T2 2021 Uppdrag. Kommentar T2 2021
.
Utveckla kommunens kultur- och fritidsverksamheter så de blir tillgängliga för ekonomiskt utsatta grupper i Östersunds kommun (KFN)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Ett samverkansprojekt med civilsamhället har inletts. Biblioteksverksamheten kommer framöver att arbeta mer strategiskt i område Torvalla och de kommer även att genomföra en analys på vilka deras icke-användare är. Kulturskolan har minst två lärare som åker ut till byskolorna på en bestämd dag i veckan för att bli tillgängliga för fler och alla skolor i Torvallaområdet har minst tre lärare som åker ut till dem på en bestämd dag i veckan. Fritidsgårdsverksamhetens kvalitetskrav/verksamhetsmål omfattar ekonomiskt utsatta grupper så detta uppdrag finns formulerat i alla deras åtaganden. 

.
Säkerställ att processen för evenemang implementeras (KS)

Uppdraget bedöms inte bli genomfört under året.

Den processkartläggning som ska föregå den i uppdraget angivna implementeringen är tillfälligt stoppad i avvaktan på en eventuell organisationsförändring. En policy för evenemang är under framtagande.

.
Revidera och anpassa de styrmedel kommunen har för att öka jämställdheten inom föreningslivet (KFN, SAN, VON, KS)

Uppdraget bedöms inte bli genomfört under året.

En arbetsgrupp är tillsatt där kommunens utvecklings-strateg med inriktning jämställdhet ingår. En ny riktlinje för jämställdhet är under framtagande vilken, när den är beslutad, ska beaktas av samtliga verksamheter. Vård och omsorgsnämnden är igång med att ta fram riktlinjer för förenings- och organisationsbidrag medan social och arbetsmarknadsnämnden redan har framtagna riktlinjer som beaktar perspektivet jämställdhet. Kultur och fritidsnämnden ansvarar för ett stort antal föreningsbidrag men de bedömer att de inte kommer att kunna färdigställa planerade riktlinjer under 2021. 

.
Utveckla samverkansformer kring näridrottsplatser och spontanidrottsytor internt i kommunorganisationen och med civilsamhället (KFN)

Uppdraget bedöms bli genomfört.

En internägarkarta är under framtagande där kommuns interna ägarskap och driftsansvar för olika områden är under utredning. Samverkan sker såväl internt som externt kring Utvecklingsplan Torvalla och löpande dialog sker med RF/SISU kring behov och möjligheter gällande spontanidrott.