Politiska nyckeltal   Kommentar Kolada
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)
2023-05-26

Andelen invånare 25 - 64 år med eftergymnasial utbildning är högre än riket och jämförbara kommuner. Andelen utbildade män är fortsatt betydligt lägre än kvinnor.

N01982
Medborgarundersökningen - Bra möjlighet för kommunens invånare att bo kvar i kommunen och genomföra eftergymnasiala studier, andel (%)
N00557
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn
2023-09-01

Kostnaden per inskrivet barn i förskolan har ökat både i riket generellt och i Östersunds kommun. Kostnaderna i Östersunds kommun har dock minskat något mindre än i riket i stort.

N11008
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal
2023-05-17

Antalet barn per årsarbetare i förskolan är 5 vilket är något lägre än 2021. Siffran är likartad med riket och något lägre än jämförbara kommuner. 

N11102
Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%)
2023-09-01

Nettokostnadsavvikelsen för förskola inkl. öppen förskola i Östersunds kommun har minskat kraftigt från 12,3 % år 2021 till 7,1 % 2022. Den beräknade nettokostnadsavvikelsen är dock fortsatt högre än andra jämförbara kommuner. 

N11024
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)
2023-05-17

89.39 % av barnen 1-5 år i Östersunds kommun är inskrivna i förskolan. Det är något högre andel än riket och kommuner i samma storleksklass som Östersund

N11800
Effektivitetsindex förskola
2023-09-01

Effektivitetsindex är en sammanvägning av kvalitetsindex och resursindex för kommunal förskolor. Östersunds index har ökat från 48 till 58 mellan 2021 och 2022. Östersunds kommun har nu ett högre index än snittet i riket och liknande kommuner storleksmässigt.

U11901
Medborgarundersökningen - Förskolan fungerar bra i kommunen, andel (%)
2024-04-11

84 % av medborgarna bedömer att förskolan fungerar bra i Östersunds kommun. Detta är lägre än liknande kommuner och riket i stort. Trenden för Östersunds kommun är sjunkande jämfört med 2021 då andelen var 88%

N00530
Förskollärartäthet, antal barn/lärare med förskollärarlegitimation, lägeskommun
2024-04-11

Antalet barn/lärare med förskolelärarlegitimation i Östersunds kommun är 12 vilket är samma som liknande kommuner och 1 färre barn/lärare än riket. 

N11811
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)
2024-01-16

Andelen elever i åk 3 vårterminen-2023 som klarar alla delprov för svenska och svenska som andra språk var 76,5 procent. Resultatet är högre än 2022 års nivå och även högre än rikssnittet och andra jämförbara kommuner.

N15452
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)
2024-01-16

Vårterminen 2023 hade 87,2 procent av eleverna i årskurs 6 lägst betyget E i matematik. Det innebär en minskning med ca 0,5 procentenheter sedan 2022 då andelen var 88,4 procent. I jämförelse med andra jämförbara kommuner och riket ligger Östersunds kommuns snitt högre.

N15485
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)
2024-01-16

Behörigheten till yrkesförberedande gymnasieprogram uppgick till 85,9 procent vid vårterminen 2023. Detta är en ökning från 2022 med ca 1,5 procentenhet. Ökningen är framförallt stor bland flickor som ökar med ca 4,5 procent. Östersunds kommuns snitt är fortsatt högre än riket och andra jämförbara kommuner.

N15436
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)
2024-01-16

88,3 procent av eleverna i Östersunds kommun är behöriga till yrkesprogram. Från 2022 är det en ökning med 3 procentenheter och nivån är över både riksgenomsnittet samt andra jämförbara kommuner.

N15428
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)
2022-01-26

Av Östersunds elever ger 82,8 procent positiva svar på frågan om man känner sig trygg i skolan, vilket är över snittet i riktet som är  80,2 procent. En större andel pojkar (85 procent) känner sig trygg i jämförelse med flickor där 82 procent känner sig trygg.

N15533
Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kr/elev
2023-09-01

Kostnaden per elev i grundskolan har ökat både i riket generellt och i Östersunds kommun. Östersunds kommuns kostnader verkar dock ha ökat något mer än andra jämförbara kommuner där man nu ligger över dessa. 120 024 kronor mot 116 669 kr i kommungruppen.

N15027
Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9, (%)
2023-09-01

Nettokostnadsavvikelsen för grundskola i Östersunds kommun har gått från  -1,76 % år 2021 till 3,61% 2022. Detta är högre än både riket och andra jämförbara kommuner. 

N15001
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola, kommunala skolor, andel (%)
2023-05-17

Andelen legitimerade lärare har minskat i Östersunds kommun och ligger under både riket och andra jämförbara kommuner.

N15814
Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel (%)
2024-01-16

Andel elever i årskurs 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa är oförändrad mellan 2022 och 2023. Östersunds kommun ligger fortsatt över riksgenomsnittet och andra jämförbara kommuner. 

N15722
Effektivitetsindex kommunal grundskola F-9
2023-09-01

Effektivitetsindex är en sammanvägning av kvalitetsindex och resursindex för kommunal grundskola F-9. Östersunds utfall har minskat under de senaste åren och man har ett lägre index (22) än snittet i riket (49) och liknande kommuner storleksmässigt (51)

U15900
Medborgarundersökningen - Grundskolan fungerar bra i kommunen, andel (%)
N00531
Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)
2020-01-15

Finns inget värde för 2019 i Kolada

N15557
Elever i åk 9: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%) (-2021)
N15532
Nettokostnadsavvikelse fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet, (%)
2023-09-01

Nettokostnadsavvikelsen för fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet i Östersunds kommun har ökat från  - 5,78 % år 2021 till - 9,19 % 2021.

N13020
Kostnad för kommunal grundsärskola, kr/elev
N18027
Lärare/pedagogisk personal med specialpedagogisk högskoleexamen i särskola, andel (%)
N18019
Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)
2022-01-27

Måttet anger antal unika individer 6-15 år som går i musik- eller kulturskola dividerat med alla invånare 6-15 år. I Östersund deltar 10,59 % av ungdomar i åldern 6-15 år i musik- eller kulturskola medan utfallet i riket är 15,39 % och i jämförbara kommuner 12,54 %.

N09890
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)
2024-01-16

2023 var andelen gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, 73 % vilket var en högre andel jämfört med riket och jämförbara kommuner. Dock är det en minskning sedan 2022 med ca 2 %.

N17467
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)
2024-01-16

71,1 % av gymnasieeleverna i Östersunds kommun går ut gymnasiet med examen inom 4 år. Det är ett något sämre resultat än riket där 72,1 % går ut gymnasiet med examen inom 4 år och lägre än jämförbara kommuner som ligger på 74,5 %.

N17461
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev
2023-09-01

Kostnaden per elev i gymnasieskolan har i Östersunds kommun i princip inte ökat mellan 2021 och 2022. Däremot har kostnaderna ökat i riket och andra jämförbara kommuner vilket gör att Östersunds kommun numera ligger betydligt under dessa. 

N17005
Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola, (%)
2023-09-01

Nettokostnadsavvikelsen för gymnasieskola i Östersunds kommun har minskat från - 6,52 % år 2021 till - 7,34 % 2022. Detta är betydligt under riket och andra jämförbara kommuner. 

N17001
Medborgarundersökningen - Gymnasieskolan fungerar bra i kommunen, andel (%)
N00532
Gymnasieelever med indraget studiestöd pga. ogiltig frånvaro, hemkommun, andel (%)
2024-02-13

Gymnasieelever med indraget studiestöd pga. ogiltig frånvaro har ökat marginellt i Östersunds kommun sedan 2022. Utfallet på 6,8 % är  lägre än riket och andra jämförbara kommuner. Skillnaden mellan pojkar och flickor i gymnasiet är markant där pojkarnas frånvaro är betydligt högre än flickornas.

N17625
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)
2023-09-01

Resultatet för 2022 har förbättrats sedan 2021 och Östersunds kommun ligger över både riket och andra jämförbara kommuner.

N18409