Møtedato Organ Sak Saksnr. Arkivnr. Vedtak verbalforslag Utførende enhet Saksbehandler Status Kommentar
2022-12-15
Bystyret Handlingsprogram 2023-2026 116/22 22/02425
FS 5: Kommunedirektøren bes utrede vedlikeholdsbehovet for skolene Dalabrekka, Goma, Rensvik og Bjerkelund, i tiden frem til nye skoler står ferdige.
Teknisk og kultur John Einar A. Skontoft PågårPågår Det må leies inn ekstern takstmann for å avklare vedlikeholdsbehovet på skolene. På grunn av den generelle situasjonen med mangel på ansatte hos Eiendomsdrift, i kombinasjon med anstrengt økonomi, er det ikke utført.
HUhos 1: Oppgradering av Kårhaugen utredes snarest for mulig realisering via anbud/salg av eiendom, til bygging av omsorgsboliger - i stedet for å legges på vent i hele økonomiplanperioden. Sak om dette må forelegges Hovedutvalget helse, omsorg, sosial og deretter bystyret til endelig behandling.
Teknisk og kultur John Einar A. Skontoft PågårPågår Saken er forelagt HU. Det er ikke realistisk å finne midler gjennom salg av annen eiendom, og sonderinger med privat aktør har ikke ført frem.
HUsbk 3: Hvilke tiltak må gjøres for at Engabanen kan bli byggbar. Sak om dette forelegges Hovedutvalget skole, barnehage og kultur og deretter bystyret til endelig behandling.
Kultur Toril Skram AvsluttetAvsluttet Saken ble utredet av Kulturenheten og Kommunalteknikk, og lagt fram til behandling for HU SBK 06.03.2024 og i bystyret 07.03.2024. Innstillingen om å ta saken til orientering ble enstemmig vedtatt.
2023-12-14
Bystyret Handlingsprogram 2024-2027 33/23 23/05797
1. IDRETTSPLASSEN I CLAUSENENGA - Vi ber administrasjonen legge til rette for en idedugnad der barn, unge og voksne i alle aldre får komme med innspill til hvordan det samlede arealet på Idrettsplassen i Clausenenga skal benyttes. Både lek, rekreasjon og fysisk aktivitet er relevante, likeså aktiviteter som kan samle innbyggerne uansett alder i denne bydelen der et stort er mangfold er kjennetegn. Arbeidet videreføres så i planene for å oppgradere nærmiljøanlegget i 2024-2025.
Kultur Toril Skram PågårPågår

Kulturenheten har ikke mottatt ny informasjon i saken siden forrige rapportering.

I forbindelse med bygging av nytt Nordmøre Krisesenter på tomta der Fløya Barnehage lå i Wergelandsveien 12, er det i vedtatt reguleringsplan for området. Denne pålegger å bygge et nærmiljøanlegg/lekeområde som erstatning for lekeareal på området som Fløya Barnehage hadde. Arealet som er avsatt til nærmiljøanlegg er området bak det østligste målet på Idrettsplassen, langs J.P. Clausens gate.
I forbindelse med arbeidet med nærmiljøanlegget er det satt ned en arbeidsgruppe på tvers av kommunen, der også representanter fra ungdomsrådet og idrettsrådet har vært invitert inn. Arbeidsgruppen har levert sine innspill til prosjektet og vi venter nå på ferdige skisser fra Norconsult. Behovet for å involvere flere aktører i en idedugnad vil bli vurdert.
Det er i tillegg planlagt spillemiddelsøknad i 2024-2025 i forbindelse med krisesenteret.
2. BRYGGENE I KRISTIANSUND - Administrasjonen bes legge til rette for et seminar om bryggene i Kristiansund som som oppfølging av seminaret som Byggekomiteen arrangerte i juni 2019. Aktuell problemstilling er: Hva kan vi gjøre for å sikre at bryggene i Kristiansund blir ivaretatt til beste for både eiere og innbyggerne?
Teknisk og kultur John Einar A. Skontoft Ikke påbegyntIkke påbegynt .
3. MIDLERTIDIG UTSETTELSE AV ALL VIRKSOMHET I HAVPARKEN AS OG HAVPARKEN EIENDOM AS - Vi ber herved Bystyret å pålegge formannskapet som eierforsamling til Havparken AS og Havparken Eiendom AS å instruere styrene i selskapene om å stanse alt arbeid inkludert, eventuelt pågående prosesser med å realisere utbygging av Bolgneset, inntil Bystyret fatter nytt vedtak i saken.
Kommunedirektørens kontor Arne Ingebrigtsen Ikke påbegyntIkke påbegynt
4. BYGGING AV 70 SYKEHJEMSPLASSER -  Kommunedirektørens forslag om et avgrenset sykehjemsprosjektet med kun 70 sykehjemsplasser i Strandgata/Goma innebærer en vesentlig endring av bystyrets vedtak 2.3.2023, der forutsetningen var et fleksibelt prosjekt bestående av 70 sykehjemsplasser og 60 omsorgsplasser. Kommunedirektørens endrede forslag gir politisk grunnlag for ny vurdering av hvordan kommunen bør realisere og dekke behovet for 70 sykehjemsplasser så raskt som mulig. Bystyret mener det er grunnlag for å realisere 70 nye sykehjemsplasser på Storhaugentomta, uten at eksisterende bygg med 35 plasser må rives. Kommunedirektøren bes iverksette en utredning der sykehjemsprosjektet plasseres på Storhaugentomta, primært uten at dette forsinker eksiterende tempoplan. Bystyret ber om å få seg forelagt en saksutredning om dette senest i Bystyre 13.6.2024.
Teknisk og kultur John Einar A. Skontoft PågårPågår Utredning pågår. Konsulenter jobber sammen med adminsitrasjonen. Befaringer gjennomført, og mulig konseptløsning under utarbeidelse. Paralellt er det foretatt flere profiler av sjøbunnen på Gomatomten for å få ned usikkerhetsmarginen slik at kostnadsoverslaget blir mer presist. Begge deler legges frem til bystyret for endelig behandling for vurdering innen tidsfrist, i tråd med politisk bestilling.
5. BO OG HABILITERING - Kommunedirektøren bes utrede en effektiv fremtidig drift i forkant av budsjettforslaget 2025, av Bo og habilitering der det mellom annet beskrives tiltak og budsjettering av • en tjeneste som oppfyller lovpålagte krav og god kvalitet til brukerne • en sikring av stabil og forutsigbar drift av tjenestene • en plan for å beholde og rekruttere fagpersonell • en mulig omorganisering av tjenestene Utredningen forelegges en partssammensatt arbeidsgruppe bestående av pårørenderepresentanter, tillitsvalgte, administrasjon/fagfolk og politikere for kvalitetssikring og uttale før Hovedutvalg helse, omsorg og sosial og Bystyret får saken til behandling, i forkant av budsjettbehandlingen for 2025.
Helse og omsorg Siv Iren S. Andersson PågårPågår

Arbeidet er i gang. Det er frigitt ressurs til prosjektledelse som er finansiert av Helseinnovasjonssenteret. Man prioriterer å ha fokus på avlastningen (Sommerro) først. Hele oppdraget fra dette vedtaket må tas inn i det helhetlige arbeidet som er i gang sammen med Helseinnovasjonssenteret , Molde og Bodø kommuner.  Prosjektet er planlagt å vare ut 2025. 

6. TEMAPLAN OM KOMPETANSEBEHOV OG REKRUTTERING - Bystyret ber kommunedirektøren starte opp arbeidet med en temaplan som omhandler kompetansebehov og rekrutteringsstrategi for kommunen i årene fremover. • Administrasjonsutvalget vil eie planen, mens Arbeidsmiljøutvalget og Hovedutvalgene skal involveres i arbeidet. • Vedtak planprosess bystyremøte 30. mai 2024.
Personalseksjon Synnøve Tangen PågårPågår

Informasjon om utarbeidelse av strategiske kompetanseplaner, jamfør Kristiansund kommune – en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver, kapittel 3. Arbeidsgiver har ansvar for å kartlegge de ansattes kompetanse og analysere tjenestens-/enhetens kompetansebehov. På denne bakgrunn og etter drøftinger med de tillitsvalgte, skal det utarbeides en plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak, se hovedtariffavtalen kapittel 3 punkt 3.3. Kristiansund kommune er en stor virksomhet. Det er nødvendig med en grundig prosess og et best mulig samarbeidsgrunnlag på alle nivåer, jamfør revidert hovedavtale (KS). Arbeidsgiver vil koble på partssamarbeidet, både på overordnet nivå og enhetsnivå.

Kristiansund kommune ønsker å ta i bruk verktøyet som KS har utviklet i arbeidet med strategisk kompetanseutvikling. Verktøyet har 7 steg (våre kommentarer i strekpunktene under hvert steg):

 1. Organisering og involvering
  - informasjon til alle nivåer: kommunenivå - enhetsnivå
  - assisterende kommunedirektør har ansvaret for overordnet plan, kommunalsjef for gitte sektor og enhetsleder for gitte enhet
  - koble på de ansatte og deres tillitsvalgte på gitte nivå
 2. Forankring
  - arbeidet er allerede forankret i arbeidsgiverstrategien
  - prosessplan vedtas i bystyret 30.05.2024
  - arbeidsmiljøutvalget kobles på med blikk på arbeidsmiljø og HMS
  - hovedutvalgene involveres i arbeidet (holdes informert og oppdatert + får mulighet til å uttale seg før den vedtas)
  - administrasjons- og likestillingsutvalget behandler og vedtar planen
 3. Overordnede mål og føringer
  - planen sees i sammenheng med kommuneplanens samfunnsdel og handlingsprogrammet, i tillegg til arbeidsgiverstrategien
 4. Hva er kompetanse?
 5. Kompetanse- og bemanningsanalyse
  - koble på ressurspersoner fra personalseksjonen i analysearbeidet
 6. Kompetansestrategier og tiltak
  - behov for å lage strategisk kompetanseplaner på kommunenivå - sektornivå - tjeneste-/enhetsnivå?
 7. Gjennomføring, oppfølging og evaluering

Kommunedirektøren har informert om saken med alle enhetslederne i møte den 17.01.2024 og med hovedverneombud, hovedtillitsvalgt (HTV), fellestillitsvalgt (FTV) og tillitsvalgte som ikke har HTV/FTV i informasjonsmøtet den 01.02.2024. Partene er positive til prosessen som blir lagt opp.

7. UTEKONTAKT (utrede behov og mulighet) - I styrkingen av Bakgården ungdomshus og styrkingen til frivillige lag og organisasjoner bes administrasjonen om å ha et ekstra blikk på de frivilliges muligheter til å bidra rundt det praktiske i opprettholdelsen av tilbudet, samtidig som man i skjæringspunktet mellom disse utreder muligheten for å opprette en utekontakt for å ivareta de som ikke finner sin plass på Bakgården eller i andre organiserte aktiviteter.
Oppvekst Olaug Haugen PågårPågår

Det pågår et tverrsektorielt arbeid med organisering og mer langsiktig finansiering av Bakgården. Vi jobber tverrsektorielt med nærmiljøskolen/ barnehagen som en del av omstillingen " Vi skal være der barna er". Vi jobber med samordning av faglige og økonomiske virkemidler for å redusere sosial ulikhet og barn i fattige familier, og etablering av Kirkens Bymisjon i Kristiansund er under utredning og vil bli lagt fram til politisk behandling i revidert budsjett i juni 2024. I tillegg støttes Frivilligsentralen som en del av mottaket av flyktninger. Målgruppene med uorganiserte barn og unge er en del av dette. Å starte utredning av utekontakt er krever mer administrativ kapasitet, og er ikke startet.

8. RASK PSYKISK HELSE OPPRETTHOLDES - I forlengelsen av styrkingen i handlingsplana understrekes det at administrasjonen ikke iverksetter kutt i tjenesten «Rask psykisk helsehjelp».
Helse og omsorg Siv Iren S. Andersson AvsluttetAvsluttet Verbalforslaget tolkes som et styringssignal og tas til etterretning. 
9. IKT -  Bystyret ber administrasjonen komme med en presisering av de prioriteringene som er lagt i handlingsplana med tanke på IKT-satsing og helseinnovasjon i løpet av første kvartal 2024.
IKT Arild Ovesen AvsluttetAvsluttet Kommunedirektør og IT-sjef presenterte prioriteringer og resultat i formannskapet 9. april 2024.
 
10. AREALENDRINGER OG KLIMAREGNSKAP -  Kristiansund kommune innregner utslippene fra arealendringer i sitt totale klimaregnskap. Det tilstrebes en nullsum av utslipp fra arealendringer, det vil si eventuelle utslipp kompenseres med andre tiltak som for eksempel CO2-bindende arealendringer eller tilsvarende redusering av utslipp i andre kommunale sektorer.
Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik Ikke påbegyntIkke påbegynt Vil følges opp i forbindelse med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel med tilhørende arealstrategi, og videre i forbindelse med klimabudsjettet i økonomiplanen.
11. HELSEPLATTFORMEN - Kristiansund har vært tidlig ute med å vedta innføring av Helseplattform i kommunen. Prosjektets opprinnelige intensjon – En innbygger, en journal – ser ut å ikke være mulig å oppnå. Innføringen i spesialisthelsetjenesten har avdekket betydelige feil med stor risiko for pasientskade. Det er dertil usikkerhet knyttet til om systemet vil innfri forventningene i forhold til en reduksjon av driftsutgifter i helsesektor. Det motsatte synes å være mer sannsynlig. Våre nabokommuner har valgt å ikke innføre systemet og samtlige ikke-kommunalt ansatte fastleger velger bort Helseplattform. I skrivende stund er det fortsatt usikkert om systemet kan forbedres på en tilfredsstillende måte, det er til og med mulig at hele Helseplattformen må avvikles hvis de alvorlige mangler ikke kan rettes. Mange i bystyret har fått inntrykk av at vårt vedtak på et så tidlig tidspunkt var basert på en rekke feilantagelser og mangelfulle opplysninger.
Vi ønsker derfor at det administrasjonen presenterer en sak til bystyret der en ser på de inngåtte både økonomiske og juridiske forpliktelser samt hvor kommunedirektør ser for seg økonomiske samhandlingsgevinster ved en videreføring versus konsekvenser av en mulig senere avvikling av Helseplattformen i kommunen. Dette bør skje i tett samarbeid med Hovedutvalg helse og omsorg og det synes rimelig å involvere Kontrollutvalget.
Helse og omsorg Janne Marthe Viddal AvsluttetAvsluttet Endelig behandlet i bystyret 18.4.2024. Tatt til informasjon.
12. LEIEAVTALE JEGER OG FISKEFORENING - Kvalvågdalen og Ohr Kristiansund kommune eier areal i kvalvågdalen og Ohr, som etter en leieavtale - leies av NJFF Møre og Romsdal til opplæringsjakt Vi ber administrasjonen om - når denne skal reforhandles i mars 2024 - knyttes til lokal JFF altså Kristiansund og Nordmøre JFF - slik at vi i større grad kan forvalte arealet og tilby jakt og friluftsliv for våre innbyggere.
Teknisk og kultur John Einar A. Skontoft PågårPågår Avtaleutkast er klart for signering. 
13. ØKT FINANSIERING PPT - Bystyret ber kommunedirektøren vurdere hvordan økt finansiering av PPT kommuniseres med samarbeidskommunene med tanke på forholdsmessig finansiering fra samarbeidskommunene slik flertallspartiene legger inn fra Kristiansund kommune. Dette for at PPT kan håndtere økt etterspørsel fra skoler og barnehager og slik at tjenesten holder seg innenfor bestemmelsene i opplæringsloven og barnehageloven i hele området.
Oppvekst Olaug Haugen AvsluttetAvsluttet Saken ble tatt opp på den interkommunale styringsgruppa for PPT i møte i februar 2024. Det ble besluttet at:
 • Styrket finansiering fra Kristiansund kommune bidrar til å opprettholde eksisterende bemanning i PPT og PPT skal samtidig legge om sitt arbeid til mer systemrettet arbeid i skoler og barnehager.
 • Forespørsel er rettet til eierkommunene om de har mulighet til å styrke sin finansiering av PPT tilsvarende. Smøla kommune har bekreftet at de ønsker dette. svar avventes fra andre eierkommuner.
Kommunalsjef oppvekst i Kristiansund fører en nær dialog med PPT om omlegging av tjenestene i tråd med " Vi skal være der barna er".
14. UNDERVISNINGSOPPLEGG MOBBING, UTEFORSKAP MED MER -  Bystyret ber hovedutvalget for skole, barnehage og kultur vurdere innkjøpte undervisningsopplegg innen mobbing, utenforskap og psykiske vansker og samtidig vurdere andre aktuelle opplegg som kan være aktuell for skolene i Kristiansund. I denne vurderingen inngår også evaluering av bruk av MOT i ungdomskolene.
Oppvekst Olaug Haugen Ikke påbegyntIkke påbegynt

Det er ikke kapasitet i administrasjonen til å starte oppfølging av dette verbalforslaget enda.

15. BEHANDLINGSGEBYR FOR SØKNAD OM OPPFØRING AV SOLCELLEPANEL PÅ PRIVAT BOLIG - Som et tiltak for å stimulere til solcelleanlegg på private boliger bes kommunedirektøren om å utrede muligheten for å subsidiere behandlingsgebyret for søknad om oppføring av solcellepanel på privat bolig.
Plan og byggesak Jan Brede Falkevik PågårPågår Holder på med å lage en sak om dette. Dessverre forsinket. Ferdig i løpet av mai. Legges fram for bystyret 13. juni.
16. TRINN 2 SYKEHJEM/OMSORGSPLASSER - I prosessen med videre bygging av nye sykehjems/omsorgsplasser - trinn 2 – er det naturlig å vurdere bygging på kommunens tomt ved gamle Frei rådhus.
Helse og omsorg Siv Iren S. Andersson AvsluttetAvsluttet Kristiansund kommune jobber med det som kan benevnes som trinn 1 i prosessen med å øke kapasiteten på omsorgsplasser med heldøgns bemanning. Kommunedirektøren finner det ikke naturlig å starte prosess med valg av det som kan bli trinn 2 før man er godt i gang med første byggetrinn. Bystyret må også vurdere om et andre byggetrinn skal prosjekteres i samarbeid med en/flere av våre nabokommuner, men dette kommer man altså tilbake til. 
17. RULLERENDE BARNEHAGEOPPTAK - Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme en sak der en vurderer å innføre rullerende barnehageopptak.
Oppvekst Olaug Haugen PågårPågår

På grunn av kommunen sine økonomiske situasjon er det ikke realistisk å ha løpende/rullerende barnehageopptak jamfør månedsrapport per mars 2024. Svar på verbalforslag vil bli lagt fram for politiske organ i juni, parallelt med  revidert budsjett i 2024.

18. DRIKKEVANNKILDE - Bystyret ber kommunedirektøren innhente og vurdere konsekvenser for Kristiansund sin drikkevannskilde ved etablering av vindmøllepark på Fløystadfjellet i Tingvoll kommune.
Kommunalteknikk Vidar Dyrnes AvsluttetAvsluttet Avventer svar fra Norsk Vann og Mattilsynet. Våre egne faglige vurderinger tilsier en restriktiv praksis. Dette er også formidlet til Tingvoll kommune samt FOR, som jobber med prosjektet.
FOR (Fred. Olsen Renewables) har trukket planinitiativet.
19. KORPS I SFO - Korps i SFO har vært og er en stor suksess i Kristiansund. Mange barn har til nå fått gleden av å prøve et instrument og oppleve samspill med andre. Musikkorpsene har en stor utfordring med rekruttering. Barna som har deltatt på tilbudet om korps i SFO-tiden gir uttrykk for at dette tilbudet må fortsette. Administrasjonen blir bedt om å avklare mulighet for å fortsette med tilbudet Korps i SFO i samarbeid med Kulturskolen og SFO i grunnskolen.
Kultur Toril Skram AvsluttetAvsluttet I skoleåret 23/24 er Korps i SFO videreført og utviklet. 4 av kulturskolens lærere er til stede både på Innlandet skole og Allanengen skole, som del av Korps i SFO.
Modellen er slik at første semester er gratis for elevene som melder seg på, deretter går vi over til drift. Vi har kjørt flere rekrutteringsrunder på hver skole, slik at så mange som mulig skal få mulighet til å være med.
På Innlandet skole har Korps i SFO vært populært og det har vært relativt enkelt å skape engasjement og gode relasjoner. Allanengen skole er større og mer kompleks, og det har ikke vært like enkelt å skape eierskap og engasjement til tilbudet. Vi har evaluert flere ganger siden oppstarten i høst, og gjort justeringer underveis i håp om større deltakelse.
Vi ser dessverre at mange faller fra over tid. Det er stort engasjement i starten, så faller noen fra når vi går over i drift, mens flere faller fra etter ett-halvannet år. Miljøet er fortsatt lite, men de som fortsetter er dedikerte og synes det er gøy. Det er også de som viser god framgang på instrumentene sine og oppnår genuin interesse for å spille. Vi ser at både korps, kulturskole og skole må kommunisere bedre ut til elevmassen og foreldrene, særlig når det gjelder økonomi, og mulighet til å få hjelp til å betale kontingent i fasen hvor vi går over til drift.
Det er ingen tvil om at modellen skaper inkludering, og gir muligheter for deltakelse på et helt annet nivå enn vanlig korpsdrift og kulturskoledrift. Modellen er derfor viktig å jobbe videre med og utvikle i kommunen. Den krever mye kapasitet og ressurser i form av tilstedeværelse, samskaping og kommunikasjon, men det er noe eleven, nærmiljø, korps og kulturskole har mye igjen for. For å logistisk greie å kjøre ut modellen på flere skoler er kulturskolen avhengig av å få besatt vakant stilling.
Vi skal ha ny evaluering av Korps i SFO nå, men kan på forhånd konkludere med at dette er et viktig tiltak som både korps og kulturskole ønsker å fortsette med.
Til jul hadde elevene på Innlandet og Allanengen en felles konsert, og dette skal de også ha 30. april.