Møtedato Organ Sakstittel Saksnr. Arkivsaknr. Vedtak Status Kommentar
28.05.2020
Bystyret
Finansiering av RKG e-helse
20/5688 PS 20/93
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar intensjonen om å bevilge kr. 222.000,- til årlig grunnfinansiering av RKG e-helse. Vedtaket forutsetter at de andre deltakende kommunen dekker opp sin andel. Finansieringen skal gjelde fra 2021 og bystyret ber rådmannen innarbeide beløpet i de årlige budsjettforslagene.
Under arbeidUnder arbeid

Behandles i 2. tertial og i forbindelse med bystyrets budsjettbehandling.

Arendal kommunes informasjon og veiledning til familier med barn med store og sammensatte behov som varer over tid
20/3572 PS 20/97
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar
- vedlagte Veileder for familier med barn med store og sammensatte behov som varer over tid
- at det i løpet av 2020 lages en oversikt over tilbud og tjenester som kan bidra til at både barn, søsken og foresatte får den hjelpen de trenger som beskrevet i saken her
- at NAV Arendal tilbyr kurs i bruk av www.nav.no i løpet av 2020 til et utvalg helsesykepleiere, koordinatorer og tjenestekontor barn og unge, slik at de kan veilede foreldre i utfylling av søknader.
- Foreldre og foresatte til barn og unge med store og sammensatte hjelpebehov, som er ansatt i Arendal kommune, skal ha en arbeidshverdag som er tilrettelagt, når det er behov for dette. Tilrettelegging og tilpassing er avgjørende for at de ansatte skal klare både tunge
omsorgsoppgaver og deltagelse i yrkeslivet. Det må være felles retningslinjer for alle ledere i
kommunen og i de ulike sektorene for å sikre dette.
Under arbeidUnder arbeid
30.04.2020
Bystyret
Bærekraftig mat i kommunen
20/2074 PS 20/80
Bystyrets vedtak
Saken utsettes og sendes tilbake til rådmannen for en ny saksbehandling. I saksbehandlingen er det viktig at forslagene som ligger i representantforslaget blir utredet og grundig vurdert. Det et viktig å skille mellom en interpellasjon som er en orienteringssak og et representantforslag.
Under arbeidUnder arbeid
Veteranplan for Arendal kommune
20/4699 PS 20/81
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar det framlagte forslaget til veteranplan for Arendal kommune.
Denne planen gjelder forsvarsveteraner. Andre grupper som politi, sjøfolk og ansatte i organisasjoner kan ha noe sammenfallende erfaringer, men det er ikke tatt med i planen i denne omgang. Arendal bystyre vedtar at ny sak kommer i løpet av valgperioden for å inkludere disse gruppene.
Under arbeidUnder arbeid
16.04.2020
Formannskapet
Rønningen boligområde- etablering av bom for utrykningskjøretøy mot Stenklevveien
20/3617 PS 20/39
Formannskapets vedtak
Arendal formannskap vedtar å beholde den sperringen som står ved vendehammer allerede i dag, men disse merkes bedre.
De tre eksisterende boligene (gnr/bnr 507/704, 507/705 og 507/2280), samt utrykningskjøretøy vil dermed måtte benytte regulert inn/utkjøring til boligfeltet fra Sprøkilen som i dag.
Under arbeidUnder arbeid

Saken følges opp av enhet for Kommunalteknikk og geodata.

02.04.2020
Bystyret
Rapport fra forvaltningsrevisjonen: Rapportering og håndtering av avvik i pleie og omsorg
19/4889 PS 20/47
Bystyrets vedtak
Bystyret tar rapporten Rapportering og håndtering av avvik i pleie og omsorg (enhet for hjemmetjenester og enhet for institusjon) til orientering og ber rådmannen:
- ha en opplæring som sikrer at alle ansatte har kompetanse for å melde avvik
- vurdere eksisterende former for dialog og evaluering mellom leder og ansatte, for i større grad å sikre at alle ansatte opplever at avvik følges tilstrekkelig opp
- vurdere om det er behov for å iverksette tiltak knyttet til tilfredsstillende implementering av varslingsrutiner og etiske retningslinjer
- iverksette tiltak for å sikre tilfredsstillende kultur for ytring og varsling
- gjennomføre tilsvarende spørreundersøkelse blant ledere og ansatte ved et senere tidspunkt for å se eventuell endring i organisasjonen etter gjennomførte tiltak.
- Iverksette tiltak for å sikre en god erfaringsutveksling og samstemt praksis av avvikshåndtering i sektoren
- Gjennomføre en opplæring som sikrer at mellomledere og ledere i sektoren er trygge på hvordan man håndterer gode avviksrutiner.
Rådmannen bes gi kortfattet skriftlig og også muntlig tilbakemelding til kontrollutvalget senest til deres møte i september 2020, om hvilke vurderinger som er gjort og hvilke tiltak som iverksettes på bakgrunn av rapportens anbefalinger og bystyrets vedtak, og hvordan effekten av tiltak følges opp.
Rapporten oversendes helsekomiteen, etter bystyrets behandling, for videre arbeid og oppfølgning.
Under arbeidUnder arbeid
Næringsutvikling på Eydehavn - tomtesalg
20/3079 PS 20/50
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre godkjenner avtalen som er inngått mellom Arendal Eiendom og Arendal Havn slik den er beskrevet i denne saken, og overføre arealet på generalfullmakt til Arendal havn KF.
Under arbeidUnder arbeid
Sesongbasert turiststedstatus for Arendal historiske sentrum
19/4639 PS 20/55
Bystyrets vedtak
Arendal formannskap søker Fylkesmannen om at Arendal historiske sentrum får status som
sesongbasert turiststed slik at butikkene i dette området får mulighet til å holde åpne 4-5
søndager i juli, med 4 timers åpningstid hver gang.
Kjøpesenteret Alti omfattes ikke av søknaden.
Under arbeidUnder arbeid

Følges opp av Næringsavdelingen

Søknad om å bli nasjonalpark-kommune
18/7558 PS 20/57
Bystyrets vedtak
1. Arendal bystyre viser til kommunens systematiske arbeid i forbindelse med Raet nasjonalpark og vedtar å fremme søknad til Miljødirektoratet om godkjenning av status som nasjonalparkkommune.
2. Arendal bystyre vedtar å implementere kriteriene for nasjonalparkkommuner i kommuneplanens samfunnsdel og øvrig planverk
Under arbeidUnder arbeid

Følges opp av Næringsavdelingen.

Reservevannsforsyning for kommunene Kristiansand, Birkenes, Lillesand, Grimstad og Arendal
20/3385 PS 20/63
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre gir rådmannen fullmakt til, sammen med rådmennene i Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Grimstad og Arendal å utrede en mulig felles løsning for reservevannforsyning for kommunene Kristiansand, Birkenes, Lillesand, Grimstad og Arendal.
Arendal bystyre forutsetter at den felles utredningen belyser nåsituasjonen for alle kommunene samt de faglige, økonomiske og organisatoriske sider ved en eventuell felles reservevannkilde-løsning. Herunder også en mulig tidsplan for etablering av slik løsning dersom den anbefales gjennomført.
Under arbeidUnder arbeid

Følges opp av rådmannen sammen med enhetsleder Kommunalteknikk og geodata.

19.03.2020
Formannskapet
Kystveien Utvikling AS - tilbud om kjøp av selskap og tomt
20/3081 PS 20/25
Formannskapet vedtak
Arendal kommune selger aksjer og tomt til KW Sørensen Eiendom AS på vilkår angitt i denne sak.
Under arbeidUnder arbeid
30.01.2020
Bystyret
Støy fra havnevirksomheten. Gjeldende regelverk og utførte tiltak.
19/12893 PS 20/6
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre ber om at Arendal havnestyre viderefører selvpålagte begrensinger i laste/losse perioder for spesielt støyende arbeider ved Arendal havn, Eydehavn. (0600-2300) på hverdager/0900-2100 lørdag/1300-2100 søn og helligdager).
Havnefogden kan gi dispensasjon fra begrensingene når det er påkrevd av sikkerhetsmessige eller økonomiske årsaker.
Arendal havnestyre ønsker dialog med naboer og vil arbeide kontinuerlig for å redusere uønskede virkninger fra havnens aktiviteter.
Under arbeidUnder arbeid
Helsehus - avvikling av eksisterende lokasjoner
20/241 PS 20/8
Bystyrets vedtak
1. Arendal bystyre vedtar at dagens avdelinger ved Røed, Elim og langtidsplassene på Solhaug legges ned når nytt helsehus på Saltrød står ferdig, gitt at det nye helsehuset blir av den størrelse som fremgår i saken.
2. Rådmannen må i samarbeid med Arendal Eiendom KF si noe om aktuell etterbruk av berørte bygninger, eventuelt om noen bygninger bør saneres.
3. Unge mennesker med funksjonsnedsettelse skal ikke samlokaliseres med eldre.
Under arbeidUnder arbeid

Pkt. 2 følges opp i egen sak til bystyret.

Nedsettelse av jubileumskomité for markering av Arendals 300 års jubileum
20/339 PS 20/20
Bystyrets vedtak
Rådmannen setter ned en gruppe for å forberede byjubileet i 2023. Rådmannen konsulterer med komite for samfunnsutvikling.
Under arbeidUnder arbeid

Arbeid med å organisere opp en gruppe er igangsatt i regi av enhetsleder Kultur. Gruppen vil bli konstituert i løpet av mai 2020.

22.01.20
Kommuneplanutvalget
Eventuelt - kommuneplanutvalget 22.01.2020
PS 20/4 19/12825
Eventuelt
Einar Krafft Myhren (SV):
1. Kommunebilde 2019 (ønsker diskusjon i kommuneplanutvalget vedr. dette)
Vi har, i flere planer, i det siste etterspurt vurderinger av barns beste i plan. Vi ser dessverre tilfeller hvor både hensynet til barna og andre folkehelsehensyn i planarbeidet blir utfordret.
Vi er kjent med at Arendal skulle starte opp Barnetråkkregistreringer.
Kommunebilde 2019, FMA

Se også s.16 i denne. . https://sru.arendal.kommune.no/api/utvalg/201405/moter/650075/behandlinger/0/4

Dialogpunkter
Hvilke utfordringer har kommunen ved saksbehandling/forberedende klagesaksbehandling
etter plan- og bygningsloven?
Hva er kommunens forventninger til Fylkesmannen på dette området?

S.17:
Naturtypekartleggingen (terrestrisk) er hovedsakelig fra 2010-2011. Kvaliteten er relativt god. Bortsett fra i befolkningstette områder er dekningsgraden for kartlegging antatt lav. Sammenlignet med resten av landet er de marine områdene godt kartlagt. I arealplanprosesser må det gjøres konkrete vurderinger av behov for supplerende kartlegging.
Hvordan vil kommunen sikre tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag om naturmangfold i sin
arealforvaltning og saksbehandling, og hva vil kommunen gjøre for å stanse tap av
naturmangfold?

2. Talerett i kommuneplanutvalget
I møtet er det kun medlemmene i kommuneplanutvalget som kan stille spørsmål og ikke tilhørere. Dersom det skal åpnes for at tilhørere skal kunne stille spørsmål, må dette opplyses om i starten av møtet.

Roar Gundersen (H):
Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra LNF formål og byggegrense for oppføring av anneks/uthus: Gnr. 304 Bnr 61, Utnesveien 56, 4817 His.
Klagen sendes over til administrasjonen ved planleder Roy Vindvik

Milly Grundesen (Sp):
1. En privat person på Krøgenes har sprengt inn på markagrensa. Er dette ulovlig evt. tilsynssak for kommunen?
Planleder Roy Vindvik informerte om at kanskje markagrensa er satt litt «feil» der og at den må evt. justeres (planendring). Da vil det komme en sak til kommuneplanutvalget på det.

2. Ang. parkeringsplasser ved Bunnpris - Eureka
Lite er gjort der, må vilkår for parkeringsplassene vurderes på nytt?
Administrasjonen vil orienterer om dette i neste møte.

Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om:
Særskilte bevaringsinteresser i området Høgedal og Arendal kirkegård - Torbjørnsbu

Nina Blomberg-Carlsen fra administrasjonen informerte om:
Planområdet (ca 40 mål) på Hove vedrørende ny fotballhall og at Trauma er initiativtaker.
Under arbeidUnder arbeid

Alle spørsmål unntatt spørsmål 1 fra Einar Kraft Myhren ble svart ut direkte i møtet. Spørsmålet fra Einar Kraft Myhren blir besvart i et kommende møte i KPU.

19.12.2019
Bystyret
Budsjett 2020/Handlingsprogram 2020-2023 Rådmannens forslag
19/1932 PS 19/226
Vedtatt endringsforslag:Endringer i investeringsbudsjettet 2020-2023
5) NAV Arendal søker om å bli nasjonal pilot på aktivitetsplikt for personer mellom 30- 39 år.
6) Sosialhjelpstønaden økes tilsvarende økningen i barnetrygden for barn fra 0- 5 år fra 1.9.20. Dette betyr at sosialhjelpsmottakere får samme sum i økning som andre. Arendal kommune skal bruke statens veiledende satser for tildeling av sosialhjelp.
Vedtatte tilleggsforslag:
1) Bystyret ber om en sak i januar hvor det velges et arbeidsutvalg på fem personer som politisk referansegruppe for nytt helsehus.
Under arbeidUnder arbeid

Referansegruppe nytt helsehus er opprettet.

Vedtatt endringsforslag:Endringer i investeringsbudsjettet 2020-2023
2) Bystyret ber rådmannen utrede hvordan Arendal kommune kan intensivere arbeidet mot fattigdom, og spesielt barn i fattige familier/ barnefattigdom. Det må framgå hva kommunen gjør i dag. Videre må det skisseres hva som er de mest aktuelle virkemidler framover. Hva som er aktuelle tiltak bør drøftes opp mot kunnskapsgrunnlaget i rapporten «Snakk om fattigdom». En rapport om barn som vokser opp i fattige familier», av Kirkens Bymisjon og Respons Analyse (2019). Rådmannen bes analysere hvilke tiltak som vil hjelpe gruppen best. Det bør drøftes om kommunen er hensiktsmessig organisert for å få til målrettede tiltak. Mulighetene for å finne partnere som kan delfinansiere satsningen bør framgå. Saken legges fram senest i mai 2020. 3) Arendal skal det være et tolerant, livssynåpent og inkluderende lokalsamfunn med plass til alle, helt uavhengig av alder, kjønn, hudfarge, bosted, livssyn, funksjonsnivå og seksuell legning. Rådmannen og komite for oppvekst forbereder en handlingsplan mot rasisme, stigmatisering og diskriminering. Hensikten er å skape et dokument som gis oss et godt grunnlag for å ta et oppgjør med fordommer, intoleranse og rasisme. Handlingsplanen legges fram for bystyre i 2020.
6) I januar settes det ned et barnehageutvalg på tre personer. Utvalgene skal ha en totalgjennomgang av de kommunale barnehagene med fokus på kvalitet, innhold, organisering, tidlig innsats, demografi og nedgang i barnetall mm. Slik at de kommunale barnehagene i Arendal er rustet for fremtiden med god kvalitet og effektiv drift. Utvalget leverer sin innstilling til bystyret ved utgangen av juni.
7) I januar settes det ned et skoleutvalg på fem personer. Utvalgene skal ha en totalgjennomgang av skolene med fokus på kvalitet, innhold, organisering, tidlig innsats, demografi og nedgang i barnetall mm. Utvalget leverer sin innstilling til bystyret høsten 2020. Utredningsdelen skal inneholde både en fakta del og en vurdering.13) Det settes i januar 2020 ned et politisk utvalg på tre folkevalgte som skal videreføre det arbeidet som ble gjort innen barnevern i perioden 2016- 2019. Utvalget skal fokusere både på barnevernet og forebyggende tjenester. Rådmannen bes legge fram forslag til mandat i januar.
10) Arendal kommune skal være en dysleksivennlig kommune og det iverksettes ved samtlige skoler fra 2020.
Under arbeidUnder arbeid

2. Arbeidet er satt i gang, ledes ad Geir Svendsen, NAV

3. Arbeidet er igangsatt, ledes av Elisabeth Nærestad, rådmannens stab Barn, unge og familier. Utkast til plan ble lagt fram for komite for oppvekst 17.9.2020. Komiteen ønsker å diskutere saken igjen i komiteen i oktobermøtet.

6. Barnehageutvalget er i gang med sitt arbeid., nærmer seg avslutning

7. Skoleutvalget er i gang med sitt arbeid, nærmer seg avslutning.

10.  Arendal kommune skal bli en dysleksivennlig kommune. Det skal lages en kommunal plan som skal gjelde fra skoleåret 2021-22.  Dette ble besluttet i komite for oppvekst 17.9.2020.

13. Utvalget er i gang.

Vedtatt endringsforslag:Endringer i investeringsbudsjettet 2020-2023
12) Det er viktig å få økt antall helsesykepleiere i Arendal Kommune. Rådmannen bes søke på statlige tilskuddsmidler for å øke antall helsesykepleiere.
15) Bystyret ber administrasjonen vurdere hvordan man kan igangsette arbeidet med en kommunal handlingsplan for å forebygge selvmord i kommunen. Forslaget bør også inneholde en vurdering av økonomiske konsekvenser av ulike tiltak.
Under arbeidUnder arbeid

12. Det er innvilget midler til dette.

15. Arbeidet er i sluttfasen.

Bosetting av flyktninger i 2020
19/14423 PS 19/233
Bystyrets vedtak
1. Arendal bystyre vedtar å bosette 35 flyktninger og anmoder IMDi om at flest mulig av disse er enslige mindreårige.
2. Arendal bystyre er veldig opptatt av integreringen av disse og vil oppfordre til at flest mulig av disse blir inkludert i integreringsklassen på Sam Eyde VGS.
3. Arendal bystyre vedtar at Arendal kommune opprettholder botilbud i ett bofellesskap med plass til 8 ungdommer innenfor 5 års integreringsperioden. I tillegg videreføres drift av enhetens uteteam som yter tjenester til ungdom i egen bolig og familiegjenforente.
4. Arendal kommune er positiv til å ta imot flere flyktninger dersom IMDi har behov for det
Under arbeidUnder arbeid

1. Arendal kommune ble anmodet om å bosette 3 enslige mindreårige i 2020. Kommunen fikk en ungdom til bosetting den 14. april 2020. Bosettingen er nå stoppet p.g.a Covid- 19.

2. Bosatte enslige mindreårige er elever ved innføringsklassene på Sam Eyde eller elever på vanlig videregående skole.

3. Ut fra dagens situasjon ser det ut til at vi er nødt til å avvikle bofelleskapet pr. oktober 2020. Ungdommene som bor i bofelleskapet, blir i løpet av sommeren overført til uteteam og egen bolig.

4. Det har ikke kommet nye anmodninger for 2020 fra IMDI.

21.11.2019
Bystyret
Anbud for båttransporten i Arendal indre havn.
19/4580 PS 19/199
Bystyrets vedtak
1. Anbud for båttransporten i Arendal indre havn igangsettes med utgangspunkt i et rutetilbud som kan kjøres med en utslippsfri båt. I anbudsgrunnlaget innarbeides det opsjon på en ekstra båt og pris for et driftsopplegg basert på to båter. Anbud igangsettes med utgangspunkt i passasjerkapasitet og -tilbud som minst tilsvarer dagens. Oppstart vil være august 2022.
2. Bystyret får fremlagt egen sak hvor bruk av opsjonen vurderes.
3. I alternativet med en båt skal det for å begrense kostnadene vurderes ulike måter å ivareta behovet for reservemateriell på.
4. Før fergeanbudet lyses ut, må utforming og plassering av fergeleier være avklart.
5. Rådmannen gis fullmakt til å utforme anbudsgrunnlaget og lyse ut anbudet.
Under arbeidUnder arbeid
20.06.2019
Bystyret
OMSORGSTJENESTEN I ARENDAL - STATUSRAPPORT TILBAKEMELDING FRA HELSE- OG OMSORGSKOMITEEN TIL BYSTYRET
19/7392 PS 19/98
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre tar statusrapport og tilbakemelding fra komite for helse, omsorg og levekår til orientering, med følgende tillegg:
1. Arendal bystyre ber rådmannen å komme tilbake med sak så raskt som mulig der mulighetene for å kunne øke antall forsterkede plasser ved Plankemyra.
2. Det må være et mål at alle pasienter på bo og omsorgsenterene gis mulighet for minst en aktivitet hver dag.
3. Medisinkurs må tilbys alle ansatte slik at alle faggrupper som er involvert i medisinutdeling er kompetansemessig oppdaterte.
4. Mattilbudet til pasientene må videreutvikles slik at større grad av matvalg for pasientene kan imøtekommes.
5. Arendal bystyre tar uttalelsen fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne til orientering. I arbeidet videre med situasjonen i omsorgstjenestene i Arendal kommune vil også pasient- og brukerståstedet tas med, spesielt når det gjelder betydningen av å ha færre pleiere å forholde seg til og fokus på kommunikasjon i møter mellom pasient/bruker og kommunen
Under arbeidUnder arbeid
E-helsesykepleier
19/6079 PS 19/103
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre erkjenner behovet for e-helsesykepleier i kommunen. Arendal bystyre
ønsker et samarbeid med fylkeskommunen for å utforme og finansiere e-helsesykepleierordningen
i Arendal. Bystyret ber rådmannen innarbeide midler i budsjett for 2020, for å komme i gang med prosjektet og å oppjustere årlig frem til ordningen er etablert ordentlig.
Under arbeidUnder arbeid

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som ledes av fylkeskommunen.  Arendal er representert.

Initiativ er tatt mot Østre Agder om samarbeid august 2020.

23.05.2019
Bystyret
Boligmelding for Arendal
19/5997 PS 19/74
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å legge Boligmelding 2019 til grunn for det videre arbeidet med å en helhetlig boligpolitikk i Arendal.
Boligmeldingens forslag til tiltak (kap. 4) vil bli vurdert nærmere tilknyttet kommunens årlige handlingsprogramprosess.
Nytt punkt 17 i forslag til tiltak:
Videreføre prosjektet «Fra leie til eie» med hovedfokus for å motvirke at barn og unge mellom 0-18 år vokser opp i sosialbolig.
Arendal bystyre ber om en sak hvor det fremlegges alternativer for forenkling av planprosessen rundt transformasjon av eldre bebyggelse i nærheten av skolene i Arendal. F.eks i en radius av 800 m rundt skolene. Dette som et virkemiddel for å fornye og fortette i nærområdene til skolene for å tilrettelegge for at det skal bli mer attraktivt for barnefamilier å bosette seg nærme skolene.
Under arbeidUnder arbeid

Vedtaket følges opp av Rådmannens Stab Samfunnsutvikling gjennom sak om forslag til Planstrategi for inneværende valgperiode.

28.02.2019
Bystyret
Svømmeanlegg i Arendal kommune. Rapport Arendal eiendom høst 2018 Mandat for utredning
18/15737 PS 19/19
Bystyrets vedtak
1. For å ivareta forsvarlig svømmeopplæring er det behov for et nytt svømmeanlegg i Arendal kommune. Primært ønsker bystyret å få dette til i samarbeid med fylkeskommunen og nabokommuner, som et regionalt/interkommunalt anlegg på 25x50 meter ved Arendal idrettspark. Skulle ikke det lykkes bør det vurderes om et kommunalt 25x25 meters basseng skal ligge på Myra eller Saltrød. Dette bør utredes parallelt for ikke å miste tid. Forprosjektet skal være ferdig i løpet av 2019 og belyse nødvendige investeringer og drift.En million kroner flyttes fra investeringsbudsjettet i 2021 til 2019. Innarbeides i 1. tertial.
2. Plasseringen ved Arendal idrettspark skal hensynta etablering av en ny flerbrukshall for Sam Eyde vgs. Plasseringen på Stuenes bør sees i sammenheng med nytt helsehus.
3. Bassenget ved Flosta skole og terapibassenget på Bjorbekktunet beholdes og oppgraderes
4. Forprosjektet skal klargjøre om bassenget i gjestehavna skal oppgraderes til et helårsbasseng.
5. Brukerperspektivet og brukermedvirkning skal ivaretas i forprosjektet.
6. Arendal bystyre legger til grunn at følgende basseng legges ned når nytt basseng er ferdig, forutsatt at svømmeopplæringskapasiteten er tilstrekkelig: Birkenlund, Moltemyr, Stinta og Asdal.
7. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne må involveres i arbeidet med forprosjektet til svømmeanlegg.
Under arbeidUnder arbeid
29.11.18
Bystyret
Budsjett 2019/Handlingsprogram 2019 - 2022 Rådmannens forslag
18/157 18/3001
B.   Årsbudsjett for 2019. Vedtatte tilleggsforslag:
18.  Bystyret ber om en sak knyttet til mulighetene innen Smart Cities.
Under arbeidUnder arbeid

Rådmannen har nedsatt en administrativ gruppe som jobber med en tilnærming til Smart Cities for Arendal som del av en større helhetlig EU-søknad til programmet Horizon 2020. Som en del av dette deltar gruppen i en nasjonal mentor-ordning i regi av Forskningsrådet med formål å utarbeide en prosjektplan som vil danne grunnlag for en politisk sak.

B.   Årsbudsjett for 2019. Vedtatte tilleggsforslag:
19.  Bystyret ber om en sak knyttet til gjenbruk av overskuddsmat både i kommunen og for eksempel i restaurantbransjen, eksempelvis too good to go.
Under arbeidUnder arbeid

Radmannens stab Samfunnsutvikling v/Næringsavdelingen fremmer politisk sak i juni 2020.

B.   Årsbudsjett for 2019. Vedtatte tilleggsforslag:
21.  Fortsette arbeidet med å etablere skytebane
Under arbeidUnder arbeid

Kulturenheten har tatt tak i saken

Gjennomgang av gebyrregulativ for bygg- og delesaker
18/171 16/16780
Bystyret vedtak
1) Bystyret gir sin tilslutning til at byggesaksgebyrene i størst mulig grad er selvfinansierende.  
2) Bystyret legger til grunn at det jobbes kontinuerlig med effektivisering, slik at byggesaksgebyrene til enhver tid er lavest mulig.
3) I det videre arbeidet med utvikling av byggesaksarbeidet ber bystyret om at følgende blir vurdert:
3.1) Mål om at alle byggesaker er behandlet senest etter 6 uker.
3.2) Mål om at alle byggesaker får svar innen en uke dersom det er mangler ved søknaden
3.3) Vurdere om det er økonomisk forsvarlig å utvide med et årsverk for å nå mål 3.1 og 3.2 i lys av punkt 1
4) Bystyret ber om en sak hvor man ser på et forenklet regelverk knyttet til byggesak
Under arbeidUnder arbeid

Som del av Bærekraft 2023 er det nedsatt en egen prosjektgruppe tilknyttet Selvkost. Byggesaksgebyrene inngår i denne. Gruppen vil legge frem en sak til politisk behandling  tilknyttet Tertial 1 2020 (juni 2020).

21.11.18
Kommuneplanutvalget
Eventuelt
18/175 16/29637
Oppfølging
Cathrine H. Hall, V
Klimaendringer og økt nedbør:
Hva er status med prosjektgruppen som skal jobbe med klimaendringer og økt nedbør? Er det satt av midler/ressurser i kommunen?
Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om at en redgjørelse vedr. klimaendringer og økt nedbør vil komme (overvannshåndtering), men det må koordineres med fylkesmannen. Beredskapssjefen i kommunen jobber med denne redgjørelsen.

Roar Gundersen, H
Hove saken:
Det er en prosess som pågår i Hove saken, men reguleringsplanen må på plass.
Ønsker at kommuneplanutvalget gir et signal (avklaringer/bedre vurdering av Hove odden) til bystyret før planprogrammet kommer.
Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om at Hove saken hører hjemme i formannskapet og bystyret. Kommuneplanutvalget skal se på selve reguleringsplanen (ja/nei til den).
Strømsbuveien opp mot Stinta:
Det er dårlig vedlikehold av veien, men nå pågår det graving i gaten. Bør det settes ned en gruppe som kan se på forskjønning/grøntområder/brostein av området?
Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om at det vil komme med en orientering om planen med Strømsbuveien i kommuneplanutvalget.

Benedikte Nilsen, H
Metodistkirken:
Kommuneplanutvalget bør snakke sammen om en enhetlig bevaringsplan på kulturarv i byen mht. hvilke bygg kommunen skal ta vare på.
Under arbeidUnder arbeid

Spørsmål fra Anne Cathrine H.Hall om klimaenrdringer er under arbeid. Kommunen avventer fremdeles svar fra fylkesmannen.

Roar Gundersen sitt spørmål om orientering om Strømsbuveien er ivaretatt i et senere møte.

Øvrige politiske spørsmål ble besvart av administarsjonen  i møtet.

18.06.2020
Bystyret
En bærekraftig kommune 2023 - oppfølging av bystyrets budsjettvedtak 2020
20/6664 PS 20/112
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar at arbeidet med «En bærekraftig kommune 2023» delvis videreføres som en del av den ordinære prosessen med handlings- og økonomiplan (HØP) for perioden 2021 – 2024 og delvis som et tverrfaglig innovasjonsprosjekt i perioden 2020-2023.
Arendal bystyre legger til grunn at lederlaget fortsatt fungerer som styringsgruppe og vedtar mandat for prosjektet. Mandatet skal reflektere bystyrets bestilling, strategier i kommuneplanens samfunnsdel og innovasjonsstrategien. Prosjektets økonomiske mål er i samsvar med bystyrets bestilling fra desember 2019: 2 millioner i 2020, 12 millioner i 2021, 12 millioner i 2022 og 17 millioner i 2023. Enhet for innovasjon og kompetanse vil være sentrale i arbeidet med prosjektet. Prosjektet skal ha som mål å styrke muligheten for ekstern finansiering av innovasjons- og utviklingsprosjekter.
Arendal bystyre tar til orientering informasjon om resultatet fra arbeidet med Bærekraft 2023 i perioden januar 2020 – mars 2020.
Under arbeidUnder arbeid
Antall boenheter ny bolig for utviklingshemmede
20/6804 PS 20/115
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar at det bygges nytt bofellesskap for seks brukere i Moldfaret på Myra.
Bystyret peker på at et avgjørende prinsipp ved etablering av boliger/bofellesskap for denne gruppa ikke skal ha et institusjonspreg.
Under arbeidUnder arbeid

Er under arbeid, og følges opp av enhetsleder Mestring og habilitering.

 

Refusjon av utgifter til spesialundervisning ved Friskoler i Arendal kommune
19/5781 PS 20/123
Bystyrets vedtak
1. Arendal bystyre vedtar å refundere utgifter til spesialundervisning i tråd med satsene Fylkesmannen i Oslo og Akershus bruker ovenfor norske grunnskoler i utlandet. Satsene vil bli justert i tråd med disse satsene årlig. Forslag til satser for året 2020 fra Udir er: Lærertime kroner 799 (60 minutter) (adjunkt, lektor) Assistenttime kroner 399 (60 minutter) (fagarbeider, assistent, miljøarbeider)
2. Satsene blir gjeldende fra 01.08.2020 for refusjon til friskoler fra Arendal kommune.
3. Det tas en ny gjennomgang vedrørende utgifter til friskolene når veileder fra kunnskapsdepartementet ventelig foreligger høsten 2020.
4. Skoleutvalget og oppvekstkomiteen må jobbe videre med spesialundervisningen herunder PP-tjenesten både ved friskolene og i den kommunale skolen.
Under arbeidUnder arbeid

1. og 2. Ny satser gjelder. Saken er sendt til fylkesmannen for lovlighetskontroll.

4. Skoleutvalget har overlatt dette til oppvekstkomiteen.  Ikke vært på agendaen enda.

Tertialrapport 1 - 2020
20/5411 PS 20/132
Bystyrets vedtak
1. Arendal bystyre tar til orientering mottatt tertialrapport per 1. tertial 2020.
2. Arendal bystyre vedtar endringer i budsjett 2020 for kommunen og for de
kommunale foretakene slik de er innarbeidet i saken.
3. Arendal bystyre godkjenner avslutning av investeringsprosjekter iht. mottatte
oversikter. Ubrukte lånemidler på avsluttede prosjekter benyttes til nedbetaling
av lån.
4. Arendal bystyre vedtar at feiing, plan- og byggesaksbehandling og oppmåling,
matrikkelføring og eierseksjonering flyttes til selvkost fra og med 2020, og midler
avregnes mot bundet fond.
5. Bystyret ber Arendal Eiendom gå i forhandlinger om kjøp av Kloa (fra leie til eie)
med mål om å redusere kommunens årlige driftsutgifter. Om forhandlingen
lykkes legges det frem en sak for bystyret.
6. Posten som er omtalt på side 24 i 1.tertial til Jaktekai endrer navn til «Utvikling
av byrom». Målet er å finn gode løsninger der parkeringsplassene er flyttet fra
gata til nytt p-hus.
Nærliggende næringer til de ulike byrommene inviteres til et
spleiselag/samarbeid.
7. Foreslått ekstra bevilgning barnevernet kr. 5 mill innarbeides ikke i 1.tertiarapport
8. For bedre økonomisk styring skal bystyret kun bevilge midler til nye formål under den
årlige budsjettbehandlingen eller ved behandling av tertialrapportene.
9. Bystyret ber administrasjonen sette kuttet i logopedtjenesten og PPT i bero. Mobilt team
opprettholdes på dagens nivå med to stillinger, og Hovetun beholder sine tre stillinger
som i dag. Inndekning gjøres i andre tertial.
10. Komite for oppvekst bes gjennomgå enhet for spesialpedagogiske tjenester. Alternative
organiseringsmåter drøftes slik at man kan unngå kutt i tilbudene direkte til innbyggerne,
få fagfolkene mer ut i førstelinje, unngå lang ventetid i PPT og samtidig vurdere
omstrukturering av selve enheten og de ulike avdelingene der.
Under arbeidUnder arbeid

7. Tas til orientering, formidlet til enhetsleder.

9. Tas til orientering, formidlet til enhetsleder.

10. Diskutert i politisk verksted 17.9.2020. Rådmannen la fram en modell som innebærer å legge ut midlene til spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging til enhetene.  Komiteen ga sin tilslutning til den nye modellen.

27.08.2020
Bystyret
Melding til bystyret - om muligheten til å regulere vannscooterbruk i Nidelva
20/10419 PS 20/155
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre tar meldingen til orientering.
Arendal bystyre ber om en egen sak til komité for samfunnsutvikling og bystyret som drøfter aktuelle tiltak for å regulere uønsket motorisert adferd i sårbare områder i kommunen som Nidelva og skjærgården. Saken bør komme i god tid før båtsesongen 2021 og skal involvere innspill og samhandling med aktuelle interesseorganisasjoner og myndigheter
Under arbeidUnder arbeid
Fjernmøter i folkevalgte organer
20/9867 PS 20/157
Test support
Under arbeidUnder arbeid