Nämnd T2 2022 Uppdrag. Kommentar T2 2022
(Miljö- och samhällsnämnden) .
Öka kunskapen om hållbart byggande och arkitektur internt och externt.

Arkitekturdiskussioner på alla avdelningsmöten ger insikter och kunskap internt. Efter föreläsning om styrdokument inom arkitektur- gestaltad livsmiljö för politiker och tjänstemän som skedde i juni avvaktar vi valresultatet för dialog med styrande politiker om hur kommunen vill gå vidare, ett projektdirektiv för styrdokument kring gestaltad livsmiljö planeras.

(Miljö- och samhällsnämnden) .
Identifiera vilka underlag som behövs för att göra bedömningar i miljötillsyn och vid samhällsplanering, samt att ta fram en plan för genomförandet.

Arbetet med att identifiera underlag utförs genom diskussioner mellan Miljö och hälsa, Plan och bygg, Mark och exploatering samt Park. Flertalet större naturvärdesinventeringar samt en mobilitetsutredning är beställda och ska utföras under 2022 och diskussioner pågår för att ta fram fler kartläggningar. En rapport ska skrivas som beskriver vilka underlag som saknas. Projektet bedöms vara genomfört till 31 oktober.

(Miljö- och samhällsnämnden) .
Utveckla och utred hela kommunens behov inom geodata

Inget arbete har ännu utförts utan genomförs under hösten.

(Miljö- och samhällsnämnden) .
Utveckla samarbetsformer och rutiner för att nå en hållbar samhällsutveckling.

Projektet genomförde en workshop med processtöd av Sweco under våren. Ett 40-tal medarbetare från hela organisationen arbetade med frågeställningar på temat tidiga skeden i fysisk planering. Syftet med dagen var bland annat att lyfta och förankra frågor om hållbar samhällsplanering i verksamheten, öka samverkan internt och hitta en samsyn kring nuläge, behov av nya arbetssätt och lösningar framåt. Workshopen resulterade i att projektet ska fördjupa arbetet med processkartläggning och börja testa ett nytt arbetssätt utifrån olika "case". Samverkan sker även med projektet "Jämlikhetens syntax" som pågår i kommunen. Processkartläggningen genomförs under tertial 3.

(Miljö- och samhällsnämnden) .
Utveckla ett arbetssätt för att genom vår myndighetsutövning få till stånd nödvändiga förändringar för att nå kommunens klimatmål.

Ingår delvis i projektet hållbar samhällsplanering. Kunskapshöjning kommer även ske via Viable cities

(Tekniska nämnden) .
Minska felsorterat hushållsavfall.

Avfall Återvinning arbetar med flera åtgärder för att minska felsorterat avfall. En sådan åtgärd är att förbättra kommunikationen med fastighetsägarna vid felaktigheter.

(Tekniska nämnden) .
Utveckla parkförvaltningens lokaler och ytor.

Lokalresurser som saknas och behövs i framtiden är framför allt ett växthus för hantering av växtmaterial samt ändamålsenliga ytor för hantering av kompost och trädplantskola. Parkförvaltningen har ingen plats för denna verksamhet utan är utspridd på olika inofficiella platser för den utrymmeskrävande hanteringen av växtmaterial, förvaring av växter och jord, kompostering. 

(Tekniska nämnden) .
Öka kundnöjdheten på återvinningscentralen

Utökade öppettider började gälla 2 maj. Arbete pågår med "Grönt kort" som möjliggör ännu större tillgänglighet med mindre personalinsats.

 

(Tekniska nämnden) .
Minimera inläckage i avloppsreningsverken.

Projektledare är tillsatt för tillskottsvatten och arbete är påbörjat. Fler mätare köps in för att kunna mäta och kartlägga tillskottsvatten i olika nät.

(Tekniska nämnden) .
Ta fram en beredskapsplan för livsmedelsförsörjning

Arbetet att utveckla beredskapsplanen fortlöper enligt plan. Föredragning i Tekniska nämnden samträde i juni. Fokus är att färdigställa planerna för el- och vattenstörning samt erbjuda kunderna ett beredskapslager för livsmedel.

(Tekniska nämnden) .
Arbeta för att öka sorteringsgraden inom hushållsavfall

Arbete pågår i de planerade projekten. Ett är uppsökande verksamhet i samarbete med Östersundhem och Innanförskapsakademien. Ett annat är att förbättra tillgänglighet på matavfallspåsar och där finns nu påsarna på ett flertal platser i kommunen. Ett tredje projekt är att identifiera fastigheter som saknar matavfallskärl och beslut på hemkompost.

(Tekniska nämnden) .
Hantera utvecklingsområden i strategi för grönstruktur.

Upprättad skötselplan finns och specialistkompetens anlitas vid behov genom externa parter.

(Tekniska nämnden) .
Utveckla träddatabas

Genom inventering av trädbeståndet som sker under sommarmånaderna får vi en överblick av våra gröna värden.

(Tekniska nämnden) .
Arbeta för att kommunens förutsättningar att klättra i avfallstrappan

Förstudierapport är presenterad med förslag på plats och upplägg och den är godkänd av Teknisk Nämnd. Avvaktar beslut uppåt i den politiska kedjan för att se fortsättningen.

Kretsloppsparken är en viktig nyckel för att nå ut till kommunens medborgare och börja förändra allas vårt beteende och förhållande till avfall.

(Tekniska nämnden) .
Minimera utläckage av dricksvatten.

Arbete pågår via utbyggnad av övervakningen, fler mätarbrunnar, bättre infrastruktur för insamling av kunders mätvärden och områdesindelning av ledningsnätet. Detta görs för att få bättre kontroll och förståelse av flöden och på ett bättre sätt hitta vattenläckor. På så sätt minskas utläckage och ledningsnätet blir effektivare.

(Tekniska nämnden) .
Utveckla ny metod för slamhantering

Avsättning finns för det rötade och avvattnade slammet fram till 2024, därefter ställs processen om mot anläggningsjord.

(Tekniska nämnden) .
Öka kunskapen om vattnets kretslopp hos medborgarna.

Informationskampanjer fortsätter för att öka kunskapen om vattens kretslopp.

(Tekniska nämnden) .
Fortsätta att utveckla återvinningscentraler

Planering sker för utökning med flera roll-packer för effektiv komprimering av avfallet. Det kommer att minska transportbehovet från återvinningscentralen till vidare behandling av avfallet.

(Tekniska nämnden) .
Utreda mobil återvinningscentral

Förstudie har startats och en del studiebesök har genomförts för att se hur andra kommuner har löst detta.

(Tekniska nämnden) .
Utveckla ett styrsystem för föreningars gatubelysning.

Utbyte av 170 styrenheter till tänd/släck-funktion av vägbelysningsföreningar ingår i projektet "Förnyelse gatubelysning" och kommer monteras under höst/vinter 2022.

 

(Tekniska nämnden) .
Utveckla arbetssätt med hjälp av nya tekniska lösningar.

Med hjälp av dagens smarta system kommer vi att kunna utföra vissa arbetsuppgifter digitalt och bidra till att avlasta våra resurser och effektivisera dagens arbetssätt, samt tillgängliggöra information till en bredare publik. Ett pågående utredningsprojekt är snödjupsmätare.

(Tekniska nämnden) .
Utveckla arbetssätt som säkrar närvaro av kompetenser/resurser inom område gata, väg och parkering inom planprocessen.

Ett långsiktigt arbete att hitta gemensamma kanaler. En del av arbetet är riktlinjerna samt kalkyl av driftersättning. Regelbundna samordningsmöte på sektornivå där samtliga teknikområden deltar hålls och några medarbetare från Trafik & Entreprenad ingår i en samordnad workshop där samhällsbyggnad är sammanhållande.

(Tekniska nämnden) .
Implementera nya tekniska lösningar inom driften och underhållet av gatumiljön.

Ett brett digitaliseringsarbete pågår med en GIS-baserad gatudatabas som ska beskriva och klassa all förvaltad mark. Systemen har stor utvecklingspotential för att följa upp och utvärdera alla arbeten och processer som är kartbaserade

Är ett pågående löpande arbete som inte blir klart på så vis att det hela tiden letas efter nya möjliga lösningar för att effektivisera, förbättra arbetsmiljö och miljö.