Politiska nyckeltal   Kommentar Kolada
Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar
2021-09-09

Måttet avser handläggningstid i dagar (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov.

Uppgifterna avser ärenden om bygglov för nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, där beslut om bygglov fattades under året. Uppgifterna gäller alla sådana ärenden, oavsett om de ligger inom eller utom detaljplanelagt område, inom eller utom område med områdesbestämmelser, eller om de omfattas av givet förhandsbesked. Uppgifterna gäller alla ärenden oavsett om bygglovsbeslutet var positivt eller negativt.

2020 hade Östersunds kommun 15 dagars handläggningstid vilket var bättre än både riket och jämförbara kommuner men motsvarar en ökning med en dag jämfört med 2019. Utfallet i riket låg på 24 dagar och i jämförbara kommuner på 18 dagar.

 

U00811
Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv
2021-09-23

Utsläppen är relativt låga jämfört med riket och jämförbara kommuner. Detta beror delvis på låg andel stora industrier i Östersunds kommun.
Denna indikator beskriver totala emissioner av kväveoxider (NOx) avseende utsläppet från samtliga sektorer inom det geografiska området delat på invånare. Källa: SMED via SMHI och Nationella emissionsdatabasen.

N85047
Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/inv
2021-09-23

Värdet är relativt oförändrat över åren samt lågt i jämförelse med kommungruppen och riket. Ett tänkbart framtida scenario är att utsläppen från vägtrafik kommer att öka beroende på klimatförändringar vilket medför transporter på is- och snöfria vägar med dubbdäck.

Indikatorn avser: Totala emissioner av PM2.5 (partiklar 2.5 mikrom.) avseende utsläppet från samtliga sektorer inom det geografiska området delat på invånare. Källa: SMED via SMHI & Nationella emissionsdatabasen.

N85048
Nöjd Region-Index - Trygghet
2018-12-27

Syftet med måttet är att få kunskap om medborgarna uppfattar kommunen som en trygg och säker plats att leva i.

Östersund hade 2018 något lägre värde än riket och jämförbara kommuner. I jämförelse med senaste undersökningen 2016 har värdet förbättrats något. Män uppfattar kommunen som en mer trygg och säker plats att leva i jämfört med kvinnorna.

U00405
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)
2021-09-22

Tilliten till andra är något högre i Östersunds kommun än i riket. Det är en högre andel män än kvinnor som uppger att de i allmänhet inte kan lita på andra människor. 

På områdesnivå uppger en högre andel i Odensala än i kommunen i stort att de litar på de flesta människor. I Torvalla är situationen den omvända.

I länet är tilliten lägre bland unga vuxna, 16 - 29 år, än i andra åldersgrupper.

U01413
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam kommun, andel (%)
2021-06-28

I Östersunds kommun uppger en högre andel jämfört med riket att de avstått från att gå ut ensamma på grund av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad. Det är en betydligt högre andel kvinnor än män som uppger att de avstått från att gå ut ensam. 

 

U01420
Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv,
2021-05-25

Östersund har fortfarande ett högre antal anmälda våldsbrott per antal/100 000 inv. än både riket och jämförande kommuner. Antalet anmälda våldsbrott i Östersunds kommun har även ökat sedan 2019 till 1053 anmälda våldsbrott 2020. 

N07403
Nöjd Medborgar-Index - Räddningstjänst
2020-05-25

Östersund ligger på samma nivå som snittet i riket och övriga kommuner avseende medborgarnas bedömning av räddningstjänsten. Resultatet är i stort oförändrat sedan 2016.

U07404
Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), minuter/kund
2021-05-07

Antal minuter elavbrott per invånare i Östersunds kommun ligger på en betydligt lägre nivå jämfört med både riket och jämförbara kommuner. Avbrottstiden har både i Östersund, i riket och för jämförbara kommuner ökat under 2019 jämfört med 2018.

Den ökade avbrottstiden under 2019 jämfört med 2018 var klart mindre markant för Östersunds kommun med 28% än för jämförbara kommuner som ökade med 78%. Riket ökade avbrottstiden per kund med endast 3 %.

N45933
Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv
2021-09-23

Energianvändningen är något lägre än riket och jämförbara kommuner, men den minskar inte i den takt som krävs för att nå kommunens mål om minskad energianvändning med 30 % till 2030 jmf 2010.

Indikatorn gäller Slutanvändning av energi totalt mätt i megawattimmar (MWh) dividerat med antal invånare i kommunen. Avser total slutanvändning av energi som sker inom det geografiska områdets gränser. Källa: Energimyndigheten och SCB.

 

N45905
Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor inom det geografiska området, andel (%)
2021-10-14

Andelen förnybara energikällor i Jämtkrafts fjärrvärmeproduktion är hög jämfört med riket och kommunerna i samma storlek. Jämtkraft har ett aktivt arbete för att fasa ut den sista andelen olja och torv. Man deltar i ett projekt för utbyte till bioolja. Man har beslutat att inte bryta någon ny torv, utan bara använda upp det befintliga lagret.

N45930
Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)
2021-09-23

Östersunds kommun har en högre andel vattentäkter med vattenskyddsområde i jämförelse med både riket och jämförbara kommuner. Från 2020 så har samtliga kommunala vattentäkter beslutade vattenskyddsområden efter ett systematiskt arbete att se över och revidera befintliga områden, samt skapa för de områden som saknat skydd.

N85069
Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%)
2021-09-23

Östersunds kommun har något lägre andel grundvattenförekomster med god status jämfört med riket och jämförbara kommuner. Det beror bland annat på förekomst av radon och uran i berggrunden, vilket påverkar den kemiska statusen.

Indikatorn gäller: Antal grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status i procent av antal grundvattenförekomster totalt. En grundvattenförekomst med koppling till flera kommuner eller län ingår i beräkningen för varje kommun eller län den har koppling till. Klassning görs successivt under en flerårscykel, och i Kolada redovisas för varje år i en cykel det resultat som tagits fram under cykeln. Varje kommun och län kommer därför t.ex. att ha samma resultat alla år 2010-2016. Cykel 1 avser 2004-2009, cykel 2 2010-2016 och cykel 3 2017-2021. källa VISS, Länsstyrelserna.

N85053
Nöjd Medborgar-Index - Vatten och avlopp
2018-12-27

Östersund ligger något under snittet i riket och jämförbara kommuner när det gäller Vatten och Avlopp. Resultatet har sakta förbättras sedan 2014.

U07405
Sjöar med god ekologisk status, andel (%)
2021-09-23

Kommunen har lägre andel sjöar med god ekologisk status jämfört med riket och jämförbara kommuner. Detta beror på en utbyggd vattenkraft med vattenreglerade sjöar samt inplanterade främmande arter.

Källa: VISS Länsstyrelserna.

N85051
Vattendrag med god ekologisk status, andel (%)
2021-09-23

Östersunds kommun har mycket låg andel vattendrag med god ekologisk status jämfört med riket och jämförbara kommuner. Enligt länsstyrelsens uppföljning och klassificering har kommunen endast 8.3 % vattendrag med god ekologisk status, jämfört med riket och jämförbara kommuner som har ca 15 %. Resultatet beror på utbyggd vattenkraft med vandringshinder, vattenreglering med höjdfluktationer, utplanterade främmande arter, historiska åtgärder vid flottning mm. Resultatet kommer att vara relativt konstant över tid.

Indikatorn visar antal vattendrag med god ekologisk status i procent av antal vattendrag totalt. Källa: VISS, Länsstyrelserna.

N85052
Nöjd Region-Index - Kommunikationer
2021-01-29

Möjligheterna till god kommunikation (tillgång till gång- och cykelväg, kollektivtrafik mm) bedömdes 2018 som relativt sett god. Resultatet var förbättrat  i jämförelse med 2016 och ett bättre resultat än riket och jämförbara kommuner.  Vid den senaste mätningen 2020 deltog inte Östersunds kommun.

U45400
Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)
2021-09-23

Östersunds kommun har högre tillgänglighet till kollektivtrafik än riket och jämförbara kommuner. Det skapar goda förutsättningar för att nå kommunens mål om följande färdmedelsfördelning till år 2030; 40 % bil, 20 % kollektivtrafik och 40 % aktiva transporter med gång och cykel. En uppföljning har gjorts av antal medgivna inflyttningar till bostäder andra kvartalet 2020 i Östersunds kommun, och den visar att 58 av 67 nya bostäder uppfyller kravet på god tillgänglighet till kollektivtrafik. Men man ser en trend att antalet bostäder som byggs på landsbygden ökar, vilket medför en risk för att man inte uppfyller kravet på god tillgänglighet till kollektivtrafik. Bakgrunden är att kommunen har få tomter till salu och att kommuninvånare då letar upp tomter på landsbygden på egen hand. Det finns alltså ett behov av att kommunen planlägger fler villatomter.

Indikatorn anger; Andel befolkning i det geografiska området som har en trafikerad hållplats inom 500 meter från sin folkbokföringsadress. Med trafikerad hållplats avses hållplats, för samtliga trafikslag som trafikeras med minst en avgång per timme, vardagar mellan 06:00 och 20:00. Avståndet till hållplats utgår från fågelavstånd och beaktar inte väg- och gatunät. Källa SCB

N07418
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)
2021-05-07

Enligt regeringens bredbandsstrategi ska 95 % av Sveriges befolkning ha tillgång till ett bredband om minst 100 Mbit/s. 2020 har 87,27 % av Östersunds kommuns invånare tillgång till bredband vilket är en ökning från 2019 med 3 %.

N07900
Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar (-2020)
2020-05-25

Östersund ligger något över snittet i riket och övriga kommuner avseende medborgarnas bedömning av Gator och vägar. Resultatet är förbättrat sedan 2016 och framförallt är det män som har blivit mer nöjd.

U07400
Nöjd Medborgar-Index - Gång- och cykelvägar
2020-05-25

2018 ökade medborgarnas nöjdhet med gång- och cykelvägar jämfört 2016. Värdet för Östersund låg då högre än snittet i riket och jämförbara kommuner.

U07401
Nöjd Region-Index - Helheten
2018-12-27

Nöjd Medborgar-Index baseras på frågor inom ett flertal områden och 2018 var SCB:s bedömning att betygsindex för Bostäder, Trygghet och Kommunikationer är områden som främst kan höja helhetsbetyget.

Helhetsbedömningen i Nöjd Region-Index 2018 visar att Östersund placerar sig högt både i jämförelse med riket och jämförbara kommuner. Se också detaljer under andra områden i denna rapport.

U00402
Nöjd Region-Index - Rekommendation
2018-12-27

På fråga "Om du kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till din kommun" så placerade sig Östersund år 2018 relativt högt jämfört både riket och jämförbara kommuner. I jämförelse med 2016 har resultatet förbättrats.

U00404