Nämnd T2 2021 Uppdrag. Kommentar T2 2021
(Vård- och omsorgsnämnden) .
Förbättra medborgarnöjdheten inom VONs olika verksamheter

Arbetet med att förbättra kvaliteten och nöjdheten inom nämndens verksamheter pågår kontinuerligt. Aktiviteterna tas fram på enhetsnivå utifrån respektive enhets resultat och förbättringsområden. På sektorsnivå har man bland annat identifierat kommunikation och sociala aktiviteter som ett utvecklingsområde under 2021 inom Sektor hemtjänst & särskilt boende. I takt med att de restriktioner som pandemin medför lättar kommer inslaget av sociala aktiviteter öka.

(Vård- och omsorgsnämnden) .
Utveckla arbetet med medborgarenkäter som en del av verksamheternas kvalitetsarbete (i alla verksamheter)

Majoriteten av samtliga verksamheter arbetar med medborgarundersökningar/enkäter som del in sin verksamhetsutveckling. För de verksamheter som inte deltar i nationella brukarundersökningar finns det alltjämt ett fåtal verksamheter som tidigare inte haft några egna undersökningar. Egna enkäter inom korttidsverksamhet, hemtjänst, kartläggningshemtjänst samt särskilt boende för äldre genomförs under 2021. Sektor LSS har under våren utbildat hela sektorn i uppföljningsverktyget "Vinna matchen" och kommer använda detta verktyg för att genomföra medborgarundersökningar.

(Vård- och omsorgsnämnden) .
Fortsätta utveckla ett systematiskt arbetssätt för individärenden hos Myndighetsenheten

Myndighetsenheten fortsätter aktivt arbeta med detta uppdrag. Nya riktlinjer och rutiner är framtagna i syfte att komma tillrätta med de brister i som uppdagats  i samband med Ledningens genomgång 2019, 2020 samt i samband med extern granskning som genomfördes 2018.

(Vård- och omsorgsnämnden) .
Förbättra den sociala dokumentationen hos alla verksamheter inom VOF

Åtgärder för att förbättra den sociala dokumentationen genomfördes under hösten 2020 med bland annat utbildningar till olika personalgrupper. Under 2021 fortsätter arbetet och en långsiktig plan för att höja kompetensen inom dokumentation har tagits fram. Utifrån denna plan kommer fortsatta utbildningsinsatser genomföras hösten 2021. Området är prioriterat och ska ses som ett långsiktigt utvecklingsområde som kommer pågå under ett flertal år framöver.

(Vård- och omsorgsnämnden) .
Utveckla kommunens/förvaltningens och verksamheternas synpunktshantering

Arbetet med att förbättra inrapportering av synpunkter pågår, framförallt i sektorerna. Gällande utveckling av synpunktshantering så har Vård- och omsorgsförvaltningen som förslag att använda samma inrapporteringssystem för såväl avvikelser som för synpunkter. Förslaget arbetas med inom förvaltningen.

(Vård- och omsorgsnämnden) .
Utveckla verksamhetens systematiska kvalitetsarbete kopplat till avvikelserapportering

Verksamheterna har under flera år bedrivit ett aktivt förbättringsarbete avseende inrapportering och analys av avvikelser. Förändringen med att gå från att se avvikelser som ett hot till en möjlighet till verksamhetsutveckling tar tid och behöver ständigt arbetas med. Under 2021 har samtliga enheter med detta uppdrag som en del av sin verksamhetsplanering. Vid genomgång av inrapporterade uppgifter är det tydligt att hela förvaltningen har avvikelser högt upp på agendan och att det finns en struktur för att förbättra arbetet. Uppdraget bedöms vara genomförd men avvikelser är en avgörande del i kvalitetsarbetet och kommer vara ett prioriterat område för uppföljning åren framöver.

(Vård- och omsorgsnämnden) .
Fortsätta utveckla det fallförebyggande arbetet för att minska antalet fallolyckor

Det fallförebyggande arbetet bedrivs aktivt och löpande enligt riktlinjer och rutiner. Det planerade fallpreventiva och hälsofrämjande arbetet med hälsoträffar för äldre medborgare utan eller med små insatser från nämnden har fått skjutas på framtiden på grund av pandemin. Nystart planeras hösten 2021 med ny utsedd samordnare som nu är på plats. Under perioden april 2020 till april 2021 hade andelen höftledsfrakturer minskat med 25% vilket tyder på att Vård- och omsorgsnämndens fokus på frågan börjar ge resultat.

(Social- och arbetsmarknadsnämnden) .
Kartlägga utvecklingsbehov av digitalisering och fortsätta utvecklingen utifrån medborgar- och medarbetarperspektiv

Flera olika åtgärder har vidtagits som bl. a. implementering av en digitaliseringsgrupp inom sektor öppenvård, genomförande av digitala gruppverksamheter och coachning för arbetssökanden inom sektor Kompetens, arbete och försörjning. Vid sektor Barn och Vuxna har alla enheter "Digitalisering" som en stående punkt vid samtliga APT:er. Flera idéer om digitaliserade arbetssätt har framkommit men inte gått att genomföra på grund av arbete med införande av nytt verksamhetssystem prioriterats. 

(Social- och arbetsmarknadsnämnden) .
Säkerställ myndighetsutövningen vad gäller orosanmälningar och barnavårdsutredningar

En förutsättning för att säkerställa myndighetsutövningen vad gäller orosanmälningar och barnavårdsutredningar är att vakanser tillsätts. 

(Social- och arbetsmarknadsnämnden) .
Öka brukarmedverkan

Förvaltningen deltar i den nationella brukarundersökningen som vänder sig till de myndighetsutövande delarna och med frågor kring bl a inflytande, delaktighet, bemötande, tillgänglighet. Inom öppenvården har en utvärdering gjorts av digitala möten, resultaten ska sammanställas och analyseras för att se hur arbeta vidare. Man deltar i SKR brukarundersökning för placerade barn och unga inom vårt stödboende Nova. Arbete pågår också inom öppenvården med att ta fram en sektorsövergripande brukarundersökning med fokus på bland annat tillgänglighet och bemötande. Inom arbetsmarknadsenheten uppmanas alla deltagare kontinuerligt att inkomma med synpunkter och kan vid avslut besvara en webenkät anonymt som följs upp 2 ggr/år.

(Social- och arbetsmarknadsnämnden) .
Särskilt uppmärksamma utsatta individer (avseende våld i nära relation, hedersrelaterat våld, prostitution och människohandel)

Social- och arbetsmarknadsnämnden inrättade ett team för Våld i nära relation december 2020 som särskilt ska arbeta med medborgare som är utsatta för eller riskerar att utsättas för våld i nära relation, hedersrelaterat våld, prostitution eller människohandel.

Teamet ansvarar för våldsutsatta medborgares behov av stöd och insatser. Det innebär en kvalitetshöjning av arbetet som direkt kommer medborgaren till gagn och bidrar till bättre effektivitet genom att resurser samordnas. Därtill kompetensutvecklas medarbetarna genom web-seminarium gällande hedersrelaterat våld, prostitution eller människohandel.

Därtill finns frågan om våldsutsatthet stående på flera av Sektor Kompetens, arbete och försörjning enheters veckomöten av olika slag samt genomförande av någon form av webb-utbildning avseende våld i nära relation, hedersrelaterat våld, prostitution eller människohandel inom sektor öppenvård.

(Social- och arbetsmarknadsnämnden) .
Samverkan externt avseende vuxna ska fortsätta att utvecklas

Social- och arbetsmarknadsnämnden har genom förvaltningens samverkan med Region Jämtland Härjedalen upprättat en samverkansöverenskommelse år 2021-2023. 

(Social- och arbetsmarknadsnämnden) .
Samverkan internt med andra förvaltningar och bolag ska fortsätta att utvecklas

Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter samverkar i stor grad både extern och internt. Internt pågår ett nära samarbete med kommunens alla förvaltningar, för att nämna några exempel; Barn- och utbildningsförvaltningen och Kultur och fritidsförvaltningen genom SSPF (barn/unga i riskzon) pch Boken som kompis (familjehemsplacerade barns läsförståelse). Därtill samarbetar verksamheterna nära Vård- och omsorgsförvaltningen genom bland annat tillskapande av ett boende för barn med funktionshinder, samt med Östersundshem genom Bostad Nu. 

(Social- och arbetsmarknadsnämnden) .
Förvaltningen ska presentera en flerårsplan för målgruppen barn och unga ur ett helhetsperspektiv med kostnadsanalys som underlag för effektiviserings- och förbättringsarbete. Arbetet ska leda till att så många barn och unga som möjligt ges förutsättningar till att bo och växa upp i sin familj.

Social- och arbetsmarknadsnämnden har tagit del av Ensolution AB:s genomlysningen för kostnader för placeringar och ekonomiskt bistånd. samt deras förslag på åtgärder. Utifrån redovisning och förvaltningens arbete med resultatet har det framkommit förslag på åtgärder som kan genomföras på kort sikt. Flera av Ensolution AB:s förslag på åtgärder var sedan tidigare påbörjade genom arbete med effektiviseringar om 1,5 procent inför 2022. Därtill har flera förslag på åtgärder på långsikt framkommit som är i behov av djupare analys innan genomförande. En flerårsplan kommer att framarbetas under hösten 2021. 

(Gemensam överförmyndarnämnd) .
Öka kompetensen hos boenden gällande ställföreträdarens uppdrag.

Arbetet avseende att öka kompetensen hos boenden gällande ställföreträdarens uppdrag utförs parallellt med arbetet avseende riktade tillsynsinsatser. Inbjudan till informationsträff skickades ut till 10 utvalda boenden under T1.
Under T2 har informationstillfällen bokats in med 8 av de 10 boenden som erbjudits ett informationstillfälle, 2 är genomförda under T2, resterande är inplanerade under T3.

(Gemensam överförmyndarnämnd) .
Upprätta rutin för tillsyn samt genomföra riktade tillsynsinsatser.

Uppdraget avseende att upprätta rutin för tillsyn samt genomföra riktade tillsynsinsatser utförs parallellt med arbetet avseende att öka kompetensen hos boenden gällande ställföreträdarens uppdrag.
Arbetet med riktade tillsynsinsatser fortskrider enligt plan och beräknas vara genomfört i sin helhet under T3.  
Under T2 har informationstillfällen bokats in med 8 av de 10 boenden som erbjudits ett informationstillfälle, 2 är genomförda under T2 och tillsynsblanketten har skickats ut till enhetschef för respektive boende, svaren inkommer och granskas under T3.
Resterande informationstillfällen är inplanerade under T3.

(Gemensam överförmyndarnämnd) .
Upprätta kompetensutvecklingsplan för ställföreträdarna.

Kompetensutvecklingsplanen för utbildning och vidareutbildning av ställföreträdarna har i det närmaste färdigställts under T2.
Digitala tillfällen för både grundutbildning och vidareutbildning är annonserade att utföras under T3 enligt plan. 

(Gemensam överförmyndarnämnd) .
Säkerställa rutinen för rekrytering av ställföreträdare

Arbetet med nytt arbetssätt och rutin för rekryteringsarbetet har försenats pga. avslag från IT-enheten avseende, av Överförmyndaren, valt rekryteringsverktyg. Ny ansökan har skickats in till IT-enheten under juni månad efter grundlig utredning av enhetens behov och ekonomiska begränsningar. IT-enheten förväntas ge besked senast 30 september.
Överförmyndarens förhoppning är fortsatt att arbetet kan påbörjas snarast efter att ett rekryteringsverktyg implementerats.