Møtedato Organ Sakstittel Saksnr. Arkivsaknr. Vedtak Status Kommentar
03.06.20
Kommuneplanutvalget
Referatsak - kommuneplanutvalget 03.06.2020
PS 20/58 19/12824
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg tar referatsakene til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Agderparken Øst Heftingsdalen, forslag til detaljreguleringsplan
PS 20/59 19/2149
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg vedtar at forslag til detaljreguleringsplan for Agderparken Øst med plankart datert 22.05.2020 og bestemmelser datert 25.05.2020, legges ut til offentlig ettersyn ihht plan- og bygningsloven § 12-10.  

Plasseringen av sykkeloppstillingsplassene må ligge lett tilgjengelig og i nærheten av inngangen til de ulike virksomhetene. Det må anlegges garderober og dusjmuligheter samt innendørs, låsbar sykkelparkering for de ansatte, slik at syklene er beskyttet mot vær, vind og hærverk og tyveri.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er kunngjort.

SAKSFRAMLEGG - 56/5 - Myraveien- Ny Bolig - Robin Spirene
PS 20/60 18/12907
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg innvilger dispensasjon fra arealformålet LNF for oppføring av enebolig på gården Spirene i Myraområdet.

Boligen ligger i umiddelbar nærhet til gårdstunet og det anses som viktig at fremtidige arvinger til gården får bo i nær tilknytning til denne.

Arealet ligger nært hovedveien mot Midtstøl og Tveiten og er avgrenset i nord/vest av veien mot Smeplasskjenna. Området kan ikke sies å ha vesentlige friluftsinteresser da løypene mot Granestua og området der ikke berøres av en bolig som omsøkt. Det er ellers andre boliger i området slik at, som helhet, fremstår det ikke som jomfruelig mark.  

Skolekontoret har ingen innvendinger til skoleveien så fremt det ikke legges opp til et boligfelt.  

Kommuneplanutvalget ser behovet for å kunne tillate enkelte boliger særlig i tilknytning til gårdsbruk for å sikre overtakelse i fremtiden.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er oversendt tiltakshaver.

Reguleringsplan for Påskedagsheia B1-B2 - forslag til endring av områdene B1.1 - B1.5
PS 20/63 20/513
Kommuneplanutvalget vedtak
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14, 2. ledd, godkjennes endring av reguleringsplan for Påskedagsheia B1-B2 som vist på vedlagt plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er kunngjort.

Eventuelt - kommuneplanutvalget 03.06.2020
PS 20/65 19/12825
Eventuelt:
Informasjon fra kommunen (Lise Halvorsen, Jann B. Nilsen og Kristin J. Fløystad):  Hva som skjer på Langbrygga?  Byløypa, kommunen har funnet en nesten fullgod løsning som medfører at vi kan få det til allerede denne høsten.   Roar Gundersen (H): Status på His planen?

Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om at kommunen avventer høringsuttalelse fra Fylkesmannen. Regner med 2. gangsbehandling av saken i august.

Agderparken nord: 1. gangsbehandling av saken kommer i neste møte i kommuneplanutvalget.

Eydehavn veien: Venter fortsatt på oppdatert planforslag fra konsulent, men regner med å legge saken ut i juni.

Knut Tveiten (Hp) Hva er status på tinglyst rettighet til båtplass i Gulsmedengen?

Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om at Arendal Eiendom ved Per Johnsen har sendt en e-post vedr. saken og at den vil bli sendt ut til alle i kommuneplanutvalget.  

Benedikte Nilsen Glommen (H): Strakstiltak Kittelsbukt – Kan kommunen forskjønne Kittelsbukt med såkalte «kuppelstein» (elvestein) og evt. en flytebrygge?

Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om at området er regulert til et grønt område så «kuppelstein» i skråningen er innenfor. Men en flytebrygge krever en reguleringsendring.


Tertialrapport 1 2020 skal behandles i bystyret 18. juni og der må bevilgningene tas opp.  

Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte fra tre tidligere eventuelt saker:

Einar Krafft Myhren (SV): En oversikt over oppfølging av bygging av brygger langs Galtesund bør informeres om i kommuneplanutvalget, henviste til: https://www.geita.no/nyheter/bekymring-folk-kan-legge-brygger-som-de-vil/

I innmeldingen som er referert i lokalavisen Geita er det nevnt to konkret brygger. Disse to bryggene undersøkes av tilsynsgruppa.

Roar Gundersen (H): Boligfelt i Nyperosveien , Vestre Nedenes. Institusjonshus er etablert i nabolaget uten at innbyggere har fått beskjed. Er dette korrekt? Administrasjonen sjekker opp og kommer med tilbakemelding til kommuneplanutvalget.

Saken er innregistrert og undersøkes av tilsynsgruppa.

Einar Krafft Myhren (SV): Ang. plassering av byvåpenet på toppen av glassheisen, Fløyheia. Er dette søknadspliktig og er det behandlet i kommunen? Administrasjonen sjekker opp og kommer med tilbakemelding til kommuneplanutvalget.

Tiltaket vil være søknadspliktig. Det er ikke behandlet av byggesak.
AvsluttetAvsluttet

Spørsmålene ble besvart i møtet.

29.04.20
Kommuneplanutvalget
Referatsak - kommuneplanutvalget 29.04.2020
PS 20/41 19/12824
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg tar referatsakene til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Reguleringsplan for Åsbieveien, Stoa - 1. gangsbehandling
PS 20/42 16/27589
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-11 at forslag til detaljreguleringsplan for Åsbieveien, Stoa med plankart og bestemmelser datert 20.04.2020 legges ut til offentlig ettersyn.
AvsluttetAvsluttet

Planvedtaket er lagt ut til offentlig ettersyn.

Reguleringsplanforslag for Arendal havn, Eydehavn
PS 20/43 20/5325
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven §12-11 at forslag til detaljreguleringsplan for Ny vei til Arendal Havn, Eydehavn med plankart og bestemmelser datert 20.04.2020, legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer:

Næringsområdene N7, N8 og N9 tas ut av planen før den legges ut til offentlig ettersyn.

Reguleringsbestemmelsene pkt. 2.2, 2. strekpunkt, endres fra «Minimum 1,5 biloppstillingsplasser per boenhet i rekkehus, kjedebolig og småhus inntil 4 boenheter» til «Minimum 1,5 biloppstillingsplasser og 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet i rekkehus, kjedebolig og småhus inntil 3 boenheter.»    

I de fire siste strekpunktene tilføyes «...og 1 sykkelparkeringsplass...» etter «biloppstillingsplass».

Før 2.gangsbehandling av planen må følgende foreligge: a.   Avtale om reetablering av frisbeegolfbane mellom kommune/fylkeskommune og SSK. b.   Ytterligere krysningspunkt mellom Gif1/Gif2 og o_Skv1.5 for å legge til rette for bruk av naturområdene øst og vest for veien.

Det må i høringsperioden utredes en sammenkobling av de to avkjørslene fra Fv 410, slik at den gamle avkjørselen kan stenges.

Ulemper i form av vann- og masseforskyvning for de nærmeste naboene til Kloppedalsmya må ivaretas.
AvsluttetAvsluttet

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i tråd med planvedtaket.

Reguleringsplan - Tollbodkaia - Dauholla, mindre endring, parkeringsplass, oppdatert forslag
PS 20/44 17/4737
Kommuneplanutvalget vedtak
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14, 2. ledd, godkjennes mindre endring av  reguleringsplan for Tollbodkaia/ Dauholla, vedtatt 25.08.2011 og reguleringsplan for Barbubukt, datert 25.08.2011, som plankart datert 20.04.2020 med planbeskrivelse og illustrasjon viser.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er kunngjort.

Eventuelt - kommuneplanutvalget 29.04.2020
PS 20/46 19/12825
Eventuelt
Roar Gundersen (H): Pakke av grøntområder i byen, prosjekt om en grønnere by. Vil kommunen søke midler til det fra sentrale myndigheter?

Ivar Grødal (V):  Hva er status - detaljreguleringsplan for Heftingsdalen?  Fylkeskommunens kulturminne avd. går imot at det bygges et nytt hus på Fløyheia pga. av størrelse. Kan saken behandles politisk i kommuneplanutvalget?

Einar Krafft Myhren (SV): Hva gjøres av forbedringer mht. trafikken (støy og trafikksikkerhet) for beboere langs Kystveien?  

Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om:  Det er kunngjort oppstart av områdereguleringsplan – Myrene-Høgedal-Solberg  Utbyggingsinitiativ på Brattekleiv og evt. et nytt redusert planforslag til behandling i kommuneplanutvalget?
AvsluttetAvsluttet

Spørsmålene ble besvart i møtet.

26.02.20
Kommuneplanutvalget
Referatsak - kommuneplanutvalget 26.02.2020
PS 20/14 19/12824
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg tar referatsakene til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Saksframlegg, Vurdering av klage - 221/84 - Skarestrand 30 - Oppføring av enebolig - Ove Kaltveit
PS 20/19 19/10484
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal Kommuneplanutvalg kan ikke se at klagen frembringer nye forhold som gir grunnlag for omgjøring av tidligere vedtak.  Gitt dispensasjon av 19.09.19 opprettholdes. Saken videresendes Fylkesmannen for avsluttende klagebehandling.
AvsluttetAvsluttet

Saken er oversendt til Fylkesmannen for endelig klagebehandling.

Eventuelt - kommuneplanutvalget 26.02.2020
PS 20/20 19/12825
Eventuelt
Einar Krafft Myhren (SV):
1. Vei fra Bohus mot ny rundkjøring på Strømsbusletta er sperret med mur. Er dette i strid med reg.planen?

Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om kommunal teknikk ser på et forsalg med en kulvert. Det blir en kostnadssak til formannskapet.  

2. Einar Krafft Myhren vil holde en opplæring for kommuneplanutvalget i bruk av Arendalskart på nett.  


Roar Gundersen (H):
Mer utfyllende dokumentasjon om en hyttesak på Gjervoldsøy vil bli sendt til bygg/planleder i kommunen.
AvsluttetAvsluttet

Spørsmålene ble svart ut i direkte i Kommuneplanutvalgets møte.

22.01.20
Kommuneplanutvalget
Referatsak - kommuneplanutvalget 22.01.2020
PS 20/1 19/12824
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg tar referatsakene til etterretning
AvsluttetAvsluttet
Reguleringsplan for Håvet, Blødekjærheia, Blødekjær – forslag om oppheving
PS 20/2 19/13446
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-14 at forslag om oppheving av reguleringsplan for Håvet, Blødekjærheia, Blødekjær, vedtatt 3.10.1948, legges ut til offentlig ettersyn.
AvsluttetAvsluttet

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn.

Eventuelt - kommuneplanutvalget 22.01.2020
PS 20/4 19/12825
Eventuelt
Einar Krafft Myhren (SV):
1. Kommunebilde 2019 (ønsker diskusjon i kommuneplanutvalget vedr. dette)
Vi har, i flere planer, i det siste etterspurt vurderinger av barns beste i plan. Vi ser dessverre tilfeller hvor både hensynet til barna og andre folkehelsehensyn i planarbeidet blir utfordret.
Vi er kjent med at Arendal skulle starte opp Barnetråkkregistreringer.
Kommunebilde 2019, FMA

Se også s.16 i denne. . https://sru.arendal.kommune.no/api/utvalg/201405/moter/650075/behandlinger/0/4

Dialogpunkter
Hvilke utfordringer har kommunen ved saksbehandling/forberedende klagesaksbehandling
etter plan- og bygningsloven?
Hva er kommunens forventninger til Fylkesmannen på dette området?

S.17:
Naturtypekartleggingen (terrestrisk) er hovedsakelig fra 2010-2011. Kvaliteten er relativt god. Bortsett fra i befolkningstette områder er dekningsgraden for kartlegging antatt lav. Sammenlignet med resten av landet er de marine områdene godt kartlagt. I arealplanprosesser må det gjøres konkrete vurderinger av behov for supplerende kartlegging.
Hvordan vil kommunen sikre tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag om naturmangfold i sin
arealforvaltning og saksbehandling, og hva vil kommunen gjøre for å stanse tap av
naturmangfold?

2. Talerett i kommuneplanutvalget
I møtet er det kun medlemmene i kommuneplanutvalget som kan stille spørsmål og ikke tilhørere. Dersom det skal åpnes for at tilhørere skal kunne stille spørsmål, må dette opplyses om i starten av møtet.

Roar Gundersen (H):
Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra LNF formål og byggegrense for oppføring av anneks/uthus: Gnr. 304 Bnr 61, Utnesveien 56, 4817 His.
Klagen sendes over til administrasjonen ved planleder Roy Vindvik

Milly Grundesen (Sp):
1. En privat person på Krøgenes har sprengt inn på markagrensa. Er dette ulovlig evt. tilsynssak for kommunen?
Planleder Roy Vindvik informerte om at kanskje markagrensa er satt litt «feil» der og at den må evt. justeres (planendring). Da vil det komme en sak til kommuneplanutvalget på det.

2. Ang. parkeringsplasser ved Bunnpris - Eureka
Lite er gjort der, må vilkår for parkeringsplassene vurderes på nytt?
Administrasjonen vil orienterer om dette i neste møte.

Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om:
Særskilte bevaringsinteresser i området Høgedal og Arendal kirkegård - Torbjørnsbu

Nina Blomberg-Carlsen fra administrasjonen informerte om:
Planområdet (ca 40 mål) på Hove vedrørende ny fotballhall og at Trauma er initiativtaker.
Under arbeidUnder arbeid

Alle spørsmål unntatt spørsmål 1 fra Einar Kraft Myhren ble svart ut direkte i møtet. Spørsmålet fra Einar Kraft Myhren blir besvart i et kommende møte i KPU.

27.11.19
Kommuneplanutvalget
Referatsak - kommuneplanutvalget 27.11.2019
PS 19/132 19/12824
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg tar referatsakene til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
501/471 - Nesheia 11 - ombygging sammenkobling av bygningene og økning av møne - Jowita Høie
PS 19/134 19/3345
Kommuneplanutvalget vedtak
Saken utsettes til befaring.
AvsluttetAvsluttet
Reguleringsplan for Vestre Nedenes panorama - forslag til endring av vei
PS 19/135 19/8523
Kommuneplanutvalget vedtak
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14, 2. ledd, godkjennes endring av reguleringsplan for Vestre Nedenes panorama for justering av grense mellom tomt 3 og 4.   Endring som reduserer byggegrense for garasjer fra 1,5 til 1,0 meter godkjennes ikke.  Endring av kjørevei KV3 fra felles til offentlig godkjennes ikke. Plandokumentene revideres i henhold til vedtaket.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er kunngjort.

Eventuelt - kommuneplanutvalget 27.11.2019
PS 19/137 19/12825
Eventuelt:
Benedikte Nilsen Glommen (H):  På fylkesvei 410 fra Eydehavn havn til fylkesvei 410 blir det to utkjørsler like ved hverandre. Hvordan er trafikksikkerheten ivaretatt?

Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om at trafikksikkerhetsutvalget må se på dette.  

Øystein Olsen Krogstad (KrF): På Arendal kommunes hjemmeside er det en oversikt over saker som ikke er ferdig behandlet, ca. 70 stk. Hvilke saker er dette?

Planleder Roy Vindvik informerte om at det til enhver tid ligger 70 – 90 reguleringsplaner til behandling. Men det er viktig å påpeke at planene ligger innenfor 12 ukersfristen.

Einar Krafft Myhren (SV): Viser til følgende avsnitt fra lederartikkel i Geita, 25.11.19:    « Blant annet behandler kommunen nå en søknad om reguleringsendring fra en tiltakshaver som ønsker å bygge garasje på privat grunn – i det som er friområde i dag. Alt tyder på at det kan bli godkjent administrativ uten at politikerne blir koblet på i saken.»   Kommuneplanutvalget har engasjert seg en del i dette området. Jeg antar derfor at det er av interesse for utvalget å få kjennskap til denne saken.

Nina Blomberg-Carlsen fra adm. har i e-post 26.11 svart Einar Krafft Myhren (SV): Her framkommer det litt villedende opplysninger.  Kommunen har ikke et forslag til behandling, det har hittil bare kommet inn et varsel om forslag til endring. Det er videre lite som tyder på at forslaget vil kunne behandles administrativt, i og med at fylkesmannen og fylkeskommunen har merknader.  

Forslagsstiller kan også velge å nedskalere forslaget til kun å omfatte tiltak som fylkesmyndighetene ikke har merknad til. I så fall kan en administrativ behandling likevel være innenfor delegasjonen.

Klara Malene Bjørkli fra administrasjonen: Informerte om ferdigstillelse av Løddesøl boligfelt, inkludert ny lekeplass i boligfeltet.

Milly Grundesen, Sp På den nye veien fra Krøgenes til Heftingdalen er det ingen «lommer» som traktorer kan kjøre inn på for å slippe biler forbi. Dette kan skape lange køer bak traktorene og farlige forbikjøringer. Dette gjelder også fra Krøgenes til sentrum.
AvsluttetAvsluttet
16.10.19
Kommuneplanutvalget
Referatsak - kommuneplanutvalget 16.10.2019
16/29632 PS 19/125
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg tar referatsakene til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Fornying og oppgradering av seilingsleder fra Kristiansand til Risør, høringsuttalelse
19/10784 PS 19/126
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg har følgende innspill til planen om fornying og oppgradering av seilingsleder for den strekningen som gjelder Arendal:  

Arendal kommuneplanutvalg er enig i at sjømerking må holde tritt med den teknologiske og trafikkmessige utviklingen som skjer langs kysten, og at hensynet til sjøsikkerhet er svært viktig, men bemerker at det samtidig må tas hensyn til kulturverninteressene i kystområdene.  Utvalget har forståelse for at enkelte lykter og sjømerker, som kan utgjøre en navigasjonsrisiko under krevende værforhold hvis de blir stående, må fjernes med hensyn til sjøsikkerheten. Det går ikke frem av dokumentene om andre deler av konstruksjonen kan bli stående. Det forutsettes at steinvarder og båker, samt eldre fortøynings- og varpepåler, eller andre sjømerker ikke blir fjernet som følge av de nye planene.  

Kystverket bes vurdere:

På LilleTorungen planlegges det å fjerne fyrlykta på sørpynten helt, siden den er av den typen som kan forvirre navigatørene. Kystverket bes vurdere om den karakteristiske sokkelen kan bli stående som underbygging for ny lanterne.  

Vest av Hå-Holmen står det i dag en lykt på en ganske karakteristisk konstruksjon. Det bes vurdert om ny lykt kan plasseres på den samme konstruksjonen.  

Varden på Renneskjær er svært særegen med et hvit kors påmalt. Varden bør bli stående intakt, og ikke skades som følge av utskiftningen.  

Bonden har også en særegen varde, som bør bevares selv om lykta ved siden av skiftes ut. Det bes om at Kystverket vurderer om den nye lykta kan plasseres oppå den gamle sokkelen.  

Planen bør vurdere hvorvidt kulturverninteressene som gjelder for Kvakneslykta, kalt «Kilsundet», må fjernes helt som følge av planforslaget. Planen bør vurdere hvorvidt Kvakneslykta, kalt «Kilsundet», må fjernes helt som følge av planforslaget. Arendal kommune mener at sokkelen og veien ut dit med rekkverk, må beholdes som et element i et viktig og godt tilgjengelig turområde. Kommunen ønsker videre at lykta ikke fjernes, og ber innstendig om at det vurderes om den for eksempel heller kan males i en annen farge slik at den ikke kan forveksles med gjeldende navigasjonsmerker.  

Fyrlykta ved Holmesund, kalt «Tverrdalsøya», tenkes også erstattes i planen. Kystverket bør vurdere om den nye lykta kan plasseres på den spesielle sokkelen.

Kommuneplanutvalget mener at konsekvensene for kulturhistoriske verdier i for liten grad er vurdert i de dokumentene som ligger til ettersyn. Dokumentene bør inneholde flere historiske opplysninger. Dette er en vesentlig mangel ved planen. Slike vurderinger bør komme frem som et eget tema før endelig vedtak.


Arendal kommune ønsker også at eksisterende lykter beholdes med utskifting av innmat der det skal være merking og lys videre.
Ikke påbegyntIkke påbegynt
Eventuelt - kommuneplanutvalget 16.10.2019
19/10784 PS 19/127
Eventuelt:
Benedikte Nilsen Glommen, H:  
Nye tiltak søppelhåndtering i sentrum  

Søppel i sentrum i helgene er et flaut syn. Det er konteinere som flyter av måker og kråker å søppel samt overfylte søppelkasser og ikke minst mengder i gatene. Slik kan vi ikke ha det.

Vi må enten få en sak på hvordan vi kan tenke nytt. Eller få administrasjonen til å lage noen nye tiltak. Jeg tenker at alle som serverer mat etter 22 om natten må gå sammen om en spleise ordning for å rydde opp dette. Videre bør vi å forskjønne byen med miljø stasjoner slik at vi kan sortere. Dette har blir løftet av mange før meg men nå tenker jeg at vi trenger handling.  

Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om at dette bør adresseres til komite. Søppelhåndtering i sentrum hører ikke hjemme i kommuneplanutvalget.

Cathrine H. Hall, V:  
Etterlyste svar fra rådmannen på kritikkbrevet fra kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen ang. graving ifm. påkobling av vann og avløp i Hove camping.  

Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om brevet fra fylkeskommunen ang. gravearbeidet på Hoveodden. I tillegg informerte han om at det nå jobbes med en sårbarhetsanalyse for Hove camping. Denne skal presenteres for kommuneplanutvalget og i et åpent informasjonsmøte.

Det å fremme en sak basert på 80 – 20% reglen. Hva inneholder 20% reglen i reguleringsplanen?

Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om at Kristin Fløystad fra administrasjonen vil orientere om dette i neste møte.


Milly O. Grundesen, Sp:  
Hva er status ang. overtredelsesgebyret fra Arendal kommune til Nye Veier på nye E18?

Jurist Anette F. Brekke informerte om varsel av overtredelsesgebyr som er sendt til Nye Veier.

Avtaler med grunneiere ifm. Nye Veier ang. nye E18. De har fått lite erstatning for områder som er avsatt til nye E18.

Planleder Roy Vindvik ønsker konkrete saker fra grunneiere som kommunen kan ta opp med Nye Veier.


Roar Gundersen, H:  
Etterlyser saken fra Canvas Hove AS om ettergodkjenning av gravearbeid på Hove camping.

Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om at søknaden om ettergodkjenning av gravearbeidet ikke har kommet inn til Arendal kommune ennå.  

Leder av kommuneplanutvalget godtgjøres med 40 % av ordførers godtgjørelse. Hva ligger i det? Ønsker en gjennomgang av rollen som leder av kommuneplanutvalget.  

Leder av kommuneplanutvalget Milly O. Grundesen vil informerte om dette i neste kommuneplanutvalgsmøte.

Kommunalsjef Geir Skjæveland:
Informerte om reguleringsplan i Heftingsdalen næringsområde og at firmaet Greenstat ønsker å etablere 3 vindmøller i området. Det kreves en avklaring iht. plan og bygningsloven og en konsesjon. En konsekvensutredning må evt. utarbeides for området.
AvsluttetAvsluttet

Avfallshåndteringen i sentrum er fulgt opp av Enhet for Kommunalteknikk og geodata.

19.09.2019
Kommuneplanutvalget
Referatsak - kommuneplanutvalget 19.09.2019
16/29632 PS 19/113
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg tar referatsaken til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Myra nærsenter - forslag til reguleringsplan
19/4337 PS 19/114
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-11 at forslag til detaljreguleringsplan for Myra nærsenter med plankart datert 10.07.19 og bestemmelser datert 04.09.19 legges ut til offentlig ettersyn.
Følgende legges til bestemmelsenes pkt. 2.01, første kulepunkt:
Overbygde sykkelparkeringsplasser og p-plasser for personbil skal være tilrettelagt for lading.
AvsluttetAvsluttet

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn.

SAKSFRAMLEGG - 221/84 - Skarestrand - Oppføring av enebolig - Ove Kaltveit
19/10484 PS 19/117
Kommuneplanutvalget vedtak
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilger Arendal kommuneplanutvalg søknad om dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanens arealdel.
Rammesøknad for oppføring av ny bolig innvilges.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er oversendt til tiltakshaver.

Saksfremlegg - Behandling av søknad - Gnr 306 Bnr 230 - Granveien 10 - Enebolig - Tromøy bygg AS
19/4398 PS 19/118
Kommuneplanutvalget vedtak
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilger Arendal kommuneplanutvalg søknad om dispensasjon fra plankrav i kommuneplanens arealdel for oppføring av enebolig.
Kommuneplanutvalget innvilger søknad om tillatelse i ett-trinn for oppføring av bolig som omsøkt.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er oversendt til tiltakshaver.

Forslag til kommunedelplan for kulturminner, utvalgte temaer
16/26657 PS 19/119
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg vedtar ihht plan- og bygningsloven § 11-14 at forslag til Kommunedelplan for Kulturminner og rapporter legges ut til offentlig ettersyn.
AvsluttetAvsluttet

Kommunedelplanen er lagt ut til offentlig ettersyn.

Områdereguleringsplan for Strømsbusletta - mindre endring FKA5.1- næringsdelen
19/10880 PS 19/120
Kommuneplanutvalget vedtak
Planendringen:
Arendal kommuneplanutvalg vedtar forslag til endring av områdeplan for Strømsbusletta slik bestemmelser med siste endring påført 5.09. 2019 jf § 12-14 viser.
Formålsgrensen trekkes tilbake i tråd med situasjonsplanen.
Byggesaken:
Søknad om rammetillatelse datert 02.09.2019 godkjennes.
Det overlates til rådmannen å behandle byggesaken videre.
AvsluttetAvsluttet
Reguleringsplan for Natvig-Nedenes felt D - forslag til endring ved Nedenes Gård
19/6604 PS 19/122
Kommuneplanutvalget vedtak
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14, 2. ledd, avvises endring av reguleringsplan for Natvig-Nedenes felt D som vist i vedlagt planbeskrivelse, plankart og bestemmelser.
Det oppfordres til å søke om forlengelse av dispensasjon til bruk av kyllinghus som lager.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er oversendt forslagstiller.

04.09.2019
Kommuneplanutvalget
Referatsak - kommuneplanutvalget 04.09.2019
16/29632 PS 19/106
Rådmannens forslag til vedtak
Arendal kommuneplanutvalg tar referatsakene til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Vurdering av forslag til detaljregulering for Langbryggen: Nesbakken - Grandhjørnet
19/3316 PS 19/107
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg vedtar ihht plan- og bygningsloven § 12-10/§12-11 at forslag til detaljreguleringsplan for Langbryggen: Nesbakken – Grandhjørnet, med plankart og bestemmelser dat.26.08.2019, legges ut til offentlig ettersyn.
AvsluttetAvsluttet

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn.

Vurdering av klage - endring av reguleringsplan for Pers hei
19/5197 PS 19/108
Kommuneplanutvalget vedtak
Vedtak fattet administrativt 02.07.2019, endring av reguleringsplan for Pers hei, oppheves.
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14, 2. ledd, godkjennes endring av reguleringsplan for Pers hei som vist i vedlagt plankart og bestemmelser, sist revidert 07.08.19.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er oversendt til forslagsstiller.

SAKSFRAMLEGG - 215/24 - Spornesveien 20 - Oppføring av to tretopphytter med servicebygg - Lene Olsen og Einar Fredriksen
18/11274 PS 19/109
Kommuneplanutvalget vedtak
Med hjemmel i pbl § 19-2 avslår Arendal Kommuneplanutvalg dispensasjon fra plankravet i kommuneplanens arealdel for oppføring av to hytter med tilhørende servicebygg.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er oversendt tiltakshaver.

Vurdering av klage - endring av reguleringsplan for Bunkene Spikkelia
18/12198 PS 19/110
Kommuneplanutvalget vedtak
Klagene til vedtak fattet administrativt 14.08.2019, tas ikke til følge. I den grad naboene blir berørt av de forhold 4-meters regelen skal ivareta, er disse kompensert med blant annet lavere byggehøyder for garasje i område #2, krav om ugjennomsiktig rekkverk, natursteinmur og at selve boligdelen trekkes vesentlig lenger unna nabo i sør enn 4 meter.
Klagen gis ikke oppsettende virkning. De hensynene som dette instituttet er ment å beskytte anses ikke å bli berørt, da de regulerte tiltakene ikke påfører eiendommen uopprettelig
skade. Eier av eiendom 418/159 bærer økonomisk risiko knyttet til eventuelle konsekvenser av klagens sluttbehandling hos Fylkesmannen.
AvsluttetAvsluttet

Partene er varslet om vedtaket og saken er oversendt til fylkemannen.

Reguleringsplan for Kuviga - mindre endring av bussholdeplasser
16/27627 PS 19/111
Kommuneplanutvalget vedtak
Kommuneplanutvalget godkjenner endring av reguleringsplan for Kuviga, vedtatt 27.01.2011, og Margaretestiftelsen vedtatt 20.11.1989, som endringskart datert 06.05.2019 og planbeskrivelsen viser. Vedtaket er fattet etter pbl. § 12-14.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er oversendt til forslagstiller.

21.08.2019
Kommuneplanutvalget
Behandling av søknad - 440/17 - Løddesølveien - Ny bolig og renseanlegg - Trine Omholt og Rune Andre Kaino Johannessen
19/7178 PS 19/99
Kommuneplanutvalget vedtak
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilger Arendal kommuneplanutvalg søknad om dispensasjon fra
arealformålet i kommuneplanens arealdel for oppføring av ny enebolig med tilhørende
renseanlegg.
Kommunen innvilger rammesøknad for oppføring av ny bolig med tilhørende renseanlegg.
Da det som i dette tilfellet er eksisterende bebyggelse i umiddelbar nærhet til omsøkt bolig,
mener kommuneplanutvalget det kan ansees som fortetting av eksisterende boligområde,
som hovedregel bør fortetting ønskes velkommen.
Tiltaket kommer heller ikke I konflikt med landbruksinteresser, dyrket mark, kjente
naturverdier, kjente friluftsinteresser, eller vassdrag og kan således ikke sies å tilsidesette
gjeldene LNF- formål i særlig grad.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket ble oversendt tiltakshaver.

21.08.2019
Kommuneplanutvalget
Behandling av søknad - 440/17 - Løddesølveien - Ny bolig og renseanlegg - Trine Omholt og Rune Andre Kaino Johannessen
19/7178 PS 19/99
Kommuneplanutvalget vedtak
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilger Arendal kommuneplanutvalg søknad om dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanens arealdel for oppføring av ny enebolig med tilhørende renseanlegg.
Kommunen innvilger rammesøknad for oppføring av ny bolig med tilhørende renseanlegg.
Da det som i dette tilfellet er eksisterende bebyggelse i umiddelbar nærhet til omsøkt bolig, mener kommuneplanutvalget det kan ansees som fortetting av eksisterende boligområde, som hovedregel bør fortetting ønskes velkommen.
Tiltaket kommer heller ikke I konflikt med landbruksinteresser, dyrket mark, kjente naturverdier, kjente friluftsinteresser, eller vassdrag og kan således ikke sies å tilsidesette gjeldene LNF- formål i særlig grad.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er oversendt tiltakshaver.

Reguleringsplan for Birkenlund, og Birkenlund m.m. - forslag om oppheving av plan
19/1618 PS 19/102
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-14 at forslag om oppheving av reguleringsplan for Birkenlund vedtatt 06.07.1955, med endring kalt Birkenlund med mer, vedtatt 09.10.1956, legges ut til offentlig ettersyn.
AvsluttetAvsluttet

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn.

Vurdering av klage, reguleringsplan for Ytrebø syd-øst - planendring for Tverrdalsøyveien 52
18/18204 PS 19/103
Kommuneplanutvalget vedtak
Klage fra Marianne Hall datert 1. juli 2019 tas ikke tilfølge.
Vedtak fattet av Arendal kommuneplanutvalg 19.06.2019 i saknr. 19/96, opprettholdes.
Saken sendes til Fylkesmannen i Agder for endelig klagebehandling.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er oversendt partene i saken og oversendt til fylkesmannen.

Reguleringsplan for Kunnskapshavna del 3 - forslag til endringer av vei
16/32178 PS 19/104
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg godkjenner mindre endringer av reguleringsplan for Kunnskapshavna del 3, vedtatt 25.06.2015, slik vedlagte plankart datert 14.06.2019 viser, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er oversendt til forslagstiller.

19.06.2019
Kommuneplanutvalget
Referatsaker - kommuneplanutvalget 19.06.2019
16/29632 PS 19/85
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg tar referatsaken til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
206/299 - Revesandveien 81 -Oppføring av garasje - Songe Eiendom AS
18/16090 PS 19/86
Kommuneplanutvalget vedtak
Det gis dispensasjon fra LNF-formål til oppføring av garasjebygg som omsøkt.
Det gis tillatelse til riving av eksisterende garasje.
Det gis tilatelse til oppføring av nytt garasjebygg som omsøkt.
02.04.19 mottok kommunen revidert søknad som innebærer justert plassering av garasjen. Denne plasseringen innebærer at det kun er sydøstre hjørne av garasjen som så vidt berører naturtypen «artsrik veikant». Kommuneplanutvalget mener det ut fra de forhold som kan observeres på stedet sannsynligvis er liten eller ingen grad av konflikt mellom forekomsten og det omsøkte tiltaket.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er oversendt til tiltakshaver.

Behandling av søknad om ny midlertidig tillatelse - 41/198 - Ormevika - Lagerplass for ved og anleggsmaskiner
19/5149 PS 19/87
Kommuneplanutvalget vedtak
Med hjemmel i pbl § 19-2 gir Arendal kommuneplanutvalg midlertidig dispensasjon fra boligformålet i kommuneplanen og plankravet knyttet til fremtidige boligområder.
Det gis midlertidig tillatelse til videreføring av eksisterende drift, samt omsøkte utfylling, plassering av garasje og brakke og etablering av va-tilkobling.
Dispensasjon og tillatelse gis for en periode på 6 år fra vedtaksdato.
Tillatelsen gis på vilkår om at driften begrenses eller tilpasses slik at det ikke forekommer støyende og plagsom aktivitet etter kl 17 på hverdager og kl 15 på lørdager.
Kommuneplanutvalget forutsetter at området planavklares i henhold til bruk i løpet av de tre årene dispensasjonen gjelder.
Det forutsettes også at støy ikke overskrider gjeldende støykrav, støyskjermende tiltak må utføres dersom naboer plages av støy som overskrider disse kravene.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er oversendt til tiltakshaver.

Behandling av søknad - 440/17 - Løddesølveien - Ny bolig og renseanlegg - Trine Omholt og Rune Andre Kaino Johannessen
19/7178 PS 19/88
Kommuneplanutvalget vedtak
Saken utsettes til befaring.
AvsluttetAvsluttet

Befaring foretatt.

SAKSFRAMLEGG - 44/55 - Nedre Skibvig 8 - Etablering av bølgebryter - Arendal Kommune
19/5893 PS 19/89
Kommuneplanutvalget vedtak
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilger Arendal Kommuneplanutvalg dispensasjon fra arealformålet i sjø i kommuneplanens arealdel og pbl §1-8 for etablering av bølgebryter.
Det gis rammetillatelse til etablering av bølgebryter som vist på tegninger/ situasjonsplan datert 14.02.19.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er oversendt tiltakshaver.

SAKSFRAMLEGG - 69/43 - Brårvikkilen 20 - Riving av garasje og oppføring av bolig med garasje - Liv Holm Korsvold og Håvard Terje Korsvold
19/2109 PS 19/90
Kommuneplanutvalget vedtak
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilger Arendal Kommuneplanutvalg dispensasjon fra plankravet i kommuneplanens arealdel for oppføring av ny bolig med garasje.
Dispensasjon fra plankravet for riving av eksisterende garasje innvilges.
Kommunen innvilger rammesøknad for oppføring av ny bolig med garasje. Det gis rammetillatelse til riving av eksisterende garasje.
Kommuneplanutvalget er av den oppfatning at det I dette tilfellet kan gies dispensasjon fra plankrav, da omsøkt tiltak kompletterer husrekken sett fra sjø på en fin måte Tiltaket må betraktes om en fortetting av eksisterende boligområde, noe kommuneplanutvalget ser positivt på.
AvsluttetAvsluttet

Tiltaket er oversendt tiltakshaver.

Reguleringsplanforslag for Rønningen boligområde KS9 - 1. gangsbehandling
18/4731 PS 19/92
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-11 at forslag til detaljreguleringsplan for Rønningen boligområde KS9 med plankart og bestemmelser datert 12.02.19 legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer:
- Nytt punkt i planbestemmelsene under Fellesbestemmelser: «Det tillates ikke bekkelukking».
- Nytt punkt i planbestemmelsene under Grønnstruktur: Endres til: «I område f_F3 kan eksisterende bekk flyttes men ikke bli lagt i rør. Ved flytting skal det settes av areal for nye kantsoner. Vegetasjon skal etableres gjennom naturlig revegetasjon»
- Endring av siste setning under Grønnstruktur:Endres til: «Øvrig del av område f_F3 skal sikres opparbeidet med minimum 40 cm jordlag og etablert med gress og/eller annen beplantning».
- Endring av siste setning under Bebyggelse og anlegg: Endres til: «Området skal opparbeides med et 40cm jordlag og tilsåes med gress og/eller annen beplantning. Eventuelt skal område opparbeides med gummi. Området skal minimum utstyres med et huske- og/eller klatrestativ, sklie og bord/benker.
AvsluttetAvsluttet

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn.

Heimarnes, del av - forslag til oppheving av reguleringsplan
16/29337 PS 19/93
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-14 at forslag om oppheving av reguleringsplan for Heimarnes, del av, vedtatt 04.03.1970 legges ut til offentlig ettersyn.
AvsluttetAvsluttet

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn.

Reguleringsplan for Klinkelia - forslag til oppheving
19/3745 PS 19/94
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-14 at forslag om oppheving av reguleringsplan for Klinkelia, vedtatt 21.06.1967, legges ut til offentlig ettersyn.
AvsluttetAvsluttet

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn.

Reguleringsplan for Eydehavn D1 - endring Folkets hus - AF1
19/1616 PS 19/95
Kommuneplanutvalget vedtak
Saken utsettes. Kommunen vil bidra til å utarbeide en veileder for vedlikehold og drift av Folkets hus i samsvar med planbestemmelsene i samarbeid med eierne. Når resultatet av dette arbeidet er klart tas saken opp til behandling i kommuneplanutvalget.
UtsattUtsatt
Vurdering av klage, reguleringsplan for Ytrebø syd-øst - planendring for Tverrdalsøyveien 52
18/18204 PS 19/96
Kommuneplanutvalget vedtak
Klage på pkt 2. fra Tyholmen Arkitektkontor AS pva Ch. Fekete, datert 22.05.2019 tas tilfølge.
Vedtak fattet av Arendal kommuneplanutvalg 24.04.2019 i saknr. 19/45, opprettholdes med
endring i pkt 2.
Nytt pkt. 2: flatt takoppløft med minimum 16 grader i bakkant tillates.
Saken sendes til Fylkesmannen i Agder for endelig klagebehandling
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er oversendt til partene i saken, samt til fylkesmannen.

05.06.2019
Kommuneplanutvalget
Referatsaker - kommuneplanutvalget 05.06.2019
16/29632 PS 19/70
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg tar referatsaken til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Kirkeveien 190 - Forslag til reguleringsplan
16/29351 PS 19/71
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-11 at forslag til detaljreguleringsplan for Kirkeveien 190 med plankart og bestemmelser datert 23.05.19 legges ut til offentlig ettersyn med følgende endring:
Det skal etableres en form for innendørs sosiale funksjoner (felles gjesterom, stue eller trimrom).
Det settes inn et rekkefølgekrav om at sykkelvei og fortau i Kirkeveien skal være sikret gjennomført før første boenhet kan tas i bruk.
Det anbefales at det inngås utbyggingsavtale eller lignende med tanke på drift og vedlikehold av offentlige friområder og turveier samt kommunalt eierskap til et antall boliger.
Det innarbeides i bestemmelsene at opparbeidelse av uteoppholdsarealene skal sikre framkommelighet for rullestol.
Reguleringsbestemmelsen:
2.1 endres til:
«Det etableres rett fjellskjæring på baksiden av bebyggelsen slik at bebyggelsen kan trekkes så nært fjellskjæringen som mulig.
Fjellskjæringen skal beplantes med klatreplanter og det skal etableres et bed i bunnen av fjellskjæringen på baksiden av bebyggelsen med minimum bredde på 1,5 meter, hvor det skal plantes trær.»
AvsluttetAvsluttet

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn.

213/8 - Tybakken 70 - Sjøbod - Bente Berg og Thor Berg
18/13264 PS 19/72
Kommuneplanutvalget vedtak
Det innvilges dispensasjon fra byggeforbudet i 100 meter beltet langs sjøen til oppføring av sjøbod.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er oversendt tiltakshaver.

Behandling av søknad - 206/62 - Revesandveien 247 - Montering av pir og båtheis og oppføring av drivhus - Hans Andreas Hansen
18/8476 PS 19/73
Kommuneplanutvalget vedtak
Med hjemmel i pbl § 19-2 vedtar Arendal Kommuneplanutvalg å innvilge søknad om dispensasjon fra pbl § 1-8 for oppføring av drivhus, etablering av pir med båtheis på gnr/bnr: 206/62. Det gis dispensasjon fra tillatt grad av utnytting for oppføring av drivhus.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er oversendt tiltakshaver.

Reguleringsplan for Eydehavn D1 - endring Folkets hus - AF1
19/1616 PS 19/75
Kommuneplanutvalget vedtak
Saken utsettes. Kommunen vil bidra til å utarbeide en veileder for vedlikehold og drift av Folkets hus i samsvar med planbestemmelsene i samarbeid med eierne. Når resultatet av dette arbeidet er klart tas saken opp til behandling i kommuneplanutvalget
UtsattUtsatt
Reguleringsplan for E18 Tvedestrand-Arendal. Endring langs strekningen Røydalen, Bjormyr, Longum og Krøgenes.
19/3404 PS 19/78
Kommuneplanutvalget vedtak
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14, 2. ledd, godkjennes mindre endring av Reguleringsplanen for E18 Tvedestrand-Arendal, vedtatt 25.05.2014. Som endringskartene som Longumkrysset datert 05.05.2014, rev.06.03.2019, Gamle Longum datert 24.02.2016, rev.25.04.2019 og Krøgenes datert 05.05.2014, rev.24.04.2019 viser.
For mindre endring av reguleringsplanen som vist I endringskart Røydalen-Bjormyr datert 24.02.2016, rev.26.02.2018, krever Kommuneplanutvalget full reguleringsplan, slik at konsekvenser av endringen belyses og avbøtende tiltak kan vurderes på et tilfredsstillende grunnlag.
Allerede nå ser Arendal kommuneplanutvalg at det må utføres nye, uavhengige støymålinger og at Nye Veier må sikre avbøtende tiltak mot støy mot gårdene på Hesthag. Dette som en følge av endringen på tunnelåpningenes plassering og økt størrelse på sømsprengt sørvegg ved påhugget til Hesthagtunnellen.
Kommuneplanutvalget forutsetter at ny støyskjerming skal gi like god eller bedre skjerming enn opprinnelig reguleringsplan la opp til.
Andre konsekvenser må også utredes og belyses.

Arendal kommuneplanutvalg forutsetter at grunnerverv som nevnt I saken, ikke skal være til ulempe for grunneiere. Kommuneplanutvalget anmoder Nye Veier om å utvise respekt og raushet i møte med berørte grunneiere.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er oversendt Nye Veier AS.

Behandling av rammesøknad - 433/57, 135 og 268, Rykeneveien 22A - Riving og gjenoppføring av bolig og garasje
18/1150 PS 19/79
Kommuneplanutvalget vedtak
Kommunen innvilger rammetillatelse for riving av eksisterende bolig/garasje og oppføring av ny bolig/garasje, brygge, gangbrygge og trappekonstruksjoner
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er oversendt til tiltakshaver.

Behandling av søknad - 222/1 - Omdalsveien 8 - Fradeling av ny boligtomt - Øystein Lien
18/17577 PS 19/80
Kommuneplanutvalget vedtak
Med hjemmel i pbl § 19-2 vedtar Arendal Kommuneplanutvalg å innvilge søknad om dispensasjon fra pbl § 1-8 og arealformålet LNF, og søknad om tillatelse til å fradele en tomt til boligformål fra gnr/bnr: 222/1.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er oversendt til tiltakshaver.

Behandling av søknad - Gnr 305 Bnr 139 - Bryggeveien 1 - Riving av bygg - Tag His AS
19/5316 PS 19/81
Kommuneplanutvalget vedtak
Kommunen anser det som uheldig å starte større arbeider i et område der det foreligger et plankrav som ennå ikke er innfridd. Når det verken foreligger en plan som gir hjemmel til framtidig bruk eller klare planer fra tiltakshaver om hva som skal etableres, kan en ikke se at det er fornuftig å gi dispensasjoner. Også presedenshensyn taler for en slik tilnærming.
AvsluttetAvsluttet
305/953 - Kirkeveien 186 - Påbygging av teknisk rom/lager på eksisterende bygg - Rema 1000 - His 2015 AS
19/2406 PS 19/82
Kommuneplanutvalget vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gir kommuneplanutvalget dispensasjon fra plankravet (pkt.1 a) og krav om felles planlegging (pkt. 21) i kommunedelplanen for His bydelssenter til oppføring av påbygg (teknisk rom/lager).
Et avgjørende moment er at tiltaket er beskjedent, og at det er et ledd i å løse tekniske utfordringer med eksisterende bygg. Det vil ikke utgjøre et økonomiske argument for tiltakshaver ved vurdering av senere riving i nevneverdig grad.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er oversendt tiltakshaver.

206/299 - Revesandveien 81 -Oppføring av garasje - Songe Eiendom AS
18/16090 PS 19/83
Kommuneplanutvalget vedtak
Det gis dispensasjon fra LNF-formål til oppføring av garasjebygg som omsøkt.
Det gis tillatelse til riving av eksisterende garasje.
Det gis tilatelse til oppføring av nytt garasjebygg som omsøkt.
02.04.19 mottok kommunen revidert søknad som innebærer justert plassering av garasjen.
Denne plasseringen innebærer at det kun er sydøstre hjørne av garasjen som så vidt berører
naturtypen «artsrik veikant». Kommuneplanutvalget mener det ut fra de forhold som kan
observeres på stedet sannsynligvis er liten eller ingen grad av konflikt mellom forekomsten
og det omsøkte tiltaket.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er oversendt tiltakshaver.

22.05.2019
Kommuneplanutvalget
Referatsaker - kommuneplanutvalget 22.05.2019
16/29632 PS 19/61      
Områdereguleringsplan for Strømsbusletta, forslag til mindre endringer FKA5.1
19/6077 PS 19/62      
Referatsaker - kommuneplanutvalget 22.05.2019
16/29632 PS 19/61
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg tar referatsaken til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Områdereguleringsplan for Strømsbusletta, forslag til mindre endringer FKA5.1
19/6077 PS 19/62
Kommuneplanutvalget vedtak
Forslag til endringer av områdereguleringsplan for Strømsbusletta, FKA5.1., Strømsbusletta 9, med bestemmelser med siste endring, 29.04.2019 og planbeskrivelse datert 10.05.2019, godkjennes med henvisning til plan- og bygningsloven § 12-14, 2. ledd.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er oversendt planforslagsstiller.

Reguleringsplan for Skarpnes - forslag til endring av område H
18/15729 PS 19/63
Kommuneplanutvalget vedtak
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14, 2. ledd, godkjennes endring av reguleringsplan for Skarpnes som vist i vedlagt planbeskrivelse, plankart og bestemmelse, sist revidert 29.04.19.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er oversendt planforslagstiller.

Forslag til detaljregulering for del av Øytangen, Nord
18/13763 PS 19/64
Kommuneplanutvalget vedtak
Planen avvises. Arendal kommuneplanutvalg imøteser en ny reguleringsplan hvor antallet hytter er ca halvert.  Hyttene som er mest eksponert fra sjøen bør da være blant de hyttene som taes ut. Småbåtanlegget bør også reduseres tilsvarende, for å redusere konflikt på sjø.  Det bør også fremkomme av en evt ny plan at terrenginngrep minimeres.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er oversendt planforslagsstiller.

Forslag til detaljregulering for del av Øytangen, Nord
18/13763 PS 19/64
Kommuneplanutvalget vedtak
Planen avvises. Arendal kommuneplanutvalg imøteser en ny reguleringsplan hvor antallet hytter er ca halvert.  Hyttene som er mest eksponert fra sjøen bør da være blant de hyttene som taes ut. Småbåtanlegget bør også reduseres tilsvarende, for å redusere konflikt på sjø.  Det bør også fremkomme av en evt ny plan at terrenginngrep minimeres.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er oversendt planforslagsstiller

Dyvika - forslag til tomtedelingsplan for felt B2
19/6394 PS 19/65
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg godkjenner tomtedelingsplan datert 06.05.2019 for felt B2-1- B2-6 i bebyggelsesplan for Dyvika, felt B1 og B2, vedtatt 04.06.2009, jf plan-og bygningsloven- 85 § 28-1.3.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er oversendt planforslagsstiller

Reguleringsplan for Ny hovedvei øst-vest del II - Blødekjær - forslag til endring av sykkelvei og fortau
19/5393 PS 19/66
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg godkjenner mindre endringer av reguleringsplan for Ny hovedvei øst-vest, del II, Blødekjær, vedtatt 02.09.1993, som plankart datert 09.04.2019, sist revidert 08.05.2019 viser, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14, 2. ledd.  

Med henvisning til § 4, pkt. 3. i reguleringsbestemmelsene godkjennes «samlet plan for behandling av overflater mm», datert 13.05.2019  

Kommuneplanutvalget henstiller til vegvesenet om at de to lindetrærne blir beholdt.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er oversendt planforslagsstiller

Behandling av søknad - 206/62 - Revesandveien 247 - Montering av pir og båtheis og oppføring av drivhus - Hans Andreas Hansen
18/8476 PS 19/67
Kommuneplanutvalget vedtak
Med hjemmel i pbl § 19-2 vedtar Arendal Kommuneplanutvalg å innvilge søknad om dispensasjon fra pbl § 1-8 for oppføring av drivhus, etablering av pir med båtheis på gnr/bnr: 206/62. Det gis dispensasjon fra tillatt grad av utnytting for oppføring av drivhus.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er oversendt til tiltakshaver.

213/8 - Tybakken 70 - Sjøbod - Bente Berg og Thor Berg
18/13264 PS 19/68
Kommuneplanutvalget vedtak
Det innvilges dispensasjon fra byggeforbudet i 100 meter beltet langs sjøen til oppføring av sjøbod.
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er oversendt til tiltakshaver.

Eventuelt - kommuneplanutvalget 22.05.2019
16/29637 PS 19/69
Eventuelt:
Einar Krafft Myhren (SV): Ved befaring i nærområdet bør kommuneplanutvalget gå og ikke kjøre buss. Kommuneplanutvalget støtter dette.

Nina Jentoft (Ap): Gartha hyttefelt må befares for å sjekke ut om de følger reguleringsbestemmelsen. Kommuneplanutvalget reiser ut dit på befaring.

Roy Vindvik og Frank Gauslå orienterte kort om status fra tidligere stilte spørsmål under eventuelt:  Lekeplass på Arena: Lekeplassen på Arena skulle være en offentlig lekeplass mener Strømsbu velforening. Nå står det et privat skilt der. Kommunen har tidligere sagt opp avtalen med Arena senteret, derfor er lekeplassen nå privat.

Byggesak (Paulsen) på His ved Kroverten Saken er avslått pga. reguleringskrav.

Byggesak på Havstadodden Det er ikke gitt dispensasjon for byggehøyder der.

Alveberget hyttefelt - utleiehytter og båtplasser
AvsluttetAvsluttet

Beefaring på Gartha er gjennomført.

Alle øvrige punkt fra Eventuelt er fulgt opp av Rådmannens Stab Samfunnsutvikling.

08.05.2019
Kommuneplanutvalget
Referatsaker - kommuneplanutvalget 08.05.2019
16/29632 PS 19/49
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg tar referatsakene til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Arendal legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp og korttidsavdeling, forslag til detaljreguleringsplan
17/6472 PS 19/50
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg vedtar ihht plan- og bygningsloven § 12-10 at forslag til detaljreguleringsplan for legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp og korttidsavdeling med plankart og bestemmelser datert 26.04.2019 legges ut til offentlig ettersyn.
Arendal kommuneplanutvalg ber om at det før endelig behandling av planen blir vurdert hvordan trafikkavvikling på Dydensvei kan gjennomføres på en mest mulig smertefri måte. Kommuneplanutvalget ser med bekymring på en allerede økende trafikkmengde på Dydens vei, og hvilke konsekvenser dette får for utrykning og trafikksikkerhet.
Kommuneplanutvalget oppfordrer rådmannen til å kontakte Vegvesenet og Fylkeskommunen for å fremlegge bekymringen og se på eventuelle løsninger.
AvsluttetAvsluttet
Reguleringsplan for Omdal - Endelig behandling
16/27583 PS 19/51
Kommuneplanutvalget vedtak
Planen sendes tilbake for innarbeiding av lekeareal og grøntanlegg/felles møteplasser som oppfyller den nye kommuneplanens krav.
AvsluttetAvsluttet
Reguleringsplan for Skarpnes - forslag til endring av område H
18/15729 PS 19/52
Kommuneplanutvalgets vedtak
Saken utsettes for befaring
AvsluttetAvsluttet
ATP- REGIONAL AREAL-OG TRANSPORTPLAN FOR ARENDALSREGIONEN SLUTTBEHANDLING
16/27243 PS 19/53
Arendal kommuneplanutvalg anbefaler at Arendal bystyre fatter følgende vedtak
1. Bystyret i Arendal gir sin tilslutning til foreliggende regional areal- og transportplan for arendalsregionen, sist datert 9.10.18, og tilrår at fylkestinget godkjenner planen.
2. Parkeringsnormer i ATP-planen pkt 10.8-10.10 bes omarbeidet. Normtallene er for stive og strenge og bør utformes mer i tråd med hva Arendal kommune har i sine kommuneplanbestemmelser.
Krav og retningslinjer for bilparkering i kommuneplanen for Arendal er at det ved utarbeiding av reguleringsplaner skal tas stilling til hvilke minstekrav og makskrav som skal gjelde for de enkelte delområdene innad i reguleringsplanen. Kravene settes ut fra en vurdering av:
• Byggeformål
• Bygningstype
• Kollektivdekning i området og avstand til holdeplass
• Avstand til sosial infrastruktur som skole, barnehage og butikk
• Trafikksikkerhet, herunder muligheter for gateparkering
3. Bystyret vedtar at det forutsettes at de foreslåtte tiltak i planen ikke skal bompengefinansieres.
4. Det er viktig å utvikle rimelige lokale tiltak som kan bidra til måloppnåelse: Bygging av sykkelstier, busser som mater ferjene, kjøp av billett på ferjene gir overgang til bussreise (og vice versa), rimeligere billetter som finansieres ved at flere velger å reise kollektivt, park og ride-løsninger, mv. På linje med at staten gjennom sin avgiftspolitikk stimulerer bilister til å kjøpe el-bil så bør staten innføre momsfritak på el-sykler.
AvsluttetAvsluttet
Boligmelding for Arendal
19/5997 PS 19/54
Arendal kommuneplanutvalg anbefaler enstemmig at Arendal bystyre fatter følgende vedtak:
Arendal bystyre vedtar å legge Boligmelding 2019 til grunn for det videre arbeidet med å en helhetlig boligpolitikk i Arendal.
AvsluttetAvsluttet
Regionplan 2030 – Høringsuttale fra Arendal kommune
19/5945 PS 19/55
Arendal kommuneplanutvalg anbefaler enstemmig at Arendal bystyre fatter følgendevedtak:
1. Arendal bystyre mener forslag til Regionplan Agder 2030 gir et godt bilde av utfordringene og mulighetene på Agder. Fremtidsbildene og målene er godt beskrevet.
2. Arendal bystyre anbefaler likevel at planen styrkes på sentrale områder, som digitalisering, internasjonalt samarbeid og samarbeid på tvers av sektorer, forvaltingsnivå og mellom det offentlige og sivilsamfunnet, som virkemiddel i utvikling av tjenestetilbudet til innbyggerne.
3. Arendal bystyre gir sin tilslutning til rådmannens vurderinger og forslag til konkrete endringer i planforslaget.
4. Arendal bystyre anbefaler at vedtak av handlingsprogrammet utsettes til etter at regionplan Agder 2030 er vedtatt, og vedtas av det nye fylkestinget etter dialog med samarbeidspartene og de nye by/kommunestyrene, og at man i denne dialogen løfter fram noen saker som er viktige for Agder.
AvsluttetAvsluttet
03.04.2019
Kommuneplanutvalget
Referatsaker - kommuneplanutvalget 03.04.2019
16/29632 PS 19/37
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg tar referatsakene til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
74/167 - Holmesundveien 159 - Oppføring av nytt hus - Inger Marie og Bertrand Marcussen
18/7336 PS 19/39
Kommuneplanutvalget vedtak
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilger Arendal Kommuneplanutvalg dispensasjon fra reguleringsplanens grad av utnytting for oppføring av ny bolig og dispensasjon fra rivingsforbudet i planen for riving av eksisterende garasje og uthus innvilges.
Dispensasjonene gis med vilkår om at ny bolig med carport må være utformet som et halvannen-etasjes-hus med kvist og med takvinkel lik nabohuset. Mønehøyde over terreng må ikke overstige nabohusets mønehøyde over terreng og grunnflate på huset må ikke overstige opprinnelig omsøkt bolig.
AvsluttetAvsluttet
KLAGE PÅ AVSLAG OM FRADELING - GNR. 416 BNR. 7
18/15855 PS 19/41
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommune opprettholder sitt vedtak av 30.01.2019 om å si nei til fradeling av 10 daa jordbruksareal på gnr. 416 bnr. 7 og gnr. 421 bnr. 20, da det svekker landbrukseiendommen og er i strid med nasjonale føringer om å lage robuste bruk. Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
Vedtaket er hjemlet i jordlovens § 12.
AvsluttetAvsluttet
Eventuelt - kommuneplanutvalget 03.04.2019
16/29637 PS 19/42
Eventuelt:
Cathrine Høyesen Hall (V):
1. Trafikale forhold på Vikaveien og fremdrift. Jeg forsto at ordføreren skulle følge opp den saken tett. Jeg vil gjerne ha en orientering av Geir, eller så sender jeg inn en interpellasjon til BS.

Administrasjonen redegjorde for hvilke innspill som er gjort ovenfor vegvesenet. Kommunen har således ikke lykkes med gjennomslag for ønskede tiltak på Vikaveien.

2. Et usikret område på Steinsås hvor der er en gammel gruve.

Planleder Roy Vindvik informert om at Arendal Eiendom vil sikre området på Steinsås.

Knut Arne Tveiten (Hp):
Rune Vårdal Paulsen ønsker å flytte fra Kragerø til Løddesøl. Han er leder ved 110 sentralen og fruen er ansatt ved ambulansen Arendal/SSHF. De har 6 barn fra barneskole til vgs.
På Løddesøl har de funnet sin ønsketomt, og vil bygge en modere romslig funkisvilla der. Problemet er at reguleringsplan for området er begrenset til hus med saltak osv.
Skal han regulere om til et modere hus må han belaste dette selv. Jeg håper at kommunen kan gi dispensasjon eller ta kostnaden for regulering slik at vi kan invitere inn en fantastisk storfamilie til vår kommune.
Når det gjelder funkisvilla bør vi være romslige med det i områder det ikke har stor betydning. Eksempel; Vrengen har en stor funkisvilla som er mer en godt synlig fra sjøen. Da må vi kunne si noe om Løddesøl.

Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om at kommunen pga. presedenshensyn ikke ta kostnaden for en ønsket reguleringsendring for en husstand.

Nina Jentoft (Ap):
Strømsbusletta, hva skjer?

Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om at det vil komme en sak til kommune-planutvalget.
AvsluttetAvsluttet

Administrasjonen besvarte alle politiskae spørsmål i møtet.

Reguleringssak vedr. Strømsbusletta er mottatt kommunen og kommer til behandling i Kommuneplanutvalget på vanlig måte når alle uttaler er mottatt.

03.04.2019
Kommuneplanutvalget
Reguleringsplan for Ytrebø syd-øst, forslag til endring Tverrdalsøyveien 52
18/7336 PS 19/38
Kommuneplanutvalget vedtak
Saken utsettes til befaring.
AvsluttetAvsluttet
74/167 - Holmesundveien 159 - Oppføring av nytt hus - Inger Marie og Bertrand Marcussen
18/7336 PS 19/39
Kommuneplanutvalget vedtak
Saken utsettes til befaring
AvsluttetAvsluttet
Kommunedelplan klima og energi Arendal kommune 2019 - 2023. Grønn strategi
19/3698 PS 19/40
Kommuneplanutvalget vedtak:
Saken utsettes til neste møte i kommuneplanutvalget.
AvsluttetAvsluttet
KLAGE PÅ AVSLAG OM FRADELING - GNR. 416 BNR. 7
18/15855 PS 19/41
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommune opprettholder sitt vedtak av 30.01.2019 om å si nei til fradeling av 10 daa jordbruksareal på gnr. 416 bnr. 7 og gnr. 421 bnr. 20, da det svekker landbrukseiendommen og er i strid med nasjonale føringer om å lage robuste bruk. Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
Vedtaket er hjemlet i jordlovens § 12.
AvsluttetAvsluttet
Referatsaker - kommuneplanutvalget 03.04.2019
16/29632 PS 19/37
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg tar referatsakene til etterretning
AvsluttetAvsluttet
20.03.2019
Kommuneplanutvalget
Referatsaker - kommuneplanutvalget 20.03.2019
16/29632 PS 19/24
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg tar referatsaken til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Kyststi Arendal
16/21838 PS 19/25
Kommuneplanutvalget vedtak
Kommuneplanutvalget tar oppstart av arbeidet med prosjekt «Kyststi» til etterretning og godkjenner organisering av arbeidet slik det fremkommer i saken.

Kommuneplanutvalget holdes orientert om utviklingen i arbeidet gjennom minimum tre orienteringer i året.

Det anbefales at arbeidet gjøres kjent gjennom kommunens nettsider og dialog med pressen, og at befolkningen inviteres til å komme med innspill, gjerne i en kartportal eller ved innsending av egne kart sammen med beskrivelser.
AvsluttetAvsluttet

Kulturnettverket i Kulturenheten følger opp vedtaket med løpende informasjon til Kommuneplanutvalget.

Reguleringsplan for Eydehavn og Eydehavn sentrumsområde, endring for arbeiderboligene i Nesgata
18/2742 PS 19/27
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg godkjenner mindre endringer av reguleringsplan for Eydehavn, ikraftsatt 3.1.1983, og Eydehavn Sentrumsområde, ikraftsatt 4.1.1983, som endringskart og bestemmelser datert 30.01.2019, revidert henholdsvis 27.02.2019 og 6.03.2019, viser, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14, 2. ledd.
AvsluttetAvsluttet
Reguleringsplan Kittelsbukt – Ormeviga - endring av kommunalt friområde i Ormeviga
19/704 PS 19/28
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg godkjenner mindre endringer av reguleringsplan for Kittelsbukt - Ormeviga, vedtatt 8.6.2006, som endringskart datert 08.01.19, sist revidert 27.02.2019 og bestemmelser sist revidert 7.3.2019, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14, 2. ledd.
AvsluttetAvsluttet
Reguleringsplan for E18 Tvedestrand-Arendal. Endringsforslag for strekningen Torsbuåsen-Harebakken.
18/10912 PS 19/29
Kommuneplanutvalget vedtak
I medhold av plan- og bygningsloven §12-14, 2.ledd godkjennes mindre endring av reguleringsplan for E18 Tvedestrand-Arendal, strekningen Torsbuåsen-Harebakken, vedtatt 25.05.2014, som endringskart datert 24.02.2016, rev. 15.06.2018 viser.
Alle boliger som tidligere er vurdert i forhold til støy, må vurderes på nytt.
AvsluttetAvsluttet
Reguleringsplan for Nidelvåsen byggetrinn 5 - forslag til endring av adkomster
18/18136 PS 19/30
Kommuneplanutvalget vedtak
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14, 2. ledd, godkjennes endring av reguleringsplan for Nidelvåsen byggetrinn 5 for flytting av atkomstpil for tomt 24. Endringen som åpner for atkomst til BK5 tomt E godkjennes ikke.
AvsluttetAvsluttet
Reguleringsplan for Øyna Syd hyttefelt Tromøy - Ny behandling av forslag til endring - gnr. 224 bnr. 45
18/831 PS 19/31
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg godkjenner forslag til endring av reguleringsplan for Øyna syd, plan-id 3322r1, Del B – gnr/bnr 224/45, med plankart revidert 30.01.2019 og bestemmelser revidert 11.03.2019.
AvsluttetAvsluttet
Forslag til planprogram Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2029
18/11518 PS 19/32
Kommuneplanutvalget vedtak
Kommuneplanutvalget i Arendal fastsetter forslag til Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2019-2029, datert 28.02.2019
AvsluttetAvsluttet
74/167 - Holmesundveien 159 - Oppføring av nytt hus - Inger Marie og Bertrand Marcussen
18/7336 PS 19/33
Kommuneplanutvalget vedtak
Saken utsettes til befaring
AvsluttetAvsluttet
13.02.19
Kommuneplanutvalget
Referatsaker - kommuneplanutvalget 13.02.2019
16/29632 PS 19/17
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg tar referatsaken til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Eventuelt - kommuneplanutvalget 13.02.2019
16/29637 PS 19/19
Eventuelt:
Benedikte Nilsen (H):
Hvordan kan vi i kommuneplan legge til rette for å få til dette og dekke disse behov?
I prioritert rekkefølge har jeg satt opp behov for boliger til våre medborgere som trenger ekstra hjelp. Hvordan plan har vi for å løse dette?

1. Boliger som er forsterket og/eller ligger litt for seg selv. Det er spesielt i forhold til problematikk rundt rus og psykiatri det er mangel på boliger, der søker ikke er aktuell for Blå Kors eller annen bemannet bolig. Arendal Eiendom bygger nå to nye boliger på Høgedal. Dette vil bidra til at situasjonen blir bedre. Klare i løpet av våren, men det er nok også behov utover dette.

2. Bemannet bolig aktive rusmisbrukere med utagerende atferd. Det er pt. fullt på Blåkors og vi har en søker på venteliste som i dag har en midlertidig løsning som ikke er god. Behov for en egen bolig med bemanning for de yngste i denne målgruppen. Ikke flere enn for 4-5 beboere i bofellesskapet. Løsningen på dette kan ha mange former, noen mener enkelt boliger ala pkt. 1 er best, mens andre mener at en utvidelse eller et Blåkors 2. NAV og AEKF har begynt å se på hvordan man kan lage bedre langtidsplaner rundt dette.

3. Boliger til unge aktive rusmisbrukere med en utagerende adferd. Dette er en gruppe som TTU tenker ikke bør bo i områder med mer etablerte rusmisbrukere og som heller ikke kan bo i rusfrie boliger pga adferd. Dette er en utfordring som er vanskelig å løse. Den kan ha med bemanning og tjenester å gjøre, plassering og nabolag.

4. Boliger til søkere; som ikke har kjent tung rusproblematikk men hvor det heller ikke vurderes forsvarlig å plassere vegg i vegg med f.eks barnefamilier.

5. Store barnefamilier. Gjerne Stinta eller Moltemyr skolekrets. De store familieboligene ligger i andre områder er der det er størst behov. Dette er viktig, men punktene over er viktigere og mer akutte.

6. Vi trenger noen boliger der det er mulighet for å ha husdyr (hund). De fleste leiligheter har ikke lov til å ha husdyr. Noen beboere har et sterkt forhold til husdyrene sine. Likevel er bolig og tak over hodet det viktigste. Noen har dokumentert behovet ved legeerklæring. Ikke enkelt å imøtekomme jf. Naboer.

Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om at administrasjonen jobber med boligmeldingen nå og dette tas med som innspill til den. Punktene kan utsjekkes når
boligmeldingen foreligger.

Roar Gundersen (H):
Bytage og Arendal Maritime Hotell:
Vi har lest i media at en medeiere har kjøpt seg inn i Arendal Maritime Hotell og at det vil bli satset på restaurering av eksisterende hotell.
Hva betyr dette for det bygge-/deleforbudet som planutvalget la ned, og bør dette vurderes på nytt hva angår Kåss sitt forslag i Høyveien?

Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om at det fortsatt ligger to aktive rammesøknader inne, ingen er trukket. Kommunen må lage en ny reguleringsplan.

Kommunal Geir Skjæveland:
Presenterte oversikt over planproduksjon + saker/saksbehandler i stab samfunnsutvikling. Det er p.t. stor arbeidsbelastning i staben.

Reguleringsplandel av Hoveodden:
Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om prosjektplanen for hvordan planprosessen skal gjennomføres. Dokumentet om planprosessen skal til formell behandling i kommuneplanutvalget.
AvsluttetAvsluttet

De politiske spørsmålene ble besvart i møtet.

Innspillene fra Benedikte Nilsen ved boliger for vanskeligstilte er adressert i fremlagte Boligmelding 2019 som ligger til benahling i Kommuneplanutvalget 8.05.2019 og Bystyret 23.05.2019.

30.01.19
Kommuneplanutvalget
Referatsaker - kommuneplanutvalget 30.01.2019
16/29632 PS 19/11
Kommuneplanutvalget vedtak
Med merknaden ovenfor tar Arendal kommuneplanutvalg referatsaken til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Vurdering av forslag til reguleringsplan for Holmen, Kilsund
16/27602 PS 19/12
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg vedtar ihht plan- og bygningsloven § 12-10/ §12-11 at forslag til detaljplan for Holmen, Kilsund, med plankart og bestemmelser datert 16.01.2019, legges ut til offentlig ettersyn.

Reguleringsbestemmelsen:
I bestemmelsenes pkt. 1.01 økes kravene til sykkelparkering i kulepunktene 2 og 4 fra 0,5 til 3 plasser.

Formålet i F1 endres til bolig. Bestemmelsenes pkt. 1.01, kulepunkt 3 endres i samsvar med dette.

SS1 endrer betegnelse til f_SS1, og det tas inn i bestemmelsene at det skal være felles for BK1, BK2 og BKB1

I bestemmelsenes pkt. 1.01 tas inn følgende nye kulepunkt: «Parkering for boligene må tilrettelegges for el-biler.»
Kommuneplanutvalget forventer at offentligheten sikres tilgang til f_G1 og f_G2.

Før 2.gangsbehandling må det sikres at bryggene i SS2 og SS3 ikke kan utvides lengre ut i sjøen enn de går i dag.
AvsluttetAvsluttet
FRADELING GNR. 416 BNR. 7 OG SALG AV GNR. 421 BNR. 20
18/15855 PS 19/15
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommune tillater ikke å fradele jordbruksarealene på gnr. 416 bnr. 7 og gnr. 421 bnr. 20, da det svekker landbrukseiendommen, som i dag eier arealene.
Vedtaket er hjemlet i jordlovens § 12.
AvsluttetAvsluttet
Eventuelt - kommuneplanutvalget 30.01.2019
16/29637 PS 19/16
Eventuelt:
Einar Krafft Myhren (SV):
Bolighus som er tatt i bruk som fritidsboliger:
Etterlyser en rapport/oversikt fra administrasjonen over fritidsboliger tilsvarende tidligere rapport knyttet til boplikt for å se om det er store avvik.

Planleder Roy Vindvik informerte om at administrasjonen jobber ennå med å ferdigstille rapporten.

Utvidelse av videregående skole på Tyholmen:
Er det noe planer som foreligger vedrørende samlokalisering på Tyholmen?

Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om at samlokalisering av videregående skole på Tyholmen er til utredning i fylkeskommunen.

Cathrine H. Hall (V):
Rullering av trafikksikkerhetsplanen (2016 – 2020):
Bystyret skal engang i året orienteres om planen. Når skjer neste rullering av planen?

Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om trafikksikkerhetsplanen og at den tas opp ifm. årsmeldingen.

Knut Arne Tveiten (HP):
Hjemmesykepleien og brøyting av veier:
Håper at brøyting av veier blir fulgt opp slik at hjemmesykepleien kommer seg frem til beboere.

Nye E18 – Rannekleiv til Grimstad:
Flere beboere i Rannekleiv er urolige og bekymret over hvor den nye E18 veitraseen blir lagt.

Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om at beboere kan evt. kontakte kommunens plankoordinator for nye E18, Harald Tobiassen. Nye Veier stiller også gjerne opp i møter vedrørende dette.

Regulering – Del av Hoveodden:
Bystyret vedtok følgende i sak PS 19/12 den 24. januar 2019:

«Arendal kommune avviser oppstart av planarbeid for del av Hoveodden ihht pbl § 12.8. Kommunen vil ikke gi klarsignal til å gå i gang med en reguleringsplan for området slik det er beskrevet i denne saken. Det er ikke sannsynlig at en slik regulering vil være i samsvar med bystyrets ønsker for Hoveområdet.

En reguleringsplan påbegynnes i kommunal regi når bystyret har gjennomført en åpen og inkluderende prosess for å vurdere hva Hoveodden bør inneholde i fremtiden, og hvor bruken av hele Hoveområdet er avklart. Her må naturverdiene i området stå sentralt.

I en slik prosess inngår også en vurdering av hvordan ulike camping-alternativer vil påvirke miljøet, friluftslivet og landskapet på Hove.»

Som en oppfølging av dette vedtaket ber Kommuneplanutvalget rådmannen om å igangsette arbeid med en prosjektplan for hvordan planprosessen skal gjennomføres. Prosjektplanen utarbeides med utgangspunkt i kommunen standard prosjektplan for planprosjekter. Et første grovutkast presenteres i Kommuneplanutvalgets møte den 13. februar under Eventuelt.

Følgende momenter innarbeides i prosjektplanen:
Et innledende faktagrunnlag vedr. dagens sitasjon
Forslag til planavgrensning
Konkretiserte delarbeidsoppgaver, fremdriftsplan og milepeler
Nødvendige temautredninger (naturgrunnlag, biologisk mangfold, kulturminner, m.m.)
Opplegg for samskaping/medvirkning, folkemøter og arbeidsverksteder
En strategi for kommunikasjon – dialog
En oversikt over nødvendige fagressurser og økonomiplan
Organisering:
o Kommuneplanutvalget er prosjekteier
o Styringsgruppe er kommunalsjef med relevante enhetsledere
o Prosjektleder og prosjektgruppe fra Stab Samfunnsutvikling m.fl.
Intensjonene i innspillene som fremkom fra kommuneplanutvalgets medlemmer under dagens møte innarbeides i prosjektplanen

Med tanke på å god politisk involvering i planprosessen vil Kommuneplanutvalget avsette en halv time tilknyttet reguleringsarbeidet under Eventuelt-posten i alle ordinære møter i 2019.
AvsluttetAvsluttet

De politiske spørsmålene ble besvart i møtet.

Rapport om boliger tatt i bruk som fritidsboliger er presentert i et senere møte i Kommuneplanutvalget tilknyttet en orientering om bopliktens fra Theis Theisen fra UiA..

09.01.19
Kommuneplanutvalget
Referatsaker - kommuneplanutvalget 09.01.2019
PS 19/1 16/29632
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg tar referatsakene til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Reguleringsplan for E18 Tvedestrand-Arendal. Forslag til endring ved Fossbekk langs tilførselsveien mot Krøgenes.
PS 19/2 18/13298
Kommuneplanutvalget vedtak
Kommuneplanutvalget finner at endringene og de potensielle virkningene på natur og friluftsliv er så store at det må gjennomføres en full reguleringsprosess for å vedta slike endringer.

Kommuneplanutvalget vil befare området før vedtak fattes. På befaringen må opprinnelig planavgrensning vises med avmerking i marka.
AvsluttetAvsluttet
Reguleringsplan for E18 Tvedestrand-Arendal. Endring langs strekningen Stølen-Torsbuåsen.
PS 19/3 18/17838
Kommuneplanutvalget vedtak
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14, 2. ledd, godkjennes mindre endring av Reguleringsplanen for E18 Tvedestrand-Arendal, vedtatt 25.05.2014, reguleringsplan for Longum Park, vedtatt 26.05.1987 og reguleringsplan for Del av Longum Park, vedtatt 26.09.2013, som endringskart datert 24.02.2016, rev.28.09.2018 viser, under forutsetning av at det etableres tiltak som sikrer at luftkvaliteten på g/s-veien holder seg innenfor grenseverdiene.

Arendal kommuneplanutvalg ser svært alvorlig på Nye Veier sin håndtering av endringer I reguleringsplanen for E-18 Tvedestrand- Arendal. Det er uakseptabelt at det ikke blir søkt om endringer før de gjøres, men heller velger å forsøke å få ettergodkjent disse endringene. Nye Veier må forstå at de opererer på lik linje med andre tiltakshavere, og må I så måte forholde seg til plan- og bygningsloven, og operere I henhold til den. Nye Veier er et statlig utbyggingsselskap, og bør gå foran som et godt eksempel på hvordan man opptrer I møte med kommune og lokaldemokrati. Det er ikke tilfellet så langt, og på dette området må Nye Veier justere fremgangsmåten sin.
AvsluttetAvsluttet
Områdereguleringsplan for Fløyheia - endringer, heis og høyder
PS 19/4 18/18400
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg godkjenner mindre endringer av områdereguleringsplan for Fløyheia, vedtatt 6.09.2018, som endringskart datert 14.08.2018, sist revidert 28.11.2018 og bestemmelser sist datert 20.12.2018 viser, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14, 2. ledd.
AvsluttetAvsluttet
Reguleringsplan - Holmen, Kilsund - Behandling av forslag
PS 19/5 16/27602
Kommuneplanutvalget vedtak
Saken utsettes etter anbefaling fra rådmannen.
AvsluttetAvsluttet
Eventuelt - kommuneplanutvalget
PS 19/10 16/29637
Eventuelt
Cathrine H. Hall, V
Vedrørende parkeringsplasser utenfor Bunnpris i Barbu.
Hva er status ang. overvannshåndtering, parkeringsplasser, el-sykkel parkering utenfor Bunnpris?
Kommunalsjef Geir Skjæveland skal sjekke opp i saken og gi kommuneplanutvalget tilbakemelding. Det må bli en enighet med grunneier og kommunen.
AvsluttetAvsluttet

Kommunen avventer justert reguleringsplanforslag fra grunneier. Saken fremmes for Kommuneplanutvalget så snart planforslag er mottatt.

12.12.18
Kommuneplanutvalget
Referatsaker - kommuneplanutvalget
18/185 16/29632
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg tar referatsaken til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Behandling av søknad - 205/10 - Skilsø - Oppføring av brygge - Tom Knudsen
18/186 17/12490
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal Kommuneplanutvalg vedtar å innvilge søknad om tillatelse for og søknad om dispensasjon fra pbl § 1-8 og plankravet i kommuneplanens bestemmelser for oppføring av brygge på parsell av gnr/bnr: 205/10. Tillatelsen gis iht til situasjonskart datert 23.1.2018.
AvsluttetAvsluttet
Behandling av søknad - 205/51, Skilsøveien 415 - Brygge/båthus - Bente og Kenneth Rannekleiv
18/187 18/331
Kommuneplanutvalget vedtak
Med hjemmel i pbl § 19-2 vedtar Arendal Kommuneplanutvalg å innvilge søknad om dispensasjon fra pbl § 1-8 og plankravet i kommuneplanens arealdel for etablering av brygge. Godkjenningen omfatter brygga slik den ligger i dag. Det er et vilkår for tillatelsen at det leveres innmålingsdata for brygga. Arendal Kommuneplanutvalg gir tillatelse til oppføring av brygge som beskrevet over.
Dispensasjon til oppføring av sjøbu og søknad om tillatelse til dette avslås.
AvsluttetAvsluttet
Ny vei til Eydehavn havn - fastsetting av planprogram
18/188 17/1542
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg fastsetter med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9, planprogram for ny vei til Arendal Havn Eydehavn, datert av juni 2018, revidert november 2018, med følgende tillegg:

1.Grønn linje er utgangspukt for korridoren med en bredde på 200m.
2. Det skal arbeides videre med to alternativer for regulering av den grønne korridoren. Et alternativ hvor man utreder muligheter for vei/tunnelløsning under/ved Ulleråsen, for på den måten å bevare Ulleråsen som grønt område.
Et annet alternativ med veiføring i dagen, I grønn korridor.
Begge løsninger konsekvensutredes.
3. Ved regulering av ny vei til havna skal det vurderes oppheving av regulert vei mellom skolen og Ulsryggtjenna med formål å sikre viktig tilgang til grønnstruktur.
4. Konsekvensutredningen skal inneholde utredninger av konsekvenser og avbøtende tiltak for den etablerte frisbeegolf- banen og tursti- nettet forøvrig.
5. Det utredes alternative næringsarealer sør for Elly Eydesvei/Else Hagens vei.
AvsluttetAvsluttet
Offentlig ettersyn av «Forslag til planprogram for Kommunedelplan - E 18 Dørdal-Grimstad» - uttalelse fra Arendal kommune
18/189 17/4540
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg mener at forslag til planprogram datert 19.oktober 2018 i det alt vesentligste gir et godt grunnlag for hvordan ny E 18 Dørdal -Grimstad skal planlegges. Tidsfaktoren for planprosess og medvirkning er imidlertid utfordrende.
Før forslag til planprogram fastsettes forutsettes noen presiseringer og justeringer som bes innarbeidet:

1. For å sikre tilstrekkelig med føringer til reguleringsplanarbeidet foreslås ny tekst under planprogrammets pkt. 1.7:
«Planarbeidet skal ende opp med vedtatt plankart, konsekvensutredninger, planbeskrivelse og bestemmelser/retningslinjer. Planprosessen skal avklare:
Hvilke områder i kartet som skal båndlegges for regulering (Båndleggingssoner) Båndleggingsområdene må gjøres så smale som mulig, men være tilstrekkelige til å finne optimale veglinjer for ny E 18 og areal som trenges for kryss og gode løsninger for lokalveitrafikk, , inkludert fotgjenger/sykkeloverganger, eventuell annen nødvendig arealbruk som følge av ny E-18 korridor
Hvilke områder som skal båndlegges etter særlover, med tilhørende retningslinjer (kulturminnevern, naturvern, mm.)
Hvilke områder som skal videreføre vedtatte reguleringsplaner
Hensynssoner naturmiljø/kulturmiljø/friluftsliv/landbruk/grønnstruktur med retningslinjer(føringer) for arealbruk.
Hensynssoner infrastruktur/krav til infrastruktur, med bestemmelser omkring broer, tunneler, andre viktige konstruksjoner, eventuelle rekkefølgekrav etc.
Hensynssoner støy/sikring/fare, med tilhørende bestemmelser og retningslinjer
Kryssplasseringer
*Evt. bestemmelsesområder kan også vurderes om ikke «infrastruktursoner» er tilstrekkelig»

2. Planområdet bør utvides til å ta med områdene mellom de to korridorsøkene fra Grimstad grense over Helle/Tingstveit mot Nedenes, se kartutsnitt i saksframstillingen.

3. I dag er det broer ved Harebakken og ved Stoa for gående og syklende, i tillegg til sambruksbro ved Heidalen. Planprogrammet må sikre at Arendal kommune får minst like gode løsninger for dette etter at ny E 18 er på plass.

4. Andre innspill til planprogrammet:
Teksten må oppdateres side 18 og 19 hva gjelder status på kommuneplanens samfunnsdel og arealdel i Arendal. Dette kan Arendal kommune bidra med.
I kap. 4 - Silingsmetoder kan teksten med fordel endres fra presens til hvordan silingen har vært gjennomført og hvordan videre siling skal gjennomføres.
Når tekst beskriver områder og stedsnavn bør stedsnavn gjenfinnes i tilhørende kart. Se for eks. tekst på side 43 der Helle omtales og kart side 42 ikke viser navn.

Planprogrammet:
Punkt 2.2.1 på s.13: her avsluttes første setning med «110 km/t». Annen omtale av dette i dokumentet justeres tilsvarende.

Det må klargjøres om klimabudsjettet omtalt i punkt 6.7.6 på s. 61 også innbefatter selve byggingen av veien.
AvsluttetAvsluttet
Eventuelt - kommuneplanutvalget
18/191 16/29637
Eventuelt
Roar Gundersen, H
1) Områdeplan for Hove:
Jeg har ved to anledninger tatt opp reguleringsspørsmålet knyttet til Hove, med bakgrunn i at Planutvalget er innstillende utvalg hva gjelder slike saker. Vi har fått gode tilbakemeldinger.
Slik forholdene nå er på Hove, med opprettelsen av Raet, ny Hove-festival, leirskole, samt avtale rundt CanVas, vil jeg foreslå for utvalget at vi initierer en områdeplan for hele Hove. Slik kan vi se hele området som en helhet og finne løsninger som kan ivareta alles og hele kommunens interesser!

Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om saken.

2) Reguleringsplan for Krana:
Under behandlingen i utvalget forrige onsdag, ble dette reguleringsforslaget avvist. I tidligere saker hvor utvalget har avvist forslag, har disse blitt trukket fra Bystyrets saksliste i og med at planutvalget ikke har fattet noen 2 gangs vedtak.
I denne saken har involverte blitt orientert av administrasjonen om at saken skal behandles i Bystyret. Hva er tilfelle her?

Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om saken.

3) Bytage og Arendal Maritime Hotell:
Vi har lest i media at medeiere har kjøpt seg inn i Arendal Maritime Hotell og at det vil bli satset på restaurering av eksisterende hotell.

Spørsmål:
a. Betyr dette at man har gått bort fra Bytage-forslaget?
b. Hva betyr dette for det bygge-og deleforbudet som planutvalget la ned, og bør dette vurderes på nytt hva angår Kåss` forslag?

Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om at kommunen ikke har hatt kontakt med «Bytage» vedrørende dette.

Knut Arne Tveiten, HP
P- regel Dydens vei ved sykehuset:
Får flere henvendelser fra ansatte sykehus som mener at P-regel Dydens vei ved sykehuset uten at ansatte rakk å reagere. Flere fikk bot, 900.-) uten varsel om endring. Hva er rutiner og ble rutiner fulgt?

Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om at dette må rettes til driftsenheten (parkering) i kommunen.

Kommunalsjef Geir Skjæveland:
Byggesaken – (Gibraltarbakken 8) til Odd Austerheim:
Den saken går administrativt direkte til fylkesmannen.
AvsluttetAvsluttet

De politiske spørsmålene ble besvart av administrasjonen i møtet.

05.12.18
Kommuneplanutvalget
Referatsaker - kommuneplanutvalget
18/176 16/29632
Arendal kommuneplanutvalg tar referatsakene til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Krana - Sletta, forslag til detaljreguleringsplan, endelig behandling
18/177 16/29353
Arendal kommuneplanutvalg anbefaler at Arendal bystyre fatter følgende vedtak:
Bedre avkjørsel til området vil invitere til økt bruk av Krana til parkering, noe som vil øke trafikken gjennom den trange passasjen i starten av Sperrevigveien. Denne passasjen er ikke dimensjonert for dette, og faren for trafikkfarlige situasjoner vil øke.

Området er i dag hovedsakelig regulert til friområde, noe som ikke tilsier behov for omfattende tilkomst med bil. Dermed er det heller ikke behov for ny avkjørsel.
Planlagt adkomst til bolig i B1 vil låse bruken av arealer utenfor planområdet, som i områdeplanen er satt av til bl.a. friområde.
På bakgrunn av disse vurderingene avviser kommunen forslaget til reguleringsplan.
AvsluttetAvsluttet
Reguleringsplan for Øyna Syd hyttefelt Tromøy - forslag til endring - gnr. 224 bnr. 45
18/178 18/831
Kommuneplanutvalget vedtak
Kommunen avviser forslag til endring av reguleringsplanen Øyna Syd, plan-id 3322r1; ny
boligtomt på gnr 224, bnr 45, mottatt 17.07.2018, under henvisning til plan- og bygningsloven
§ 12-14, 2.ledd.

Nytt forslag imøtesees, hvor plankart og bestemmelser sikrer at formåls’grense legges nærmere huset slik at eksisterende terreng opprettholdes I størst mulig grad.
AvsluttetAvsluttet
Yrkesskolen, nytt forslag til detaljreguleringsplan
18/179 16/29141
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg vedtar ihht plan- og bygningsloven § 12-10/ §12-11 at forslag til detaljreguleringsplan for Yrkesskolen med plankart datert 25.05.2018, sist revidert 06.11.2018, og bestemmelser sist revidert 23.11.2018 legges ut til offentlig ettersyn.
AvsluttetAvsluttet
Metodistkirken, forslag til detaljreguleringsplan for Østregate 12
18/180 16/29346
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg avviser ihht plan- og bygningsloven §12-11 at forslag til detaljreguleringsplan for Østregate 12, Metodistkirken, med plankart datert 29.07.2016, og bestemmelser datert 30.11.2016, legges ut til offentlig ettersyn.
AvsluttetAvsluttet
Behandling av søknad - 205/10 - Skilsø - Oppføring av brygge - Tom Knudsen
18/181 17/12490
Kommuneplanutvalget vedtak
Saken utsettes til befaring.
AvsluttetAvsluttet
Behandling av søknad - 205/51, Skilsøveien 415 - Brygge/båthus - Bente og Kenneth Rannekleiv
18/182 18/331
Kommuneplanutvalget vedtak
Saken utsettes til befaring.
AvsluttetAvsluttet
Kommunedelplan klima og energi Arendal kommune 2018. Grønn Strategi.
18/183 18/15742
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg anbefaler å legge forslag til kommunedelplan for klima og energi Arendal kommune 2018, Grønn Strategi, ut til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningsloven.

1. På s.2, 4.avsnitt strykes følgende setning: «Samtidig er ambisjonen at Arendal skal bli Norges mest billistvennlige miljøby.», og følgende setning settes sist i avsnittet: «Dette forutsetter sterke incentiver til overgang til nullutslippskjøretøy.»
2. Følgende settes inn i 5.avsnitt, etter ordet «solenergi»: «Samtidig er det viktig å være oppmerksom på livsløpsgevinsten ved å nytte eldre bygningsmasse, også i tilfeller der dagens energikrav ikke oppfylles fullt ut.»
3. Følgende settes inn som siste punkt i opplistingen i 9.avsnitt: «Vi vil legge til rette for at UiA kan nyttiggjøre seg vår klimasatsing i sin kunnskapsutvikling.»
4. På s.3, 5.avsnitt, 2.punktum, strykes ordet «høyere».
5. Følgende legges til på slutten av siste avsnitt på s.3: «, men kommunen vil likevel søke å ta hensyn til dette ved sin innretning av tiltak. Det har lite for seg å redusere direkte utslipp dersom tiltaket fører til økt indirekte utslipp.»
6. Nytt kulepunkt under overskriften «Viktige strategiske elementer for å redusere biltrafikk vil være» skal lyde: «Lavere billettpriser på kollektivtransport.»
7. Siste avsnitt på s.30 får følgende tillegg på slutten: «Kommunen ønsker å framelske bruken av trevirke på bekostning av betong i bygninger, og vil bruke tilgjengelig lov- og regelverk for å bidra til dette.»
8. Siste avsnitt i kap. 7.3 på s.39 endres til: «I Arendal som i Bergen har Redesign blitt valgfag i ungdomskolene. Dette ønsker vi å fortsette med!»

Det er et felles mål å akselerere den grønne omstilling og grønn vekst. Arendal Kommune skal gå i dialog med Gate 21 for å se på muligheter for å etablere tilsvarende metode i kommunen.

Etableringen av et kluster for trevareindustrien på Sørlandet er positivt. Arendal Kommune ønsker å ha en aktiv rolle mot dette klusteret.

Arendal skal ha et mer bilfritt sentrum.
Fortsettelsen av klimaarbeidet i Arendal kommune skal ha en stor grad av innbyggerinvolvering.
AvsluttetAvsluttet

Klima- og energiplanen ble vedtatt av bystyret mai 2019.

Eventuelt - kommuneplanutvalget
18/184 16/29637
Oppfølging:
Roar Gundersen, H
Hoveodden:
Da Raet ble etablert og Landskapsvernområdet opphevet, la Miljøverndepartementet til grunn en kommunal regulering som skulle definere bruken av Hoveodden og ivareta naturverdiene.
Dette burde tilsagt en helhetlig kommunal vurdering av hvordan området skulle reguleres, vernes og inneholde, før eventuelle avtaler om bruk ble inngått! Kanskje burde vi også i den pågående rulleringen av kommunens arealplan vurdere om det skal legges inn hensynssoner etter PBL 11-8c.
Hvordan blir dette ivaretatt gjennom det kommende private reguleringsforslaget?
Campingområdet (utenfor Raet) er på 72 mål, mens det er inngått en avtale på 90 mål, altså deler av Raet. Hvordan vil dette praktiseres?
Planutvalget som planmyndighet, vil være ansvarlige i denne planprosessen, og det er derfor naturlig med god info og en åpen prosess også i forkant!

Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om saken og avtalen som er inngått med utbygger/utvikler. Det er kommuneplanutvalget som er «planmyndighet».

Cathrine H. Hall, V
Strømsbu Sag:
Det er fremtredende forfall på Strømsbu Sag, med tak som må stroppes og Gard som har gått bort fra planene om kontorbygg på eiendommen.

Hva kan Arendal kommune gjøre med dette? Har Gard gitt kommunen en orientering rundt hvordan de vil ta vare på en bygningsmasse som er vernet og av stor historisk verdi? Sånn som det fremstår nå, så råtner det snart på rot.
Dette er svært bekymringsfullt, og jeg ønsker en orientering asap.

Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om saken. Kommunen har ikke noe lovlige virkemidler til å ta vare på bygningsmassen. Men kommunen kan invitere/gå i dialog med Gard til å få en utnyttelse av bygningsmassen.

Milly Grundesen, Sp
Trafikkfarlige tilknytningsveier til nye E18:
Det er mange smale «traktor veier» som er trafikkfarlige til nye E18, f.eks undergang til Heftingdalen og på fylkesvei 140.

Administrasjonen sjekker opp med vegvesenet om de har en prosess på tilknytning av fylkesveiene til nye E18. Kommuneplanutvalget skal få en tilbakemelding på dette.

Ole Glenn Tvermyr, KrF
Lekeplass over Arena senteret:
Gangvei/trappeadkomst over Arena senteret skal etter reguleringsplanen være tilgjengelig for offentligheten. Det samme skal lekeplassen.
Ved Strømsbuveien og ved oppgang fra Vesterveien er det oppsatt porter med skilt PRIVAT OMRÅDE.
Lekeplassen har fått skilt PRIVAT LEKEPLASS. Kan disse portene og skiltene blir fjernet?

Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om saken. Gangvei/trappeadkomst over Arena senteret og lekeplassen skal være offentlig tilgjengelig. Administrasjonen sjekker opp og kommer med en tilbakemelding til kommuneplanutvalget.
AvsluttetAvsluttet

Roar Gundersen sitt spørsmål ble besvart i møtet.

Cathrine H.Hall sitt spørsmål om vedlikehold av Strømsbu Sag er rettet til admnistrerende direktør Rolf thore Roppestad i GARD som lovet å ta tak i saken internt.

Sprørsmål fra Milly Grundesen om trange underganger under ny E18 er rettet til Nye Veier.

Ole Glenn Tverrmyr sitt spørsmål om privatskilting kan fjernes er besvart. Kiltet kan ikke fjernes uten videre.

21.11.18
Kommuneplanutvalget
Referatsaker - kommuneplanutvalget
18/171 16/29632
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg tar referatsakene til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Reguleringsplan for Øyna Syd hyttefelt Tromøy - forslag til endring - gnr. 224 bnr. 45
18/172 18/831
Kommuneplanutvalget vedtak:
Saken utsettes til befaring.
AvsluttetAvsluttet
Forslag til planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel
18/174 16/11518
Kommuneplanutvalget vedtak
Kommuneplanutvalget i Arendal vedtar at forslag til Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel datert 14.11.2018 legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens § 11-13 i perioden 01.12.2018 - 18.01.2019.
AvsluttetAvsluttet
Eventuelt
18/175 16/29637
Oppfølging
Cathrine H. Hall, V
Klimaendringer og økt nedbør:
Hva er status med prosjektgruppen som skal jobbe med klimaendringer og økt nedbør? Er det satt av midler/ressurser i kommunen?
Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om at en redgjørelse vedr. klimaendringer og økt nedbør vil komme (overvannshåndtering), men det må koordineres med fylkesmannen. Beredskapssjefen i kommunen jobber med denne redgjørelsen.

Roar Gundersen, H
Hove saken:
Det er en prosess som pågår i Hove saken, men reguleringsplanen må på plass.
Ønsker at kommuneplanutvalget gir et signal (avklaringer/bedre vurdering av Hove odden) til bystyret før planprogrammet kommer.
Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om at Hove saken hører hjemme i formannskapet og bystyret. Kommuneplanutvalget skal se på selve reguleringsplanen (ja/nei til den).
Strømsbuveien opp mot Stinta:
Det er dårlig vedlikehold av veien, men nå pågår det graving i gaten. Bør det settes ned en gruppe som kan se på forskjønning/grøntområder/brostein av området?
Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om at det vil komme med en orientering om planen med Strømsbuveien i kommuneplanutvalget.

Benedikte Nilsen, H
Metodistkirken:
Kommuneplanutvalget bør snakke sammen om en enhetlig bevaringsplan på kulturarv i byen mht. hvilke bygg kommunen skal ta vare på.
Under arbeidUnder arbeid

Spørsmål fra Anne Cathrine H.Hall om klimaenrdringer er under arbeid. Kommunen avventer fremdeles svar fra fylkesmannen.

Roar Gundersen sitt spørmål om orientering om Strømsbuveien er ivaretatt i et senere møte.

Øvrige politiske spørsmål ble besvart av administarsjonen  i møtet.

07.11.18
Kommuneplanutvalget
Referatsaker - kommuneplanutvalget 7.11.2018
PS 18/161 16/29632
Arendal kommuneplanutvalg tar referatsakene til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
214/11, Tromøy kirkevei 58 - Fradeling to boligtomter
PS 18/162 17/11254
Det gis dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel og regulert LNF-formål til fradeling av 2 boligtomter, dersom disse tomtene ikke berører dyrket mark.
I dette tilfellet er det kort vei til kollektiv, relativt kort vei til skole og butikk. Arendal
kommuneplanutvalg mener I utgangspunktet at for mye spredt boligbygging uten plan ikke er
ønskelig, men I dette tilfellet mener kommuneplanutvalget at beliggenheten taler til
tiltakshavers fordel.

Kommuneplanutvalget gir derfor tillatelse til fradeling.
AvsluttetAvsluttet
Behandling av søknad - 507/1051 Barbu - Oppføring av mur parkeringsplasser og fjerne nedbrent hus
PS 18/163 18/6133
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 vedtar Arendal kommuneplanutvalg søknad om dispensasjon fra plankravet i kommuneplanens arealdel for å fjerne rester etter nedbrent hus, utbedre/restaurere eksisterende natursteinsmur mot kommunal vei samt etablering av 12 parkeringsplass.
.
Arendal kommuneplanutvalg vedtar søknad om å fjerne rester etter nedbrent hus,
utbedre/restaurere eksisterende natursteinsmur mot kommunal vei samt etablering av 12
parkeringsplass.

Fordelene er her halt klart større enn ulempene. Dette fordi man her forskjønner området
som kommer allmenheten til gode. Murer som er til fare for allmenheten og har antikvarisk
verdi blir restaurert/reparert og man tar vare på/redder huset som har en symbolverdi I
området.

Kommuneplanutvalget kan heller ikke se at tiltakene vil komme I konflikt med en fremtidig
byløype.
AvsluttetAvsluttet
Behandling av søknad - 507/56 - Kystveien 28 - Fradeling til 507/501 - Arendal kommune
PS 18/164 18/6673
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 vedtar Arendal kommuneplanutvalgsøknad om dispensasjon fra plankravet i kommuneplanens arealdel for arealoverføring av et areal på 180 m2. Arendal kommuneplanutvalg vedtar søknad om arealoverføring av et areal på 180 m2. Arendal kommuneplanutvalg kan ikke se at denne arealoverføringen kommer I konflikt med andre interesser, og vil gjøre sammenhengende forskjønning I området enklere.
AvsluttetAvsluttet
Reguleringsplan for Rådhusgaten, endring parkeringsanlegg i fjell
PS 18/166 18/12033
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14, 2. ledd, godkjennes endring av reguleringsplan for Rådhusgaten, vedtatt 21.06.2012, som endringskart datert 24.08.2018 og bestemmelser sist endret 26.10.2018 viser.
Det overlates til administrasjonen å behandle søknad om rammetillatelse,
igangsettingstillatelse mm.
AvsluttetAvsluttet
Vikaveien - vurdering av bygge- og deleforbud
PS 18/167 18/14610
Kommuneplanutvalget ber om at administrasjonen er restriktive med å gi dispensasjoner foretablering av nye boenheter som vil medføre økt trafikk langs Vikaveien.
.
Kommuneplanutvalget ber om at det i forslag til ny kommuneplan legges inn en hensynssone
infrastruktur for de aktuelle områdene tilsvarende eksisterende hensynssone ved
Strømsbuveien.
AvsluttetAvsluttet
Reguleringsplan for Galliåsen 4 - Ny 2. gangsbehandling
PS 18/168 17/6823
Arendal kommuneplanutvalg vedtar å avvise planforslaget. De høye antallet boenheter (5 stk) vil medføre uakseptable ulemper for naboene og mertrafikk på Vikaveien (som er overbelastet i dag). Planen hjemler også et for stort bygningsvolum sett i forhold til omgivelsene.
.
Kommuneplanutvalget imøteser et nytt planforslag hvor bebyggelsen er redusert i
volum, og antall boenheter er redusert til 3-4. Et nytt planforslag bør vurdere om det
skal legges føringer for en mer tradisjonell utforming med saltak
AvsluttetAvsluttet
Kommuneplanens arealdel-avklaringer og vedtak på vei mot sluttbehandling
PS 18/169 17/4540
Punkt 1 tom 7 behandles i dag, Resterende arealdel- avklaringer og vedtak utsettes, og det settes opp et eget kommuneplanutvalgsmøte hvor disse vedtakene fattes.
.
1. Innsigelse til forslag om nytt boligområde B 93 på Revesand imøtekommes. Foreslått
boligområde taes ut av planforslaget.

2. Innsigelser til forslag om nytt boligområde B 95 ved Brårvik/Kilsund imøtekommes.
Innsigelse til boligområde B96 på Lønvik/Kilsund tas ikke til følge. Det er ønskelig å
gå i dialog med fylkesmannen for å få løst innsigelsen.
Forslag til utbyggingsområder taes ut.

3. Innsigelse til N21 v Stoa-biltilsynet tas ikke til følge. Det er ønskelig å gå i dialog med
fylkeskommunen for å få løst innsigelsen.

4. Arendal kommune ønsker å gå i dialog med fylkesmannen for å komme fram til
bestemmelser omkring lekeplasskrav, slik at innsigelse kan trekkes.
side 3 av 3

5. Arendal kommune ønsker å gå i dialog med fylkeskommunen for å komme fram til
kommuneplanbestemmelser og bevaringsinteresser, knyttet til utnyttelsesgrad og
unntak fra plankrav, slik at innsigelsene kan trekkes.

6. Kommuneplanutvalget avviser nye arealbruksinnspill og henviser de til neste revisjon.
Dette er begrunnet med hensyn til likebehandling, framdrift og sluttbehandling av
kommuneplanens arealdel. Kommunen har veiledningskrav til hva nye
arealbruksinnspill må ta med. Dette har ikke de nye arealinnspillene forholdt seg til.
Foruten krav til innspillene er det også krav om konsekvensvurdering. Dette vil ta
uforholdsmessig tid og innsatsen må legges i å få avklart øvrige innspill, innsigelser
og justeringer på kart og bestemmelser.

7. Ved Alve/Tømmerstøberget endres gjeldende kommuneplan fra å vise
«Hensynssone- Reguleringsplan gjelder» til å vise reguleringsformålene konkret, se
vedlegg 14. For området GT endres formålet fra gårdsturisme til
kombinasjonsformålet privat fritidsbebyggelse /reiseliv-turisme og arealet gjøres noe
større, se redegjørelsen. Områdene sør for regulerte hyttetomter mot sjøen
opprettholdes som LNF, slik at byggeformålet som lå inne i høringsforslaget trekkes.
Hensynssoner «grønnstruktur» legges også inn, jfr. vedlegg 14.
AvsluttetAvsluttet
Eventuelt - kommuneplanutvalget 7.11.2018
PS 18/170 16/29637
Eventuelt
Cathrine Hall, V
Tursti Skudestrand - Buhaven, Tverrdalsøy:
Arendal kommuneplanutvalg vedtok å ikke gå videre med forslag til reguleringsplan for tursti Skudestrand-Buhaven, Tverrdalsøy, med plankart og bestemmelser datert 25.01.2018.
Arendal kommuneplanutvalg vedtok i henhold til plan- og bygningsloven §12-10/ og §12-11 at forslag til reguleringsplan for tursti Skudestrand – Buhaven, alternativ 3, med plankart og bestemmelser datert 14.06.2018 legges ut til begrenset offentlig ettersyn.
Hva er status vedrørende denne saken nå?
Administrasjonen informerte om at pga. av ressursmangel har det ikke vært kapasitet, men de lovet at saken skal prioriteres nå.

Kommunalsjef Geir Skjæveland
Galliåsen 4: Administrasjonen viste nye skisser for Galliåsen 4 og ønsket tilbakemelding fra kommuneplanutvalget, noe de fikk og noterte seg.
AvsluttetAvsluttet
24.10.18
Kommuneplanutvalget
Referatsaker - kommuneplanutvalget 24.10.2018
PS 18/153 16/29632
Arendal kommuneplanutvalg tar referatsakene til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Reguleringsplan for Påskedagsheia B1-B2 - endelig behandling
PS 18/154 16/27579
Arendal kommuneplanutvalg anbefaler enstemmig at Arendal bystyre fatter følgendevedtak: Arendal bystyre vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-12 forslag til reguleringsplan for Påskedagsheia B1-B2 med plankart og bestemmelser datert 14.06.18, sist revidert 08.10.18.
AvsluttetAvsluttet
Midlertidig forbud mot tiltak, reguleringsplan for Arendal maritime hotell, Vestregate 11 mm, vurdering av klage
PS 18/155 18/7645
Vedtak fattet i sak nr. 18/100, midlertidig forbud mot tiltak for gnr 501 bnr. 529, 110,164 og gnr. 502, bnr. 393, 369- 370 og 592 står ved lag. Klage fra Alpha Arkitekter, pva Nils Olav Tobiassen og Øyvind Erik Kåss, datert 10.10.2018 tas ikke til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder for endelig behandling.
AvsluttetAvsluttet
Behandling av søknad - 507/1051 Barbu - Oppføring av mur parkeringsplasser og fjerne nedbrent hus
PS 18/156 18/6133
Saken utsettes til befaring.
AvsluttetAvsluttet
Behandling av søknad - 507/56 - Kystveien 28 - Fradeling til 507/501 - Arendal kommune
PS 18/157 18/6673
Saken utsettes til neste møte i kommuneplanutvalget
AvsluttetAvsluttet
214/11, Tromøy kirkevei 58 - Fradeling to boligtomter
PS 18/158 17/11254
Saken utsettes til befaring
AvsluttetAvsluttet
436/571 - Asdal - Enebolig med garasje - Hisøy Bygg AS
PS 18/159 18/7695
Det innvilges dispensasjon fra gjeldene plankrav til oppføring av enebolig med garasje i samsvar med den praksisen som har vært fulgt i inneværende planperiode. Det har heller ikke kommet negative merknader fra naboer. Fortetning er også i samsvar med kommunens målsetninger. Bolig med garasje byggegodkjennes som omsøkt.
AvsluttetAvsluttet
Eventuelt - kommuneplanutvalget 24.10.2018
PS 18/160 16/29637
Eventuelt
Cathrine Hall, V
Etter samtale med rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Skilting og salgsboder i gateløpet:
Tar mye plass, eks. Langbrygga. Hvem kan sørge for at dette overholdes så fri ferdsel ikke hindres?
Andel av udisponerte midler i driftsselskapet ble vedtatt i BS fordelt på ulike områder. 0,5 mill ble tildelt tiltak for UU i sentrum:
Blir dette overført til 2019 hvis ikke midlene disponeres innen året, eller føres det tilbake til driftsbudsjettet?
Administrasjonen sjekker opp dette og kommer med tilbakemelding til kommuneplanutvalget.

Einar Krafft Myhren (SV)
Kulturminnevern:
Kan (Else Rønnevig Sprossa) komme til kommuneplanutvalget å holde foredrag om det hun er opptatt av vedr. kulturminnevern?
Svar:
Administrasjonen sjekker opp og kommer med tilbakemelding til kommuneplanutvalget.
Bolighus som er tatt i bruk som fritidsboliger:
Etter at kommunen opphevet boplikten har vi sett at flere boliger, spesielt i eldre bebyggelse langs sjøen, har blitt solgt til folk som benytter dem som fritidsboliger. Noen av byens eiendomsmeglere reklamerer til og med for at det ikke er boplikt.
Det at det ikke er boplikt er jo en sannhet med modifikasjoner. Dersom boligen er godkjent som helårsbolig er det et brudd på plan- og bygningsloven å benytte den til noe annet.
Dersom dette griper om seg - som det gjør i enkelte områder - vil det påvirke både nærmiljøet og muligheten for å drive en fornuftig samfunnsplanlegging.
På bakgrunn av dette ønsker jeg å få belyst om det er mulig for kommunen å få oversikt over for eksempel boliger der det ikke er folkeregistret noen beboere, og som er omsatt etter at
boplikten ble opphevet. Videre om kommunen kan kreve at eierne skal søke om bruksendring, slik at tilretteleggingen av kommunale tjenester og innkreving av ulike avgifter er i samsvar med den faktiske bruken. Jeg ser ikke for meg at nye eiere skal "kastes ut", men det er viktig å ha oversikt over bruken av boliger i kommunen. Jeg antar at dette også vil ha en virkning på markedet for eneboliger, som noen er bekymret for i forhold til å beholde og få inn nye barnefamilier til kommunen.
Svar:
Avd.leder Frank Gauslå informerte om bruksendring fra bolig til hytte. Administrasjonen ble bedt om å lage en rapport tilsvarende tidligere rapport knyttet til boplikt for å se om det er
store avvik.

Nina Jentoft (Ap)
Velforeningen i Strømsbuveien opp mot Stina:
De ønsker kontakt/møte med kommunen. Det gjelder dårlig vedlikehold av veien, forskjønning av området etc. Nina Jentoft (Ap) og Cathrine Hall (V) avtaler i første omgang et møte med velforeningen.
Roar Gundersen (H) og Benedikte Nilsen (H)
Hove:
I forbindelse med presentasjonen av CanVas Hove og den etterfølgende oppmerksomheten som denne saken har fått, ønsker informert om gjeldende reguleringsplaner og fremtidig
planarbeid i Hove-området!
Vi ønsker ikke å legge opp til noen diskusjon om selve CanVas-prosjektet på dette møtet, men ut fra fokus på saken, kan det være på sin plass å få belyst reguleringen av Raet i
sammenheng med de omliggende områdene. Det gjelder de endringer som har skjedd innenfor landskaps-vernområdet, samt hvilke fremtidige reguleringer man ser for seg knyttet
til dagens campingområde/fremtidigreiselivsanlegg.
Vi har som kjent etterlyst bredere informasjon og bedre forankring rundt selve CanVasprosjektet, og da kan det jo også være på sin plass at politikerne nå får informasjon om
reguleringsmulighetene!
Svar:
Avd.leder Roy Vindvik informerte om gjeldende reguleringsplan på Hoveområdet.
Kommuneplanutvalget vil bli involvert i oppstartsmøte med konsulent/ utbygger.
Administrasjonen - oppfølging og svar etter befaringen på Øyna.

Cathrine H. Hall, V
En parsell med flaggstang og beplantning med eget gnr/bnr 224/2
Svar:
Juridisk seniorrådgiver Ingunn K. Thomassen informerte om tidligere saker (gnr/bnr 224/59 og 224/136) der det har vært vurdert etter friluftsloven.

Einar Krafft Myhren, SV
Samme plass som nevnt over er det en gangbro. Er den til allmennbruk og er gangbroen søkt om?
Svar:
Juridisk seniorrådgiver Ingunn K. Thomassen informerte om allmenbruk og gangbroen på gnr/bnr 224/59 (innmark).
Avd.leder Frank Gauslå informerte om at gangbroen er omsøkt og godkjent. Det er en sak pågang om gangbro/brygge er plassert ihht. tillatelsen.

Knut Arne Tveiten, PP
Er alle brygger i strandkanten godkjent og er det lovlig å sette opp privat skilt?
Svar:
Avd.leder Frank Gauslå informerte om at de bryggene de har undersøkt er lovlig oppført i forhold til det regelverket som var gjeldene på det tidspunktet. Utrigger/brygge på gnr/bnr
224/2 er ulovlig satt opp og vil bli fjernet av eier.
Juridisk seniorrådgiver Ingunn K. Thomassen informerte om at er det innmark er det lovlig å sette opp private skilt av grunneier. Dersom kommunen skal sette opp skilt må det en avtale med grunneier.
Sti ved Nipedalshytta er den til allmenbruk?
Svar:
Juridisk seniorrådgiver Ingunn K. Thomassen informerte om at den sti som er merket med blått er til allmenbruk.

Roar Gundersen, H
Ønsker at administrasjonen foretar en vurdering av stier som allmenheten skal ha tilgang til. Kommunen må ta mer kontroll over området. Hva er friluftsområde mht. stier/badeplasser?
Svar:
Bygartner Jann B. Nilsen informerte om at allmenheten har tilgang til alle stier/badeplasser så lenge det er definert som utmark.

Tone Worren Kløcker, barn- og unges representant i plansaker
Grunneier Geir Jørgensen ønsker ikke å skilte ned til badeplass (har tidligere vært skilting der). Kan kommunen få til en dialog med grunneier om å sette opp skiltet igjen.
Svar:
Bygartner Jann B. Nilsen informerte om at det har vært dialog med grunneier, men han har ikke ønske om å sette opp skilt på sin eiendom.

Milly O. Grundesen, Sp
Hvor langt tilbake i tid kan man gå for hva som er gjeldene reguleringsplaner på Øyna? Hva er utmark på Øyna?
Svar:
Avd.leder Roy Vindvik informerte om at det er reguleringsplanen fra 19. januar 1983 som er gjeldene.
Juridisk seniorrådgiver Ingunn K. Thomassen informerte om at utmark på Øyna må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Vanja Grut, Ap
Hvilke muligheter er det til å sette opp en bro over til holmen der det er fine badeplasser?
Svar:
Avd.leder Roy Vindvik informerte om følgende to alternativer:
Alt. 1: Ønske om å sette i gang planarbeid for å gjennomføre eksisterende reguleringsplan for Øyna for å få tilgang til rekreasjon på Gåsholmen. Planen må også ta med deler av eksisterende stinett.
Alt. 2: Muligheten til å overta det regulerte friområdet i hele planområdet for Øyna hytteområde. Administrasjonen sonderer terrenget med grunneierne og gir kommuneplanutvalget tilbakemeldinger på hva som kom ut av dette, før vi går videre
med dette alternativet.
Vedtak: Kommuneplanutvalget vedtok enstemmig å gå for alternativ 1.
Hva med et felles bryggefelt for å unngå mange små brygger?
Svar:
Avd.leder Roy Vindvik informerte om at da må det omreguleres, men de eksisterende bryggene kan ikke fjernes.
AvsluttetAvsluttet
10.10.18
Kommuneplanutvalget
Referatsaker - kommuneplanutvalget 10.10.2018
PS 18/148 16/29632
Arendal kommuneplanutvalg tar referatsakene til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Hisøy vestre del - forslag til oppheving av reguleringsplan
PS 18/150 18/11084
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-14 at forslag om oppheving av reguleringsplan for Hisøy vestre del, stadfestet 03.02.55, legges ut til offentlig ettersyn.
AvsluttetAvsluttet
Hisøy Haveby østre del - forslag til oppheving
PS 18/151 18/11085
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-14 at forslag om oppheving av reguleringsplan for Hisøy Hageby østre del, stadfestet 27.02.58, legges ut til offentlig ettersyn.
AvsluttetAvsluttet
Eventuelt - kommuneplanutvalget 10.10.2018
PS 18/152 16/29637
Eventuelt
Ole Glenn Tvermyr, KrF:
Hvordan ligger det an med reguleringsendringene til nye veier? Vi ble lovet at de skulle komme før ferien, men har ikke kommet enda.
Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om status i saken.
Driveplikt på dyrket mark:
Hvilke muligheter har kommunen til å kontrollere at driveplikten på dyrket mark blir etterfulgt?
Hvilke muligheter har kommunen til å følge opp og hvilke muligheter for tiltak kan vi iverksette dersom ikke driverplikten blir håndhevet?
Landbruksrådgiver Morten Foss informerte om dette.

Roar Gundersen, H:
Ønsker en oversikt/rapport over gjennomsnittlig saksbehandlingstid?
Hva med videooverføring fra møter i kommuneplanutvalget?
Kommunalsjef Geir Skjæveland sjekker opp og kommer med tilbakemelding til kommuneplanutvalget.
Hva er status vedrørende ballbinge ved kajakk og ro klubben?
Leder Nina Jentoft, Ap, informerte om at Arendal Eiendom jobber med en løsning på dette.

Vanja Grut, Ap:
Beboer på Libru rundt Assevvannet:
Han har fått beskjed fra kommunen om at han og naboene må kople seg til offentlig vann og kloakk innen noen år. Han lurte på hvordan de skulle gå fram for å gjøre det, og om kommunen kunne gi dem råd om dette.
Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om dette.

Kommunalsjef Geir Skjæveland:
Byggesaken til Odd Austerheim:
Fylkesmannen har opphevet sitt og kommunens vedtak.
Odd Austerheim har også fremmet et erstatningskrav til kommunen.

Edward Terjesen, FrP:
Øyvind Koss – søknad om nytt parkeringshus:
Han fikk avslag av kommunen med den begrunnelse av at reguleringsplanen ikke var hjemlet med det omfang han søkte om. Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om at saksbehandler avtaler et møte med Koss.
AvsluttetAvsluttet
26.09.18
Kommuneplanutvalget
Referatsaker - kommuneplanutvalget 26.09.2018
PS 18/139 16/29632
Arendal kommuneplanutvalg tar referatsaken til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Områdereguleringsplan for Gullsmedenga- Kolbjørnsvik- Gimle, mindre endring Vikaveien 78
PS 18/140 18/4578
Endring av områdereguleringsplan for Gullsmedenga- Kolbjørnsvik- Gimle, som gjelder Vikaveien 78 a og b godkjennes som endring av reguleringsplan slik plankart datert 01.03.2018 sist revidert 30.07.2018, og bestemmelser med endring datert 24.08.2018 viser.
AvsluttetAvsluttet
Behandling av søknad - 205/269 - Skilsøtoppen 38 - Riving av eksisterende bolig/ gjenoppføring av ny bolig - Rune Andersen
PS 18/142 18/4838
Arendal Kommuneplanutvalg vedtar å innvilge søknad om dispensasjon fra plankravet i kommuneplanens bestemmelser for riving av bolig og oppføring av bolig på gnr/bnr: 205/269.
AvsluttetAvsluttet
Forslag til detaljreguleringsplan for nedgravde avfallsanlegg i sentrum, endelig behandling
PS 18/144 17/4398
Saken ble trukket fra sakslisten
AvsluttetAvsluttet
Planprogram, silingsrapport - fastsetting av planprogram og vedtak om oppstart av detaljreguleringsplan
PS 18/145 16/29820
Kommuneplanutvalget i Arendal fastsetter med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9, planprogram med silingsrapport for Gullknapp – ny adkomstvei. Detaljreguleringsplanarbeid for alternativ 1 i planprogrammet igangsettes
AvsluttetAvsluttet
Del av Solberg vestre - Planendring
PS 18/146 18/6510
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14, 2. ledd, godkjennes mindre endring av Del av Solberg Vestre, vedtatt 28.08.2005, som endringskart datert 02.05.2018, sist endret 05.09.2018 viser.
AvsluttetAvsluttet
Eventuelt - kommuneplanutvalget 26.09.2018
PS 18/147 16/29637
Eventuelt
Roar Gundersen, H
Må det være så mange saksbehandlere tilstede i møtet fra administrasjonen? Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om at saksbehandler må være tilstede i sin sak, men administrasjonen kan bli flinkere til å redusere antall saksbehandlere i møtet.

Knut Arne Tveiten, PP
Vikaveien: Ønsker at kommuneplanutvalget får en sak om bygge og deleforbud. Forkjørsregulering av Vikaveien: Vikepliktskilt er satt opp. Reguleringen omfatter hele Vikaveien, Sandvigveien, Kirkeveien og Trommestadveien på Hisøy.
Utbygger Øyvind Erik Kåss, «Høyveien 20» - søknad om parkeringshus.
Kommunalsjef Geir Skjæveland informert om at en ny reguleringsplan må lages og at administrasjonen vil ta initiativ til et møte med Kåss vedrørende dette.

Benedikte Nilsen, H
Barbu sak (18/6133): Er det virkelig slik at det må gjennomføres en kostbare konsekvensutredninger for å restaurere murene, rydde branntomt, samt flytte den ene muren litt bort fra elven?
Administrasjonen har vært i dialog med Agder-Wick/ Petter Aaland og oppklart i misforståelser vedrørende konsekvensutredningen.

Milly O. Grundesen, Sp
Overvannshåndtering: Hvorfor tar det så lang tid i kommunen med håndtering av overvann ved store nedbørsmengder?

Nina Jentoft, Ap
Folkemøte i Eydehavn vedr. ny veitrase til havna: Tunellalternativet var ikke det med i rapporten og hvorfor ble den ikke presentert i folkemøtet.
Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om saken.
AvsluttetAvsluttet
12.09.18
Kommuneplanutvalget
Referatsaker - kommuneplanutvalget 12.09.2018
PS 18/133 16/29632
Arendal kommuneplanutvalg tar referatsakene til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Eventuelt - kommuneplanutvalget 12.09.2018
PS 18/138 16/29637
Eventuelt
Milly O. Grundesen, Sp
Tømmerdrift: Er det noe sjekkliste i planer på hvor tømmer fra skogeiere kan lagres?
Administrasjonen informerte om at landbruksrådgiver Morten Foss kan komme å orientere om dette i kommuneplanutvalget.

Roar Gundersen, H
Steinkjeller på Tyholmen: Klage fra nabo på byggesak, hva er status?
Administrasjonen informerte om status i saken.

Frank Gauslå fra administrasjonen informerte om følgende:
Barbu Vaskeri – forskjønne området / hva eier kommunen?
Barbuelva og ørret – rist er løftet og kuttet slik at den ikke er til hinder for ørret lenger
Strømsbu VGS og Stuenes skole er i dårlig stand – kan vi stille krav til utbyggerne?
Tatt opp med eiere av bygget – de følger opp med stenging av bygget og undersøker skader ca. en gang i uka.
Kan det opprettes 50 elbil parkeringsplasser i Phus vest rettet mot næringsdrivende?
Det er et aksjeselskap (kommunen har eierandeler) som driver dette og som må ta stilling til det. Kommunen kan ikke i detalj påvirke det, men det jobbes i selskapet med å skaffe flere elbilplasser. Problemstillingen kan også tas opp i neste
generalforsamling.
Østsida av Barbuelvs munning er det veldig grunt – skal det graves dypere der?
Kommunen er ikke kjent med at det skal grave mer i dette området.
Utfylling av Songebukta, hva skjer? Administrasjonen sjekker opp og kommer med tilbakemelding til kommuneplanutvalget.

Befaring fra Øyna:
Administrasjonen sjekker opp og kommer med tilbakemelding til kommuneplanutvalget på følgende innspill fra befaringen:

Cathrine H. Hall, V
En parsell med flaggstang og beplantning med eget gnr/bnr 224/2 – Kjell Adel Lindstrøm.

Einar Krafft Myhren, SV
Samme plass som nevnt over er det en gangbro. Er den til allmennbruk og er gangbroen
søkt om?

Knut Arne Tveiten, PP
Er alle brygger i strandkanten (som ligger i grønt areal) godkjent og er det lovlig å sette opp privat skilt?
Sti ved Nipedalshytta er den til allmenbruk?

Roar Gundersen, H
Ønsker at administrasjonen foretar en vurdering av stier som allmenheten skal ha tilgang til.
Kommunen må ta mer kontroll over området. Hva er friluftsområde mht. stier/badeplasser?

Tone Worren Kløcker, barn- og unges representant i plansaker
Grunneier Geir Jørgensen ønsker ikke å skilte ned til badeplass (har tidligere vært skilting der). Kan kommunen få til en dialog med grunneier om å sette opp skiltet igjen.

Milly O. Grundesen, Sp
Hvor langt tilbake i tid kan man gå for hva som er gjeldene reguleringsplaner på Øyna? Hva er utmark på Øyna?

Vanja Grut, Ap
Hvilke muligheter er det til å sette opp en bro over til holmen der det er fine badeplasser?
Hva med et felles bryggefelt for å unngå mange små brygger?
Geir Skjæveland, kommunalsjef
Kommuneplanutvalget må fokusere på de store linjene og hva som er viktigst å ta tak i.
Reguleringsplaner er det viktigste verktøy som kan brukes (grønt areal).
AvsluttetAvsluttet
29.08.18
Kommuneplanutvalget
Eventuelt - kommuneplanutvalget 29.08.2018
PS 18/132 16/29637
Eventuelt
Roar Gundersen, H:
Hva er status vedr. byggesøknad i Rådhusgata 14?
Atle Sørensen fra administrasjonen informerte om at saken er behandlet og er påklaget. Saken skal til fylkesmannen.

Cathrine H. Hall, V:
Merking av handikapparkering ved kirkene i kommunen.
Petter Nordberg fra kirkekontoret informerte om at det er ikke mulig å anlegge slike plasser forskriftsmessig ved noen av kirkene. Dette pga. helning, underlag med mer, men det jobbes
med dette.

Einar Krafft Myhren, SV
Hva er status på Strømsbusletta vedr. støy, støv, mellomlagring av steinmasse etc.?
Frank Gauslå fra administrasjonen informerte om at kommunen skal ta et initiativ til møte mellom utbygger og naboer. Tematikk som støy og støv samt påstander om mellomlagring av sprengmasse tas opp i dette møtet.

Benedikte Nilsen, H og Knut Arne Tveiten, PP
Øyna - Tromøya: Badeplass – ønsker befaring, flaggstenger/skilt???
Frank Gauslå fra administrasjonen informerte om at det må tas kontakt med eier av områdene rundt Gåsholmen og rundt fyret og langs strandkanten vest for fyret før en befaring.
Kommunalsjef Geir Skjæveland redegjort for status i Austarheim saken. Det vil bli sendt ut brev fra Fylkesmannen og kommunen sender dette videre til kommuneplanutvalget.

Cathrine H. Hall, V og Ole Glenn Tvermyr, KrF
Barbu elva, det er funnet død ørret som er blitt hindret i å komme ut i havet. Er det rutiner i Arendal kommune om å holde Barbu elva ren for hindringer?
Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om at det foreligger rutiner for å sjekke riste i Barbu. Dette sjekkes i tillegg ekstra ved store nedbørsmengder.
Kommuneplanutvalget ønsker ytterlige redegjørelse i et senere møte.

Einar Krafft Myhren, SV
På hvilken måter kan vi realisere energiforsyning mellom bygg i klima og energi planen som kommunen arbeider med nå?
Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om at det må følges opp gjennom behandling av klima og energiplanen som nå ligger ute til høring.

Einar Krafft Myhren, SV, vil komme med mer informasjon om hva det ønskes svar på

Vanja Grut, Ap
Gatebruksplan, kan det lages et sentrumsregnskap som blir presentert i kommuneplanutvalget
engang i året? Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om at det jobbes med.
AvsluttetAvsluttet
22.08.18
Kommuneplanutvalget
Referatsaker - kommuneplanutvalget 22.08.2018
PS 18/120 16/29632
Arendal kommuneplanutvalg tar referatsakene til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Midlertidig forbud mot tiltak, Arendal maritime hotel, vurdering av klage
PS 18/125 18/7645
Vedtak fattet i sak nr. 18/100, midlertidig forbud mot tiltak for gnr 501 bnr. 529, 110, 164 og gnr. 502, bnr. 393, 369- 370 og 592 står ved lag. Klage fra Pretor Advokat AS, på vegne av Bytage Hotell Eiendom AS, datert 10. juli 2018 tas ikke til følge. Saken oversendes Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder for endelig behandling.
AvsluttetAvsluttet
Klagesak - Midlertidig forbud mot tiltak. Bnr. 436 bnr. 42 - Bausplass.
PS 18/126 18/181
Kommuneplanutvalget fastholder sitt vedtak av 28.02.2018 sak.18/33 forbud mot tiltak etter plan- og bygningsloven §20-1 for del av gnr.436, gnr.42. Saken oversendes Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder for endelig klagebehandling
AvsluttetAvsluttet
JORDLOVEN
PS 18/127 18/7350
Arendal kommune imøtekommer den omsøkte fradelingen på vilkår av at:
.
- Adkomstveien til de omsøkte parseller legges minst 2 m på innsiden av jordbruksarealet
- Parsellene og adkomstveien ikke berører jordbruksareal
- Oppmålingen skjer i samråd med kommunens landbruksrådgiver
- Før saken kommer til byggesaksbehandling skal nytt kart med eksakt plassering av veitrasé være tegnet og vedlegges byggesak.
Vedtaket er hjemlet i jordlovens § 12.
AvsluttetAvsluttet
Fradeling gnr. 8 bnr. 6
PS 18/128 18/7814
Arendal kommune gir ikke tillatelse til fradeling av den omsøkte parsellen pga. beliggenheten midt i gårdstunet og nærhet til dyrka mark. Vedtaket er hjemlet i jordlovens § 12
AvsluttetAvsluttet
Tiltak for gående og syklende i Østre gate. Sykkelby - søknad på nasjonale sykkelbymidler
PS 18/129 18/8829
Saken ble ved godkjenning av sakslisten trukket fra behandling i kommuneplanutvalget.
AvsluttetAvsluttet
Eventuelt - kommuneplanutvalget 22.08.2018
PS 18/130 16/29637
Eventuelt
Einar Krafft Myhren, SV
Hva er status på Strømsbusletta vedr. støy, støv, mellomlagring av steinmasse etc.?
Frank Gauslå fra administrasjonen informerte om status på Strømsbusletta. Arendal kommune vil ta initiativ til et møte mellom utbygger og naboer.

Benedikte Nilsen, H
Ønsker at kommuneplanutvalget reiser på befaring til Øyna på Tromøya.

Torbjørn Nilsen, FrP
Rønningen boligfeltet hva er status mht. bom til beboere der?
Roy Vindvik fra administrasjonen informerte om at det tar tid. Det må gjøres en planendring.

Knut Arne Tveiten, PP
Øyna på Tromøya: private skilt, flaggstenger er satt opp
En beboer ønsker å bygge et «funkis» hus på Løddesøl, men får ikke lov av kommunen.
Roy Vindvik fra administrasjonen mener utbygger på søke om en reguleringsendring.

Geir Skjæveland
Kommunen har opprettet et tilsyn som skal følge opp «Nye veier» vedr. E18 utbyggingen.

Administrasjonen informerte om:
Fylkesmannen krever en oppheving av gamle reguleringsplaner i kommunen.
AvsluttetAvsluttet
27.06.18
Kommuneplanutvalget
Referatsaker - kommuneplanutvalget 27.06.2018
PS 18/99 16/29632
Arendal kommuneplanutvalg tar referatsaken til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Midlertidig forbud mot tiltak, gnr. 501, bnr. 529,110 og 164 samt gnr. 502, bnr. 393, 369- 370, 592
PS 18/100 18/7645
Arendal kommuneplanutvalg nedlegger med hjemmel i plan- og bygningslovens § 13-1midlertidig forbud mot tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd for, gnr 501 bnr.529, 110, 164 og gnr. 502, bnr. 393, 369- 370 og 592 i påvente av vedtak av oppdatert reguleringsplan for disse områdene som på en bedre måte avklarer følgende 5 forhold/usikkerheter i gjeldene reguleringsplan:
.
1. Høydebegrensningen ut mot Vestregate trolig vil gi et bygg som ikke tilpasser seg
eksisterende bebyggelse eller karakteren i bebyggelsen langs gata, og krever nye
vurderinger.

2. Det er usikkert om det er i tråd med forutsetningene å rive eksisterende hotell.

3. Det er usikkert om de privatrettslige forutsetninger for bygging av parkeringshus med
adkomst i fjell under annen manns grunn er tilstede, når ikke planen angir eksakt
plassering verken vertikalt eller horisontalt.

4. Det er usikkert om H1 kan benyttes til den typen hotellrom som er opplyst, eller om
disse bør betraktes som boligformål. Formål og fordeling av bolig- og hotellformål bør
vurderes på nytt.

5. Utvikling av Høyveien 20 til boligformål er ikke tilstrekkelig utredet og beskrevet i
reguleringsplanen.

o Barn og unges interesser er ikke ivaretatt på en tilstrekkelig måte i
reguleringsplanen (jf. kommuneplanens krav).
Vestregate 13, gnr. 501, bnr. 111 og 15, bnr. 112 samt Høyveien 22, gnr. 502, bnr. 466 er
regulert til antikvarisk spesialområde og omfattes ikke av forbudet.
AvsluttetAvsluttet
Gnr 502, bnr 369, Høyveien 20 - Oppføring av leilighetsbygg med 28 boenheter
PS 18/101 17/13154
Kommuneplanutvalget trakk saken fra sakslisten etter vedtaket i sak 18/100 om midlertidig forbud mot tiltak etter plan- og bygningsloven.
AvsluttetAvsluttet
Gnr 501 bnr 110 og 529 Vestregate 11 - Bytage Arendal Hotell og boliger
PS 18/102 18/4942
Kommuneplanutvalget trakk saken fra sakslisten etter vedtaket i sak 18/100 om midlertidig forbud mot tiltak etter plan- og bygningsloven.
AvsluttetAvsluttet
Forslag til endring av reguleringsplan for E18 Tvedestrand - Arendal, ved Råna - Harebakken.
PS 18/103 18/6355
I medhold av plan- og bygningsloven §12-14, 2.ledd godkjennes endring av reguleringsplan for E18 Tvedestrand – Arendal, vedtatt 22.05.2014, som endringskart datert 24.02.2018, revidert 06.04.2018 viser.
AvsluttetAvsluttet
Forslag til reguleringsplan for Tybakktoppen (tidligere Torsåsen)
PS 18/104 16/27601
Arendal kommuneplanutvalg vedtar ihht plan- og bygningsloven § 12-10/ §12-11 at forslag til detaljplan for Tybakktoppen, med plankart og bestemmelser datert 20.06.2018, legges ut tiloffentlig ettersyn. Det forutsettes at området med gapahuk (bf7) som brukes av barn i dag, vurderes i forhold tilbevaring av området, eller at krev om erstatningsareal slår inn.
AvsluttetAvsluttet
Havstadodden, nytt forslag til detaljreguleringsplan
PS 18/105 16/29134
Arendal kommuneplanutvalg vedtar at forslag til detaljreguleringsplan for Havstadodden med plankart og bestemmelser, datert 10.01.2018, sist revidert 18.06.2018, legges ut til offentligettersyn ihht plan- og bygningsloven § 12-10/ §12-11. Det må utarbeides bestemmelser som sikrer at bebyggelsen harmonerer med de nærmeste omgivelsene.
AvsluttetAvsluttet
Vurdering av klager, områdereguleringsplan for Strømsbusletta, endring av felt Bk5.1
PS 18/106 18/2756
Arendal kommuneplanutvalg fastholder vedtak av 2.5.2018 i sak 18/69 ,områdereguleringsplan for Strømsbusletta, endring av felt FKA5.1, Strømsbusletta 9.Klagene tas ikke tilfølge. Saken oversendes Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder for endelig klagebehandling.
AvsluttetAvsluttet
Påskedagsheia B1-B2 - forslag til reguleringsplan
PS 18/108 16/27579
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-11 at forslag tildetaljplan for Påskedagsheia B1-B2 med plankart og bestemmelser datert 14.06.18 legges ut til offentlig ettersyn.
AvsluttetAvsluttet
507/519 Hauene 22 - Fasadeendringer - Anders Kvale Havig
PS 18/110 17/11594
Med hjemmel pbl § 19-2 gis det dispensasjon fra plankrav til ombygging av Hauene 22. Kommunen gir rammetillatelse til ombygging av Hauene 22 slik som omsøkt.
AvsluttetAvsluttet
BEHANDLING SØKNAD OM ETTERGODKJENNING - 223/4, Østre Tromøyvei 803 - tilbygg, utbygg og bruksendring - Fritidsbolig - Berit Thorsen
PS 18/111 17/15262
Det innvilges dispensasjon fra byggeforbudet langs sjøen og LNF-formål til etter godkjenning av 2 uteplattinger, overbygd terrasse, bruksendring hønsehus og tilbygg til hytteanneks. Det innvilges ikke dispensasjon fra byggeforbudet langs sjøen og LNF-formål til ettergodkjenning av brygge.
.
Det innvilges dispensasjon fra 4 meter avstandsbestemmelsen til plassering av tilbygg til
hytteanneks nærmere nabogrensen enn 4 meter.

Søknad om ettergodkjenning av 2 uteplattinger, overbygd terrasse, bruksendring hønsehus
og tilbygg til hytteanneks godkjennes.
AvsluttetAvsluttet
Vedrørende tilsynsstrategi - svar på spørsmål fra tidligere behandling
PS 18/112 16/27106
Rådmannens besvarelse knyttet til følgende spørsmål tas til etterretning:
A) Rutinene
B) Vurdering av mulighetene for plasserings- og beliggenhetskontroll
C) Arbeidsmengden som følger av at det er saker som er unntatt søknadsplikt
AvsluttetAvsluttet
KLAGE PÅ AVSLAG OM FRADELING ETTER JORDLOVEN GNR. 423 BNR. 5
PS 18/114 18/4456
Arendal kommuneplanutvalg tar klagen om fradeling av kårboligen på gnr. 423 bnr. 5 til følge og gir tillatelse til fradeling som opprinnelig omsøkt på vilkår av at oppmålingen skjer i samråd med kommunens landbruksforvaltning. Vedtaket er hjemlet i jordlovens § 12.
AvsluttetAvsluttet
Jordlovssak
PS 18/116 18/7535
Arendal kommune gir eierne av gnr. 19 bnr. 3 og 6 tillatelse til å fradele 3 parseller på tilsammen ca. 4,2 daa til boligformål på vilkår av at tomtegrensa settes minst 10 m fra jordbruksarealet, byggegrensa blir på 30 m, oppmålinga skjer i samråd med kommunenslandbruksforvaltning og at saka godkjennes etter plan- og bygningsloven. Vedtaket er hjemlet i jordlovens § 12.
AvsluttetAvsluttet
Kanal 2023 - kanal mellom Kittelsbukt og Pollen Kanal 2023
PS 18/119 18/9424
Den nyetablerte stiftelsen Kanal 2023 har som mål at en kanal mellom Kittelsbukt og Pollen skal stå ferdig til 7. mai 2023 – byens 300 års jubileum. Arendal Kommuneplanutvalg er positive til at stiftelsen Kanal 2023 starter et forprosjekt/prosjekt-forslag som vil omfatte tekniske/økonomiske beregninger av et kanalprosjekt gjennom Arendal Sentrum under følgende forutsetninger:
.
Prosjektforslaget må avklare alternative finansieringsmodeller for etablering og drift
av kanal

Arendal Kommuneplanutvalg må holdes løpende oppdater om fremdriften i
prosjektet.

Kommunens kommunaltekniske enhet må være løpende involvert i de tekniske
vurderingene som gjennomføres i regi av stiftelsen.

Arbeidet må koordineres løpende med kommunens prosjektgruppe tilknyttet Byplan
2023 (områdereguleringsplanen for sentrum)

Endelig forslag til et kanalprosjekt med tilhørende finansierings-plan/opplegg skal
presenteres for bystyret som vil ta endelig stilling til om, og eventuelt hvordan,
kanalprosjektet skal realiseres.

Forprosjektet/planforslaget må være ferdig slik at en eventuell kanaltracè kan sikres juridisk i
den pågående områdereguleringsplanprosessen for sentrum.
AvsluttetAvsluttet
Eventuelt - kommuneplanutvalget 27.06.2018
PS 18/118 16/29637
Eventuelt
Torbjørn Nilsen, FrP:
Hva er status i Rønningen boligfelt, problemer med bom for 3 boliger. Veien er stengt i dag med steiner.

Roar Gundersen, H:
Hva er status vedr. byggesøknad i Rådhusgata 14?
Administrasjonen sjekker opp og kommer med tilbakemelding til
kommuneplanutvalget.
Kommuneplanutvalget ønsker en kort info om overtredelsesgebyrer i kommunen. Frank Gauslå fra administrasjonen informerte om dette.

Einar Krafft Myhren, SV:
På tomta Strømsbusletta 9 foregår det fortsatt steinknusing. Naboer på Gåsåsen klager på støy og støv fra tomta.
Frank Gauslå fra administrasjonen informerte om dette.

Cathrine H. Hall, V:
Søstrene Kjevik ønsker å etablere et selskapslokale på gården. Hva er status i saken? Geir Skjæveland informerte om at søstrene Kjevik må søke om utslippstillatelse. Det har de ennå ikke gjort.

Nina Jentoft, Ap:
Boligmeldingen, når kommer den til kommuneplanutvalget?
Geir Skjæveland informerte om at denne saken kommer til høsten.

Frank Gauslå fra administrasjonen:
Informerte om Strømsbu sag. Kommunen har vært og sett på bygninger der (bevaringsverdi/kulturminneverdi).
AvsluttetAvsluttet
13.06.18
Kommuneplanutvalget
Referatsaker - kommuneplanutvalget 13.06.18
PS 18/88 16/29632
Arendal kommuneplanutvalg tar referatsakene til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Reguleringsplan for del av Nyskogen 1, gnr/bnr 308/339, 385, endring
PS 18/89 18/570
Forslag til endring av reguleringsplan for Nyskogen 1, gnr/bnr 308/339, 385, godkjennes jf.plankart datert 10.01.18, sist revidert 06.03.18, med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse.
.
Saksbehandler Gidske Houge
AvsluttetAvsluttet
Behandling av søknad - 64/14, Strengereidveien 33 - riving av uthus/oppføring av ny garasje, Kenneth Halvorsen
PS 18/92 17/15051
Med hjemmel i pbl § 19-2 vedtar Arendal Kommuneplanutvalg å innvilge søknad om dispensasjon fra plankravet i kommuneplanen for riving av uthus og oppføring av ny garasje med leilighet på gnr/bnr: 64/14
AvsluttetAvsluttet
67/3, Arnevikveien 59 - garasje m/loftsleilighet - sjøbu på eksisterende brygge - Oddmund Saxlund
PS 18/94 17/5398
Med hjemmel i pbl § 19-2 gis det dispensasjon fra plankravet i kommuneplanens arealdel forriving av gammel bolig. Kommunen gir rammetillatelse til riving av bolig.
AvsluttetAvsluttet
Behandling av søknad - 209/64, Merdø 103 - tilbygg til hytte - Øyvind Georg Gundersen
PS 18/95 17/8986
Med hjemmel i pbl § 19-2 vedtar Arendal Kommuneplanutvalg å innvilge søknad om dispensasjon fra arealformålet LNF i kommuneplanen for oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gnr/bnr: 209/64.
AvsluttetAvsluttet
Behandling av søknad - 501/14 Langbryggen 17 - fasadeendring, kvister på taket, oppdeling av boenheter- Langbryggen 17 AS
PS 18/96 18/1900
Med hjemmel i pbl § 19-2 vedtar Arendal Kommuneplanutvalg å innvilge søknad om dispensasjon fra plankravet i kommuneplanen for fasadeendring, påbygg kvister og oppdeling av boenheter på gnr/bnr: 501/14.
AvsluttetAvsluttet
Eventuelt - kommuneplanutvalget 13.06.2018
PS 18/97 16/29637
Kommuneplanutvalget ønsker etter dette at en mindre regulering settes i gang for Rønningen boligfelt.
AvsluttetAvsluttet
Endring av Reguleringsplan for Vågsnes
PS 18/98 18/1991
Arendal kommuneplanutvalg vedtar ihht plan- og bygningsloven § 12-14 forslag til endring av detaljplan for Vågsnes med plankart og bestemmelser sist revidert 05.06.2018
AvsluttetAvsluttet
Eventuelt - kommuneplanutvalget 13.06.2018
PS 18/97 16/29637
Eventuelt:
Knut Arne Tveiten, PP:
«Nye E18», høringsfrist er satt til 15. juni. Dersom noen har innspill til nye E18, hvem kan de ta kontakt med? Roy Vindvik fra administrasjonen informerte om at de må ta kontakt med «Nye Veier». En offentlig utlegging vil komme på et senere tidspunkt.
Rønningen boligfelt, problemer med bom for 3 boliger. Veien er stengt i dag med steiner.
Roy Vindvik fra administrasjonen informerte om saken.
Kommuneplanutvalget ønsker etter dette at en mindre regulering settes i gang for Rønningen boligfelt.

Nina Jentoft, Ap:
Theis Theisen, en nabo til nye E18 har oppdaget at «Nye Veier» har bygd en trasé som ligger 5 meter høyere enn det som er regulert.
Roy Vindvik fra administrasjonen orienterte fra et møte med «Nye Veier». «Nye Veier» skal komme i kommuneplanutvalget den 27. juni å fortelle om hvorfor dette har skjedd.
Lekkasjen etter bruddet på hovedvannledningen til Saltrød/Eydehavn har ført til en innsjø på Pauls jorde. Dette må entreprenør Heldal ordne opp i.
Roy Vindvik fra administrasjonen informerte om saken.

Tone Worren Kløcker Barn- og unges representant i plansaker:
Sykkelbyen Arendal skal søke om midler til syklende og gående i Østre gate i Arendal. Ønsker kommuneplanutvalget at sykkelbyen Arendal skal søke om midler til dette?

Roar Gundersen, H, ønsker å forankre dette i partigruppen og derfor vil dette bli tatt opp i
neste møte i kommuneplanutvalget den 27. juni.
AvsluttetAvsluttet
30.05.18
Kommuneplanutvalget
Referatsaker - kommuneplanutvalget 30.05.2018
PS 18/82 16/29632
Arendal kommuneplanutvalg tar referatsaken til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Gnr 501, bnr 383 , Kirkegaten 2 A - Ombygging, bruksendring m.m.
PS 18/85 18/4512
Kommuneplanutvalget dispenserer fra plan- og bygningslovens § 29-4 hva gjelder gesimshøyde og fra reguleringsplanen hva gjelder reguleringsformål. Det gis rammetillatelse som omsøkt.
AvsluttetAvsluttet
Innspill til oppstart av interkommunal plan E-18 Dørdal-Grimstad
PS 18/86 18/7304
Kommuneplanutvalget i Arendal kommune vil gi følgende innspill til planprogrammet E-18 Dørdal-Grimstad:
.
1) Nye E-18 må planlegges på en slik måte at man får mindre press på lokalveien i og rundt
Arendal og at folk kommer seg effektivt fra de ulike boområdene til regionens arbeidsplasser.
Kommunen opplever tiltagende kapasitetsutfordringer på lokalvegnettet rundt Arendal i
forbindelse med morgen- og kveldsrushet. Dette skaper problemer for fremkommelighet og
ikke minst for busstrafikken som står i samme køen som bilene.

2) Arendal kommune ber om at ingen traseer mellom Arendal og Grimstad går sør for
dagens E-18.
Områdene sør for dagens E18-trace er viktig bo- frilufts- landbruksområder og bør ikke
belastes med en ny 4-feltsveg. Konfliktnivået her vil være svært høyt.

3) Arendal kommune ønsker en restriktiv politikk i forhold til nedbygging av matjord. I de
tilfellene det er helt nødvendig forventer vi at jorden blir erstattet.

4) Arendal kommune ber om at det reguleres inn faunapassasjer i områder som i dag
defineres som viltkorridorer.

5) Kryss i Nedenesområdet er ikke like relevant dersom ny E18 blir liggende i helt ny trace
mellom Arendal og Grimstad langt nord for dagens E18. I et slikt tilfelle vil dagens E18 kunne
fungere som lokalveg mellom byene med redusert gjennomgangstrafikk.

6) Uavhengig av hvilke løsning som velges mellom Harebakken og Stoa er det viktig å sikre
et godt reserveveinett på denne strekningen. Det finnes ikke idag og er problematisk.
AvsluttetAvsluttet
Eventuelt - kommuneplanutvalget 30.05.2018
PS 18/87 16/29637
Eventuelt:
Ole Glenn Tvermyr, KrF
Styreleder i sameiet - Barbu brygge ønsker flere gjesteparkeringer. Flere eldre bor der og det er også flere eldre som ennå kan kjøre bil, men som har utfordringer med å bevege seg langt til fots. I dag er det 6 p-plasser som er skiltet med 30 min. Det betyr 30 min 24/7. Plassene fungerer dårlig.
Administrasjonen gir tilbakemelding vedrørende gjesteparkering til sameiet i Barbu Brygge.

Knut Arne Tveiten, PP
Utbygger Øyvind Erik Kåss, «Høyveien 20» bør få vurdert sin sak uavhengig av
saken til utbygger Ove Trøen, «Bytage». Sakene til Kåss og Trøen bør behandles
separat. Administrasjonen informerte om at sakene vil komme opp som egne saker i siste møte før sommerferien.
Velforeningene på Hisøy har etablert et nytt felles samarbeidsorgan, kalt
«Hisøytinget».

Benedikte Nilsen, H:
Etterlyser tilbakemelding vedrørende det gamle vaskeriet i Barbudalen som forfaller, hva er status?
Administrasjonen følger dette opp og gir kommuneplanutvalget tilbakemelding.

Cathrine H. Hall, V:
Vedrørende merking av handikapparkering ved kirkene i kommunen.
Kommuneplanutvalget ønsker en orientering om handikapparkering ved kirkene i
kommunen.
Hva er status vedrørende utplassering av søppeldunker i sentrum før ferien?

Roar Gundersen, H:
Tilrettelegge piren ved rådhuskaia for publikum og aktiviteter, hva er status?
Nina Jentoft orienterte fra møtet i formannskapet. Dette må inn i budsjettet for 2019, men Nina Jentoft skal diskutere dette videre med ordfører og varaordfører førstkommende mandag. Kommuneplanutvalget vil bli orientert.

Nina Jentoft, Ap
Kommuneplanutvalget må til høsten diskutere «næringsareal/korridor» langs den nye veien fra Heftingdalen og ned til havna. Det er laget en mulighetsstudie for denne veien. Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om:
Nabokonflikt (stier) mellom hytteeiere på «Garta hyttefelt».
Kommuneplanutvalget anbefalte enstemmig at det sendes et brev (underskrives av
leder av kommuneplanutvalget) til alle berørte hytteeiere i området om at stiene
holdes åpne for allmenheten.
Omreguleringen på His. Kommunen lager en prosjektplan som inneholder hva
kommunen bidrar med og hva som må kjøpes av utredninger (ca kr. 500.000)
AvsluttetAvsluttet
16.05.18
Kommuneplanutvalget
Referatsaker - kommuneplanutvalget 16.05.2018
PS 18/73 16/29632
Arendal kommuneplanutvalg tar referatsaken til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Del av Hove leirsenter, forslag til detaljreguleringsplan
PS 18/74 16/27606
Arendal kommuneplanutvalg vedtar ihht plan- og bygningsloven § 12-10/ §12-11 at forslag til detaljplan for del av Hove leirsenter med plankart og bestemmelser datert 30.04.2018 legges ut til offentlig ettersyn. Før utlegging skal følgende rettes opp i plankartet:
.
1. Juridisk linje Bygning som skal bevares legges rundt Matsalen/ Hovestua
2. Hensynssone bevaring legges over områdene o_A1, o_A2, o_U1, o_T1

Før utlegging skal følgende rettes opp i bestemmelsene (ny tekst uthevet):

§ 7.01 H570_1 – 5 er regulert til hensynssone – bevaring av kulturmiljø. Eksisterende
bygninger
innenfor området som er markert med linje for bygninger som skal bevares,
tillates ikke revet eller fjernet.

§ 7.02 Ved utbedring og reparasjon av eksisterende bygning, skal bygningens karakter
m.h.t.
former, materialer, målestokk, proporsjoner, vindusinndeling, detaljer og annet,
opprettholdes eller tilbakeføres til det opprinnelige.

§ 7.03 Ny bebyggelse skal i størrelse og proporsjoner tilpasses den bevaringsverdige
bebyggelsen i området.
Eksisterende § 7.02 blir ny § 7.04
Formulering til eventuell endret bestemmelse § 3.01:

§3.01 o_I1-o_I2 er regulert til områder for offentlig tjenesteyting. Innenfor områdene kan
det oppføres bygninger og anlegg som kulturinstitusjon, konsertarena, museum, galleri.
side 3 av 3
Ny bestemmelse:

§3.02 o_I3 er regulert til område for offentlig tjenesteyting. Innenfor området kan det
etableres nasjonalparksenter til Raet nasjonalpark.
AvsluttetAvsluttet
Fløyheia, endret forslag til områdereguleringsplan
PS 18/75 16/29344
Arendal kommuneplanutvalg godkjenner at forslag til områdereguleringsplan for Fløyheia, med plankart og bestemmelser datert 29.09.2017, sist revidert 03.05.2018, legges ut til begrenset offentlig ettersyn.
.
Maks. gesimshøyde som i byggeområde BKT1 er oppgitt til kote 80 i plankartet økes til
maks. gesimshøyde kote 85.
Bestemmelser. Paragraf 5.3.1 Bil.
Siste setning: 5% ladeplasser endres til minimum 30%.
Rekkefølgebestemmelser. Paragraf 10.1

Opparbeiding av ny heis fra bynivå til Fløyheia skal være sikret med deler av heisløpet i friluft
før det gis rammetillatelse til bebyggelse i BKT1 og KT1-KT2, og være opparbeidet før det gis
brukstillatelse.
AvsluttetAvsluttet
Bebyggelsesplan for Dyvika, felt B1 og B2, endring av B2-1- B2- 6
PS 18/76 17/6969
Forslag til mindre endring av bebyggelsesplan for Dyvika, felt B1 og B2, endring av B2-1- B2-6 godkjennes jf plankart datert 06.04.2018, planbeskrivelse og bestemmelser.
AvsluttetAvsluttet
Behandling av søknad - 501/203, Tollbodgaten 1 - påbygg - Einar Johnsen Eiendom AS
PS 18/78 17/15272
Med hjemmel i pbl § 19-2 vedtar Arendal Kommuneplanutvalg å innvilge søknad om dispensasjon fra plankravet i kommuneplanen og fra pbl § 29-4 1.ledd for oppføring av påbygg på næringsbygg på gnr/bnr: 501/203.
AvsluttetAvsluttet
FRADELING
PS 18/80 18/4456
Arendal kommune avslår Tom Erik Nersten og Eyvind Nersten sin søknad om dispensasjon/fradeling av kårbolig fra gnr. 423 bnr. 1, 5, 75, 94 og 166 med hjemmel ijordlovas §12 pga. beliggenheten og nærhet til jordbruksareal.
AvsluttetAvsluttet
Eventuelt - kommuneplanutvalget 16.05.2018
PS 18/81 16/29637
Eventuelt:
Anders Kylland, FrP
Hva skjer med området foran det gamle rådhuset? Det er mange ambisjoner, men etterlyser initiativ til området.
Vanja Grut, Ap, informerte om at parkeringsplasser foran det gamle rådhuset skal fjernes når det nye parkeringshuset i Tyholmen står ferdig. Det er også regulert til mer grønt område og mindre parkering der.
Kan det opprettes 50 parkeringsplasser i P-hus Vest til El-biler rettet mot næringsdrivende?
Arendal kommune har en eierpost i P-hus Vest.

Roar Gundersen, H
Kan vi fjerne parkeringsplassene på brygga ute med ferjekaia på Tyholmen og tilrettelegge plassen for publikum.
Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte at dette spørsmålet må rettes til formannskapet da det har med økonomi å gjøre (tapte inntekter på parkeringsplasser og kostnader med å til
rette plassen for publikum).

Einar Krafft Myhren, SV
Bredbåndsleverandører og kabling i bakken. Kan kommunen ta en rolle slik at kablingen blir samlet i bakken og ikke i luftspenn?
Administrasjonen informerte og dersom dette skal gjøres må kommunen betale for graving av kabelgater i bakken.
Kan kommunen gripe inn å stille krav til utbygger av Gamle Strømsbu videregående skole og Stuenes skole? Det er ikke bra ut slik skolene fremstår i dag.
Kan kommunen kartlegge enkle tiltak til universell utforming i sentrum?
Administrasjonen har gjennomført en undersøkelse på universell utforming i sentrum og undersøkelsen vil bli presentert for kommuneplanutvalget.

Robert Myhren, H
På østsiden av Barbuelvens munning er det veldig grunt. Skal det graves dypere der? Administrasjonen sjekker opp og kommer med tilbakemelding til kommuneplanutvalget.

Geir Skjæveland, kommunalsjef
Kommuneplanutvalget ønsker å legge ned et bygge og deleforbud vedr. Bytage. Dette må varsles tiltakshavere.
Kommuneplanutvalget vedtok enstemmig at administrasjonen kan sende et slik varsel til tiltakshavere av Bytage.
AvsluttetAvsluttet
02.05.18
Kommuneplanutvalget
Referatsaker - kommuneplanutvalget 02.05.2018
PS 18/65 16/29632
Arendal kommuneplanutvalg tar referatsaken til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Krana- Sletta, forslag til detaljreguleringsplan
PS 18/66 16/29353
Forslag til reguleringsplan for Kran – Sletta avvises med unntak av byggeområde B1 og B2,
P1, S3 og S4 samt adkomstvei. Dette området legges ut til offentlig ettersyn med
rådmannens alternativ til bestemmelser for B1 og B2.
AvsluttetAvsluttet
Områdereguleringsplan for Strømsbusletta - forslag til endring av felt Bk5. 1, Strømsbusletta 9
PS 18/69 18/2756
Forslag til endringer av områdereguleringsplan for Strømsbusletta, felt FKA5.1.,Strømsbusletta 9, med plankart og bestemmelser datert 12.04.2018, godkjennes medhenvisning til plan- og bygningsloven § 12-14, 2. ledd.
.
Følgende tilføres i bestemmelsen § 5.7:
Uteområdene skal utformes som beskrevet i Landskapsplan sist revidert 12.04.18,
utført av Asplan Viak.

Foreslåtte bestemmelse § 9.6 endres til:
Utearealene i FKA5.1 skal være opparbeidet i henhold til landskapsplan sist revidert
12.04.18 før bygningene kan tas i bruk.
AvsluttetAvsluttet
Områdeplan for His allé - fastsetting av planprogram
PS 18/70 17/11833
Arendal kommuneplanutvalg fastsetter med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for områdeplan for His allé, datert 05.04.18.Trafikksikkerhet for barn og unge må vurderes i det videre planarbeidet.
AvsluttetAvsluttet
Forslag til ny kommuneplanens arealdel 2018-2028- offentlig ettersyn
PS 18/71 17/4540
Kommuneplanutvalget vedtar etter plan- og bygningslovens § 11-14 å legge planforslag forkommuneplanens arealdel 2018-2028 datert 23. april ut til offentlig ettersyn. Grunnet sommerferie legges planen ut med frist til midt i september.
.
Forslaget består av:
a) Plankart/ Bestemmelser og retningslinjer/ Planbeskrivelse, datert 23.04.2018
b) Vedlegg i saksframstillingen her
AvsluttetAvsluttet
Eventuelt - kommuneplanutvalget 02.05.2018
PS 18/72 16/29637
Eventuelt:
Tone Worren Kløcker, barn- og unges representant i plansaker
Arendal Eiendom ønsker å selge en lekeplass på Natvigheia til veiformål. De «grønne lungene» der vil forsvinne sier naboer.
Administrasjonen følger dette opp og gir kommuneplanutvalget tilbakemelding.

Nina Jentoft, Ap
Kommuneplanutvalget skal få 3D illustrasjoner av modellen politikerne ble fremlagt da reguleringsplanen ble vedtatt, reguleringsplanen og forslaget til Trøen. Byggegrensene skal også illustreres. Kåss etterspør sak Høyveien.
Administrasjonen følger opp og gir kommuneplanutvalget tilbakemelding.

Torbjørn Nilsen, FrP
Gang sykkelvei ved Vågsnes – Tromøy. Hvor ligger saken?
Roy Vindvik fra administrasjonen orientert om at vegvesenet må endre på planen, men den er i prosess. Profilering av reguleringsplaner - prospekter. Kan kommuneplanutvalget velge stedsnavn og ikke prosjektnavn på prospekter?
Administrasjonen er helt enig med å velge stedsnavn på prospekter og følger dette opp.

Benedikte Nilsen, H
Etterlyser tilbakemelding vedrørende det gamle vaskeriet i Barbudalen som forfaller.
Administrasjonen følger dette opp og gir kommuneplanutvalget tilbakemelding

Knut Arne Tveiten, PP
Etterlyser tilbakemelding (innen 30. mai) vedrørende:
  Taxi og pasienttransport
  Klaustrofobi i parkeringshus
Administrasjonen følger dette opp og gir kommuneplanutvalget tilbakemelding

Roy Vindvik fra administrasjonen informerte om:
Bygg og deleforbud vedrørende Bytage faller bort etter 4 år dersom kommunen ikke
får på plass en ny plan.
Åpent informasjonsmøte på kveldstid vedrørende kommuneplanens arealdel 13. juni
kl. 18.00-20.00
AvsluttetAvsluttet
18.04.18
Kommuneplanutvalget
Referatsaker - kommuneplanutvalget 18.04.2018
PS 18/59 16/29632
Arendal kommuneplanutvalg tar referatsaken til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Agderparken Nord - forslag til kommunedelplan
PS 18/61 16/20836
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 11-14 at forslag til kommunedelplan for Agderparken Nord med plankart og bestemmelser datert 03.04.18 legges ut til offentlig ettersyn.Arendal kommuneplanutvalg åpner samtidig for at det kan startes opp arbeid med reguleringsplan for næringsområdet parallelt med kommunedelplanen.
AvsluttetAvsluttet
NY BEHANDLING - Gnr. 501 bnr. 697, 698, Gibraltarbakken 8 - Oppføring av bolig - Hilde og Odd Austarheim
PS 18/63 16/25634
Saken utsettes til etter at Fylkesmannen har behandlet saken. Begrunnelse:
.
Fylkesmannen behandler nå en omgjøringsbegjæring, der Rådmannen fikk frist til å svare innen 12.04.2018. Derfor må saken utsettes, da saken er til behandling i overordnet organ, Fylkesmannen. Dette av hensyn til to-trinnsbehandling av saken, noe som er nedfelt i forvaltningsloven og plan- og bygningsloven.
AvsluttetAvsluttet
Eventuelt - kommuneplanutvalget 18.04.2018
PS 18/64 16/29637
Eventuelt:
Cathrine H. Hall, V
Barbu elva, det er funnet død ørret som er blitt hindret i å komme ut i havet. Er det
rutiner i Arendal kommune om å holde Barbu elva ren for hindringer?Åpen invitasjon til å besøke Tormod Vågsnes i sitt restaurerte hus på Tromøy. Utvalgsleder kontakter Tormod Vågsnes og gir han tilbakemelding at kommuneplanutvalget
utsetter besøket til høsten.

Einar Krafft Myhren, SV
På hvilken måter kan vi realisere energiforsyning mellom bygg i klima og energi planen som kommunen arbeider med nå?

Vanja Grut, Ap
Gatebruksplan, kan det lages et sentrumsregnskap som blir presentert i kommuneplanutvalget engang i året?

Knut Arne Tveiten, PP
Klaustrofobi i parkeringshus, hvor mange innbyggere lider av slike problemer. Jeg ber om en faglig vurdering om hvor stort dette problemet er og hvordan vi skal behandle denne pasientgruppen. Kan kommunelege komme i komite og orientere? Saken er oppstått på bakgrunn av henvendelser fra byens innbyggere.

Helfo pålegger taxi pasienttransport gjennom pasientreiser. Taxi har et betydelig
samfunnsoppdrag med pasientreiser og syketransport. Problemet er at lokale trafikk
regler legger vesentlige hinder for taxi å utføre slike taxifører å kjøre til døra når det er behov for det. Jeg ønsker at fører av taxi skal lov når han vurderer at pasienten er
gammel eller syk med nedsatt førlighet har behov for å bli kjørt til døra.
Jeg ønsker at leder av I taxi får komme inn i neste kommuneplanutvalg å legge frem sine synspunkter i neste møte.

Bendikte Nilsen, H
I Barbudalen står det gamle vaskeriet og forfaller. Kan Arendal kommune be eier om å forskjønne området og hva eier Arendal kommune i området der?

Nina Jentoft, Ap
Ønsker kommentar fra administrasjonen om de to husene som er bygd uten byggetillatelse i Vikaveien/ Gullsmedenga.
Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om dette.
AvsluttetAvsluttet
04.04.18
Kommuneplanutvalget
Referatsaker - kommuneplanutvalget 04.04.2018
PS 18/51 16/29632
Arendal kommuneplanutvalg tar referatsaken til etterretning
AvsluttetAvsluttet
1. gangsbehandling
PS 18/52 17/6823
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-11 at forslag til detaljreguleringsplan for Galliåsen 4 med plankart og bestemmelser datert 14.02.2018 legges ut til offentlig ettersyn.
AvsluttetAvsluttet
Behandling av endringssøknad - 68/277 - Flosterøyveien 179 - Riving/gjenoppføring av brygge samt forskyvning av båthus
PS 18/54 16/26235
Kommuneplanutvalget avslår søknad dispensasjon fra landbruks-, natur- og friluftsformålet ikommuneplanen og fra forbud mot tiltak mv. langs sjø jfr. pbl § 1-8 for endret plassering av båthuset. Søknad om endret plassering blir dermed å avslå.
AvsluttetAvsluttet
Reguleringsplan for Heftingsdalen - Endring av reguleringsplan
PS 18/55 18/1261
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht plan- og bygningsloven § 12-14 endring avområdeplan for Heftingsdalen vedtatt 26.03.2015, som plankart datert 18.01.2018 ogbestemmelser viser.
AvsluttetAvsluttet
FRADELING
PS 18/57 18/3541
Kommuneplanutvalget gir tillatelse til den omsøkte fradelingen av et areal på ca. 700 m2 fra landbrukseiendommen gnr. 426 bnr. 4 og gnr. 428 bnr. 769 og 800 på vilkår av at den omsøkte parsellen tillegges boligeiendommene gnr. 428 bnr. 171 og gnr. 428 bnr. 134 og974. med følgende vilkår:
.
Grensa settes på 10 m fra dyrka mark, 1 m fra veikant og at oppmålinga skjer i samråd medkommunens landbruksforvaltning.

Vedtaket er hjemlet i Jordloven av 23.12.05 med siste endringer av 01.09.2017.
AvsluttetAvsluttet
Eventuelt - kommuneplanutvalget 04.04.2018
PS 18/58 16/29637
Eventuelt
Einar Krafft Myhren, SV
Strømsbu sag, kan tilsynsgruppa i kommunen se på bygningen (bevaringsverdi/
kulturminneverdi)? Kontorbygg med tilfluktsrom. Kan disse rommene benyttes til andre formål? Administrasjonen informerte om at det er sivilforsvaret som er myndighet for tilfluktsrommene i kommunen og henvendelsen må rettes til dem.

Tone Worren Kløcker, barn- og unges representant i plansaker
Hva tenker kommuneplanutvalget om å gjøre Østregate enveiskjørt nedover for biler slik at det kan lages sykkelfelt på begge sider av veien? Kommuneplanutvalget hadde ingen innvendinger mot det.

Knut Tveiten PP og Ole Glenn Tvermyr KrF
Arendal kommuneplanutvalg ber rådmannen umiddelbart sette I gang en prosess mot vegvesenet for å finne løsninger på de trafikale problemene på Vikaveien. Rådmannen inviterer Vegvesenet og fylkeskommunen til neste kommuneplanutvalgsmøte for å diskutere fremdrift og løsninger som vil bedre trafikkflyten på Vikaveien og Hisøya generelt.
AvsluttetAvsluttet
14.03.18
Kommuneplanutvalget
Referatsaker - kommuneplanutvalget 14.03.2018
PS 18/44 16/29632
Arendal kommuneplanutvalg tar referatsaken til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Nedgravde avfallsanlegg i Arendal sentrum, forslag til detaljreguleringsplan
PS 18/45 17/4398
Arendal kommuneplanutvalg vedtar ihht plan- og bygningsloven § 12-10 at forslag til detaljreguleringsplan for nedgravde avfallsanlegg i Arendal sentrum med plankart ogbestemmelser datert 05.01.2018 legges ut til offentlig ettersyn med følgende endring:
.
Planområde 6 taes ut av planen til en bedre og mer hensiktsmessig lokasjon er funnet.

Planområde 2 taes ut av planen til en bedre og mer hensiktsmessig lokasjon er funnet/ vi harfått erfaring fra de andre anleggene.
AvsluttetAvsluttet
Havsøya- Sandvigen- Torjusholmen- Rægevig- Rævesand- Gjessøya- Merdø, forslag til områdereguleringsplan, fastsetting planprogram
PS 18/46 17/2833
Forslag til planprogram for områdereguleringsplan for Havsøya- Sandvigen- Torjusholmen Rægevig-Rævesand- Gjessøya- Merdø, datert 22.02.2017, revidert etter høring,28.02.2018, fastsettes ihht. plan- og bygningsloven § 12-9.Narestø og Holmesund tas med i det videre arbeidet med områdeplanen.
AvsluttetAvsluttet
Gnr 502 bnr 369 og 414, Høyveien 20 og 22 - Parkeringsanlegg i fjell med tunnellåpning, heis og trapp
PS 18/47 17/13193
Kommuneplanutvalget slutter seg til rådmannens saksframstilling og finner ikke at reguleringsplanen gir hjemmel for et parkeringsanlegg i det omgang som er omsøkt.
AvsluttetAvsluttet
Regionplan 2030 - Planprogram - høring
PS 18/49 17/15301
Arendal Kommuneplanutvalg mener det foreslåtte planprogrammet for Regionplan Agder2030 gir et godt grunnlag for den planprosessen landsdelen nå skal gjennom.Nettverksjobbing som prioritert strategi bør angis som tema i planprogrammet.
Innen det foreslåtte temaet Kommunikasjon, Transport og Mobilitet bør mulighetene for
bedre samhandling innen havneforvaltningen belyses
AvsluttetAvsluttet
Regionplan 2030 - Planprogram - høring
PS 18/49 17/15301
Nina Jentoft, Ap,
4-5 husstander i Barbu som mistet sine parkeringsplasser når ny rundkjøringen ble anlagt,
etterlyser «gratis» parkeringsplasser for beboerne. Dette ble lovet i kommuneplanutvalget,
hva skjer?
Kommunalsjef Geir Skjæveland skal følge opp med parkeringsetaten.
AvsluttetAvsluttet
07.03.18
Kommuneplanutvalget
Referatsaker - kommuneplanutvalget 07.03.2018
PS 18/37 16/29632
Arendal kommuneplanutvalg tar referatsaken til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Parkveien- Blødekjær, forslag til detaljreguleringsplan
PS 18/38 16/27619
Arendal kommuneplanutvalg vedtar at forslag til detaljreguleringsplan for Parkveien Blødekjær med plankart og bestemmelser datert 22.02.2018 legges ut til offentlig ettersyn ihht plan- og bygningsloven § 12-10. Det må tas inn en bestemmelse som sikrer mot spredning av svartelistede arter i forbindelse med anleggsarbeidene.
.
Kommuneplanutvalget oppfordrer Statens Vegvesen om å søke å ta vare på det innhugde
årstallet «1858» nær krysset med Springkleiv, for eksempel ved å ta det ut av fjellet som en
steinblokk som kan plasseres på et egnet sted.
AvsluttetAvsluttet
Midlertidig forbud mot tiltak - Gnr./Bnr 428 /197 og del av 428/430, Flageborgveien
PS 18/41 18/950
Kommuneplanutvalget i Arendal kommune legger etter plan- og bygningsloven §13-1 ikke ned midlertidig forbud mot omsøkte vegtiltak på gnr./bnr. 428/197 og del av 428/430.
AvsluttetAvsluttet
Eventuelt - kommuneplanutvalget 07.03.2018
PS 18/43 16/29637
Eventuelt
Cathrine Høyesen Hall, V
Søstrene Kjevik ønsker som kjent å etablere et selskapslokale på gården. Hva er status i
saken? Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om at det er en prosess på dette.
Etterlyser flere søppeldunker og benker i Sentrum.
Følgende personer fra administrasjonen inviteres til å komme og orientere om byrommene i Arendal sentrum:
Enhetsleder Jon Øystein Dalsmo
Bygartner Jann B. Nilsen
Kulturnettverket Frank Kvarstein
I tillegg inviteres leder av «Arendal By» Hanne Gulbrandsen.

Roar Gundersen, H
Har det kommet en ny dato for møte om Vikaveien på Hisøy?
Leder Nina Jentoft, Ap, sjekket opp med ordføreren. Tidspunkt for møtet med
statensvegvesen er 13. mars. Kl. 10.00 – 11.00 på ordførers kontor.
Administrasjonen (Hanne Goodwin og Hilde Westnes) informerte om følgende:
Flangeborg, steinmassen skal knuses på stedet og entreprenøren starter med
arbeidet i dag. Søknader om trafikksikkerhetsmidler
Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om at det er ansatt en prosjektkoordinator for nye E 18 (2 års engasjement). Dette er et spleiselag med fylkeskommunen og 8 andre kommuner
AvsluttetAvsluttet
28.02.18
Kommuneplanutvalget
Referatsaker - kommuneplanutvalget 28.02.2018
PS 18/30 16/29632
Arendal kommuneplanutvalg tar referatsaken til etterretning med de endringer overfor.
AvsluttetAvsluttet
Melding - Tilsynsstrategi for tilsyn etter plan- og bygningsloven frem til 2019
PS 18/31 16/29632
Arendal kommuneplanutvalg tar meldingen til etterretning.Kommuneplanutvalget ønsker en sak der følgende legges fram og vurderes:• Rutinene• Vurdering av mulighetene for plasserings- og beliggenhetskontroll• Arbeidsmengden som følger av at det er saker som er unntatt søknadsplikt
AvsluttetAvsluttet
Jomfruholmen, forslag til detaljreguleringsplan
PS 18/32 17/6455
Arendal kommuneplanutvalg vedtar ihht plan- og bygningsloven § 12-10/ §12-11 at forslag tildetaljreguleringsplan for Jomfruholmen med plankart og bestemmelser datert 16.01.2018legges ut til offentlig ettersyn.
.
Reguleringsbestemmelser:

Gamle fortøyningsinnretninger som nevnt i bestemmelsenes pkt. 3.01 legges inn på
plankartet.

Best 7.01, 2. avsnitt endres til: Det gis ikke rivingstillatelse for eksisterende hus i sone I før
det foreligger en godkjent igangsettingstillatelse for nytt hus innenfor sone I.
AvsluttetAvsluttet
Midlertidig forbud mot tiltak. Gnr. 436 bnr. 42 - Bausplass
PS 18/33 18/181
Arendal kommuneplanutvalg nedlegger med hjemmel i plan- og bygningslovens § 13-1 midlertidig forbud mot tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd for del avgnr.436, bnr.42 i forbindelse med at det er søkt om arealoverføring til eksisterende boligeiendommer gnr.436, bnr.345 og gnr.436, bnr.364.
AvsluttetAvsluttet
KLAGE PÅ JORDLOVSVEDTAKET GNR. 11 BNR. 9
PS 18/34 17/11789
Tillate fradelingen som omsøkt:
.
Begrunnelse: det området vi så på befaring faller naturlig inn i eiendommen og har ingen
jordbruk eller skogbruk kvaliteter. Videre ser vi at i dette området er det naturlig med så
større eiendommer.

Kommuneplanutvalget gir tillatelse til å fradele 2 parseller fra gnr. 11 bnr. 9 på henholdsvis 2
daa som tilleggsareal til boligeiendommen gnr. 11 bnr. 36 og 44 og ny parsell på ca 3 daa til
boligformål.

Vilkåret for tillatelsen til fradelingen er at det også blir gitt tillatelse etetr plan- og
bygningsloven og at oppmålingen skjer i samråd med kommunens landbruksforvaltning.

Vedtaket er hjemlet i jordlovens § 12.
AvsluttetAvsluttet
75/228, Innerstrand - utvidelse av brygge og utvidelse av areal bak brygge - Olaf Halvorsen
PS 18/35 17/9523
Det innvilges dispensasjon fra tiltaksforbudet langs sjø og gjeldende plankrav til utvidelse av brygge, samt utsprengning av fjell. Det er vilkår at bryggearbeider i vann skjer i perioden fra 1.april til 1.november samt at fjellskjæring skal beplantes for at det visuelt blir minst mulig synlig for omgivelsene. Det gis rammetillatelse til utvidelse av brygge og utvidelse av område på land i tråd medsøknad.
.
Viktige hensyn bak tiltaksforbudet i 100 meters beltet langs sjøen er landskap, natur og
allmennhetens ferdselsmulighet. Plankravet i 100 meters beltet langs vassdrag skal ivareta
tilsvarende hensyn. Utvidelse av brygge med 25 m2 og utvidelse mot fjell vil ikke i vesentlig
grad tilsidesette disse hensynene.

Utvidelse gjør av eksisterende brygge får en mer hensiktsmessig utforming. Bryggefronten
rettes ut på linje med de andre bryggene.

Hva gjelder utspregning av fjell så har det tidligere vært gjennomført utspregning på samme
sted. Det det nå dreier seg om er å sprenge seg lenger inn i fjellet innenfor eksisterende
skjæring. Skjæringen skal beplantes så tiltaket blir minst mulig synlig fra sjø.

Til tiltakets fordel må en også legge til at tiltakshaver får en mer hensiktsmessig fiskebrygge
til bruket sitt. Det kan også opplyses at tiltakshaver er den eneste yrkesfiskeren i området,
hvilket også må være et vektig moment i saken.

Primærnæringen er under stadig press. Det vil være synd hvis det siste bruket ville forsvinne
fra området. Det vil være et tap for samfunnet.

Området er heller ikke synlig fra hoved-farleden, da bruket ligger skjermet bak holmer.
Området er utbygd med brygger, bebyggelse og offentlig vei. Allmennhetens
ferdselsmuligheter påvirkes ikke som følger av tiltaket.

Vurdert opp mot mulige motforestillinger vil fordelene for tiltakshaver ved å innvilge
dispensasjon fra tiltaksforbudet og plankrav langs vassdrag klart overstige ulempene for
allmennheten og landskap. (Jmf. PBL. paragraf 19-2).
AvsluttetAvsluttet
Eventuelt - kommuneplanutvalget 28.02.2018
PS 18/36 16/29637
Eventuelt
Torbjørn Nilsen, FrP
Det er nedsatt et Ad-hoc utvalg for politisk organisering.
Bør dagens kommuneplanutvalg deles opp i to utvalg.
Kommuneplanutvalg
Reguleringsplanutvalg
Hva med komitemodellen/fagutvalg?
Kommuneplanutvalget diskuterte dette og Torbjørn Nilsen, FrP, gir tilbakemelding til ad-hoc
utvalget.

Nina Jentoft, Ap
Flere i kommuneplanutvalget får telefon fra Koss ang. Bytaget, nytt parkeringshus og nye boliger. Hva er vedtatt mht. reguleringsplan, skisser, modeller?
Hva kan kommuneplanutvalget gjøre her? Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte og oppfordret kommuneplanutvalget til å avvente
til saken kommer til utvalget.
Administrasjonen informerte om gebyrer i Arendal kommune ved brudd på plan- og
bygningsloven.
AvsluttetAvsluttet
14.02.18
Kommuneplanutvalget
Referatsaker - kommuneplanutvalget 14.02.2018
PS 18/20 16/29632
Arendal kommuneplanutvalg tar referatsaken til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Behandling av søknad om terrenginngrep - 68/277 - Flosterøyveien 179 - Riving/gjenoppføring av brygge samt forskyvning av båthus
PS 18/21 16/26235
Kommuneplanutvalget avslår søknad om dispensasjon fra landbruks-, natur- ogfriluftsformålet i kommuneplanen og fra forbud mot tiltak mv. langs sjø jfr. pbl § 1-8 forterrengarbeider og forskyvning av båthus.
.
Kommuneplanutvalget avslår søknad om terrengarbeider og forskyvning av båthus som
omsøkt.

Med hjemmel i pbl § 19-2 godkjenner kommuneplanutvalget søknad dispensasjon fra
landbruks-, natur- og friluftformålet i kommuneplanen, arealformålet bruk og vern av sjø og
fra forbud mot tiltak mv. langs sjø jfr. pbl § 1-8 for riving av eksisterende brygge og oppføring
av ny brygge på samme sted.

Dispensasjon innvilges med vilkår om at anleggsarbeider med brygge gjennomføres i
perioden november – mars og at det benyttes siltgardin for å hindre partikkelspredning.
Kommuneplanutvalget godkjenner søknad om riving av eksisterende brygge og oppføring av
ny brygge på samme sted.
AvsluttetAvsluttet
Gnr 501, bnr 85, Torvet 3 - Ombygging, herunder fasadeendring og bruksendring - Behandling av dispensasjonsspørsmål.
PS 18/22 17/14352
Kommuneplanutvalget innvilger dispensasjon fra kommuneplanens plankrav med tanke påombygging/bruksendring av bygningen
AvsluttetAvsluttet
KLAGEVURDERING - 305/163, Havsøyveien 94B - Tilbygg med bad og bod - Tove Tynes
PS 18/23 17/8981
Klagen fra Fylkesmannens miljøvernavdeling tas ikke til følge. Saken oversendesFylkesmannens justisavdeling for endelig klagebehandling.Kommunen skal utarbeide en reguleringsplan for å sikre stiadkomst til Flaket forallmenheten. Det settes som et vilkår for tillatelsen at det tinglyses en erklæring om atkommunen kan regulere og opparbeide en stil gjennom eiendommen for å sikre slikadkomst.
AvsluttetAvsluttet
Nedgravde avfallsanlegg i Arendal sentrum, forslag til detaljreguleringsplan
PS 18/24 17/4398
Før saken behandles skal det gjennomføres en befaring til Tvedestrand sentrum der vi ogsåmå møte representanter for Tvedestrand kommune for å bli kjent med erfaringene som ergjort der.
.
Videre skal alternative plasseringer langs Hylleveien som ble lagt fram av siv.ark. Bjørn
Barexstein under befaringen belyses ved at vurderinger som er gjort, og eventuelt supplert
av rådmannen, legges fram. Det samme skal gjelde for plassering ved Sløyden på toppen av
Tyholmen. Både Hylleveien og området ved Sløyden skal befares.

Disse plasseringene skal vurderes som alternativer til hhv. Feierheia og Trefoldighetskirken.
Betydningen av anlegget ved Pollen for bymiljøet (estetikk, lukt med mer) vurderes
AvsluttetAvsluttet
Turvei Buhaven - Skudestrand, Tverrdalsøy 1. gangs behandling av reguleringsplan
PS 18/25 16/29354
Arendal kommuneplanutvalg vedtar ihht plan- og bygningsloven §12-10/ og §12-11 at forslagtil detaljreguleringsplan for tursti Buhaven –Skudestrand med plankart og bestemmelserdatert 25.01.2018 legges ut til offentlig ettersyn.
AvsluttetAvsluttet
Reguleringsplan for His allé - oppstart av planarbeid
PS 18/26 17/11833
Arendal kommuneplanutvalg varsler igangsetting av reguleringsplan (områdeplan) for Hisallé, jf. pbl § 12-8, og legger forslag til planprogram datert 26.01.18 ut til offentlig ettersyn, jf.pbl § 12-9.Samtidig med varsel om oppstart av planarbeid varsles oppstart av forhandlinger omutbyggingsavtale, jf. pbl § 17-4.
AvsluttetAvsluttet
Eventuelt - kommuneplanutvalget 14.02.2018
PS 18/28 16/29637
Eventuelt:
Einar Krafft Myhren, SV
Eydehavn: Vei til havna, hva skjer. Folkemøte skulle vært holdt i des-jan.
Kommunalsjef Geir Skjæveland orienterte kommuneplanutvalget om veien til havna.

Innspill Ulleråsen, vises ikke på innspillskart. Hva kan det komme av?
Administrasjonen sjekker opp og kommer med tilbakemelding til kommuneplanutvalget.

Et spisested i Grimstads kommune er ilagt 10.000 kroner i gebyr for oppføring av det kommunen mener var to søknadspliktige tilbygg (brudd på plan- og bygningsloven). Hva er gebyret i Arendal kommune ved brudd på plan- og bygningsloven? Administrasjonen sjekker opp og kommer med tilbakemelding til kommuneplanutvalget.

Roar Gundersen, H
Esso tomta på Trollnes som ble solgt, hva er siste nytt der?
Administrasjonen sjekker opp med Arendal Eiendomsforetak og kommer med
tilbakemelding til kommuneplanutvalget.

Milly O. Grundesen, Sp
Fylkesvei 174 mot Heftingdalen har vært stengt lenge. Åpningsdato har vært utsatt flere ganger. Har kommunen vært i kontakt med AF-Gruppen vedr. åpningsdato av
veien? Administrasjonen ved rådmannen tar dette opp med ordføreren.

Nina Jentoft, Ap
Reguleringsplan av skolegård av Stuenes skole – parkering, hva skjer?
Administrasjonen informerte om at Arendal Eiendomsforetak utarbeider en
reguleringsplan for Stuenes skole. Innspill til parkering må rettes til dem.
Tormod Vågsnes har invitert kommuneplanutvalget til besøk i huset sitt fra 1700 tallet som han har restaurert. Skal kommuneplanutvalget takke ja til invitasjonen?

Biblioteket blir mye brukt og det er bra, men det er få leseplasser der. Ungdommen
ønsker et sted å lese. Har kommunen sett på løsninger i biblioteket evt. andre steder i kommunen for leseplasser til ungdommen?

Administrasjonen sjekker opp og kommer med tilbakemelding til kommuneplanutvalget.

Nora Moberg Lillegaard fra administrasjonen
Orienterte om forslag til områderegulering av Fløyheia.
AvsluttetAvsluttet
31.01.18
Kommuneplanutvalget
Referatsaker - kommuneplanutvalget 31.01.2018
PS 18/14 16/29632
Arendal kommuneplanutvalg tar referatsaken til etterretning
AvsluttetAvsluttet
Havstadodden, forslag til detaljreguleringsplan
PS 18/15 16/29134
Arendal kommuneplanutvalg avviser planen.
AvsluttetAvsluttet
75/228, Innerstrand - utvidelse av brygge og utvidelse av areal bak brygge - Olaf Halvorsen
PS 18/16 17/9523
Saken utsettes for å gi søker mulighet til å komme med supplerende dokumentasjon.Eventuell ny dokumentasjon må gjennomgås av rådmannen før saken legges fram forkommuneplanutvalget igjen.
AvsluttetAvsluttet
Eventuelt - kommuneplanutvalget 31.01.2018
PS 18/19 16/29637
Eventuelt:
Kyststi fra Gårdalen over Hansnes og inn til byen.
Administrasjonen noterte momenter som kom opp etter befaringen på kyststien.
AvsluttetAvsluttet
17.01.18
Kommuneplanutvalget
Referatsaker - kommuneplanutvalget 17.01.2018
PS 18/7 16/29632
Arendal kommuneplanutvalg tar referatsaken til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Forslag til mindre endring FK5.1, Strømsbusletta 9, områdereguleringsplan for Strømsbusletta
PS 18/10 17/7679
Forslag til endringer av områdereguleringsplan for Strømsbusletta, FKA5.1., Strømsbusletta9, med plankart og planbeskrivelse datert 29.11.2017, avvises med henvisning til plan- ogbygningsloven § 12-14, 2. ledd.
AvsluttetAvsluttet
Gnr 501, bnr 519 og 310 - Strandgaten 1 og Østre gate 2, Bruksendring og ombygging til hotell og forsamlingslokale
PS 18/13 17/15273
Kommuneplanutvalget innvilger dispensasjon fra kommuneplanens fastlagteplankrav slik at det kan etableres hotell og forsamlingslokale i bygningen Strandgata1 / Østre gate 2.
AvsluttetAvsluttet
Eventuelt - kommuneplanutvalget 17.01.2018
PS 18/12 16/29637
Informasjon om:
Symposium – ved Marit Holm, administrasjonen.
Det må følges opp med utebransjen m.h.t. telt og uteplattinger. Hva står det i
leieavtalen som Arendal By inngår med utebransjen?
Kommuneplanutvalget ønsker at Arendal By kommer og orienterer om hva de jobber
med.

Trafikksikkerhetsplan – ved Hilde Aasheim, administrasjonen.

Oppfylling av masse - Elgveien – ved Frank Gauslå, administrasjonen.
AvsluttetAvsluttet
Eventuelt:
Einar Krafft Myhren, SV, tok opp følgende tema:
Etterlyser at nye utbyggingsavtaler skal innom kommuneplanutvalget før sakene behandles i
formannskapet. For eksempel Vindholmen.
Administrasjonen er enig og følger dette opp.

Cathrine Høyesen Hall, V, tok opp følgende tema:
Onsdag 24.01 skal det holdes et møte mellom Statens vegvesen Sør og politisk ledelse om
Vikaveien. Det er viktig at rette vedkommende fra Statens vegvesen Sør stiller i møtet.

Roar Gundersen, H, tok opp følgende tema:
side 2 av 2
Kyststi er i ferd med å bli stengt og privatisert. Stien er atkomst til brygger i Gårdalsbukta i
Strømmen og er forbindelse videre til Gårdalen der kyststien fortsetter over Hansnes og helt
inn til byen.
Det er utfyllingen og tørrsteinsmurer naboer i særlig grad reagerer på, og som de har klaget
på. En høy tørrmur er ettergodkjent. Hvorfor har dette skjedd?
Saksbehandler Stian Dalen fra administrasjonen orienterte om kyststien og ettergodkjennelse
av tørrmuren. Nå er det blitt en klagesak.
Kommuneplanutvalget ønsker en befaring til kyststien.

Nina Jentoft, Ap, informerte om følgende:
Saken om Tverrdalsøya er under behandling og kommer til politisk behandling 14.02.18
Adkomst (sti muligheter) til Flaket - Hisøy må sikres.

Torbjørn Nilsen, FrP, tok opp følgende tema:
Påminnelse, orientering/ informasjon til formannskapet ang. overvann
i morgen 18.01.18 kl. 12.00 – 13.00
Bytaget, nytt parkeringshus og nye boliger – rammesøknad fra Koss. Han mener det er
vanskelig å få kontakt med administrasjonen.
Administrasjonen mener han blir hørt og ivaretatt.

Geir Skjæveland informerte om:
Invitere forsker Guri Mette Vestby fra NIBR. Hun kommer og informerer om levende lokaler
den 31.01 kl. 12.00.
Følgeevalueringsrapporten - levende lokaler fra NIBR sendes ut til kommuneplanutvalget.
AvsluttetAvsluttet
03.01.18
Kommuneplanutvalget
Referatsaker - kommuneplanutvalget 03.01.2018
PS 18/1 16/29632
Arendal kommuneplanutvalg tar referatsaken til etterretning.
AvsluttetAvsluttet
Rønningen boligområde KS6 - KS7, 1.gangsbehandling
PS 18/2 16/24053
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-11 at forslag til detaljreguleringsplan for Rønningen KS6 – KS7 med plankart og bestemmelser datert 14.12.2017 legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer:
Endring av plankart: Område avsatt til arealformål f_RA1 (felles
kommunaltekniske anlegg) endres til arealformål o_RA1 (offentlig
renovasjonsanlegg).

Endring av reguleringsbestemmelse § 4.1.5 til følgende formulering: «Område
o_RA1 er regulert til område for offentlig renovasjonsanlegg. Renovasjonen skal
bestå av nedgravde anlegg.»

Endring av reguleringsbestemmelse § 6.1 til følgende formulering: «f_LEK1 og o_
RA1 skal være ferdig opparbeidet før første bolig innenfor planområdet tas i
bruk.»

Det må sikres en gangpassasje som kan brukes av alle fra f_KV1 over f_BG1 og videre forbi
KS7-1 og KS7-2 til f_LEK1 slik at man ikke må gå på kjørevei for å komme ut til vestre
adkomst til området.

Stengsel ved kirken erstattes med kjørebom slik at nødetater ol. kan passere ved behov.
Reg. bestemmelsen 4.3.1

Område o_GR1 er regulert til område for offentlig grønnstruktur. Eksisterende sti
gjennom området skal bevares i sin nåværende form. Området skal være tilgjengelig for
allmennheten og bevares som naturområde med stedegen vegetasjon. Det tillates
tynningshogst.
AvsluttetAvsluttet
Arendal legevakt og øyeblikkelig hjelp, fastsetting av planprogram
PS 18/3 17/6472
Arendal kommuneplanutvalg fastsetter planprogram for detaljreguleringsplan for legevakt ogkommunal øyeblikkelig hjelp, datert 14.06.2017, revidert etter høring, 23.10.2017, jf plan- ogbygningsloven § 12-9.
.
Støv- og støyproblematikk i anleggsperioden, trafikk, parkering og transport må konsekvensutredes
i tillegg til det som går fram av forslaget til planprogram.

Det skal utredes hvilke konsekvenser omreguleringen av «grønne» arealer har for nærmiljøet
og tiltaket. (som inkluderer kvaliteter som fremmer bruk og opplevelse)
AvsluttetAvsluttet
Behandling av klage - 209/58, Merdø 67 - Anneks - Rune Michaelsen 209/58, Merdø 67 - Anneks - Rune Michaelsen
PS 18/4 17/4420
Kommuneplanutvalget kan ikke se at det fremkommer nye momenter som tilsier at vedtak av22.11.17 bør endres. Saken oversendes til fylkesmannen for endelig klagebehandling.
AvsluttetAvsluttet
Eventuelt - kommuneplanutvalget 03.01.2018
PS 18/6 16/29637
Kommuneplanutvalget har behandlet saken i møte 03.01.2018 sak 18/6
Nina Jentoft, Ap, tok opp følgende tema:
Trafikksikker skolevei fra Løddesøl byggefelt.

Milly O. Grundesen, Sp, tok opp følgende tema:
Hvordan kan kommunen ta vare på dyrket mark – flyttet/erstatte dyrket mark?
Administrasjonen kommer tilbake med informasjon til kommuneplanutvalget.

Roy Vindvik fra administrasjonen informerte om:
Byggeforbud på Nidelvåsen.

Geir Skjæveland fra administrasjonen informerte om:
Reguleringsplanen vedrørende Løddesøl (krysset). Sparebanken Sør har forpliktelser her,
ikke kommunen. Kommunen går i dialog med Sparebanken Sør.

Gidske Houge fra administrasjonen informerte om:
Geologiveien - Grubenåsen
AvsluttetAvsluttet
13.05.20
Kommuneplanutvalget
Referatsak - kommuneplanutvalget 13.05.2020
PS 20/47 19/12824
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg tar referatsaken til etterretning
AvsluttetAvsluttet
422/27 - Sjur Nerstens vei 27 - Fradeling tomt til boligformål
PS 20/48 20/483
Kommuneplanutvalget vedtak
Det innvilges dispensasjon fra LNF-formål og kommuneplanens delingsgrense mot dyrket mark til fradeling av tomt til boligformål.

Jordbruksarealet som grenser til den omsøkte boligtomta, har lavere kvalitet sammenlignet med andre jordbruksarealer i området. Da området fremstår som vanskelig å drenere er det sannsynlig med mindre intensiv drift her. Det kan derfor ikke legges stor vekt på driftsulemper for jordbruket. Natur- og friluftsinteresser forulempes ikke. Området som helhet fremstår som delvis utbygd med flere boliger både nord for og øst for omsøkt tomt. Søknaden kan ikke sammenlignes med tilfeller der viktige jordbruksinteresser rammes med større negativt utfall.  

Dispensasjon til fradeling av boligtomt vil være positivt for et levende lokalmiljø. Det anses også som viktig at framtidige arvinger til gården får bo i nær tilknytning til denne.  Den nye boligen vil utnytte kapasitet på eksisterende VA-ledningsnett og veinett. Ut fra en samlet vurdering legges det til grunn at det er klart flere fordeler enn ulemper ved å innvilge dispensasjon.

Det innvilges dispensasjon fra LNF-formål og kommuneplanens delingsgrense mot dyrket mark til fradeling av tomt til boligformål
AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er oversendt tiltakshaver.

Eventuelt - kommuneplanutvalget 13.05.2020
PS 20/49 19/12825
Eventuelt
Roar Gundersen (H): Boligfelt i Nyperosveien , Vestre Nedenes. Institusjonshus er etablert i nabolaget uten at innbyggere har fått beskjed. Er dette korrekt?

Administrasjonen sjekker opp og kommer med tilbakemelding til kommuneplanutvalget.

Benedikte N. Glommen (H):  Ønsker befaring/byvandring i sentrum.  Befaring/gjennomgang av kommunale boliger som leies ut til ruspersoner.

Administrasjonen sjekker opp og kommer med tilbakemelding til kommuneplanutvalget.

Einar Krafft Myhren (SV):  Savner svaret fra rådmannen under eventuelt sakene i protokollen.

Administrasjonen skal gi mer utfyllende svar fra rådmannen i protokollen under eventuelt.  Ang. plassering av byvåpenet på toppen av glassheisen, Fløyheia. Er dette søknadspliktig og er det behandlet i kommunen?

Administrasjonen sjekker opp og kommer med tilbakemelding til kommuneplanutvalget.

Planleder Roy Vindvik: Informerte om planforslaget – Lunderød 18, Asdal.

Milly O. Grundesen (Sp): Ønsker en prioritering av tilsynssaken – kyllinghuset på Nedenes.

Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om at tilsynsgruppa i kommunen er i gang med å undersøke om tillatelsen er i tråd med aktiviteten der.

Ang. befaringer – blir publikum opplyst om hvordan befaringer foregår?

Kommunalsjef Geir Skjæveland informerte om at befaringer ikke er et folkemøte. Inviterte grunneiere kan komme med sitt syn i saken.

Tomm Wilgaard Christiansen (Uavh): Tinglyst rettighet til båtplass i Gulsmedengen.

Det virker ikke som om eier av rettigheten får klarhet i hva som har skjedd med den tinglyste rettigheten hun innehar som eier av gnr 305 bnr 705.

Kan det være slik at kommunen har solgt eiendommen uten å avklare tinglysningsspørsmålet?  

Kommunalsjef Geir Skjæveland tar dette videre med Arendal Eiendom og gir kommuneplanutvalget tilbakemelding
Avventer statusAvventer status
27.05.20
Kommuneplanutvalget