Nämnd T1 2022 Uppdrag. Kommentar T1 2022
(Miljö- och samhällsnämnden) .
Öka kunskapen om hållbart byggande och arkitektur internt och externt.

Arkitekturdiskussioner på alla avdelningsmöten ger insikter och kunskap internt. Föreläsning om styrdokument inom arkitektur- gestaltad livsmiljö för politiker och tjänstemän planeras i juni.

(Miljö- och samhällsnämnden) .
Identifiera vilka underlag som behövs för att göra bedömningar i miljötillsyn och vid samhällsplanering, samt att ta fram en plan för genomförandet.

Arbetet med att identifiera vilka underlag som behövs utförs genom diskussioner mellan miljö och hälsa, plan och bygg, mark och exploatering samt park. Flertalet större naturvärdesinventeringar samt en mobilitetsutredning är beställda och ska utföras under 2022. Diskussioner pågår för att ta fram fler kartläggningar.

(Miljö- och samhällsnämnden) .
Utveckla och utred hela kommunens behov inom geodata

Inget arbete har ännu utförts utan genomförs under hösten.

(Miljö- och samhällsnämnden) .
Utveckla samarbetsformer och rutiner för att nå en hållbar samhällsutveckling.

Projektet har hög prioritet. Samtliga förvaltningar har deltagit i workshop och fortsatt arbete planeras omfatta detaljerad processkartläggning med förslag till effektiv process för hantera ärenden kopplat till markanspråk

(Miljö- och samhällsnämnden) .
Utveckla ett arbetssätt för att genom vår myndighetsutövning få till stånd nödvändiga förändringar för att nå kommunens klimatmål.

Ingår delvis i projektet hållbar samhällsplanering. Kunskapshöjning kommer även ske via Viable cities

(Tekniska nämnden) .
Minska felsorterat hushållsavfall.

För att minska felsorterat avfall från hushållen vill enheten utveckla och marknadsföra service av hämtning av farligt avfall i flerfamiljshus och även ta fram en ny sorteringsguide för hushållen. 

(Tekniska nämnden) .
Utveckla parkförvaltningens lokaler och ytor.

Lokalresurser som saknas och behövs i framtiden är framför allt ett växthus för hantering av växtmaterial samt ändamålsenliga ytor för hantering av kompost och trädplantskola. Parkförvaltningen har ingen plats för denna verksamhet utan är utspridd på olika inofficiella platser för den utrymmeskrävande hanteringen av växtmaterial, förvaring av växter, jord och kompostering.

(Tekniska nämnden) .
Öka kundnöjdheten på återvinningscentralen

Det pågår mycket arbete med att utveckla våra återvinningscentraler. Arbetet med Grönt kort vid ÅVC Lit pågår enligt plan.

Nyligen har öppettiderna på återvinningscentralerna ändrats vilket innebär att tillgängligheten ökar. Det kommer med all säkerhet att öka kundnöjdheten. 

 

(Tekniska nämnden) .
Minimera inläckage i avloppsreningsverken.

Arbetsgrupp är startad, arbete pågår med att ta fram ett projektdirektiv för att veta mer i detalj vilka arbeten och åtgärder som behöver göras de kommande åren

(Tekniska nämnden) .
Ta fram en beredskapsplan för livsmedelsförsörjning

Arbetet att utveckla beredskapsplanen fortlöper enligt plan. Föredragning i Tekniska nämnden planeras till sammanträde i juni. Fokus är att färdigställa planerna för el- och vattenstörning samt visa beräkningar av beredskapslager för livsmedel. En övning i krisledning för arbetsledande personal planeras till hösten.

(Tekniska nämnden) .
Arbeta för att öka sorteringsgraden inom hushållsavfall

Det är ett långsiktigt arbete som pågår på många plan.  En del är att arbeta med flerfamiljshus där det är stora problem med sortering genom uppsökande verksamhet. En annan del är att förbättra tillgängligheten till påsar för matavfall som höjer motivationen.

De nya påsarna för insamling av matavfall har införts succesivt sen hösten 2021. Det är för tidigt att se om de nya påsarna har gett en högre insamlingsgrad än de gamla påsarna. 

 

(Tekniska nämnden) .
Hantera utvecklingsområden i strategi för grönstruktur.

Upprättad skötselplan finns och specialistkompetens anlitas vid behov genom externa parter.

(Tekniska nämnden) .
Utveckla träddatabas

Genom inventering av trädbeståndet får vi en överblick av våra gröna värden.

(Tekniska nämnden) .
Arbeta för att kommunens förutsättningar att klättra i avfallstrappan

En förstudie för en Kretsloppspark har genomförts 2021, rapporten slutfördes under april med ett förslag på plats och upplägg. Förslaget har godkänts i Tekniska nämnden och ska vidare för beslut i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Kretsloppsparken är en viktig nyckel för att nå ut till kommunens medborgare och börja förändra allas vårt beteende och förhållande till avfall.

(Tekniska nämnden) .
Minimera utläckage av dricksvatten.

Arbetsgrupp är startad, arbete pågår med att ta fram ett projektdirektiv för att veta mer i detalj vilka arbeten och åtgärder som behöver göras de kommande åren

(Tekniska nämnden) .
Utveckla ny metod för slamhantering

Utredningen Hållbar slamhantering SOU 2020:3: som ska ligga till grund för ett sk slamdirektiv från regeringen presenterades i september 2020. Det finns i dagsläget ingen tidplan för när ett nytt slamdirektiv ska vara klart.

Utan ett slamdirektiv går det inte att ta fram en lämplig metod för framtida slamhantering.

(Tekniska nämnden) .
Öka kunskapen om vattnets kretslopp hos medborgarna

Arbetet uppstartat, men större kampanjer kommer behöva genomföras de kommande åren

(Tekniska nämnden) .
Fortsätta att utveckla återvinningscentraler

Enheten kommer att vill utöka med flera roll-packer för effektiv komprimering av avfallet. Det kommer att minska transportbehovet från återvinningscentralen till vidare behandling av avfallet.

(Tekniska nämnden) .
Utreda mobil återvinningscentral

Utredningen om en mobil ÅVC har påbörjats som ett praktikantarbete

(Tekniska nämnden) .
Utveckla ett styrsystem för föreningars gatubelysning.

Utbyte av 170 styrenheter till tänd/släck-funktion av vägbelysningsföreningar ingår i projektet "Förnyelse gatubelysning" och kommer monteras under vår/sommar 2022.

 

(Tekniska nämnden) .
Utveckla arbetssätt med hjälp av nya tekniska lösningar.

Med hjälp av dagens smarta system kommer vi att kunna utföra arbetsuppgifter digitalt och bidra till att avlasta våra resurser och effektivisera dagens arbetssätt, samt tillgängliggöra information till en bredare publik.

(Tekniska nämnden) .
Utveckla arbetssätt som säkrar närvaro av kompetenser/resurser inom område gata, väg och parkering inom planprocessen.

Ett långsiktigt arbete att hitta gemensamma kanaler har påbörjats. En del av arbetet är sammanställning av riktlinjer samt kalkyl av driftersättning.

(Tekniska nämnden) .
Implementera nya tekniska lösningar inom driften och underhållet av gatumiljön.

Ett brett digitaliseringsarbete pågår med en GIS-baserad gatudatabas som ska beskriva och klassa all förvaltad mark. Systemen har stor utvecklingspotential för att följa upp och utvärdera alla arbeten och processer som är kartbaserade