Nämnd T1 2022 Uppdrag. Kommentar T1 2022
(Kommunstyrelsen) .
Genomför insatser som ökar index Hållbart Medarbetar Engagemanget (HME) jämfört föregående år

Insatser för att stärka hållbart medarbetarengagemang sker på respektive område och har påbörjats i de flesta områden under T1. Kommunledningsförvaltningen har även genom ett antal områden varit med i ett pilotprojekt kring att göra flera pulsmätningar än den HME undersökning som sker en gång per år. Exempel på insatser som har initierats är dels en analys av föregående års HME resultat för att ta avstamp i kommande års aktiviteter men även att tydliggöra målbilder för processer, personalaktiviteter som är planerade under året, få en bättre struktur på tjänsteskrivelser, se över mötesstrukturer.

(Barn- och utbildningsnämnd) .
Ta fram en strategi för strategisk kompetensförsörjning för samtliga verksamheter

I förvaltningsledningsgruppen har cheferna fått i uppdrag att genomföra en kartläggning av vilka behov både av kompetensutveckling som behövs för att behålla och kunna rekrytera nya medarbetare. Under hösten kommer förvaltningen att sammanställa alla kartläggningar i ett gemensamt dokument för nämndens verksamhetsområde, som presenteras för politiken.

(Tekniska nämnden) .
Skapa möjligheter till rotation i arbete och möjlighet att testa andra arbeten

Inom förvaltningen är sektorerna positiva till att rekrytera personal internt vid nyrekryteringar. Det finns en öppenhet inom sektorer/enheter, för personalen att prova nya roller.  

Förvaltningen tar emot både interna och externa praktikanter.

 

(Tekniska nämnden) .
Öka kompetensen inom HBTQ och genusfrågor och fortsätta arbeta med en tydligare värdegrund

På förvaltningsnivå planeras en heldagsutbildning för all personal på Teknisk förvaltning. En del av den dagen kommer att handla om olikheter och hur de har potential att berika.

På sektorsnivå pågår arbetet med att lyfta fram våra värdegrunder. Det sker framförallt genom arbetsplatsträffar. På några sektorer har man kommit längre och tagit fram värdeord för sin verksamhet.

 

(Tekniska nämnden) .
Förbättra introduktion i samband med nyanställning med bättre uppföljning

Hela processen för introduktion av nyanställda har setts över och nu är det en gemensam förvaltningsövergripande introduktion av nyanställda vid två tillfällen varje år.

Den arbets/enhets-specifika introduktionen sköts på sektor/enhets-nivå enligt fastställda förvaltningsgemensamma rutiner.

Uppföljning av introduktionen sker i Kompetensportalen där enhetschefen kan följa hur medarbetaren introduceras i sitt arbete och på arbetsplatsen.

(Tekniska nämnden) .
Öka andelen utomnordisk arbetskraft

Andelen utomnordisk arbetskraft ökar inom förvaltningen. På sektor Städ och Service är redan de flesta nyrekryteringar personer med utomnordisk bakgrund.

På övriga sektorer är detta en fråga man har med sig vid nyrekryteringar.