Møtedato Organ Sakstittel Saksnr. Arkivsaknr. Vedtak Status Kommentar
14.05.2020
Formannskapet
Medlemskap i det nordiske nettverket mot radikalisering og voldelig ekstremisme - Nordic Safe Ctities 2020-2021
20/6226 PS 20/61
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap vedtar at Arendal kommune inngår medlemskap i Nordic Safe Cities.
Medlemskontingent 75 000 DKK pr år i 2 år innarbeides i budsjett for enhet Forebyggende tjenester.
Bystyret holdes orientert om nettverkets arbeid.
AvsluttetAvsluttet

Arendal er med.

07.05.2020
Formannskapet
Referatsak - formannskapet 07.05.2020
19/12923 PS 20/47
Formannskapets vedtak
Arendal formannskap tar referatsaken til orientering.
AvsluttetAvsluttet
Melding til formannskapet - Utslippsfri båttransport i Arendal indre havn - varsel om mulig forsinkelse pga behov for avklaringer mot ESA
19/12916 PS 20/48
Formannskapets vedtak
Arendal formannskap tar meldingen til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Melding til formannskapet - Månedsrapport for mars 2020
19/12916 PS 20/49
Formannskapets vedtak
Arendal formannskap tar meldingen til orientering
AvsluttetAvsluttet
Melding til formannskapet - foreløpige KOSTRA tall 2019, overordnet nivå
19/12916 PS 20/50
Formannskapets vedtak
Arendal formannskap tar meldingen til orientering.
AvsluttetAvsluttet
16.04.2020
Formannskapet
Referatsak formannskapet 16.04.2020
19/12923 PS 20/37
Formannskapets vedtak
Arendal formannskap tar referatsaken til orientering.
AvsluttetAvsluttet
Melding til formannskapet - Kommunalt tilskudd til foreningseide bygg og anlegg for kulturformål
19/12916 PS 20/38
Formannskapets vedtak
Arendal formannskap tar meldingen til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Rønningen boligområde- etablering av bom for utrykningskjøretøy mot Stenklevveien
20/3617 PS 20/39
Formannskapets vedtak
Arendal formannskap vedtar å beholde den sperringen som står ved vendehammer allerede i dag, men disse merkes bedre.
De tre eksisterende boligene (gnr/bnr 507/704, 507/705 og 507/2280), samt utrykningskjøretøy vil dermed måtte benytte regulert inn/utkjøring til boligfeltet fra Sprøkilen som i dag.
Under arbeidUnder arbeid

Saken følges opp av enhet for Kommunalteknikk og geodata.

Utkast til eierskapsmelding 2020
19/13130 PS 20/40
Formannskapets vedtak
Innspill sendes direkte til saksbehandler med kopi til formannskapet og forankres deretter i gruppene.
AvsluttetAvsluttet
Melding til formannskapet: Orientering om ny struktur for handlingsprogrammet
19/12916 PS 20/45
Formannskapets vedtak
Arendal formannskap tar meldingen til orientering.
AvsluttetAvsluttet
Oppsigelsesfrist SFO
20/5085 PS 20/46
Formannskapets vedtak
Arendal formannskap vedtar med hjemmel i kommunelovens hasteparagraf å ta ut siste setning i vedtektene for SFO §4.3 midlertidig med virkning fra 16.4. til og med 31.7.2020.
AvsluttetAvsluttet
19.03.2020
Formannskapet
Referatsak formannskapet 19.03.2020
19/12923 PS 20/21
Formannskapet vedtak
Formannskapet tar referatsaken til orientering.
AvsluttetAvsluttet
Kystveien Utvikling AS - tilbud om kjøp av selskap og tomt
20/3081 PS 20/25
Formannskapet vedtak
Arendal kommune selger aksjer og tomt til KW Sørensen Eiendom AS på vilkår angitt i denne sak.
Under arbeidUnder arbeid
Rønningen boligområde- etablering av bom for utrykningskjøretøy mot Stenklevveien
20/3617 PS 20/28
Formannskapet vedtak
Saken utsettes til befaring.
UtsattUtsatt
Gang- og sykkelvei ved Strømsbusletta, vurdering av kulvert under Gåsåsenbakken
20/3770 PS 20/29
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap vedtar at det etableres kulvert under Gåsåsenveien for å opprettholde gang- og sykkelvegforbindelse mellom Strømsbusletta og "Bohussletta" / Vesterveien til en kostnad på inntil kr. 2,31 mill + mva.
Arendal formannskap legger til grunn at den delen av finansieringen som ikke lar seg løse med tilskudd fra Agder fylkeskommune og utbygger dekkes inn i forbindelse med behandling av tertialrapport for 2. tertial 2020.
AvsluttetAvsluttet

Enhet for kommunalteknikk fulgte opp de konkrete byggearbeidene umiddelbart.

13.02.2020
Formannskapet
Referatsak formannskapet 13.02.20
19/12923 PS 20/9
Formannskapets vedtak
Formannskapet tar referatsaken til orientering.
AvsluttetAvsluttet
Melding til styret i Arendal eiendom KF og Arendal formannskap
19/11163 PS 20/10
Formannskapets vedtak
Meldingen tas til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Prioritering av søknader barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2020
19/13910 PS 20/13
Formannskapets vedtak
Arendal formannskap prioriterer søknadene til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn slik:
1 – Eydehavn/Kuben frivilligsentral – Arendal øst #studio ung
2 – Arendal kommune – Ung kultur i sentrum
3 – Aust-Agder Røde Kors – Fellesverket Arendal, åpent hus
4 – Agder idrettskrets – Når fangene blir rollemodell og rollemodellen blir satt fri
5 – Drive for life – Drive for life Inspire
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er lagt til grunn for videre behandling.

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020
19/13882 PS 20/14
Formannskapets vedtak
Arendal formannskap prioriterer søknadene til «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge» for 2020 slik:
1. Øyestad Moped og MC-Klubb: Øyestad Mekkeri.
2. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Aust-Agder og Telemark: Kirkens Bymisjon Arendal – barn, unge og familier
3.Arendal kommune v/Moltemyr skole: Sosial arena med kokkekurs, Etter skoletid og ungdomsklubb 4. Arendal kommune v/kulturenheten: Ferietilbud for familier berørt av barnefattigdom 5. Friluftsrådet Sør: Marka Friluft 6. Arendal Røde Kors: Aktiviteter for barn og unge i lavinntektsfamilier. 7. Drive For Life AS: Drive For Life Inspire Arendal 8. Trivselsleder AS: TL Klubben
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er lagt til grunn for videre behandling.

Fornying avtale drift og vedlikehold av turløypenettet nord for E18
19/12231 PS 20/18
Formannskapets vedtak
Arendal formannskap godkjenner foreliggende avtale mellom IK Grane orientering v/løypelaget og Arendal kommune.
AvsluttetAvsluttet

Saken er håndtert videre av kulturenheten.

Referatsak II - formannskapet 13.02.20
19/12923 PS 20/20
Formannskapets vedtak
Arendal formannskap tar referatsaken til orientering.
AvsluttetAvsluttet
16.01.2020
Formannskapet
Referatsak formannskapet 16.01.2020
19/12923 PS 20/1
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap tar referatsakene til orientering
AvsluttetAvsluttet
Årshjul styringsdokumenter 2020
19/16194 PS 20/2
Formannskapet vedtak
Arendal bystyre vedtar rådmannens forslag til årshjul styringsdokumenter 2020.
Rådmannens løypemelding legges frem på komitemøte i august
AvsluttetAvsluttet
Uravstemning Hovedavtalen 1.1.2020-31.12.2021
20/205 PS 20/4
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap vedtar å stemme ja til det anbefalte forslaget til revidert Hovedavtale for perioden 1.1.2020-31.12.2021.
AvsluttetAvsluttet
05.12.2019
Formannskapet
Referatsak formannskapet 05.12.2019
PS 19/102 19/12923      
07.11.19
Formannskapet
Referatsaker formannskapet 07.11.2019
19/12923 PS 19/82
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap tar referatsakene til orientering
AvsluttetAvsluttet
Melding til formannskapet - Høring, forskrift for håndtering av gummigranulat
19/12916 PS 19/83
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap tar meldingen til etterretning.
Formannskapet anmoder komite for samfunnsutvikling å tematisere ulike sider ved håndtering av gummigranulat på kunstgressbaner og praksis knyttet til kunstgress. Det bes også om vurdering av hensiktsmessighet av ulike typer bane. Om det skal være kunstgress eller naturell gressbane.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er fulgt opp av kulturenheten v. by-gartnerens avdeling.

Melding til formannskapet - Midlertidig stenging av biblioteket grunnet vedlikehold
19/12916 PS 19/84
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap tar meldingen til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Høringssvar - forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven)
19/13371 PS 19/92
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap vedtar saksfremlegget «Forslag til høringssvar fra Arendal kommune» som sin høringsuttalelse.
AvsluttetAvsluttet
Høringsuttalelse - Forslag til endringer i barnehageloven. Innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø og internkontroll m.m.
19/9984 PS 19/93
Formannskapet vedtak
Arendal bystyre vedtar høringsforslaget og støtter:
1. Forslag om å lovfeste at barnehagen skal arbeide systematisk for et trygt og godt barnehagemiljø som fremmer helse, trivsel og læring for alle barn, og for å forebygge tilfeller der barn opplever at det ikke er et trygt og godt barnehagemiljø.
2. Forslag om å lovfeste at barnehagen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering og at alle i barnehagen skal gripe inn ved slike krenkelser.
3. Forslag om ny lovbestemmelse for å sikre barn og foreldres medvirkning og forslag om å lovfeste at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn når barnehagen tar avgjørelser som berører barn.
4. Forslag om å lovfeste en aktivitetsplikt som skal sikre at barnehagen handler raskt og riktig når et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø.
5. Forslag om å innføre krav om at barnehagens lokaler og utearealer skal ligge samlet.
6. Forslag om at barnehagen skal ha internkontroll for å oppfylle kravene i barnehageloven med forskrifter.
7. Forslag om regulering av kommunen som barnehagemyndighet.
AvsluttetAvsluttet
Høringssvar - forslag til endring i forskrift om tilskudd til private barnehager
19/12939 PS 19/94
Formannskapet vedtak
1. Arendal bystyre støtter høringsforslaget.
2. Arendal bystyre vedtar at kommunens lokale telling 15. januar bortfaller dersom forslaget blir vedtatt og forskriften endres
3. Arendal bystyre vedtar at «Lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til ikke kommunale barnehager i Arendal kommune» oppdateres med nødvendige endringer som følge av punkt 1 og 2
AvsluttetAvsluttet
02.10.2019
Formannskapet
Referatsaker formannskapet 02.10.19
16/29229 PS 19/80
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap tar referatsaken til orientering.
AvsluttetAvsluttet
Heis til Fløyheia. Budsjettsprekk. Hastebehandling jf. kommuneloven § 13, jf. reglement for folkevalgte organer punkt 4.2
19/11983 PS 19/81
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap vedtar i henhold til kommunelovens § 13 (hastparagrafen) at prosjektet ny heis til Fløyheia gjennomføres som planlagt til tross for mulig kostnadssprekk.

Formannskapet ber Arendal eiendom KF gjøre det som er mulig for å begrense merkostnadene uten at avtalen med fylkesmannen misligholdes og uten at heisens funksjon og preg i bybildet forringes.
Arendal formannskap legger til grunn at kostnadssprekken og forklaringer på den blir nøye omtalt i tertialrapport for 2. tertial 2019, og at det her også redegjøres for hvordan den økonomiske inndekningen av merkostnadene kan løses på kort og lang sikt.
Arendal Formannskap ser svært alvorlig på de varslede budsjettoverskridelser knyttet til bygging av ny heis til Fløyheia. Arendal Formannskap ber AEKF etablere tiltak for at overskridelser i denne størrelse ikke skjer igjen.

Arendal formannskap ber kontrollutvalget komme tilbake til bystyret om en sak knyttet til både budsjettoverskridelse, samt prosessen knyttet til at både styret i Arendal eiendom KF og bystyret ikke ble orientert om budsjettoverskridelse før etter valget.
Rådmannen bes, i samarbeid med Arendal eiendom KF, om å se på mulighetene for at fylkeskommunen betaler utover det avtalte beløpet i inngått avtale knyttet til heisløsningen.
AvsluttetAvsluttet

Bystyret har nå bestilt sak til sitt møte i november

21.08.2019
Formannskapet
Referatsak - Formannskapet 21.08.19
16/29229 PS 19/72
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap tar referatsaken til orientering.
AvsluttetAvsluttet
Referatsak til formannskapet - Home Start
16/29313 PS 19/73
Formannskapets vedtak
Arendal formannskap tar referatsaken til orientering
AvsluttetAvsluttet
Melding til formannskapet: Arendal kommunes eierskap - selskapenes årsberetninger 2018
19/9799 PS 19/74
Formannskapets vedtak
Arendal formannskap tar meldingen til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Orientering om status seniortiltak
19/4935 PS 19/75
Formannskapets vedtak
Formannskapet tar saken til orientering.
Seniorpolitikken i Arendal kommune ligger fast.
AvsluttetAvsluttet
Kommunale vigsler - evaluering
17/10562 PS 19/77
Formannskapets vedtak
Arendal bystyre delegerer ihht ekteskapsloven § 12 myndighet til å utføre borgerlige vigsler til følgende:
- Anette Frantzen Brekke, juridisk rådgiver
- Halvar Bjørgum, juridisk rådgiver
- Rune E. Guttormsen, leder servicesenteret
Nevnte 3 kommer i tillegg til Harald Danielsen, Bente Rist, Torill Skår, Geir Skjæveland, Karl Mork, Roar Aaserud, Ingunn Kilen Thomassen, Sindre Kvammen og Ragnhild Charlotte Raudsandmoen som tidligere er tildelegert samme myndighet.
Ordfører og varaordfører har slik myndighet direkte etter lovens §12.
Delegasjonen varer så lenge vedkommende er ansatt i Arendal kommune, eller inntil myndigheten trekkes tilbake.
AvsluttetAvsluttet
27.06.2019
Formannskapet
Referatsak - Formannskap 27.06.2019
16/29229 PS 19/62
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap tar referatsakene til orientering.
AvsluttetAvsluttet
Ansvarsfordeling av renovasjonstjenester mellom Agder renovasjon og Arendal kommune
19/6319 PS 19/63
Formannskapet vedtak
1. Renovasjonsgebyret sendes ut av Agder Renovasjon.
2. Fagmodulene (dataprogram), som brukes til renovasjon og gebyr integreres ikke med Arendal kommune sitt fagsystem, men kommunen får innsyn og det legges til rette for fremtidig integrasjon mot en «Innbyggerportal/Min side løsning».
3. Agder Renovasjon gjennomfører en offentlig anskaffelse av ny fagmodul via IKT- Agder.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er oversendt Enhet for Kommunalteknikk og geodata og Agder Renovasjon for oppfølging.

Klassisk i sentrum - søknad om tilskudd
19/7536 PS 19/64
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap avslår søknad fra Klassisk i sentrum om kr. 100.000.
AvsluttetAvsluttet
Business Region Kristiansand - søknad om støtte til operativt servicesenter for utenlandsk arbeidskraft
19/7542 PS 19/65
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap sier nei til søknad fra Business Region Kristiansand om støtte til operativt servicesenter for utenlandsk arbeidskraft.
AvsluttetAvsluttet
Kommunalt byggetilskudd til foreningseide bygg og anlegg til kulturformål 2020
19/3721 PS 19/66
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap anbefaler ikke å gi kommunalt byggetilskudd til foreningseide bygg og anlegg for kulturformål i budsjettet for 2020. Dette med bakgrunn i kommunens begrensede økonomiske handlingsrom. Dersom bystyret i budsjettbehandlingen likevel finner midler anbefaler vi følgende prioritering: 1. Stiftelsen Kløckers Hus 2. Stiftelsen Immanuel 3. Granestua Tursenter 4. IF Trauma 5. IL Sørfjell 6. Bjorbekk Misjonskirke 7. Barbu Menighetshus
Øvrige søknader prioriteres ikke. Retningslinjene for kommunalt byggetilskudd vedtatt av bystyret 27.11.2008, legges fram for bystyret til revidering høsten 2019.
AvsluttetAvsluttet

Oversendt til Kulturenheten for oppfølging.

Søknad fra stiftelsen Immanuel om støtte til Immanuel
19/8069 PS 19/67
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap vedtar å avslå søknaden på grunn av manglende budsjettmidler.
AvsluttetAvsluttet
Kulturprisen 2019
18/17153 PS 19/68
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap vedtar å gi kulturprisen for 2019 til …………..…….............................
Tildeling av prisen skjer ved en passende anledning. Det følger en sjekk på kr 10.000,- med prisen.
Beløpet belastes kulturbudsjettet, post 147000.1202035.385, prosjekt 7634.
AvsluttetAvsluttet

Kulturenhet følger opp saken.

Frivillighetsprisen 2019
18/17154 PS 19/69
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap vedtar å gi frivillighetsprisen for 2019 til …………..……....................
Tildeling av prisen skjer ved en passende anledning. Det følger en sjekk på kr 10.000,- med prisen.
Beløpet belastes post 147000.1202035.385, prosjekt 7634.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er oversendt Kulturenheten for oppfølging.

Fløyveien 14 AS - Kapitalforhøyelse
19/8454 PS 19/71
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap vedtar framlagt forslag til finansiering av kapitalforhøyelse i Fløyveien 14 AS på 15 mill. kroner. Vedtaket er fattet med hjemmel i kommunelovens §13 (hasteparagrafen).
Arendal formannskap legger til grunn at egenkapitaløkningen tilbakeføres så snart det praktisk/økonomisk er mulig ( maks 3 år ).
AvsluttetAvsluttet
Eventuelt - Formannskapet 27.06.2019
16/29231 PS 19/70
Formannskapet har behandlet saken i møte 27.06.2019 sak 19/70
Legevakten
Rådmann Harald Danielsen orienterte.
Arendalskonferansen
Ingrid Skårmo (FrP) stilte spørsmål om Arendalskonferansen går i balanse økonomisk. Rådmannen opplyste at konferansen er selvfinansierende.
Rønningen boligfelt
Geir Fredrik Sissener (H) opplyste at bommen ved Rønningen boligfelt fortsatt ikke er åpen og lurte på hva som er status i saken? Rådmannen Harald Danielsen opplyste at det har vært ute en høring og at det arbeides med en regulering av området. Rådmannen opplyste at det vil bli oversendt nærmere informasjon om saken til formannskapets medlemmer.
Skolevei Revesand-Roligheden
Geir Fredrik Sissener (H) tok opp at veien mellom Revesand til Roligheden skole på 2 km, er farlig skolevei. Han viste til et avslag på søknad om skoleskyss for en elev som hadde rett i underkant av 2 km skolevei. Hva er praksis i skoleskyss? Er det rom for litt skjønn i slike vurderinger? Rådmannen svarte.
Påkobling
Geir Fredrik Sissener tok opp at noen husstander i nærheten av Bjønnes har fått krav om at de selv må betale påkobling til kommunens avløpsnett. I samme område har han hørt at kommunen senere skal grave opp og legge nye vannrør. Kan dette gjøres litt koordinert slik at de berørte husstandene kan slippe denne kostanden, når kommunen likevel skal grave i området? Sissener sender en nærmere beskrivelse til rådmannen som deretter sender tilbakemelding til Sissener.
Etterbruk – kunstgress
AvsluttetAvsluttet
09.05.2019
Formannskapet
Referatsaker formannskapet 09.05.19
16/29229 PS 19/43
Formannskapets vedtak
Arendal formannskap tar referatsakene til orientering.
AvsluttetAvsluttet
Samarbeidsprosjekt om statlige arbeidsplasser i Arendal/Aust-Agder
19/905 PS 19/48
Formannskapets vedtak
1. Arendal formannskap bevilger kr. 250 000 kroner til utvidelse av avtalen om ekstern bistand i forbindelse med statlige arbeidsplasser, slik det er beskrevet i denne saken. Beløpet dekkes av konsesjonskraftmidler.
2. Det forutsettes at Aust-Agder fylkeskommune bidrar med tilsvarende beløp.
AvsluttetAvsluttet
Innspill til handlingsprogrammet 2020-2023
16/29231 PS 19/49
Formannskapets vedtak
Rådmannen tar innspillene med i det videre arbeidet.
AvsluttetAvsluttet
11.04.2019
Formannskapet
Melding til formannskapet 11.04.19 - Økonomirapport februar
16/29229 PS 19/33
Formannskapets vedtak
Arendal formannskap tar meldingen til orientering
AvsluttetAvsluttet
Mandat og stillingsinstruks mobbeombud
19/2425 PS 19/35
Formannskapets vedtak
Arendal formannskap vedtar det framlagte forslag til mandat og stillingsinstruks for nyopprettet mobbeombud i Arendal kommune
AvsluttetAvsluttet
Melding til formannskapet 11.04.19 - Økonomisk utvikling barnevernet
16/29230 PS 19/42
Formannskapets vedtak
Arendal formannskap tar meldingen til orientering.
AvsluttetAvsluttet
14.03.2019
Formannskapet
Referatsaker formannskapet 14.03.19
16/29229 PS 19/19
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap tar referatsaken til orientering:
1. Møteprotokoll Formannskapet 07.02.19
AvsluttetAvsluttet
Melding 14.03.19 - Økonominotat januar
16/29230 PS 19/20
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap tar meldingen til orientering.
AvsluttetAvsluttet
Melding til formannskapet - Vedtekter for Arendalsuka oppdatert 15.02.19
16/29230 PS 19/21
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap tar meldingen til etterretning
AvsluttetAvsluttet
Melding til formannskapet - Redusere med 2-4 rom ved Solhaug BOS, 6. etasje
16/29230 PS 19/22
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap tar meldingen til etterretning:
AvsluttetAvsluttet
Økt innsats for mindre fravær
19/903 PS 19/26
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap tar saken til orientering.
AvsluttetAvsluttet
Nytt Permisjonsreglement 2019
19/2973 PS 19/27
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap vedtar det framlagte forslag til nytt permisjonsreglement
AvsluttetAvsluttet
KS debatthefte 2019
18/17578 PS 19/28
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap vedtar framlagte forslag som kommunens uttalelse til KS debatthefte for 2019
AvsluttetAvsluttet
Forespørsel om tilskudd til lisens Skravlekopp
19/3222 PS 19/29
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap bevilger som foreslått kr. 36.000,- til lisensavtale for «Skravlekoppen». Beløpet dekkes over midler «til formannskapets disposisjon»
AvsluttetAvsluttet
Rekrutteringsstrategi
18/17584 PS 19/30
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap tar den framlagte rekrutteringsstrategien til orientering
AvsluttetAvsluttet
Eventuelt 2 - Formannskapet 14.03.19
     
07.02.2019
Formannskapet
Melding til formannskapet 07.02.19 - Rådmannens forslag til budsjett 2019, justert dato for fremleggelse
16/29230 PS 19/9
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap tar meldingen til etterretning:
1. Justert dato for fremleggelse av rådmannens forslag til budsjett
AvsluttetAvsluttet
Melding til formannskapet 07.02.19 - Stenging av biblioteket
16/29230 PS 19/8
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap tar meldingen til etterretning:
1. Stenging av biblioteket
AvsluttetAvsluttet
Melding til formannskapet 07.02.19 - Intensjonsavtale mellom Universitetet i Agder og Arendal kommune
16/29230 PS 19/10
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap tar meldingen til orientering.
1. Intensjonsavtale Arendal kommune-UiA.
Følgende punkt tas med i avtalen:
«o) MIL – Mechatronics Innovation Lab AS
MIL er et selskap som er eid av UiA og NORCE. MIL og Arendal kommune vil prioritere og
styrke samarbeidet om innovasjon, pilotering og teknologi-kvalifisering. Områder som er
særlig aktuelle for teknologi-kvalifisering er AR&VR (augmented reality og virtual reality),
humanoids og menneskelig interaksjon, smart sensors, AI (artificial intelligence) og big data.
Konkrete prosjekter for innovasjon og pilotering kan være bot-teknologi for lesing av
dokumenter ved AKST (Agder kommunale støttetjenester) og bruk av AI til turnusplanlegging. Samarbeidet om de ulike områdene vil i stor grad også involvere IKT Agder.»
e-helse og Smart-city tas inn i det videre arbeidet og i rullering av ny intensjonsavtale.
Det er ønskelig å synliggjøre mulighetene for selvstudier i lokalene på Eureka, biblioteket og rådhuset for lokale studenter.
AvsluttetAvsluttet

Avtalen med UiA er nå formelt undertegnet av rektor og ordfører

Prioritering av søknader støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn
18/15316 PS 19/15
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap prioriterer søknadene til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn
slik:
1 - Tromøy fritidsklubb – Tromøy fritidsforum
2 - Trauma IF – Barne og ungdomstilbud på Tromøya
3 - Friluftsrådet Sør – Ut i naturen sammen - tilrettelagt fritid i friluft for ungdom med
spesielle behov
4 - Øyestad moped og MC-klubb – Trygg ungdom på hjul
5 - Hisøy idrettslag – Ny tid – nye løsninger
6 - Moltemyr Drømmebank – Moltemyr amfi – plass til alle
side 2 av 2
7 - Barbu sokn – opprusting Barbu menighetshus
8 - Organisasjonen Voksne for barn – ungt nettverk
AvsluttetAvsluttet
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019 - prioritering av søknader
18/15322 PS 19/16
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap prioriterer søknadene til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
2019 slik:
side 2 av 2
1. Arendal kommune v/Moltemyr skole: Sosial arena med kokkekurs, Etter skoletid og
ungdomsklubb
2. Arendal kommune v/kulturenheten: Ferietilbud for familier berørt av barnefattigdom
3. Friluftsrådet Sør: Marka Friluft
4. Stiftelsen Kirkens Bymisjon: Skattkammeret Arendal
5. Arendal Røde Kors: Aktiv fritid for barn og barnefamilier
6. Arendal kommune, kulturenheten: Ungdomsstyrt «Åpen hall» og frie aktiviteter
7. Arendal kommune, kulturenheten: Støtte til fritidsaktiviteter
8. Arendal Karateklubb: Inkludering med karate
AvsluttetAvsluttet
Anmodning fra IMDi om bosetting av flyktninger 2019
16/21903 PS 19/17
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap vedtar å bosette 47 flyktninger, hvorav 5 enslige mindreårige, i tråd
med anmodning fra IMDi
Arendal formannskap vedtar at Arendal kommune opprettholder botilbud i 2 bofellesskap
med plass til 16 ungdommer innenfor 5 års integreringsperioden. I tillegg videreføres drift av
enhetens uteteam som yter tjenester til ungdom i egen bolig og familiegjenforente.
AvsluttetAvsluttet

Vi har ikke bosatt noen ungdommer i 2019. I møtet med IMDI den 14. mai 2019 var det tydelig at vi antakelig ikke kommer til å få noen i det hele tatt.

Det går mot nedleggelse av det ene bofelleskapet høsten 2019 dersom vi ikke får nye prognoser.

Dvs. at vi pr 01.01.2020 har ett bofelleskap og uteteam.

Eventuelt - Formannskapet 07.02.19
16/29231 PS 19/18
Formannskapet har behandlet saken i møte 07.02.2019 sak 19/18
Ressurs tildeling korps i Arendal
Kristoffer A. Lyngvi-Østerhus (H) har en forståelse av at det er en ujevn fordeling av
ressurser til korpsene i Arendal fra kulturskolen. Korpsene i sentrum får tildelt større og
bredere resurser. Ved at de tildeles flere timer med instruktører i flere instrumenter. Han
ønsker en tilbakemelding på om dette stemmer, og hvilke tanker kulturskolen har om dette.
Skriftlig svar ble sendt pr epost til formannskapets medlemmer fra kommunalsjef Geir
Skjæveland. Svaret tas videre opp i neste møte i komite for kultur, miljø og næring.
Arendalsuka
Pål Koren Pedersen (V) tok opp de siste dagers medieoppslag om Arendalsuka.
Anders Kylland (FrP) fremmet følgende forslag:
Vedtekter for Arendalsuka legges frem som melding til formannskapet
Kylland (FrP) sitt forslag ble enstemmig vedtatt.
AvsluttetAvsluttet

Det blir gjort en bredere evaluering av Arendalsuka og dens organisering i august 2019.

10.01.2019
Formannskapet
Referatsaker formannskapet 10.01.19
16/29229 19/1
Formannskapets vedtak
Arendal formannskap tar referatsakene til orientering.
AvsluttetAvsluttet
Melding til formannskapet - Protokoll frå representantskapsmøte KIKS 17.12.18
16/29230 19/2
Formannskapets vedtak
Arendal formannskap tar meldingen til etterretning
AvsluttetAvsluttet
Tour of Norway - henvendelse Arendal som startby
18/18273 19/5
Formannskapets vedtak
Arendal formannskap slutter seg til det skisserte opplegg for å være start by for en etappe av Tour of Norway med den tilrettelegging som skal til.
Arendal formannskap forplikter seg økonomisk til å skaffe de kr. 40.000,- arrangøren skal ha i tillegg til midlene fylkeskommunen har bevilget
Arendal formannskap vedtar å be rådmannen sørge for den praktiske tilrettelegging som er beskrevet i saken innenfor en kostnadsramme på kr. 100.000,-
Arendal formannskap vedtar at de totale kostnadene, kr. 140.000,- belastes budsjettkonto 149001, «Til formannskapets disposisjon» som dermed reduseres til kr. 240.000,-.
AvsluttetAvsluttet
Eventuelt - formannskapet 10.01.19
16/29231 19/6
Formannskapet har behandlet saken i møte 10.01.2019 sak 19/6
Høyveien 20
Formannskapet ble orientert om status for Høyveien 20. Det ble gitt utfyllende informasjon.
Drosjer og korttidsparkering i sentrum
Ingrid Skårmo (FrP) tok opp at drosjesjåfører risikerer parkeringsbøter når de følger passasjerer fra drosjene til behandlingssteder i sentrum. Rådmann Harald Danielsen svarte at parkeringsetaten inviteres til neste møte.
Svømmeanlegg
Geir Fredrik Sissener (H) ønsker at formannskapet skal være samsnakket før møtet med fylkeskommunen om svømmeanlegg. Varaordfører Terje Eikin (KrF) svarte at ordfører Robert Cornels Nordli (Ap) vil sørge for dette.
Nytt lydanlegg i kulturhuset
Geir Fredrik Sissener (H) informerte om at det installeres nytt lydanlegg i Lille og Store Torungen.
Tilskuddsordninger fra Bufdir
Pål Koren Pedersen (V) tok opp at kommunen hvert år innstiller på et prosjekt til Bufdir. Terje Eikin (KrF) informerte med bakgrunn i sak 18/151 i formannskapet 13.12.18 om at dette kommer til formannskapet i februar.
Kommuneavis
Rådmann Harald Danielsen informerte om at kommunen vil forsøke tre utgivelser av avisa Arendalsfolk i 2019 før en endelig evaluering. I tillegg er planen en digital løsning, www.arendalsfolk.no , med sikte på å være et nettsted for formidling av gode historier fra kommunen.
AvsluttetAvsluttet
13.12.18
Formannskapet
Referatsaker formannskapet 13.12.18
18/142 16/29229
Formannskapets vedtak
Arendal formannskap tar referatsakene til orientering
AvsluttetAvsluttet
Melding til formannskapet 13.12.18 - Økonominotat oktober
18/143 16/29230
Formannskapets vedtak
Arendal formannskap tar meldingen til orientering
AvsluttetAvsluttet
Kunstkanalen - kunst som byutvikling
18/148 18/17285
Formannskapets vedtak
Formannskapet tar rådmannens orientering til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Melding til formannskapet - Orientering om to tilskuddsordninger fra Bufdir
18/151 16/29230
Formannskapets vedtak
Arendal formannskap tar meldingen til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Eventuelt - formannskapet 13.12.18
18/152 16/29231
Eventuelt
Geir Fredrik Sissener (H) tok opp at representant Knut A. Tveiten har meldt overgang til Helsepartiet. Partiet stilte ikke til valg i 2015. Skal han representere Helsepartiet eller skal han sitte som uavhengig i bystyret? Rådmannen sjekker dette med jussnettverket i kommunen.
AvsluttetAvsluttet
22.11.18
Formannskapet
Referatsaker formannskapet 22.11.18
18/129 16/29229
Formannskapets vedtak
Formannskapet tar referatsaken til orientering
AvsluttetAvsluttet
Melding til bystyret 29.11.2018 - Norac stadion
18/131 17/283
Formannskapets vedtak
Arendal formannskap tar meldingen til etterretning. Meldingen legges frem som en sak til bystyret.
AvsluttetAvsluttet
Melding til formannskapet 22.11.18 - Turstier og turveger
18/132 16/29230
Formannskapets vedtak
Arendal formannskap tar meldingen til orientering.
AvsluttetAvsluttet
Høring - Lokal inntaks- og formidlingsforskrift for Agder fylkeskommune
18/135 18/14524
Formannskapets vedtak
Hvis ikke høringsfristen er gått ut, behandles saken i bystyret 29.11.18.

1. Arendal kommune ønsker primært alternativ B med 3 inntaksregioner.
2. Sekundært ønsker Arendal kommune alternativ c
3. Dersom en velger andre inntaksregioner enn 3, ber Arendal kommune om at unntaket for
postnummer 4810 og 4920 fjernes, slik at ikke Arendal kommune deles på flere inntaksregioner.
4. Arendal kommune har ikke ytterligere bemerkninger til høringsdokumentet.
AvsluttetAvsluttet

Vedtak i formannskapet 22.11.19 PS 18/135.

For seint å behandle i novembermøte i bystyret i forhold til høringsfrisen som var kort.

Politivedtekter i Arendal kommune
18/136 16/27652
Formannskapets vedtak
1. Arendal formannskap vedtar å sende politivedtektene for Arendal kommune på høring som vist i vedlagte forslag.
2. Arendal formannskap vedtar at forslaget til endringer av politivedtektene i Arendal legges ut til offentlig høring. Dette gjøres ved at det rykkes inn annonse i 1 avis samt at forslaget legges ut på kommunens nettsider. Forslaget sendes også direkte til politiet. Høringsfristen settes til seks uker, jfr. forvaltningsloven § 37.

Endring til forskrift om politivedtekt:
§ 3-2 (Dyr), tas ut.
§ 7-3 (Barns tilgang til offentlig arrangement), tas ut.
AvsluttetAvsluttet
Eventuelt - formannskapet 22.11.18
18/138 16/29231
Eventuelt
Kunstverk på Kanalplassen
Anders Kylland (Frp) tok opp prosessen rundt og kostnader knyttet til kunstverk på Kanalplassen. Konklusjonen ble at rådmannen legger frem en sak til formannskapet hvor
forhold rundt kunstverket belyses, herunder kostnader.

Oppfølging av politiske vedtak
Kristoffer Lyngvi-Østerhus (H) spurte om system for oppfølging av politiske vedtak. Rådmannen svarte at dette kommer fra årsskiftet.

Voteringssystem
Ordfører Robert Cornels Nordli (Ap) informerte om at voteringssystem tas i bruk i bystyret i
2019. Systemet vil bli testet i formannskapets møte 13.12.18. Forslag til vedtak må i den forbindelse sendes elektronisk.
AvsluttetAvsluttet
08.11.18
Formannskapet
Referatsaker formannskapet 08.11.18
PS 18/121 16/29229
Arendal formannskap tar referatsaken til orientering.
AvsluttetAvsluttet
Melding - Bygging av fisketrapp - Tursti fra nedre Haugerød til Stemmen
PS 18/122 18/14601
Arendal formannskap tar meldingen til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Arendal kommunes deltakelse i KS-kommunenettverk for omstilling og samfunnsutvikling.
PS 18/124 18/14934
Arendal formannskap vedtar å takke ja til deltakelse i KS sitt kommunenettverk for omstilling og samfunnsutvikling.
AvsluttetAvsluttet
KIMO arbeider for å beskytte, bevare og forbedre vårt havmiljø.
PS 18/125 18/14945
Arendal formannskap vedtar å tegne medlemskap i KIMO. Det legges frem en oversikt over hvilke andre nettverk Arendal kommune deltar i pr. dagsdato. I saken må det fremgå en kost/nytteverdi over deltakelsene.
AvsluttetAvsluttet
25.10.18
Formannskapet
Referatsaker formannskapet 25.10.18
PS 18/112 16/29229
Arendal formannskap tar referatsaken til orientering.
.
Saksbehandler Kristine Bjørndal Paulsen
AvsluttetAvsluttet
Melding til formannskapet 25.10.18 - Økonominotat september
PS 18/113 16/29230
Arendal formannskap tar meldingen til etterretning.
.
Saksbehandler Kristine Bjørndal Paulsen
AvsluttetAvsluttet
Politivedtekter i Arendal kommune -saksfremlegg
PS 18/117 16/27652
Saken utsettes.
AvsluttetAvsluttet
Sporenstreks Film - søknad om støtte til produksjon av pilotepisode
PS 18/118 18/4292
Arendal formannskap vedtar å bevilge kr 50.000 i støtte til pilotepisode for TV-serien «Jillness». Beløpet belastes post 147000.1202035.385, prosjekt 7628.
AvsluttetAvsluttet
15.10.18
Formannskapet
Referatsaker formannskapet 15.10.18
PS 18/105 16/29229
Arendal formannskap tar referatsaken til orientering
Saksbehandler Kristine Bjørndal Paulsen
AvsluttetAvsluttet
Høgedal krematorium og driftssentral for Den norske kirke - behov for avklaringer
PS 18/107 18/13854
Arendal formannskap inviterer Kirkelig Fellesråd og Arendal eiendom KF til felles befaring og møte vedrørende krematorium og driftsbase for Arendal kirkegård med bakgrunn i henvendelser fra Fellesrådet / kirkevergen om behovet for oppgradering både av dagenskrematorium og dagens driftsbase på Høgedal.
AvsluttetAvsluttet
Rånakanlen, Rehabilitering av eksisterende bru
PS 18/108 18/12970
Arendal formannskap vedtar å bevilge kr. 500.000,- til å rehabilitere eksisterende bru over Rånakanalen under forutsetning av følgende finansieringsplan:
- Kr. 125.000,- fra kommunale midler avsatt til trafikksikkerhetstiltak
- Kr. 125.000,- fra kommunale sykkel-by midler
- Kr. 250.000,- fra statlige sykkel- by midler.

Arendal formannskap legger til grunn at brua skal opprettholde en viktig gang- og
sykkelforbindelse, men legger til grunn at kommunen er uten ansvar for brøyting ettersom
veien den er en del av er privat.
AvsluttetAvsluttet
Eiendomsskatt - fritak for eiendommer til stiftelser, organisasjoner og lignende, eigedomsskattelova § 7a, skatteåret 2018
PS 18/109 16/16785
Formannskapet anbefaler enstemmig at Arendal bystyre fatter følgende vedtak :
.
Arendal bystyre vedtar at eiendommer til stiftelser og institusjoner med formål å være til nytte for kommunen, fylket eller staten i hht. anbefalinger i vedlagte lister til saken, gis fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 7a.
AvsluttetAvsluttet
SØKNAD OM KONSESJON GNR. 216 BNR. 181
PS 18/110 18/12964
Arendal formannskap gir konsesjon til Heidi Jacobsen og Tor Ole Dalen på den ubebygdeparsellen gnr. 216 bnr. 181 da fordelene er større enn ulempene og mener at prisen kan forsvares i forhold til den avkastning arealet kan gi. Vedtaket er hjemlet i konsesjonsloven av 28.11.2003 med siste endringer av 22.06.2018.
AvsluttetAvsluttet
Eventuelt - formannskapet 15.10.18
PS 18/111 16/29231
Formannskapet har behandlet saken i møte 15.10.2018 sak 18/111
Fiskedød i Barbuelva
Rune Sævre (SV) tok opp at det i helga ble registrert 20 døde fisk av Naturvernforbundet i
Barbuelva i området ved jernbanestasjonen, og ba rådmannen følge opp. Rådmann Harald
Danielsen undersøker.

Registrering av psykisk utviklingshemmede
Rune Sævre (SV) tok opp mediesak fra Tolga kommune om registrering av psykisk
utviklingshemmede og spurte om situasjonen er gjeldende også i Arendal. Rådmann Harald
Danielsen svarte at det ikke er noe som indikerer dette.

Parkeringsplasser i sentrum
Rune Sævre (SV) spurte om kostnad ved oppheving av p-plasser i sentrum og om aksjer i
Tyholmen P-hus kan brukes til miljøtiltak. Rådmannen svarte at forslaget er å innbetale gjeld,
men at de folkevalgte står fritt til hvordan de vil disponere midlene.

Næringsdrivende - kontaktpunkt
Ingrid Skårmo (Frp) spurte om næringsdrivende kan inviteres til fellesorientering på
komitedag for å fortelle om hvordan de føler kommunen tilrettelegger for næringsdrivende.
Ordfører Robert Cornels Nordli (Ap) svarte at det er en pågående prosess knyttet til akkurat
dette. Leder av komite for kultur, miljø og næring, Pål Koren Pedersen (V) supplerte.

NAV kompetansesenter
Anders Kylland (Frp) spurte om det er noe nytt om NAV kompetansesenter. Ordfører Robert
Cornels Nordli (Ap) svarte at inntrykket fra fellesnemnda er et ønske om å innfri foreliggende
avtale.

Kunstisbane på Sam Eydes plass
Geir Fredrik Sissener (H) spurte om kunstisbane på Sam Eydes plass, og når det vil
foreligge et beløp som estimerer kostnaden ved en slik bane. Ordfører Robert Cornels Nordli
(Ap) svarte at det er nedsatt en administrativ prosjektgruppe som samarbeider med stiftelsen
Arendal byselskap om et forprosjekt. Rådmann Harald Danielsen supplerte at det vil ta noen
måneder før det foreligger noe konkret beløp.

Kanaler
Geir Fredrik Sissener (H) tok opp tverrpolitisk enighet om «ja til kanaler» i
kommuneplanutvalget før sommeren og spurte hvor saken står. Rådmann Harald Danielsen
svarte at dette ikke har vært oppfattet som en politisk bestilling. Leder for komite for kultur,
miljø og næring Pål Koren Pedersen (V) supplerte at Kanalselskapet er bedt om å utrede
videre.
AvsluttetAvsluttet
20.09.18
Formannskapet
Referatsaker formannskapet 20.09.18
PS 18/97 16/29229
Arendal formannskap tar referatsaken til orientering.
AvsluttetAvsluttet
TV-aksjonen 2018 - kommunebidrag
PS 18/100 18/6059
Arendal formannskap vedtar å bevilge kr 44 826 i tilskudd til årets TV-aksjon. Bevilgningen dekkes av konto 147000.
AvsluttetAvsluttet
Statlige arbeidsplasser til Arendal - samarbeidsprosjekt med Aust-Agder fylkeskommune
PS 18/101 18/12501
1. Arendal formannskap takker ja til Aust-Agder fylkeskommunes invitasjon om å bidra til å intensivere arbeidet med å påvirke antallet statlige arbeidsplasser i Arendal/AustAgder. Kommunens bidrag på kr. 400.000 dekkes over Konsesjonskraftfondet (kr.268.000 i 2018) og Arendal Næringsfond (kr. 132.000 i 2019).
.
2. Arendal kommune inviterer Vest-Agder fylkeskommune til et samarbeid knyttet tillokalisering av statlige arbeidsplasser.

3. Arendal kommune inviterer Kristiansand kommune med på et samarbeid medArendal kommune, Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune knyttet til arbeidet forå innfri avtalen om ett Agder.
Saksbehandler Kåre Andersen

4. Arendal formannskap ber fellesnemnda umiddelbart om tilbakemelding knyttet tilstatus i arbeidet om ett fylke. Dette på bakgrunn av bekymring om den sisteutviklingen med hensyn til fordelingen av statlige og fylkeskommunale arbeidsplassermellom Arendal og Kristiansand.
AvsluttetAvsluttet
Eventuelt - formannskapet 20.09.18
PS 18/102 16/29231
Arendal formannskap var omforent knyttet til følgende uttalelse:
.
Arendal formannskap er meget fornøyd med beslutningen om å bygge nytt fengsel på
Sørlandet til erstatning for dagens eksiterende tre fengsler.

Arendal formannskap registrerer at beslutningen om å etablere åpne soningsplasser på Evje
er endret. De åpne soningsplassene som i dag er tilknyttet Arendal Fengsel Håvet
representerer et tilbud til fanger som ikke vil få tilbud om soning i det nye fengselet som
etableres i Froland.

Arendal formannskap registrerer at nærmeste tilbud i vest blir Sandeid fengsel i Rogaland og
i øst Hof fengsel i Vestfold.

Arendal formannskap vet at det gjennom år har vært gjort en god jobb for å ivareta en god
oppfølging av de innsatte som har fått tilbud om åpen soning og vi beklager at det ikke blir
opprettholdt et slikt tilbud i vår region.

Tilbudet gitt ved avd. Håvet i Arendal har til enhver tid hatt 100% belegg. Videre har
nærheten til vante omgivelser vært en suksessfaktor for å få en vellykket soning med
redusert risiko for tilbakefall.

Arendal formannskap anmoder om at de statlige arbeidsplassene som omfattes av den åpne
soningen på Håvet blir videreført i sin nåværende form som en del av den allerede vedtatte
strukturen for nytt fengsel på Agder, til erstatning for å omgjøre Evje fengsel til et fengsel
med soning for kvinner og som et ledd i oppfølgningen av avtalen om ett Agder der statlige
arbeidsplasser skal etableres i Arendal.

Arendal formannskap imøteser et svar på uttalelsen fra rette instans innen den statlige
forvaltningen og ønsker dermed et snarlig møte i forbindelse med et ordinært møte i
formannskapet.

Saksbehandler Kristine Bjørndal Paulsen
AvsluttetAvsluttet
Rønningen boligfelt - vei
PS 18/103 18/12812
Arendal formannskap ber om at det igangsettes en prosess med en mindre reguleringsendring med følgende føring:
Stengsler med steiner ved Metodistkirken erstattes med for eksempel kjørebom. Hensikten
med dette er å lette vedlikehold og brøyting av snø på intern vei som også er skolevei for
elevene til Moltemyr skole.

En bom skal også sikre at nødetater kan passere ved behov.

Formannskapet ber om at eldre bebyggelse (3 boenheter) ivaretas med brikke til kjørebom.

Arendal formannskap vedtar at kommunen ikke bør gå inn i privatrettslige forhold knyttet til
forstøtningsmur mellom eiendommene 507/2231 og 507/2316.
AvsluttetAvsluttet
Melding til formannskapet: Økonominotat august
PS 18/104 16/29230
Arendal formannskap tar meldingen til orientering.
AvsluttetAvsluttet
30.08.18
Formannskapet
Referatsaker formannskapet 30.08.18
PS 18/85 16/29229
Arendal formannskap tar referatsaken til orientering
AvsluttetAvsluttet
Melding til formannskapet: Protokoll rådsforsamling Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 15.06.18
PS 18/86 16/29230
Arendal formannskap tar meldingen til orientering
AvsluttetAvsluttet
Melding til formannskapet: Arendal kommune eierskap - selskapenes årsberetninger 2017
PS 18/87 18/11187
Arendal formannskap tar meldingen til orientering
AvsluttetAvsluttet
Høringssvar - Beskyttelse av gyteområder og forbud mot å fiske kysttorsk
PS 18/90 18/9102
Arendal formannskap støtter forslaget som er sendt på høring i sin helhet. Formannskapetslutter seg til Havforskningsinstituttets anbefaling om beskyttelse av gyteområder og forbud mot fiske i perioden 01.01. til 30.04 hvert år framover.
AvsluttetAvsluttet
Utkast til påvirkningsstrategi for Østre Agder regionråd - uttalelse til forslaget fra Arendal kommune
PS 18/92 18/11533
1. Arendal formannskap anerkjenner behovet for i fellesskap å drive aktivt påvirkningsarbeid overfor nasjonale og regionale myndigheter og næringsliv gjennom Østre Agder regionråd for å bidra til å ivareta regionens interesser. Denne innsatsen skal komme i tillegg til og sammen med den innsats som gjøres i regi av hver enkelt kommune. Målet er at regionen ved å stå samlet utad skal få bedre forutsetninger for å få gjennomslag for lokale interesser.
.
Arendal formannskap ber at styret i Østre Agder jobber målrettet med ytterligeresatsningsområder innenfor:

Klimaendringer og det grønne skiftet med blant annet sirkulær økonomi og Electric
city Agder

Levekårsutfordringene i Østre Agder

Flere statlige arbeidsplasser til det som er valgt til å være byen for regional stat i
Agder, Arendal.

Videreutvikle Arendal Havn Eydehavn

Fullføre tilkobling av vei fra Arendal Havn Eydehavn til riksveinettet
Videreutvikle velferdsteknologi

Bedre samhandling med regional stat
AvsluttetAvsluttet
Melding til formannskapet: Månedsrapport juli 2018
PS 18/94 16/29230
Arendal formannskap tar meldingen til orientering.
AvsluttetAvsluttet
Melding til formannskapet: Orientering vedr investeringsprosjekter Arendal havn
PS 18/95 16/29230
Arendal formannskap tar meldingen til orientering.
AvsluttetAvsluttet
Søknad fra Hisøy IL om kjøp av morgenplasser ved SFO ved Hisøy skole
PS 18/96 18/11751
Saken utsettes. Saken behandles i administrasjonsutvalg, komite og bystyre så raskt det lar seg gjøre.
AvsluttetAvsluttet
28.06.18
Formannskapet
Referatsaker formannskapet 28.06.18
PS 18/75 16/29229
Arendal formannskap tar referatsaken til orientering
AvsluttetAvsluttet
Melding til formannskapet - Generalforsamling Aust-Agder Næringsselskap AS
PS 18/76 16/29230
Arendal formannskap tar meldingen til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Melding til formannskapet: Ekstraordinært representantskapsmøte Agder Renovasjon IKS 5. juni 2018
PS 18/77 16/29230
Arendal formannskap tar meldingen til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Brannstasjonstomta - Midlertidig parkeringsplass med avgift.
PS 18/78 18/8332
Arendal formannskap vedtar å etablere midlertidig parkering på den gamle brannstasjonstomta. Det tas avgift for parkering på kr. 13 pr. time og kr. 85,- pr. dag.
AvsluttetAvsluttet
Arendal Maritime hotell drift AS - søknad om utvidet skjenkebevilling på båten Greyhound under Arendalsuka
PS 18/79 16/22203
Arendal formannskap innvilger utvidet skjenkeareal for Arendal Maritime Hotell Drift AS til også å gjelde båten Greyhound liggende ved Fiskebrygga i Pollen under Arendalsuka i tidsrommet 13.08.- 18.08.18. Det kan skjenkes innenfor tidsrommet 12.00 til 22.00 hver dag.
AvsluttetAvsluttet
Ny kommunal turvei - Erik Munks vei - Nedenes idrettsplass/Grubenåsveien/Flageborgveien.
PS 18/80 16/21835
Arendal formannskap vedtar å bygge ny turvei mellom Erik Munks vei og Nedenes idrettsplass med forbindelse til Grubenåsveien og Flageborgveien. Kostnaden på 30.000 innarbeides i kommunes regulerte budsjett i tertialrapport 2 2018.
AvsluttetAvsluttet
TURVEI - SKARE/UGELSMYR - HASTENSUND - UTBEDRING AV TURVEIEN - GNR. 223, BNR. 2/INGER A. GREVE-ISDAHL.
PS 18/81 18/3551
1.Arendal formannskap godkjenner avtalen med eier av gnr. 223, bnr. 2, Inger A. GreveIsdahl, som gir kommunen rett til å foreta utbedring av turveien iht tiltakene som framkommer i avtalen.
2. Kostnaden på 60.000 innarbeides i kommunens regulerte budsjett i tertialrapport 2 2018
3.Avtalen tinglyses for kommunens regning.
AvsluttetAvsluttet
Arendal kommunes frivillighetspris 2018
PS 18/83 17/12799
Arendal formannskap vedtar å gi frivillighetsprisen for 2018 til …………..……....................Tildeling av prisen skjer ved en passende anledning.
.
Det følger en sjekk på kr 10.000,- medprisen.

Beløpet belastes post 147000.1202035.385
AvsluttetAvsluttet
Arendal kommunes kulturpris 2018
18/84 17/12800
Arendal formannskap vedtar å gi kulturprisen for 2018 til …………..…….............................Tildeling av prisen skjer ved en passende anledning.
.
Det følger en sjekk på kr 10.000 medprisen.

Beløpet belastes kulturbudsjettet, post 147000.1202035.385.
AvsluttetAvsluttet
14.06.18
Formannskapet
Referatsaker formannskapet 14.06.18
PS 18/67 16/29229
Arendal formannskap tar referatsakene til orientering.
AvsluttetAvsluttet
Kommunalt byggetilskudd til foreningseide bygg og anlegg for kulturformål - søknade 2019.
PS 18/70 18/768
1. Arendal bystyre opprettholder praksisen med å yte kommunalt byggetilskudd til foreningseide bygg og anlegg.
2. Retningslinjene for kommunalt byggetilskudd, vedtatt av bystyret 27/11 2008, legges fremfor bystyret til revidering høsten 2018.
AvsluttetAvsluttet
24.05.18
Formannskapet
Referatsaker formannskapet 24.05.18
PS 18/51 16/29229
Arendal formannskap tar referatsakene til orientering.
AvsluttetAvsluttet
Melding til formannskapet - Generalforsamling P-hus Vest AS
PS 18/52 16/29230
Arendal formannskap tar meldingen til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Melding til formannskapet - Generalforsamling Eydehavn Næringsutvikling AS
PS 18/53 16/29230
Arendal formannskap tar meldingen til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Ny tursti - fra høyspenten til Dammen/undergang ved E18
PS 18/60 17/8484
1. Arendal formannskap vedtar å bygge ny tursti fra trafoen/Engene kirke via gårdsveien til Bjønnum gård og ny tursti til undergangen av E 18.
2. Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å godkjenne avtalene med grunneierneWilliam Henningsen og Kjetil Bjønnum.
3. Formannskapet vedtar det økonomiske opplegget som foreslått i saken.
AvsluttetAvsluttet
Uravstemning 2018 - Forslag til ny Hovedtariffavtale
PS 18/62 18/1757
Arendal formannskap stemmer JA i uravstemning for tariffrevisjonen pr. 01.05.2018
AvsluttetAvsluttet
Gratis korttidsplasser Arendal sentrum-tidsbegrensning på regulering.
PS 18/64 18/6162
Arendal formannskap vedtar at gratis korttids parkeringsplasser med makstid 30 minutter gratis skiltes med tidsbegrensing på reguleringen.08.00-18.00 på hverdager og 08.00-18.00 på lørdager.
AvsluttetAvsluttet
Melding til formannskapet: Økonominotat april
PS 18/66 16/29230
Arendal formannskap tar meldingen til orientering.
AvsluttetAvsluttet
19.04.18
Formannskapet
Referatsaker formannskapet - 19.04.18
PS 18/40 16/29229
Arendal formannskap tar referatsakene til orientering.
AvsluttetAvsluttet
Melding til formannskapet 19.04.18: Innkalling til representantskapsmøte i Agder Renovasjon IKS 25.04.18
PS 18/41 16/29230
Arendal formannskap tar meldingen til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Strategisk næringsplan Grimstad kommune - høringsuttalelse
PS 18/42 18/3380
Arendal formannskap vedtar forslag til høringsuttalelse til Grimstad kommune i samsvar med rådmannens forslag i denne saken.
AvsluttetAvsluttet
Staubø - del av kyststi langs indre lei - erverv av friområde/gnr. 74, bnr. 42.
PS 18/43 18/4825
1.Arendal formannskap vedtar å kjøpe gnr. 74, bnr. 42, regulert som friområde, i reguleringsplanen for Yttrebø, til avtalt pris kr. 35.500.-.
.
2.Formannskapet vedtar å yte kr. 65.500.- i refusjon for reguleringskostnader mv

3.Det søkes Aust-Agder fylkeskommune/Miljødirektoratet om 50 % i statlig tilskuddarealkjøpet, dvs kr. 17.750.-.

4.Kommunen dekker utgiftene til tinglysing av skjøte.
AvsluttetAvsluttet
Eventuelt - formannskapet 19.04.18
PS 18/49 16/29231
17. mai-taler Ordfører Robert Cornels Nordli (Ap) fikk fullmakt fra formannskapet til å fortsette med å kontakte aktuelle kandidater.
AvsluttetAvsluttet
Melding til formannskapet 19.04.18: Økonominotat mars
PS 18/50 16/29230
Arendal formannskap tar meldingen til orientering.
AvsluttetAvsluttet
05.04.18
Formannskapet
Referatsaker formannskapet 05.04.18
PS 18/36 16/29229
Arendal formannskap tar referatsakene til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Melding til formannskapet: Rønningen boligfelt - veiforhold etc
PS 18/37 16/29230
Arendal formannskap tar meldingen til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
15.03.18
Formannskapet
Referatsaker formannskapet 15.03.18
PS 18/23 16/29229
Arendal formannskap tar referatsaken til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Melding til formannskapet 15.03.18: P-hus Vest AS
PS 18/24 16/29230
Arendal formannskap tar meldingen til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Melding til formannskapet - 15.03.18
PS 18/25 16/29230
Arendal formannskap tar meldingssaken til etterretning
AvsluttetAvsluttet
Søknad om tilrettelegging for Tour des Fjords – sykkelløp på Sørlandet etappe 22-23.mai 2018
PS 18/32 18/3216
Arendal formannskap slutter seg til det skisserte opplegg for tilrettelegging for sykkelrittet Tour des Fjords.
AvsluttetAvsluttet
Eventuelt formannskapet - 15.03.18
18/34 16/29231
17. mai-taler Terje Eikin (KrF) fikk fullmakt fra formannskapet til å kontakte aktuell taler
AvsluttetAvsluttet
Melding til formannskapet 15.03.2018: Økonominotat
PS 18/35 16/29230
Arendal formannskap tar meldingen til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
01.03.18
Formannskapet
Referatsaker formannskapet 01.03.18
PS 18/17 16/29229
Arendal formannskap tar referatsakene til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Melding til formannskapet - 01.03.18
PS 18/18 16/29230
Arendal formannskap tar meldingen til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Arendal kommunes eierstrategi
PS 18/19 17/11730
Formannskapet anbefaler enstemmig at Arendal kommunes eierskapsstrategi utsettes for videre behandling og bearbeidelse i formannskapet. Saken legges frem for endelig behandling i bystyret.
AvsluttetAvsluttet
Prioritering av søknader om støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn
PS 18/21 17/13603
Arendal formannskap prioriterer søknadene til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn slik:
.
1. Arendal Titans: Urbane Sosiale møteplasser
2. Arendal kommune: Finn din greie! Aktivitetsrettet tiltak for å øke deltagelse og fremmeinkludering
3. Aust-Agder Røde kors: Åpent Røde Kors-hus
4. Arendal Sparkesykkelklubb: Åpen sparkesykkelhall for alle
AvsluttetAvsluttet
Eventuelt formannskapet - 01.03.18
PS 18/22 16/29231
17. mai-taler: Ordfører Robert Cornels Nordli (Ap) fikk i oppdrag å kontakte aktuelle 17.mai-talere.
.
Fylkeskommunale midler: Anniken Solfjeld Pedersen (Ap) tok opp om en bør se på muligheten til å søke fylkeskommunale midler for ulike prosjekter som kan bidra til videreutvikling av enkelte deler av kommunen, her østre del av Arendal.
AvsluttetAvsluttet
08.02.18
Formannskapet
Referatsaker formannskapet 08.02.18
PS 18/10 16/29229
Arendal formannskap tar referatsaken til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Melding til formannskapet - 08.02.18
PS 18/11 16/29230
Arendal formannskap tar meldingssaken til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Eventuelt formannskapet - 08.02.18
PS 18/12 16/29231
Reguleringen av Rønningen boligfelt Anders Kylland (FrP) tok opp problematikken med blant annet bruken av vei i boligfeltet. Rådmannen undersøker muligheter for sikre adkomst og hindre utrasing av mur.
AvsluttetAvsluttet
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018 - prioritering av søknader
PS 18/13 17/12397
Arendal formannskap prioriterer søknadene til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018 slik:
.
1. Arendal kommune v/Moltemyr skole: Sosial arena med egen søknadsbank
2. Arendal kommune v/kulturenheten: Ferietilbud for familier berørt av barnefattigdom
3. Friluftsrådet Sør: Inkludering gjennom Marka Friluft
4. Arendal Røde Kors: Aktive kulturopplevelser for barn og unge
5. Arendal kommune/Med Hjerte for Arendal: Kunsten favner alle
6. Filadelfiamenigheten: Alle skal bli med!
7. Næringsriket/Lena Torsvik: Barn lager god mat – sjømat på alle fat!
8. Søstrene Kjevik DA: Gårdsuke 2018
9. Friluftsrådet Sør: Friluftsskoler for alle
AvsluttetAvsluttet
MELDING TIL FORMANNSKAPET - KOMMUNALE LANDBRUKSMIDLER
PS 18/14 18/1409
Arendal formannskap tar meldingen til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Debatthefte – KS spør for 2018
PS 18/15 17/14599
Arendal formannskap vedtar framlagte forslag som kommunens uttalelse til KS debatthefteom Hovedtariffoppgjøret 2018.Det er sterkt ønskelig med en økning av lørdag/søndagstillegg.
AvsluttetAvsluttet
18.01.18
Formannskapet
Referatsaker - formannskapet 18. januar 2018
PS 18/1 16/29229
Arendal formannskap tar referatsaken til etterretning
AvsluttetAvsluttet
Valg av representanter til styret i Søskenderne Speilbergs Stiftelse for eldre damer
PS 18/6 17/10639
Arendal formannskap vedtar i henhold til § 4 i statuttene for «Søskenderne Speilbergs Stiftelse for eldre damer» å oppnevne Randi Mørland og Bjørg Hopstock som kommunens representanter til styret i stiftelsen for resten av inneværende kommunevalgperiode (frem til 01.01.2020).
.
Ved neste valg og videre oppnevnes kommunens representanter av formannskapetfor 4 år om gangen (følger kommunevalgperioden).
AvsluttetAvsluttet
Melding om nye vedtekter til båten Immanuel
PS 18/8 17/14713
Meldingssaken tas til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
10.06.2020
Formannskapet
Referatsak - formannskapet 10.06.2020
19/12923 PS 20/62
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap tar referatsaken til orientering.
AvsluttetAvsluttet
Melding til formannskapet 10.06.2020- Månedsrapport for april 2020
19/12916 PS 20/63
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap tar meldingen til orientering.
AvsluttetAvsluttet
FRADELING GNR. 428 BNR. 3 OG 98
20/4842 PS 20/71
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap gir ikke tillatelse til den omsøkte fradelingen. Det er betydelig bygningsmasse på eiendommen som er bygd og skal nyttes til landbruksformål. Arealet er nødvendig for å kunne drive landbruk på eiendommen i framtiden.
Vedtaket er hjemlet i jordlovens § 12.
Avventer statusAvventer status
25.06.20
Formannskapet
Referatsak formannskapet 25.06.2020
19/12923 PS 20/76
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap tar referatsaken til orientering.
AvsluttetAvsluttet
Prioritering av brannsikringstiltak 2020
16/22429 PS 20/77
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap vedtar at varmesøkende kamera for nedre Tyholmen og Slukkeposter på Narestø prioriteres i 2020, mens fornyelse av Brannsikringsplanen utsettes til 2021.
Avventer statusAvventer status
Kulturprisen 2020
19/15584 PS 20/78
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap vedtar å gi kulturprisen for 2020 til …………..……............................. Tildeling av prisen skjer ved en passende anledning. Det følger en sjekk på kr 10.000,- med prisen. Beløpet belastes kulturbudsjettet, post 147000.1202035.385, prosjekt 7634.
Avventer statusAvventer status
Frivillighetsprisen 2020
20/3399 PS 20/79
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap vedtar å gi frivillighetsprisen for 2020 til …………..…….................... Tildeling av prisen skjer ved en passende anledning. Det følger en sjekk på kr 10.000,- med prisen. Beløpet belastes post 147000.1202035.385, prosjekt 7634.
Avventer statusAvventer status
Leieavtaler Eurekabygget - forlengelse
16/21537 PS 20/80
Formannskapet vedtak
Formannskapet ønsker fremforhandlet en ny avtale knyttet til Eurekabygget.
Leiekontraktens lengde er i dag for lang og må ikke være lenger enn en 5 års opsjon fra 2031.
Avventer statusAvventer status
Arendal kommunes medlemskap
20/7977 PS 20/82
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap tar oversikten over Arendal kommunens medlemskap til orientering.
Arendal formannskap ber om en oversikt over tiltenkte medlemskap og at denne oversikten vedlegges protokollen fra møtet.
AvsluttetAvsluttet
Mandat for videre arbeid med handlings- og økonomiplan 2021-2024
20/8136 PS 20/83
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap ber rådmannen til formannskapets møte 19. august 2020 legge fram
en uprioritert liste over mulige tiltak som kan bringe kommunens økonomi inn i et økonomisk
bærekraftig spor framover.
Formannskapet ber om at lista som legges fram i sum representerer en forbedring av
budsjettbalansen med 300 mill. kroner.
Formannskapet legger til grunn at den lista som legges fram, sammen med formannskapets
egne innspill som eventuelt ikke er omtalt i lista, gjennomgår en politisk prosess i
august/september slik at rådmannen kan få politiske signaler før endelig forslag til saldert
handlings- og økonomiplan 2021-23 legges fram i månedsskiftet oktober/november 2020.
Formannskapet erkjenner de store økonomiske utfordringene som er beskrevet i denne
saken. Det er et overordnet mål for høstens økonomiarbeid å sikre kommunen et bærekraftig
budsjett og unngå Robeklisten.
AvsluttetAvsluttet
19.08.2020
Formannskapet
Referatsak formannskapet - 19.08.2020
19/12923 PS 20/84
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap tar referatsaken til orientering.
AvsluttetAvsluttet
KREMATORIUM OG BETALING FOR KREMASJON. NYE PREMISSER TILSIER NY VURDERING
18/13854 PS 20/87
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap slutter seg til rådmannens forslag om å ta tidligere vedtak om investering i krematorium opp til ny vurdering.
Arendal formannskap innhenter uttalelse fra Arendal kirkelige fellesråd og Regionrådet for Østre Agder før saken legges fram for bystyret til behandling.
Arendal formannskap slutter seg til rådmannens forslag om å revurdere ordningen med kommunal betaling av kremasjonskostnadene.
Arendal formannskap innhenter uttalelse fra Arendal kirkelige fellesråd før sak om opphør av kommunal kremasjonsbetaling legges fram for bystyret.
AvsluttetAvsluttet
MELDING – VEDLIKEHOLDSPAKKEN 2020 – KORONATILTAK – VEDLIKEHOLD, REHABILITERING OG OPPGRADERING AV KOMMUNAL INFRASTRUKTUR
20/10260 PS 20/85
Formannskapet vedtak
Formannskapet tar meldingen til orientering.
AvsluttetAvsluttet
01.01.01
Formannskapet
Test
Test
Avventer statusAvventer status
10.09.2020
Formannskapet
Referatsak formannskapet - 10.09.2020
19/12923 PS 20/92
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap tar referatsaken til orientering
AvsluttetAvsluttet
Melding til formannskapet 10.09.2020 - Månedsrapport pr juli 2020
19/12916 PS 20/93
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap tar meldingen til orientering.
AvsluttetAvsluttet
Melding til formannskapet - Arendal kommunes eierskap - selskapenes årsberetninger 2019
20/10199 PS 20/94
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap tar meldingen til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Erverv av arealer for utvidelse av Eyde energipark – finansiering av tomtekjøp og regulering
16/27031 PS 20/170      
05.10.2020
Formannskapet
Forskrift om midlertidige smitteverntiltak i Arendal kommune, Agder
20/12472 20/100
Formannskapets vedtak
Arendal formannskap vedtar med hjemmel i lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (Smittevernloven) og kommunelovens §11.8 ( hasteparagrafen) forskrift om smitteverntiltak i Arendal kommune. Forskriften trer ikraft straks og gjelder fram til og med 12. oktober 2020.
AvsluttetAvsluttet
15.10.2020
Formannskapet
Referatsak formannskapet 15.10.2020
19/12923 PS 20/101
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap tar referatsaken til orientering.
AvsluttetAvsluttet
Melding til formannskapet 15.10.2020 - Månedsrapport for august 2020
19/12916 PS 20/102
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap tar meldingen til orientering.
AvsluttetAvsluttet
Tariffrevisjonen pr 1.5.2020 – Forslag til ny Hovedtariffavtale sendes til medlemmene for uravstemning
20/12465 PS 20/107
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap vedtar å stemme ja til det anbefalte forslaget til forhandlingsløsning som beskrevet i KS A-rundskriv 1-2020. Se vedlegg
AvsluttetAvsluttet
Hove drifts- og utviklingsselskap AS - dekning av kostnader i koronakrisen
20/13446 PS 20/110
Formannskapet vedtak
Arendal formannskap vedtar at de kostnader Hove drifts- og utviklingsselskap AS, og som er Covid 19 relaterte, på til sammen kr 540.000,- dekkes som et lån fra Arendal kommune med en rente på 3 mnd. Nibor +1 %. Lånet skal betales tilbake til kommunen i løpet av 5 år.
Lånet taes fra disposisjonsfond.
Avventer statusAvventer status