Nämnd T2 2021 Uppdrag. Kommentar T2 2021
(Barn- och utbildningsnämnd) .
Barn- och utbildningsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare för chefer, medarbetare och framtida medarbetare

Förvaltningen arbetar partsammansatt med fackliga representanter och HR med avtalet HÖK-21 om bland annat strategisk kompetensförsörjning. En workshop har genomförts med samtliga chefer inom förvaltningen om strategisk kompetensförsörjning. Omformade riktlinjer för hur arbete kan genomföras för olika yrkeskategorier håller på att tas fram.

Glädjande nog fortsätter den positiva trenden gällande andelen legitimerad personal inom förvaltningens verksamhetsområden.

(Vård- och omsorgsnämnden) .
Genomföra åtgärder för att minska sjukfrånvaron inom Vård-och omsorgsförvaltningens verksamheter

Vård- och omsorgsförvaltningen fastställde i slutet av 2020 den reviderade upplagan av "Handlingsplan för hälsofrämjande arbetsplatser 2021-2023". I handlingsplanen finns det en stor numerär av aktiviteter som genomförs under 2021 i syfte att minska sjuktalen. Med anledning av de brant stigande sjuktalen under pandemiåret 2021, tillsköt Vård- och omsorgsnämnden en tredubblad budget för att intensifiera arbetet kring sjukfrånvaro. Inledningsvis av året så har sjuktalen sjunkit avsevärt jämfört med samma period föregående år och ligger vid mars månad på liknande nivå som 2019. Däremot ser vi efter sommaren en tendens till ökade sjuktal, framförallt gällande långtidssjukfrånvaro. Området kräver således hög prioritet och stort fokus.

(Tekniska nämnden) .
Skapa möjligheter till rotation i arbete och möjlighet att testa andra arbeten

Inom förvaltningen är sektorerna positiva till att rekrytera personal internt vid nyrekryteringar. Det finns en öppenhet inom sektorer/enheter, för personalen att prova nya roller.  

Förvaltningen tar emot både interna och externa praktikanter.

Den möjlighet till rotation mellan arbetsställen som normalt förekommer på vissa sektorer/enheter, har varit kraftigt begränsad av Covid -19 under perioden.

(Tekniska nämnden) .
Öka kompetensen inom HBTQ och genusfrågor och fortsätta arbeta med en tydligare värdegrund

Det har i år inte varit några speciella aktiviteter på central nivå i Teknisk förvaltning för att öka kompetensen i HBTQ och genusfrågor. Den pågående pandemin gör det svårare att samlas kring dessa viktiga frågor. På sektorsnivå har arbetet för att lyfta fram värdegrunder pågått under året. Framförallt genom arbetsplatsträffar. På några sektorer har man kommit längre och tagit fram värdeord för sin verksamhet.

(Tekniska nämnden) .
Förbättra introduktion i samband med nyanställning med bättre uppföljning

Introduktion av nyanställda finns nu i Kompetensportalen och uppdatering av vilka som är nyanställda sker genom koppling till Heroma. Nu får varje nyanställd ett introduktionspaket som man tillsammans med sin chef genomför.