Politiska nyckeltal   Kommentar Kolada
Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer
2018-12-27

Östersund ligger på samma nivå som snittet i riket och övriga kommuner till avseende medborgarnas bedömning av stöd för utsatta personer. Resultatet är i stort oförändrat sedan 2016, Män har blivit nöjdare med stöd för utsatta personer och kvinnor mindre nöjd i jämförelse med 2016.

U30400
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt  - förbättrad situation, andel (%)
2021-01-13

Utfallet i Östersunds kommun har ökat från föregående år till 65,96% år 2020. Utfallet är lägre än riket (76,52%) och jämförbara kommuner (75,78%)

U30453
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv
2020-09-23

Kostnaderna har ökat över åren och ligger över både jämförbara kommuner samt snittet för riket.

N30101
Medellivslängd kvinnor, år
2021-04-01

Medellivslängden för kvinnor i kommunen ökar och följer därmed fortsatt trenden i riket. Kvinnor i kommunen har en högre medellivslängd än män i kommunen.

På riksnivå finns bland inrikes födda en skillnad i återstående medellivslängd vid 30 års ålder utifrån utbildningsnivå. Personer med eftergymnasial utbildning har sex år längre medellivslängd än personer med grundläggande utbildning. Mellan 2006 och 2019 har den återstående medellivslängden vid 30 års ålder ökat hos båda könen och i alla utbildningsgrupper, med undantag för kvinnor med förgymnasial utbildningsnivå.

N00925
Medellivslängd män, år
2021-04-01

Medellivslängden bland män i kommunen ligger 2020 på 80,48 år vilket är högre än det var 2019 men lägre än 2018. Männen i kommunen har en kortare medellivslängd än kvinnor i kommunen och även något kortare än bland män i riket.

På riksnivå finns bland inrikes födda en skillnad i återstående medellivslängd vid 30 års ålder utifrån utbildningsnivå. Personer med eftergymnasial utbildning har sex år längre medellivslängd än personer med grundläggande utbildning. Mellan 2006 och 2019 har den återstående medellivslängden vid 30 års ålder ökat hos båda könen och i alla utbildningsgrupper, med undantag för kvinnor med förgymnasial utbildningsnivå.

N00923
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)
2020-09-23

Nettokostnaden Individ- och familjeomsorg har i Östersunds kommun ökat från 23% år 2018 till 27,2% år 2019.

N30001
Invånare 16-84 år med fetma, andel (%)
2020-08-28

Andelen invånare med fetma ligger på samma nivå som vid tidigare mätning och ligger lägre än riket och jämförbara kommuner.

I Östersunds kommun återfinns högst andel med fetma i åldrarna 45 - 64 år. Det finns även skillnader på områdesnivå, där Brunflo har en högre andel med fetma än genomsnittet i kommunen.

Andelen i kommunen med övervikt och/eller fetma var 49 % (män 56 %, kvinnor 43 %) år 2018.

Bland skolelever ökar andelen med övervikt och/eller fetma med stigande årskurser; 16 % i f-klass, 22 % i åk 4 och 24 % i åk 7 (läsåret 19/20). Bland flickor ses en fortsatt ökning i åk 7 och bland pojkar ses en fortsatt ökning i åk 4. Andelen elever med fetma ligger på cirka 5% i alla tre årskurserna. 

Studier visar att övervikt och fetma i barndomen är en riskfaktor för ohälsa i vuxenlivet. Fetma i unga år innebär kraftigt ökad risk för fetma även i högre åldrar. Överviktiga tonåringar har som regel förvärvat sin övervikt redan före 5 års ålder.

U01411
Långtidssjukskrivna av psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel (%)
2020-01-07

Andel kvinnor är tydligt fler än andelen män gällande långtidssjukskrivna av psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar. Skillnaden har blivit större mellan åren 2017 och 2018. Östersund har en större andel än riket men ligger lägre än kommuner över 50 000 invånare.

N74811
Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 (medelbefolkning) inv.
2020-11-27

Indikatorn avser expedieringar mot recept till personer folkbokförda i kommunen.

Östersund har de senaste åren haft en positiv, minskande, trend och tillhör den bättre tiondelen i riket. Detta avser både kvinnor och män - även om antalet expedieringar per 1000 invånare är betydligt högre för kvinnor än för män.

N00404
Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, andel (%)
2019-01-11

Detta mått är i första hand kopplat till självskattad fysisk hälsa.

I Östersunds kommun skattar män i något högre utsträckning än kvinnor sin hälsa som god. Inga större förändringar syns över tid och kommunens invånare skattar sin hälsa i nivå med riket. På områdesnivå är den självskattade hälsan högst i Odensala och Frösön och lägst i Lit och Torvalla.

Andelen elever i åk 4, 7 och Gy 1 som i elevhälsans hälsosamtal uppger att de mår mycket bra/bra uppgår till mellan 61 och 95 %. Lägre årskurser visar högre andel än de högre årskurserna (för både pojkar och flickor).

Genomgående rapporterar flickor i lägre utsträckning än pojkar att de mår mycket bra/bra. Skillnaden är störst i gymnasiets årskurs 1 där andelen bland flickor har minskat sedan förra läsåret och andelen bland pojkar har ökat något.

U01405
Kvalitetsindex stöd och omsorg
2021-03-19

Kvalitetsindex för stöd och omsorg baseras på det ovägda medelvärdet av kommunens kvalitetsindex för LSS boende och daglig verksamhet, ekonomiskt bistånd och äldreomsorg. Medelvärdet normaliseras till en skala från 0 till 100. Kvalitetsindex stöd och omsorg är i Östersunds kommun 51. Det är högre än riket (47) och kommuner över 50 000 invånare (39).

U00443
Resursindex stöd och omsorg
2021-03-19

Resursindex för stöd och omsorg baseras på det ovägda medelvärdet av kommunens resursindex för LSS boende och daglig verksamhet, ekonomiskt bistånd och äldreomsorg. Medelvärdet normaliseras till en skala från 0 till 100 där 0 är högst kostnad och 100 är lägst kostnad. Resursindex för stöd och omsorg i Östersund har ett värde på 53. Det är något lägre än riket (56) och kommuner över 50 000 invånare (58). 

U00001
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)
2020-04-28

Resultatet är avhängigt av vårdnadshavarnas försörjningsmöjligheter. Med ekonomiskt utsatta avses hushåll med låg inkomst eller ekonomiskt bistånd. Med låg inkomst avses lägsta utgiftsnivå baserad på den socialbidragsnorm, som fastställdes på 1980-talet (med inflationsuppräkningar) och en norm för boendeutgifter. Utfallet i Östersunds kommun (6,2%) är lägre än riket (9,1%) och jämförbara kommuner (7,63%).

 

N02904
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)
2021-01-13

Resultatet har försämrats under mätperioden. Resultatet år 2020 är 67% (62% kvinnor, 70% män). Östersunds kommun har ett sämre resultat än riket (78,29%) och jämförbara kommuner (75,88%).

U31462
Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde
2021-01-13

Väntetiden är 6 dagar 2020 och resultatet är betydligt bättre än för jämförbara kommuner och riket.

U31402
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen
2021-01-26

Andelen biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd har ökat från år 2018 men är lägre i Östersunds kommun (0,81%) än i riket (1,01%) och jämförbara kommuner (1,07%). Utfallet för kvinnor ( 0,76%) är lägre än för män (1%)

N31816
Kvalitetsindex ekonomiskt bistånd
2021-03-19

Indexet baseras på andel ej återaktualiserade ett år efter avslutat försörjningsstöd och andel med långvarigt ekonomiskt bistånd. Nyckeltalen normaliseras så att alla kommunernas värden placeras på en skala från 0 till 100 där 0 är sämst och 100 är bäst. Kvalitetsindex ekonomiskt bistånd är i Östersunds kommun 33. Det är lägre än riket (51) och kommuner över 50 000 invånare (39). 

 

U31401
Resursindex ekonomiskt bistånd
2021-03-19

Indexet baseras på strukturjusterad kostnad för ekonomiskt bistånd. Nyckeltalet normaliseras så att alla kommunernas värden placeras på en skala från 0 till 100 där 0 är högst kostnad och 100 är lägst kostnad. Resursindex ekonomiskt bistånd är i Östersunds kommun 43. Det är lägre än riket (58) och kommuner över 50 000 invånare (60). 

U31002
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%)
2021-01-13

Utfallet har minskat från år 2019 och ligger nu på 89%. Utfallet ligger i något under riket (90,26%) och något över jämförbara kommuner (88,07%). Kvinnor är mer nöjda än män.

U21468
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde
2021-01-13

Utfallet i Östersunds kommun är högre år 2020, 18st. Det är högre än riket (15,29st) och jämförbara kommuner (15,22st). För att inte riskera att kvaliteten ska bli lidande är det viktigt att inte för många personer hjälper den enskilde i hemmet. Vid hög personalkontinuitet blir det svårt för personal och den enskilde att lära känna varandra. Detta kan bland annat leda till att personalen har svårare att upptäcka förändringar i den enskildes mående och hälsa, samt att den enskilde gång på gång måste förklara vad som ska göras och hur.

U21401
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%)
2021-01-13

Utfallet har ökat till 78% år 2020 men är lägre än riket (81,44%) och jämförbara kommuner (80,53). Männen är mer nöjda än kvinnorna. 

U23471
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde
2021-01-13

Syftet med måttet är att visa hur lång tid medborgaren får vänta på att flytta in på särskilt boende från det att biståndsbeslutet är fattat. Utfallet för Östersunds kommun har ökat år 2020 till 70 dagar. Det är högre än riket (63,71 dagar) och jämförbara kommuner (51,26 dagar). 

U23401
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng
2021-04-01

Utfallet på måttet kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng är 32%, Det är lägre än riket (53,31%) och lägre än kommuner över 50 000 invånare (59,04%). Både riket och kommuner över 50 000 invånare har ökat sitt värde mellan år 2019 och år 2020, medan Östersund har samma värde. 

U23488
Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde
2021-01-13

Syftet med måttet är att kunna jämföra hur snabbt ett beslut om boende enlig LSS § 9.9 kan verkställas för medborgaren. Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS har minskat avsevärt sedan år 2017 (270 dagar) och år 2018 (253 dagar). Utfallet år 2020 är 67 dagar. Det är bättre än riket (163,12 dagar) och jämförbara kommuner (248,16 dagar)

U28418
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv
2020-09-01

Utfallet är högre än riket och jämförbara kommuner. Ett omfattande och långsiktigt arbete pågår för att bryta kostnadsutvecklingen men utfallet är trots detta högre år 2019 än år 2018.

N25018
Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma
2021-01-13

Andelen brukare LSS som uppgett att de alltid trivs hemma har ökat i Östersunds kommun till 83,2% år 2020. Det är högre än riket (79,86%) och jämförbara kommuner (80,55%). Männen är nöjdare än kvinnorna. 

U28570
Kvalitetsindex LSS boende och daglig verksamhet
2021-03-19

Indexet baseras på brukarnas bedömning av självbestämmande i boende och den dagliga verksamhetens betydelse. Nyckeltalen normaliseras så att alla kommunernas värden placeras på en skala från 0 till 100 där 0 är sämst och 100 är bäst. Kvalitetsindex LSS boende och daglig verksamhet är i Östersunds kommun 71. Det är högre än riket 54 och kommuner över 50 000 invånare (54). 

 

U28408
Resursindex LSS boende och daglig verksamhet
2021-03-19

Indexet baseras på kostnad per brukare i boende och daglig verksamhet, samt nettokostnadsavvikelsen för LSS. Nyckeltalen normaliseras så att alla kommunernas värden placeras på en skala från 0 till 100 där 0 är högst kostnad och 100 är lägst kostnad. Resursindex LSS boende och daglig verksamhet är i Östersunds kommun 64. Det är högre än riket (54) och kommuner över 50 000 invånare (51).

 

U28001
Brukarbedömning  daglig verksamhet LSS  - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)
2021-03-19

Östersunds kommun har ökat sitt värde och ligger högre än riket och kommuner över 50 000 invånare. 

U28532
Nöjd Medborgar-Index - Äldreomsorg
2018-12-27

Östersund ligger under snittet i riket och jämförbara kommuner när det gäller upplevelsen av äldreomsorg. Resultatet har förbättrats något i jämförelse med 2016. Männen har blivit nöjdare medan kvinnorna har blivit mer missnöjda.

U20400
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+
2020-09-01

Kostnaderna för äldreomsorg kr/inv 80+ är något lägre i Östersunds kommun år 2019 än år 2018. Kostnaden ligger i nivå med riket.

N20048
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)
2020-09-01

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg ligger lägre än riket (2,22%) men har i Östersunds kommun ökat något från år 2018 då utfallet var 1,03% till 1,37% år 2019.

N20900
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv
2021-01-13

Antalet fallskador bland personer 65+ har minskat men är fortsatt högre i Östersunds kommun år 2019 än riket och för kommuner över 50 000 invånare. Utfall kvinnor är högre än för utfall män.

U20462
Kvalitetsindex äldreomsorg
2021-03-19

Indexet baseras på brukarnas bedömning av bemötande och inflytande i hemtjänst, bemötande och aktiviteter i särskilt boende, personal med adekvat utbildning i särskilt boende samt väntetid till särskilt boende. Nyckeltalen normaliseras så att alla kommunernas värden placeras på en skala från 0 till 100 där 0 är sämst och 100 är bäst. Kvalitetsindex äldreomsorg är i Östersunds kommun 54. Det är något lägre än riket (56) men högre än kommuner över 50 000 invånare (50).

U20404
Resursindex äldreomsorg
2021-03-19

Indexet baseras på nettokostnadsavvikelsen för äldreomsorg. Nyckeltalet normaliseras så att alla kommunernas värden placeras på en skala från 0 till 100 där 0 är högst kostnad och 100 är lägst kostnad. Resursindex äldreomsorg i Östersunds kommun ligger på 52. Det är något högre än riket (50) och något lägre än kommuner över 50 000 invånare (55). 

U20008