Nämnd T1 2023 Uppdrag Kommentar T1 2023
(Tekniska nämnden) .
Utred i samverkan med Z-renhållare möjligheterna för ett ökat samarbete i länet för att hantera de nya lagkrav där kommunen får ett utökat ansvar.

Utredningar pågår och skall i ett första skede presenteras innan sommaren

(Tekniska nämnden) .
Säkerställa måltidsförsörjning inom ramen för nämndens uppdrag.

Sektor Måltidsservice ska under året implementera krisberedskapsplanerna ute i respektive kök för att få bäst effekt. Sektorn behöver kontinuerligt stärka sin krisledningsförmåga, och träna på att leverera under svåra omständigheter.

(Tekniska nämnden) .
Öka kunskapen om vattnets kretslopp hos kommunens medborgare.

Ett flertal olika aktiviteter pågår t ex studiebesök på anläggningarna, plan för att kommuniceras vattnets kretslopp.

(Tekniska nämnden) .
Utreda samarbetsformer i länet gällande Vatten.

Utredningar pågår och skall i ett första skede presenteras innan sommaren.

(Tekniska nämnden) .
Utreda beredskapsorganisation för vinterväghållning för att säkerställa effektivt arbetssätt.

EU-direktiven innehåller regler för dygnsvila, veckovila, raster, nattarbete, semester och maximal veckoarbetstid. Det är främst dygnsvilan som kommer påverka vinterväghållningen, då veckovilan åtgärdades under säsongen 22/23. EU-direktivet ger alla arbetstagare rätt till elva timmar dygnsvila varje dygn. Undantag får bara göras i speciella fall. Vilan måste ligga mellan arbetspassen. Undantag från dygnsvilan får bara göras om arbetstiden inte kan förläggas på annat sätt i verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet. I dialog med HR har framkommit att vinterväghållningen inte kan ges undantag. Arbete pågår i hur det kommer påverka vår verksamhet både personalmässigt och ekonomiskt. Det här kommer att innebära antingen att anställa flera medarbetare och kostnaden ökar. Alternativet är att försöka lägga ut på entreprenad men är inget som kommer kunna ske detta år gällande entreprenadverksamhet.

(Tekniska nämnden) .
Ta fram planerings- och kunskapsunderlag för arbete med ekosystemtjänster och grön infrastruktur enligt strategi för grönstruktur.

Anslag äskades för uppdraget i budget 2023 men det ströks. Då det saknas medel för att utföra uppdraget så kommer det inte att genomföras då det inte ryms inom befintlig budget.