Nämnd T2 2021 Uppdrag. Kommentar T2 2021
(Miljö- och samhällsnämnden) .
Öka kunskapen om hållbart byggande och arkitektur internt och externt.

En föreläsning för tjänstemän och politiker planeras i höst. En aktivitet som vände sig till allmänheten har hållits inom ramen för energirådgivningen - Tema renovering. Dessutom har hållbarhetsgruppen haft möte med Fastighet om hållbarhet i Rådhusprojektet, samt i planerade om- och nybyggnationer.

(Miljö- och samhällsnämnden) .
Se till att åtgärderna i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram införs i relevanta processer.

En översyn av vilka processer som berörs behöver göras och därefter påbörjas implementeringen i respektive process. 

 

(Miljö- och samhällsnämnden) .
Utveckla samarbetsformer och rutiner för att nå en hållbar samhällsutveckling.

Inom uppdraget att Utveckla arbetssätt och samarbete för hållbar samhällsplanering så fortsätter arbetet med att strukturera och definiera projektet samt analysera nuläget. Möten om verksamhetsutveckling, processkartläggning och översiktsplanering har genomförts. Fokus ligger på att genomföra en omvärldsbevakning, det omfattar kontakt och dialog med andra kommuner för att samla goda exempel på olika arbetssätt inom planprocessen. Löpande avstämning sker med styrgrupp och beställare.

Inom uppdraget Bidra med kompetens inom ekologisk hållbarhet i planprocessen och annat strategiskt arbete med hållbar stadsutveckling och samhällsplanering, så sker löpande avstämningar och arbete med detaljplaner i plangrupp på Miljö & Hälsa. Granskning har skett av reviderad översiktsplan inför samråd. 

(Tekniska nämnden) .
Minska felsorterade hushållsavfallet

Arbetet är startat inom Afall VA men kommunen och våra kommunmedborgare har en lång väga att ta oss.

(Tekniska nämnden) .
Öka kundnöjdheten på återvinningscentralen

Arbetet med Grönt kort vid ÅVC Lit pågår enligt plan men utredningen kring mobil ÅVC dröjer.

(Tekniska nämnden) .
Ta fram en beredskapsplan för livsmedelsförsörjning

Fördjupat samarbetet med säkerhetschef gällande beredskap. Uppstartsmöte med Vård- och omsorgsförvaltningen genomfört och workshop inbokad. Förmågor är identifierade och dimensionerade robusthet gällande el, livsmedel, bemanning. Möte inplanerat med samordnare på avfall/VA för planering av nödvatten.