Møtedato Organ Sakstittel Saksnr. Arkivsaknr. Vedtak Status Kommentar
28.05.2020
Bystyret
Referatsaker - Bystyret 28.05.20
19/11840 PS 20/89
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre tar referatsaken til orientering.
AvsluttetAvsluttet
Eiendomsskatt - fritak etter søknad for eiendommer til stiftelser, organisasjoner og lignende, eigedomsskattelova § 7a, skatteåret 2020
16/16785 PS 20/90
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar at eiendommer til stiftelser og institusjoner som tar sikte på å være til nytte for kommunen, fylket eller staten, gis fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 7a iht. anbefalinger i vedlagte lister til saken. Fritaket gjelder for året 2020.
AvsluttetAvsluttet
Modell for selskapsstruktur - utvikling av næringsarealer
20/4564 PS 20/91
Bystyrets vedtak
1. Arendal bystyre ønsker at Arendal eiendom KF ivaretar arbeidet med næringstomter og næringsbygg.
2. Mål for arbeidet med næringstomter og næringsbygg:
- Arendal bystyre ønsker å utvikle en organisasjon som arbeider aktivt med å tilrettelegge areal, og eventuelt bygg, for næringslivet, slik at kommunen bidrar med å skape flere arbeidsplasser.
- Organisasjonen må sørge for at det alltid finnes tilgjengelige hensiktsmessige tomter i A, B og C-klassene som har tydelige koplinger til relevante bærekraftsmål.
- Organisasjonen må sikre god framdrift i utvikling og salg av næringseiendommer og næringsbygg.
- Det må skapes en avkastning som kan benyttes til opparbeiding av nye næringstomter, vedlikehold og til avkastning til Arendal kommune.
- Sikre god samskaping med resten av kommune organisasjonen
- Sikre en god kompetanse i hele verdikjeden for eiendomsutvikling med ansatte og i styret, og som kan samhandle godt med formålsbygg, samt drift og vedlikehold av eiendom.
AvsluttetAvsluttet
Årsregnskap med årsberetning og årsrapport 2019
19/14106 PS 20/92
Bystyrets vedtak
1. Arendal bystyre vedtar regnskap og årsberetning for Arendal kommune for 2019.
2. Arendal bystyre vedtar at udisponerte midler i driftsregnskapet for Arendal
kommune, 234 057 kroner, avsettes til disposisjonsfond.
3. Arendal bystyre vedtar regnskap og årsberetning for Arendal havnevesen KF for
2019.
4. Arendal bystyre vedtar regnskap og årsberetning for Arendal eiendom KF for 2019.
5. Arendal bystyre vedtar at udisponerte midler i driftsregnskapet for Arendal
eiendom KF, 294 171 kroner, avsettes til disposisjonsfond.
6. Arendal bystyre vedtar at udisponerte midler i driftsregnskapet for Arendal
havnevesen KF, 2 520 270 kroner, avsettes til disposisjonsfond.
7. Arendal bystyre tar til orientering årsrapporten for kommunen og de kommunale
foretakene for 2019.
AvsluttetAvsluttet
10 års investeringsplan 2021-2030
20/5608 PS 20/93
Bystyrets vedtak
1) Arendal bystyre tar fremlagte 10 års investeringsplan til orientering.
2) Arendal bystyre erkjenner at kommunen er i en svært krevende økonomisk situasjon.
For at en presset drift ikke må tas ytterligere ned, er det behov for å styre etter det fastsatte lånetaket.
3) Arendal bystyre ønsker ikke å utsette helsehuset på Saltrød med ett år. Bystyret mener at byggestart må skje i løpet av 2022, fordi behovet for nye sykehjemsplasser er presserende. Bystyret ber om en fremdriftsplan for nytt helsehus.
4) Arendal bystyre ønsker ikke å utsette bygging av ny svømmehall med 3 år, herunder vurdere muligheten til å bygge dette rasjonelt samtidig med nye flerbrukshaller. Rådmannen i samarbeid med Arendal eiendom KF bes fremme forslag til hvordan fremskyndelse av bygging av nytt svømmeanlegg kan skje og med de konsekvenser det har for andre planlagte prosjekter i 10-års investeringsplan og konsekvenser
AvsluttetAvsluttet
Finansiering av RKG e-helse
20/5688 PS 20/93
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar intensjonen om å bevilge kr. 222.000,- til årlig grunnfinansiering av RKG e-helse. Vedtaket forutsetter at de andre deltakende kommunen dekker opp sin andel. Finansieringen skal gjelde fra 2021 og bystyret ber rådmannen innarbeide beløpet i de årlige budsjettforslagene.
Under arbeidUnder arbeid

Behandles i 2. tertial og i forbindelse med bystyrets budsjettbehandling.

Søknad om kjøp av Roligheden barneskole - Tromøy Fritidsklubb
20/4866 PS 20/95
Bystyrets vedtak
1. Arendal kommune overdrar den gamle barneskolen på Roligheden til Tromøy Fritidsklubb for kr. 1. Overdragelsen omfatter påstående bygning, og en tomt tilsvarende fotavtrykket til bygget.
2. Tromøy Fritidsklubb gis anledning til å disponere bygget frem til overtakelsestidspunktet
AvsluttetAvsluttet
Salg av Løddesøl skole
20/4865 PS 20/96
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å selge Løddesøl skole i det åpne markedet med følgende forutsetninger:
1. Grendehusfunksjonen må ivaretas av ny eier eller ved at grendehusdelen og skytebanen seksjoneres og overdras til Løddesøl Krets grendelag/skytterlaget.
2. Dersom det gjennomføres en seksjonering, benyttes salgssummen til å finansiere nødvendige kostnader til knyttet til seksjoneringen.
3. Alle kostnader knyttet til drift og vedlikehold av grendehusdelen og skytebanen bæres av grendelaget/skytterlaget, samt eventuelle felleskostnader med hovedseksjonen.
4. Dersom grendelaget ikke ønskes å overta bygningsmasse og/eller dekke kostnader knyttet til grendehusdelen, selges bygget useksjonert og uten noen forpliktelse til å opprettholde grendehusfunksjonen, på det åpne markedet.
5. Bystyret ber om at det avklares muligheter for å etablere en innendørs skytebane på Rykene skole i eller i tilknytning til eksisterende bygg med et anslag på kostnadsramme. Dette til erstatning for det tilbud som i dag er ved Løddesøl skole.
AvsluttetAvsluttet
Arendal kommunes informasjon og veiledning til familier med barn med store og sammensatte behov som varer over tid
20/3572 PS 20/97
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar
- vedlagte Veileder for familier med barn med store og sammensatte behov som varer over tid
- at det i løpet av 2020 lages en oversikt over tilbud og tjenester som kan bidra til at både barn, søsken og foresatte får den hjelpen de trenger som beskrevet i saken her
- at NAV Arendal tilbyr kurs i bruk av www.nav.no i løpet av 2020 til et utvalg helsesykepleiere, koordinatorer og tjenestekontor barn og unge, slik at de kan veilede foreldre i utfylling av søknader.
- Foreldre og foresatte til barn og unge med store og sammensatte hjelpebehov, som er ansatt i Arendal kommune, skal ha en arbeidshverdag som er tilrettelagt, når det er behov for dette. Tilrettelegging og tilpassing er avgjørende for at de ansatte skal klare både tunge
omsorgsoppgaver og deltagelse i yrkeslivet. Det må være felles retningslinjer for alle ledere i
kommunen og i de ulike sektorene for å sikre dette.
Under arbeidUnder arbeid
Vurdering av særlig farlige eller vanskelige skoleveier
19/15866 PS 20/98
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar følgende:
I tillegg til Østre Tromøyvei, innfrir også Revesandveien, Tveiteveien, Kystveien til Flosta skole og Flosterøyveien kravene til særlig farlig eller vanskelig skolevei, slik de er beskrevet i Trygg trafikks veileder.
Revesandveien anses som særlig farlig i vinterhalvåret for 8.-10 trinnet. Alle søknader om skoleskyss grunnet særlig farlig eller vanskelig skolevei må omsøkes og behandles som enkeltvedtak. De nevnte veier er definert som særlig farlige skolevei inntil det skjer utbedringer som ikke lengre gjør det de har en slik definering.
Bystyret ønsker at alternative veger skal kunne brukes som skolevei som erstatning der elever har særlig farlige skoleveger er det et krav om at alternativ veg innfrir følgende krav: 2. Alternativ veg skal være mulig å sykle.
AvsluttetAvsluttet

Er tatt med i det vider arbeidet med Trafikksikkerhet.

Søknad om driftsmidler - Kafe Leons Hjerterom
18/15721 PS 20/99
Bystyrets vedtak
Saken utsettes i påvente av en større sak til bystyret, som gir en totaloversikt over ettervern- og arbeidstreningstiltak i Arendal kommune. Både tilbud, behov for plasser og hvordan eksisterende plasser er finansiert skal belyses i saken.
UtsattUtsatt
Kommunale mål for hjorteviltforvaltning - Arendal kommune - høring
20/3375 PS 20/100
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar med hjemmel i viltloven med tilhørende forskrift om forvaltning av hjortevilt å sende «Kommunale mål for hjorteviltforvaltning – Arendal kommune» på høring. Høringsfristen settes til 31.08.2020.
Arendal bystyre ber rådmannen i høringen å tilrettelegge for å lage forvaltningsplaner for naturlige bestandsområder på tvers av kommunegrenser.
Arendal bystyre ber rådmannen å sette av noen ressurser til beitetaksering for hjortevilt for bedre å kunne forvalte hjorteviltbestanden i kommunen og slik at det kan brukes færre ressurser på ettersøk og påkjørsler.
AvsluttetAvsluttet

Er iverksatt.

Amu - årsrapport 2019
20/5441 PS 20/101
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre tar årsrapporten fra arbeidsmiljøutvalget til orientering.
AvsluttetAvsluttet
Blå Kors Sør Rehabilitering AS - tilbakekjøpsrett bygningsmasse
16/29418 PS 20/102
Bystyrets vedtak
1. Arendal bystyre vedtar å benytte tilbakekjøpsretten kommunen har til bygningene oppført av Blå Kors Sør Rehabilitering AS (BKSR) på gnr. 503 bnr. 536 i Arendal kommune, dersom driften i regi av BKSR opphører. Bystyrets intensjon er å sikre at beboerne kan bli boende i henhold til leiekontraktene de har med Arendal Eiendom KF.
2. Arendal bystyre ber rådmannen legge frem en egen sak om eventuell driftsmodell dersom BKSR avvikler sin drift.
AvsluttetAvsluttet
Eierskapsmelding 2020 for Arendal kommune
19/13130 PS 20/103
Bystyrets vedtak
1. Arendal bystyre vedtar utkast til eierskapsmelding 2020 som Arendal kommunes
Eierskapsmelding 2020
2. Arendal bystyre holder fast ved at formannskapet er kommunes eierskapsutvalg, og
formannskapet skal også fylle rollen som arbeidsutvalg der det kan være dialog
mellom kommunen og det enkelte selskap
3. Punkt 4.4 i eierskapsmeldingen endres til:
4.4 Valg av styremedlemmer
Valg av styremedlemmer skal være fundert på kompetansen til de potensielle styremedlemmene samt selskapets behov. Dette nettopp fordi styret og styremedlemmene ikke representerer eierne, men skal ivareta selskapets interesser. Kompetanse er viktig da styrevervet er et personlig verv hvor den enkelte er ansvarlig for sine handlinger, eller mangel på handlinger, - avhengig av selskapsform.
Den som har akseptert styreverv skal kunne styre aktivt, herunder bidra til forvaltningen av selskapet, og føre tilsyn med den daglige ledelsen og av selskapets virksomhet. Dette innebærer blant annet ivaretakelse av virksomhetens interesser og formål, beslutningstaking, målsetting, fastsettelse av planer og budsjett etc. Dette fordrer kompetanse som er relevant for de aktuelle selskapene.
Når det gjelder valg av styremedlemmer til kommunens KF`er velges disse av bystyret etter innstilling fra bystyrets valgkomite. I heleide selskap med engen valgkomite innstiller denne, i andre tilfeller avgjør ordfører, varaordfører og opposisjonsleder ut i fra kompetanse hvem kommunen skal fremme som vår kandidat i generalforsamling. Kommunens valgkomite kommer med innspill på kandidater til en styredatabase til ordføreren.
Følgende tillegg/endringer ble vedtatt:
1. Fløybyen AS. Bystyret gir Arendal eiendom KF tillatelse til å selge 100% av aksjene under forutsetning av at dette skjer til en akseptabel markedsmessig pris.
2. Fløyveien 14 AS. Bystyret gir Arendal eiendom KF tillatelse til å selge 100% av aksjene under forutsetning av at dette skjer til en akseptabel markedsmessig pris.
3. Actieselskapet Kolbjørn AS. Bystyret gir tillatelse til at den aksjeposten man har i Actieselskapet Kolbjørn AS (0,57%) kan selges.
4. Sørnorsk filmsenter AS. Bystyret gir tillatelse til at den aksjeposten man eier på 8,7% kan selges.
Styregodtgjøring skal være moderat i alle selskap som Arendal kommune har eierinteresse i. Dette skal tematiseres i alle valgkomiteer og generalforsamlinger der representanter fra Arendal kommune deltar.
Forslag om at faste medlemmer av bystyret ikke kan velges som styremedlemmer i aksjeselskaper der kommunen har eierinteresser, skal behandles av et politisk utvalg som skal vurdere kommunens politiske organisering for perioden 2023-2027.
AvsluttetAvsluttet
Arendal kommunes arbeid med forurensing fra private avløpsanlegg - Rapport fra oppnevnt utvalg
19/13573 PS 20/104
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre viser til arbeidet utført av bystyrets oppnevnte «utslipps-saneringsutvalg» og vedtar følgende føringer for kommunens behandling av saker om sanering av private kloakkutslipp:
1. Fullmakten til å pålegge tilkobling til kommunalt avløpsnett eller annen pålagt løsning på ulovlig utslipp av kloakk legges til rådmannen når estimerte kostnader er under 2 G og til kommuneplanutvalget når estimerte kostnader er høyere.
2. Rådmannens saksbehandling skal følge innholdet i de 14 punktene omtalt under overskriften «saksbehandling» i saksframlegget.
3. Rådmannen saksbehandler på samme måte enten sakene vedtas av rådmannen eller legges fram for kommuneplanutvalget til vedtak der.
AvsluttetAvsluttet

Er iverksatt i enhet Kommunalteknikk og geodata

Generalforsamling i Hove Drifts- og utviklingsselskap AS
19/5819 PS 20/105
Bystyrets vedtak
UtsattUtsatt
Skoleutvalget - fritak og valg av nytt medlem
19/5089 PS 20/106
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å frita Thore Kristian Karlsen (Hovelista) som medlem av skoleutvalget.
Som nytt medlem velges Edward Terjesen (uavh.).
AvsluttetAvsluttet
Representantforslag - 28.05.20
19/11976 PS 20/107
Bystyrets vedtak
Representantforslag fra Haagen Poppe (H) mottatt 21.05.20 vedr. navnsettelse av plassen foran GRID-bygningen behandles i navnekomiteen.
AvsluttetAvsluttet

Er oversendt Navnekomiteen.

30.04.2020
Bystyret
Referatsaker - Bystyret 30.04.20
19/11840 PS 20/69
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre tar referatsakene til orientering:
Møteprotokoll Bystyret 24.03.2020
Møteprotokoll Bystyret 02.04.2020
Regnskap_2019 - Regionalt næringsfond
Revisors beretning reg næringsfond Arendal Froland Grimstad 2019
Vedtekter for regionalt næringsfond
Årsmelding 2019
AvsluttetAvsluttet
Kommuneplanens samfunnsdel - forslag 2020 - 2030, sluttbehandling
20/1207 PS 20/70
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 det framlagte forslag til ny kommuneplan, samfunnsdelen for perioden 2020-2030, med følgende tillegg og endringer:
Ekstra avsnitt i kapittelet om Bærekraftige byer og samfunn:
MARKAGRENSER
I kommuneplanens arealdel har man kommet frem til markaområder for Hisøy, Åsbieskogen og Bymarka Øst, samt «kjerneområde friluftsliv» for Heimarnes. Disse er markert med hensynssone friluftsliv, som bevarer mot ny utbygging i et langsiktig perspektiv og som gir forutsigbarhet for både grunneiere og allmennheten. Det er også et viktig folkehelsetiltak som gir muligheter for turer og friluftsliv i nærheten av der folk bor i kommunen vår.
Under ”Samarbeid for å nå målene” bør våre store eventer nevnes. Forslag til
formulering, kan f eks. plasseres under strategier, etter «Utprøving av nye metoder for å
styrke innbyggerdialog», side 36-37:
Arendalsuka, TEDx og Fremtidens kommuner videreutvikles.
Digitalisering blir tydeligere omtalt i kommuneplanen. Teksten nedenfor tas inn i målet
”Bærekraftige byer og samfunn”, under strategier. Det kan settes inn etter punktet
«Innovasjonsstrategi for Arendal kommune», s. 24.
- Digitalisering
For å takle utfordringene vi står ovenfor i fremtiden bør Arendal kommune aktivt arbeide
med digitalisering og anvendelse av ny teknologi. Brukervennlighet er viktig for brukerne.
Digitalisering bør både bidra til bedre og mer brukervennlige tjenester for innbyggerne og
til en mer effektiv kommunal forvaltning.
Havna bør nevnes under ”Anstendig arbeid og økonomisk vekst”. Forslag til tekst, kan
plasseres etter «Næringssamarbeid Østre Agder», side 17:
- Arendal havn Eydehavn
Arendal havn er viktig for omlegging til mer bærekraftig transport av varer. Havna er en
viktig partner for en rekke bedrifter i regionen. Havna kan bidra til mer kortreist lokal
sjømat og sikre lokal verdiskapning fra besøkende i ulike typer fartøy. Det er et mål å utvikle havna til en stamnetthavn.
Forslag til 8 arbeid og økonomisk vekst S. 14 vår visjon kulepunkt 2 erstattes slik:
3-partsamarbeidet mellom lovgiveren, arbeidsgiverene og organisasjonene er
bærebjelken for å sike et anstendig og seriøst arbeidsliv for alle.
Nytt punkt under «Mindre ulikhet», gjerne som det første strategipunktet: - Fattigdom og levekår Familier, pensjonister og enslige som lever med vedvarende lav inntekt har ofte flere livsbelastninger. Enkelte av disse opptrer ofte samtidig. Den vanligste er nedsatt helse og liten tilknytning til arbeidslivet. Det er nødvendig å iverksette tiltak som sikrer vedvarende delaktighet og tilhørighet for alle våre innbyggere. Kommuneplanen omtaler flere tiltak som kan motvirke følgene av fattigdom, blant annet samskaping og tidlig innsats. Det bør også utarbeides en handlingsplan mot fattigdom.
Under målet «God helse» bør sykehuset tematiseres med et eget punkt under strategier, Forlag til tekst, f. eks. etter «Kommunedelplan for trafikksikkerhet», side 5:
- Sørlandet sykehus, Arendal
Samarbeidet mellom kommunen og sykehuset må utvikles, slik at pasienter får et mest mulig sammenhengende tilbud. Arendal bystyre har et sykehusutvalg som kontinuerlig følger med på rammebetingelsene for sykehuset. Det er viktig å videreføre sykehuset i Arendal som et stort akuttsykehus med et bredt spekter av helsetjenester.
Under målet ”Bærekraftige byer og samfunn” bør sykehuset tematiseres med et eget punkt under strategier, Forslag til tekst, f.eks. etter «Østre-Agder samarbeidet», s 25:
- Sørlandet sykehus, Arendal For innbyggerne og næringslivet er det av stor betydning at arbeidsplassene og det gode forskningsmiljøet ved Sørlandets sykehus Arendal (SSA) videreutvikles. Det er viktig å opprettholde et mangfold av aktivitet og arbeidsplasser ved sykehuset i Arendal.
Helsehus-satsningen bør omtales under målet «God helse».
Teksten nedenfor kan plasseres under «strategier». Forslag til tekst, gjerne etter punktet «Tidlig innsats for bedre levekår», side 4:
- Økt kapasitet for å betjene flere hjelpetrengende Befolkningssammensetningen i kommunen er i endring. Basert på at flere personer vil etterspørre helsehjelp blir viktig å utvikle omsorgstjenestene, både dagtilbudet, de hjemmebaserte tjenestene og å bygge et nytt helsehus.
-Nye helsehus må ha en tilpasset kapasitet som ivaretar kommunens behov for omsorgsboliger, demens og syke mennesker.
Setningen «Antall eldre øker» på side 5 utgår, da det samme er omtalt i setningen foran.
Under kap. 5.2 Levekår og folkehelse.
1. Arendal kommune tar utgangspunkt i pasienten og brukerens behov. Det skal være pasientens helse og omsorgstjenester.
2. Arendal kommune jobber med utgangspunkt i prinsippene knyttet til hele livet. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.
Forslag til planprogram 2019-2029 Kap. 7 - satsningsområder og mål 3 side 12:
Forslag til nytt delmål:
Endringsforslag under punktet for beredskapsplaner (side 24 i kommuneplanens samfunnsdel)
Det er en utfordring med økt sårbarhet på mange områder i samfunnet som gjør at vi må ha en kontinuerlig fokus på samfunnstrygghet og beredskap i samfunnsplanleggingen. Det vil i fremtiden være utfordringer knyttet til klima, kritisk infrastruktur, informasjons og kommunikasjonsstrategi, terror, ulykker og pandemier. Gjennom regelmessig risiko- og sårbarhetsanalyser og øvelser sammen med nødetater, næringsliv, organisasjoner og innbyggere søker man å redusere fare for, og konsekvensene av slike hendelser. Kommunen er ansvarlig for å ta initiativ til at man på statlig, regionalt og lokalt nivå innehar tilgang til et beredskapslager av nødvendig smittevernsutstyr, medisinsk teknisk utstyr og legemidler for å sikre ansatte og befolkning i en krisesituasjon.
Til innledningen foreslås følgende tillegg: Arendal kommune vil øke fokuset på muligheter og rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vil i den forbindelse særlig peke viktigheten av at FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).
Tillegg til punktet om god helse og utfordringer for Arendal:
Mange unge uføre
Tillegg til punktet om anstendig arbeid og økonomisk vekst:
Arendal kommune skal satse på å ha tilstrekkelig med VTA-plasser både i regi av kommunen, frivillig- og privat sektor.
under «God utdanning», side 7, der det står: «Sammen med Agder fylkeskommune
samarbeider kommunen med næringslivet om fremtidens kompetansebehov». Denne
teksten foreslås endret slik:
Sammen med Agder fylkeskommune samarbeider kommunen med næringslivet og UiA om
fremtidens kompetansebehov.
I bærekraftsmålet «Fred og rettferdighet». På s 32, står det: «Det skal utarbeides en
handlingsplan mot rasisme». Det foreslår at teksten endres til følgende:
Det skal utarbeides en handlingsplan mot rasisme og diskriminering.
Det foreslås følgende nye setning under bærekraftsmålet «God utdanning», under
«strategier». Den nye setningen kan plasseres i det første punktet, «Plan for barnehager og skoler», side
7, etter omtale av skole og barnehager:
"Samtidig er SFO et viktig tilbud, hvor kvalitet og innhold kontinuerlig skal videreutvikles for å
være et godt tilbud for de barna som bruker fritiden sin der."
5.6 Sette inn tiltak som forhindrer at gutter dropper ut av videregående utdanning og
opplæring.
11.8. Forebygge salg av narkotika og vold i kommunens tettsteder
16.8 Sørge for en konsekvent bruk av avviksmeldinger for å hindre vold og mobbing i
skolene
- Fagbevegelsen som samfunnsaktør.
Trepartssamarbeidet – der arbeidsgivere, fagforeninger og det offentlige samarbeider - er en viktig bærebjelke for å skape velferd og utvikling. Det skal legges til rette for at tillitsvalgte alltid er aktive medspillere når kommunale tjenester skal utvikles. Arbeidstakerorganisasjoner skal involveres på samme måte som arbeidsgiverorganisasjoner når kommuneplan og andre større planer og tiltak utformes.
(Forslaget plasseres i Samarbeid for å nå målene, som et nytt strategipunkt.)
Bærekraftige byer og samfunn
VÅR VISJON (følgende pkt legges til)
• Arendal sentrum er en attraktiv arena hvor tilbudet av varer og tjenester skal
kunne brukes av alle, uansett funksjonsevne.
AvsluttetAvsluttet

Er iverksatt ved oppdatering av plandokumentet, kunngjøring og opptrykking av plandokumentet.

Innspill til Handlingsprogram for fylkesveg 2021-2024
16/22130 PS 20/71
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar rådmannens forslag til innspill til Handlingsprogram for fylkesveg 2021-2024.
AvsluttetAvsluttet

Innspillet er oversendt fylkeskommunen.

Innspill til handlingsprogrammet til Regionplan Agder 2030
19/1826 PS 20/72
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar det framlagte forslag til innspill til handlingsprogrammet til Regionplan Agder 2030, med følgende tillegg og endringer:
Følgende bør innarbeides i vårt innspill til fylkeskommunen:
Område 1
Hele Agder skal tas i bruk! Arendal skal bygges opp som hovedsete for regional stat, med så
mange statlige etater og tiltak som mulig. Det regionale folkevalgte nivået legges til
Kristiansand.
Viktig nasjonale arenaer som bør brukes til å sette Agder på kartet: Arendalsuka, TedX og
Fremtidens kommuner
Område 3
Samlokalisere Arendal VGS på Tyholmen innen 2023.
I samarbeid mellom næringslivet, kommunene og fylkeskommunen gi tilbud om
lærlingeplass/lærekandidater til alle yrkesfagelever.
Det skal etableres et talentsenter ved Sørlandet Vitensenter.
Tilrettelegge for elever som av ulike årsaker, gjerne ift. tidsfrister til skole eller
lærlingeplasser eller på annen måte faller utenfor, med tiltak som tilrettelagt skoleplass,
lærlingeplass, arbeidstrening, hospitering, praksisplasser og andre tiltak slik at de ikke varig
faller utenfor studier eller jobb.
Område 4
Felles billett for buss og ferje
Rimeligere buss- og ferjebilletter som fører til økt bruk av kollektiv.
Det må gis mulighet for at staten kan inngå forpliktende avtaler om virkemidler for
bærekraftig transport også i mellomstore byområder som arendal-grimstadregionen.
Gullknapp Arial Centre utvikles som et senter for droneflyvning og el-fly opplæring. Statlig
finansiering av bemannet tårntjeneste må sikres.
Jobbe for at Arendal Havn blir stamnetthavn, dette vil bidra til mer gods på sjø, og gi østreagder et bærekraftig fortrinn.
Tettheten av kunstnere og kulturarbeidere skal være høyest mulig.
Det må sørges for et godt tannhelsetilbud, også for de som har behov for omfattende tilrettelegging.
Det videregående skoletilbudet i lys av tilrettelegging og integrering må vurderes grundig. Det betyr at samarbeid mellom fylke og kommuner må bedres når det gjelder overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole spesielt for de som har behov for mye tilrettelegging. Viktige tilbud og oppfølging må ikke forsvinne som et resultat av at man begynner på den videregående skole, det kan bli særdeles uheldig.
Personer med funksjonsnedsettelse skal ikke oppleve diskriminering i sitt utdannelsesforløp, men deres ønsker skal vektlegges tungt, også når det gjelder nødvendig tilrettelegging.
Det må sørges for at kommunene som arbeidsgiver må bli flinkere til å legge bedre til rette for egne arbeidstakere som, ved siden av sitt arbeid, har ekstra tyngende pårørende oppgaver.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er oversendt til Fylkeskommunen.

Nytt bygg for samlokalisering av legevakt, kommunal øyeblikk hjelp og avklaringsavdeling (korttidsplasser) – kvalitetssikring kalkyle
19/6489 PS 20/73
Bystyrets vedtak
1. Arendal bystyre vedtar å gå videre med prosjektet ny legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp og korttidsplasser på sykehustomten med et budsjett på inntil kr. 285 mill. inkl. mva, og innarbeides i 1. tertial 2020.
Ytterlige sulfidundersøkelser gjennomføres og tiltaksplan utarbeides og godkjennes før anleggsstart. Det må legges fram ny sak for bystyret dersom kostnader til deponering av sulfidholdige masser eller andre forhold medfører budsjettoverskridelse.
2. Arendal bystyre anmoder Arendal eiendom KF å lyse ut det nye bygget for samlokalisering av legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp og korttidsplasser som en totalentreprise med grunnarbeider, bygg, utomhus arbeider og gassanlegg.
3. Arendal bystyre ber Arendal Eiendom KF om å innarbeide en terrasse i 2. etasje og en terrasse i 3. etasje, forutsatt at det lar seg løse innenfor vedtatt budsjett.
AvsluttetAvsluttet
Uttalelse vedrørende søknad om etablering av ny friskole i Arendal kommune - Nesheim Privatskole AS
20/2592 PS 20/74
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre støtter ikke søknaden om etablering av en ny friskole i Arendal kommune av følgende grunner:
1 – Det kommer en stor elevtallsnedgang de neste 10 årene (15 - 20 %)
2 - Tilbudet til kommunens innbyggere med utgangspunkt i livssyn synes å være dekket gjennom St. Franciskus skole og Drottningborg ungdomsskole i Grimstad. Begge går inn under kategorien livssyn.
3 – Nesheim Privatskole AS har vært godkjent tidligere uten at det har vært gjort noen form for forsøk på å få den i gang.
Arendal bystyre ber derfor utdanningsdirektoratet om å legge vekt på kommunens argumenter og avslå søknaden om etablering av ytterligere en friskole, da det vil gi store konsekvenser for driften av de kommunale skolene i kommunen i tiden som kommer.
AvsluttetAvsluttet
Uttalelse i forbindelse med søknad om etablering av friskole - Oasen skole Arendal AS
20/2593 PS 20/75
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre støtter ikke søknaden om etablering av en ny friskole i Arendal kommune av følgende grunner:
1 – Det kommer en stor elevtallsnedgang de neste 10 årene (15 - 20 %)
2 - Tilbudet til kommunens innbyggere med utgangspunkt i livssyn synes å være dekket gjennom St. Franciskus skole og Drottningborg ungdomsskole i Grimstad. Begge går inn under kategorien livssyn.
Arendal bystyre ber derfor utdanningsdirektoratet om å legge vekt på kommunens argumenter og avslå søknaden om etablering av ytterligere en friskole, da det vil gi store konsekvenser for driften av de kommunale skolene i kommunen i tiden som kommer.
AvsluttetAvsluttet
Økonomi- og finansreglement
20/4384 PS 20/76
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar det framlagte forslag til nye økonomi- og finansreglement for Arendal kommune, med følgende tillegg:
Nytt punkt 10.6:
Arendal kommune har som mål å ha midler til startlån disponibelt for å sikre at de som har behov for det får dette.
AvsluttetAvsluttet
Reiselivsstrategi Arendal kommune
20/4250 PS 20/77
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre ønsker at kommunen skal oppfylle kriteriene fra Innovasjon Norge for å oppnå status som bærekraftig reisemål, og ber rådmannen legge dette til grunn i utarbeiding av ny reiselivsstrategi og handlingsplan.
Arendal bystyre er kjent med at Bærekraftig reiseliv skal være prioritert i relevante regionale og kommunale planer og strategier. Kommunen skal være en aktiv bidragsyter for å oppnå merket for bærekraftig reisemål i Arendal og regionen.
Tiltak som krever økonomiske bidrag fra kommunen må vurderes i budsjettsammenheng.
AvsluttetAvsluttet

Er fulgt opp av Næringsavdelingen.

Handlingsplan mot unødvendig bruk av plast. Arendal kommune 2019-2023.
19/14964 PS 20/78
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar Handlingsplan mot unødvendig bruk av plast. Arendal kommune 2019-2023.
AvsluttetAvsluttet

Handlingsplanen følges opp i regi av klima- og miljørådgiver i Rådmannens Stab Samfunnsutvikling.

Molandsveien 339, forslag til detaljreguleringsplan, endelig behandling
19/3452 PS 20/79
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, forslag til detaljreguleringsplan for Molandsveien 339 med plankart datert 01.08.2019, sist revidert 24.3.2020 og bestemmelser datert 01.11.2019, sist revidert 02.04.2020.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er kunngjort.

Bærekraftig mat i kommunen
20/2074 PS 20/80
Bystyrets vedtak
Saken utsettes og sendes tilbake til rådmannen for en ny saksbehandling. I saksbehandlingen er det viktig at forslagene som ligger i representantforslaget blir utredet og grundig vurdert. Det et viktig å skille mellom en interpellasjon som er en orienteringssak og et representantforslag.
Under arbeidUnder arbeid
Veteranplan for Arendal kommune
20/4699 PS 20/81
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar det framlagte forslaget til veteranplan for Arendal kommune.
Denne planen gjelder forsvarsveteraner. Andre grupper som politi, sjøfolk og ansatte i organisasjoner kan ha noe sammenfallende erfaringer, men det er ikke tatt med i planen i denne omgang. Arendal bystyre vedtar at ny sak kommer i løpet av valgperioden for å inkludere disse gruppene.
Under arbeidUnder arbeid
Høringsuttalelse til Forslag til program for introduksjon av elektriske fly i kommersiell luftfart
20/4844 PS 20/82
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre viser til høringsbrev fra Samferdselsdepartementet om forslag til program for
innfasing av elektriske fly i norsk kommersiell luftfart.
Arendal bystyre stiller seg bak uttalelsen fra Gullknapp Aerial Centre datert 31.3.2020, og
avgir uttalelse til støtte for denne sammen med Froland kommune, slik det fremgår av utkast
til brev datert 6.4.2020.
AvsluttetAvsluttet

Næringsavdelingen har oversendt uttalen. 

Valg av to medlemmer til styret i Søskenderne Speilberg stiftelse
20/4374 PS 20/83
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge Bjørg Hopstock og Randi Mørland som kommunens representanter til styret i Søskenderne Speilberg stiftelse for kommunevalgperioden 2019 – 2023.
AvsluttetAvsluttet

Fulgt opp av politisk sekretariat.

Søknad om fritak som leder av forliksrådet - Torbjørn Nilsen
20/4305 PS 20/84
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å frita Torbjørn Nilsen som medlem og leder av forliksrådet for Arendal og Froland for resten av inneværende valgperiode som er frem til 31.12.2020.
Som nytt medlem i forliksrådet velges Solveig Helljesen Olsen for resten av inneværende valgperiode som går frem til og med 31.12.2020.
Som ny leder ut perioden velges Jan Louis Thorsen.
AvsluttetAvsluttet
NOU 2019-17 om ny domstolstruktur- høringsuttalelse
20/3380 PS 20/85
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre anbefaler at Aust- Agder tingrett opprettholdes som egen rettskrets. Aust – Agder tingrett er resultat av en tidligere samling av 3 mindre tingretter, tilfredsstiller kravene til størrelse på fagmiljø, har svært gode resultater og betjener et område med mellom 90 og 100.000 innbyggere samt tilhørende næringsliv.
Dersom det opprettes en ny Agder rettskrets ber bystyret om at hovedsetet legges til Arendal. Bystyret viser i den den forbindelse til avtalen mellom tidligere Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner om at Arendal skal utvikles som sete for regional stat.
Arendal bystyre anbefaler at jordskiftekretsene følger øvrige rettskretser.
Svarskjemaet som følger som vedlegg til saken rettes opp i samsvar med innholdet i saksframstillingen.
AvsluttetAvsluttet

Uttalen er ovesendt.

Forslag til ny regulering av gateparkering Arendal sentrum.
20/4788 PS 20/86
Bystyrets vedtak
side 4 av 4
Arendal bystyre vedtar med bakgrunn i tidligere vedtak i formannskapet 19.04.2018 og
bystyret 26.04.2018 (vedlegg 2) om etablering av nytt selskap Tyholmen p-hus AS, forslag til
ny regulering av gateparkering i Arendal sentrum som den fremkommer av foreslåtte
skiltplan (vedlegg 1) med følgende endringer:
1. De 8 kortidsplassene i Kittelsbukt plasseres på en mer hensiktsmessig måte enn midt på,
slik at en tar hensyn til trafikksikkerhet og estetikk på plassen.
2. Trærne langs rådhuskaia felles, bortsett fra det store treet lengre nederst foran huset
nederst på brygga.
3. Vareleveringsskilt beholdes på Kløckers plass og opparbeiding av plassen må ta hensyn
til at varelevering blir mulig.
4. Beboerparkeringsplassene på Øvre Tyholmen beholdes.
5. Videre er det særdeles viktig å få nok handikap-parkeringsplasser som er store nok til de
som har stor bil med inn og utkjøring for rullestol av bilens bakside.
Det må opprettes HC-pass foran 7/11, HC-plass foran posten og minimum 2 ute på langbryggen i tillegg til de som kommer frem i saksfremlegget. Det er viktig at HC-plassene er plassert slik at de kan benyttes av de personer de er tiltenkt. Derfor er det viktig å ha kontinuerlig kontakt med den gruppen som skal bruke HC-plassene, f.eks. rådet for personer med funksjonsnedsettelse.
6. Bystyret ber rådmannen arbeide videre med etablering av HC-plass nær biblioteket.
7. Når administrasjonen legger frem ny bruksanalyse for sentrum ber Arendal bystyre om at
det igangsettes et arbeid for videre utvikling av sentrum, som munner ut i en sak. Det
forutsettes bred involvering.
8. All midlertidig avstengning i sentrum må skje på en visuell god måte, f.eks ved bruk av blomsterkasser.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er fulgt opp av Parkeringsavdelingen i Enhet for Kommunalteknikk og geodata.

Oppheving av vedtak
20/4146 PS 20/87
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre opphever sitt vedtak i sak 20/43 som omhandler delegasjon av myndighet i forbindelse med korona-epidemien.
AvsluttetAvsluttet
Melding til bystyret 30.04.20: Krisetiltak
19/11977 PS 20/88
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre tar meldingen til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
02.04.2020
Bystyret
Referatsaker - Bystyret 02.04.20
19/11840 PS 20/44
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre tar referatsakene til orientering.
AvsluttetAvsluttet
Melding til bystyret 05.03.20 - Varamedlem mistet valgbarheten
19/11977 PS 20/45
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre tar meldingen til orientering.
AvsluttetAvsluttet
MELDING- VEDTATT AREALPOLITIKK
17/4540 PS 20/46
Bystyrets vedtak
Saken utgår. Meldingen gjøres om til en sak som kommer tilbake til bystyret, via kommuneplanutvalget.
AvsluttetAvsluttet
Rapport fra forvaltningsrevisjonen: Rapportering og håndtering av avvik i pleie og omsorg
19/4889 PS 20/47
Bystyrets vedtak
Bystyret tar rapporten Rapportering og håndtering av avvik i pleie og omsorg (enhet for hjemmetjenester og enhet for institusjon) til orientering og ber rådmannen:
- ha en opplæring som sikrer at alle ansatte har kompetanse for å melde avvik
- vurdere eksisterende former for dialog og evaluering mellom leder og ansatte, for i større grad å sikre at alle ansatte opplever at avvik følges tilstrekkelig opp
- vurdere om det er behov for å iverksette tiltak knyttet til tilfredsstillende implementering av varslingsrutiner og etiske retningslinjer
- iverksette tiltak for å sikre tilfredsstillende kultur for ytring og varsling
- gjennomføre tilsvarende spørreundersøkelse blant ledere og ansatte ved et senere tidspunkt for å se eventuell endring i organisasjonen etter gjennomførte tiltak.
- Iverksette tiltak for å sikre en god erfaringsutveksling og samstemt praksis av avvikshåndtering i sektoren
- Gjennomføre en opplæring som sikrer at mellomledere og ledere i sektoren er trygge på hvordan man håndterer gode avviksrutiner.
Rådmannen bes gi kortfattet skriftlig og også muntlig tilbakemelding til kontrollutvalget senest til deres møte i september 2020, om hvilke vurderinger som er gjort og hvilke tiltak som iverksettes på bakgrunn av rapportens anbefalinger og bystyrets vedtak, og hvordan effekten av tiltak følges opp.
Rapporten oversendes helsekomiteen, etter bystyrets behandling, for videre arbeid og oppfølgning.
Under arbeidUnder arbeid
Virksomhetsplaner enheter og foretak 2020
19/11059 PS 20/48
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar de kommunale enhetenes og foretakenes virksomhetsplaner for 2020.
AvsluttetAvsluttet
Ny barnehage på Marisberg - Tromøy
20/836 PS 20/49
Bystyrets vedtak
Saken ble utsatt.
UtsattUtsatt
Næringsutvikling på Eydehavn - tomtesalg
20/3079 PS 20/50
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre godkjenner avtalen som er inngått mellom Arendal Eiendom og Arendal Havn slik den er beskrevet i denne saken, og overføre arealet på generalfullmakt til Arendal havn KF.
Under arbeidUnder arbeid
Finansielle måltall Arendal kommune
20/2725 PS 20/51
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar det framlagte forslag til finansielle måltall.
AvsluttetAvsluttet
Arendal kommunes informasjon og veiledning til familier med barn med store og sammensatte behov som varer over tid
20/3572 PS 20/52
Bystyrets vedtak
Saken ble utsatt.
UtsattUtsatt
Avlastning før og etter skoletid
20/2724 PS 20/53
Bystyrets vedtak
1. Arendal bystyre vedtar at det i samarbeid med Sam Eyde VGS opprettes et tilbud om avlastning før og etter skoletid på Sam Eyde VGS. 2. Arendal bystyre vedtar å be rådmannen videreutvikle tilbudet om Etter skoletid (EST) i byen i tråd med behovet hos elever og foresatte. 3. Arendal bystyre vedtar å be rådmannen sørge for at rett informasjon om avlastningstilbudet før og etter skoletid når ut i alle ledd i kommunen. 4. Arendal bystyre vedtar å etablere tiltaket etableres fra skoleåret 2020/2021
5. Arendal bystyre setter som vilkår for oppstart at de nødvendig driftsmidler lar seg innarbeide i budsjettet for 2020 knyttet til 2. tertial 2020, og i årsbudsjettet for 2021.
AvsluttetAvsluttet
Forvaltningsrevisjon enhet Barnevern
19/5089 PS 20/54
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar at den eksterne evalueringen av barneverntjenesten som bystyret har bestilt, gjennomføres som en forvaltningsrevisjon i 2020.
Bystyret ber om at forvaltningsrevisjonens problemstillinger tar utgangspunkt i
PWCs eksterne evaluering av tjenesten 1. halvår 2016 og anbefalingene i denne.
AvsluttetAvsluttet

Politisk sekretariat har oversendt bestillingen fra bystyret.

Sesongbasert turiststedstatus for Arendal historiske sentrum
19/4639 PS 20/55
Bystyrets vedtak
Arendal formannskap søker Fylkesmannen om at Arendal historiske sentrum får status som
sesongbasert turiststed slik at butikkene i dette området får mulighet til å holde åpne 4-5
søndager i juli, med 4 timers åpningstid hver gang.
Kjøpesenteret Alti omfattes ikke av søknaden.
Under arbeidUnder arbeid

Følges opp av Næringsavdelingen

Medlemskap i Industrikommunene
20/1682 PS 20/56
Bystyrets vedtak
Saken utsettes til 1.tertial 2020. Arendal formannskap ønsker å se medlemskap i sammenheng med andre medlemskap kommunen har, herunder økonomiske forpliktelser og muligheter for kommunen.
AvsluttetAvsluttet

Følges opp av Stab Samfunnsutvikling/Næringsavdelingen i Tertial 1.

Sak lagt frem og behandlet i formannskapet 25.6.20. Saksbehandlet av Karl Mork. 

Søknad om å bli nasjonalpark-kommune
18/7558 PS 20/57
Bystyrets vedtak
1. Arendal bystyre viser til kommunens systematiske arbeid i forbindelse med Raet nasjonalpark og vedtar å fremme søknad til Miljødirektoratet om godkjenning av status som nasjonalparkkommune.
2. Arendal bystyre vedtar å implementere kriteriene for nasjonalparkkommuner i kommuneplanens samfunnsdel og øvrig planverk
Under arbeidUnder arbeid

Følges opp av Næringsavdelingen.

Kommunedelplan for kulturminner- endelig behandling
16/26657 PS 20/58
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar forslag til kommunedelplan for kulturminner datert høsten 2019, sist revidert januar 2020, i medhold av plan- og bygningsloven § 11-15.
Det bør legges «lenker» til andre relevante planer i kommunedelplan for kulturminner.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er kunngjort.

Reguleringsplan for Birkenlund, og Birkenlund m.m. - oppheving, vurdering av klage
19/1618 PS 20/59
Bystyrets vedtak
Vedtak fattet i Arendal bystyre 19.12.2019, sak nr. 19/236, opprettholdes.
Klagen oversendes Fylkesmannen i Agder for endelig behandling.
Klagen gis ikke oppsettende virkning etter forvaltningslovens § 42.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er kunngjort.

Ny selskapsavtale - Aust Agder Revisjon IKS
16/29248 PS 20/60
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre godkjenner revidert selskapsavtale for Aust Agder Revisjon IKS.
AvsluttetAvsluttet
Sammenslåing Durapart AS og ProFlex AS
20/2189 PS 20/61
Bystyrets vedtak
1. Arendal bystyre vedtar å benytte sine 7 303 aksjer i Durapart AS og sine 453 aksjer i ProFlex AS som stiftelsesinnskudd (aksjekapital) i "Nytt Morselskap AS" ved stiftelsen av dette i 2020. Det vil ikke være behov for å tilføre kapital utover verdien av de aksjene som benyttes som stiftelsesinnskudd.
Etter stiftelsen av "Nytt Morselskap AS" vil Durapart AS og ProFlex AS inngå som heleide datterselskap til "Nytt Morselskap AS". Arendal kommune vil på tidspunkt for stiftelse være tegnet for 7 756 aksjer i "Nytt Morselskap AS"
2. Arendal bystyre vedtar å gi ordføreren fullmakt til å representere kommunen på
stiftelsesmøtet.
AvsluttetAvsluttet
Foreningen Fair Play Agder
20/3483 PS 20/62
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å melde Arendal inn i foreningen Fair Play Agder.
Arendal bystyre bevilger kr. 20.000,- som støtte til foreningen Fair Play Agder kr. 20 000 for 2020. Beløpet dekkes over næringsfondet.
Arendal bystyre vedtar at rådmannen v/ næringsavdelingen blir kommunens kontaktpunkt mot foreningen.
Ordfører oppfordrer organisasjonen til å bytte navn da Fair Play er et innarbeid konsept innen idretten.
For fremtidige år innarbeides kostnadene i det ordinære budsjettet.
AvsluttetAvsluttet
Reservevannsforsyning for kommunene Kristiansand, Birkenes, Lillesand, Grimstad og Arendal
20/3385 PS 20/63
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre gir rådmannen fullmakt til, sammen med rådmennene i Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Grimstad og Arendal å utrede en mulig felles løsning for reservevannforsyning for kommunene Kristiansand, Birkenes, Lillesand, Grimstad og Arendal.
Arendal bystyre forutsetter at den felles utredningen belyser nåsituasjonen for alle kommunene samt de faglige, økonomiske og organisatoriske sider ved en eventuell felles reservevannkilde-løsning. Herunder også en mulig tidsplan for etablering av slik løsning dersom den anbefales gjennomført.
Under arbeidUnder arbeid

Følges opp av rådmannen sammen med enhetsleder Kommunalteknikk og geodata.

Interkommunalt prosjekt om sjøørret
20/776 PS 20/64
Bystyrets vedtak
1) Arendal bystyre stiller seg bak intensjonsavtalen mellom kommunene Lillesand, Grimstad, Froland, Arendal og Tvedestrand i prosjektet Sjøørret Sørlandet og forplikter seg til følgende over prosjektperioden på fire år med mulighet for forlengelse:
1. Kommunen bidrar med 100 timer egeninnsats i året til Sjøørret Sørlandet.
2. Kommunen finansierer gravemaskin med fører 40 timer i året til å frakte grus etc. til bekkene med kr. 40-50.000 pr.
3. Kommunen bidrar med 50 000 kroner hvert år til Sjøørret Sørlandet.
4. Kommunen forplikter seg til aktiv deltakelse gjennom møter, styringsgrupper el.
5. Kommunen bidrar med kunnskap og kompetanse i prosjektet, og bidrar til at aktuelle skoler og barnehager blir involvert.
2) Midler til prosjektet finansieres innenfor vedtatt handlingsplan, primært fra nærings- og landbruksavdelingene, samt fra kommunale næringsfondsmidler/konsesjonskraftsfond
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er formidlet til Grimstad kommune som har prosjektledelsen i prosjektet. Arendal kommunens forpliktelser håndteres av Næringsavdelingen.

Utleiereglement for kommunale bygg og anlegg - ny versjon 2020
20/3092 PS 20/65
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar nytt reglement for utleie av kommunale bygg og anlegg, med endring i punkt 6 til: «Rådmannen kan gi bevilling til skjenking av alkohol etter gjeldende kommunale skjenkebestemmelser».
Arendal bystyre gir styret i Arendal eiendom KF fullmakt til å vedta løpende endringer i reglement, med unntak av årlige prisjusteringer.
Løpende endringer i reglementet som vedtas av Arendal Eiendom KF oversendes bystyret som melding.
AvsluttetAvsluttet
Bærekraftig mat i kommunen
20/2074 PS 20/66
Bystyrets vedtak
Saken ble utsatt.
UtsattUtsatt
MINDRE ENDRINGER I KOMMUNEPLANBESTEMMELSENE
20/1028 PS 20/67
Bystyrets vedtak
Kommuneplanbestemmelsene datert 23.04.2019, revidert 15.04.2019, vedtatt i bystyret 24.05.2019 endres med følgende presiseringer; se tekst i kursiv:
1) Unntak fra plankrav i avvikssone støy: I områder underlagt hensynssone avvikssone støy (H290), kan tiltak også tillates uten reguleringsplan dersom: (Teksten videre er som i gjeldende bestemmelse)
2) Presisering av tekst vedrørende navigasjonsinstallasjoner i/langs sjø:
«Det tillates nyetablering, vedlikehold, reparasjon, flytting og fjerning av anlegg til navigasjonsmessig bruk, uten plankrav».
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er kunngjort.

Høringssvar - Rusreformutvlgets innstilling NOU 2019:26
19/16338 PS 20/68
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre stiller seg bak en del av tankegodset som ligger i rusreformutvalgets innstilling i NOU 2019:26, men har følgende kommentarer:
Skal reformen lykkes må det merarbeid og de kostnadsøkninger som forslagene medfører for både spesialist- og kommunehelsetjenesten bli gitt en tilstrekkelig finansiering. Erfaring fra flere større reformer, herunder samhandlingsreformen, er at gjennomføring av reformene krever mer kompetanse og kapasitet enn antatt. Både ut ifra ønsket om en vellykket rusreform og ut ifra hensynet til kommunenes økonomi er det derfor nødvendig at reformen tilfører kommunene nødvendig økonomiske ressurser.
Arendal bystyre er likevel kritisk til avkriminalisering i det omfanget NOU 2019:26 legger opp til. Vi mener derfor at følgende bør legges til grunn i det videre arbeidet:
- Bruk av narkotika avkriminaliseres ikke, men alternativ til straff som helsehjelp, behandling, ungdomskontrakt o.l. skal alltid tilbys som alternativ.
- Dagens brede forebyggende arbeidet må styrkes. Hjelpeapparatet, inklusiv politiet, må gis større muligheter til å samarbeide. Det trengs generelt mer ressurser til å jobbe målrettet, forebyggende og tverrfaglig.
- Det må bevilges atskillig mer midler til behandling og rehabilitering av narkotika-avhengige.
Det må legges til rette for flere og utvidede muligheter til LAR. - Kompetansen, særlig i skolen om narkotiske stoffer og andre rusmidler, må styrkes. Det må ikke formidles skremselspropaganda, men faktabasert kunnskap som motvekt mot myter og romantisering av narkotikabruk.
AvsluttetAvsluttet

Saksbehandler har fulgt opp, og ettersendt vedtak.

05.03.2020
Bystyret
Referatsaker - Bystyret 05.03.20
19/11840 PS 20/23
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre tar referatsakene til orientering.
AvsluttetAvsluttet
Melding til bystyret 05.03.20 - Månedsbrev Østre Agder 2020-1
19/11977 PS 20/24
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre tar meldingen til orientering.
AvsluttetAvsluttet
Melding til bystyret – Innspill til ny e-helse lov
20/650 PS 20/25
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre stiller seg bak innspillet til ny e-helse lov som rådmannen har sendt.
AvsluttetAvsluttet
Årsmelding 2019 - Arendal kontrollutvalg
20/1953 PS 20/26
Bystyrets vedtak
Bystyret tar årsmelding 2019 for Arendal kontrollutvalg til orientering og anser den for å gi en tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2019.
AvsluttetAvsluttet
Interkommunalt prosjekt om sjøørret
20/776 PS 20/27
Bystyrets vedtak
Saken utsettes.
UtsattUtsatt
Vurdering av klage - reguleringsplan for Kirkeveien 190
16/29351 PS 20/28
Bystyrets vedtak
Vedtak fattet 21.11.2019, sak 19/203, reguleringsplan for Kirkeveien 190, opprettholdes. Saken oversendes Fylkesmannen i Agder for endelig klagebehandling.
Klagen gis ikke oppsettende virkning etter forvaltningslovens § 42. Begrunnelse følger under.
AvsluttetAvsluttet

Saken er oversendt til fylkemannen.

Virksomhetsplaner enheter og foretak 2020
19/11059 PS 20/29
Bystyrets vedtak
Saken utsettes.
AvsluttetAvsluttet
Ny barnehage på Marisberg - Tromøy
20/836 PS 20/30
Bystyrets vedtak
Saken utsettes.
UtsattUtsatt

Saken var på sakslisten til bystyremøtet 2.4.2020, men saken ble utsatt.

Reguleringsplan for del av Hoveodden - valg av formål
19/5218 PS 20/31
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar at planområdet på Hoveodden reguleres til naturcamp (moderat versjon alternativ 1B), hvor det ikke skal bygges stasjonære hytter, lages vei til bobiler og tradisjonelle campingvogner. Alle installasjoner skal kunne fjernes uten varige spor.
Tillegg:
1. Naturen og kulturlandskapet på Hove skal ivaretas. Aktiviteter må tilpasses fuglelivet og øvrig biologisk mangfold. Det må innarbeides reguleringsbestemmelser som i størst mulig grad forebygger mulige konflikter mellom helårsdrift og fugleliv. Det skal være grønne siktsoner/korridorer i området. Det må ikke bygges installasjoner for overnatting i 100-metersbeltet. Areal for camping skal ha nødvendig avstand til vei og stier slik at ferdsel kan skje usjenert og uten opplevelse av at friområdet er privatisert.
2. Allmennhetens tilgang på området skal styrkes. Universell utforming tilstrebes. Eksisterende parkeringsplasser skal fremdeles forbeholdes allmennheten og skal ikke tillates brukt av campingens gjester.
3. Bobiler og campingvogner bør en helst finne plass til i leiren.
AvsluttetAvsluttet

Planavdelingen fortsetter arbeidet på bakgrunn av bystyrets  vedtak. Det jobbes nå med å få Agder Fylkeskommune i gang med konkrete undersøkelser av kulturminner så snart som mulig.

Vertskommune samarbeid med Grimstad kommune på kommunal innfordring
20/1343 PS 20/32
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar at Arendal kommune oppretter et vertskommunesamarbeid med Grimstad kommune for å løse oppgavene med kommunal innfordring.
Vertskommunesamarbeidet har oppstart fra 1. april 2020
Det legges til grunn en videreføring av dagens budsjett, og samarbeidet kostnadsfordeles etter innbyggernøkkel mellom Arendal og Grimstad kommuner
ForsinketForsinket
Nye pensjonskostnader og lønnskompensasjon for lærlinger
20/1343 PS 20/33
Bystyrets vedtak
1) Arendal bystyre prioriterer å gjennomføre vedtatt lærlingeplan til tross for kostnadsøkningen som følge av inngått avtale mellom partene sentralt om pensjonsopptjening for lærlinger mv. Totalt utgjør økte lønns- og pensjonskostnader 3,3 millioner kr i 2020 (før lønnsoppgjør i 2020). På grunn av at prosessen med inntak av lærlinger foregår i løpet av våren vedtar bystyret at lærlingebudsjettet justeres med denne summen utenom den ordinære tertialrapporten.
2) Arendal bystyre ber rådmannen følge vedtatt lærligeplan ved inntak av lærlinger våren 2020. De budsjettmessige konsekvensene vurderes i 1. tertial 2020.
3) Ordføreren tar initiativ overfor KS Agder for å følge opp de politiske signalene som fremkom i møtet.
AvsluttetAvsluttet

Inntak av lærlinger pågår som planlagt. Finansiering innarbeides i 1. tertialrapport. 

Arendal legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp - KØH, forslag til detaljreguleringsplan, endelig behandling
17/6472 PS 20/34
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 forslag til detaljplan for Arendal legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp - KØH med plankart datert 9.1.2020 og bestemmelser datert 26.11.2019, sist revidert 31.01.2020.
AvsluttetAvsluttet

Planvedtaket er sendt til kunngjøring.

Langbryggen: Nesbakken - Grandhjørnet, forslag til detaljreguleringsplan - endelig behandling
19/3316 PS 20/35
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, forslag til
detaljreguleringsplan for Langbryggen: Nesbakken - Grandhjørnet med plankart datert
01.08.2019, sist revidert 30.01.2020, og bestemmelser datert 26.08.2019, sist revidert
30.01.2010.
AvsluttetAvsluttet

Planvedtaket er sendt til kunngjøring.

Reguleringsplan for Myra nærsenter - endelig behandling
19/4337 PS 20/36
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-12 forslag til detaljreguleringsplan for Myra nærsenter med plankart datert 10.07.19, sist revidert 29.01.20 og bestemmelser datert 04.09.19, sist revidert 30.01.20, med følgende endringer:
Maks parkeringsdekning settes slik anbefalingene i ATP-planen viser: maks 1,7 biler per 100 m2 forretning.
AvsluttetAvsluttet

Planvedtaket er sendt til kunngjøring.

Reguleringsplanforslag for Rønningen boligområde KS9, endelig behandling
18/4731 PS 20/37
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-11 detaljreguleringsplan for «Rønningen boligområde KS9» med plankart og bestemmelser datert 31.01.2020.
Pkt. 4, andre ledd i rekkefølgebestemmelsen Område f_F3 må være opparbeidet iht. bestemmelsenes krav før det gis igangtillatelse av første boenhet.
AvsluttetAvsluttet

Planvedtaket er sendt til kunngjøring.

Ny selskapsavtale - Aust Agder Revisjon IKS
16/29248 PS 20/38
Bystyrets vedtak
Saken utsettes.
AvsluttetAvsluttet
Kommuneplanens samfunnsdel - forslag 2020 - 2030, sluttbehandling
20/1207 PS 20/39
Bystyrets vedtak
Saken utsettes.
UtsattUtsatt
Melding til bystyret 05.03.20 - Varamedlem mistet valgbarheten
19/11977 PS 20/40
Bystyrets vedtak
Saken utsettes.
UtsattUtsatt
Rapport fra selskapskontroll Konsesjonskraft IKS - Arendal kommune
20/2772 PS 20/41
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre tar rapporten Selskapskontroll Konsesjonskraft IKS – Arendal kommune til orientering og merker seg at:
- Arendal kommune sikrer at deres eierinteresser blir ivaretatt gjennom selskapets styrende organer,
- momenter som ble påpekt i selskapskontroll gjennomført i 2009, har blitt rettet opp.
- Konsesjonskraft IKS rapporterer tilbake til Arendal kommune i tråd med gitte anbefalinger, og - det er tilstrekkelige mekanismer som sammen utgjør tilfredsstillende kontroll av selskapet, særlig gjennom åpenhet fra selskapet og at det er representantskapet som vedtar utbetalingene.
Bystyret merker seg utsagnene om at det foreligger risiko knyttet til lovendringer på området, og merker seg at selskapsavtalen vil komme til ny behandling i forbindelse med fylkes- og kommunesammenslåinger pr. 1.1.2020.
AvsluttetAvsluttet
Moland Park - Forslag til reguleringsplan
19/2625 PS 20/42
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-11 at forslag til detaljreguleringsplan for Moland Park med plankart og bestemmelser datert 07.02.20, legges ut til offentlig ettersyn.
BN 5 avskjæres med en grønn «buffersone» mot Jovanntunet og Jovann som legges på innsiden av de 2 kollene nærmest tunet og vannet.
3.1.1.3, 2. og 3. punktum erstattes av:
Parkeringsplassene for personbil kan anlegges på bakkeplan. Minst 30% av disse skal ha lademulighet for el-bil.
Minst 30 % av sykkelparkeringsplassene skal overbygges og ha lademulighet for el-sykkel.
3.1.2.1 endres til: Det tillates ikke etablert formålene kontor, hotell, bevertning eller bensinstasjon/ vegserviceanlegg innenfor områdene.
I forbindelse med 2.gangsbehandling av planen må det legges fra 3D-modell som viser innsyn fra ulike vinkler med byggeområdene vist med maks byggehøyde inkl. slingringsmonn inn i modellen.
Tillegg til rekkefølgebestemmelsene:
5.4 Før det gis igangsettelsetillatelse til grunnarbeid i område BN5, skal avkjørsel til området inkludert frisiktsonene H140_5-H140_7 samt støyvoll mot parkeringsplassen til Jovanntunet, være opparbeidet.
AvsluttetAvsluttet

Planvedtaket er sendt til kunngjøring.

30.01.2020
Bystyret
Referatsaker - Bystyret 30.01.20
19/11840 PS 20/1
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre tar referatsakene til orientering.
Kommunebilde 2019:
Styringsdialog mellom Arendal og Fylkesmannen:
Dialogpunktene settes på politisk dagsorden i komite og utvalg.
Kapittel 2 – planlegging og styring av kommunen settes på dagsorden i formannskap og kommuneplanutvalg
Kapittel 3 – tjenesteyting og velferdsproduksjon settes på dagsorden i komite for oppvekst og komite for helse og omsorg
Kapittel 4 – Arealforvaltning og ressurs- og næringsutvikling settes på dagsorden i kommuneplanutvalget og komite for næring
Møtelederforum gis i oppdrag å fordele sakene som skal danne grunnlag for en dialog i komite og utvalg for å besvare utfordringspunktene og spørsmålene som fylkesmannen reiser.
AvsluttetAvsluttet
Deltakelse i prosjekt statlig finansiert omsorg
19/12464 PS 20/2
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å søke deltakelse i forsøk med statlig finansiert omsorg.
AvsluttetAvsluttet

Bystyret har vedtatt at vi skal søke statlig finansiering, og søknad er sendt.

Årshjul styringsdokumenter 2020
19/16194 PS 20/3
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar rådmannens forslag til årshjul styringsdokumenter 2020.
Rådmannens løypemelding legges frem på komitemøte i august.
AvsluttetAvsluttet
Sommerstengt barnehage og SFO
19/5781 PS 20/4
Bystyrets vedtak
Dagens ordning med tre ukers sommerstengt i barnehage og SFO videreføres i 2020, disse ukene er 29, 30 og 31 for sommeren 2020.
Det sees på om SFO bør organiseres annerledes i feriene, og at skoleutvalget på fem personer også vurdere SFO-ordningen.
Dette gjelder også barnehagene; at barnehageutvalget vurderer framtidig sommeråpent i de kommunale barnehagene, med fokus på å bedre servicenivået, samtidig som vi klarer å bemanne og drifte enhetene på en god og kostnadseffektiv måte i framtiden.
UtsattUtsatt

Saken skal behandles av barnehageutvalget og av skoleutvalget.

Nytt arbeidsreglement
19/15829 PS 20/5
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar det framlagte forslag til nytt arbeidsreglement, med følgende tillegg/endringer:
Innledning:
Et særlig trekk ved din arbeidsplass er at kommunen ledes av folkevalgte. Som medarbeider i kommunen skal du bidra til at kommunen yter tjenester eller driver samfunnsutvikling til beste for innbyggerne. Du bør se til at ditt arbeid utføres på en måte som er effektivt, tillitsskapende og bærekraftig, jfr. kommuneloven §1-1.
Tilføyelse i § 19:
Du har anledning til å benytte deg av bistand fra tillitsvalgt ved behandling av saker under denne paragrafen.
Siste avsnitt i § 6 Etikk:
Du plikter å utvise lojalitet overfor arbeidsgiver, etterkomme instrukser og pålegg, etterleve politiske vedtak, i samsvar med samfunnsmandatet og gjeldende yrkesetikk for ditt yrke. Du plikter å utøve ditt arbeid etter beste evne og søke å tjene innbyggerne på beste måte.
Endring § 11 – Utstyr og arbeidstøy, fjerde avsnitt, første setning:
Det er tillatt å bruke religiøse hodeplagg i Arendal kommune såfremt disse ikke er heldekkende som niqab og burka, og til hinder for arbeidet for øvrig.
Tillegg:
Bystyret ber rådmannen legge fram varslingsrutinene for bystyret, slik at bystyret bl.a. kan vurdere nye rutiner for ekstern varsling.
AvsluttetAvsluttet

Reglement oppdateres med nytt vedtak og det informeres ut til ansatte. 

Støy fra havnevirksomheten. Gjeldende regelverk og utførte tiltak.
19/12893 PS 20/6
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre ber om at Arendal havnestyre viderefører selvpålagte begrensinger i laste/losse perioder for spesielt støyende arbeider ved Arendal havn, Eydehavn. (0600-2300) på hverdager/0900-2100 lørdag/1300-2100 søn og helligdager).
Havnefogden kan gi dispensasjon fra begrensingene når det er påkrevd av sikkerhetsmessige eller økonomiske årsaker.
Arendal havnestyre ønsker dialog med naboer og vil arbeide kontinuerlig for å redusere uønskede virkninger fra havnens aktiviteter.
Under arbeidUnder arbeid
Tilbud om kjøp av aksjer, Proflex
18/5806 PS 20/7
Bystyrets vedtak
1. Arendal bystyre vedtar å kjøpe totalt 28 aksjer i ProFlex AS til kr. 1000 pr. aksje.
Totale kostnader ved kjøpet beløper seg til kr. 28 000. Finansiering av kjøpet dekket
inn over budsjettposten «Til formannskapets disposisjon» som dermed reduseres fra
kr 380 000 til kr. 352 000.
2. Arendal bystyre gir rådmannen fullmakt til å utarbeide og inngå nødvendige avtaler
for å gjennomføre kjøpet.
AvsluttetAvsluttet
Helsehus - avvikling av eksisterende lokasjoner
20/241 PS 20/8
Bystyrets vedtak
1. Arendal bystyre vedtar at dagens avdelinger ved Røed, Elim og langtidsplassene på Solhaug legges ned når nytt helsehus på Saltrød står ferdig, gitt at det nye helsehuset blir av den størrelse som fremgår i saken.
2. Rådmannen må i samarbeid med Arendal Eiendom KF si noe om aktuell etterbruk av berørte bygninger, eventuelt om noen bygninger bør saneres.
3. Unge mennesker med funksjonsnedsettelse skal ikke samlokaliseres med eldre.
Under arbeidUnder arbeid

Pkt. 2 følges opp i egen sak til bystyret.

Budsjettendring Næringsprosjekter HP 2020 -2023
19/8390 PS 20/9
Bystyrets vedtak
1. Ved bystyrets behandling av budsjett og handlingsprogram 2020-2023 for Arendal Eiendom i desember 2019 oppstod det noen feil som må rettes opp. Alle investeringsmidlene til Agderparken Nord hadde falt ut. I tillegg oppstod det feil årstallangivelse i kommentarrubrikken.

2. Investeringsmidlene til Agderparken Nord skal være kr. 38 millioner kr. i 2020, 27 millioner kr. i 2021, 35 millioner kr. i 2022 og 22 millioner kr. i 2023. Til sammen kr 122 millioner. Korrekt kommentar skal være: Tilskudd 32,5 millioner i 2021 og 32,5 millioner i 2023.
Bystyret vedtar at dette innarbeides i 1. tertial, derunder hvordan dette påvirker driftsbudsjettet.
3. Bystyrets intensjon framgår verbalt tydelig i budsjettvedtaket, der det fastslås at det er ønskelig med en rask utbygging og salg av nye næringsarealer både i Heftingsdalen og Agderparken Nord.
AvsluttetAvsluttet
Kjøp av produkter og tjenester produsert på okkupert område
19/15062 PS 20/10
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre avviser forslaget om en kommunal anskaffelsesboikott. Arendal kommune bør slutte opp om den utenriks- og forsvarspolitikken som til enhver tid føres av Norges regjering.
AvsluttetAvsluttet
Global appell fra ICAN om å støtte FN-traktaten som forbyr atomvåpen
19/15276 PS 20/11
Bystyrets vedtak
1. Arendal bystyre støtter ICANs verdensomspennende kampanje blant byer som vil forby atomvåpen.
2. Arendal bystyre er dypt bekymret for den alvorlige trusselen som atomvåpen utgjør mot lokalsamfunn verden over. Kommunen mener at innbyggerne har rett til å leve i en verden fri for atomvåpen. Enhver bruk av atomvåpen, enten bevisst eller på grunn av feil eller uhell, vil ha katastrofale, omfattende og langvarige konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø. Derfor støtter kommunen FN-traktaten som forbyr atomvåpen, og oppfordrer Norge til å bli del av avtalen.
3. Arendal bystyre ber ordfører kontakte ICAN og informere om at Arendal kommune støtter kampanjen.
AvsluttetAvsluttet
Høringsnotat – forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven om moderasjonsordninger i skolefritidsordningen (SFO)
19/5781 PS 20/12
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre støtter forslagene til endringer i opplæringsloven.
AvsluttetAvsluttet
Politisk utvalg barnevern og forebyggende tjenester
19/5089 PS 20/13
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar at følgende tre folkevalgte utgjør utvalget som skal følge arbeidet med barnevern og forebyggende tjenester:
Nina Jentoft (Ap) - leder
Benedikte Nilsen Glommen (H)
Anders Kylland (FrP)
Bystyret vedtar følgende mandat:
«Utvalget skal følge arbeidet i barnevernet og de forebyggende tjenester i løpende dialog med ledelse og ansatte. Utvalgets medlemmer skal gjennom dette arbeidet skaffe seg bred innsikt i tjenestenes arbeid på bystyrets vegne. Dette som støtte for tjenestene og som grunnlag for vurdering av relevante saker som kommer til /trenger politisk behandling.
Utvalget skal spesielt fokusere på:
- å følge opp utviklingsarbeidet i barnevernet etter PWCs eksterne evaluering som allerede har pågått i snart fire år. - å følge evalueringen av barnevernet som skal igangsettes høsten 2020 og tilse at eventuelle tilrådinger følges opp - å skaffe seg innsikt i samhandlingen mellom forebyggende tjenester og barnevernet med henblikk på å styrke det samlede tilbudet til barnefamiliene
- å vurdere - sammen med tjenestene - hvordan vedtatte rammer best kan forvaltes til barns beste.»
- Utvalget sammen med de ansatte, setter seg inn i Kongsberg kommunes erfaringer med «familieråd» som tilnærming til barn og deres familier. Tilnærmingen vurderes implementert i tjenestene i Arendal kommune.
Tilnærmingen «familieråd» må sees i sammenheng med økt rettssikkerhet for barn og deres familier og bedre bruk av vedtatte rammer. «Familieråd» er en tilnærming som gir rom for en fortløpende evaluering og internkontroll slik utviklingen av tjenestene forutsetter.
Rådmannen v/ kommunalsjef for barn, unge og familier holdes orientert om utvalgets arbeid.
Utvalget gis ordinær godtgjørelse.
AvsluttetAvsluttet

Utvalget er i gang med sitt arbeid.

Valg av representanter til referansegruppe for nytt helsehus
20/126 PS 20/14
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre velger følgende som bystyrets representanter og vararepresentanter til referansegruppe for nytt helsehus:
Atle Svendal (Ap) – leder – vara Nina Jentoft (Ap)
Inger Brokka de Ruiter (SV) - vara Vigdis Thorbjørnsen (Ap)
Erik Fløystad (Sp) - vara Terje Eikin (KrF)
Nina Roland (H) – vara Geir Fredrik Sissener (H)
Knut Tveiten (Hp) – vara Ingrid Skårmo (FrP)
Eldrerådet og råd for personer med funksjonsnedsettelse deltar med en representant hver.
Utvalget gis ordinær godtgjørelse.
AvsluttetAvsluttet
Valg av representanter til referansegruppe for plan for utvikling av rusfeltet inklusive ettervern i Arendal kommune.
20/242 PS 20/15
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre velger følgende som bystyrets representanter og vararepresentanter til referansegruppe for utvikling av rusfeltet inklusive ettervern i Arendal kommune:

Benedikte Nilsen Glommen (H) - leder, vara: Thore Kristian Karlsen (Hovelista)
Terje Eikin KrF, vara: Vigdis Thorbjørnsen (Ap)
Ingrid Skårmo (FrP), vara: Knut Tveiten (Hp)
2 hovedtillitsvalgte inviteres til å delta i referansegruppens møter med tale- og forslagsrett.

Utvalget gis ordinær godtgjørelse.
AvsluttetAvsluttet
Politisk referansegruppe - regionale arbeidsplasser
20/265 PS 20/16
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre oppnevner følgende medlemmer til politisk referansegruppe for oppfølging av avtalen med Agder fylkeskommune om fordeling av arbeidsplasser:
Robert Cornels Nordli (Ap)
Terje Eikin (KrF)
Geir Fredrik Sissener (H)
Arendal bystyre ber rådmannen stille sekretariat til rådighet for utvalget.
Utvalget gis ikke ordinær godtgjørelse.
AvsluttetAvsluttet
Energiutvalg på tre personer. Arbeidsutvalg som skal belyse forutsetningene for å få til mer lokalprodusert energi.
20/260 PS 20/17
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar at følgende fire folkevalgte utgjør energiutvalget:
1. Jens Aldo Carrizo-Nilsen (MDG) – leder
2. Pål Koren Pedersen (V)
3. Einar Krafft Myhren (SV)
4. Roar Gundersen (H)

Arendal bystyre vedtar følgende mandat for utvalget:
- Følge opp tiltakene i klima- og energiplanen
- Belyse forutsetningene for å få til mer lokalprodusert energi.
- Utarbeide mål for lokalprodusert energi og hvilke virkemidler som kan være aktuelle for å nå målene.
- Avklare hvilke regler som skal gjelde for å bygge solcellepanel som en del av hus, garasjer mv. Hva skal være søknadspliktig og hva skal være gebyrnivå for de som må søke.
- Forslag legges fram for bystyret i løpet av 2020.
Arendal bystyre ber rådmannen stille sekretariat til rådighet for utvalget.
Utvalget skal primært holdes på komitedag og da gis det ikke ordinær godtgjørelse. Dersom arbeidsutvalget holdes på en annen dag en komitedag gis det godtgjørelse.
AvsluttetAvsluttet

Rådmannen har utpekt Klima- og miljørådgiver som sekretær for utvalget. Hun følger opp vedtaket sammen med politisk sekretariat. 

Skoleutvalg på fem personer
19/5089 PS 20/18
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar at følgende fem personer utgjør skoleutvalget:
Cathrine Krogstad Hansen (Ap) – leder
Ingjerd Livollen (Sp)
Øystein Olsen Krogstad (KrF)
Kristoffer Lyngvi-Østerhus (H) - nestleder
Thore Kristian Karlsen (Hovelista)
2 hovedtillitsvalgte inviteres til å delta i utvalgets møter med tale- og forslagsrett.
Utvalget skal ha en totalgjennomgang av skolene med fokus på kvalitet, innhold, organisering, tidlig innsats, demografi og nedgang i barnetall mm.
Utvalget leverer sin innstilling til bystyret høsten 2020. Utredningsdelen skal inneholde både en faktadel og en vurdering.
Rådmannen stiller nødvendig sekretariat til rådighet for utvalget.
Ungdommens Bystyre deltar med en representant med tale- og forslagsrett.
Utvalget gis ordinær møtegodtgjørelse.
AvsluttetAvsluttet

Forsinket på grunn av koronasituasjonen, men er godt i gang med arbeidet.

Barnehageutvalg på tre personer
19/5089 PS 20/19
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar at følgende fire personer utgjør barnehageutvalget:
Linda D. Øygarden (H) – leder
Jelena Høegh-Omdal (Ap)
Ingjerd Livollen (Sp)
Jonny Ingebrigtsen (Rødt)
To hovedtillitsvalgte inviteres til å delta i utvalgets møter med tale- og forslagsrett.
Utvalget gis ordinær møtegodtgjørelse.
AvsluttetAvsluttet

Forsinket p.g.a. koronasituasjonen, men har jevnlige møter.

Nedsettelse av jubileumskomité for markering av Arendals 300 års jubileum
20/339 PS 20/20
Bystyrets vedtak
Rådmannen setter ned en gruppe for å forberede byjubileet i 2023. Rådmannen konsulterer med komite for samfunnsutvikling.
Under arbeidUnder arbeid

Arbeid med å organisere opp en gruppe er igangsatt i regi av enhetsleder Kultur. Gruppen vil bli konstituert i løpet av mai 2020.

Fritak for politiske verv - Søknad fra Cathrine Høyesen Hall
20/358 PS 20/21
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar:
Cathrine Høyesen Hall, V, gis fritak fra alle politiske verv i Arendal kommune for resten av inneværende valgperiode. Første varamedlem fra Venstre, Pål Koren Pedersen, trer inn som fast medlem i bystyret og i komite for samfunnsutvikling for resten av inneværende valgperiode.

I tillegg velges følgende for resten av inneværende valgperiode:

Valgkomiteen - medlem (V): Pål Koren Pedersen (V)
Kommuneplanutvalget - medlem (grupperingen Ap, KrF, Sp, V, MDG og SV): Ivar Grødal (V)
Styret Arendal Eiendom KF - medlem (grupperingen Ap, KrF, Sp, V, MDG og SV): Marianne S. Lyngvi (V)
Formannskapet - varamedlem (grupperingen Ap, KrF, Sp, V, MDG og SV): Pål Koren Pedersen (V)
Administrasjonsutvalget - varamedlem (grupperingen Ap, KrF, Sp, V, MDG og SV): Pål Koren Pedersen (V)
Representantskapet i Agder Renovasjon - varamedlem (grupperingen Ap, KrF, Sp, V, MDG og SV): Anette Saxe (V)
Flosta skole samarbeidsutvalg – varamedlem: May Christine Arntzen (V)
Valgkomiteen - varamedlem (V): Ivar Grødal (V)
AvsluttetAvsluttet
19.12.2019
Bystyret
Referatsaker - Bystyret 19.12.19
19/11840 PS 19/225
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre tar referatsakene til orientering:
1) Møteprotokoll bystyret 21.11.19
AvsluttetAvsluttet
Budsjett 2020/Handlingsprogram 2020-2023 Rådmannens forslag
19/1932 PS 19/226
Bystyrets vedtak
A. Handlingsprogram for perioden 2020-2023
1. Arendal bystyre vedtar fremlagt forslag til
handlingsprogram for Arendal kommune konsolidert
for perioden 2020-2023.
2. Handlingsprogrammets drifts- og investeringsrammer for
perioden 2020- 2023 legges til grunn for planlegging og drift av
virksomhetene.
B. Årsbudsjett for 2020
1. Arendal bystyre vedtar forslag til budsjett for 2020 som framstilt i
skjema bevilgningsoversikt drift, bevilgningsoversikt drift pr. enhet,
bevilgningsoversikt investering og brutto investeringer pr. prosjekt.
2. Arendal bystyre vedtar Enhetenes økonomiske rammer samt endringer som
følge av forslag til statsbudsjett 2020 (vedlegg 2 i Rådmannens forslag samt
vedlegg knyttet til statsbudsjett).
3. Arendal bystyre vedtar bevilgningsoversikt drift, bevilgningsoversikt investering
og brutto investeringer pr prosjekt for Arendal eiendom KF og Arendal
havnevesen KF slik det er framstilt i vedlegg 3 i Rådmannens forslag.
4. Arendal bystyre vedtar, i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a), at:
Eiendomsskatt skal skrives ut for alle faste eiendommer i hele kommunen for
skatteåret 2020.
Gjeldende takster kontorjusteres i 2020 med 10 % (esktl. § 8 A-4).
Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget fra «verk/bruk» redusert med
to syvendedeler i 2020, jfr. overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd.
Den generelle skattesatsen settes til 7 promille av eiendomsskattegrunnlaget. For
bolig- og fritidseiendommer settes satsen til 5 promille av
eiendomsskattegrunnlaget. Eiendomsskattegrunnlaget er lik 40 % av
eiendomsskattetakst. Skattesats for det særskilte skattegrunnlaget settes til 7
promille.
Arendal bystyre vedtar i medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b, at
bygning som er fredet iht. lov, fritas for eiendomsskatt.
Eiendomsskatten innkreves sammen med kommunale eiendomsgebyrer, og skal betales i minst to terminer.
5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter Arendal
kommune tidligere vedtatte skattevedtekter Arendal bystyre vedtar at
skatt til kommunen for inntektsåret 2020 utskrives med de til enhver tid
gjeldende maksimalsatser vedtatt av Stortinget.
6. Arendal bystyre vedtar eiendomsgebyr, salgs- og leiepriser i
henhold til rådmannens innstilling i vedlegg 4.
7. Arendal bystyre vedtar å gi rådmannen fullmakt til å kunne fordele
sentralt avsatte midler på rådmannens enhet 1101 og 1103 til respektive
enheter (lønnsmidler, pensjon, fagmidler under stabene).
8. Arendal bystyre vedtar å gi rådmannen fullmakt til å gjennomføre lokale
lønnsforhandlinger etter de ulike lokale forhandlingshjemlene i hovedtariffavtalen.
9. Arendal bystyre vedtar å oppta lån til investeringsformål – i alt 384,9 mill.
kroner – i 2020 i samsvar med investeringsbudsjettet, jf. vedlegg 1,
økonomisk oversikt investering. Avdrag beregnes i tråd med forskrift og
krav til minimumsavdrag.
10. Arendal bystyre vedtar at kommunens utlån til Arendal
eiendom KF til investeringsformål belastes kommunens
gjennomsnittlige innlånsrente. For lån til Arendal
havnevesen KF belastes rente iht. Kommunalbankens
flytende p.t. rente.
11. Arendal bystyre gir rådmannen fullmakt til å benytte inntil 150
mill. kroner av trekkrettigheten i Sparebanken Sør.
12. Arendal bystyre vedtar å oppta startlån på 100 mill. kroner hos
Husbanken for videre utlån jf. vedlegg 1, bevilgningsoversikt
investering
13. Arendal bystyre vedtar at mottatte investeringsinntekter i løpet av 2020 (salg
av tomter, avhending av utstyr og lignende) avsettes til investeringsfond. Dette
gjelder også for salgsinntekter i de kommunale foretakene.
14. Arendal bystyre vedtar at ved avslutning av investeringsprosjekter skal
eventuelle ledige lånemidler avsettes til egen balansekonto for ubrukte
lånemidler, avsluttede prosjekter. Disse nyttes til ekstraordinære avdrag på
opptatte investeringslån.
15. Arendal bystyre gir rådmannen, innenfor vedtatt budsjettramme fullmakt til
å overføre driftsmidler til investeringsbudsjettet når utgiftene i henhold til
budsjett- og regnskapsforskriften skal føres i investeringsregnskapet.
16. Arendal bystyre vedtar at resultatenheter med mer-/mindreforbruk avregnes mot
den enkelte enhets disposisjonsfond.
17. Arendal bystyre gir rådmannen fullmakt til å flytte midler mellom skolene
og stab, basert på skolemodellen.
18. Arendal bystyre gir rådmannen fullmakt til å flytte midler mellom
kommunale barnehager og stab ifm. nytt barnehageår 1. august
ved endringer i barnetall/bemanning.
19. Arendal bystyre gir rådmannen fullmakt til å justere budsjettet, inkl.
enhetenes rammer, i tråd med endelige budsjettforutsetninger fra
pensjonskassene.
20. Arendal bystyre vedtar at justeringer knyttet til vedtak av statsbudsjettet dekkes
ved bruk av disposisjonsfond.
21. Ved regnskapsavslutning for budsjettåret 2020 vil rådmannen disponere
mindreforbruk eller innhente fond til dekning av merforbruk iht. den nye
kommuneloven.
22. Arendal bystyre vedtar rådmannens forslag til finansielle måltall.
C Handlingsplan 2021- 2024
1) Rådmannen bes lage en sak i januar til formannskapet/bystyret hvor årshjulet for
økonomistyring for 2020 avklares.
2) Nye handlingsregler må avklares i egen sak før arbeidet med handlingsplan 2021- 2024
starter.
3) Når rådmannen legger frem handlingsplan for 2021- 2024 ber bystyret om:
- at det er en tydelig sammenheng mellom handlingsplanen og kommuneplanens
samfunnsdel
- at klimaplanens handlingsdel innarbeides i handlingsplanen
- at den inneholder en oversikt over tiltak og kutt
- at enhet Østre Agders sekretariats virksomhet beskrives mer detaljert
- at enhet 1101(rådmannen med staber) og 1103(fellesoverføringer og drift) bli mer detaljert
beskrevet (se vedlegg til årets fremlegg)
AvsluttetAvsluttet
Vedtatt endringsforslag:Endringer i investeringsbudsjettet 2020-2023
Rask tilrettelegging av næringsarealer Arendal kommune ønsker en rask utbygging og salg av nye næringsarealer på Heftingsdalen, Agderparken Nord m.fl
Bystyret ønsker å få utredet nye modeller for samspill mellom kommunen og næringslivet når det gjelder opparbeiding av næringstomter og salg av næringsarealer, for eksempel organisert som aksjeselskap. Bystyret ber Arendal Eiendom og rådmannen utrede hvordan vi på dette området bør arbeide og være organisert. Det må tenkes igjennom hvordan kommunen gjennom samarbeid med andre kan få tilgang til kapital, nettverk og kompetanse, samtidig som risiko reduseres. Hvordan inntektsstrømmen endres ved en eventuell ny organisering må drøftes.
Bystyret ber om at en slik utredning foreligger senest i juni 2020. Styret for Arendal Eiendom og formannskapet konsulteres under arbeidet.
Isbane Arendal Bystyre er glad for initiativet fra næringslivet i Arendal sentrum knyttet til kunstisbanen på Sam Eydesplass. Kommunen kan bidra med inntil to millioner i investering og momskompensasjon. Prosjektet forutsetter en bærekraftig drift og et samarbeid om driftskostnadene. Raet nasjonalparksenter Bystyret ber om en sak hvor man ser på alternative mulighetene til å etablere et midlertidig nasjonalparksenter, for eksempel ved å benytte en av bygningene på Hove eller Vitensenteret.
Boliger til ungevoksne med psykisk utviklingshemning Det bør bygges fire bofellesskap til ungevoksne med psykisk utviklingshemning.
1) Innstrammingstiltakene i kulturbudsjettet bør ikke ramme sårbare grupper, barn/ unge, frivillige og folkehelse- så langt dette er mulig å få til. 2) Bystyret ber om en sak som belyser mulighetene for å drive Eureka kompetanse uten egne lokaler. Andre kommunale bygg tas i bruk. F.eks Kloa, Kilden, rådhuset, skolene m.fl. 3) Bystyret ber om en sak hvor rimeligere lokaler vurderes for Arendal voksenopplæring. En reforhandlet avtale med vesentlig reduksjon i leien i Eurekabygget kan også vurderes. Det er viktig med god tilgjengelighet med kollektiv. Det bør også vurderes om vi kan få en mer effektiv drift ved samarbeid med andre kommuner.
AvsluttetAvsluttet
Vedtatt endringsforslag:Endringer i investeringsbudsjettet 2020-2023
4) En bærekraftig kommune- 2023
Med store uløste utfordringer i de budsjettene som vi står foran, endringer i befolkningssammensetning og klimautfordringer, gjør at det må arbeides systematisk for å finne kloke og bærekraftige tiltak som kan gi inntekter eller reduserte utgifter framover. Rådmannen bes sammen med formannskapet, tillitsvalgte og andre gode krefter arbeide fram tiltak innen alle sektorer i kommunen.
Bør vi organisere kommunen på en ny måte? Hvordan få til et løft for å utvikle smarte arbeidsmåter både i administrasjon og i tjenesteyting? Hva kan vi oppnå ved økt bruk av teknologi? Hvilket potensial kan vi se dersom Arendal kommune tar mål av seg til å være blant de beste kommunene i landet til å ta i bruk digitale løsninger? Hva er viktige grep innen oppvekst og helse og omsorg? Hvilket potensial har Lean dersom det tas i bruk i større grad enn i dag? Hvilke andre metoder kan være egnet for å finne gode løsninger? Hvilket potensial ligger i økt medvirkning hos medarbeidere og tillitsvalgte? Hva kan kommunen gjøre for å få flere i arbeid? Hvordan tilpasse tjenestene til fremtidens demografi? Hva kan vi få til ved økt samskaping? Og ikke minst, hvordan oppnår vi 1,5 graders målet? Spørsmålene er ikke uttømmende.
Arbeidet foregår i perioden januar til mai. Bystyret imøteser et samlet forslag i juni møtet 2019.
Arbeidet må sees i sammenheng med nedsatt barnehage og skoleutvalg.
AvsluttetAvsluttet
Vedtatt endringsforslag:Endringer i investeringsbudsjettet 2020-2023
5) NAV Arendal søker om å bli nasjonal pilot på aktivitetsplikt for personer mellom 30- 39 år.
6) Sosialhjelpstønaden økes tilsvarende økningen i barnetrygden for barn fra 0- 5 år fra 1.9.20. Dette betyr at sosialhjelpsmottakere får samme sum i økning som andre. Arendal kommune skal bruke statens veiledende satser for tildeling av sosialhjelp.
Vedtatte tilleggsforslag:
1) Bystyret ber om en sak i januar hvor det velges et arbeidsutvalg på fem personer som politisk referansegruppe for nytt helsehus.
Under arbeidUnder arbeid

Referansegruppe nytt helsehus er opprettet.

Vedtatt endringsforslag:Endringer i investeringsbudsjettet 2020-2023
2) Bystyret ber rådmannen utrede hvordan Arendal kommune kan intensivere arbeidet mot fattigdom, og spesielt barn i fattige familier/ barnefattigdom. Det må framgå hva kommunen gjør i dag. Videre må det skisseres hva som er de mest aktuelle virkemidler framover. Hva som er aktuelle tiltak bør drøftes opp mot kunnskapsgrunnlaget i rapporten «Snakk om fattigdom». En rapport om barn som vokser opp i fattige familier», av Kirkens Bymisjon og Respons Analyse (2019). Rådmannen bes analysere hvilke tiltak som vil hjelpe gruppen best. Det bør drøftes om kommunen er hensiktsmessig organisert for å få til målrettede tiltak. Mulighetene for å finne partnere som kan delfinansiere satsningen bør framgå. Saken legges fram senest i mai 2020. 3) Arendal skal det være et tolerant, livssynåpent og inkluderende lokalsamfunn med plass til alle, helt uavhengig av alder, kjønn, hudfarge, bosted, livssyn, funksjonsnivå og seksuell legning. Rådmannen og komite for oppvekst forbereder en handlingsplan mot rasisme, stigmatisering og diskriminering. Hensikten er å skape et dokument som gis oss et godt grunnlag for å ta et oppgjør med fordommer, intoleranse og rasisme. Handlingsplanen legges fram for bystyre i 2020.
6) I januar settes det ned et barnehageutvalg på tre personer. Utvalgene skal ha en totalgjennomgang av de kommunale barnehagene med fokus på kvalitet, innhold, organisering, tidlig innsats, demografi og nedgang i barnetall mm. Slik at de kommunale barnehagene i Arendal er rustet for fremtiden med god kvalitet og effektiv drift. Utvalget leverer sin innstilling til bystyret ved utgangen av juni.
7) I januar settes det ned et skoleutvalg på fem personer. Utvalgene skal ha en totalgjennomgang av skolene med fokus på kvalitet, innhold, organisering, tidlig innsats, demografi og nedgang i barnetall mm. Utvalget leverer sin innstilling til bystyret høsten 2020. Utredningsdelen skal inneholde både en fakta del og en vurdering.13) Det settes i januar 2020 ned et politisk utvalg på tre folkevalgte som skal videreføre det arbeidet som ble gjort innen barnevern i perioden 2016- 2019. Utvalget skal fokusere både på barnevernet og forebyggende tjenester. Rådmannen bes legge fram forslag til mandat i januar.
10) Arendal kommune skal være en dysleksivennlig kommune og det iverksettes ved samtlige skoler fra 2020.
Under arbeidUnder arbeid

2. Arbeidet er satt i gang, ledes ad Geir Svendsen, NAV

3. Arbeidet er igangsatt, ledes av Elisabeth Nærestad, rådmannens stab Barn, unge og familier. Utkast til plan ble lagt fram for komite for oppvekst 17.9.2020. Komiteen ønsker å diskutere saken igjen i komiteen i oktobermøtet.

6. Barnehageutvalget er i gang med sitt arbeid., nærmer seg avslutning

7. Skoleutvalget er i gang med sitt arbeid, nærmer seg avslutning.

10.  Arendal kommune skal bli en dysleksivennlig kommune. Det skal lages en kommunal plan som skal gjelde fra skoleåret 2021-22.  Dette ble besluttet i komite for oppvekst 17.9.2020.

13. Utvalget er i gang.

Vedtatt endringsforslag:Endringer i investeringsbudsjettet 2020-2023
4) Det settes ned et arbeidsutvalg på tre folkevalgte som skal belyse forutsetningene for å få til mer lokalprodusert energi. Arbeidsutvalget utarbeider mål for lokalprodusert energi og hvilke virkemidler som kan være aktuelle for å nå målene. Utvalget må avklare hvilke regler som skal gjelde for å bygge solsellepanel som en del av hus, garasjer mv. Hva skal være søknadspliktig og hva skal være gebyrnivå for de som må søke. Forslag legges fram for bystyret i løpet av 2020.
5) Bystyret ber rådmannen lage en sak som belyser mulighetene for nytenking innen kollektivtransporten/samkjøring. Med mål om redusert bruk av privatbil, mer samkjøring, bruk av ny teknologi og nye løsninger. Inkludert bruk av kommunens biler.
8) Rådmannen bes lages en plan for hvordan Arendal kan sikre enn større vekst i tiden fremover, med mål om flere innbyggere og flere arbeidsplasser i hele kommunen. Planen kan sees i sammenheng med næringsvennlighets undersøkelsen og oppfølging av næringsplanen. Komite for samfunnsutvikling holdes orientert.
11) Det nedsettes en jubileumskomité for utforming av program for Arendal bys 300-årsjubileum. Komitéen får også mandat til å innhente nødvendige eksterne midler, kommunens nettokostnader skal være innenfor det som ligger i budsjettet.
16) Bystyret ønsker en sak om gjeninnføring av boplikt der virkningen på boligpriser, fast bosetting og «mørke vinduer» i eksisterende boligområder belyses.
17) Bystyret ber om at Kulturskolen utvikler et tilbud der prisen ikke overstiger det som fritidskortet lyder på, slik at alle kan få mulighet til å benytte det.
AvsluttetAvsluttet
Vedtatt endringsforslag:Endringer i investeringsbudsjettet 2020-2023
12) Det er viktig å få økt antall helsesykepleiere i Arendal Kommune. Rådmannen bes søke på statlige tilskuddsmidler for å øke antall helsesykepleiere.
15) Bystyret ber administrasjonen vurdere hvordan man kan igangsette arbeidet med en kommunal handlingsplan for å forebygge selvmord i kommunen. Forslaget bør også inneholde en vurdering av økonomiske konsekvenser av ulike tiltak.
Under arbeidUnder arbeid

12. Det er innvilget midler til dette.

15. Arbeidet er i sluttfasen.

Vedtatt endringsforslag:Endringer i investeringsbudsjettet 2020-2023
14) Nedsette politisk referansegruppe for å påse at fylkeskommunen og staten overholde sine forpliktelser knyttet opp mot avtalen om ett Agder
AvsluttetAvsluttet
Vedtatt endringsforslag:Endringer i investeringsbudsjettet 2020-2023
9) I januar settes det ned et arbeidsutvalg på tre personer som fungerer som en referansegruppe til plan for rus og ettervern.
AvsluttetAvsluttet

Referansegruppe er opprettet.

Regnskap 2019 – avslutning av investeringsprosjekter og justering av årlig bevilgning til investeringsprosjekter
19/14958 PS 19/227
Bystyrets vedtak
1. Arendal bystyre tar til orientering mottatte rapporter vedrørende avslutning av investeringsprosjekter for Arendal kommune, Arendal eiendom KF og Arendal havnevesen KF. Bystyret vedtar at samlet mindreforbruk benyttes til ekstra nedbetaling av investeringslån.
2. Arendal bystyre tar til orientering mottatte prognoser for bevilgning investeringsprosjekter 2019. Bystyret vedtar nedjustering av årlig bevilgning investeringsprosjekter 2019 benyttes til ekstra nedbetaling av investeringslån.
3. Arendal bystyre tar til orientering mottatte prognose for bevilgning som søkes overført til 2020 for å fullføre vedtatte investeringsprosjekter som ikke er igangsatt eller ikke ferdigstilt i kommunen og foretakene. Bystyret vedtar justering av bevilgning investeringsprosjekter 2020 i henhold til finansieringsplan.
4. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettendringer i aktuelle budsjetter med mindre det blir gjort endringer i budsjett 2020 eller handlingsplan 2020-2023.
AvsluttetAvsluttet
Handlingsplan kommunedelplan klima og energi Arendal kommune 2019-2023
19/3698 PS 19/228
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar handlingsplan for kommunedelplan for klima og energi Arendal kommune 2019 – 2023, Grønn Strategi. Handlingsplanen revideres årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen og innordnes innenfor de økonomiske rammer som til enhver tid er tilgjengelig.
Planen vedtas med følgende endringer i vedlegg:
T9: Arendal kommune skal legge til rette for fossilfri tungtrafikk og anleggsdrift i 2022.
S.2: Klimakommunikasjon settes opp for hele perioden. Det opprettes en informasjonsportal i punktene om etablering av klimakontor og ENØK-kontor.
Tilrettelegge for å kunne dyrke sin egen mat og etablere kolonihager og andelslandbruk.
«tilrettelegge Grønne tak på næringsbygg.»
AvsluttetAvsluttet
Retningslinjer avlastning og transport
19/13487 PS 19/229
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar at det innføres individuell behovsprøving av transportbehov til og fra avlastning. Administrasjonen i samarbeid med brukerorganisasjonene FFO og SAFO, med en utvalgt representant, utarbeider nærmere retningslinjer for ordningen.
Arendal bystyre mener at det er avgjørende at foreldre til barn/ungdom som har et avlastningstilbud, må oppleve dette tilbudet som reell avlastning. Da må det være universelt og sikrer at foreldrene kan være i arbeid. Arendal bystyre ber administrasjonen på denne bakgrunn om å utarbeide retningslinjer for gratis transport til og fra avlastning.
AvsluttetAvsluttet
Refusjon av utgifter til spesialundervisning ved Friskoler i Arendal kommune.
19/5781 PS 19/230
Bystyrets vedtak
Refusjon av utgifter til spesialundervisning ved Friskolene fra Arendal kommune.
Bystyret foreslår å utsette saken, og at saken sendes ut på høringen til Friskolene, slik at alle skolene får uttalt seg, til barns beste.
Saken utsettes, og sendes tilbake til videre behandling i arbeidsutvalget som skal ha en totalgjennomgang av skolene i Arendal. Sakens kjerne utredes grundigere – og svarer på den opprinnelige bestillingen fra bystyret den 23.05.2019 (gjengitt nedenfor), som angår å se på hele tilskuddsmodellen til spesialundervisningen i Arendal kommune.
Bystyret ber om en sak om en gjennomgang om en mulig ny modell for tildeling av midler til spesialundervisning for både friskoler og offentlige skoler i Arendal der barna blir ivaretatt på en best mulig måte.
Friskolene gis tilfredsstillende tid til høring.
AvsluttetAvsluttet

Dette er en del av mandatet til skoleutvalget.  Utvalget besluttet at saken skal i bystyret i juni 2020.

Følge barn som går i barnehage, SFO og skole til behandling
19/15121 PS 19/231
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre legger til grunn at ansatte i barnehager og skoler i Arendal kommune så langt som det lar seg gjøre innenfor avtalt arbeidstid, følger barn som har sammensatte funksjonshemminger og som har et fast behandlingstilbud på grunn av funksjonshemmingene, til behandling.
Det forutsettes at barnehagen eller skolen har en bemanning som kan benyttes til følge, og at det ikke må settes inn ekstra ansatte.
Det følges ikke til behandling i SFO-tiden.
Barnehager og skoler dekker ikke skyss til behandling.
AvsluttetAvsluttet
Revisjon av handlingsdel
19/12215 PS 19/232
Bystyrets vedtak
Saken oversendes arbeidsgruppen som bystyret har nedsatt for å gjennomgå kommunens trafikksikkerhetsplan.
AvsluttetAvsluttet
Bosetting av flyktninger i 2020
19/14423 PS 19/233
Bystyrets vedtak
1. Arendal bystyre vedtar å bosette 35 flyktninger og anmoder IMDi om at flest mulig av disse er enslige mindreårige.
2. Arendal bystyre er veldig opptatt av integreringen av disse og vil oppfordre til at flest mulig av disse blir inkludert i integreringsklassen på Sam Eyde VGS.
3. Arendal bystyre vedtar at Arendal kommune opprettholder botilbud i ett bofellesskap med plass til 8 ungdommer innenfor 5 års integreringsperioden. I tillegg videreføres drift av enhetens uteteam som yter tjenester til ungdom i egen bolig og familiegjenforente.
4. Arendal kommune er positiv til å ta imot flere flyktninger dersom IMDi har behov for det
Under arbeidUnder arbeid

1. Arendal kommune ble anmodet om å bosette 3 enslige mindreårige i 2020. Kommunen fikk en ungdom til bosetting den 14. april 2020. Bosettingen er nå stoppet p.g.a Covid- 19.

2. Bosatte enslige mindreårige er elever ved innføringsklassene på Sam Eyde eller elever på vanlig videregående skole.

3. Ut fra dagens situasjon ser det ut til at vi er nødt til å avvikle bofelleskapet pr. oktober 2020. Ungdommene som bor i bofelleskapet, blir i løpet av sommeren overført til uteteam og egen bolig.

4. Det har ikke kommet nye anmodninger for 2020 fra IMDI.

Midler til opprydning Høgedal nedlagte avfallsdeponi
19/13473 PS 19/234
Bystyrets vedtak
Arendal kommune dekker utgifter til opprydning og tildekking av Høgedal nedlagte avfallsdeponi. Midlene tas fra selvkost renovasjon.
AvsluttetAvsluttet

Følges opp av Enhet for kommunalteknikk og geodata.

Ny forvaltningslov - høringsuttalelse
19/7685 PS 19/235
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre støtter KS i deres høringsuttalelse til ny forvaltningslov. Det vises til KS' høringssvar datert 30. september 2019.
Arendal kommune har en tung satsning på bedre tverrfaglig innsats (BTI) for barn og unge. I den sammenheng ser Arendal bystyre svært positivt på at det etter ny lov vil være mulig å dele taushetsbelagte opplysninger med personer i samme forvaltningsorgan eller i andre forvaltningsorganer som har saklig behov for dem.
AvsluttetAvsluttet
Reguleringsplan for Birkenlund, og Birkenlund m.m. - oppheving av planer, endelig behandling
19/1618 PS 19/236
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar, ihht. plan- og bygningsloven § 12-14 at reguleringsplan for Birkenlund vedtatt 06.07.1955, med endring kalt Birkenlund med mer, vedtatt 09.10.1956, oppheves.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er kunngjort.

Klinkelia - oppheving av reguleringsplan - 2. gangsbehandling
19/3745 PS 19/237
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre opphever iht. plan- og bygningsloven § 12-14 reguleringsplan for Klinkelia, vedtatt 21.06.1967.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er kunngjort.

Nasjonalparkstyret for Raet Nasjonalpark - Innstilling av styrerepresentanter fra Arendal kommune
19/15339 PS 19/238
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre innstiller følgende representanter til styret for Raet Nasjonalpark i prioritert rekkefølge:
1. Robert Cornels Nordli, Ap
2. Geir Fredrik Sissener, H
AvsluttetAvsluttet
Valg av eldreråd 2019 - 2023
19/12334 PS 19/239
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge følgende medlemmer og varamedlemmer i rekke til eldrerådet for perioden 2019 – 2023:
Medlemmer:
1. Stein Torgersen (Undervisningsforbundets pensjonistklubb)
2. Gunvor Pedersen (AKP pensjonistforening)
3. Hilde Grandal (Fagforbundet, pensjonistforening)
4. Svein Svenningsen, (uavh. pensjonist)
5. Finn Egil Halvorsen (Telepensjonist)
6. Alf-Eyvind Ljøstad (uavh. pensjonist)
7. Vigdis Thorbjørnsen (Ap), bystyret
Varamedlemmer i rekke:
1. Inger Marie Løseth Olsen (AKP pensjonistforening)
2. Trine Helga Dalsmo (Fagforbundet, pensjonistforening)
3. Kjell Valter Andersen (Undervisningsforbundets pensjonistklubb)
4. Ingebjørg Godskesen (Pp), bystyret
5. Alf Nilsen (uavh.)
6. Bernt Egil Taraldesen (Telepensjonist)
AvsluttetAvsluttet
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse - valg 2019-2023
19/12700 PS 19/240
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge følgende medlemmer med varamedlemmer i rekke til rådet for personer med funksjonsnedsettelse for kommunestyreperioden 2019-2023:
Medlemmer:
1. Brit-Ingvild Fredriksen, FFO
2. Freddy de Ruiter, FFO
3. Ole Magne Imeland, FFO
4. Vigdis Lavik, SAFO
5. Anders Haslestad, SAFO
6. Monika Andersen (Ap), bystyret
7. Ingebjørg Godskesen (Pp), bystyret
Varamedlemmer i rekke:
1. Torill Smith Konradsen, SAFO
2. Anne Lise Kobiesen, FFO
3. Øystein Krogstad (KrF), bystyret
4. Ingrid Skårmo (FrP), bystyret
5. Lillian Haugnes, FFO
AvsluttetAvsluttet
Valg av representanter til styret i Arendal boligstiftelse
19/12757 PS 19/241
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge følgende 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer til styret i Arendal kommunale boligstiftelse
…. for kommuneperioden 2019-2023:
Styremedlemmer 2019-2023:
1. Runo Nygård
2. Toril Rollstad Larsen
3. Tormod Vågsnes
Styremedlemmer i perioden 2019-2021:
1. Bente Brekka
2. Arne Austenaa
Varamedlemmer:
1. Anne Cathrine Nygård
2. Jan Kløvstad
3. Rune Sævre
Leder: Runo Nygård
Nestleder Torill Rolstad Larsen
AvsluttetAvsluttet
Valg av representant til Arendal Landbruksforum
19/12976 PS 19/242
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge Milly Grundesen (Sp) og Thore Karlsen (Hovelista) som kommunens faste representanter i Arendal landbruksforum for kommunevalgperioden 2019-2023.
For samme tidsperiode velges Terje Eikin (KrF) som personlig varamedlem for Milly Grundesen (Sp) og Ingart Blikra som personlig varamedlem for Thore Karlsen (Hovelista)
AvsluttetAvsluttet
Referatsaker 2 - Bystyret 19.12.19
19/11840 PS 19/243
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre tar referatsakene til orientering:
1) Protokoll Arendal kontrollutvalg 2019-10-09
2) Årsrapport Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
AvsluttetAvsluttet
Melding til bystyret 19.12.19 - Bassenget på Bjorbekktunet
19/11977 PS 19/244
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre tar meldingen til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Representantforslag - 19.12.19
19/11976 PS 19/245
Bystyrets vedtak
Møtelederforum avgjør hvor representantforslag fra J. A. Carrizo-Nilsen (MDG) mottatt 05.12.19 vedr. mat i kommunale virksomheter skal behandles.
AvsluttetAvsluttet
Politiske utvalg - Endring i møteplan for 2020
18/10698 PS 19/246
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å flytte bystyremøtet fra 29. oktober til torsdag 5. november 2020.
AvsluttetAvsluttet
Melding til bystyret 19.12.19 - Demografi og elevtallsfremskrivninger
19/11977 PS 19/248
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre tar meldingen til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
21.11.2019
Bystyret
Referatsaker - Bystyret 21.11.19
19/11840 PS 19/193
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre tar referatsakene til etterretning:
1) Møteprotokoll Bystyret 10.10.2019
2) Møte- og arbeidsplan 2020 Arendal kontrollutvalg
3) Saksutskrift - Møte- og arbeidsplan 2020 for Arendal kontrollutvalg
4) Stadfestelse av ny politivedtekt for Arendal kommune
AvsluttetAvsluttet
Melding til bystyre - følge barn som går i barnehage, SFO og skole til behandling
19/12282 PS 19/194
Bystyrets vedtak
Denne meldingen kommer opp som en ny politisk sak.
AvsluttetAvsluttet
Heis til Fløyheia - budsjettoverskridelser
19/11983 PS 19/196
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre tar den framlagte redegjørelsen til orientering.
Arendal bystyre er enig i rådmannens vurdering i at det ikke er hensiktsmessig og ønskelig med et prosjekt som stoppes nå med den konsekvens at vi står igjen med en åpen sjakt ned fra Fløyheia.
Arendal bystyre ber rådmannen fortsette arbeidet med å få flere enn kommunen til å delta i finansieringen av merkostnadene med heisprosjektet fram til endelig kostnads- og
finansieringsplan legges fram for bystyret.
AvsluttetAvsluttet
Tilkobling til offentlig avløpsnett
19/13573 PS 19/197
Bystyrets vedtak
1) Saken om tilkopling til offentlig kloakknett utsettes for å sikre en bredere politisk
forankring
2) Det settes ned en gruppe som skal jobbe sammen med administrasjonen for å se
hvilke muligheter som finnes for gode løsninger for hvordan kommunen kan bistå til
finansiering der det er behov for dette slik at folk kan beholde sitt hjem.
3) Det må bl.a. sees på muligheten til å ta deler av utbyggingen over VAR budsjettet,
mulighet for startlån, mulighet for ulike godkjente avløpsordninger
4) Det må særlig sees på kontakten med de huseierne som vil motta dette kravet.
5) Gruppa skal ha sitt arbeid klart til behandling i bystyret senest 05.03.2020.
Arbeidsutvalget består av: Kristoffer Lyngvi-Østerhus (H) - leder, Anders Kylland (FrP), Milly
Grundesen (Sp), Nina Jentoft (Ap). Arbeidsutvalget tilstås møtegodtgjørelse.
AvsluttetAvsluttet
Rapport fra forvaltningsrevisjon Hove Drifts- og Utviklingsselskap AS
19/12835 PS 19/198
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre ber om:
- at det foretas en helhetlig gjennomgang av Hove drifts- og utviklingsselskap (HDU) sine styringsdokumenter for å sikre oppdaterte mål og tydeligere retningslinjer for selskapets virksomhet.
- at det vurderes om det er behov for i større grad å regulere formen på – og innholdet i – rapporterings- og styringsdialogen mellom styret og generalforsamlingen i HDU, for å skape felles forventninger til innhold og omfang.
Bystyret ber styret i HDU rapportere tilbake til kontrollutvalget om tiltak som er gjennomført etter disse to punktene og eventuell effekt disse har gitt, senest i løpet av første halvår 2020.
Arendal bystyre ber i tillegg om:
- at det iverksettes et arbeid for bedre å ivareta kommunens eierskapsprinsipp knyttet til målet om åpenhet og offentlighet, også i selskaper som ikke er omfattet av offentlighetsloven.
Bystyret ber om at rådmann/ordfører rapporterer tilbake til kontrollutvalget om hvilke vurderinger som er gjort og eventuelle tiltak som er iverksatt i forhold til dette punktet senest i løpet av første halvår 2020.
AvsluttetAvsluttet
Anbud for båttransporten i Arendal indre havn.
19/4580 PS 19/199
Bystyrets vedtak
1. Anbud for båttransporten i Arendal indre havn igangsettes med utgangspunkt i et rutetilbud som kan kjøres med en utslippsfri båt. I anbudsgrunnlaget innarbeides det opsjon på en ekstra båt og pris for et driftsopplegg basert på to båter. Anbud igangsettes med utgangspunkt i passasjerkapasitet og -tilbud som minst tilsvarer dagens. Oppstart vil være august 2022.
2. Bystyret får fremlagt egen sak hvor bruk av opsjonen vurderes.
3. I alternativet med en båt skal det for å begrense kostnadene vurderes ulike måter å ivareta behovet for reservemateriell på.
4. Før fergeanbudet lyses ut, må utforming og plassering av fergeleier være avklart.
5. Rådmannen gis fullmakt til å utforme anbudsgrunnlaget og lyse ut anbudet.
Under arbeidUnder arbeid
Gjennomgang av IKT i enhet institusjon
19/3323 PS 19/200
Bystyrets vedtak
Bystyret tar saken til orientering, med følgende tillegg:
Arendal bystyre vil satse videre på digitalisering og e-helse innen helse og omsorg i kommende år for å øke kvaliteten på våre tjenester herunder frigjøre mer tid til våre brukere og pasienter.
IKT-satsingen skal ikke medføre færre ansatte i helse og omsorg.
AvsluttetAvsluttet

IKT og digitalisering innarbeides i HP og i egen digitaliseringsstrategi. 

Søknad om støtte til interkommunalt skistadion i Froland
18/16896 PS 19/201
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å gå inn som samarbeidskommune om interkommunalt skistadion i Froland. Dette innebærer kr 4.000.000,- i samlet investeringstilskudd over fem år, samt et årlig driftstilskudd på kr 15.000,- over 20 år. Driftstilskuddet dekkes over kulturbudsjettet. Arendal bystyre legger til grunn at det ikke er behov for tilskudd før tidligst i 2021/22, og forutsetter at de aktuelle beløp lar seg innarbeide i de løpende budsjett- og handlingsplaner.
Rådmannen bes utforme en intensjonsavtale om kunstisbanen som undertegnes av Froland kommune samtidig som Arendal kommune forplikter seg til skianlegget.
Arendal bystyre ber ordfører ta initiativ til at det gjennom østre Agder regionråd utarbeides en felles strategi- og handlingsplan for østre Agder som gir en oversikt over ønsker og vedtak om etablering av regionale prosjekter og anlegg som utløser økonomiske fordeler for alle når flere kommuner samarbeider.
AvsluttetAvsluttet

Er fulgt opp av enhet for kultur.

Spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturarenaer 2020
19/12724 PS 19/202
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar rådmannens forslag til prioritering av søknader om spillemidler til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg for 2020.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er fulgt opp av kulturenheten

Reguleringsplan for Kirkeveien 190, His - endelig behandling
16/29351 PS 19/203
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-12 forslag til reguleringsplan for Kirkeveien 190, His, med plankart og bestemmelser datert 23.05.19, sist revidert 11.09.19.
AvsluttetAvsluttet

Er fulgt opp av enhet for kul.tur

Klagebehandling - reguleringsplan for Buhaven - Skudestrand, turveg
16/29354 PS 19/204
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å opprettholde vedtak i sak 19/10, i møte 24.01.2019, angående reguleringsplanen for Buhaven-Skudestrand, med formål grønnstruktur/turveg iht plan- og bygningslovens § 12-5, pkt.3. Saken oversendes Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder for endelig klagebehandling.
Klagen gis ikke utsettende virkning for bystyrets reguleringsvedtak (forvaltningsloven § 42). Dette er fordi de påklagede forholdene ikke berører byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses.
AvsluttetAvsluttet

Saken er oversendt Fylkemannen for endelig klagebehandling.

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i forskrift om foreldrebetaling
19/13011 PS 19/205
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar høringsforslaget og støtter spesielt:
§ 3d Kommunens behandling av søknader, som vil gjøre det lettere for foresatte å søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid, samtidig som det vil bli enklere for Arendal kommune å administrere ordningene.
AvsluttetAvsluttet
Høring - Fritt skolevalg for inntak til Vg1
19/10443 PS 19/206
Bystyrets vedtak
4.1 – Ja, ingen kommentar. Ja på spørsmål 2 under 4.1
4.2 – Nei, Nei, ingen kommentar, ingen kommentar og Nei
4.3 – Det bør være mulig å søke på tvers av inntaksområder dersom utdanningsprogrammet ikke tilbys av skoler innen inntaksområdet. Søker bør da konkurrere på like vilkår.
4.4 – Ja
5 – Ja, Vet ikke, ingen kommentar, Vet ikke, ingen kommentar
6 – Ja, ingen kommentar
AvsluttetAvsluttet
Høringsuttalelse - forslag til endring i Forskrift om en verdig eldreomsorg - samboergaranti
19/10548 PS 19/207
Bystyrets vedtak
1) Arendal bystyre slutter seg til forslaget om å endre Forskrift om en verdig eldreomsorg – samboergaranti.
2) Arendal bystyre anbefaler at garantien begrenses til personer hvor begge har vedtak om kommunale tjenester og viser for øvrig til problemstillingene nevnt i rådmannens saksframlegg.
3) Mange sykehjemsrom er for små til å gi plass til to personer. Regjeringen bør se til at Husbanken kan gi ekstra investeringsstøtte til kommuner som ved utbygging av nye plasser vil tilrettelegge for at ektefeller/samboere kan bo sammen.
AvsluttetAvsluttet

Oversendt bystyrets vedtak.

Agder kommunale støttetjenester(AKST) - reviderte vedtekter tilpasset ny kommunelov
19/12054 PS 19/208
Bystyrets vedtak
1. Arendal bystyre vedtar reviderte vedtekter tilpasset ny kommunelov for Agder kommunale støttetjenester (AKST).
2. Arendal bystyre vedtar å ta rapport om benchmarking til orientering.
3. Styret i AKST bør ha et kontinuerlig fokus på kostnadseffektivt drift.
4. Arendal bystyre ber AKST tilby sine tjenester til alle kommunene i Østre-Agder.
AvsluttetAvsluttet
Revidert selskapsavtale for Agder Arbeidsmiljø IKS
19/12054 PS 19/208
Bystyrets vedtak
1. Arendal bystyre vedtar reviderte vedtekter tilpasset ny kommunelov for Agder kommunale støttetjenester (AKST).
2. Arendal bystyre vedtar å ta rapport om benchmarking til orientering.
3. Styret i AKST bør ha et kontinuerlig fokus på kostnadseffektivt drift.
4. Arendal bystyre ber AKST tilby sine tjenester til alle kommunene i Østre-Agder.
AvsluttetAvsluttet
Forslag til reglement for Eldrerådet
17/8603 PS 19/210
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar forslag til reglement for eldrerådet i samsvar med rådmannens forslag, med følgende endringer:
- Et av medlemmene i eldrerådet må velges fra bystyret.
- Eldrerådet gis talerett i komite og kommuneplanutvalg i forkant av saksbehandlingen.
AvsluttetAvsluttet
Reglement for Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
17/8603 PS 19/211
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar forslag til reglement for Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i samsvar med rådmannens forslag med følgende endringer:
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse gis talerett i komite og kommuneplanutvalg i forkant av saksbehandlingen.
Rådet skal bestå av personer fra fem organisasjoner og 2 personer som er politisk valgte. Hvorav minst en skal være fast representant i bystyret. (Til sammen 7 medlemmer.)
AvsluttetAvsluttet
Opprettelse av ad hoc-utvalg - trafikksikkerhet
19/12328 PS 19/212
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar at det opprettes et arbeidsutvalg som skal utarbeide en prioriteringsliste over ønskede gang- og sykkelveger langs fylkesvegene, rullere kommunedelplan for trafikksikkerhet og gjøre en vurdering av særlig farlige skoleveger. Arbeidsutvalget tilstås møtegodtgjørelse.
Utvalget skal bestå av 4 politiske representanter med sekretær oppnevnt fra administrasjonen:
1. Øystein Krogstad (KrF) - leder
2. Arne Jenssen (Ap)
3. Kristoffer Lyngvi-Østerhus (H)
4. Maurith Fagerland (FrP)
ForsinketForsinket
Arendal innvandrerråd - Valg av bystyrets representanter
19/12310 PS 19/213
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre velger følgende som bystyrets representanter og vararepresentanter til innvandrerrådet for valgperioden 2019-2023:
Josef Hæier (Ap) med Amina Bitar (SV) som varamedlem
Torbjørn Nilsen (FrP) med Amalie Kollstrand (H) som varamedlem.
AvsluttetAvsluttet
Ungdommens bystyre - valg av medlemmer
19/13046 PS 19/214
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge følgende medlemmer med personlige varamedlemmer til ungdommens bystyre:

Skole                       Medlemmer                 Varamedlemmer
Hisøy:                       Vegard Sandes           Sander Haakenstad
AIS:                         Nicolay M. Knutsen      Ali Ghsan Obaid
Roligheden:              Ulrik Lien Jomaas        Tatjana Haugereid
Asdal:                      Lilli Lassesen                Ronja Emilie Hansen
Nedenes:                  Marius Svendsen          Erik H. Kirkedam
Stuenes:                   Birgit Aanonsen      Alan Tarczynski        
STFX:          Wilhelm Schulze-Krogh       Anine Nilsen Henriksen
Steinerskolen:          Ulva Lea Ribe         Jenifer Baggethun
Stinta:                       Selma Seljåsen      Stian Svendsen
Moltemyr:                 Maria Kjerulf Dal     Nadja Lina Hammou
Birkenlund:              Pernille Tørå           Ellen Andrea Talsethagen
Arendal vgs Tyholmen:  Adrian L.Gundersen  Binh Tran
Arendal vgs Tyholmen:  Karen Anna A Oland  Ville Åntesen
Sam Eyde vgs:             Ole Jacob Bjønnum  Jennifer Tesfaldet
Sam Eyde vgs:   Alissa Nordheim Krogstad  Emilie S. Syvertsen
AvsluttetAvsluttet
Valg av valgstyre - Stortingsvalg 2021 og kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023
19/12833 PS 19/215
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge formannskapet til valgstyre i forbindelse med Stortingsvalget 2021 og kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023. Varaliste: Formannskapets varaliste.
AvsluttetAvsluttet
Samarbeidsutvalg skole/ressurssenter - valg av representanter
19/12151 PS 19/216
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge følgende representanter og vararepresentanter til samarbeidsutvalg for skolene for kommunevalgperioden 2019 - 2023:

Asdal skole:
Representant: Ingebjørg Amanda Godskesen (Pp)
Vararepresentant: Svein Monsen (Ap)
Stuenes skole:
Representant: Jonny Ingebrigtsen (Rødt)
Vararepresentant: Runo Nygård (Ap)
Nedenes skole:
Representant: Birthe Engesland (Sp)
Vararepresentant: Knut Tveiten (Hp)
Stinta skole:
Representant: Cathrine Krogstad Hansen (Ap)
Vararepresentant: Erik J. T. Lindøe (H)
Hisøy skole:
Representant: Jelena Høegh-Omdal (Ap)
Vararepresentant: Geir Fredrik Sissener (H)
Birkenlund skole:
Representant: Thore Kristian Karlsen (Hovelista)
Vararepresentant: Jan Askeland (Ap)
Moltemyr skole:
Representant: Lisbeth Handegard (V)
Vararepresentant: Pål Koren Pedersen (V)
Roligheden skole:
Representant: Kristoffer Lyngvi-Østerhus (H)
Vararepresentant: Thore Kristian Karlsen (Hovelista)
Strømmen oppvekstsenter:
Representant: Linda Dagestad Øygarden (H)
Vararepresentant: Jens Aldo Carrizo-Nilsen (MDG)
Rykene skole:
Representant: Ingjerd Livollen (Sp)
Vararepresentant: Knut Tveiten (Hp)
Nesheim skole:
Representant: Øystein Olsen Krogstad (KrF)
Vararepresentant: Ole Glenn Tvermyr (KrF)
Sandnes skole:
Representant: Andreas Arff (FrP)
Vararepresentant: Rune Sævre (SV)
Eydehavn skole:
Representant: Anders Kylland (FrP)
Vararepresentant: Jelena Høegh-Omdal (Ap)
Lunderød skole og ressurssenter
Representant: Fredrik Schulze (SV)
Vararepresentant: Erik J. T. Lindøe (H)
Flosta skole
Representant: Asbjørn Karl Olsen (Ap)
Vararepresentant: Cathrine H. Hall (V)
Myra skole
Representant: Vanja Grut (Ap)
Vararepresentant: Maurith Fagerland (FrP)
AvsluttetAvsluttet
Valg av representant til styret i Eydehavn Kuben frivilligsentral
19/12152 PS 19/217
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge Runo Nygård (Ap) som kommunens representant til styret i Eydehavn Kuben frivilligsentral for kommunevalgperioden 2019 – 2023. Som vararepresentant velges Ole Tom Tjuslia (H).
AvsluttetAvsluttet
Valg av representant til styret i Tyholmen frivilligsentral
19/12163 PS 19/218
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge Ingebjørg Berstad Torp (KrF) som kommunens representant til styret i Tyholmen frivilligsentral for kommunevalgperioden 2019 – 2023.
Som vararepresentant velges Ingebjørg Amanda Godskesen (Pp).
AvsluttetAvsluttet
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - valg av representant og vararepresentant til rådsforsamling
19/12375 PS 19/219
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge ordfører Robert Cornels Nordli (Ap) som Arendal kommunes representant til rådsforsamlingen i Stiftelsen ”Aust-Agder utviklings- og kompetansefond” for kommunestyrevalgperioden 2019 – 2023.
Som vararepresentant velges varaordfører Terje Eikin (KrF) for samme valgperiode.
AvsluttetAvsluttet
Kommunal næringspris - Valg av kommunens representanter i juryen
19/12487 PS 19/220
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre velger følgende medlemmer til juryen for Arendal kommunes næringspris:
Medlem: Vanja Grut (Ap)
Medlem: Thore Kristian Karlsen (Hovelista)
Leder: Vanja Grut (Ap)
AvsluttetAvsluttet
MED HJERTE FOR ARENDAL - valg av representant og vararepresentant til samarbeidsråd
19/12831 PS 19/221
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge Milly Grundesen (Sp) som bystyrets representant til samarbeidsrådet i prosjektet ”Med hjerte for Arendal” for kommunevalgperioden 2019 - 2023.
Kristina Stenlund Larsen (Uavh.) velges som vararepresentant til samarbeidsrådet for samme tidsperiode.
Rådmannen oppnevner sin representant til samarbeidsrådet.
AvsluttetAvsluttet
FN-byprosjektet - valg av representanter til styringsgruppa
19/12864 PS 19/222
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge følgende representanter til rådet for FN-byen for den kommunale valgperioden 2019 - 2023:
Representanter:
Ordfører Robert Cornels Nordli (Ap)
Amina Bitar (SV) Kristoffer Lyngvi-Østerhus (H)
AvsluttetAvsluttet
Kontaktorgan for Sørlandet sykehus Arendal - valg av representanter
19/12865 PS 19/223
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge følgende representanter til kontaktorgan for Sørlandet sykehus Arendal for kommunevalgperioden 2019– 2023:
Ordfører Robert Cornels Nordli (Ap) - leder
Leder av helsekomiteen Inger Brokka de Ruiter (SV)
Opposisjonsleder Geir Fredrik Sissener (H)
Egil Hagen (Hp)
Møtegodtgjørelse utbetales jf. reglement.
AvsluttetAvsluttet
Tertialrapport 2 - 2019
19/10246 PS 19/195
Bystyrets vedtak
1. Arendal bystyre vedtar tertialrapport 2-2019.
2. Arendal bystyre vedtar endringer i budsjett 2019 for
kommunen og for de kommunale foretakene slik de er
innarbeidet i saken.
3. Arendal bystyre godkjenner avslutning av investeringsprosjekter iht.
mottatte oversikter. Ubrukte lånemidler på avsluttede prosjekter
iht. mottatte oversikter. Ubrukte lånemidler på avsluttede prosjekter
benyttes til nedbetaling av lån.
AvsluttetAvsluttet
Tertialrapport 2 - 2019
19/10246 PS 19/195
Bystyrets vedtak
4. Arendal bystyre ber administrasjonen rapportere følgende avvik fordelt på de
enkelte enheter i tertialrapport, årsrapport og oppvekstkomite:
- Bortfall av spesialundervisning i henhold til enkeltvedtak
- Pedagogisk uforsvarlig store undervisningsgrupper
- Bemanningsnorm i barnehage
- Minstenorm for lærertetthet
AvsluttetAvsluttet
Tertialrapport 2 - 2019
19/10246 PS 19/195
Bystyrets vedtak
5. Budsjett til veilys økes med inntil 250.000 kr
Inndekning: bruk av formannskapets disposisjonsfond
AvsluttetAvsluttet
10.10.2019
Bystyret
Kommunestyrevalget 2019 i Arendal kommune - godkjenning
19/461 PS 19/146
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å godkjenne valgprotokollene for valgstyret etter kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.
AvsluttetAvsluttet
Valg av valgkomite
19/11634 PS 19/147
Bystyrets vedtak
Medlemmer
Personlige varamedlemmer

1.Atle Svendal, Ap
Nina Jentoft, Ap
2.Inger Brokka de Ruiter, SV
Einar Krafft Myhren, SV.
3.Erik Fløystad, Sp
Milly Grundesen, Sp
4.Terje Eikin, KrF
Øystein Olsen Krogstad, KrF
5.Cathrine Høyesen Hall, V
Pål Koren Pedersen, V
6.Jens Aldo Carrizo-Nilsen, MDG
Silje Vanessa Samuelsen, MDG
7.Geir Fredrik Sissener, H
Kristoffer Lyngvi-Østerhus, H
8.Anders Kylland, FrP
Edward Terjesen, FrP
9.Thore Karlsen, Hovelista
Kristina Stenlund Larsen, Hovelista
10.Ingebjørg Godskesen, Pp
Harrieth Møller Lindset, Pp
11.Knut Tveiten, Hp
Egil Hagen, Hp
12.Jonny Ingebrigtsen, Rødt
Janne Rørvik, Rødt

Som leder velges Atle Svendal (Ap). Terje Eikin (KrF) velges som nestleder.
AvsluttetAvsluttet
Valg av formannskap
19/11635 PS 19/148
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge følgende medlemmer og varamedlemmer til formannskapet for valgperioden 2019-2023:

Faste medlemmer:
1. Robert Cornels Nordli, Ap
2. Terje Eikin, KrF
3. Nina Jentoft, Ap
4. Milly Grundesen, Sp
5. Inger Brokka de Ruiter, SV
6. Geir Fredrik Sissener, H
7. Linda Dagestad Øygarden, H
8. Anders Kylland, FrP
9. Ingebjørg Godskesen, Pp

Varamedlemmer fra posisjonen (Ap, KrF, Sp, SV, V og MDG):
1. Cathrine Høyesen Hall, V
2. Jens Aldo Carrizo-Nilsen, MDG
3. Einar Krafft Myhren, SV
4. Erik Fløystad, Sp
5. Øystein Olsen Krogstad, KrF
6. Vigdis Torbjørnsen, Ap
7. Fredrik Schulze, SV
8. Ingjerd Livollen, Sp
9. Jelena Høegh-Omdal, Ap
10. Atle Svendal, Ap

Varamedlemmer fra Høyre:
1. Benedikte Nilsen Glommen
2. Erik Johan Tellefsen Lindøe
3. Kristoffer Lyngvi-Østerhus
4. Roar Daniel Gundersen
5. Nina Roland

Varamedlemmer fra FrP:
1. Andreas Arff
2. Ingrid Skårmo
3. Edward Terjesen
4. Maurith Julie Fagerland

Varamedlemmer fra Hp, Pp og Hovelista:
1. Knut A. Tveiten, Hp
2. Kristina Stenlund Larsen, Hovelista
3. Thore K. Karlsen, Hovelista
AvsluttetAvsluttet
Valg av ordfører
19/11636 PS 19/149
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre velger Robert Cornels Nordli (Ap) som ordfører i Arendal kommune for valgperioden 2019-2023.
AvsluttetAvsluttet
Valg av varaordfører
19/11637 PS 19/150
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre velger Terje Eikin, KrF, som varaordfører i Arendal kommune for valgperioden 2019-2023.
AvsluttetAvsluttet
Valg av opposisjonsleder
19/11796 PS 19/151
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre velger Geir Fredrik Sissener (H) som opposisjonsleder for valgperioden 2019-2023.
AvsluttetAvsluttet
Valg av kontrollutvalg
19/11638 PS 19/152
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge følgende medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalg for
den kommunale valgperioden 2019-2023:
Medlemmer:
1. Haagen Poppe, H
2. Liv Andersen, Ap
3. Terje Stiansen, FrP
4. Anne Rostad, SV
5. Kristen Bjormyr, Sp

Varamedlemmer i rekke:
1. Pål Frydenberg, Hp
2. Jan Willy Jensen, KrF
3. Wenche Madshaven, FrP
4. Ivar Grødal, V
5. Tor Jakobsen, Ap
6. Ernst Ragnar Pfaff, H

Som leder velges Haagen Poppe (H). Som nestleder velges Liv Andersen (Ap).
AvsluttetAvsluttet
Valg av klageutvalg
19/11639 PS 19/152
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge følgende medlemmer med personlige varamedlemmer til klageutvalget for kommunevalgperioden 2019-2023:

Medlemmer:
Personlige varamedlemmer:

1.Asbjørn Karl Olsen, Ap
Cathrine Krogstad Hansen, Ap
2.Ingebjørg B. Torp, KrF
Fredrik Schulze, SV
3.Svein Mork Dahl, Hovelista
Torbjørn Nilsen, FrP

Leder: Asbjørn Karl Olsen (Ap)
Nestleder: Svein Mork Dahl (Hovelista)
AvsluttetAvsluttet
Valg av kommuneplanutvalg
19/11640 PS 19/154
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge følgende medlemmer og varamedlemmer til kommuneplanutvalget for valgperioden 2019-2023:

Faste medlemmer:

1. Milly Grundesen, Sp
2. Cathrine Krogstad Hansen, Ap
3. Einar Krafft Myhren, SV
4. Cathrine Høyesen Hall, V
5. Øystein Olsen Krogstad, KrF
6. Roar Daniel Gundersen, H
7. Benedikte Nilsen Glommen, H
8. Maurith Julie Fagerland, FrP
9. Tomm W. Christiansen, Hovelista

Varamedlemmer fra posisjonen (Ap, KrF, Sp, SV, MDG, V):
1. Jens Aldo Carrizo-Nilsen, MDG
2. Vanja Grut, Ap
3. Inger Brokka de Ruiter, SV
4. Erik Fløystad, Sp
5. Terje Eikin, KrF
6. Asbjørn Karl Olsen, Ap
7. Ingjerd Livollen, Sp
8. Fredrik Schulze, SV
9. Vigdis Thorbjørnsen, Ap

Varamedlemmer fra Høyre:
1. Linda Dagestad Øygarden
2. Kristoffer Lyngvi-Østerhus
3. Nina Roland
4. Erik Johan Tellefsen Lindøe
5. Gunn Haga Brekka
6. Geir Fredrik Sissener

Varamedlemmer fra FrP:
1. Edward Terjesen
2. Anders Kylland
3. Ingrid Skårmo
4. Andreas Arff
5. Torbjørn Nilsen
6. Åshild Bruun Gundersen

Varamedlemmer fra Hp, Pp og Hovelista:
1. Thore K. Karlsen, Hovelista
2. Knut A. Tveiten, Hp
3. Harrieth Lindset, Pp
4. Randolph C. Endresen, Hovelista
5. Arne Martin Thorbjørnsen, Pp
6. Finn Øygarden, Hp
7. Ingebjørg Godskesen, Pp
8. Lill Thomassen, Hp
AvsluttetAvsluttet
Valg av bystyrekomiteer
19/11641 Dokumenter Behandlinger  
    

PS 19/155
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge følgende medlemmer til bystyrekomiteene for valgperioden 2019-2023:
Komite for samfunnsutvikling:

1. Vanja Grut, Ap
2. Jens Aldo Carrizo-Nilsen, MDG
3. Einar Krafft Myhren, SV
4. Cathrine Høyesen Hall, V
5. Milly Grundesen, Sp
6. Arne Jenssen, Ap
7. Svein Monsen, Ap
8. Andreas Arff, FrP
9. Maurith Julie Fagerland, FrP
10. Erik Johan T. Lindøe, H
11. Roar Daniel Gundersen, H
12. Ingebjørg Godskesen, Pp

Som leder velges Vanja Grut (Ap)
Som nestleder velges Erik Johan T. Lindøe (H)

Komite for helse:
1. Inger Brokka de Ruiter, SV
2. Nina Jentoft, Ap
3. Josef Hæier, Ap
4. Vigdis Thorbjørnsen, Ap
5. Atle Svendal, Ap
6. Erik Fløystad, Sp
7. Terje Eikin, KrF
8. Ingrid Skårmo, FrP
9. Edward Terjesen, FrP
10. Benedikte Nilsen Glommen, H
11. Geir Fredrik Sissener, H
12. Nina Roland, H
13. Kristina Stenlund Larsen, Hovelista
14. Knut Tveiten, Hp
Som leder velges Inger Brokka de Ruiter (SV)
Som nestleder velges Knut Tveiten (Hp)

Komite for oppvekst:
1. Ingjerd Livollen, Sp
2. Øystein Olsen Krogstad, KrF
3. Fredrik Schulze, SV
4. Asbjørn Karl Olsen, Ap
5. Jelena Høegh-Omdal, Ap
6. Cathrine Krogstad Hansen, Ap
7. Jonny Ingebrigtsen, Rødt
8. Linda Dagestad Øygarden, H
9. Kristoffer Lyngvi-Østerhus, H
10. Anders Kylland, FrP
11. Thore Karlsen, Hovelista
Som leder velges: Ingjerd Livollen (Sp)
Som nestleder velges: Jelena Høegh-Omdal (Ap)

Varamedlemslisten til bystyret benyttes ved forfall i komiteene.
AvsluttetAvsluttet
Valg av administrasjonsutvalg
19/11642 PS 19/156
Bystyrets vedtak
Faste medlemmer:
1. Robert Cornels Nordli, Ap
2. Terje Eikin, KrF
3. Nina Jentoft, Ap
4. Milly Grundesen, Sp
5. Inger Brokka de Ruiter, SV
6. Geir Fredrik Sissener, H
7. Linda Dagestad Øygarden, H
8. Anders Kylland, FrP
9. Egil Hagen, Hp

Varamedlemmer fra posisjonen (Ap, KrF, Sp, SV, MDG og V):
1. Cathrine Høyesen Hall, V
2. Jens Aldo Carrizo-Nilsen, MDG
3. Einar Krafft Myhren, SV
4. Erik Fløystad, Sp
5. Øystein Olsen Krogstad, KrF
6. Vigdis Torbjørnsen, Ap
7. Fredrik Schulze, SV
8. Ingjerd Livollen, Sp
9. Jelena Høegh-Omdal, Ap                                                       10. Atle Svendal, Ap

Varamedlemmer fra Høyre:
1. Erik Johan Tellefsen Lindøe
2. Benedikte Nilsen Glommen
3. Kristoffer Lyngvi-Østerhus
4. Roar Daniel Gundersen
5. Nina Roland

Varamedlemmer fra FrP:
1. Andreas Arff
2. Ingrid Skårmo
3. Edward Terjesen
4. Maurith Julie Fagerland

Varamedlemmer fra Hp, Pp og Hovelista:
1. Ingebjørg Godskesen, Pp
2. Randolph C. Endresen, Hovelista
3. Ingart Blikra, Pp
4. Knut Tveiten, Hp
5. Thore K. Karlsen, Hovelista
6. Anne-Grete Næs Heddan, Pp
7. Lill Thommesen, Hp
8. Kristina Stenlund Larsen, Hovelista

Som leder velges ordfører Robert Cornels Nordli (Ap), med varaordfører Terje Eikin (KrF) som nestleder
AvsluttetAvsluttet
Valg av medlemmer til styret i Arendal kommunale pensjonskasse (AKP)
19/11783 PS 19/157
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge følgende medlemmer og varamedlemmer til styret i Arendal kommunale pensjonskasse for perioden 2019-2023:

Medlem: Morten Kraft (Ap)
Medlem: Fredrik W. Knudsen (uavhengig)
1.varamedlem: Anders Kylland (FrP)
2.varamedlem: Peder Syrdalen (uavhengig)
AvsluttetAvsluttet
Valg av medlemmer til styret i Arendal Havn KF
19/11643 PS 19/158
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge følgende medlemmer og varamedlemmer til styret i Arendal
Havnevesen KF for kommunevalgperioden 2019 – 2023:

Faste medlemmer:
1. Svein Monsen, Ap
2. Fredrik Schulze, SV
3. Birthe Engesland, Sp
4. Kristoffer Lyngvi-Østerhus, H
5. Ingrid Skårmo, FrP

Varamedlemmer for posisjonen (Ap, SV, Sp, KrF, MDG, V):
1. Silje Vanessa Samuelsen, MDG
2. Vigdis Thorbjørnsen, Ap
3. Mona Hauglid, V
4. Ole Glenn Tvermyr, KrF
5. Jelena Høegh-Omdal, Ap

Varamedlemmer for Høyre:
1. Roar Daniel Gundersen
2. Benedikte Nilsen Glommen
3. Linda Dagestad Øygarden
4. Erik Johan Tellefsen Lindøe

Varamedlemmer for FrP:
1. Andreas Arff
2. Maurith Julie Fagerland
3. Edward Terjesen
4. Christian Byholt Endresen
5. Anders Kylland

Som leder velges: Svein Monsen (Ap)
Som nestleder velges: Kristoffer Lyngvi-Østerhus (H)
AvsluttetAvsluttet
Valg av medlemmer til styret i Arendal Eiendom KF
19/11644 PS 19/159
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge følgende medlemmer og varamedlemmer til styret for Arendal Eiendom KF for kommunevalgperioden 2019 – 2023: Faste medlemmer:
1. Atle Svendal, Ap 2. Cathrine Høyesen Hall, V 3. Ole Glenn Tvermyr, KrF 4. Gunn Haga Brekka, H 5. Edward Terjesen, FrP 6. Anne Cathrine Nygård, Hovelista
Varamedlemmer for posisjonen (Ap, KrF, V, SV, Sp, MDG): 1. Erik Fløystad, Sp 2. Rune Sævre, SV 3. Nina Jentoft, Ap 4. Silje Vanessa Samuelsen, MDG 5. Ingebjørg Berstad Torp, KrF Varamedlemmer for Høyre:
1. Roar Daniel Gundersen
2. Benedikte Nilsen Glommen
3. Linda Dagestad Øygarden
4. Erik Johan T. Lindøe
5. Geir Fredrik Sissener
Varamedlemmer for FrP:
1. Torbjørn Nilsen
2. Maurith Julie Fagerland
3. Ingrid Skårmo
4. Christian Byholt Endresen
Varamedlemmer for Hovelista, Pp og Hp:
1. Ingebjørg Godskesen, Pp
2. Knut Tveiten, Hp
3. Tomm W. Christiansen, Hovelista

Som leder velges: Atle Svendal (Ap)
Som nestleder velges: Gunn Haga Brekka (H)
AvsluttetAvsluttet
Valg av medlemmer til Sakkyndig nemnd (eiendomsskatt)
19/11757 PS 19/160
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge følgende medlemmer med varamedlemmer til Sakkyndig nemnd (eiendomsskatt) for kommunevalgperioden 2019-2023:

Medlemmer
Personlige varamedlemmer
1.Ole Glenn Tvermyr, KrF
Trygve Holtebekk, KrF
2.Vigdis Thorbjørnsen, Ap
Ann Camilla Schulze-Krogh, Ap
3.Erik Johan Tellefsen Lindøe, H
Knut Tveiten, Hp

Som leder velges: Ole Glenn Tvermyr (KrF)
Som nestleder velges: Vigdis Thorbjørnsen (Ap)
AvsluttetAvsluttet
Valg av medlemmer til styret i Østre Agder regionråd
19/11645 PS 19/161
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge følgende medlemmer og varamedlemmer til styret i Østre Agder for valgperioden 2019 – 2023:
Medlemmer
Personlige varamedlemmer

1.Ordfører Robert Cornels Nordli, Ap
Varaordf. Terje Eikin, KrF
2.Opp.leder Geir Fredrik Sissener, H
Gr.leder Anders Kylland, FrP
AvsluttetAvsluttet
Valg til Kommunenes Sentralforbund (KS) Fylkesmøte
19/11647 PS 19/162
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge følgende som Arendal kommunes representanter og vararepresentanter til Fylkesmøte i Kommunenes Sentralforbund (KS) for valgperioden 2019 – 2023:
Medlemmer
Personlige varamedlemmer

1.Ordfører Robert Cornels Nordli, Ap
Nina Jentoft, Ap
Varaordfører Terje Eikin, KrF

2.Milly Grundesen, Sp
Erik Fløystad, Sp.      
Inger Brokka de Ruiter, SV

3.Nina Roland, H.
Gunn Haga Brekka, H
Linda D. Øygarden, H

4.Anders Kylland, FrP
Ingrid Skårmo, FrP
Kristina S. Larsen, Hovelista
AvsluttetAvsluttet
Valg av medlemmer til representantskapet i Agder Renovasjon IKS
19/11648 PS 19/163
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre velger å velge følgende medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i Agder Renovasjon IKS for valgperioden 2019-2023:

Grupperingen Ap, KrF, SV, Sp, V og MDG:
Medlemmer
1.Varaordfører Terje Eikin, KrF
2.Vanja Grut, Ap
3.Erik Fløystad, Sp

Varamedlemmer i rekke
1.Ordfører Robert Cornels Nordli, Ap
2.Jens Aldo Carrizo-Nilsen, MDG
3.Cathrine Høyesen Hall, V

Grupperingen H, FrP, Hovelista, Pp og Hp:

Medlemmer
1.Linda D. Øygarden, H
2.Anders Kylland, FrP

Varamedlemmer i rekke
1.Thore K. Karlsen, Hovelista
2.Ingebjørg Godskesen, Pp
3.Knut Tveiten, Hp
AvsluttetAvsluttet
Valg av representant og vararepresentant til representantskapet i Agder- og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark)
19/11649 PS 19/164
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge ordfører som Arendal kommunes representant til representantskapet i Agder- og Telemark kontrollutvalgssekretariat (Temark) med varaordfører, opposisjonsleder eller annen representant med fast plass i formannskapet som vararepresentant for den kommunale valgperioden 2019-2023.
AvsluttetAvsluttet
Eiermøte i Agder Energi AS - valg av representanter
19/11650 PS 19/165
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge følgende representanter og personlige vararepresentanter til eiermøte i Agder Energi AS for kommunevalgperioden 2019- 2023:

Medlemmer
1. Ordfører Robert Cornels Nordli, Ap
2. Varaordfører Terje Eikin, KrF
3. Geir Fredrik Sissener, H

Personlige varamedlemmer
1. Milly Grundesen, Sp
2. Einar Krafft Myhren, SV
3. Anders Kylland, FrP
AvsluttetAvsluttet
Inntreden av nye eiere i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS og endringer i selskapsavtale fra 01.01.2020
19/11775 PS 19/166
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar den framlagte selskapsavtalen.
AvsluttetAvsluttet
Valg av representant til representantskapet for Konsesjonskraft IKS
19/11827 PS 19/167
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge ordfører Robert Cornels Nordli (Ap) som Arendal kommunes
representant til representantskapet for Konsesjonskraft IKS for kommunevalgperioden 2019-2023. Som vararepresentant velges varaordfører Terje Eikin (KrF).
AvsluttetAvsluttet
Navnekomite - valg av medlemmer
19/12103 PS 19/168
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge følgende medlemmer og varamedlemmer til kommunal navnekomite for kommunevalgperioden 2019 – 2023:

Medlemmer
1.Roar Daniel Gundersen, H
2.Tora Jacobsen, Rødt
3.Pål Koren Pedersen, V
4.Martine A. Kvam, MDG
5.Frode A. Filseth, FrP

Personlige varamedlemmer
1.Gunn Haga Brekka, H
2.Cathrine Krogstad Hansen, Ap
3.Harrieth M. Lindset, Pp
4.Knut Arne Tveiten, Hp
5.Tomm W. Christiansen, Hovelista

Som leder velges Roar Daniel Gundersen (H) og som nestleder Pål Koren Pedersen (V).
AvsluttetAvsluttet
Valg av viltkontakt
19/12107 PS 19/169
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge Erik Fløystad (Sp) som viltkontakt for kommunevalgperioden 2019 – 2023. Som personlig varaviltkontakt velges Gunn Haga Brekka (H) for samme tidsperiode.
AvsluttetAvsluttet
Rådhuskomiteen (Arendal gamle rådhus)
PS 19/170
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge følgende representanter til rådhuskomiteen for Arendal gamle rådhus for valgperioden           2019 – 2023: Ordfører, varaordfører og rådmann.

I tillegg velger Rådhusets Venner en representant.
AvsluttetAvsluttet
Generalforsamlinger - oppnevning av representant hvor Arendal kommune er aksjonær
19/11874 PS 19/171
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge ordfører som representant for Arendal kommune i generalforsamlinger, med varaordfører, opposisjonsleder eller annen representant med fast plass i formannskapet som vara for den kommunale valgperioden 2019-2023.
AvsluttetAvsluttet
Konfliktrådet i Agder - valg av medlem til oppnevningsutvalg
19/12063 PS 19/172
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge varaordfører Terje Eikin, KrF, som Arendal kommunes representant til oppnevningsutvalget i konfliktrådet i Agder for kommunevalgperioden 2019 – 2023.
AvsluttetAvsluttet
Valg av representant til årsmøtet og styret i Friluftsrådet Sør
19/10287 PS 19/173
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge følgende som representant og vararepresentanter til årsmøtet og styret i Friluftsrådet Sør for kommunevalgperioden 2019- 2023:

Årsmøtet:
Ordfører velges til årsmøtet. Som vararepresentant velges varaordfører, opposisjonsleder eller annen representant med fast plass i formannskapet.

Styret:
Arne Jenssen (Ap) velges inn i styret, med Gunn Haga Brekka (H) som vara.
AvsluttetAvsluttet
Nordisk informasjonskontor - Styre
19/12062 PS 19/174
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge ordfører Robert Cornels Nordli (Ap) som Arendal kommunes representant i styret for Nordisk informasjonskontor for valgperioden 2019 – 2023.
Som vararepresentant velges varaordfører Terje Eikin (KrF).
AvsluttetAvsluttet
Arendal og omegns sparekasse -valg av medlemmer til forstanderskapet
19/12075 PS 19/175
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge følgende 4 forstandere og 3 varamedlemmer til forstanderskapet i Arendal og omegns sparekasse for kommunevalgperioden 2019 – 2023:

Forstandere:
Jan Askeland, Ap
Siv Brekka, Sp
Amalie Kollstrand, H
Andreas Arff, FrP

Som varamedlemmer i rekke velges:
Arne Martin Thorbjørnsen, Pp
Atle Svendal, Ap
Maurith Julie Fagerland, FrP
AvsluttetAvsluttet
Aust-Agder museum og arkiv IKS (AAma) - valg av representant til representantskapet
19/12082 PS 19/176
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge ordfører Robert Cornels Nordli (Ap) som kommunens representant til representantskapet i Aust-Agder museum og arkiv (AAma) for kommunevalgperioden          2019 – 2023.

Som vararepresentant velges varaordfører Terje Eikin (KrF), opposisjonsleder Geir Fredrik Sissener (H), Anders Kylland (FrP), Inger Brokka de Ruiter (SV), Milly Grundesen (Sp), Ingebjørg Godskesen (Pp),          Nina Jentoft (Ap) og Linda Øygarden (H).
AvsluttetAvsluttet
Bokprosjektet Arendal by- og regionhistorie 2023 -valg av representanter til styringsgruppa
19/12104 PS 19/177
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge følgende medlemmer og varamedlemmer til styringsgruppa for bokprosjektet Arendal by- og regionhistorie 2023 for kommunevalgperioden 2019 – 2023:

Medlemmer
1.Gjermund O. Bjørndahl, SV
2.Bente O. Brekka, Sp
3.Tore Oland, H

Personlige varamedlemmer
1.Jan Kløvstad, V
2.Jan Rudy Kristensen, Ap
3.Hans Magne Tysseland, FrP

Som leder av styringsgruppa velges: Gjermund O. Bjørndahl (SV). Tore Oland (H) velges som nestleder.

Varamedlemmer anbefales innkalt til styremøtene for å sikre kontinuitet.
AvsluttetAvsluttet
Drosjesentralen -valg av representant til styret
19/12105 PS 19/178
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge Arne Jenssen (Ap) som kommunens representant til styret i drosjesentralen for kommunevalgperioden 2019 – 2023. Som vararepresentant velges Anne-Grete Næs Heddan (Pp) for samme tidsperiode.
AvsluttetAvsluttet
Stiftelsen Steinerskolen - valg av representant til styret
19/11876 PS 19/179
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge Jonny Ingebrigtsen (Rødt) som kommunens representant med møte- og talerett i styret i Stiftelsen ”Steinerskolen i Arendal” for kommunestyrevalgperioden 2019 – 2023.

Ole Tom Tjuslia (H) oppnevnes som vararepresentant for samme valgperiode.
AvsluttetAvsluttet
Oppnevning av representant til styret ved St.Franciskus skole i Arenda
19/11877 PS 19/180
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å oppnevne Øystein Olsen Krogstad (KrF) som kommunens representant til styret ved St. Franciskus skole i Arendal for kommunevalgperioden 2019 –2023
AvsluttetAvsluttet
Arendal International School (AIS) - oppnevning av representanter til styret
19/11878 PS 19/181
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å oppnevne Kristoffer Lyngvi-Østerhus (H) som kommunens representant i styret for Arendal International School (AIS) med møte- og talerett for kommunevalgperioden 2019 – 2023.

Trond Gunnar Hansen (MDG) oppnevnes som vararepresentant for samme valgperiode.
AvsluttetAvsluttet
Stiftelsen Arendal Byselskap - valg av representanter til styret
19/12065 PS 19/182
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge følgende medlemmer med personlige varamedlemmer til
styret i stiftelsen Arendal Byselskap for kommunevalgperioden 2019 – 2023:

Medlemmer
1. Pål Koren Pedersen, V.
2.Vanja Grut, Ap
3.Ole Tom Tjuslia, H

Personlige varamedlemmer
1. Terje Eikin, KrF
2.Svein Monsen, Ap
3.Erik Johan Tellefsen Lindøe, H
AvsluttetAvsluttet
Eydehavn Museet - valg av medlemmer til styret
19/12077 PS 19/183
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge følgende medlemmer og varamedlemmer til styret i Eydehavn Museet for kommunevalgperioden 2019 – 2023:
Medlemmer
1.Gjermund O. Bjørndah
2.Helga Lid Ball, SV
3. Harrieth Møller Lindset, Pp

Varamedlemmer i rekke
1.Runo Nygård, Ap
2.Jens Aldo Carrizo-Nilsen, MDG
3.Maurith Julie Fagerland, FrP
AvsluttetAvsluttet
Arendal kirkelig fellesråd - kommunal representant
19/12080 PS 19/184
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge Vigdis Thorbjørnsen (Ap) som kommunens representant til Arendal kirkelig fellesråd for valgperioden 2019–2023.
Som vararepresentant velges Laila Tove Stunes (Hovelista).
AvsluttetAvsluttet
Valg av representant til styret i Hisøy frivilligsentral
19/12102 PS 19/185
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge Jens Aldo Carrizo-Nilsen (MDG) som kommunens representant til styret i Hisøy frivilligsentral for kommunevalgperioden 2019 – 2023.

Som vararepresentant velges Finn Øygarden (Hp).
AvsluttetAvsluttet
Canal Street AS - valg av representant
19/12108 PS 19/187
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge Pål Koren Pedersen (V) som kommunens representant til styret i Canal Street AS for kommunevalgperioden 2019 – 2023.

Som vararepresentant velges Martine Alise Kvam (MDG).
AvsluttetAvsluttet
Valg av representant til styringsgruppa for kalking av Arendalsvassdraget
19/12111 PS 19/188
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge Erik Fløystad (Sp) som kommunens representant til styringsgruppa for kalking av Arendalsvassdraget for kommunevalgperioden 2019 – 2023.

Som vararepresentant velges Jan Henrik Simonsen (Hovelista) for samme tidsperiode.
AvsluttetAvsluttet
Stiftelsen Bratteklev skipsverft - Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer
19/7436 PS 19/189
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å velge Einar Halvorsen (H) som kommunens representant i Stiftelsen Bratteklev skipsverft for kommunevalgperioden 2019-2023.

Som personlig vararepresentant velges Ivar Grødal (V) for samme periode.
AvsluttetAvsluttet
Reglement for Ungdommens bystyre
17/8600 PS 19/190
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar forslag til reglement for Ungdommens bystyre i samsvar med rådmannens forslag, med følgende endringer:
Tilleggsforslag under § 4 i reglementet:
Ungdommens bystyre skal ha 15 medlemmer med personlige varamedlemmer med representasjon fra alle kommunale, fylkeskommunale videregående skoler og private skoler i kommunen, hvorav:
a. 8 fra kommunale 1-10 skoler
b. 3 fra private skoler
c. 4 fra videregående skoler
Representant og vararepresentant velges av skolens elevråd, fortrinnsvis blant elevrådets medlemmer. Hvis ingen fra skolens elevråd ønsker å være i ungdommens bystyre, åpnes det for andre kandidater fra skolen. Det avholdes da valg på aktuell skole. Det velges representant og vararepresentant med forskjellig kjønn.

Nytt forslag til § 10 i reglementet:
Leder av ungdommens bystyre har møte- og talerett i bystyret og kan ta ordet i forkant av saksbehandlingen etter avtale med ordføreren. I leders fravær kan annen representant fra ungdommens bystyre møte med samme rettigheter. Leder/nestleder eller annet medlem av ungdommens bystyre har møte- og talerett i bystyrekomiteene i dialog med komitélederne.

Tilleggsforslag til reglementet:
Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av leder og nestleder av ungdommens bystyre, 2 representanter fra bystyret og en fra administrasjonen som reviderer og utarbeider nye vedtekter for ungdommens bystyre for 2020-2021. Mandatet til arbeidsgruppen er å finne gode arbeidsmåter og sikre ungdomspåvirkning. De følger de grunnleggende prinsippene for det nasjonale ungdomspanelet: “reell påverknadskraft, representasjon, informasjon, gjensidighet, kompetanse og involvering”.
AvsluttetAvsluttet
Interkommunalt plansamarbeid for ny E18 på strekningen Dørdal-Grimstad. Oppnevning av ny styrerepresentant og vararepresentant etter kommunestyrevalget 2019
17/9842 PS 19/191
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å fortsette deltagelsen i interkommunalt plansamarbeid etter plan- og bygningsloven kapittel 9 sammen med kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Vegårshei, Tvedestrand, Arendal og Grimstad, samt Aust-Agder og Telemark fylkeskommune for oppfølging av kommunedelplan for E18 Dørdal-Grimstad.
Sentrale oppgaver for plansamarbeidet er å koordinere videre arbeid med bompengeproposisjoner og videre reguleringsplanarbeid tilknyttet delstrekningene E18 Dørdal-Tvedestrand og E18 Arendal-Grimstad, samt å håndtere aktuelle breddereduksjoner av vedtatte båndleggingssoner gjennom sentrale næringsområder i tråd med samarbeidsavtalenes pkt. 3.
Arendal bystyre overfører myndighet til det interkommunale styret om vedtak om
oppstart av aktuelle kommunedelplanendringer og/eller delreguleringsplaner etter pbl § 11-15 og § 12-8.
Arendal bystyre er enig i at styret selv fastsetter regler for sitt arbeid og organiserer
oppfølging av kommunedelplanarbeidet slik det finner det hensiktsmessig i samsvar med Pbl. §9-2 og § 9-3. Det forutsettes at styret organiserer arbeidet på en slik måte at vedtakene er forankret i de enkelte kommune-/bystyrene.
Som styrerepresentant fra Arendal kommune til et nytt styre for oppfølging av den interkommunale kommunedelplanen for ny E18 Dørdal – Grimstad oppnevnes varaordfører Terje Eikin (KrF).
Som vararepresentant oppnevnes ordfører Robert Cornels Nordli (Ap).
Arendal bystyre legger til grunn at Nye Veier gjennom det videre arbeidet med E-18 og ferdigstillelse av prosjekter, oppfyller de avtalene som er inngått med den enkelte grunneier.
AvsluttetAvsluttet
Endringer i møteplan
18/10698 PS 19/192
Bystyrets vedtak
Bystyret slutter seg til ordførerens vurderinger.
AvsluttetAvsluttet
26.09.2019
Bystyret
Referatsaker bystyret 26.09.19
16/29247 PS 19/142
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre tar referatsakene til orientering.
AvsluttetAvsluttet
Forslag til ny kommuneplan, samfunnsdelen
18/8788 PS 19/143
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å legge forslag til Kommuneplanens Samfunnsdel 2019-2029, høringsutkast datert 9.09.2019, ut til offentlig ettersyn i perioden 1. oktober 2019 til og med 31. november 2019 i henhold til Plan- og bygningslovens § 11-14.

Alle i kommunen som arbeider med næringsutvikling i Arendal, inkl. turistsjef skal rapportere i tertialrapport til bystyret om sin aktivitet og resultatene målt i ny næring og arbeidsplasser.
AvsluttetAvsluttet

Kommuneplanen er lagt ut til offentlig ettersyn.

Næringsavdelingen er i gang med forberede opplegg for næringsrapportering.

Ny E 18 Dørdal-Grimstad - kommunedelplan-Sluttbehandling
17/9842 PS 19/144
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for E18 Dørdal – Grimstad, med plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og KU-sammenstillingsrapport datert 04.09.2019, i medhold av Plan- og bygningslovens
§ 11-15.
Arendal bystyre ber om at reguleringsarbeidet starter så raskt som mulig for å få til en så rask oppstart utbygging av ny E18 som mulig.
Arendal bystyre ber om at det gjennomføres en evaluering av reguleringsarbeidet og utbyggingen av ny E18 Tvedestrand – Arendal for å få med gode læringspunkter til neste utbygging. I denne evalueringen må både Arendal og Tvedestrand kommuner, Nye Veier as, entreprenøren, samt fylkeskommunen og Fylkesmannen delta.
Arendal bystyre bemerker at det burde vært vedlagt en analyse av klimagassutslipp for bruk av veien, ikke bare bygg/drift. Bystyret ber om at dette utarbeides i forbindelse med reguleringsarbeidet
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er oversendt til Nye Veier AS.

OMTAKSERING EIENDOMSSKATT - ØK. OG AVTALEMESSIGE KONSEKVENSER
19/954 PS 19/145
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre opprettholder sitt vedtak av 28.2.19 i sak 19/17 – 19/954.
Inntektene fra eiendomsskatt skal ikke være høyere enn de samlede eiendomsskatteinntekter i 2019.
AvsluttetAvsluttet

Arbeidet vil pågå utover høsten og avsluttes slik at takstene blir grunnlag for eiendomsskatten i 2021

29.08.2019
Bystyret
Referatsaker bystyret 29.08.19
16/29247 PS 19/125
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre tar referatsakene til orientering:
1) Møteprotokoll Bystyret 20.06.2019
AvsluttetAvsluttet
Melding til bystyret 20.06.19 - Oppfølging av ad hoc-utvalgets rapport 2018
17/283 PS 19/126
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre tar meldingen til etterretning.
Arendal bystyre får innen 1.3.2020 en sak om kommunens informasjon og veiledning til familier med barn med nedsatt funksjonsevne og sammensatte behov.
Arendal bystyre vil innen 1.3.2020 sette ned en politisk referansegruppe som jobber for at det gode samspillet mellom politikere, brukere/brukerorganisasjoner og administrasjonen i kommunen fortsetter.
AvsluttetAvsluttet

På sakslisten til bystyret 2.4.2020, men saken ble utsatt.

Melding til bystyret 29.08.19 - Spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturarenaer 2019
17/283 PS 19/127
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre tar meldingen til orientering.
AvsluttetAvsluttet
Nedgravd avfallsanlegg, Kolbjørnsvik
19/8015 PS 19/128
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre ønsker nedgravd avfallsanlegg på plassering vist under.

Bystyret forutsetter at anlegget blir universelt utformet. Planlegging og bygging må skje i nært samarbeid med rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette må også gjøres i senere prosjekter av denne typen.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er oversendt enhet Kommunalteknikk og geodata for oppfølging.

Digitalisering, e-helse og velferdsteknologi i Arendal kommune
19/9446 PS 19/129
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar Plan for digitalisering, e-helse og velferdsteknologi, for helse og levekår i Arendal kommune.
Arendal bystyre tar melding «Digitalisering, e-helse og velferdsteknologi i helse og levekår – hvordan arbeider vi nå og i årene framover» til orientering.
AvsluttetAvsluttet
Saksbehandling, tildelingskriterier og egenbetaling for trygghetsteknologi hos hjemmeboende i Arendal kommune
19/9447 PS 19/130
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre slutter seg til følgende:
Trygghetsalarm er betalingsfri kun i de tilfeller der teknologien erstatter en lovpålagt tjeneste.
Bystyret ber rådmannen i en sak belyse fordeler og ulemper ved å ta bort egenbetaling for trygghetsalarmer.
Ikke påbegyntIkke påbegynt

Kommer med sak tidlig 2020.

Orientering om arbeidet med tillitsmodell i hjemmebaserte tjenester
19/9771 PS 19/131
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre tar til orientering det arbeidet som så langt er gjort med videreutvikling av Tillitsmodell i Arendal kommune.
Tillitsmodellen i omsorgsboliger med base bør være implementert i løpet av vinteren. Bystyret imøteser en tilbakemelding våren 2020.
Ikke påbegyntIkke påbegynt

Kommer med melding våren 2020.

Ettervern av personer som har vært til rusbehandling
19/9740 PS 19/132
Bystyrets vedtak
1) Arendal bystyre tar arbeidet med ettervern av personer som har vært til rusbehandling til orientering.
2) Arendal bystyre ber om at det utarbeides en plan for utvikling av rusfeltet inklusive ettervern i Arendal kommune de neste 4 årene. Vi ber om at de ideelle aktørene og for eksempel organisasjoner som tilbyr «inn-på-tunet» inkluderes i det videre planarbeidet for utvikling av rusfeltet. Bystyret ønsker at det i planen kommer frem en tydelig beskrivelse av virkelighet og resultater, og at pårørende/etterlatte får et eget kapittel i den nye rusplanen og blir inkludert i arbeidet videre med ettervern.
3) Arendal bystyre legger til grunn at planen kommer til politisk behandling i løpet av 2020.
4) Arendal bystyre ønsker politiske representanter til et ad hoc-utvalg til å være med på å
lage planen.
Ikke påbegyntIkke påbegynt

Starter arbeid januar 2020.

Planlegging og status Helsehus pr. august 2019
19/9772 PS 19/133
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre tar de vurderingene som er gjort i saken til etterretning og ber rådmannen
om en ny sak til behandling i november 2019. I saken bes det om en anbefaling på antall og
type plasser som sikrer netto vekst i det nye helsehuset. Det skal sikres bred medvirkning i
vurderinger og analyse som legges til grunn for disse anbefalingene.
Arendal bystyre ber om at det nye helsehuset planlegges med fullverdig kjøkken for
stedsprodusert mat til beboerne.
Arendal bystyre ber om at kommende sak vurderer mulighetene for bruk av
samspillsmodellen i utvikling og bygging av prosjektet.
Bystyret bør etter valget opprette en politisk referansegruppe som sørger for god politisk
forankring av det videre arbeid med helsehusene.
Arendal bystyre legger til grunn at nytt helsehus planlegges som et pluss-hus knyttet til
energibruk.
Arendal bystyre ber Arendal eiendom KF om at bruk av tre og massivtre grundig vurderes nyttet i prosjektet.
ForsinketForsinket

Utfordringer på kapasitet.

Kommunale vigsler - evaluering
17/10562 PS 19/134
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre delegerer ihht ekteskapsloven § 12 myndighet til å utføre borgerlige vigsler til følgende:
- Anette Frantzen Brekke, juridisk rådgiver
- Halvar Bjørgum, juridisk rådgiver
- Rune E. Guttormsen, leder servicesenteret
Nevnte 3 kommer i tillegg til Harald Danielsen, Bente Rist, Torill Skår, Geir Skjæveland, Karl Mork, Roar Aaserud, Ingunn Kilen Thomassen, Sindre Kvammen og Ragnhild Charlotte Raudsandmoen som tidligere er tildelegert samme myndighet.
Ordfører og varaordfører har slik myndighet direkte etter lovens §12.
Delegasjonen varer så lenge vedkommende er ansatt i Arendal kommune, eller inntil myndigheten trekkes tilbake
AvsluttetAvsluttet
Konsesjonskraftsfondet - revidering av vedtekter
16/32724 PS 19/135
Bystyrets vedtak
1. Arendal bystyre godkjenner reviderte vedtekter for Konsesjonskraft IKS for 2020-2029, jfr, vedlegg til denne saken.
2. Arendal bystyre anmoder om at Agder fylkeskommune går i dialog med eierkommunen med hensyn til fremtidig disponeringspolitikk.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er oversendt fylkeskommunen.

Besøksstrategi Raet nasjonalpark - høringsuttalelse
18/14822 PS 19/136
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre ber om utvidet høringsfrist.
Arendal bystyre vil avgi høringsuttalelse når arbeidet med sårbarhetsanalysen er ferdig og innlemmet i dokumentet.
Arendal bystyre ber også om at området som i dag omfatter Hove Camping blir gjenstand for vurdering og omtale i besøksstrategien selv om dette området i dag er uregulert og formelt sett ikke en del av nasjonalparken.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er oversendt til Nasjonalparkforvalter.

Vurdering av klage - Reguleringsplan - Holmen, Kilsund
16/27602 PS 19/138
Bystyrets vedtak
Klagene tas ikke til følge. Saken oversendes Fylkesmannen i Agder for endelig klagebehandling.
AvsluttetAvsluttet
Rivning av Roligheden ungdomsskole
17/8425 PS 19/139
Bystyrets vedtak
1. Bystyret ber Arendal eiendom iverksette rivning av Roligheden gamle ungdomsskole.
2. Det bevilges kr. 3.5 mill. til tiltaket finansiert ved økt låneopptak i 2019. Beløpet innarbeides i 2.tertial 2019.
3. Det innledes til dialog med Tromøy Oppvekstområde for å avklare fremtidig bruk av barneskolen
AvsluttetAvsluttet
Melding til bystyret 29.08.19 - Bedre samarbeid om unge som ikke har fullført videregående opplæring, og som står utenfor skole og arbeid
17/283 PS 19/140
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre tar meldingen til orientering.
AvsluttetAvsluttet
20.06.2019
Bystyret
Referatsaker bystyret 20.06.19
16/29247 PS 19/97
Rådmannens forslag til vedtak
Arendal bystyre tar referatsakene til orientering.
AvsluttetAvsluttet
OMSORGSTJENESTEN I ARENDAL - STATUSRAPPORT TILBAKEMELDING FRA HELSE- OG OMSORGSKOMITEEN TIL BYSTYRET
19/7392 PS 19/98
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre tar statusrapport og tilbakemelding fra komite for helse, omsorg og levekår til orientering, med følgende tillegg:
1. Arendal bystyre ber rådmannen å komme tilbake med sak så raskt som mulig der mulighetene for å kunne øke antall forsterkede plasser ved Plankemyra.
2. Det må være et mål at alle pasienter på bo og omsorgsenterene gis mulighet for minst en aktivitet hver dag.
3. Medisinkurs må tilbys alle ansatte slik at alle faggrupper som er involvert i medisinutdeling er kompetansemessig oppdaterte.
4. Mattilbudet til pasientene må videreutvikles slik at større grad av matvalg for pasientene kan imøtekommes.
5. Arendal bystyre tar uttalelsen fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne til orientering. I arbeidet videre med situasjonen i omsorgstjenestene i Arendal kommune vil også pasient- og brukerståstedet tas med, spesielt når det gjelder betydningen av å ha færre pleiere å forholde seg til og fokus på kommunikasjon i møter mellom pasient/bruker og kommunen
Under arbeidUnder arbeid
Nytt bygg for samlokalisering av legevakt, kommunal øyeblikk hjelp og korttidsplasser - kostnadsreduserende tiltak
19/6489 PS 19/99
Bystyrets vedtak
1) Bystyret velger alternativ A som konsept for ny Legevakt/KØH/Korttidsplasser.
2) Grovkalkyle innarbeides i budsjettet
3) Styret i Arendal eiendom bes rapportere på fremdrift, kvalitet og økonomisk oppfølging
4) Daglig leder bes legge frem et notat som angir muligheter og konsekvenser av parkering i Alternativ A.
5) Oppholdsrom i øverste etasje gjøres større ved å redusere et pasientrom.
AvsluttetAvsluttet
Fremtidig organisering av NAV i kommunene
19/7390 PS 19/100
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre gir sin tilslutning til en organisatorisk sammenslåing av NAV kontorene i Arendal, Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli på følgende premisser:
Alle kontorstedene skal bestå og levere daglige tjenester til innbyggerne lokalt, herunder også ivareta det lokale, tverrfaglige samarbeidet med kommunene forøvrig.
Det skal etableres et nytt, felles NAV - kontor med 7 virksomhetssteder og en vertskommune.
Utforming av arbeidsmetodikk og organisering i ny modell skal skje med alle ansatte involvert i henhold til lov og avtaleverk, og med sikte på, så langt det er mulig, å benytte beste praksis ved de eksisterende kontorene.
Som navn på det nye samarbeidet foreslås «NAV Østre Agder» med Arendal som vertskommune.
Bystyret forutsetter at det utarbeides et forslag til samarbeidsavtalen for NAV Østre Agder som avklare økonomiske forpliktelser knyttet til den nye virksomheten. Vedtaket bygger på at hver kommune skal dekke kostnader til sosiale ytelser til egne innbyggere. De administrative kostnadene hver enkelt kommune i dag dekker til den kommunale delen av NAV skal ikke økes for den enkelte kommune som deltar i det nye NAV Østre Agder.
Samarbeidsavtalen legges fram for kommunestyrer og bystyrer for godkjenning før den nye virksomheten kan etableres. NAV Østre Agder etableres som en vertskommunesamarbeid etter §20-2 i kommuneloven.
Arendal kommune er positiv til å ivareta en vertskommunerolle, uavhengig av hvor mange kommuner som ønsker å delta.
Arendal bystyre ønsker å være tettere på prosessen videre og ber om å få saken til behandling når større prinsipielle beslutninger skal tas.
AvsluttetAvsluttet

Kommunene i Østre-Agder vurderer samarbeid seg imellom, og dette inkluderer ikke NAV Arendal. Det er verifisert fra NAV Agder at NAV Arendal er stort nok til å få tilgang på alle ressurser.

Hove -fremtidig organisering
19/6000 PS 19/101
Bystyrets vedtak
1. Arendal bystyre innstiller til ordinær generalforsamling 20. juni 2019 på å endre Hove
drifts- og utviklingsselskap AS (HDU) sine vedtekter §§ 5 og 11 til å lyde:
§5 Valg og sammensetning av styret: Selskapet skal ha fra 5 til 9 styremedlemmer inkludert
ansattrepresentant. Styret velges av generalforsamlingen, herunder også styrets leder og
nestleder. Valg av styret forberedes av egen valgkomite valgt av bystyret. Styret velges for 2
år av gangen, men slik at 2 medlemmer velges for 1 år ved 1. gangs valg. Selskapets firma
tegnes av styreleder sammen med ett av styremedlemmene i fellesskap. Styret kan meddele
prokura.
En tredjedel av bystyret kan kreve at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling.
§ 11 Generalforsamling Den ordinære generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling skal behandle og avgjøre: - Fastsettelse av resultatregnskap og balanse - Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse - Valg av styre - Andre saker som i henhold til lov, vedtekter eller innkalling hører under generalforsamlingen - Avtaler med varighet over 10 år - større låneopptak enn 2 ganger egenkapital - Tiltak som vil kreve endringer i eller utarbeidelse av ny reguleringsplan. Etter forutgående bystyre som nevnt i paragrafen her gjennomfører ordføreren generalforsamling. Ordføreren eller den han bemyndiger er bystyrets representant i generalforsamling.
2. Rådmannen bes i løpet av høsten 2019, sammen med HDU og Arendal Eiendom KF, gjennomgå grensesnittet og ansvarsfordelingen mellom disse aktørene. Resultatet fra denne gjennomgang forelegges bystyret.
3. Rådmannen legger frem retningslinjer for prosess og behandling av saker som skal til behandling i generalforsamlinger hvor kommunen har eierrepresentasjon.
4. De nye vedtektene for Hove Drifts- og Utviklingsselskap AS trer i kraft fra 1.1.2020.
AvsluttetAvsluttet

Vedtakets punkt 1 og 4 er oversendt Hove Drifts- og utviklingsselskap AS for oppfølging. Vedtakets øvrige punkter følges opp av rådmannen.

Ansvarsfordeling av renovasjonstjenester mellom Agder renovasjon og Arendal kommune
19/6319 PS 19/102
Bystyrets vedtak
Saken utsettes. Bystyret gir formannskapet fullmakt til å fatte vedtak i sitt møte 27.06.2019.
UtsattUtsatt
E-helsesykepleier
19/6079 PS 19/103
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre erkjenner behovet for e-helsesykepleier i kommunen. Arendal bystyre
ønsker et samarbeid med fylkeskommunen for å utforme og finansiere e-helsesykepleierordningen
i Arendal. Bystyret ber rådmannen innarbeide midler i budsjett for 2020, for å komme i gang med prosjektet og å oppjustere årlig frem til ordningen er etablert ordentlig.
Under arbeidUnder arbeid

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som ledes av fylkeskommunen.  Arendal er representert.

Initiativ er tatt mot Østre Agder om samarbeid august 2020.

Evaluering av pedagogisk fagteam.
19/4571 PS 19/104
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre tar til orientering evalueringen og forslag til videreutvikling av Pedagogisk fagteam slik det fremkommer i saken.
AvsluttetAvsluttet
Prinsipper for etablering av nye barnehageplasser i Arendal kommune.
19/4571 PS 19/105
Bystyrets vedtak
1. Arendal bystyre vedtar at kommunen skal tilpasse utbyggingsmønstre og driftsformer til lokale forhold og behov.
2. Arendal bystyre vedtar at kommunen kan si nei der ønske om etablering av barnehage fører til overetablering av barnehageplasser i kommunen.
3. Arendal bystyre vedtar at kommunen har som mål å øke andelen kommunale barnehageplasser til 30 %. Det er aktuelt for Arendal kommune å vurder å kjøpe ikke kommunale barnehager som kommer for slag.
4. Arendal bystyre vedtar å delegerer til rådmannen å behandle saker om etablering og utvidelse av barnehager. Dette innarbeides i rådmannens delegasjonsreglement.
5. Arendal bystyre vedtar at ved eventuell endring i barnehageloven, så skal pkt. 1 og pkt. 2 følge bestemmelsen som til enhver tid gjelder.
AvsluttetAvsluttet
Søknad om tilskudd til Kirkens Bymisjons arbeid i Arendal 2020-2022
19/5852 PS 19/106
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar:
1. Arendal bystyre er positive til å fortsette samarbeidet med Kirkens bymisjon i et økonomisk omfang i størrelsesorden kr. 1.000.000 per år til Kirkens Bymisjon for perioden 2020-2022.
2. Arendal bystyre tar forbehold om at beløpet lar seg innarbeide i budsjett / handlingsplan for 2020 – 2023.
3. Arendal bystyre ber rådmannen innlede dialog med Kirkens Bymisjon, for å fremforhandle en avtale mellom søker og kommunen, med bakgrunn i søknaden fra Kirkens Bymisjon.
AvsluttetAvsluttet
Høringssvar fra Arendal kommune til nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge
19/7249 PS 19/107
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar det framlagte høringssvar fra Arendal kommune til nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge.
AvsluttetAvsluttet
Kløckers hus/bymuseet og Bomsholmen fløtingsmuseum - driftstilskudd og avtaler
19/7316 PS 19/108
Bystyret vedtak
Arendal bystyre vedtar å gi rådmannen fullmakt til å framforhandle avtaler med Kløckers hus/bymuseet og Bomsholmen fløtingsmuseum om avtaler om driftstilskudd som kan gi forutsigbarhet for driften framover, herunder ordning med indeksregulering fra og med 2020.
Arendal bystyre legger til grunn at framforhandlede og undertegnede avtaler legges fram for bystyret til godkjenning før de er bindende for kommunen.
AvsluttetAvsluttet

Enhet for kultur følgte opp saken.

Eiendomsskatt - fritak etter søknad for eiendommer til stiftelser, organisasjoner og lignende, eigedomsskattelova § 7a, skatteåret 2019
16/16785 PS 19/109
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å gi fritak for eiendomsskatt etter eigedomsskattelovas § 7a til:
1. Friluftsrådet Sør for eiendommen gnr. 511, bnr. 163, snr. 1 med virkning fra 01.09.2018
2. Arendal Røde Kors for eiendommen gnr. 24, bnr. 262 med virkning fra 01.03.2019
3. Hauene boligstiftelse II for eiendommen gnr. 507, bnr. 178 med virkning fra 01.11.2018
Det gis ikke fritak til Arendal kommunale pensjonskasse.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er fulgt opp av Enhet for kommunalteknikk og geodata.

Vurdering av klage - Reguleringsplan for del av Hove leirsenter
16/27606 PS 19/110
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre tar ikke klagen til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen i Agder for endelig behandling.
AvsluttetAvsluttet
Detaljreguleringsplan for Havstadodden- vurdering av klage
16/27606 PS 19/110
Bystyrets vedtak
Klage fra «Faktum AS» tas ikke tilfølge.
Arendal Bystyre står ved sitt vedtak fattet 29.11.2018
Klagen sendes til Fylkesmannen i Agder for endelig klagebehandling.
AvsluttetAvsluttet
Reguleringsplan for Galliåsen 4 - 2. gangsbehandling
17/6823 PS 19/112
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-11 at forslag til detaljreguleringsplan for Galliåsen 4 med plankart og bestemmelser datert 14.02.2018, sist revidert 26.02.2019.
Reguleringsbestemmelsenes §2-1 endres antall p-plasser pr. boenhet til 1.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er oversendt forslagstiller.

Endringer i selskapsavtalen - Aust-Agder museum og arkiv IKS som følge av sammenslåing av fylkene
18/6570 PS 19/113
Bystyrets vedtak
1. Arendal bystyre vedtar/godkjenner at «Agder fylkeskommune» overtar alle eierandeler og forpliktelser fra tidligere eier «Aust-Agder fylkeskommune», gjeldende fra 01.01.2020.
2. Arendal bystyre vedtar vedlagte selskapsavtale og tilhørende samarbeidsavtale for Aust-Agder museum og arkiv IKS.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er fulgt opp av Kulturenheten.

Høringsuttalelse - Forslag til endring i barnehageloven med forskrifter. Ny regulering av private barnehager.
19/4571 PS 19/114
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar høringsforslaget og støtter spesielt:
1. Forslag om ny § 7 Krav til barnehagens virksomhet, 7 a Hvem er ansvarlig for
barnehagen og 7 b Krav til vedtekter.
2. Forslag om ny § 9 a Statlige råd og veiledning alternativ 2.
3. Forslag om ny § 12 Kommunalt tilskudd til godkjente private barnehager alternativ 1.
4. Forslag om videreføring av § 14 i ny § 15 Krav til bruk av offentlig tilskudd og
foreldrebetaling i private barnehager.
5. Forslag om ny § 16 Gjeldsopptak i private barnehager.
6. Forslag om endring i § 18 Grunnbemanning tredje ledd.
7. Forslag om ny § 29 Departementets tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager.
8. Forslag om ny økonomiforskrift til barnehageloven. Forskriften skal lyde: Forskrift om regnskap, revisjon og rapportering i private barnehager.
9. De ikke kommunale barnehagene bør få refundert pensjonsutgifter tilsvarende faktiske utgifter, med en maksimalsats på 13%.
10. Forslag om endring i forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager jfr §§ 2, 3 og 4.
AvsluttetAvsluttet
Forvaltningsplan for grågås i Tvedestrand og Arendal kommune 2019 - 2021 - forslag til høring.
19/5084 PS 19/115
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre godkjenner vedlagt forvaltningsplan for grågås i Tvedestrand og Arendal kommuner 2019 – 2021.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket følges opp av Rådmannens Stab Samfunnsutvikling.

Referatsak 2 - Bystyret 20.06.19
16/29247 PS 19/116
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre tar referatsaken til orientering:
1) Protokoll Arendal kontrollutvalg 2019-05-29
AvsluttetAvsluttet
Melding til bystyret 20.06.19 - Organisering av prosessen fram til nytt helsehus på Saltrød står ferdig
17/283 PS 19/117
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre tar meldingen til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Tertialrapport 1 - 2019
19/5608 PS 19/118
Bystyrets vedtak
1. Arendal bystyre tar til orientering mottatt tertialrapport pr. 1. tertial 2019.
2. Arendal bystyre vedtar endringer i budsjett 2019 for kommunen og for de kommunale foretakene slik de er innarbeidet i saken.
3. Arendal bystyre godkjenner avslutning av investeringsprosjekter iht. mottatte oversikter. Ubrukte lånemidler på avsluttede prosjekter benyttes til nedbetaling av lån.
4. Arendal bystyre ber rådmannen vurdere alternative lokaler for Arendal voksenopplæring med sikte på reduksjon i kommunens husleieutgifter.
5. Stiftelsen Kløckers Hus tilbakeføres kr 100000,- for å kunne opprettholde sitt tilbud uten underskudd i 2019.
6. Tilskudd til oppstart av ny Hove festival, kr 500000,- trekkes – utbetales ikke.
7. Skole er underfinansiert og rådmannen bes ta 5 mill. fra fondsmidler til finansiering i 2019. I forbindelse med økning i skolebudsjettene bes rådmannen vurdere om det er skoler som på grunn av en ekstraordinær situasjon bør prioriteres.
8. Arendal bystyre vedtar at kontrollutvalget styrkes med 296 000 kr til forvaltningsrevisjonen av avtaler og beslutningsprosesser i «Hovesaken». Beløpet stilles til disposisjon og beløpet reguleres i 2. tertial.
AvsluttetAvsluttet
Eierskap i Agder Kollektivtrafikk (AKT) fra Arendal kommune - prinsippavklaring
19/7633 PS 19/119
Bystyret vedtak
Arendal bystyre vedtar å inngå forhandlinger med Agder Kollektivtrafikk AS om mulig medeierskap.
Arendal bystyre gir ordfører og rådmann fullmakt til å fremforhandle et forslag til avtale under forbehold om bystyrets godkjenning.
Arendal bystyre ønsker at forhandlingene gjennomføres høsten 2019 med mål om bystyrebehandling i løpet av året.
UtsattUtsatt

Vedtaket følges opp av Rådmannens jusnettverk sammen med kommunalsjef for Kultur, Infrastruktur og Utvikling og rådmannen.

OMDANNING AV UTLÅN TIL AKSJEKAPITAL – HOVE DRIFTS- OG UTVIKLINGSSELSKAP AS
19/7515 PS 19/120
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å omdanne kommunens utlån på 12,81 mill. kroner knyttet til Hove Drifts- og Utviklingsselskap AS (HDU) til aksjekapital.
AvsluttetAvsluttet
Melding til bystyret 20.06.19 - Nye vedtekter for Arendal kommunale pensjonskasse
17/283 PS 19/121
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre tar meldingen til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Reguleringsplan - Holmen, Kilsund - endelig behandling
16/27602 PS 19/123
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 , §12-11 forslag til områdeplan/ detaljplan for Holmen, Kilsund, med plankart og bestemmelser datert 16.01.19, sist revidert 12.06.19 med følgende endring:
f_T1 må inn i avtalen som skal tinglyses.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er oversendt forslagstiller.

Melding til bystyret 20.06.19 - Oppfølging av ad hoc-utvalgets rapport 2018
17/283 PS 19/124
Bystyrets vedtak
Saken ble utsatt til august.
UtsattUtsatt
23.05.2019
Bystyret
Referatsaker - Bystyret 23.05.19
16/29247 PS 19/69
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre tar referatsakene til orientering:
1) Protokoll Arendal kontrollutvalg 2019-03-06
2) Årsmelding 2018 for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
3) Møteprotokoll Bystyret 02.05.2019
AvsluttetAvsluttet
Melding til bystyret 23.05.19 - Felles utviklingsveileder i kommunene i Østre Agder
17/283 PS 19/70
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre tar meldingen til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
ATP- REGIONAL AREAL-OG TRANSPORTPLAN FOR ARENDALSREGIONEN SLUTTBEHANDLING
16/27243 PS 19/71
Bystyrets vedtak
1. Bystyret i Arendal gir sin tilslutning til foreliggende regional areal- og transportplan for arendalsregionen, sist datert 9.10.18, og tilrår at fylkestinget godkjenner planen.
2. Parkeringsnormer i ATP-planen pkt 10.8-10.10 bes omarbeidet. Normtallene er for stive og strenge og bør utformes mer i tråd med hva Arendal kommune har i sine kommuneplanbestemmelser. Krav og retningslinjer for bilparkering i kommuneplanen for Arendal er at det ved utarbeiding av reguleringsplaner skal tas stilling til hvilke minstekrav og makskrav som skal gjelde for de enkelte delområdene innad i reguleringsplanen. Kravene settes ut fra en vurdering av:
• Byggeformål
• Bygningstype
• Kollektivdekning i området og avstand til holdeplass
• Avstand til sosial infrastruktur som skole, barnehage og butikk
• Trafikksikkerhet, herunder muligheter for gateparkering
3. Bystyret vedtar at det forutsettes at de foreslåtte tiltak i planen ikke skal bompengefinansieres eller finansieres ved hjelp av andre lignende brukerbetalinger som lokale avgifter eller ved annen økt skatt.
4. Det er viktig å utvikle rimelige lokale tiltak som kan bidra til måloppnåelse: Bygging av sykkelstier, busser som mater ferjene, kjøp av billett på ferjene gir overgang til bussreise (og vice versa), rimeligere billetter som finansieres ved at flere velger å reise kollektivt, park og ride-løsninger, mv. På linje med at staten gjennom sin avgiftspolitikk stimulerer bilister til å kjøpe el-bil så bør staten innføre momsfritak på el-sykler.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er oversendt til Aust-Agder Fylkeskommune og samarbeidskommunene. Rådmannens Stab Samfunnsutvikling vil følge opp vedtaket lokalt.

Kommuneplanens arealdel- sluttbehandling
17/4540 PS 19/72
Bystyrets vedtak
Med hjemmel i plan - og bygningslovens § 11-15 vedtar bystyret planforslag til ny kommuneplan 2019-2029 som består av :
Kommuneplankart datert 12.02.2019 slik det lå ute til offentlig ettersyn 2. gang
Kommuneplanbestemmelser, dat. 23.april 2018, sist revidert 15.april 2019
Planbeskrivelse/arealpolitikk, datert 15. april 2019
Følgende endringer, vedtatt av kommuneplanutvalget, må innarbeides i dokumentene:
1. Endring fra friområde til boligområde på F3 -Påskedagsheia tas ut, etter innsigelse fra fylkesmannen og sterk fraråding fra fylkesrådmannen. F3 opprettholdes som friområde.
2. Utvidelse av næringsområde ved Nordheimveien –Tromøya tas ut, etter innsigelse fra fylkesmannen og fylkeskommunen. Arealet opprettholdes som LNF.
3. Boligområdet Vippa beholdes i henhold til kommuneplankart datert 12.02.2019
4. Markagrensene på Hisøy justeres i tråd med vedlagte kart.
o Ca halve Willumstad, mot Kirkeveien blir markaområde:
o En liten tunge mellom Trommestadveien og Nyskogen innlemmes ikke i markagrensene:
o Det taes med en passasje mellom område nr 3 og 5:
o Markagrensen i område 5 trekkes opp til Marineveien:
o Markagrensen i område 3 (fra Grautevika til S´en) justeres inntil bekken:
Åsbieskogen:
o Utvidelse mot Bjønnes:
5. Formålsendring på Tangen beholdes i henhold til kommuneplankart datert 12.02.2019 6. På Spornes vest for barnehagen endres formålet fra dagens LNF-formål, til LNF med spredt næringsbebyggelse, slik det lå inne i høringsrunde 1, men det settes et tak på maks 4 enheter og ikke 6. Reguleringsplankrav for området ivaretar ytterligere detaljer. 7. Veilinjer gjennom Åsbieskogen tas ut som følge av de løsninger som er foreslått for nye veisystemer i Arendal i forslag til kommunedelplan for ny E 18 Dørdal-Grimstad. 8. Det forutsettes at samfunnsdelen jobber inn arealpolitikk og retningslinjer for arealutvikling, som et underliggende dokument. Dette arbeidet må bygge på kommuneplanens arealdel, ATP, gjeldende samfunnsdel sine arealkapitler, og FN sine bærekraftsmål. Layout bør samkjøres med samfunnsdelen. 9. Boligområdene ved Strømsbu gård og Biejordene tas ut av kommuneplanen. 10. Solborgvarden 444/197 videreføres som boligformål. 11. Markagrensene i Bymarka øst justeres i tråd med vedlagte kart – slik at «nytt næringsområde» (skravert område) ikke blir liggende i marka:
12. Markagrensen i Bymarka øst justeres i tråd med vedlagte kart – slik at «skravert område» ikke lenger er en del av marka:
13. Markagrenser Bymarka øst: Del av Saltrød terrasse som er foreslått tatt ut som byggeområde skal ikke være en del av marka, men ligge som LNF.
14. Markagrense Bymarka øst: Markagrensen justeres i tråd med vedlagte kart – slik at markert 22/7 og 22/4 ikke er en del av marka:
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket følges opp av Rådmannens Stab Samfunnsutvikling.

Regionplan 2030 – Høringsuttale fra Arendal kommune
19/5945 PS 19/73
Bystyrets vedtak
1. Arendal bystyre mener forslag til Regionplan Agder 2030 gir et godt bilde av utfordringene og mulighetene på Agder. Fremtidsbildene og målene er godt beskrevet.
2. Arendal bystyre anbefaler likevel at planen styrkes på sentrale områder, som digitalisering, internasjonalt samarbeid og samarbeid på tvers av sektorer, forvaltingsnivå og mellom det offentlige og sivilsamfunnet, som virkemiddel i utvikling av tjenestetilbudet til innbyggerne.
3. Arendal bystyre gir sin tilslutning til rådmannens vurderinger og forslag til konkrete endringer i planforslaget med ett unntak:
Rådmannens første endring under kultur utgår («• Verdiskapingen knyttet til kunst og kultur er økt og flere henter sine inntekter fra kunst og kultur.»), idet regionplanens formulering her er å foretrekke. («God forvaltning av verdifull kystkultur og kulturarv i indre bygder styrker den regionale identiteten og stoltheten. Utviklingen i de historiske bysentrene skjer med utgangspunkt i kulturhistoriske verdier. Ny bruk og gjenbruk av verneverdige bygg bidrar til god klima- og miljøforvaltning. Med faglig støtte fra regionens bygningsvernsentre, fungerer håndverksmiljøene som gode ambassadører for kulturminnevernet.»)
4. Arendal bystyre anbefaler at vedtak av handlingsprogrammet utsettes til etter at regionplan Agder 2030 er vedtatt, og vedtas av det nye fylkestinget etter dialog med samarbeidspartene og de nye by/kommunestyrene, og at man i denne dialogen løfter fram noen saker som er viktige for Agder.
5. Arendal lufthavn, Gullknapp er en flyplass med store utvidelsesmuligheter.
6. Arendal Havn, Eydehavn, et regionalt knutepunkt og nasjonal stamnetthavn, tilrettelagt, dimensjonert og utrustet for anløp av store offshore enheter og rigger.
7. Videreføre satsningen på distriktene i Agder ved bruk av konsesjonskraftmidler
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er oversendt fylkeskommunen.

Boligmelding for Arendal
19/5997 PS 19/74
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar å legge Boligmelding 2019 til grunn for det videre arbeidet med å en helhetlig boligpolitikk i Arendal.
Boligmeldingens forslag til tiltak (kap. 4) vil bli vurdert nærmere tilknyttet kommunens årlige handlingsprogramprosess.
Nytt punkt 17 i forslag til tiltak:
Videreføre prosjektet «Fra leie til eie» med hovedfokus for å motvirke at barn og unge mellom 0-18 år vokser opp i sosialbolig.
Arendal bystyre ber om en sak hvor det fremlegges alternativer for forenkling av planprosessen rundt transformasjon av eldre bebyggelse i nærheten av skolene i Arendal. F.eks i en radius av 800 m rundt skolene. Dette som et virkemiddel for å fornye og fortette i nærområdene til skolene for å tilrettelegge for at det skal bli mer attraktivt for barnefamilier å bosette seg nærme skolene.
Under arbeidUnder arbeid

Vedtaket følges opp av Rådmannens Stab Samfunnsutvikling gjennom sak om forslag til Planstrategi for inneværende valgperiode.

Årsregnskap med årsberetning og årsrapport 2018
17/241 PS 19/75
Bystyrets vedtak
side 2 av 2
1. Arendal bystyre vedtar regnskap og årsberetning for Arendal kommune for 2018.
2. Arendal bystyre vedtar at udisponerte midler i driftsregnskapet, 18,908 mill. kroner, disponeres på følgende måte: 1 mill avsettes til kommunal del av reguleringsarbeid for ny vei til Arendal Havn Eydehavn (Heftingsdalen til Neskil). 17,908 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond for å dekke mindreinntekter fra eiendomsskatt i 2020.
Reguleringsarbeidet skjer i samarbeid med fylkeskommunen.
3. Arendal bystyre vedtar regnskap og årsberetning for Arendal havnevesen KF for 2018.
4. Arendal bystyre vedtar regnskap og årsberetning for Arendal eiendom KF for 2018.
5. Arendal bystyre vedtar at udisponerte midler i driftsregnskapet for Arendal eiendom KF, 2,347 mill. kroner, avsettes til disposisjonsfond.
6. Arendal bystyre vedtar at udisponerte midler i driftsregnskapet for Arendal havnevesen KF, 4,958 mill. kroner, avsettes til disposisjonsfond.
7. Arendal bystyre tar til orientering årsrapporten for kommunen og de kommunale foretakene for 2018.
AvsluttetAvsluttet
10 års investeringsplan 2020-2029
19/5225 PS 19/76
Bystyrets vedtak
Bystyret tar saken til orientering og ber rådmannen se nærmere på følgende i det videre
arbeidet med budsjett:
1) Prioritere 3 millioner til trafikksikkerhet i 2020 og i 2021
2) Justere den kommunale andelen til nasjonalparksenter til 20 millioner, samt sørge for
en sak med ulike scenarier for nytt nasjonalpark senter i forhold til både drift og
investering. Det forutsettes betydelige eksterne finansielle bidrag fra offentlige,
frivillige og private aktører.
3) Tydeliggjøre hvilke grep som er tenkt i forhold til Rykene og Moltemyr. Det vises til
Tilstandsrapporten for grunnskolene i Arendal som peker på flere behov, spesielt på
Moltemyr. Rådmannen bes tydeliggjøre og prioritere vedlikeholdsbehov ved skolene.
Løsningene som velges må være langsiktige.
4) Nytt svømmeanlegg på 50*25 meter i Arendal idrettspark på Myra prioriteres og
bygging skal startes i kommende handlingsplanperiode med oppstart i 2022 og det
søkes at arbeidet med flerbrukshallene og svømmeanlegget koordineres og
planlegges best mulig for å få best mulig fellesfunksjoner og lavest mulig
investeringskostnader.
AvsluttetAvsluttet
Tilstandsrapport for grunnskolen 2018
16/21748 PS 19/77
Bystyrets vedtak
1. Arendal bystyre tar tilstandsrapporten for de kommunale grunnskolene til orientering
2. Arendal bystyre tar tilstandsrapportene fra friskolene i Arendal kommune til orientering
3. På grunn av fagfornyelsen, som settes i gang i alle skoler på landsbasis, også i Arendalsskolen fra høsten 2019, ber Arendal bystyre om å begrense nye satsningsområder og prosjekter frem til høsten 2022 (3 år). Allerede pågående satsningsområder og prosjekter fortsetter til det er naturlig at de avsluttes.
4. Arendal bystyre er takknemlige for at friskolene er med på å levere inn tilstandsrapport fra sine virksomheter fra 2018 og oppfordrer dem til å gjøre det samme fra 2019 og i årene fremover. Arendal bystyre oppfordrer også de private
skolene å ha med elevundersøkelsen fra sin virksomhet i tilstandsrapporten.
AvsluttetAvsluttet
Kostnader og organisering rundt spesialundervisningen i kommunen
18/16428 PS 19/78
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre tar til orientering omfang og kostnader til spesialundervisning i Arendal kommune slik de framkommer i denne saken, i sak PS 19/4 : «Framtidig organisering av spesialundervisning, herunder PPT i Arendalsskolen» og sak PS 19/39 «Melding til bystyret 28.03.19 – Friskoler»
AvsluttetAvsluttet
Innovasjonsstrategi Arendal kommune
19/4183 PS 19/79
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre tar den fremlagte strategi «Innovasjonsstrategi for Arendal kommune 2019-2023» til orientering.
2. avsnitt s.10 endres fra:
side 2 av 2
«Samskaping bygger på viten, ressurser og kompetanse fra innbyggere, frivillige lag- og foreninger, bedrifter, sosiale entreprenører og representanter fra kommunen»
til
«Samskaping bygger på viten, ressurser og kompetanse fra innbyggere, frivillige lag- og foreninger, bedrifter, sosiale entreprenører, kommunens ansatte og de ansattes organisasjoner.»
AvsluttetAvsluttet

Saken følges opp av Enhet for Innovasjon og kompetanse.

Nytt telletidspunkt for tildeling av kommunalt tilskudd til private barnehager
19/4579 PS 19/80
Bystyrets vedtak
1. Arendal bystyre vedtar at det innføres et nytt telletidspunkt 15. januar for beregning av kommunalt tilskudd til private barnehager i perioden februar-juli.
2. Arendal bystyre vedtar at «Lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Arendal kommune» oppdateres med endringen som nevnt i punkt 1.
AvsluttetAvsluttet
Det skal iverksettes tiltak for at vikarer i skolen skal ha pedagogisk bakgrunn
19/5089 PS 19/81
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre tar saken til orientering.
AvsluttetAvsluttet
Retningslinjer for heltidskultur enheter barn, unge og familier
19/5621 PS 19/82
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre tar de fremlagte retningslinjene for heltidskultur i Arendal kommune enheter barn, unge og familie til orientering.
AvsluttetAvsluttet
Orientering om organisering, omfang og kostnader rundt friskolene i Arendal kommune
19/5781 PS 19/83
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre tar orienteringen angående organisering, omfang og kostnader rundt spesialundervisning ved de private skolene i kommunen til orientering.
Bystyret ber om en sak om en gjennomgang om en mulig ny modell for tildeling av midler til spesialundervisning for både friskoler og offentlige skoler i Arendal der barna blir ivaretatt på en best mulig måte.
AvsluttetAvsluttet
Plasser for Lunderød skole og ressurssenter på Asdal skole
19/5089 PS 19/84
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar at
1. Nåværende midlertidige plasser på Asdal skole for elever Lunderød skole og ressurssenter blir permanente plasser for elever ved Lunderød skole og ressurssenter.
2. Når avtalen mellom Arendal kommune og Aust – Agder Fylkeskommune om inntil tre plasser for elever i v.g.o. går ut 31.7.2024, forlenges ikke denne avtalen. Dette arealet tas da i bruk av grunnskoleelever i Arendal.
AvsluttetAvsluttet
Kjøp av aksjer i Durapart AS
17/7258 PS 19/85
Bystyrets vedtak
1. Arendal bystyre vedtar å kjøpe totalt 61 aksjer i Durapart AS til kr. 500 pr aksje.
Totale kostnader ved kjøpet beløper seg til kr. 30 500. Finansering av kjøpet dekkes
inn over budsjettposten «til Formannskapets disposisjon» som dermed reduseres til
kr 313 500.
AvsluttetAvsluttet

Charlotte og Anita følger opp

ENOVA tilskuddsbrev elektrifisering Arendal fiskemottak
17/627 PS 19/86
Bystyrets vedtak
Arendal havnestyre viser til en samlet investeringskostnad for elektrifisering av Fiskemottakskaia i Barbu på kr 1 945 000. ENOVA har godkjent tilskudd på 75% av totalen inntil kr 1 445 000, under forutsetning av at Arendal havn stiller med kr 500 000 i egenkapital for realisering av prosjektet. Arendal havnestyre har tidligere godkjent søknad, prosjekt og investering og ber Bystyret om å godkjenne investering inntil kr 500 000 til formålet.
AvsluttetAvsluttet
Politivedtekter i Arendal kommune
16/27652 PS 19/87
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar vedlagte forslag til nye politivedtekter for Arendal kommune.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er fulgt opp av Rådmannens Jusnettverk.

Skatteoppkreveren - årsregnskap og årsrapport 2018
19/905 PS 19/88
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre tar skatteoppkreverens årsregnskap og årsrapport for 2018 til orientering.
AvsluttetAvsluttet
AMU - årsrapport 2018
19/4726 PS 19/89
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre tar rapporten fra Arbeidsmiljøutvalget til orientering
AvsluttetAvsluttet
Politiske utvalg - Møteplan 2020
18/10698 PS 19/90      
Søknad om fritak fra diverse politiske verv - Liv Aanby
19/5301 PS 19/91
Bystyrets vedtak
1. Arendal bystyre fritar Liv Aanby (H) med hjemmel i kommuneloven § 15 nr.2 fra følgende verv ut valgperioden: vara for Høyre i Arendal bystyre, medlem av eldrerådet, vara til sakkyndig nemnd og representant til sykehusutvalget.
2. Arendal bystyre velger for resten av inneværende valgperiode:
Maiken Messel som fast medlem i eldrerådet.
Gunn Haga Brekka som vara til sakkyndig nemd.
3. Bystyret velger Geir Fredrik Sissener som ny representant til sykehusutvalget.
AvsluttetAvsluttet
Referatsak 2 - Bystyret 23.05.19
16/29247 PS 19/92
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre tar referatsakene til orientering:
1) Protokoll Arendal kontrollutvalg 2019-04-24
2) Referat fra styremøte i Østre Agder 3. mai 2019