Politiska nyckeltal   Kommentar Kolada
Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter
2020-03-25

När det gäller möjligheten att utöva olika former av fritids- och kulturaktiviteter samt när det gäller utbud av evenemang placerade sig Östersund över både riket och liknande kommuner 2018. 

U09408
Nöjd Medborgar-Index - Kultur
2020-03-25

Östersund ligger marginellt bättre än både riket och övriga kommuner när det gäller medborgarnas nöjdhet av tillgängligt kulturutbud.

U09401
Kostnad kulturverksamhet, kr/inv
2021-09-09

Kostnaden per invånare för kulturverksamhet ökade för Östersunds kommun under 2020 vilket främst beror på en medveten satsning på bidrag till kulturföreningar på grund av Covid 19.

Trenden de senaste åren är något stegrande för både Östersunds kommun, riket och kommuner med över 50.000 invånare. Östersunds kommun har legat efter både riket och liknande kommuner de senaste åren men 2020 bröts trenden. I denna summa ingår också kommunens bidrag till stiftelsen Jamtli.

N09100
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år
2021-05-07

Måttet anger antal deltagartillfällen i åldern 7-20 år i LOK-stödsberättigade idrottsföreningar under året, dividerat med antal invånare 7-20 år den 31/12. Deltagartillfällen är summan av antalet närvarande deltagare i av Riksidrottsförbundet godkända sammankomster för vilken föreningen sökt LOK-stöd (Statligt lokalt aktivitetsstöd). En sammankomst är en ledarledd gruppaktivitet inriktad mot föreningens idrottsliga verksamhet. 

Östersund har ett genomsnittligt antal deltagartillfällen på 36,02 varav män har ett utfall på 40 och kvinnor på 31,43 och placerar sig därmed över både riket och jämförbara kommuner. Genomsnittligt utfall i riket ligger på 27,2 och i jämförbara kommuner på 35,49.

U09800
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år
2021-09-09

År 2020 sjönk antal aktivitetstillfällen drastiskt för barn och unga i Östersunds kommun, antal/inv 0-20, utfallet blev även mycket lägre för både riket och kommuner med över 50.000 invånare. Detta beror på till stor del corona/Covid 19 för hela landet men även att det statliga bidraget för sommarlovsaktivitet upphörde. Östersunds kommun har lägre aktivitetstillfällen än både riket och kommuner med över 50.000 invånare

Utfallet för år 2020 måste ses som ett undantag pga corona/Covid 19. Trenden annars de senaste åren har varit något stigande. Kommuner med över 50.000 invånare fortsätter att öka marginellt. Ökningen för kommuner med över 50.000 invånare och Östersunds kommuns stabilisering kan troligen förklaras med den statliga satsningen med extra medel för lovaktiviteter. För riket har tillfällena ökat kraftigt. Östersunds kommun har färre aktivitetstillfällen än både riket och kommuner med över 50.000 invånare.

N09805
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar
2020-05-25

Östersund låg både 2016 och 2018 relativt riket och övriga kommuner väl till avseende medborgarnas bedömning av Idrotts- och motionsanläggningar.

U09406
Nettokostnad Idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv
2021-09-09

Nettokostnaden för idrotts- och fritidsanläggningar per invånare steg något under 2020 och Östersunds kommun har fortsatt högre nettokostnad jämfört med både riket och kommuner med över 50.000 invånare.

Trenden de senaste åren har varit jämn för både Östersunds kommun, riket och kommuner med över 50.000 invånare. 

N09021
Nettokostnad fritidsgårdar, kr/inv
2021-09-09

Måttet avser kommunens nettokostnad för fritidsgårdar, dividerat med antal invånare totalt 31/12.
Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Måttet avser samtlig regi och fritidsverksamhet som bedrivs för barn och ungdom vid fritidsgårdar eller motsvarande, inte fritidshem inom skolbarnsomsorgen.

2020 steg nettokostnaden för fritidsgårdsverksamhet, kr/invånare och är fortsatt högre än riket men även nu högre än kommuner med över 50.000 invånare. Ökningen beror att verksamheten "Unga mötesplatser" budgeterades och kostnadsförs på fritidsgårdar

 

N09020