Helgelandsvegen 8
Ikkje startaIkkje starta
1.Formannskap/plan og økonomi gjev dispensasjon frå arealdelen av kommuneplanen til frådeling av eit areal på maks 2 daa til bustadtomt på gbnr 272/2.  2.Formannskap/plan og økonomi ynskjer at det skal vera busetnad i heile kommunen. Denne frådelinga vil styrka fast busetnad i Myrkdalen. Tomta har vegtilkomst og tek ikkje dyrka mark, nærleik til eksisterande bustadfelt kan vera positivt for å kunna nyttigjera seg tilrettelagd infrastruktur.3.Tiltakshavar må betale eit gebyr på kr 12 049,-.
Ikkje startaIkkje starta
53/18 18/00922-
Klage på vedtak FPL, 20162018, sak 39/18, Nytt bygg - husvær, hybel og garasje på gbnr 49/128 - Lunden 33
Ikkje startaIkkje starta
1. Formannskap/plan og økonomi tek ikkje klagen til fylgje, og opprettheld løyve til  oppføring av nybygg husvære, hybel og garasje på gbnr 49/128 – Lunden 332. Tiltaket er i tråd med kommuneplanen punkt 3.1.2. 3. Det må vera gitt løyve til flytting av, og dispensasjon frå byggeavstand til kommunale VA-leidningar, før oppstart av bygginga. 4. Saka vert sendt til Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerda.
Ikkje startaIkkje starta
52/18 18/00317
Klage på vedtak FPL, 21062018, sak 40/18, riving av eksisterande bustad og oppføring av firemannsbustad på gbnr 49/121 - Rognshagen 30
Ikkje startaIkkje starta
1. Formannskap/plan og økonomi tek ikkje klagen til fylgje, og opprettheld løyve til riving av eksisterande bustad og byggeløyve til firemannsbustad på gbnr 49/121 – Rognshagen 20  2. Tiltaket er i tråd med kommuneplanen 2015-2024, punkt 3.1.2, 6.4 og 6.5. Tiltaket er ikkje i strid med kommunedelplan for kulturminne i Voss 2004-2007 då det ikkje eksplisitt er sagt at husa er verna.  3. Saka vert sendt til Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd.
Ikkje startaIkkje starta
51/18 18/00257
Utsett handsaming -  Fleishers Hotel AS - søknad om dispensasjon frå Områdereguleringsplan for kollektivpunkt Voss stasjon
Ikkje startaIkkje starta
1.Dispensasjonssøknaden frå Fleischer’s må vera mogleg å gjennomføra, og den må oppfylla krav til trafikktryggleik.
Ikkje startaIkkje starta
2.Arbeidet med prosjektet er i gang, i samsvar med innvilga dispensasjonssøknad frå statens vegvesen (godkjent 17.4.18). Fleischer’s må ta alle ekstrakostnader med prosjektering, bygging og eventuelle kostnader knytta til forseinking/utsetjing/endringar/ekstraarbeid som følgje av endringar i prosjektet.
Ikkje startaIkkje starta
3.Tap av busslomme vert erstatta med busslomme innanfor Fleischers sin områdereguleringsplan. Fleischer’s står ansvarleg for finansiering og bygging av erstatningslomme.
Grunnlag for dispensasjon: Det er usikkert kor stor kapasitet ein treng i knutepunktet med tanke på av og påstiging til og frå turistbussar. Det er i planen lagt opp til seks (sporadisk sju) plassar for turistbussar for korte stopp. Formannskapet meiner at om ein reduserer med ein, vil det framleis vera god kapasitet ved knutepunktet. Når det i tillegg vert lagt til rette for at tap av busslomme vert erstatta i Fleischer’s sin områdereguleringsplan, bør trongen for busslommer for turistbussar vera tilstrekkeleg. Ikkje startaIkkje starta
21.06.2018
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 50/18 16/01009
Framdrift bygging av omsorgsbustader Udlabutomta/Vetleflaten
Ikkje startaIkkje starta
Det vert arbeidd vidare med å få plass omsorgsbustader og kjøkken på Udlabutomta. Administrasjonen må på fritt grunnlag vurdera ulike løysingar som sikrar begge desse funksjonane og at kjøkkenet vert ein del av Vetleflaten omsorgssenter.  I arbeidet skal det hentast inn informasjon om kjøkkenløysingar i andre kommunar
Ikkje startaIkkje starta
49/18 17/00761
Detaljreguleringsplan for Helgatun fjellpensjonat, planid 2017005, høyring og offentleg ettersyn
Ikkje startaIkkje starta
1.I medhald av plan og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 vedtek FPL å leggje detaljreguleringsplan for Helgatun fjellpensjonat, planid 2017005 ut til høyring og offentleg ettersyn, slik det går fram av planomtale, plankart og føresegner datert 30.05.18, signert Blinkhus Arkitekter AS.2.Byggjehøgder i dei øvste felta bør reduserast før 2.gongs handsaming
Ikkje startaIkkje starta
2.Byggjehøgder i dei øvste felta bør reduserast før 2.gongs handsaming
Ikkje startaIkkje starta
48/18 16/01794
Detaljreguleringsplan for Vatletun, planid 201610, godkjenning av planprogram
Ikkje startaIkkje starta
I samsvar med § 12-9 i plan- og bygningslova fastset Formannskap, plan og økonomiplanprogram for detaljreguleringsplan for Vatletun, planid 201610, revidert16.05.2018.
Ikkje startaIkkje starta
47/18 15/01013
Detaljreguleringsplan for Vinsand-Roe, planid2012012, høyring og offentleg ettersyn
Ikkje startaIkkje starta
1.I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 vedtek FPL å legge detaljreguleringsplan for Vinsand-Roe, planid 2012012, ut til høyring og offentleg ettersyn, slik det går fram av plankart og føresegner datert 07.06.18, og planomtale datert 06.06.18, signert Anda & Hirth Ans.
Ikkje startaIkkje starta
2.Før 2.gongs behandling skal rekkefylgjekrav knytt til utvikling av næringsdelen/kulturlandsbyen endrast slik at tiltak i byggetrinn 2,3 og 4 vert sikra tidlegare i utbygginga.
Ikkje startaIkkje starta
3.Nye vegnamn i området er føreslegne til Stølsvegen (alternativt Huldehammarvegen), Laugahølen, Smalatrakket, Vårstølen, Gygrafoten, Smørklingskarvet, Roesflaten og Vasshagen. Namneforslaga vert lagt til offentleg ettersyn og sendt namnekonsulenten ved Universitetet i Bergen til uttale.
Ikkje startaIkkje starta
46/18 15/00613
Detaljreguleringsplan for stein- og masseuttak på Møn, planid 2006005, ny høyring og offentleg ettersyn
Ikkje startaIkkje starta
1.I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 vedtek formannskap, plan og økonomi at detaljreguleringsplan for Møn - stein og masseuttak, planid 2006005 slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale datert 04.06.18 signert Arkitektbruket ans, vert lagt ut til offentleg ettersyn.
Ikkje startaIkkje starta
2.Nytt vegnamn i området vert føreslege til Mønskleivane (SKV9), i tillegg til Mønsbergvegen(SKV6). Namneforslaget vert utlagt til offentleg ettersyn og sendt namnekonsulenten ved Universitetet i Bergen til uttale.
Ikkje startaIkkje starta
45/18 15/00591
Detaljreguleringsplan for Skogstad, planid 2013004, høyring og offentleg ettersyn
Ikkje startaIkkje starta
1.I medhald av plan og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 vedtek FPL å leggja detaljreguleringsplan for Skogstad, planid 2013004 ut til offentleg ettersyn, slik det går fram av planomtale og føresegner datert 18.04.18, og plankart datert 05.04.18 signert Opus AS.
Ikkje startaIkkje starta
2.Utnyttingsgraden må reduserast før andre gongs behandling. Som ein del av dette må området BFT1 takast ut av planen.
Ikkje startaIkkje starta
3.Maks tal einingar i kvart delområde må inn i føresegnene før andre gongsbehandling.
Ikkje startaIkkje starta
4.Nytt vegnamn i området vert føreslege til Skogstadvegen. Namneforslaget vert utlagt til offentleg ettersyn og sendt namnekonsulenten ved Universitetet i Bergen til uttale.
Ikkje startaIkkje starta
5.Med bakgrunn i tidlegare liknande saker vil FPL gjera utbyggjar merksam på at ein ikkje kan rekna med at kommune vil vedta oreigning av veggrunn i denne saka
Ikkje startaIkkje starta
44/18 18/01138-
Avtale veterinærvakt til år 2020
Ikkje startaIkkje starta
1.Voss kommune løyver 157.500 kr i tilskot for 2018, som er Voss kommune sin del for å sikra tilgang på tenester frå dyrehelsepersonell. Tilskotet vert finansiert over kommunestyret sin reservepost.
Ikkje startaIkkje starta
2.Voss kommune godkjenner at Eidfjord kommune vert innlemma i vårt geografiske veterinærområde, i fyrste omgang på dagtid. Løyvinga går til Voss vest og Voss aust veterinærdistrikt som er eit samarbeid mellom kommunane Granvin, Ulvik, Vaksdal, Modalen og Voss på kveld, natt og helg og Eidfjord på dagtid.
Ikkje startaIkkje starta
3.Voss kommune godkjenner å verta fast ansvarleg for veterinærvakt i våre to vaktdistrikt frå og med år 2018.
Vedtaket vert grunngitt med at kommunane i 2008 fekk ansvar for å sikra tilfredsstillande tilgang på tenester frå dyrehelsepersonell innanfor ordinær arbeidstid og ansvar for å organisera ein klinisk veterinærvakt utanom ordinær arbeidstid. Ikkje startaIkkje starta
43/18 15/02054
Uttale til planprogram for E16 og Vossebanen Arna – Stanghelle
Ikkje startaIkkje starta
Ordføraren redigerer/korrigerer framlegg til uttale.
Ikkje startaIkkje starta
41/18 17/01704
Klage på vedtak i sak 17/01704 (36/18) - avslag på dispensasjon til frådeling av bustadhus på gbnr 117/1 - Raundalsvegen 304
Ikkje startaIkkje starta
1.Formannskapet tek ikkje klagen til fylgje om dispensasjon frå arealdelen avkommuneplanen for frådeling av to bustadhus på gbnr 117/1, jf. pbl. § 11 - 6 (rettsverknad av arealdelen i kommuneplanen).
Grunngjeving: FPL vurderer ulempene med å gje dispensasjon som større enn føremonane avdi dei utskilde bustadhusa vert liggjande slik at det kan oppstå driftsmessige ulemper for den dyrka jorda. FPL syner også til at kommunen er restriktiv til frådeling av hustomter nær dyrka mark, av same grunn». Vilkåra etter § 19 - 2 er ikkje oppfylt. Ikkje startaIkkje starta
2.Klagen vert sendt til Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd.3.Det skal betalast sakshandsamingsgebyr på kr 12 049, - .
Ikkje startaIkkje starta
40/18 18/00317
Nybygg - firemannsbustad på gbnr 49/121 - Rognshagen 30
Ikkje startaIkkje starta
1.Formannskap/plan og økonomi gjev løyve til riving av eksisterande bustad og byggeløyve til firemannsbustad på gbnr 49/121 – Rognshagen 20
Ikkje startaIkkje starta
2.Tiltaket er i tråd med kommuneplanen 2015-2024, punkt 3.1.2, 6.4 og 6.5. Tiltaket er ikkje i strid med kommunedelplan for kulturminne i Voss 2004-2007 då det ikkje eksplisitt er sagt at husa er verna.  3.Vedtaket kan påklagast, jf. plan og bygningslova § 1-9 og forvaltningslova § 28. Eventuell klage må framsetjast skriftleg til kommunen innan 3 veker etter at melding om vedtak er motteken, jf. forvaltningslova § 29.
Ikkje startaIkkje starta
39/18 18/00922
Nytt bygg - Husvære, hybel og garasje på gbnr 49/128 Lunden 33
Ikkje startaIkkje starta
Tiltaket er i tråd med plan, og formannskap/plan og økonomi gjev løyve til tiltak som omsøkt. 2. Det må vera gitt løyve til flytting av, og dispensasjon frå byggeavstand til kommunale VA-leidningar, før arbeidet kan ta til. 3. Vedtaket kan påklagast, jf. plan og bygningslova § 1-9 og forvaltningslova § 28. Eventuell klage må framsetjast skriftleg til kommunen innan 3 veker etter at melding om vedtak er motteken, jf. forvaltningslova § 29.
Ikkje startaIkkje starta
14.06.2018
Kommunestyret (KST) 30/18 18/01227
Årsmelding 2017 - Kraftfondet
Ikkje startaIkkje starta
1.Kraftfondet si årsmelding og rekneskap for 2017 vart godkjent.
Ikkje startaIkkje starta
29/18 15/02770
Søknad om fritak frå politiske verv.
Ikkje startaIkkje starta
Siv Anita Jønsson, Derya Ciftci, Ingar Flatlandsmo og Thomas Trettenes får fritak frå alle politiske verv.Torunn Ringheim går inn for Derya Ciftci i KS Hordaland.Sigrid Bjordal går inn for Ingar Flatlandsmo som første vara til utval for miljø og kultur.Kommunestyret skal velja nytt kontrollutval og medlem i utval for miljø og kultur, etter Thommas Trettenes, i augustmøtet.
AvsluttaAvslutta
28/18 18/01029
Kommunesamarbeid hjort/bestandsplanområde  2018 Voss - Ulvik
Ikkje startaIkkje starta
I medhald av § 28-1 a i Kommunelova, inngår Voss kommune administrativt vertskommunesamarbeid med Ulvik Herad om administrasjon av hjortevald som inngår i kommuneoverskridande bestandsplanområde for hjort.
Voss kommune vert vertskommune/administrasjonskommune i tråd med særskilt avtale og § 17, første ledd, i Forskrift om hjorteforvaltning, jf. saksutgreiinga. Med heimel i 28-1b i Kommunelova, medfører delegasjonen overføringa av mynde til Voss kommune for å utføre lovpålagte oppgåver og gjera vedtak i einskildsaker som ikkje er av prinsipiell tyding. Ansvarsområda for overføringa går fram av § 17 i hjorteviltforskrifta.
Vertskommunesamarbeidet føreset samtykke og politisk vedtak frå Ulvik Herad i høve til kommunelova.  
Samarbeidet byrjar frå og med 15.06.2018. Delegeringa av mynde frå Ulvik gjeld berre så lenge valda inngår i felles bestandsplanområde. Administrasjon av vald som melder seg ut av bestandsplanområdet i samsvar med reglane i § 14 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, fell då attende til kommunen der valda høyrer heime.
Rådmannen i Voss kommune skal inngå skriftleg avtale med rådmannen i Ulvik Herad i tråd med § 28-1 e, punkt 1 i Kommunelova, etter at vertskommunesamarbeidet er vedteke politisk i kommunane
Ikkje startaIkkje starta
27/18 18/00543
Gamle Bordalsvegen - oregning av grunn til utviding av veg frå gbnr 197/1
Ikkje startaIkkje starta
1. I medhald av plan- og bygningslova § 16-2 1.ledd jf. oreigningslova § 2 2.ledd vedtek utval for formannskap/plan og økonomi og Voss kommunestyre å oreigne eit areal på cirka 760 m2 frå gbnr 197/1 til gjennomføring av reguleringsplan med plan id 01017, utviding/opprusting av gamle Bordalsvegen.
Ikkje startaIkkje starta
2. Utval for formannskap/plan og økonomi og Voss kommunestyre vedtek å søkja Fylkesmannen i Hordaland om rett til å ta i areal i bruk før skjønnet er halde, jf. oreigningslova § 25.
Ikkje startaIkkje starta
3. Administrasjonen får fullmakt til å setja fram krav om rettsleg skjønn for fastsetting av erstatning.
Ikkje startaIkkje starta
26/18 18/00641
Utbyggingsavtale B12 Haugateigen, godkjenning
Ikkje startaIkkje starta
I medhald av plan- og bygningslova § 17, vedtar Voss kommunestyre utbyggingsavtale, dagsett 22.02.2018, mellom Aksel Selberg og Voss kommune. Avtalen gjeld for utbygging innanfor område B12 Haugateigen i kommuneplanen sin arealdel 2015-2026.
Ikkje startaIkkje starta
25/18 17/01094
Detaljreguleringsplan for Solstrand hyttefelt, planid 2012002, godkjenning av plan
Ikkje startaIkkje starta
1.I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjenner Kommunestyret privat detaljreguleringsplan for Solstrand, planid 2012002 slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale datert 11.05.2018 signert Anda & Hirth ANS.
Ikkje startaIkkje starta
2.Kommunestyret godkjenner Solstrandvegen som nytt vegnamn i området.
Ikkje startaIkkje starta
24/18 16/01388
Detaljreguleringsplan for Solnutane hyttefelt, planid 2016008, godkjenning av plan
Ikkje startaIkkje starta
1.I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjenner Kommunestyret privat detaljreguleringsplan for Solnutane, planid 2016008 slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale sist revidert 22.05.2018 signert Multiconsult AS.
Ikkje startaIkkje starta
2.Kommunestyret godkjenner Kamben, Solnutane og Reimesvegen som nye vegnamn i området.
Ikkje startaIkkje starta
23/18 15/03143
Detaljreguleringsplan for Bjørkemoen masseuttak, planid 2015013, godkjenning av plan
Ikkje startaIkkje starta
1.I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjenner Kommunestyret privat detaljreguleringsplan for Bjørkemoen masseuttak, planid 2015013 slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale datert 11.04.18 signert Rambøll.
Ikkje startaIkkje starta
2.Det vert ikkje opna for forretningsføremål i BKB2. Punkt 5.3 i føresegnene vert endra til industri/lager, og punkt 5.3.5 går ut.
Ikkje startaIkkje starta
3.Heile reguleringsplanen for Bjørkemoen planid 95004 frå 1999 vil bli erstatta når den nye planen for Bjørkemoen masseuttak planid 2015013 vert godkjent.
Ikkje startaIkkje starta
22/18 18/00532
Økonomiplan 2019 - 2022
Ikkje startaIkkje starta
Kommunestyret vedtek rammer for overskot på driftsbudsjettet i 2019 – 2022 slik det går fram av dokumentet: Økonomiplan 2017-2020 datert 24.05.2018 og tabellen under.
Rammer pr. kommunalavdeling i 1000 kr. ( alle tal i 2018- kroner)
2. Kommunestyret vedtek investeringsbudsjettet for 2018– 2021 slik det går fram av
vedlagte tabell investering 2018– 2021

Administrasjonen endra si innstilling under investeringsbudsjettet tiltak 31. Noverande tekst går ut.
Ny tekst : tiltak skulebygg jfr. KST sak 58/17

Økonomiplan vert vedteken i tråd med rådmann si innstilling i tillegg til følgjande endringar:
Driftsbudsjettet:
Kommunalavdeling for oppvekst si ramme vert styrka med 1 500 000 inkl helsesøster  
Kommunalavdeling for helse og omsorg for auka ramma med 500 000 til førebygging
Inndekking: Redusert overskot

Vedlikehald og reasfaltering av vegar 3 000 000 mill for 2019
Inndekking: Bruk av disposisjonsfond   Verbalframlegg Notat vedkomande kostnader ved renovering av kommunale bustader skal opp som drøftingssak til FPL hausten 2018.

Lekvemokrysset – Voss kommune går i dialog med Hordaland fylkeskommune/Statens vegvesen for å finansiera oppgradering av krysset

Knutepunktet: I samband med utbygging av Voss knutepunkt bør det koma på plass ladestasjon for el-buss. Voss kommune tek initiativ overfor aktuelle samarbeidspartnarar for å få dette på plass.

Vossabadet for alle: Når det føreligg planar og kostnadsoverslag for å gje tilgang til konkurransebassenget for alle, skal det leggast fram eiga sak. Om mogleg bør ein sjå dette i samanheng med godkjenning av byggerekneskapen for Vossabadet

Det vert vist til kommunestyrevedtak knytta til Vangen skule, Skulestad skule og Voss ungdomsskule. Tiltaka som skal sjåast i samanheng med sentrumsplanen og planen for sentralidrettsanlegget, må utarbeidast parallelt med planarbeidet, og ikkje i etterkant. Dvs ferdig i lag med sentrumsplanen i 2019.
Kortsiktige tiltak som kan gjennomførast uavhengig av plan, bør inni budsjettet 2019»

Kommunen må i åra framover intensivera tiltak innan klima. Mellom anna ved at:
- El-bilar skal vera første val ved innkjøp av nye bilar
- kommunen skal vera ein pådrivar for å få på plass gode tiltak for å hindra ”lekkasje” av plastgranulat frå kunstgrasbanar og ta del i framtidsutviklinga av kunstgrasbanar utan plastgranulat.
- kommunen har gjennomført tiltak for at eigne institusjonar, kjøkken, kantiner og kontor er fri for eingongsplast innan 2020. Utslepp av plast er noko me alle har sett skadeverknadane av og me har ansvar for å hindra unødvendig plastavfall. Kommunar og fylkeskommunar fleire stader har allereie fjerna eingongsplast der dei kan og viser at dette er mogleg.

Kommunen lagar ein eigen plaststrategi for sin bruk av eingongsplast m.m. i sin organisasjon (i nye Voss herad).

Styrking av tilbodet ved kulturskulen vert å vurdera i budsjett for 2019.
Ikkje startaIkkje starta
21/18 18/01119
KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2018
Ikkje startaIkkje starta
Kommunestyret tek kvartalsmeldinga til orientering.
Ikkje startaIkkje starta
20/18 18/00474
Årsmelding og rekneskap for Voss kommune 2017
Ikkje startaIkkje starta
Årsrekneskapen for Voss kommune for 2017 vert godkjent slik den ligg føre. Rådmannen si årsmelding for 2016 vert teken til orientering. Overskot på kr. 5 351 609,66 vert avsett til disposisjonsfond
Årsmeldinga frå no av må ha eit eige kapittel under punkt 3. organisasjonen, som seier noko om korleis ein jobbar i forhold til å tilby og tilrettelegge for lærlingeplassar og kor mange lærlingar kommunen har innanfor dei ulike avdelingane Ikkje startaIkkje starta
19/18 18/00685
Årsmelding og rekneskap Voss idrettshall
Ikkje startaIkkje starta
Kommunestyret godkjenner Voss idrettshall sitt årsrekneskap og årsmelding. Overskot på  kr 341 519,16 vert sett av til disposisjonsfond
Ikkje startaIkkje starta
18/18 18/00655
Årsmelding og rekneskap For Vossabadet KF 2017
Ikkje startaIkkje starta
Kommunestyret godkjenner Vossabadet KF sitt årsrekneskap og årsmelding. Underskot på kr 652 530,21 vert dekka inn av Vossabadet KF i 2018.
Ikkje startaIkkje starta
12.06.2018
Næring og tiltaksutvalet (NTA) 8/18 18/01147
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom  - gbnr. 285/1 m.fl. Herheim Gard
Ikkje startaIkkje starta
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§1,2,9 og 11 konsesjon til Margrethe Heskja Sandvik og Steven Denis Newman  for overtaking av landbrukseigedomen gnr. 285 bnr. 1,7,19 og 21 Herheim. Dette er på vilkår av at dei buset seg på bruket innan eit år etter overtaking, og bur der i minst 5 år.
Det er vidare eit vilkår at grenser for og eigedomstilhøve til sameiger i fjellet vert avklara om nødvendig med sak til Jordskifteretten krevd seinast 1/1 – 2020.

Vedtaket etter konsesjonslova kan påklagast etter forvaltningslova § 28. Mogleg klage må framsetjast skriftleg til kommunen 3 veker etter at melding om vedtak er motteke, jf. forvaltningslova § 29
Ikkje startaIkkje starta
6/18 18/00223
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom  - gbnr. 95/1Kvåle
Ikkje startaIkkje starta
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1, 9 og 11 konsesjon til Rasmus Kvåle til gnr, 95 bnr. 1 på Kvåle i Tjukkebygda, med vilkår at han sel eigedomen innan 1. juli 2019 til nokon som kan busette seg på eigedomen.
Vedtaket vert grunngjeve med at Voss kommune ønskjer at eigar av landbrukseigedom bur på eigedomen, og at kulturlandskapet, bygningar og resten av eigedomen vert best ivareteken på denne måten. Vidare er det eit viktig moment å oppretthalde busetnaden i grenda.

Vedtak etter Konsesjonslova kan påklagast etter forvaltningslova § 28. Mogeleg klage må framsetjast skriftleg til kommunen innan 3 veker etter at melding om vedtak er motteke, jfr. forvaltningslova § 29
Ikkje startaIkkje starta
07.06.2018
Miljø og kulturutvalet (MKU) 27/18 15/01142
Ridande Vossabrudlaup
Ikkje startaIkkje starta
a)MKU pålegg administrasjonen å legga fram ein tids- og finansieringsplan for restaurering av verket Ridande Vossabrudlaup til neste møte i MKU.
AvsluttaAvslutta
b)MKU erkjenner at det er vesentleg å greie ut det kunst- og kulturminnefaglege ved verket Ridande Vossabrudlaup i hht plassering og utforming. Voss kommune har tidlegare sendt saka over til Hordaland fylkeskommune for uttale, som sit på denne kompetansen. For å vera heilt sikker gjer me det enno ein gong. Frist for attendemelding vert 15 august.
AvsluttaAvslutta
26/18 18/01145
Løyve til motorferdsel i utmark - gravmaskin - Mjølfjell
Ikkje startaIkkje starta
1.Voss kommune gjev Karina Sælen løyve til å føra gravmaskin via utmark til hyttetomt Ljosandgrøvene 93/gbnr 151/4/26, jf vedlagt kart datert 25.05.2018, for arbeid med intfiltrasjonsgrøft
Vilkår:
-Løyvet gjeld for ein tur t/r i mai/juni, 2018.
-Eventuelle køyrespor må vølast straks arbeidet er ferdigstilt.
-Grunneigarløyve må føreligge

Vedtaket vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

I fylgje lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.6.1977 § 6, og forvaltningslova sine reglar, kan vedtaket påklagast innan 3 veker etter at klagaren er gjort kjend med vedtaket.
Klage skal stilast til Fylkesmannen i Hordaland og sendast via rådmannen i Voss.
Ikkje startaIkkje starta
25/12 18/01105
Løyve til motorferdsel i utmark - minigraver - Vatnaset
Ikkje startaIkkje starta
Voss kommune gjev Arild Tverberg og Marie Kvåle Tverberg løyve til transport med minigraver i utmark, jmf.kart over innteikna køyretrase datert 15.05.2018.
Vilkår: Løyvet gjeld for ein tur i tidsrommet mai-juni 2018.
Eventuelle køyrespor må vølast straks arbeidet er ferdigstilt.

Løyvet vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

I fylgje lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.6.1977 § 6, og forvaltningslova sine reglar, kan vedtaket påklagast innan 3 veker etter at klagaren er gjort kjend med vedtaket.
Klage skal stilast til Fylkesmannen i Hordaland og sendast via rådmannen i Voss.
Ikkje startaIkkje starta
24/18 18/01081
Løyve til motorferdsel i utmark - persontransport med ATV
Ikkje startaIkkje starta
1.Voss kommune gjev Torbjørn Samdal løyve til persontransport i utmark ved Sygnabere-Skiple-Vatnaset til tomt gbnr. 140/26, jmf.trase på vedlagt kart.
Vilkår:
- Løyvet gjeld 8 turar for barmarkssesongen 2018.
- Eventuelle køyrespor må vølast straks arbeidet er ferdigstilt.
- Det skal førast logg for kvar tur, denne skal førast før turen startar.

Vedtaket vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

I fylgje lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.6.1977 § 6, og forvaltningslova sine reglar, kan vedtaket påklagast innan 3 veker etter at klagaren er gjort kjend med vedtaket.
Klage skal stilast til Fylkesmannen i Hordaland og sendast via rådmannen i Voss.
Ikkje startaIkkje starta
23/18 18/01018
Søknad om motorisert ferdsel på Vangsvatnet - Yamahatunet, Voss Motor og Båt AS
Ikkje startaIkkje starta
1.Utval for miljø og kultur avslår søknad fra Yamahatunet om å bruka Vangsvatnet til demonstrasjon av nye og brukte båtar. Avslaget vert begrunna med at tiltaket i liten grad har karakter av nyttekjøyring og at ein ikkje finn omtale i lova om å kunne gje løyve til motorferdsle ut frå eit kommersielt behov. Ein kan heller sjå at søker kan vise eit «særlig behov» for å få gjennomføre den omsøkte køyringa.
Tiltaket vil og medføra auka støy og utslepp av ureinande avgassar i eit viktig friluftsområde.

Vedtaket er gjeve i medhald av §6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag.
Ikkje startaIkkje starta
22/18 18/00957
Løyve til motordferdsel i utmark - traktor. Stuaset/Holo
Ikkje startaIkkje starta
Voss kommune gjev Ole-Kristian Eide løyve til transport av gravemaskin i utmark ved Stuaset- Holo til tomt gbnr 177/1, festenummer 103, jmf.vedlagt kart.
Vilkår: Løyvet gjeld ein tur t/r i tidsrommet juni-september 2018.
Eventuelle køyrespor må vølast straks arbeidet er ferdigstilt.

Løyvet vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

I fylgje lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.6.1977 § 6, og forvaltningslova sine reglar, kan vedtaket påklagast innan 3 veker etter at klagaren er gjort kjend med vedtaket.
Klage skal stilast til Fylkesmannen i Hordaland og sendast via rådmannen i Voss.
Ikkje startaIkkje starta
21/18 18/00935
Løyve til motorferdsel i utmark - transport av materialer på barmark
Ikkje startaIkkje starta
1.Voss kommune gjev Walter Wangberg løyve til transport av materialer  i utmark v/Ljosandalen til tomt gbnr. 151/95, jmf.trase på vedlagt kart.Vilkår: Løyvet gjeld for inntil to turar barmarkssesongen, fram til 01.12.2018. Eventuelle køyrespor må vølast straks arbeidet er ferdigstilt.
Vedtaket vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

I fylgje lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.6.1977 § 6, og forvaltningslova sine reglar, kan vedtaket påklagast innan 3 veker etter at klagaren er gjort kjend med vedtaket.
Klage skal stilast til Fylkesmannen i Hordaland og sendast via rådmannen i Voss.
Ikkje startaIkkje starta
2.Utval for miljø og kultur avslår søknad frå Walter Wangberg om å nytta motorkjøyretøy for persontransport i utmark. Avslaget vert begrunna med at motorferdsel bør begrensast. Alder og midlertidig sykdom er ikkje grunn for å gje løyve
Ikkje startaIkkje starta
20/18 18/01049
Løyve til motorferdsel i utmark - Sandfjellsvegen
Ikkje startaIkkje starta
Voss kommune gjev Bjarte A. Karlsen løyve til transport med minigraver i utmark, jmf.kart over innteikna køyretrase datert 09.05.2018.
Vilkår: Løyvet gjeld for to turar i tidsrommet juni-august 2018. Eventuelle køyrespor må vølast straks arbeidet er ferdigstilt.

Løyvet vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

I fylgje lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.6.1977 § 6, og forvaltningslova sine reglar, kan vedtaket påklagast innan 3 veker etter at klagaren er gjort kjend med vedtaket.
Klage skal stilast til Fylkesmannen i Hordaland og se
Ikkje startaIkkje starta
19/18 18/00969
Løyve til motorferdsel i utmark - ATV, traktor og helikopter
Ikkje startaIkkje starta
Voss kommune gjev Siri Bargård løyve til transport av gravemaskin/atv/traktor i utmark, jmf.kart over innteikna køyretrase datert 28.03.2017.
Vilkår: Løyvet er gyldig fram til. 01.12.2018.
Eventuelle køyrespor må vølast straks arbeidet er ferdigstilt.

Løyvet vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

I fylgje lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.6.1977 § 6, og forvaltningslova sine reglar, kan vedtaket påklagast innan 3 veker etter at klagaren er gjort kjend med vedtaket.
Klage skal stilast til Fylkesmannen i Hordaland og sendast via rådmannen i Voss.
Ikkje startaIkkje starta
18/18 18/00931
Løyve til motorferdsel i utmark - gravmaskin  Søknad om motorferdsel i utmark - Motorkjøretøy - Christopher Ramsdal
Ikkje startaIkkje starta
1.Voss kommune gjev Christopher Ramsdal løyve til å føra gravmaskin via utmark til hyttetomt i Groadalen hyttefelt, jf vedlagt kart, for å grave av jord på tomten og til å løfte materialar ved bygging av grunnmur til hytte.
Vilkår: Løyvet gjeld for to turar t/r i barmarkssesongen, 2018.
Eventuelle køyrespor må vølast straks arbeidet er ferdigstilt.


Vedtaket vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

I fylgje lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.6.1977 § 6, og forvaltningslova sine reglar, kan vedtaket påklagast innan 3 veker etter at klagaren er gjort kjend med vedtaket.
Klage skal stilast til Fylkesmannen i Hordaland og sendast via rådmannen i Voss.
Ikkje startaIkkje starta
07.06.2018
Levekårsutvalet (LEV) 5/18 18/01164
Opningstider i avlastingstenesta i avd. for menneske med nedsett funksjonsevne
Ikkje startaIkkje starta
Voss kommune sin avlastningsinstitusjon er open alle dagar med unntak av raude dagar som ikkje fell på laurdag og sundag, julaftan og 2 veker i juli. Trong for avlastning på dagar det er stengt og/eller evt. kompenserande dagar må meldes inn i søknad eller innan 3 månader før iverksetjing.
Ikkje startaIkkje starta
31.05.2018
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 38/18 17/01559
Klage på vedtak i sak 17/01559 - Dispensasjon - frådeling av landbrukseigedom på gbnr 86/1 - Almelandsvegen 77
Ikkje startaIkkje starta
Voss kommune vil ikkje gje dispensasjon frå LNF-føremålet i kommuneplanen. Grunngjeving: FPL vurderer ulempene med å gje dispensasjon som større enn føremonane avdi dei utskilde bustadhusa vert liggjande slik at det kan oppstå driftsmessige ulemper for den dyrka jorda. FPL syner også til at kommunen er restriktiv til frådeling av hustomter nær dyrka mark, av same grunn.
Ikkje startaIkkje starta
36/18 17/01704
Ny handsaming av klage på vedtak i sak 17/01618 (71/71), 21.12.2017 - avslag på dispensasjon til frådeling av bustadhus på gbnr 117/1 - Raundalsvegen 304
Ikkje startaIkkje starta
Voss kommune vil ikkje gje dispensasjon frå LNF-føremålet i kommuneplanen.Grunngjeving: FPL vurderer ulempene med å gje dispensasjon som større enn føremonane avdi dei utskilde bustadhusa vert liggjande slik at det kan oppstå driftsmessige ulemper for den dyrka jorda. FPL syner også til at kommunen er restriktiv til frådeling av hustomter nær dyrka mark, av same grunn.
Ikkje startaIkkje starta
33/18 18/01117
SØKNAD OM FORRETNINGSFØREMÅL I SKULESTADMOEN Reguleringsplan pid 2010009- E-16 skulestadmo
Ikkje startaIkkje starta
1.FPL går ikkje inn for at butikkar med «bredt vareutval» kan etablerast i lokalsenteret Skulestadmo.
Ikkje startaIkkje starta
2.FPL går inn for at det kan etablerast nybygg for elektroforretning og forretning for bilrekvisita på tomt 59/99 på inntil 3000 m2 inklusive parkering før handelsanalyse er på plass.
Ikkje startaIkkje starta
28/18 17/00314
Detaljreguleringsplan for Osavegen 6, planid 2017004, høyring og offentleg ettersyn
Ikkje startaIkkje starta
I medhald av plan og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 vedtek FPL å leggje detaljreguleringsplan for Osavegen 6, planid 2017004 ut til høyring og offentleg ettersyn, slik det går fram av planomtale, plankart og føresegner datert 15.05.2018, signert Bruket Arkitektur AS
Ikkje startaIkkje starta
27/18 15/01028
Detaljreguleringsplan for gamle Voss husflidskule, planid 2014009, høyring og offentleg ettersyn
Ikkje startaIkkje starta
1.I medhald av plan og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 vedtek FPL å leggje detaljreguleringsplan for gamle Voss husflidskule, planid 2014009, ut til høyring og offentleg ettersyn, slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale datert 07.05.2018, signert A/STAB AS.
Ikkje startaIkkje starta
2.Det skal utarbeidast ein VA-rammeplan som del av detaljreguleringsplanen før 2.gongs handsaming og endeleg godkjenning.
Ikkje startaIkkje starta
3.Det skal utarbeidast betre 3D-illustrasjonar som gir eit meir realistisk bilete av den planlagde utbygginga før 2.gongs handsaming.
Ikkje startaIkkje starta
4.I ein utbyggingsavtale må ein vurdera å leggja til rette for mjuke trafikantar
Ikkje startaIkkje starta
24.05.2018
Kommunestyret (KST) 17/18 15/01723
Sal av aksjar i bompengeselskapa Vossapakka og Hardangerbrua
Ikkje startaIkkje starta
1.Voss kommune sel aksjane sine i Voss- og omland bompengeselskap AS til Ferde AS.
Ikkje startaIkkje starta
2.For Voss- og omland bompengeselskap sluttar Voss kommune seg til seg det nye takst- og rabattstrukturen slik det kjem fram i brev frå Hordaland fylkeskommune 20.2.18.
Ikkje startaIkkje starta
3.Voss kommune sel sine aksjar i Hardangerbrua As til nytt regionalt bompengeselskap Ferde AS.
Ikkje startaIkkje starta
4.Voss kommune set som vilkår at me skal sjå på eit passeringstak på nytt, eigarkommunane i lag med fylkeskommunen og Ferde AS.
Ikkje startaIkkje starta
5.Voss kommune legg til grunn at det vert ei snarleg evaluering, dersom endringane fører til utilsikta økonomiske konsekvensar.
Ikkje startaIkkje starta
16/18 15/03256
Voss Gondol AS - finansiering av 2 mill kr ekstra i 2018
Ikkje startaIkkje starta
Kommunestyret godkjenner at Kraftfondet finansierer dei 2 mill. kr. ekstra i 2018 med ledige midlar i fondet for 2019. Dersom likviditetssituasjonen i fondet i løpet av 2018  gjer det turvande  låner fondet  nødvendig likviditet i kommunekassa med tilbakebetaling seinast 31/12 – 2018.
Ikkje startaIkkje starta
15/18 18/01084
Byggjerekneskap av 5 investeringsprosjekt - Uttale frå kontrollutvalet
Ikkje startaIkkje starta
Kommunestyret tar uttalen frå kontrollutvalet vedk. 5 byggeprosjekt: Gjerdebu, Gjernes skule, Nyhagen dagsenter, Palmafossen skule og Sundve skule til orientering.
Ikkje startaIkkje starta
14/18 18/00818
Prosjekt Pilot Legevakt  Hardangar- og Voss Legevaktsdistrikt
Ikkje startaIkkje starta
Voss kommune som vertskommune søkjer helsedirektoratet om midlar til eit pilotprosjekt på legevaktfeltet der Hardanger- og Voss legevaktdistrikt vil vera pilotdistrikt for utvikling av det akuttmedisinske tilbodet i kommunane.Piloten skal finansierast av midlar frå helsedirektoratet med inntil 7 millionar kroner årleg i tre år.
Ikkje startaIkkje starta
13/18 17/00114
Kommunikasjonsstrategi Voss kommune
Ikkje startaIkkje starta
Kommunikasjonsstrategi for Voss kommune vart vedteken med endringar
Ikkje startaIkkje starta
07.05.2018
Kontrollutvalet (KU)              
03.05.2018
Miljø og kulturutvalet (MKU) 16/18 18/00936
Highlandstaupet 2018 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13 jfr Fvl § 13.1
Ikkje startaIkkje starta
Higlandstaupet 2018 vert tildelt Vinjar Slåtten, Sjur Røthe og Lars Erik Skjervheim.
AvsluttaAvslutta
15/18 18/00696
Kommunale kultur/idrettstipend 2018 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13 jfr Fvl § 13.1
Ikkje startaIkkje starta
1.Tonje Haukås Fosse og Sigrid Bidne Horvei vert tildelt kulturstipend for 2018.2.Silje Fosse vert tildelt idrettsstipend for 2018.3.Summen vert delt likt på kandidatane.
AvsluttaAvslutta
14/18 18/00628
Tilskot av kulturmidlane vår 2018 - tiltak i kulturplan
Ikkje startaIkkje starta
1.MKU syner til utlysing og mottekne søknader, og finn å løyva i alt kroner 85 000 av lokale kulturmidlar som stønad til «tiltak i kulturplanen», post 1.4711.5100.3852.Løyvinga vert å fordela på søkjarane som fylgjer:
Søkjar SøknadssumInnstilling
Fortidsminneforeningen40 00030 000
Stiftinga Ekstreme Voss134 000-
Voss kulturråd60 000-
Voss kulturråd67 00010 000
Osafestivalen15 00015 000
Stiftinga Bergsliminne20 00020 000
Ole Bull Akademiet10 00010 000
Fagseminar om Voss i mellomalderen20 00015 000
Sum100 000

3.Løyvinga vert utbetalt under føresetnad av framlagt årsmelding og rekneskap
AvsluttaAvslutta
13/18 18/00544
Tilskot av kulturmidlane vår 2018 - anna kulturarbeid
Ikkje startaIkkje starta
1.MKU syner til mottekne søknader og finn å løyva kroner 81 000,- til «anna kulturarbeid», post 1.4715.5100.3852.Løyvingane vert å fordela som fylgjer:
SøkjarSøknadssumInnstilling
Folkeakademiet Voss16 00010 000
Voss Utferdslag10 000-
Voss Røde Kors lokalforeining20 00010 000
Voss Ættesogelag10 0005 000
Voss Seniordans10 0008 000
Voss Lyrikklag10 0005 000
Voss Spelemannslag25 00015 000
Voss Senioruniversitet10 0008 000
Voss Lyrikklag8 000-
Kyte Kvinne og familielag5 000-
Fagseminar om Voss i mellomalderen20 000-
Køyretøy Historisk klubb Voss15 0005 000
Voss Sogelag20 0005 000
Bolstadelva AS50 000-
Villanden Forlag10 000-
Voss Husflidslag30 00010 000
Sum269 00081 000

3.Løyvingar vert utbetalt under føresetnad av framlagt årsmelding og rekneskap.
AvsluttaAvslutta
12/18 18/00542
Tilskot av kulturmidlane vår 2018 - song og musikk
Ikkje startaIkkje starta
1.MKU viser til utlysing og mottekne søknader og finn å løyva kroner 100 000 til «song og musikk» av kulturmidlane 2018 post 1.4726.5100.3772.Løyvinga vert fordelt på 10 av dei 14 søkjarane. Dette inneber ei slik fordeling:
SøkjarSøknadssumInnstilling
Voss musikklag15 00014 000
Voss skulemusikklag25 000-
Damekoret d’kor30 0008 000
Voss storband40 0008 000
Songlaget30 0008 000
Osafestivalen20 000-
Vossagospel50 0008 000
Orkesteret Fossegrimen20 00010 000
Songlaget Strendingen15 0008 000
Stiftelsen Musica Nord40 0008 000
Vossestrand musikkorps76 500-
Voss jazzklubb20 0008 000
Songkoret bygdaklang30 00020 000
Zales AS180 000-
Sum411 500100000

3.Løyvinga vert utbetalt under føresetnad av framlagt årsmelding og rekneskap
AvsluttaAvslutta
11/18 18/00541
Tilskot av kulturmidlane vår 2018 - Born og ungdom
Ikkje startaIkkje starta
1.MKU viser til utlysing og mottekne søknader og finn å løyva kroner 65 000 til born og ungdom av kulturmidlane 2018 post 14715.5100.3852.Løyvinga vert å fordela på søkjarane som følgjer:
SøkjarSøknadssumInnstilling
Vangenfest50 000Til ungdomsrådet
Lesehug12 00010 000
Voss skulemusikklag30 00015 000
Myrkdalen ungdomslag25 00010 000
Bordalen ungdomslag8 5005 000
Salt20 0005 000
Vossa Jazz30 0000
Kyte kvinne og familielag10 0005 000
Kunstvandringen på Voss25 2000
Voss Utferdslag20 00015 000
Sum230 70065 000

3.Løyvingar vert utbetalt under føresetnad av framlagt årsmelding og rekneskap
AvsluttaAvslutta
03.05.2018
Levekårsutvalet (LEV) 3/18 15/02770
Val til nemnder og utval
Ikkje startaIkkje starta
Representant til samarbeidsutvalet for Bulken barnehage: Per HelleveMedlem til ungdomsrådet frå Utval for levekår: Bjørne Østrem Djukastein Vararepresentant til Seniorrådet frå Utval for levekår: Synnøve BjørgumVararepresentant for samarbeidsutvalet i Evanger barnehage: Karethe LundeVararepresentant til samarbeidsutvalet på Skulestad skule: Stig Frode StøleOppdatert liste vert sendt alle politikarane.
Ikkje startaIkkje starta
2/18 18/00204
Status barnehagebygg og framtidige løysingar
Ikkje startaIkkje starta
Saka vert sendt tilbake til administrasjonen for betre utgreiing. Utgreiinga skal gje konkret dokumentasjon på føljande:1.Kva må gjerast med Oppheim skule med tanke på utbygging av barnehage.2.Alternative løysingar til Bulken barnehage med tanke opprusting av eksisterande bygg eller nybygg på anna areal.3.Informasjon om kva uteområde utegruppa i Bjørgemarka barnehage brukar i dag og kva skilnaden blir ved ei flytting til Voss barnehage.
Ikkje startaIkkje starta
26.04.2018
Næring og tiltaksutvalet (NTA) 5/18 18/00345
Retningsliner for nærings-og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) for perioden 2018-2019 i Voss kommune.
Ikkje startaIkkje starta
Utval for Næring- og tiltak vedtek med heimel i § 3 i Forskrift om tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, kommunale retningsliner for tilskotsordninga  Nærings- og Miljøtiltak i Skogbruket (NMSK) for 2018-2019 for Voss kommune, slik den ligg føre i dok. 18/00345-2
Ikkje startaIkkje starta
4/18 18/00704
Bedriftspris 2017
Ikkje startaIkkje starta      
3/18 18/00519
Justerte retningsliner for kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket, SMIL
Ikkje startaIkkje starta
Utval for Næring og tiltak vedtek med heimel i § 8 i Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, tillegg til kommunal tiltaksstrategi for tilskotsordninga Spesielle miljøtiltak i jordbruket (Smil) 2016-2020 for Voss kommune, slik den ligg føre i dok. 18/00519-1
Ikkje startaIkkje starta
26.04.2018
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 21/18 18/00139
Klage på vedtak KST 15022018 - Oreigning av grunn frå gbnr 284/1 - Sundve
Pågåande med avvikPågåande med avvik
2. Klagen vert oversendt Fylkesmannen i Hordaland.
Ikkje startaIkkje starta
19/18 18/00099
Dispensasjon for oppføring av DNT-hytte i LNFR-område
AvsluttaAvslutta
1.Formannskap/plan og økonomi gjev dispensasjon for oppføring av hytte for Voss Utferdslag og istandsetjing av eksisterande steinhytte til bruk som sikringsbu.
Ikkje startaIkkje starta
2.Saka vert sendt til Fylkesmannen i Hordaland for klagevurdering.
Ikkje startaIkkje starta
3.Det må sendast inn byggesøknad og gjevast byggeløyve før arbeidet kan ta til.
Ikkje startaIkkje starta
18/18 15/01569
Detaljreguleringsplan for Nyre 2, planid 2015004, høyring og offentleg ettersyn
ForseinkaForseinka
I medhald av plan og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 vedtek FPL å leggja detaljreguleringsplan for Nyre 2, planid 2015004 ut til høyring og offentleg ettersyn, slik det går fram av planomtale, plankart og føresegner datert 09.04.18, signert Arkoconsult AS.
Ikkje startaIkkje starta
23.04.2018
Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 6/18 18/00998
Behandling av sak på kulturhuset
Ikkje startaIkkje starta
1.AMU ber om at varselet vert følgt opp for å sikre eit fullt forsvarleg arbeidsmiljø i samsvar med arbeidsmiljølova § 7-2 (5).
Ikkje startaIkkje starta
2.I tillegg vil AMU oppmoda om at forvaltningsmessige element i varslingssaka, som framleis er uavklarte, også vert fylgde opp
Ikkje startaIkkje starta
5/18 18/00268
Rapportering sjukefråvær 1. kvartal 2018
Ikkje startaIkkje starta
Saka vert tatt til orientering.
Ikkje startaIkkje starta
19.04.2018
Kommunestyret (KST) 12/18 18/00776
Høyring Temaplan for landbruk i Hordaland
AvsluttaAvslutta
Ordføraren fekk fullmakt til å samordna ein uttale
Nedbygging av jordbruksareal:
Nasjonal kvote for nedbygging av dyrka jord er 4.000 da. Hordaland sin kvote for nedbygging av dyrka jord er sett til 140 da. Dette er 3,5 % av landskvoten. Skal denne kvoten få nokon verknad for kommunane, må han ytterlegare delast opp slik at kvar kommune får sin pott og kommunane vert pålagde å føra rekneskap undervegs i året.
Når nedbygging av jordbruksareal er nødvendig, skal det alltid tilretteleggjast for erstatningsareal. I kommunane sitt viktigaste planverktøy, kommuneplan – bindande arealplan, skal eigna erstatningsareal leggjast ut. Konkret bør planen råda kommunane til å innføra same prinsipp som er innført på Voss: «Kommunen skal oppretthalda eit sterkt vern av produktive landbruksareal. Ved nedbygging av matjord skal all jord takast vare på, og det skal planleggast eit erstatningsareal i same plan som initierer nybygging». Dette bør inn som eit innsatspunkt og ein kan få på plass eit nytt kulepunkt side 12: «Utarbeide ei tilråding for føresetnader og kriterier som bør vere oppfylt for å kunne omdisponere landbruksareal til andre føremål, jf krav om at godkjent plan for erstatningsareal må vera på plass.».
Det viktigaste er uansett at jordbruksareal ikkje vert nedbygd, sidan flytting av jord og erstatningsareal er ei naudløysing som er problematisk i høve til jordbiologien, men likevel betre enn ingen tiltak.
Økonomien i landbruket.
Landbruket er ein sektor som er sterkt politisk styrt sentralt. Av den grunn er det naturleg å kommentera importvernet/tilskotsbruken  sin verdi i temaplan som føresetnad for framtidig landbruk i Hordaland.  Vidare veit me at jordbruksoppgjeret er det avgjerande for økonomien til jordbruksnæringa. Difor bør planen vera klar på følgjande: I jordbruksforhandlingane må det koma klarare fram kva eigenverdi og nytteverdi landbruket har for andre næringar. Kulturlandskap samt produksjon av kortreist mat er avgjerande for at me skal ha eit berekraftig reiseliv i framtida. Landbruket på Voss og i Hardanger bør få auka overføringar for å løysa desse oppgåvene for samfunnet. Vidare ønskjer me at planen har ein strategi for å halde oppe dei tradisjonelle små og mellomstore vestlandsbruka. Dette ønskjer me inn som innsatsområde i planen.
Bakteppet for vår merknad er at Hordalandsjordbruket tapar i høve til andre regionar. Det skjer i dag ei flytting av jordbruksproduksjon til dei «beste» jordbruksområda i landet, medan bruk vert lagt ned i vårt fylke. Frå 2002 og fram til 2017 har produksjonen av kjøt auka med rundt 50% i fylka Rogaland, Hedmark og Nord-Trøndelag. I Hordaland har derimot produksjonen av kjøt vorte redusert med 10% i same tidsrommet, og fylket vårt er dermed eit av fylka med svakast utvikling. (kjelde: Landbruksdirektoratet) Dette uroar oss sterkt, sidan me veit at trass i ein utfordrande topografi, så ligg det særs godt til rette for kvalitetsproduksjon i Hordaland, med god tilgang på friske fjellbeite og grøderikt jordsmonn.
Auka lønsemd i noverande produksjonar
Planen må oppdaterast på marknadssituasjonen. Med unntak av frukt, sider og grønt stangar ein pr. april 2018 i taket på mjølk og kjøt.  


Skog
Når no Fylkesmannen i Hordaland trekkjer seg ut som aktør på skogsvegbygging, er det svært ynskjeleg at Hordaland Fylkeskommune overtek denne rolla.  
Klima og bioøkonomi:
Endra driftsforhold pga klimaendringane er godt omtalt i planen. Voss kommune ønskjer her at ein er endå meir konkret med tanke på dei utfordringane me står overfor. Voss kommune ønskjer difor at det i planen vert vist til gode tiltak for å tilpassa seg klimaendringane og for å gjera ein klimainnsats.
Og i eit klimarekneskap for landbruket er det viktig å få ned utsleppa. Men  samstundes har jordbruket unike mogelegheiter til å ta hand om klimagassar, og såleis bidra positivt. Gjennom fotosyntesen vert det fanga CO2, som så kan lagrast i matjorda. Dette føreset at ein set jorda og mikrolivet der i stand til å gjera denne jobben, noko ein vil søkja å greia ut i Voss Kommune sitt prosjekt med karbonlagring i jord. Om dette kan dokumenterast og føra til driftstilpassingar i jordbruket, kan dei positive mogelegheitene i klimakampen vera store.
Me vil difor peika på følgjande tiltak:
oKarbonlagring gjennom jordforbetring, jf Voss kommune sin klima- og     energiplan
oBetre rutinar for avrenning og gjødsling, jf Voss kommune sin klima- og energiplan
oBiogass, jf Voss kommune sin klima- og energiplan
oAuka innsats for grøfting
Framlegg til andre endringar:
S 5, linje 11, og i andre strekpunkt i første kolonne på side 6: « … auka produksjon og verdiskaping på lokale ressursar ….»
Endring/tillegg i tredje kulepunkt side 22: «Stimulere til auka verdiskaping i verdikjeda for fukt og bær, og for landbruksprodukt generelt, og auke berekraftig ….»
Ikkje startaIkkje starta
10/18 17/01785
Detaljreguleringsplan for Klypeteigen - FK13, planid 2017007, godkjenning av plan
AvsluttaAvslutta
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjenner Kommunestyret privatdetaljreguleringsplan for Klypeteigen – FK13, planid 2017007 slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale datert 26.03.2018 signert Arkitektbruket ans.
Ikkje startaIkkje starta
8/18 17/02365
Opptak av startlån 2018 frå Husbanken
Ikkje startaIkkje starta
1. Voss kommunestyre godkjenner innlån av kr 25.000.000,- i startlån til vidare tildeling.
AvsluttaAvslutta
2. Lånevilkåra vil vere: halvårlege terminar, 25 års nedbetalingstid, flytande rente.
AvsluttaAvslutta
7/18 18/00683
Årsmelding for kontrollutvalet i Voss kommune 2017
Ikkje startaIkkje starta
Kommunestyret godkjenner årsmelding for 2017 for kontrollutvalet i Voss kommune.
Ikkje startaIkkje starta
03.04.2018
Miljø og kulturutvalet (MKU) 10/18 18/00421
Søknad om motorisert ferdsel på Vangsvatnet- Motorsportarrangement på isbane
AvsluttaAvslutta
1.Utval for miljø og kultur avslår søknad om å arrangere «motordag på Vangsvatnet helga 6-8 april 2018.
AvsluttaAvslutta
2.Avslaget vert begrunna med at tiltaket ikkje har karakter av nyttekøyring og det ikkje er i tråd med mål og intensjonar i nyleg vedteken Energi og klimaplan. Tiltaket vil og  medføra auka støy og utslepp av ureinande avgassar. Vedtaket er gjeve i medhald av  §6 i ”Nasjonal forskrift for bruk av motorkøretøyer i utmark og islagte vassdrag”.
AvsluttaAvslutta
08.03.2018
Miljø og kulturutvalet (MKU) 9/18 18/00395
Løyve til å nytta prepareringsmaskin og snøscooter i samband med arrangement i Vådalsbotn
AvsluttaAvslutta
1.Voss Resort Fjellheisar får løyve til å nytta prepareringsmaskin og snøscooter for transport av skikøyrarar og utstyr under Norges Cup i frikøyring i Vådalsbotn,  jf. kartskisse.
2.Løyvet gjeld arrangementsdagen 14. april 2018, i tillegg til inntil to dagar same veke for å avklare skredsituasjon og andre tryggleikstiltak.
3.Det vert sett fylgjande vilkår:
- Køyringa må avgrensast til naudsynt transport.  
     4.  Det må takast spesielt omsyn til ev. reinsdyr i området

Løyvet vert gjeve med heimel i § 6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
AvsluttaAvslutta
8/18 18/00029
Årsmelding for brannvernet 2017
AvsluttaAvslutta
Voss kommune godkjenner årsmelding slik framlagt av brannsjefen i internt notat dat. 12.01.18.
AvsluttaAvslutta
7/18 18/00138
Løyve til å nytta snøscooter under "Hardinglaup Øystese-Voss 2018"
AvsluttaAvslutta
1.Voss kommune gjev Bygdagnist AS løyve til å nytta inntil seks snøscooterar i beredskapssituasjon under «Hardinglaup Øystese-Voss» den 17. mars 2018. Løyvet gjeld køyring frå grensa mot Kvam herad og fram til Hindartveit, jmf. kartskisse.
2.Voss kommune gjev Bygdagnist AS løyve til å nytta inntil to snøscooter ein dag i veke 10 eller 11 for å gjera vurderingar av føre og terreng i forkant av løpet.

3.Det vert sett fylgjande vilkår:
- Køyringa må avgrensast til naudsynt transport/beredskap.  
- Reinsdyr i området må ikkje uroast.

Løyvet vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøy i utmark og på islagte vassdrag.
AvsluttaAvslutta
6/18 18/00296
Søknad til løyve om motorferdsle Myrkdalen - Vikafjellet Evakueringsrute RV13
AvsluttaAvslutta
Voss kommune gjev Statens vegvesen løyve til å nytta snøscooter for å gjere seg kjent med evakueringsrute frå Myrkdalen til evnt fastkjøyrd kolonne på RV13 Vikafjellet.
2.Løyvet gjeld for inntil 3 turar (tur/retur) med 3 snøscooterar i perioden frå og med 8.mars til og med 20. april 2018, og i perioden frå 1.november til 20.april i årene 2019, 2020 og 2021.
3.

4. Snøscooterkøyringa skal avgrensast til ruta som er skissert i kart, og til det som er strengt naudsynt.
Turane skal om mogleg gjennomførast av dei som skal utføre redningsteneste.
5.
6.
Under køyringa skal det takast omsyn til naturmiljø og friluftsliv.
Det skal om mogleg ikkje køyrast søndag og helgedag av omsyn til friluftslivet.


Løyvet er gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
AvsluttaAvslutta
5/18 17/01594
Løyve til å nytta snøscooter ved villreinteljing;  Fjellheimen villreinutval
AvsluttaAvslutta
Med heimel i § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vatn, får Fjellheimen villreinutval, ved Hildegunn Mugås, løyve til å nytte snøscooter ved teljing av villrein i fjellområdet mellom Teigdalen, Nesheimsfjellet, Eksingedalen, Stamnes, Bolstad og Evanger, jf. kartvedlegg til søknaden. Løyvet gjeld innafor Voss kommune sine grenser for perioden 01.03.18 – 15.04.18.
I medhald av § 6 første ledd i forskrifta, vert det sett følgjande vilkår:

•Bruk av snøscooter ved teljing skal berre nyttast om det ikkje er mogeleg å få til ei god teljing frå fly.
•Løyvet gjeld berre for bruk av snøscooter i inntil tre dagar innafor godkjent tidsperiode.
•Det skal ikkje nyttast meir enn fire snøscootarar under teljing, der to og to køyrer i lag.
•Villreinutvalet må gje melding til kommunen om namn på førarar, tidspunkt for gjennomføring og aktuelle køyreruter før teljinga finn stad.

Løyvet skal takast med under transport og kunne visast fram til politi eller oppsyn ved førespurnad, jf. § 7 andre ledd i forskrifta.
AvsluttaAvslutta
4/18 18/00231
Fordeling av kulturmidlar 2018
Ikkje startaIkkje starta
1.MKU ynskjer å fordela kulturmidlane for 2018 på følgjande sett:
Museum (375)
HV museum, bygdebok og VKA424.000
Kunstformidling (377)
Voss kunstlag, OBA, Fossegrimen, Vossa Jazz750.000
Tilskot kultur (385)
Kulturrådet, Ekstremsportveko, 4H, Voss Skulemusikk315.000
Sum1.489.000
Tilskot tiltak i kulturplan240.000
Kulturpris15.000
Kultur- og idrettsstipend60.000
17. mai118.000
Tilskot lokalt kulturliv273.000
Festivalstønad225.000
Tilskot song og musikk100.000
Tilskot lokale kulturhus40.000
Kulturminne100.000
Sum1.171.000
Totalt2.660.000

MKU ber administrasjonen koma med framlegg om korleis ein kan dokumentera og ivareta kunst i lokale kulturhus i Voss kommune
AvsluttaAvslutta
08.03.2018
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 14/18 16/01009
Framdrift byggesteg 1 Udlabutomta, omsorgbustader og vurdering av sentralkjøkken
Ikkje startaIkkje starta
1.Administrasjonen arbeider vidare med prosessen for å byggja omsorgsbustader som planlagt på Udlabutomta.
Ikkje startaIkkje starta
2.Innanfor eksisterande reguleringsplan for omsorgsbustader nemnt i pkt. 1 skal det i tillegg setjast av areal til framtidig kommunalt kjøkken.
Ikkje startaIkkje starta
3.Planar for kjøkken må prioriterast og innarbeidast i planane for omsorgsbustader.
Ikkje startaIkkje starta
12/18 18/00075
Ny sentrumsplan - områdereguleringsplan for Vossevangen, planid 2018001, - oppstart og utlegging av planprogram
AvsluttaAvslutta
1.Med heimel i plan og bygningslova §§ 12-2 og 12-8 vedtek FPL oppstart av områdereguleringsplan for Vossevangen, planid 2018001.
AvsluttaAvslutta
2.Med heimel i plan- og bygningslova § 12-9 vedtek FPL at planprogram for ny sentrumsplan - Vossevangen, datert 27.02.2018 vert lagt til høyring og offentleg ettersyn.
AvsluttaAvslutta
11/18 15/01031
Detaljreguleringsplan for Draugsvollbakkane 2, planid 2011012, høyring og offentleg ettersyn
AvsluttaAvslutta
I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 vedtek FPL å legge forslag til privat detaljreguleringsplan for Draugsvollbakkane 2, planid 2011012, ut til offentleg ettersyn, slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale datert 07.02.2018, signert Arkitektbruket ans.
AvsluttaAvslutta
05.03.2018
Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 3/18 18/00318
Overordna HMS handlingsplan Voss kommune 2018
Ikkje startaIkkje starta
Arbeidsmiljøutvalet tek den overordna HMS handlingsplanen til orienteringNytt punkt under sjukefråvær: Arbeidsmiljøgruppene skal ha fokus på temaet sjukefråvær.
Ikkje startaIkkje starta
2/18 18/00274
Årsmelding for Arbeidsmiljøutvalet 2017
Ikkje startaIkkje starta
Arbeidsmiljøutvalet tek årsmeldinga for 2017 til orientering.Årsmelding for AKAN: Kommunen har ikkje eit rapporteringssystem for AKAN-saker. Men det ligg føre eit meldesystem for kvar enkelt sak. Dette må presiserast i årsmeldinga.
Ikkje startaIkkje starta
1/18 18/00268
Rapportering sjukefråvær 4. kvartal 2017 og totalt 2017
Ikkje startaIkkje starta
AMU tek rapporten for sjukefråver 4. kvartal 2017 og totalt 2017 til orientering
Ikkje startaIkkje starta
15.02.2018
Kommunestyret (KST) 6/18 15/02770
Fritak og permisjon frå politiske verv.
AvsluttaAvslutta
Jorunn Ytrefjord, Bjarne Rene, Anne-Jorunn Ryum Møen og Kolbjørn Blikås får fritak frå alle politiske verv ut valperioden.Bendik Finborud får fritak frå å ta på seg politiske verv ut valperioden.Irene Granli får permisjon i 6 månader frå sine politiske verv.
Fylgjande går inn i verva:
FPL Elin Seim medlem, Rolf Abrahamsen vara.
Fellesnemnda Elin Seim.
Valstyre Elin Seim medlem, vara for Arnfinn Gjerdåker blir Dag Sandvik, vara for Sveinung Klyve blir Aina Andreassen.
Valnemnd Elin Seim medlem, Rolf Abrahamsen vara.
MKU Leif Helge Vevatne medlem, vara Katrina Stavenes, Jon Arvid Himle
og Hilde Klette
NTA, Kraftfondet og Ullvarelegatet Astri Rongen medlem, 2. vara Leif Helge Vevatne
FPL 3.vara for Sveinung Klyve blir Aina Andreassen
AvsluttaAvslutta
5/18 18/00139
Sundve Barnehage - Oreigning av grunn frå gbnr 284/1 og 283/1 til avkøyringsfelt E16
Pågåande med avvikPågåande med avvik
1. I medhald av plan- og bygningslova § 16-5 1.ledd jf. oreigningslova § 2 2.ledd, vedtek Voss kommunestyre og utval for formannskap/plan og økonomi å gje samtykke til at grunneigar (Trygge Barnehager AS på fullmakt frå Sundve FUS Barnehage AS) kan oreigna grunn frå gbnr 284/1 og 283/1 til bygging av avkøyringsfelt på E16 og utviding av køyreveg frå E16 til gbnr 284/45. -875 m2 frå grunneigar av gbnr 284/1-610 m2 frå grunneigar av gbnr 283/1
Ikkje startaIkkje starta
4/18 17/02287
Eigedomsskatt- Fritak etter § 7a og §7b skatteåret 2018
Ikkje startaIkkje starta
Kommunestyret gjev fritak for eigedomskatt etter eigedomskattelova § 7a og § 7b for skatteåret 2018 i samsvar med liste lagt fram frå administrasjonen. Ny på lista er gnr. 173 bnr. 99 som får fritak for eigedomsskatt etter § 7a. Gnr. 384 bnr. 141 og gnr. 45 bnr. 49 får ikkje fritak etter § 7b.
Ikkje startaIkkje starta
3/18 17/02229
Høyring: Planprogrammet for kommuneplanen for Voss herad 2020-2031
Ikkje startaIkkje starta
Kommunestyret sluttar seg til fellesnemnda sitt framlegg til planprogram for kommuneplan for Voss herad 2020-2031.Meir tydeleg folkehelseprofil. Liste over ledige tomter som er lett å finna.Kommuneplanen for Voss herad bør bli lettere å lese enn dagens kommuneplan.
Ikkje startaIkkje starta
2/18 16/01390
Detaljreguleringsplan for Framnes, planid 2016009, godkjenning av plan
AvsluttaAvslutta
1.I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjenner Kommunestyret privat detaljreguleringsplan for Framnes, planid 2016009 slik det går fram av plankart datert 07.06.17, føresegner og planomtale datert 06.12.17 signert Arkitektbruket ans. Kyrkjebygget blir vurdert tona ned.
AvsluttaAvslutta
2.Kommunestyret godkjenner Framnes som nytt vegnamn i området.
AvsluttaAvslutta
1/18 15/00575
Detaljreguleringsplan for Myrkdalen bygdasenter, planid 2014006, - godkjenning av plan
AvsluttaAvslutta
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjenner Kommunestyret privatdetaljreguleringsplan for Myrkdalen bygdasenter (S3), planid 2014006 slik det går fram av plankart, føresegner datert 27.11.17 og planomtale datert 25.01.18, signert HR Prosjekt AS
AvsluttaAvslutta
06.02.2018
Næring og tiltaksutvalet (NTA) 2/18 17/02339
Søknad om deling av driftseining på landbrukseigedom på gbnr 402/2,10 Hernes og 386/1 Elge
AvsluttaAvslutta
I medhald av §§1,9,12 i jordlova vert det gjeve løyve til å dela driftseininga gnr. 402 bnr. 2 og 10 Hernes og gnr. 386 bnr. 1 Elge i Voss.Deling av driftseining inneber at det vert busetnad både på Hernes og Elge  i Evanger, mot i dag busetnad berre på Hernes. I denne saka vert omsynet til busetjing tillagt størst vekt med grunngjeving mål i kommuneplan som seier:
«Oppretthalda eit livskraftig tradisjonelt landbruk der jordvernet skal stå sterkt, og leggje forholda til rette for levande grender i heile kommunen».
Løyve vert gitt med desse atterhald og vilkår:

1.Det skal betalast gebyr for frådeling etter jordlova, kr 2000, (jf. Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker).
2.Det er eit vilkår at gbnr 402/2,10 Hernes vert selt samla som ein landbrukseigedom med alle rettar og ikkje som tilleggsjord. Vilkåret er gjort med heimel i Jordlova §12 3. avsnitt.
AvsluttaAvslutta
1/18 17/02067
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom på gbnr 372/5 Mestad og 1/15 del av 400/4 Mykkeltveit almenning.
AvsluttaAvslutta
Voss kommune gir med heimel i konsesjonslova §§ 1,9 og 11 konsesjon til Christer Haga Helle på gnr. 372 bnr. 5 Mestad og 1/15 del av gnr. 400 bnr. 4 Mykkeltveit allmenning. Konsesjonen vert gitt på vilkår av:
1.Søkjar buset seg på gardsbruket innan 6. februar 2019 , og bur der i minst 5 år.
2.Det skal betalast gebyr for handsaming etter konsesjonslova, kr 5000 (Jf. forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker).
AvsluttaAvslutta
06.02.2018
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 9/18 17/01785
Detaljreguleringsplan for Klypeteigen - FK 13, planid 2017007, høyring og offentleg ettersyn
AvsluttaAvslutta
1.I medhald av plan og bygningslova § 12-11 vedtek FPL å legge planforslaget til privat detaljreguleringsplan for Klypeteigen – FK 13, plan id 2017007, ut til offentleg ettersyn, slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale datert 30.01.2018, signert Arkitektbruket ans.
AvsluttaAvslutta
2.Nytt vegnamn i området er føreslege til Klypeteigen. Namneforslaget vert utlagt til offentleg ettersyn og sendt namnekonsulenten ved Universitetet i Bergen til uttale.
AvsluttaAvslutta
8/18 17/01704
Klage på vedtak i sak 17/01618 (71/71), 21.12.2017 i utval for formannskap/plan og økonomi - avslag på dispensasjon til frådeling av bustadhus på gbnr 117/1 - Raundalsvegen 304
ForseinkaForseinka
1.Formannskap/plan og økonomi tek ikkje klagen til fylgje, og stadfestar vedtak om frådeling frå møte 21.12.2017, sak 71/17«1. FPL gjev ikkje dispensasjon frå arealdelen av kommuneplanen til frådeling av deler av gnr. 117/1.2. Grunngjevinga er at dette er eit medels vossabruk, som må bestå som eigadriftseining. Eit såkalla «slakt» av slike bruk vil skapa ein særs uheldigpresedens for liknande bruk på Voss.»»
ForseinkaForseinka
2.FPL er restrektiv til å dela i frå bustadtomter i LNF område der desse grensar til dyrka mark og er ein del av tun på eit gardsbruk. Denne frådelinga er ein lekk i oppdeling av eit medels stort gardsbruk som må bestå som eige driftseining.Ei slik frådeling vil gjera at gardsbruket ikkje kan drivast på tenleg måte som sjølvstendig brukseining
ForseinkaForseinka
3.Saka vert sendt til Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd.
ForseinkaForseinka
7/18 17/01210
Klage på løyve til frådeling av bustadtomt frå gnr/bnr 47/218
ForseinkaForseinka
1.Formannskap/plan og økonomi tek ikkje klagen til fylgje, og stadfestar vedtak om løyve til frådeling datert 27.10.2017.2.Saka vert sendt til Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd.
ForseinkaForseinka
5/18 17/01266
Nybygg - driftsbygning på gbnr. 263/1 Draugsvollvegen 50
AvsluttaAvslutta
Formannskap/plan og økonomi gjev rammeløyve for oppføring av ny driftsbygning pågbnr 263/1 som omsøkt. Formannskapet viser til saksutgreiing og vil peika på at det i framtida kan komme avkjøyring på E16 på Vinje
AvsluttaAvslutta
01.02.2018
Levekårsutvalet (LEV)
Ny gruppesats for støttekontakttenesta
Ikkje startaIkkje starta
Voss kommune innfører ei tilleggsgodtgjersle på 50 kr/brukar per time, for inntil 10 deltakarar, for drift av gruppetilbod under støttekontakttenesta. I tillegg kan det etter avtale kompenserast for tid til førebuing/organisering av gruppetilbod med timesats på 173,33 kr/t.
Ikkje startaIkkje starta
25.01.2018
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 4/18 17/02300
Mandat for gjennomføring av Lundhaugen omsorgsbustader
AvsluttaAvslutta
Mandat for gjennomføring av Lundhaugen omsorgsbustader datert 15.1.2018 vart vedteke med tillegg frå utvalet.Prosjektleiar gir skriftleg statusrapport til styrings -og prosjektgruppa kvartalsvis om økonomi og framdrift.
AvsluttaAvslutta
1/18 17/01559
Dispensasjon - frådeling av bustadhus på gbnr 86/1 - Almelandsvegen 77
AvsluttaAvslutta
1.FPL gjev ikkje dispensajon frå arealdelen av kommuneplanen til frådeling av eit tun med bustadhus på gnr 86 bnr 1, almelandsvegen 77.
ForseinkaForseinka
2.Grunngjevinga er at dette er eit typisk småbruk på Voss, som må bestå som eiga driftseining. Eit såkalla «slakt» av slike bruk vil skapa ein særs uheldig presedens for liknande bruk på Voss.
ForseinkaForseinka
11.01.2018
Miljø og kulturutvalet (MKU) 3/18 18/00011
Framlegg til klimatiltak 2018
AvsluttaAvslutta
Administrasjonen viser til sakutgreiinga og vil tilrå at midlane vert brukt i samsvar med budsjettforslaget.
AvsluttaAvslutta
2/18 17/02234
Miljøvernprisen 2017
AvsluttaAvslutta
Miljøprisen 2017 vert tildelt Kari Bye
AvsluttaAvslutta
1/18 17/01252
Prioritering av spelemidlar 2018
Ikkje startaIkkje starta
Utval for miljø og kultur tilrår fylgjande prioriteringsliste for spelemidlar 2018:
Vedtak
Utval for miljø og kultur tilrår fylgjande prioriteringsliste for spelemidlar 2018:

Ordinære anlegg:

PrioritetAnleggsnamnSøkjarSøknadstypeSøknadsbeløp
1Prestegardsmoen kunstgrasbaneVOSS FOTBALL ASFornya1 000 000
2Voss golf og aktivitetspark-klubbhusVOSS GOLFBANER ASFornya306 000
3Sundve idrettsplass, kunstgrasbaneELDAR ILFornya2 238 000
4Nye Voss vidaregåande skule idrettshallHORDALAND FYLKESKOMMUNEFornya5 000 000
5Voss idrottshallVOSS KOMMUNEFornya500 000
6Skjerve skytebane LeirduebaneVOSS JEGER OG FISKARLAGFornya901 000
7Skjerve skytebane ElgbaneVOSS JEGER OG FISKARLAGFornya273 000
8Voss ski- og tursenter LagerbyggVOSS SKI OG TURSENTER ASFornya1 000 000
9Nye Voss Gymnas idrettshallHORDALAND FYLKESKOMMUNEFornya10 000 000
10Nye Voss gymnas basishallHORDALAND FYLKESKOMMUNEFornya4 000 000
11Nye Voss Gymnas idrettshallHORDALAND FYLKESKOMMUNEFornya1 000 000
12Turløype Herresåsen - Skutlesmarki del 2VOSS SKI OG TURSENTER ASFornya1 000 000
13Vossabadet konkurransebassengVOSS KOMMUNEFornya21 000 000
14Vossabadet stupebassengVOSS KOMMUNEFornya7 000 000
15Vossabadet opplæringsbassengVOSS KOMMUNEFornya4 200 000
16Vossabadet konkurransebassengVOSS KOMMUNEFornya700 000
17Vossabadet konkurransebassengVOSS KOMMUNEFornya500 000

Nærmiljøanlegg:

PrioritetAnleggsnavnSøkarSøknadstypeSøknadsbeløp
1Vangen skule, aktivitetsanleggVOSS KOMMUNEFornya163 000
2Ballbane Nye Lundhaugen barnehageVOSS KOMMUNEFornya300 000
3Pumptrack Voss aktivitetsparkVOSS KOMMUNEFornya300 000
4Sundve ballbingeELDAR ILFornya179 000
5Akebakke ved Klausabakken barnehageVOSS KOMMUNENy300 000
AvsluttaAvslutta
21.12.2017
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 72/17 17/02199
Endring i gebyr for seksjonering
AvsluttaAvslutta
1.Formannskap/plan og økonomi gjev løyve til endring i gebyrsatsar for seksjonering i samsvar med framlegg frå administrasjonen.2.Saka vert sendt til Fylkesmannen for endeleg avgjerd.
AvsluttaAvslutta
71/17 17/01704
Dispensasjon - Frådeling av bustadhus på gbnr 117/1 - Raundalsvegen 302
ForseinkaForseinka
1.FPL gjev ikkje dispensasjon frå arealdelen av kommuneplanen til frådeling av deler av gnr. 117/1.2.Grunngjevinga er at dette er eit medels vossabruk, som må bestå som eiga driftseining. Eit såkalla «slakt» av slike bruk vil skapa ein særs uheldig presedens for liknande bruk på Voss.»
AvsluttaAvslutta
69/17 16/01390
Detaljreguleringsplan for Bjørkemoen masseuttak, planid 2015013, høyring og offentleg ettersyn
AvsluttaAvslutta
I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 vedtek FPL å legge detaljreguleringsplan for masseuttak Bjørkemoen, planid 2015013, ut til høyring og offentleg ettersyn, slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale datert 12.12.17, signert Rambøll.
AvsluttaAvslutta
68/17 15/01598
Detaljreguleringsplan Groadalen, planid 2015005 - klage på vedtak
AvsluttaAvslutta
Klage frå Svein Arne Kornerud på plassering av tomt 2, 3 og 5 vert delvis tatt til følgje, og revidert plankart datert 28.11.17 signert Arkitektbruket ans vert godkjent. Utover dette finn ikkje FPL grunn til å ta klage på KST-vedtak sak 39/17 om godkjenning av detaljreguleringsplan for Groadalen, planid 2015005, til følgje.Klagesak vert oversendt Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd.
AvsluttaAvslutta
14.12.2017
Kommunestyret (KST) 69/17 15/02770
Fritak frå politiske verv
AvsluttaAvslutta
Marie Stalheim har flytta ut av kommunen og er då ikkje lenger valbar.
Fylgjande går inn i hennar verv:
Vara valnemnda – Ny Dag Sandvik
Vara FPL – Dag Sandvik (når valstyret har teke nytt valoppgjer)
Medlem LEV/legat eldre og legat ungdom  Ny Dag Sandvik
Vara NTA/prestegardsmofondet Ny Dag Sandvik
Vara MKU – Ny Nina Jakobsen Bakketun
Vara IHM – Ny Nina Jakobsen Bakketun

Fylgjande val vert delegert til utval for levekår:
Bulken barnehage repr.
Medlem ungdomsrådet frå lev
Vara frå lev til eldrerådet

Kommunestyret ber valstyret ta nytt valoppgjer for SV.
AvsluttaAvslutta
68/17 17/01300
Budsjett 2018
Ikkje startaIkkje starta
Budsjett 2018
Skattlegging
•Skatt på inntekt og formue vert utlikna med maks. sats for 2018.
2. Eigedomsskatt
I medhald av eigedomsskattelova §§ 2 og 3a, vert det i 2018 skrive ut eigedomsskatt i heile kommunen.
•Den alminnelege promillesatsen for 2017 er 7 promille, jfr eigedomsskattelova § 11 første ledd. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bueiningar for skatteåret 2017 er 3,0 promille, jf. esktl § 12a. Den same satsen skal også gjelde for fritidsbustader.
•Eigedomsskatten skal betalast i tre terminar, 15.03, 15.06 og 15.10 i skatteåret , jfr esktl § 25 første ledd.
•Kommunestyret fritek eigedommar etter §§ 7a og 7b i eigedomsskattelova. Liste vert lagt fram i eiga sak i kommunestyret innan utgangen av februar 2017.
3. Kommunale avgifter, gebyr og eigenbetaling vert endra slik:
•Vass og avløpsavgifter er justert til 100 % dekning.
•Kloakkavgift: 0 %
•Vassavgift: 0 %
•Septikavgift: 2,4 %
•Renovasjon: 2,5 %
•Feiing: 6,0 %
•Barnehage i samsvar med maksimalpris.
•Skulefritidsordning: 2,4 %
•Kulturskulen: 2,4 %
•Fellingsavgift for vilt følgjer staten sine maksimalsatsar.
•Plangebyr 2,4 %
•Oppmåling 2,4 %
•Byggesak 0 %
•Festeavgift for gravstader 3,0 %
•Kommunale avgifter skal betalast i tre terminar: 15.03, 15.06 og 15.10.
4. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2018 slik som det vert vedteke i budsjettet for 2018. Lånesummen er kr 73 550 000. Nedbetalingstid er 25 år.
Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån og godkjenne endelege lånevilkår, herunder å binde rente, for lån innarbeidd i budsjettet og vedteke av kommunestyret. Avdragstid og lånestorleik må vera innanfor dei grenser som er vedtekne av kommunestyret. Fullmakta gjeld i heile lånetida.
Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån til refinansiering av eldre gjeld og til å slå saman gjeldande lån innanfor dei avdragsvilkår som er vedtekne ved opphaveleg låneopptak. Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endra rentevilkår, herunder å binde renta, på alle eksisterande lån i heile avdragstida, jfr. økonomireglement.
Rådmannen får fullmakt til å kjøpe bustadeigedomar innafor ei økonomisk ramme på inntil 5 mill kr. Det er ein føresetnad at kjøp har inndekkning i avsette fondsmidlar eller frå salsinntekter.
5.  Satsane for eigenbetaling i omsorgstenestene følgjer staten sine maksimalsatsar.
Utval for levekår får fullmakt til å garantera for lån etter Lov om sosial omsorg, innanfor ei ramme på kr. 300 000,-.
6. Budsjett 2017 Drift
Budsjettet vert vedteke på ramme for kommunalavdeling, netto driftsutgifter slik dei framgår av tabell .
Ramme kommunalavdeling i 1000 kr
Rådmannen politiske organ11 287
Oppvekst379 213
Helse og omsorg357 080
Rådmannen sin stab48 004
Kultur og fritid36 156
Teknisk108 797
Fellesinntekter-941 237

7. Budsjett 2018 - Investering.
Budsjettet vert vedteke slik:
(alle tal i 1000kr.)
NrInvesteringsprosjektProsjekt kostnadTidlegare løyvdLånerammeTilskot/ refusjon/ lån utanfor lånerammaSum løyving 2018
1Klausabakken (Lundhaugen) barnehage51 20042 2009 0009 000
2Større inventar/utstyr i skuler barnehagar inkl. bilar10 0003 5001 0001 000
3Miljøretta helsevern/større vedlikehaldsarbeid ute og inne8 0003 0001 0001 000
4Mindre tilpassingar bygg p.g.a. særlege behov hjå elevar/for drift16 0002 0001 0001 000
5Investering i teknisk utstyr pleie og omsorg (til institusjonane inkl. avlastning)4 4001 700600600
63 -4 nye tenestebilar årleg Helse og omsorg12 0001 900700700
7Omsorgsbustadar Udlabutomta eller andre alternativ47 46020 0000
8IT investeringar12 0005 5001 5001 500
9Nødstraumsaggregat beredskap5 0006000
10Rehabilit. Tinghus 1 inkl. utbetring ventilasjon  brannsikring10 0008 500800800
11Diverse takrehab. kommunale bygg14 5004 7002 0002 000
12Bygg og eigedom - utskifting av bilar3 0501 050500500
13Grøn avdeling - maskiner/utstyr1 9501 7000
14Fornying av bil- og maskinparken Anlegg & vedlikehald29 50020 5003 0003 000
15Hovudplan Vatn25 50016 5003 0003 000
16Hovudplan Avlaup27 00018 0003 0003 000
17Trafikksikringstiltak (jf. Trafikksikringsplanen, ny rullering 2011)4 5003 000500500
18Fortau Gullfjordungsvegen vedteken reguleringsplan18 00012 8000
19Bruer jf. internkontroll16 60010 6001 5001 500
20Veginvestering - opprusting kommunale vegar75 00057 0001 0001 000
21Tryggleikspakke Helse og omsorg9008000
22Reservevassverk Bømoen - 1. byggjesteg5 0002 5002 5002 500
23Voss næringspark Istad 10 da - tomtekjøp/tilrettelegging3 7003 7000
24Velferdsteknologi Helse og omsorg (sjølvfinansierande 5 års levetid)8 0002 0002 0002 000
25Kulturhus del 2 - Gamle kinosal16 0003 0000
26Ny bokbuss2 00000
27Utrykningsbilar brann - utskifting av køyretøy Vossestrand4 0000
28Liten varebil Brannvern feiing200200200
29Rehabilitering av toalett i skulane2 0001 500
30Bil til byggesaksavdelinga, sjølvfinansierande250250250
31Vangen skule -kjøp av høgskulebygg og rehabilitering av skulen12 0000
32Lundhaugen omsorgsbustader MNF48 0009 0009 000
33Istadmyrane industriområde, infrastruktur vidare utviding22 00022 00022 000
34Modulbygg Ungdomskulen4 5004 5004 500
35Brannstasjon3 000
36Trafikksikring Lekvemoen kryss Lekvemogata – Uttrågata
Sum prioritert520 210246 75021 10052 45070 550

8. Tilskot til private barnehagar.


Rådmannen får fullmakt til å fastsette endelege satsar med bakgrunn i vedteke kommunebudsjett i høve til gjeldande regelverk.

Endringar:
1.Tiltak i driftsbudsjettet:
Kostøkonom/kjøkkensjef         700 000
Ordninga med etablerarlos      300 000
Auka opningstider turistinfo     250 000
Utvida opning Hauge bhg
Til 5 dagar frå august 2018     100 000
                                             1 250 000

Tiltaka vert finansiert på følgjande vis:
Stabstilling helse og omsorg    300 000
Reduksjon tildelingskontoret   130  000
Innsparing programvare           209 000
Innsparing stilling stab             311 000
Bruk av disposisjonsfond         300 000
Reduksjon medisinsk forbruk  100 000
                                              1 250 000

2. Investeringsbudsjettet:
Utbygging av omsorgsbustader på Lundhaugen og Udlabutomt samt planlegging av bygging av kommunalt kjøkken skal ha høgste prioritet.

3. Verbalframlegg:
Voss Idrettshall

Det er eit mål å redusera leigeprisane for bruk av idrettshallen til lag og organisasjonar. Ein stor del av kostnaden med hallen er leigekostnaden. Ein ber difor om at administrasjonen utarbeidar eit oversyn på reelle kostnader til forvaltning, drift, vedlikehald og låne kostnadene for hallen.

På sikt ser ein for seg at ein får ei samordning av Vossabadet og Voss idrettshall. Skal dette gjennomførast må hallen setjast i tilfredstillande stand før ei overtaking.
Ein ber difor at BOE i lag med Voss idrettshall utarbeidar eit oversyn og kostnadsoverslag for å setja idrettshallen i tilfredsstillande stand.
Detta må væra klart til økonomiplanarbeidet i 2018.

Framsikt

Fleire kommunalavdelingar er i gang med eit arbeid for å analysera drifta og utvikla tenestene. Detta arbeidet må halda fram med mål om å styrka kommunen sitt økonomiske handlingsrom.

Kommunestyret viser til notat fra administrasjonen, notat utval for formannskapet vedrørande omsorgsbustader på Lundhaugen, nytt kostnadsestimat. Ut frå dette vert prosjektet sitt kostnadsramme auka frå 42 til 48 000 000 kr. Investeringa vert vurdert til og vera sjølvfinansierande og skal lånefinansierast. Kommunestyret legg til grunn at auka forvaltning, drift og vedlikehaldskostnader på om lag 1 000 000 kr i året vert innarbeid i økonomiplan for 2019-2022
Ikkje startaIkkje starta
66/17 17/00292
Energi - og klimaplanen 2018-2021- Framlegg til vedtak
Ikkje startaIkkje starta
Framlegg (datert 16.10.2017) til Energi- og klimaplan for Voss Kommune 2018-2021 vert vedteken med desse endringane;
Vedtak
Framlegg (datert 16.10.2017) til Energi- og klimaplan for Voss Kommune 2018-2021 vert vedteken med desse endringane;

-Under kap.6.5.2 Jordbruk og skogbruk skal inn; Voss kommune skal auke innsatsen for å tilrettelegge for ei omlegging til økologisk landbruk i kommunen. I kap.2.4.2 skal det inn ein kort omtale av økologisk landbruk og status i kommunen (jf. saksutgreiinga).
-Under kap.6.6.2 Forbruk og avfall skal inn; Innkjøpsvegleiaren i Voss kommune skal rullerast, m.a. for å auka fokus på klima- og miljørette innkjøp.
-Under kap.6.8.2 Informasjon- kunnskapsformidling skal inn; Det skal utarbeidast og formidlast informasjon om klimautslepp knytta til kjøttproduksjon og forbruk.

Voss kommune oppmodar handlelsnæringa til å være med på klimatiltak, ved å stoppe bruk av plastposar innan 2021.

Redusere drenering og nydyrking av myrområde og våtmark i planarbeidet for hyttebygging.

Utslepp frå eigen organisasjon må jobbast meir inn i klimaplanen

Tiltaksdelen av energi- og klimaplanen tas opp som sak i utval for miljø og kultur på faste tidspunkt kvart år, for å sikre at planen følges opp og utvikles. Planen vert sendt kommunestyret dersom utvalet ser trong for det.

Kapittel 2.4.2 og 6.5 vert erstatta av fylgjande tekst:
2.4.2  Landbruket  
Ein tredjepart (33%) av klimagassutsleppet i 2015 kom frå aktivitetane i landbruket. Hovudkjeldene er metan og lystgass og noko utslepp frå fossil energibruk – i hovudsak diesel til drift av landbruksmaskiner. Forbruket av diesel pr. jordbrukseining var 3000 liter i 2011.  Metanutsleppa kjem frå husdyra og noko via lagring og bruk av husdyrgjødsel og mineralgjødsel. Andre lystgassutslepp kjem frå dyrking av myr, avrenning av gjødsel og nedfall av ammoniakk. Lystgass er ein kraftig klimagass og er nær 300 gonger sterkare enn karbondioksyd.
Husdyrslaga påverkar klimagassutsleppa ulikt: Store delar av klimagassutsleppa kjem frå grovfôretande dyr som storfe og sau i form av metan danna under fordøyelsen. Samstundes kan beitedyr auka den biologiske aktiviteten i jordsmonnet, slik at opptaket av karbon til jord aukar. Dette kan i beste fall føra til at beitedyr bidreg positivt i klimarekneskapet. Kraftfordyr vil ikkje kunna ha ei tilsvarande inntektside klimamessig.
Det er fleire klimatiltak som kan gjennomførast i skog og jordbruket, og det rette må vera å sjå både på inntekts- og utgiftssida i klimarekneskapen. Utsleppsreduksjonar er viktig, men potensialet er kanskje endå større ved også å auka karbonbindinga i landbruket;
Det vert sett i gang ei pilotsatsing på karbonlagring. Dette kan skje gjennom ein serie dialog- og innspelssamlingar med bønder i kommunen, og i tillegg prøva ut nokre tiltak på utvalde gardar. HLB - Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling, Stavanger -  er viljug til å medverka til å etablera eit slikt opplegg. Dei arbeider mykje med «regenerativt landbruk» (landbruk som fangar karbon – til glede både for bonde og klima), og har kontaktar med nokre av dei fremste i verda på feltet.
Biogassanlegg – I Klimameldinga (St.meld. nr. 39) er det mål om at 30 prosent av husdyrgjødsla bør nyttast til biogassproduksjon innan 2020. Det skjer mykje innan teknologiutviklinga innan småskala gards- og biogassanlegg. Statlege styresmakter legg opp til betre stønadsordningar og rammevilkår for denne type tiltak. Mykje tydar på at kommune og lokale bønder kan vurdere lokale etableringar av biogassanlegg. Dette kan vere særs aktuelle verkemidlar og tiltak for lokalt jordbruk. Planen vurderer dette i samband med tiltaksutviklinga.

Landbruket er samstundes ei av dei næringane som vert hardast råka av klimaendringar. Difor er også berekraftig landbruk eit sentralt tema i dei årvisse landbruksoppgjera.  
2.4.2.2 Endra jordbrukspraksis har redusert avrenning til vatn og vassdrag
Over tid har mellom anna følgjande faktorar vore med på å redusere mengdene av nitrogen, fosfor og jordpartiklar som kjem ut i vassdraga:
endringar i jordarbeiding
krav om gjødselplan
reglar for lagring og spreiing av husdyrgjødsel
krav til urørte randsonar mot vassdrag

Dette er viktige tiltak som bør vidareførast
2.4.2.4 Færre små – fleire store jordbruksbedrifter
Det er hovudsakleg jordbruksbedrifter med mindre enn 100 dekar jordbruksareal i drift som har stått for den store nedgangen. Nasjonalt var det i 1969  - 130 700 jordbruksbedrifter i denne storleiksgruppa, i 1999 hadde talet gått ned til 31 200 bedrifter. Deretter har talet gått ned til 13 300 i 2014. Sidan 1999 har det òg vore ein jamn nedgang i talet på bedrifter med 100-300 dekar jordbruksareal, og sidan 2007 òg ein nedgang i talet på bedrifter med 300-500 dekar jordbruksareal.

Figur 2: Utviklinga i storleiken på jordbruksverksemder sidan 1996 (SSB)
Talet på jordbruksbedrifter med meir enn 500 dekar aukar. I 1969 var det 500 jordbruksbedrifter i denne storleiksgruppa, i 1999 hadde talet auka til 1 600 bedrifter. I 2014 var det 4 000  jordbruksbedrifter med meir enn 500 dekar jordbruksareal i drift.
Sidan det her i praksis er snakk om mykje leigejord, ofte med store avstandar mellom driftsbygning og jord, er det truleg at dette har ført til meir transport, og såleis større utslepp.
2.4.2.5Nedbygging av myrområde / nydyrking av myr
Skog og myr utgjer eit sentralt økosystem for både opptak og utslepp av klimagassar. Punktering av myrområde gjev betydelege CO2 utslepp. Den tradisjonelle dyrkingsmetoden for myr har vore drenering med lukka grøfter og bearbeiding av topplaget.
Høg grunnvasstand og anaerobt miljø er ein forutsetning for karbonlagring i myr. Drenering og senking av grunnvassnivået vil endre moglegheitene for karbonlagring drastisk. Alle menneskelege inngrep som medfører senking av grunnvassnivået, representerer såleis ein trussel mot myrjorda si evne til å lagre karbon.  
Vegbygging og  uttak av skog i myrområde med tungt maskinelt utstyr er eksempel på tiltak som kan frigjere store mengder CO2. Tidlegare gjennomføre grunneigaren hogsten sjølv på snødekt og frosen mark. No er det gjerne entrepenørar som utfører hogsten med tunge maskiner og gjennom heile året. Punktering av myrområde bør derfor  vurderast  nærare i landbruket. Også i samband med generell arealplanlegging  bør dette gjevast større merksemd, m.a ved neste rullering av kommuneplanen sin arealdel.
Statlege styresmakter har pr. september 2017, ute på høyring eit nasjonalt forbod mot nydyrking av djup myr. Forbodet vil innebere at arealet med tilgjengeleg dyrkbar jord vert avgrensa til mineraljord og grunn myr. Det er estimert at forbodet vil redusere nydyrking av myr med 66 prosent. Dette vil i tilfelle gje reduserte klimagassutslepp.


6.6 Fokusområde 3: Jordbruk og skogbruk
Jordbruket er ei av næringane som vert hardast råka av klimaendringar. Derfor er utvikling av eit berekraftig landbruk sentralt. Samstundes har landbruket potensial til å bidra positivt i klimarekneskapen, ved biologisk karbonfangst. Som den største landbrukskommunen i Hordaland bør Voss ta mål av seg til å bli ein pilot innan klimavenleg landbruk.
6.6.1 Sentrale vegval
Pilotprosjekt for karbonlagring
Auka fokus på våtmark og myr
Etablering av biogassanlegg
6.6.2Tiltak
TiltakÅr Ansvar KostnadFinan-sieringVoss kommune
Karbonlagring og betre rutinar for gjødsling (og avrenning)
Pilotsatsing på karbonlagring. Dette kan skje gjennom ein serie dialog- og innspelssamlingar med bønder i kommunen, og i tillegg prøva ut nokre tiltak på utvalde gardar. HLB - Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling, Stavanger -  er viljug til å medverka til å etablera eit slikt opplegg. Dei arbeider mykje med «regenerativt landbruk» (landbruk som fangar karbon – til glede både for bonde og klima), og har kontaktar med nokre av dei fremste i verda på feltet.


Utarbeide nye og betre gjødselsplanar, med strengare og betre rutinar for gjødelhandtering og med krav til funksjonelle  kantsonar.

2018


2018

Voss kommune
Landbruks-rådg.Voss kommune
Landbruks-rådg.

300.000

Fylkesmannen: 200.000


100.000

Nydyrking av myr og våtmark
Evt. nydyrking av myrareal skal vurderast etter nasjonale retningsliner. Behov og miljøkostnad skal vurderast særskilt i kvar sak.
2018-Voss kommune

Kartlegging av  høgmyr i kommunen.
Ev. restaurering av høgmyr
2019Voss kommune
SMIL30 000
Auka bruk av SMIL midlar til energi og klimatiltak i landbruket2018-Voss kommune

Biogassanlegg

Sjå fokusområde 4
Ikkje startaIkkje starta
65/17 16/00241
Reglement for Seniorrådet i Voss kommune
Ikkje startaIkkje starta
Voss kommuneReglement for Seniorrådet i Voss kommune.
Vedtak
Voss kommune
Reglement for Seniorrådet i Voss kommune.
§ 1 Heimel

Seniorrådet er eit lovpålagt organ som vert valt av kommunestyret for valperioden, jfr. lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd.

§ 2 Føremål

Seniorrådet er eit rådgjevande organ for kommunen. Seniorrådet skal ha til handsaming alle saker som gjeld levekåra for eldre. Seniorrådet er partipolitisk nøytralt, og skal ta vare på dei eldre sine interesser. Fleirtalet av medlemane i rådet skal vera pensjonistar.

§ 3 Samansetning og oppnemning
Rådet har 6 medlemar med personlege vararepresentantar frå kommunen sine pensjonistforeiningar og 2 representantar frå dei folkevalde. Rådet vert oppnemnt av kommunestyret. Pensjonistforeiningane i Voss kommune har rett til å foreslå medlemar til rådet. Rådet vel sjølv leiar og nestleiar som vert valde mellom pensjonistane. Reglane om val av utval i kommunelova gjeld tilsvarande så langt ikkje anna er vedteke i lova om Eldreråd. Kvart kjønn skal som fylgje av dette vera representert med minst 40 prosent.

§ 4 Oppgåver
Rådet heldt seg fortløpande orientert om aktuelle saker for eldre som er under arbeid i kommunen. Einingane samarbeider med Seniorrådet om saker av interesse for eldre som dei skal ha/har til handsaming.

Seniorrådet arbeider med, og vert førelagt, saker til uttale som gjeld:
- kommuneplan, årsbudsjett og økonomiplan
- tiltak og planar i helse- og sosialsektoren
- idretts- og kulturtiltak som er av interesse for dei eldre
- reguleringssaker
- samferdselsplanar
- Seniorrådet kan på eige initiativ ta opp saker som vedkjem eldre i kommunen
- Seniorrådet bør gi informasjon om verksemda si
- Seniorrådet kan bli bede om å delta med 1 representant i plan- og byggekomitear som konsultativt medlem

§ 5 Møter, møteinnkalling og sekretariat

- Kommuneadministrasjonen har sekretærfunksjonen for Seniorrådet

- Leiaren kallar inn til møte og leier møta. Har leiar forfall, overtek nestleiaren leiaren sine oppgåver.

- Sekretæren samarbeider med Seniorrådet sin leiar om innkalling, forslag til uttale, møteprotokoll og årsmelding.

- Sekretariat skal syte for at sakene så langt mogleg vert sendt Seniorrådet for handsaming før dei går til handsaming i politiske organ. Uttale frå Seniorrådet fylgjer saka ved vidare handsaming. Dersom det er påkravd, kan det kallast inn til hastemøte i Seniorrådet.

- Seniorrådet kan og bør ta opp saker på eiga hand ved å oppmoda kommunestyret om å setja aktuelle saker på dagsorden.

- I rådet gjeld alminneleg fleirtal med avrøysting. Ved røystelikskap gjer leiaren si røyst utslaget. Rådet er avgjerdsmyndig når minst halvparten av medlemane er til stades.

- Aktuell fagmynde skal gjere greie for saker som krev nærare utdjuping.
- Vedtak i saker der Seniorrådet har kome med uttale vert lagt ved som referatsak ved neste møte i politikarportalen.
- Seniorrådet kan utarbeida forslag til eige budsjett innanfor vedtekne rammer som vert tekne inn i handlingsplanen.

- Referat frå Seniorrådet sine møte vert sendt saman med neste møteinnkalling i politikarportalen.  Protokoll vert sendt til kommunal administrasjon gjennom sakshandsamingssystemet.
- Rådet sine medlemar og varamedlemar får møtegodtgjersle automatisk ved møtedeltaking. Skyssgodtgjersle vert utbetalt etter innsendt krav og fylgjer kommunen sine arbeidsvilkår for folkevalde.
- Har ein representant lovleg grunn til fråvær, kallar rådsmedlemen inn personleg vara og gjev melding til politisk sekretariat, med kopi til utvalssekretær og leiar.

§ 6 Rapportering
Rådet utarbeidar kvart år ein rapport for arbeidet sitt i samband med den årsrapporteringa elles i kommunen.
Ikkje startaIkkje starta
07.12.2017
Miljø og kulturutvalet (MKU) 58/17 17/02170
Tildeling av kulturprisen
Ikkje startaIkkje starta
Kulturprisen 2017 vert tildelt Laila Rynning Veum.
AvsluttaAvslutta
57/17 17/00272
Varsel om oppstart av revidering av kulturminneplan
Ikkje startaIkkje starta
1.Kommunedelplan for kulturminne i Voss 2004-2007 skal reviderast, den nye planen skal ha status som temaplan.
AvsluttaAvslutta
2.Det skal opprettast ei arbeidsgruppe i samband med arbeidet. Gruppa skal settast saman slik (1 representant kvar): MKU, Voss kulturråd, Hardanger og Voss museum, og representantar frå administrasjonen (kultur og fritid, næringsavdelinga og plan, oppmåling og byggesak.)
AvsluttaAvslutta
3.MKU sin representant i arbeidsgruppa vert Thomas Trettenes.
AvsluttaAvslutta
56/17 17/01003
Vedlikehald av idrettsanlegg 2017 Sommaranlegga
Ikkje startaIkkje starta
MKU løyver kr. 80.000,- til kommunale anlegg med ei slik fordeling:AnleggLagSumBjørgum idrettsplassBjørgum IL13 500Eideshagen idrettsplassBulken IL10 500Palmafossen idrettsplassIL Viljar13 500Skulestadmo idrettsplassIL Ørnar13 500Sundve idrettsplassIL Eldar13 500Haugsvik nærmiljøanleggIL Eldar2 000Kunstgrasbanen FBK VossFBK Voss13 500Totalsum80 000
AvsluttaAvslutta
55/17 17/02208
Rullering av anleggsliste temaplan for idrett og friluftsliv 2014-2017
Ikkje startaIkkje starta
Utval for miljø og kultur vedtek at fylgjande anlegg vert rullert inn som planlagde og mogelege anlegg i Handlingsplanen for Temaplan for idrett og friluftsliv 2014-2017:
Ordinære anlegg:

Ride/køyrebane Travbanen på KyteVoss køyre og rideklubb
Køyrevegar Travbane KyteVoss køyre og rideklubb
Stall Travbane KyteVoss køyre og rideklubb
Ridehall Travbane KyteVoss køyre og rideklubb
Rehabilitering heistrase TunåsenBulken IL
Innandørs skytebane 15m SkjerveVoss skyttarlag
Klubbhus SkjerveVoss skyttarlag
Rehabilitering storslalomløype BavallenVoss alpin
Snøproduksjonsanlegg storslalomløypa BavallenVoss alpin
Rehabilitering lysanlegg storslalomløypa BavallenVoss alpin
Barneheis Hangursområdet Voss alpin

Nærmiljøanlegg:

Balansepark EideshagenBulken IL
Rundløype EideshagenBulken IL
Ballbinge EideshagenBulken IL
Freestylehopp TunåsenBulken IL
Tursti BolstadBolstadøyri grendalag
Skileikanlegg HangurenVoss alpin
Treningspark PrestegardslandetVoss kommune
Ulike småanlegg Voss aktivitetsparkVoss kommune
AvsluttaAvslutta
54/17 17/02201
Arrangementsstøtte 2017
Ikkje startaIkkje starta
MKU løyver kr. 20.000,- til for gjennomføring av Europameisterskap i innandørs kroppsflyging 2018. Løyvinga vert dekka frå 1-4740-5010-380.
AvsluttaAvslutta
53/17 17/01003
Vedlikehald av idrettsanlegg 2017 Vinteranlegga
Ikkje startaIkkje starta
1.MKU løyver kr 40.000,- til fylkesanlegga med slik fordeling:AnleggSumBavallen Hopp10 000Bavallen Alpint15 000Voss Ski- og Tursenter15 000Totalsum40 000Løyvinga skal dekkjast frå kap: 1-4719-5010-380
AvsluttaAvslutta
2.MKU løyver kr 80.000,- til kommunale anlegg med slik fordeling:AnleggSumTunåsen Hoppanlegg 15 000Framnesbakken15 000Dalane skisenter17 500Bømoløypa17 500Årmotslia skisenter15 000Totalsum80 000Løyvinga skal dekkjast frå kap: 1-4719-5010-380
AvsluttaAvslutta
50/17 17/02096
Løyve til å nytta snøscooter/trakkemaskin i området ved storenolten, Myrkdalen.
AvsluttaAvslutta
Voss kommune gjev «Tinden-taren» v/Magnus Valland løyve til å nytta snøscooter/ trakkemaskin i høve frikøyringstevling i Myrkdalen i to dagar i perioden 2. – 11. februar 2018.
AvsluttaAvslutta
2.Det vert sett fylgjande vilkår:-Køyring med snøscooter/trakkemaskin må skje innanfor område/trase vist på kart datert 02.11.2016.Løyvet er gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag
AvsluttaAvslutta
49/17 17/02096
Løyve til arrangement - motorferdsel i utmark på Hildestveit 2018.
Ikkje startaIkkje starta
1.Voss kommune gjev Voss Snøscooter og ATV lag løyve til seks arrangement med snøscooter på Hildestveit vinteren 2018. I tilfelle dårleg ver, og at arrangement vert avlyst, så gjeld løyve påfylgjande laurdag som reservedag for kvart arrangement.
7. 6. januar: Skred og tryggleik
8.20. januar: Køyreteknikk 1
9.03. februar: Køyreteknikk 2
10.17. februar:Framkomst på snøscooter
11.24. februar: Orientering i fjellet.
12.10. mars: Fyrstehjelp/fjellvett med kyndig personell
AvsluttaAvslutta
2.Voss kommune gjev løyve til å nytta snøscooter med tilrettelegging av arrangementa med å setja ut sperringar i grense mot naboeigedomar og for å setja ut postar, ein dag/kveld før kvart arrangementet. Køyringa må avgrensast til naudsynt tilrettelegging.
AvsluttaAvslutta
3.Voss kommune gjev ikkje løyve til ein ekstra dag med frikøyring, ein dag med store mengder nysnø.
AvsluttaAvslutta
4.Det vert sett fylgjande vilkår:
- Det er kun medlemar i Voss Snøscooter og ATV lag som kan delta på   arrangementa.
- Køyring i pkt. 2 må avgrensast til ein dag for kvart arrangement.
- Det må takast tryggleikomsyn til eventuelle turfolk i området.
- Det må takast omsyn til hjorteviltet slik at dei ikkje vert skremde.
- Område må ryddast etter arrangementa sama dag
- All køyring må skje innanfor kartfesta område, kartskisse datert 07.10.2013

Løyvet er gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag
AvsluttaAvslutta
05.12.2017
Næring og tiltaksutvalet (NTA) 37/17 17/01535
Delegering - konsesjonslova
AvsluttaAvslutta
Dersom ein ervervar av eiendom  har ein lovbestemt buplikt (konsesjonslova § 5)   og denne plikta ikkje vert stetta, kan kommunen setja ein frist for ervervaren  til å søkja konsesjon (konsesjonslova § 13 andre ledd). Å setja denne fristen er eit enkeltvedtak som kan påklagast.Utval for nærings- og tiltaksarbeid delegerer til administrasjonen å gjera vedtak om å setja slik frist i bupliktsaker.
AvsluttaAvslutta
36/17 17/00040
Ulovleg bygd landbruksveg i stølsbolet på Skreio
AvsluttaAvslutta
Voss kommune gir eigarane av landbrukseigedomane Hole 297/2, Egdetveit 298/1  og Egdetveit 298/2 sterk irettesetjing knytt til ulovleg bygging av ca. 110 meter veg i stølsbolet Skreio hausten 2016.Veglaget må velja ein leiar som seinast 4 veker etter at vedtaket er motteke må søkja om byggeløyve på ulovleg bygd veg i etterkant.Vedtaket er gjort med heimel i Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksvegar §4-4.
AvsluttaAvslutta
35/17 17/02017
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom på gbnr 133/1 Kolvesvegen 261
AvsluttaAvslutta
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1,2,9 og 11 konsesjon til Ingunn Moseid og Sven Oskar Moseid på overtaking av gnr. 133, bnr. 1 Lid i Raundalen.Konsesjon vert gitt på vilkår av at dei buset seg på bruket innan 1/1- 2019, og bur der i minst 5 år.
AvsluttaAvslutta
34/17 17/02047
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom på gbnr 140/11
AvsluttaAvslutta
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1,2,9 konsesjon til Olav Flatekvål for overtaking av stølsrett i Horndalen, gnr 140  bnr 11 i Voss.
AvsluttaAvslutta
04.12.2017
Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 21/17 17/02227
HMS plan
AvsluttaAvslutta
Arbeidsmiljøutvalet tek vedlagte HMS-plan for bygg til orientering. Planen vert revidert årleg og lagt fram for AMU til handsaming.
AvsluttaAvslutta
20/17 15/01686
Kva rolle skal AMU, vernetenesta og bedriftshelsetenesta ha i kommunesamanslåinga
Ikkje startaIkkje starta
Saka vert tatt til orientering.
Ikkje startaIkkje starta
18/17 17/01786
Tilbakemelding til AMU om skulebygg, kortsiktige tiltak
Ikkje startaIkkje starta
Saka blir teken til orientering
Pågåande med avvikPågåande med avvik
16/17 15/02801
Val av leiar og vara for leiar i AMU i perioden desember 2017-desember 2019
Ikkje startaIkkje starta
Helge Nævdal vert valt som leiar for to år.Mona Bystøl vert valt som vara for leiar for to år.
Ikkje startaIkkje starta
30.11.2017
Levekårsutvalet (LEV) 25/17 17/01331
Revidering tildelingskriteria
Ikkje startaIkkje starta
Utval for levekår vedtek reviderte tildelingskriterium.Utvalet ber om at tildelingskriteriane vert reviderte anna kvart år. Eventuelle endringar i lov eller forskrift blir omgåande handtert av administrasjonen.
Ikkje startaIkkje starta
24/17 16/00176
Leksefri skule - gjennomføring av forsøk/forskingsprosjekt?
Ikkje startaIkkje starta
Voss kommune set ikkje i gang forsøk med leksefri skule for 2018/2019. Kommunen skal framleis etterspørja, og vera på leiting etter aktuelle støtteordningar for eit framtidig forsøk.Eit forsøk må evaluerast, og leggjast forskingsmessig over fleire år og i samarbeid med forskingsmiljø. Utvalet ynskjer å bli oppdatert med dette arbeidet vidare.
Pågåande med avvikPågåande med avvik
23/17 15/01297
Hauge barnehage - ulike løysingar
Ikkje startaIkkje starta
Hauge barnehage held fram med drift som no. Administrasjonen må leggja fram konkret dokumentasjon om kva som må gjerast med Oppheim skule med tanke på utbygging av barnehage, innan 1. april, med tanke på drøfting i økonomiplanen
ForseinkaForseinka
20.11.2017
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 66/17 16/02004
Detaljreguleringsplan Ringheimsvegen 30, planid 2016011Høyring og offentleg ettersyn
AvsluttaAvslutta
I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 vedtek FPL å legge detaljreguleringsplan for Ringheimsvegen 30, planid 2016011, ut til høyring og offentleg ettersyn, slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale datert 08.11.17, signert Mossige as arkitektur.
AvsluttaAvslutta
16.11.2017
Kommunestyret (KST) 64/17 17/00425
Rapport frå politisk arbeidsgruppe for å greie ut løysingar for mat for eldre
Ikkje startaIkkje starta
1.Kommunestyret oppmodar FPL om å innarbeida tilsetjing av fagperson innan ernæring som prosjektleiar/framtidig kjøkkensjef i sitt framlegg til budsjett for 2018. Tilsetjing skal skje så snart som råd.
AvsluttaAvslutta
2.Dei andre kortsiktige tiltaka vert oversendt administrasjonen.Ved innkjøp av nytt porselen ved institusjonar skal det takast omsyn til kva design som kan vere med på å auke appetitten til den som skal ete, jf. nyare forsking på området.»
ForseinkaForseinka
3.Det skal setjast i gang eit prosjekt med vidare utgreiing av bygging av kommunalt kjøkken. Utgreiinga skal omhandla både plassering, omfang, og konsekvensar for både driftsbudsjett og investeringsbudsjett. Saka skal handsamast i økonomiplanen våren 2018.
ForseinkaForseinka
4.Den politiske arbeidsgruppa skal vera med vidare i arbeidet.
Pågåande med avvikPågåande med avvik
63/17 17/00079
Forvaltningsrevisjon av «Etikk, varsling og verneteneste»
Ikkje startaIkkje starta
1. Oppdatere dei etiske retningslinene og internkontrollhandboka.
Pågåande med avvikPågåande med avvik
2. Utarbeida ein årleg HMS-plan.
AvsluttaAvslutta
3. Oppretta ein objektiv og uavhengig varslingskanal som eit supplement til dei ordinære kanalane.
Ikkje startaIkkje starta
4. Brukarane av rutinane må delta i samband med evaluering av rutinane.
Pågåande med avvikPågåande med avvik
5. Oppfylle krav i regelverket knytt til verneombod-rolla.
Pågåande med avvikPågåande med avvik
6. Oppfylle kravet i lova om å ha oppslag på arbeidsplassen der det står kven som til ei kvar tid er medlemmar av arbeidsmiljøutvalet.
Pågåande med avvikPågåande med avvik
7. Implementere eit system som sikrar at tilsette kjenner til relevante retningsliner og repeterer dei med jamne mellomrom
Pågåande med avvikPågåande med avvik
8. Etablere rutinar som sørgjer for at alle tilsette jamleg får opplæring i etikk, etiske dilemma og kva ein skal forstå som kritikkverdige tilhøve, inkludert skilnad på avvik og varsel
Pågåande med avvikPågåande med avvik
9. Sikra at ein i leiinga i Voss kommune har kontinuerleg fokus på etikk, varsling og verneteneste
Pågåande med avvikPågåande med avvik
10. At gjengjelding av arbeidstakarar ikkje finn stad.
AvsluttaAvslutta
11. Melde attende til kontrollutvalet innan 01.01.2018 kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.
AvsluttaAvslutta
62/17 17/01645
Medlemskap i Vest brann- og redningsregion - Begensalliansen
AvsluttaAvslutta
Voss kommune ser positivt på å delta i Vest brann- og redningsregion, men vil avvente medlemskap til etter at Nye Voss er etablert frå 2020. Voss kommune ynskjer å halda fram samarbeidet om IUA (interkommunalt utval mot akutt ureining) samt samarbeidet om nødmeldingstenesta 110 sentral Vest.
AvsluttaAvslutta
61/17 17/00934
Kommunevåpen Nye Voss
Ikkje startaIkkje starta
Kommunestyret støttar framlegget til Kommunevåpen for Nye Voss Herad – ei fele i sølv med raud botn.
AvsluttaAvslutta
60/17 15/00507
Flaumsikring av Nortura på Evanger
AvsluttaAvslutta
1.Voss kommune viser til ny sikringsplan for Nortura sitt anlegg på Evanger (Notat  617232-RIG-NOT-001, Multiconsult) og vil dekke distriktandelen, kr. 2 875 000. 2.Voss kommune tek ikkje på seg driftsansvaret for anlegget. Dette ansvaret og kostnader knytta til drifta vil vera Nortura sitt ansvar
AvsluttaAvslutta
3.Ved ev utføring av tiltaket så vert anlegget med tilhøyrande installasjonar overlevert frå NVE til Voss kommune. Voss kommune vil overføre dette vidare til Nortura. Voss kommune tek her atterhald om at Nortura då står som eigar av  gnr/bnr 401/1/1 og at dei tek ansvaret for drifta av anlegget, jf. pkt 2 i vedtaket.
AvsluttaAvslutta
4.Distriktsandelen skal finansierast ved bruk av disposisjonsfond.5.Refusjon av distriktsandelen frå Nortura til Voss kommune må i tilfelle avklarast i ein eigen avtale.
AvsluttaAvslutta
59/17 17/01820
Årsmelding Kraftfond 2016
AvsluttaAvslutta
1.Kraftfondet si årsmelding og rekneskap for 2016 vart godkjent.
AvsluttaAvslutta
58/17 17/01786
Status for skulebygg, trong for rehabilitering og nybygg
Ikkje startaIkkje starta
Det vert utarbeidd kostnadskalkylar for følgjande tre prosjekt som i saka er tilrådd gjennomført på kort sikt
Pågåande med avvikPågåande med avvik
1.Ungdomsskulen - Planarbeid for ny idrettsfløy vert starta opp. I ein eventuell ny fløy skal det byggjast ny kroppsøvingssal m/amfiløysing og klasserom. Planarbeidet skal òg vurdera om eit nybygg kan sikra naudsynt utviding av arealet slik at skulen kan ta imot minst 520 elevar og 20 klassar. Planarbeidet må sjåast i samanheng med det pågåande arealplanarbeidet for sentralidrettsanlegget og området rundt.
Pågåande med avvikPågåande med avvik
2.Oppussing av Vangen skule i samsvar med arbeidsgruppa sine innspel til kortsiktige løysingar slik at skulen får tilfredstillande løysingar for personale og at alle rom i bygget blir rehabilitert fullt ut.
Pågåande med avvikPågåande med avvik
3.Det blir engasjert ein arkitekt som ser korleis Skulestad skule kan byggjast om slik at den tilfredsstiller krav for personale og elevar i framtida.
Pågåande med avvikPågåande med avvik
På lang sikt:1.Sentrumsplanen skal innehalda vurderingar om kvar det kan byggast nye skular i sentrumsområdet. Skulestrukturen i sentrumsområdet vert å koma tilbake til.
Pågåande med avvikPågåande med avvik
2.Utbygging ved Palmafossen blir vurdert dersom bygging av bustader i krinsen held fram i same omfang som no, det er mange ledige tomter i inntaksområdet til Palmafossen. Dersom blir godkjent at det skal byggjast bustader i Bømoen må skulen byggast på. Oppgraderingar som gjeld naudsynte og lovpålagde brannsikringstiltak skal ha høgste prioritet på alle skular
Pågåande med avvikPågåande med avvik
57/17 17/01746
Tilstandsrapport for grunnskulane i Voss kommune 2016
Ikkje startaIkkje starta
Tilstandsrapport for grunnskulane i Voss kommune i 2016, slik den ligg føre i vedlegg 1, vert lagt fram til drøfting og orientering.Frå 2017 skal rapporten leggast om med utdjupande informasjon frå den einskilde skule om stoda og opplevd kvalitet.
AvsluttaAvslutta
56/17 17/01623
Kommunale vigslar
Ikkje startaIkkje starta
Følgjande opplegg for kommunale vigslar vert godkjend i Voss kommune;1.I tillegg til ordførar og varaordførar som er direkte oppnemnt etter ekteskapslova § 12 vert utpeika som vigslarar: Eina Hauge, rådmann og Else Berit Kyte, kommunalsjef oppvekst
AvsluttaAvslutta
2.Alle vigslar kan gjennomførast i Tinghuset, Kommunestyresalen i ordinær arbeidstid. Andre lokale, stader og tider kan etter avtale nyttast etter ynskje frå brudepar, men brudeparet må då organisera og betala lokalet sjølve.
AvsluttaAvslutta
3.Retningsliner for kommunale vigslar i Voss kommune vert godkjent med ovannemnde endring i pkt. 3.
AvsluttaAvslutta
55/17 15/00637
Eigarskapsmelding 2016
Ikkje startaIkkje starta
1.Kommunestyret godkjenner endringar i vedtekne retningsliner for eigarstyring slik dei går fram under.2.Kommunestyret tek elles Eigarskapsmelding 2016 til orientering
Vedtak
1.Kommunestyret godkjenner endringar i vedtekne retningsliner for eigarstyring slik dei går fram under.
2.Kommunestyret tek elles Eigarskapsmelding 2016 til orientering


Voss kommune sin eigarstrategi

1.Eigen eigarskapsstrategi for Voss kommune.

•Administrasjonen utarbeider framlegg til  styringsdokument med konkrete målformuleringar for alle aksjeselskap kommunen eig fullt ut, til godkjenning i kommunestyret. Styringsdokumenta skal;
•Vere tydeleg formulert og kommunisert til selskapa
•Utformast slik at ein kan etterprøve om eigarkrava er innfridd eller ikkje
•Vere utfordrande og krevjande, men samstundes realistiske
•Vere føreseielege for selskapet
•Gi selskapet fridom og sjølvstende til å realisere eigarane sine må

2.Eigarskapsmelding.

Kommunestyret skal årleg handsame ei eigarskapsmelding som mellom anna inneheld:

•Oversikt over eigarinteresser
•Formål med selskapa
•Styresamansetting for selskapa
•Generelle retningsliner for dei kommunale selskapa og
•Vurdering av måloppnåing målt opp mot formål og styringsdokumen

3.Opplæring og informasjon til folkevalde

•Styremedlemmer i kommunale selskap skal gjennom folkevaltopplæringa få opplæring om styrearbeid og eigarstyring.  Dei einskilde selskapa har ansvar for supplerande opplæring i rolla som styremedlem.

4.Rammer for styrearbeid

Følgjande rutinar vert etablert som ein del av styret sine rammer:
•Fastsetja instruks for styret og dagleg leiar med særleg vekt på klar intern ansvars- og oppgåvefordeling.
Gjera ei eigenevaluering kvart år både når det gjeld kompetanse og arbeid.
•Jamleg tilbod til styremedlemmene om ekstern styreopplæring. Nye styremedlemmer skal ha opplæring om ansvar, oppgåver og rollefordeling.
•Gjennomføring av eigne styreseminar der fokus er på roller, ansvar og oppgåver.
•Årleg fastsetja ein plan for styret sitt arbeid med mål, strategi og gjennomføring.
•Gjennom årsmeldinga skal styret gi ei samla oversikt av selskapet si styring og leiing.

5.Innsamling av informasjon:
Etter at selskap har gjennomført generalforsamling eller liknande, skal protokoll frå generalforsamlinga inkl. årsmelding for selskapet sendast til Voss kommune. Dette utgjer ein del av kommunen sin eigarskapsmelding.

6.Skilje mellom monopol og konkurranseverksemd
Selskap som både driv med konkurranseverksemd og i tillegg monopolverksemd skal som hovudregel skilje ut konkurranseverksemda for å unngå mistanke om moglegheitene for rolleblanding og kryss subsidiering.

7.Kommunen sitt eigarorgan
Politisk leiing/formannskapet/kommunestyret utgjer kommunen sitt eigarorgan. I tråd med kommunestyrevedtak ( KST 64/00) har ordførar «fullmakt til å møte som kommunen sin representant i selskap og samanslutningar der kommunen er medeigar eller har andre interesser og der kommunestyret ikkje har valt eigne representantar. Er ordføraren forhindra til å møte går tilsvarande fullmakt over til varaordføraren og i neste omgang til rådmannen.

8.Eigarmøte
Kommunen bør i tillegg til generalforsamling og liknande gjennomføre minst to eigarmøte med selskapa i løpet av valperioden. Eigarmøte kan arrangerast  som t.d. ein del av eit møte i formannskapet.

9.Samansetning av styre/ representantskap
Kommunestyret vel kommunen sine representantar etter innstilling frå kommunestyret si valnemnd. I si innstilling må valnemnda ta omsyn til selskap sine kompetansebehov i styret.

10.Gildskap og politisk representasjon i styra
a.Voss kommune skal vere restriktiv med å ha ordførar og varaordførar i selskap der dei også kan utgjere generalforsamlinga. Rådmann, kommunalsjefar og einingsleiarar skal som utgangspunkt ikkje kunne vere styremedlem i selskapa.  

b.Voss kommune vil praktisere ei strengare ordning for ugildskap enn det forvaltningslova legg opp til. I tilfelle der politikarar som er styremedlem i verksemder som er unnateke reglande for ugildskap etter § 6,1 ledd, e i forvaltningslova, vil dei etter dette regelverket vere ugilde.

c.Styremedlemmar valt til kommunale selskap skal registrere seg i styrevervregisteret.

11.Kjønnsrepresentasjon
Voss kommune skal arbeide for ei jamn kjønnsfordeling i styra dei vel styremedlemmar til. Voss kommune skal til vanleg ha minimum 40 % frå kvart kjønn, og i dei tilfella der det ikkje går, skal begge kjønn vere representert. Voss kommune skal prioritere balansert kjønnsfordeling, også i leiarposisjonar. Valnemnda bør vurdera om det skal opprettast konkrete tiltak for å betra kjønnsbalansen i kommunale styre, til dømes styrekurs for kvinner


12.Godtgjering til styremedlemar
Voss kommune innfører som eit rådgjevande prinsipp at styreleiar og styremedlemar vert honorert ut frå ei vurdering av fylgjande faktorar:


Verksemd/faktorar Tal årsverk Omsetnad (kr) Kompleksitet Arbeidsbyrde Styre Arbeidsbyrde
Styreleiar
Voss Energi AS      
Voss Parkering AS      
osv.      

Det vert delegert til valnemnda å få oppdatert faktorane for styregodtgjering og å drøfta godtgjeringa til styremedlemar i kommunale selskap.
Valnemnda bør vurdera om Kommunale foretak skal inngå som ein del av Eigarskapsmeldinga.

Gjeldande retningslinjer for eigarstyring skal følgjast.
Ikkje startaIkkje starta
54/17 17/02043
Kvartalsrapport 3. kvartal 2017
Ikkje startaIkkje starta
Kvartalsmeldinga blir teken til orientering.Budsjettendringar i drift blir godkjent i samsvar med tabell nr. 1Budsjettendringar i investering blir godkjent i samsvar med tabell nr. 2
Ikkje startaIkkje starta
Positivt premieavvik på ansvar 1840 og positivt avvik i høve mellom stipulert pensjon og betalt pensjon på ansvar 1841, skal avsetjast til disposisjonsfond til bruk av betaling av pensjonskostnader og eigenkapitalinnskot i pensjonsordning.
Ikkje startaIkkje starta
Kr. 500 000 vert flytta frå 12900 8300 120 til 12700 4500 120. Dette gjeld taksering av eigedomskatt.
Ikkje startaIkkje starta
09.11.2017
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 58/17 17/01481
Nybygg - fritidsbustad på gbnr 55/70 -Tråstølsvegen 591
AvsluttaAvslutta
1.Formannskap/plan økonomi tek ikkje klagen til fylgje, og stadfestar vedtak om løyve til oppføring av fritidsbustad på gbnr 55/70 motteke 22.09.2017. 2.Saka vert sendt til Fylkesmannen for endeleg avgjerd.
AvsluttaAvslutta
57/17 17/01094
Detaljreguleringsplan for Solstrand hyttefelt, planid 2012002, høyring og offentleg ettersyn
AvsluttaAvslutta
1.I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 vedtek FPL å legge detaljreguleringsplan for Solstrand hyttefelt, planid 2012002, ut til høyring og offentleg ettersyn, slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale datert 30.10.17, signert Anda & Hirth Ans.
AvsluttaAvslutta
2.Nytt vegnamn i området er føreslege til Solstrandvegen. Namneforslaget vert lagt til offentleg ettersyn og sendt namnekonsulenten ved Universitetet i Bergen til uttale.
AvsluttaAvslutta
02.11.2017
Miljø og kulturutvalet (MKU) 48/17 17/00292
Framlegg til Energi og klimaplan 2018-2021
AvsluttaAvslutta
Framlegg til Energi- og klimaplan 2018-2021 (datert 16.10.2017) for Voss kommune vert utlagt til høyring.
AvsluttaAvslutta
47/17 17/01518
Bruk av gummigranulat på kunstgrasbanar i Voss kommune
Ikkje startaIkkje starta
Kommunen oppmodar anleggseigarar om å legga til rette for gode rutinar ved drift av kunstgrasbanane 1.Ved rehabilitering eller bygging av nye banar bør ein nytta mest muleg miljøvenleg granulat. Den økonomiske sida av dette må synleggjerast og leggjast fram som ein del av saka.
AvsluttaAvslutta
46/17 17/01942
Tilskot av kulturmidlane, haust 2017 - lokale kulturbygg
Ikkje startaIkkje starta
1.MKU syner til utlysing og mottekne søknader, og finn å løyva i alt kroner 160.000,- av lokale kulturmidlar som stønad til lokale kulturbygg, post 14746.5100.385
2.Løyvinga vert å fordela på søkjarane som fylgjer:

Søkjar SøknadssumInnstilling
Vossestrand sambygg25 00025 000
Evanger Bedehus15 00015 000
Voss musikkråd15 00015 000
Bjørgum ungdomslag60 00060 000
Hauge ungdomslag45 00045 000
Sum160 000160 000

3.Løyvinga vert utbetalt under føresetnad av framlagt årsmelding og rekneskap.
AvsluttaAvslutta
45/17 17/01944
Tilskot av kulturmidlane, haust 2017 - festivalstønad
Ikkje startaIkkje starta
1.MKU viser til utlysing og mottekne søknader og finn å løyva kroner 87.000,- til «Festivalstønad» av kulturmidlane 2017 post 14742.5100.385  2.Stønaden vert å fordela slik:SøkjarSøknadssumInnstillingNordaccordion87 00087 0003.Løyvingar vert utbetalt under føresetnad av framlagt årsmelding og rekneskap
AvsluttaAvslutta
44/17 17/01939
Tilskot av kulturmidlane, haust 2017 - Tiltak i kulturplan
Ikkje startaIkkje starta
1.MKU syner til utlysing og mottekne søknader, og finn å løyva i alt kroner 110.000,- av lokale kulturmidlar som stønad til «Tiltak i kulturplanen», post 14711.5100.385
2.Løyvinga vert å fordela på søkjarane som fylgjer:
SøkjarSøknadssumInnstilling
Voss kulturråd55 50040 000*
Voss kulturråd75 000-
Stiftelsen Ole Bull Akademiet50 00025 000
Stiftinga Hardanger og Voss museum40 00040 000
D’kor5 0005 000
Voss skulemusikklag30 000-
Sum250 500110 000


3.Løyvinga vert utbetalt under føresetnad av framlagt årsmelding og rekneskap

*Voss kulturråd får 40.000 i støtte til å utvikla kulturkalenderen med føresetnad av at kulturrådet sjølv står som eigar av kalenderen. Dei må òg spesifisera korleis kalenderen skal driftast.
AvsluttaAvslutta
43/17 17/01938
Tilskot av kulturmidlane haust 2017 -  kulturminnevern
Ikkje startaIkkje starta
1.MKU finn å løyva kroner 110.000,- av lokale kulturmidlar 2017 som stønad til kulturminneverntiltak. Løyvingane vert belasta konto 1.4713.5100.385
2.Løyvinga vert å fordela på søkjarane som fylgjer:
SøkjarSøknadssumInnstilling
Stiftinga bergsliminne30 00030 000
Vassvøri sogelag575 625-
Fortidsminneforeningen80 00080 000
Sum685 625110 000

3.Løyvingar vert utbetalt under føresetnad av framlagt årsmelding og rekneskap.
AvsluttaAvslutta
42/17 17/01935
Tilskot av kulturmidlane haust 2017. Born og unge
Ikkje startaIkkje starta
1.MKU viser til utlysing og mottekne søknader og finn å løyva kroner 88.000 til «Born og unge» av kulturmidlane 2017 post 1.4715.5100.385
2.Løyvinga vert å fordela på søkjarane som følgjer:
SøkjarSøknadssumInnstilling
Bolstadøyri kvinne- og familielag10 00010 000
Bolstadøyri sundagsskule5 0005 000
Voss husflidslag18 00018 000
Voss skyttarlag30 000-
Vossa jazz20 00020 000
Fredagsklubb i Nain10 0005 000
Voss skulemusikklag25 00025 000
Ungdomsklubb i Nain5 0005 000
Voss sentrum30 000-
Sum153 00088 000
3.Løyvingar vert utbetalt under føresetnad av framlagt budsjett, årsmelding og rekneskap.
AvsluttaAvslutta
41/17 17/01929
Tilskot av kulturmidlane, haust 2017 -anna kulturarbeid
Ikkje startaIkkje starta
1.MKU viser til utlysing og mottekne søknader og finn å løyva kroner 147.500,- til «anna kulturarbeid» av kulturmidlane 2017 post 1.4715.5100.385
2.Løyvinga vert å fordela på søkjarane som fylgjer:

SøkjarSøknadssumInnstilling
Voss senioruniversitet8 0008 000
Voss kroppsfykarlag25 000Til idrett, arrangement
Voss internasjonale kvinneklubb4 5004 500
Voss Røde Kors lokalforening20 00020 000
Wiebke Lüders75 000-
Kyte kvinne og familielag15 00010 000
Voss og omland forsvarsforening25 0005000
Skredegård AS30 000-
Matpakkeseminar20 00015 000
Vossestrand Sogelag25 00020 000
Operasjon dagsverk2 000-
Ekstremmedia Terje Nesthus40 000-
Raundalen sokneråd10 0008 000
Vossestrand Røde Kors hjelpekorps20 00020 000
Voss husflidslag15 00012 000
Voss hagelag5 0005 000
Voss seniordans10 00010 000
Vener og samarbeidspartnarar til Per H. Indrehus25 00010 000
Totalt374 500147 500

3.Løyvingar vert utbetalt under føresetnad av framlagt budsjett, årsmelding og rekneskap.
AvsluttaAvslutta
39/17 15/02541
Uttale til søknad om konsesjon frå Hardanger og Voss reinsdyrlag
AvsluttaAvslutta
Voss kommune rår til at Hardanger og Voss Reinsdyrlag får konsesjon etter reindriftslova § 8 og fritak frå merkeplikta etter Forskrift om merking av rein utanfor samisk område § 2. Lengda på konsesjonsperioden bør vurderast nærare. Ev. tiltak mot skrantesjuke bør vurderast i samband med konsesjonen.
AvsluttaAvslutta
26.10.2017
Kommunestyret (KST) 57/17 15/02770
Søknad om fritak
AvsluttaAvslutta
Lillian Rogne får fritak frå politiske verv.Ny medlem for Lillian Rogne i:Utval for formannskap/plan og økonomi – Sveinung Klyve(Vararepresentantane rykkjer opp ein plass) Valstyret – Sveinung KlyveIndre Hordaland Miljøverk – Øystein OrmåsenMedlem i Regnbogen barnehage Tonje OpkvitneNy vara i:Utval for miljø og kultur for Sveinung Klyve – 1. vara Ingar FlatlandsmoUtval for miljø og kultur for Lillian Rogne – 3. vara Sveinung Klyve
AvsluttaAvslutta
Nils T. Bjørke får fritak frå sine politiske verv.Nestleiar i NTA vert Hilde Lussand Selheim I utval for næring og tiltaksarbeid går Morten Samskott inn som medlem, vararepresentantane rykkjer opp ein plass. (Sp kjem med ny vara seinare om dei føler det naudsynt)I utval for formannskap/plan og økonomi rykkjer vararepresentantane ein plass opp, ny vara 4. Arne Gilbakken Ny medlem i Kyrkjeleg fellesråd Hans Erik Ringkjøb.Valstyret må ta nytt valoppgjer for MDG
AvsluttaAvslutta
56/17 17/01821
Kraftfondet - endring av vedtekter
AvsluttaAvslutta
Kommunestyret godkjenner vedlagde framlegg til endring av vedtektene for kraftfondet i høve samanslåing med Voss Ullvarelag sitt legat.Vedtektene vert sendt Fylkesmannen til godkjenning
AvsluttaAvslutta
55/17 17/01903
Torget - driftsendringar 2018
ForseinkaForseinka
Styret vedtek administrasjonen sitt forslag til driftsendringar for torget i 2018. Vedtak omfattar i hovudsak følgjande :-avvikling av faste plassar på torget, torgleige vert pr dag-veke-mnd, med maks leigetid 4 mnd av gongen-leigeprisar utan straum, det vert tillegg for straum-nye betalingssatsar for 2018-nye retningslinjer for 2018
AvsluttaAvslutta
Betalingssatsane for 2018 vert redusert med 20% i høve til satsane som er lagt til grunn i saka.Dagsprisen for leige vert sett til 250,- inkludert straum for liten plass.
AvsluttaAvslutta
53/17 15/01597
Selskapskontroll
ForseinkaForseinka
A) På bakgrunn av gjennomført selskapskontroll av Voss Energi AS ber kommunestyret rådmannen syta for å:
AvsluttaAvslutta
1. Avklare i kva grad og korleis KS sine tilrådingar skal leggjast til grunn for kommunen si eigarskapsforvaltning. Dette kan med fordel gå fram av kommunen sin eigarskapspolitiske plattform, eller andre dokument knytt til kommunen si eigarskapsforvaltning
ForseinkaForseinka
2. Fornye avtalen om langsiktige rammevilkår mellom Voss kommune og Voss Energi AS som utløp 31.12.2014. Samstundes er det viktig å vurdere nivået på utbytte i høve til planlagde investeringar og den økonomiske situasjonen i selskapet til ei kvar tid.
AvsluttaAvslutta
3. Vurdere avtalen med Voss Energi om drift og vedlikehald av gateljos opp mot regelverket om offentlege anskaffingar.
ForseinkaForseinka
4. Å melde attende til kontrollutvalet innan 1.1.2018 kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.
AvsluttaAvslutta
5.  Voss Engergi bør tilstrebe en større kjønnsbalanse i selskapet og ledelsen spesielt.
Pågåande med avvikPågåande med avvik
26.10.2017
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 55/17 15/01012
Områdereguleringsplan Mjølfjell - Brandset SØF
AvsluttaAvslutta
I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 vedtek FPL å legge områdereguleringsplan for Mjølfjell-Brandset skyte- og øvingsfelt, plan-id 2012017, ut til offentleg ettersyn, slik det går fram av plankart datert 30.06.2017 og føresegner og planomtale datert 13.10.2017, signert Asplan Viak.
AvsluttaAvslutta
54/17 16/01388
Detaljreguleringsplan for Solnutane - offentleg ettersyn
AvsluttaAvslutta
1.I medhald av plan og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 vedtek FPL å leggja detaljreguleringsplan for Solnutane hytteområde, planid 2016008 ut til offentleg ettersyn, slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale datert 16.10.17, signert Multiconsult.
AvsluttaAvslutta
2.Nye vegnamn i området vert føreslege til Reimevegen, Kamben og Solnutane. Namneforslaget vert utlagt til offentleg ettersyn og sendt namnekonsulenten ved Universitetet i Bergen til uttale.
AvsluttaAvslutta
24.10.2017
Næring og tiltaksutvalet (NTA) 33/17 17/01621
Sal av stølsrett gnr140 bnr 11 i Horndalen frå gnr 97 bnr 2
AvsluttaAvslutta
I medhald av § 12 i jordlova vert det gjeve løyve til frådeling av gnr 140 bnr 11 Horndalen, med desse atterhald og merknader:1.Det skal betalast gebyr for frådeling etter jordlova, kr 2000, (jf Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker).2.Det er eit vilkår at frådelt areal med rettar, vert seld til gnr 61 bnr 5 og 32.
AvsluttaAvslutta
32/17 17/01794
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom på gbnr 271/3
AvsluttaAvslutta
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1, 9 og 11 konsesjon til Gry Bystøl Fagerbakke på gnr 271 bnr 3 Bystølen i Myrkdalen. Konsesjonen er på vilkår av at ho buset seg på gardsbruket innan 1. november 2022, og bur der i minst 5 år.
AvsluttaAvslutta
31/17 17/01689
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom på gbnr 37/2 - Røyrgate
AvsluttaAvslutta
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1,2,3,9 konsesjon tilVangjolo Kraft AS for bruksrett på gnr 37 bnr 2, i samsvar med avtalemellom Vanjolo Kraft AS og grunneigar på gnr 37 bnr 2. Bruksretten skal registrerast som ein realservitutt på festetomta til Vanjolo Kraft AS, gnr 36 bnr 3 fnr 1. Avtalen gjeld for 61 år.
AvsluttaAvslutta
30/17 17/01536
Søknad om konsesjon som fylgje av brot på buplikta på gnr 268 bnr 3 Bygd i Myrkdalen
AvsluttaAvslutta
Voss kommune gjev med heimel i konsesjonslova §§ 1, 9 og 11 konsesjon til Sverre Furu på gnr 268 bnr 3 Bygd i Myrkdalen, på vilkår av at han sel eigedomen innan 1. januar 2019 til nokon som kan busette seg på eigedomen.
AvsluttaAvslutta
19.10.2017
Levekårsutvalet (LEV) 22/17 17/01927
Prosjekt primærhelseteam 2017
Ikkje startaIkkje starta
Utval levekår godkjenner søknad om pilotprosjekt primærhelseteam.
Ikkje startaIkkje starta
16.10.2017
Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 15/17 17/00689
Fråvær i Voss kommune tom 3. kvartal 2017
Ikkje startaIkkje starta
Arbeidsmiljøutvalet tek rapporten om sjukefråvær tom 3. kvartal 2017 til orientering
Ikkje startaIkkje starta
14/17 16/02463
Byggearbeidsutval i AMU
Ikkje startaIkkje starta
AMU opprettar byggearbeidsutval som eit underutval til AMU. Utvalet skal handsama saker i forhold til Arbeidsmiljølova §§ 7-2 (2) og 18-9
Ikkje startaIkkje starta
05.10.2017
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 52/17 17/01672
Samarbeidsavtale mellom Voss kommune og Hordaland fylkeskommune - Invest in Bergen og Etablerersenteret
AvsluttaAvslutta
Voss kommune inngår samarbeidsavtale med Hordaland Fylkeskommune gjeldande Invest in Bergen og Etablerersenteret for perioden 2017-2020. Rådmann vert delegert mynde til å signera avtalen.Utgifter knytt til avtalen er finansiert i kommunen sitt driftsbudsjett 2017 via budsjettpost medlemskap Business Region Bergen.For åra 2018,2019 og 2020 skal utgiftene leggjast inn i budsjettet som eigen utgiftspost.
AvsluttaAvslutta
28.09.2017
Kommunestyret (KST) 51/17 15/01033
Områdereguleringsplan Bømoen, planid 2008021-1.gongs handsaming og offentleg ettersyn
AvsluttaAvslutta
1.I medhald av plan og bygningslova § 12-11 vedtek Kommunestyret at områdereguleringsplan for Bømoen, planid 2008021, slik det går fram av plankart, 30.8.17, føresegner, 1.9.17 og planomtale 6.9.17, vert lagt ut til offentleg ettersyn.
AvsluttaAvslutta
2.I samband med at planen vert lagt ut til offentleg ettersyn ønskjer kommunestyret å peike på følgjande: a. Kommunestyret ønskjer ikkje å prioritere bustadbygging i Bømoen (jf tidlegare samrøystes vedtak i formannskapet) b. Kommunestyret ønskjer ikkje at det vert opna for forretningsføremål innanfor planområdet.
AvsluttaAvslutta
c. BNI1 og BNI2 bør vera til eit føremålsfelt der luftsportsinteressene blir prioritert d. I samband med uttak av grusressursar er det avgjerande med ein korridor med friluftsføremål for Bømoløypa gjennom område for råstoffutvinning i område aust
AvsluttaAvslutta
50/17 17/01556
Vertskommuneavtale Granvin herad
Ikkje startaIkkje starta
Voss kommune godkjenner vertskommuneavtale med Granvin herad om ansvar for legetenesta i Granvin herad. Herunder kommunelege og kommuneoverlege.
ForseinkaForseinka
49/17 17/01613
Kvartalsrapport 2. kvartal 2017
Ikkje startaIkkje starta
Kommunestyret tek kvartalsmeldinga til orientering Kommunestyret vedtek å overføra kr. 1 966 000 til disposisjonsfond til bruk i samband med kommunesamanslåing.
ForseinkaForseinka
48/17 17/01535
Delegering - Konsesjonslova
AvsluttaAvslutta
Kommunestyret gir Utval for nærings- og tiltaksarbeid mynde til å delegera til administrasjonen saker etter konsesjonslova som utvalet finn er naturleg for å tilretteleggja for ein effektiv og rasjonell kommunal sakshandsaming.
AvsluttaAvslutta
47/17 16/00241
Navneendring Eldrerådet
AvsluttaAvslutta
Eldrerådet får endra namn til Seniorrådet.
AvsluttaAvslutta
21.09.2017
Formannskap/ Plan og økonomiutvalet (FPL) 50/17 16/01794
Detaljreguleringsplan Vatle - oppstart av reguleringsplan
AvsluttaAvslutta
1. Med heimel i plan og bygningslova § 12-3 vedtek FPL oppstart av privat detaljreguleringsplan for Vatletun, plan-id 2016010.2. Med heimel i plan og bygningslova § 12-9 vedtek FPL at planprogram for detaljreguleringsplan for Vatletun, plan-id 2016010, datert 29.08.2017 vert lagt ut til offentleg ettersyn.3. Tiltakshavar varslar oppstart av planarbeidet, samt oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale etter Plan og bygningslova § 17-4.
AvsluttaAvslutta
49/17 16/01163
Klage på avslag på dispensasjon- Arealoverføring frå gbnr 49/324
AvsluttaAvslutta
1. Formannskap/plan økonomi tek ikkje klagen til fylgje, og stadfestar vedtak om avslag på søknad om dispensasjon og frådeling motteken 18.05.20162. Saka vert sendt til Fylkesmannen for endeleg avgjerd.
AvsluttaAvslutta
14.09.2017
Levekårsutvalet (LEV) 18/17 17/01577
IT-satsing i skulen, status og framtid for Voss kommune
AvsluttaAvslutta
Voss kommune legg at tiltak for IT-satsinga i skulen blir styrka i tråd med vedlagt dokument «pedagogisk bruk av IKT». Styrking av driftsbudsjett med 1 million vil gje rom for følgjande tiltak:
Utstyr til skulane: pc eller nettbrett, lik norm for alle skulane. 2 elevar pr. maskin for barnestegskulane og 1 elev per maskin for ungdomsstegskulane
Systematisk opplæringsplan for pedagogisk personale i pedagogisk bruk av IKT:
o Opplæring i bruk av STL+
o Opplæring i bruk av digitale verktøy for barn og ungdom med dysleksi.
o Opplæring i «Nettvett», gjerne med bruk av eksterne aktørar og i eit samarbeid mellom heimen, elevar og skule.
AvsluttaAvslutta
17/17 17/01563
Behov for institusjonsplasser til vekselpleie
ForseinkaForseinka
Voss kommune vedtek å omdisponera inntil 3 langtidsplasser på Evanger aldersheim til korttidsplasser/vekselpleieUtvalet ynskjer gjerne tilbakemelding om korleis denne endringa har fungert etter ei tid.
Ikkje startaIkkje starta
07.09.2017
Miljø og kulturutvalet (MKU) 38/17 17/01458
Løyve til motorferdsel i utmark - Gravemaskin og traktor
AvsluttaAvslutta
Voss kommune gjev Rune Solheim løyve til transport med gravemaskin og traktor i utmark v/Ljosandalen til tomt gnr. 151 bnr. 34, jmf.trase på vedlagt kart.Vilkår: Løyvet gjeld for barmarkssesongen, fram til 01.12.2017.Eventuelle køyrespor må vølast straks arbeidet er ferdigstilt.Løyvet vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
AvsluttaAvslutta
37/17 17/01257
Løyve til motorferdsel i utmark - traktor med gravemaskin på gbnr. 250/14 Thorbjørn Svane
AvsluttaAvslutta
Voss kommune gjev Torbjørn Svane løyve til transport med traktor og gravemaskin i utmark, jmf.kart over innteikna køyretrase datert 13.05.2016.Vilkår: Løyvet gjeld i tidsrommet september/november 2017.Eventuelle køyrespor må vølast straks arbeidet er ferdigstilt.Løyvet vert gjeve med heimel i §6 i forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
AvsluttaAvslutta
36/17 17/00614
Fordeling av eingongsstønad til lag og organisasjonar
ForseinkaForseinka
Fordela eingongsstønaden under den ordinære tildelinga av kommunale kulturmidlar, med søknadsfrist 1. oktober.
AvsluttaAvslutta
35/17 <