Långsiktiga nyckeltal   Kommentar 2024
Påverkansmöjlighet på hur arbetet organiseras på den egna arbetsplatsen


Beslutad av
1. Regionfullmäktige
Miljömål; energiförbrukning per kvm


Beslutad av
1. Regionfullmäktige
Ekonomiskt resultat i mått per invånare


Beslutad av
1. Regionfullmäktige
Ekonomiskt resultat bör uppgå till minst 2 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning.

Beskrivning
Från år 2027 till år 2030 bör resultat uppgå till 2% av skatter och generella bidrag årligen.
2027-2029 för att kunna återställa ev. balanskravsunderskott, därefter för att bygga en buffert för framtiden.

Beslutad av
1. Regionfullmäktige
Stärkt soliditet med ett positivt eget kapital.

Beskrivning
Enligt styrdokument (riktlinje) God ekonomisk hushållning

Beslutad av
1. Regionfullmäktige
Inga tillgängliga data
Marknadsvärdet av tillgångarna i pensionsmedelsförvaltningen ska senast år 2040 täcka minst hela pensionsskuldens bokförda värde (d v s minst 100 procents konsolidering).


Beslutad av
1. Regionfullmäktige
Inga tillgängliga data