Kortsiktiga nyckeltal   Utfall Mål Kommentar 2024
Hälsofrämjandeindex ska öka

Beskrivning
Index över återkommande frågor gällande medarbetarnas upplevda trivsel, mående och möjligheter på arbetsplatsen.
Grön 4,55 4,5

Hälsofrämjande index ökar något på övergripande nivå och vi ser en positiv trendkurva. Flera områden har gjort förflyttningar å det positiva medan andra har lite större utmaningar. Vidare genomgång av resultatet har gjorts i ledningsgrupp, facklig samverkan samt på nämnd.

Sjuktal per enhet

Beskrivning
Avser sjuktal per enhet inom hälso- och sjukvårdens förvaltningsområde där avsikten är att ingen enhet ska ligga över målvärde.
Röd 11 5

Sjukfrånvaron på aggregerad nivå ligger högre än önskat målvärde. Det har under början av året med topp under mars månad varit en hög smittspridning i samhället som påverkat. En svagt vikande trend kan anas när vi också ser att smittspridningen klingar av. Det finns ett antal fall av långtidssjukfrånvaro i verksamheterna där samtliga beskriver att det finns pågående planeringar kring varje individuellt ärende. Samtliga verksamheter har också återupptagit sitt arbete med tidiga signaler efter pandemin för att arbeta med att tidigt fånga signaler på ohälsa och förebygga långtidssjukfrånvaro.

Hållbart SäkerhetsEngagemang (HSE) ska öka.

Beskrivning
Belyser upplevelser kring patientsäkerheten.
Grön 4,07 4,07

Folktandvården uppnår målet och har prioriterat att enheter med resultat under 4 bör vidta förbättringsåtgärder. 

Andel barn 3-23 år som är listade i Folktandvården och som får en tid inom 3 månader.

Beskrivning
Alla barn 3-23 år som är listade hos Folktandvården ska regelbundet kallas till allmäntandvården för undersökning. Intervallen mellan undersökningarna (revisionsintervall) planeras individuellt utifrån en riskbedömning. Måttet anger om undersökning erbjudits i rätt tid utifrån planerat intervall. Det får inte vara mer försening än 3 månader från det individuellt planerade datumet.
Gul 96 % 100%

Liten minskning jämfört med föregående uppföljning. Fler barn väntar nu på undersökning till följd av rekryteringsproblem. 

Antal timmar bokad tid för vuxna i Folktandvården ska öka.

Beskrivning
Timmar i snitt/mån (rullande 12 månader). Tillgänglighetsmått, där högre är bättre.
Röd 1 821 tim i snitt/mån (R12) 2 800 tim i snitt/mån (R12)

Vuxentandvården ska öka och insatser initieras löpande. Särskild vikt läggs vid att skapa interna vägledningar avseende kallelseordning samt likriktning över länet.