Nämnd T1 2023 Uppdrag Kommentar T1 2023
(Barn- och utbildningsnämnd) .
Förbättra systematiken i hur vi planerar, följer upp och utvecklar verksamheten i Stratsys

Förskola: Alla rektorer har sina verksamhetsplaner i Stratsys och inför nästa verksamhetsår arbetar rektorsgruppen vidare för att ytterligare förbättra träffsäkerheten i målformuleringar och analys. Arbete sker i rektorsgruppen med hur undervisningen ska dokumenteras och analyseras i Unikum.


Skola: Alla rektorer har sina verksamhetsplaner i Stratys och under våren har rektorsgruppen utgått från Jan Håkanssons bok Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem för att arbeta vidare med målformuleringar och träffsäkra analyser. Inför nästa läsår är förväntan att vi har förbättrat systematiken ytterligare.

(Barn- och utbildningsnämnd) .
Förbättra kunskapsöverföringen i övergångarna mellan förskolan, förskoleklass, grundskolans olika stadier, grundsärskolan och gymnasieskolan så att undervisningens kvalitet förbättras.

Här finns ett pågående rutinarbete med överlämningar. Dessa rutiner följs och fyller sitt syfte, men det planerade arbetet för att ytterligare förbättra kunskapsöverföringen har inte kommit igång enligt plan ännu. 

(Barn- och utbildningsnämnd) .
Förbättra kunskapsresultaten i matematik

Förskola: Under våren genomfördes en inspirationsföreläsning om matematikens betydelse för barn i förskoleåldern. På huvudmannanivå kommer uppföljning av undervisningen ha matematiken som fokus fr.o.m. hösten.

Skola: Under våren har rektorsgruppen genomfört en gemensam analys av matematikresultaten utifrån varje skolas nuläge med stöd i vetenskapligt förankrade analysmodeller.  Flera skolor arbetar aktivt med matematikutveckling. Ledarskapet, variationen och differentieringen i undervisningen var centrala faktorer som lyftes fram för att förbättra resultatet. Flera gjorde även kopplingar mellan språkutvecklande arbetssätt och matematikresultat. För de skolor med matematik som identifierat förbättringsområde görs djupare analyser vid slutet av läsåret.

(Barn- och utbildningsnämnd) .
Förvaltningen får i uppdrag att aktivt arbeta för ökad studiero

Rektorsgruppen har ägnat en eftermiddag till gemensam analys av SKA-enkäten med särskilt fokus på elevers upplevelse av studiero utifrån frågan "Vad vet vi egentligen om studiero idag?".
Kopplingen mellan lärares ledarskap samt kontinuitet i ledarskapet och studiero var tydlig i många av samtalen. Där var kompetens, behörighet och erfarenhet viktiga faktorer för ledarskapet. Framgångsfaktorer i arbetet där man har lyckats har bland annat varit när personalgrupper fått ett gemensamt språk och en gemensam plattform att arbeta utifrån. Här nämndes PAX som gott exempel. Det skapar även förutsättningar för nya och mindre erfarna att nå ett grundläggande ledarskap relativt snabbt.

(Kultur- och fritidsnämnden) .
Utveckla Kulturskoleverksamheten för att nå fler barn och unga.

Kulturskola

Kulturskolan har utökat med fler kurser och spridit ut oss över kommunen.