T2 2021 Uppdrag. Kommentar T2 2021
.
Utveckla geografiskt informationssystem (GIS) och geodata inom kommunorganisationen (MSN)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Arbetet med utveckling av geografisk information är ständigt pågående. Ett ökat behov av struktur, ordning och reda syns tydligt när ett flertal Digiresan-projekt behöver databaser och utrymme vilka ska passa in i kommunens befintliga databaser. Arbetet med metadata (data om datat) har påbörjats och utförs med metoder anpassade utifrån informationssäkerhetsaspekter.

.
Öka renoveringstakten på kommunens ledningsnät för VA (TN)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Investeringarna för sanering av kommunens ledningsnät uppgick till 15 mnkr i budget 2020 och i budget 2021 till drygt 20 mnkr. Arbetet pågår enligt plan och åtgärder har per den sista augusti genomförts till ett värde av 14 mnkr.

.
Planera för ersättning av Odenskogs återvinningscentral (TN)

Uppdraget bedöms bli genomfört.

En förstudie pågår där ambitionsnivån på uppdraget diskuteras. Ska Odenskogs återvinningscentral ersättas av en mindre anläggning bredvid en återvinningscentral eller ska en större anläggning uppföras i samarbete med externa aktörer där medborgarna erbjuds en variant av shopping-galleria eller ska resultatet ligga någonstans där emellan.

.
Upprätta styrdokument för kollektivtrafik (MSN)

Uppdraget bedöms inte bli genomfört under året.

Arbetet med att upprätta en handlingsplan för kollektivtrafik är påbörjat men utgår från att kommunen i första hand behöver ett normerande styrdokument som fastställer Östersunds kommuns ambitionsnivå/ställningstaganden vad gäller kollektivtrafikfrågor. Ett flertal medborgarförslag har under de senaste åren fått avslag med hänvisning till den utredning som ska föregå en sådan riktlinje/policy. Förslagen handlar i huvudsak om kommunens vilja att bidra till rabatter för olika grupper i samhället. 

När kommunen fastställt ambitionsnivå inom området kan ett aktiverande dokument arbetas fram med åtgärder vars syfte är att uppnå det som är beslutat i det normerande dokumentet. Inget av dessa styrdokumentet kommer att kunna fastställas under 2021.

.
Ta fram en utvecklingsplan för Torvalla (KS)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Remissutgåvan av Strategi Utveckling Torvalla godkändes av Kommunstyrelsen i juni. Strategin har därefter skickats ut på bred intern remiss hos samtliga politiska partier, nämnder  och råd under tidsperioden 15 juni-15 september. Enligt tidplan ska strategin gå upp för beslut i Kommunfullmäktige i november. Åtgärder har påbörjats i Torvalla under året, inom ramen för arbetet med strategin.

.
Genomför åtgärder för att öka klimatanpassning av kommunens verksamheter (TN, KS, BUN, VON, MSN, KFN)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

En skyfallskartering för Östersunds kommun har tagits fram. Den har tillgängliggjorts i kommunkartan. Informationsaktiviteter ska genomföras under hösten, för de verksamheter som har stor potential och nytta i att använda kunskapsunderlaget. 

Barn- och utbildningsförvaltningen tar fram en plan för ökad klimatanpassning med möjliga åtgärder vid extrema väderhändelser, såsom stängning av skola eller förskola eller möjlig distansundervisning. Dialog förs med teknisk förvaltning för hantering av extrem väderhändelse på plats.

Vård- och omsorgsförvaltningen har påbörjat arbetet med en fördjupad risk- och konsekvensanalys och utifrån denna kommer en förvaltningsspecifik handlingsplan för klimatanpassning tas fram, beräknas vara klart i september. Vidare har en undersökning påbörjats för att undersöka verksamheternas utsatthet för värmeöar. Undersökningen beräknas vara färdig under 2021.

Kultur- och fritidsnämnden har gjort en risk- och konsekvensinventering. Föreslagna åtgärder tas med i en långsiktig investeringsplan.

På Teknisk förvaltning arbetar Måltidsservice med en beredskapsplan för livsmedelsförsörjning. Ett stort antal aktiviteter pågår inom sektor Avfall VA för att klimatanpassa verksamheten.

.
Utred brister och behov i den regionala och nationella infrastrukturen (KS)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

I diskussion med Trafikverket genomförs trafiksäkerhetsåtgärder i Brunflo under sommaren och sensommaren 2021. Åtgärder vidtas i form av bredare gång- och cykelbanor och nya passager på E14.

Diskussioner förs i partnerskap Mittstråket kring förstudier och investeringar. Kommunen vill bland annat prioritera en förstudie i form av linjestudie Östersund-Bräcke som krävs för att nå Stockholm på 4 h. I partnerskapet arbetas för bland annat investeringar på Mittbanan.

En utredning kring förutsättningarna för att etablera en omlastningsterminal i Brunflo eller Lugnvik kommer att färdigställas under hösten.

.
Utveckla en åldrandevänlig kommun inom ramen för samarbetet med WHO:s nätverk Age Friendly Cities and Communitys (VON)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

På grund av pandemin har den ursprungliga planen för projektet reviderats. Utifrån nuvarande plan beräknas projektet vara färdigställt i mars 2022. Givet den reviderade tidsplanen löper projektet på enligt plan. Flertalet enkäter har skickats ut till medborgare som har eller kommer vara vara i behov av stöd från Vård- och omsorgsnämnden. Vidare planeras dialoger med målgrupperna under hösten 2021 som nu ser ut att kunna genomföras med de lättade restriktioner som planeras nationellt. Således fortsatt arbete med nulägesanalysen under 2021 som kommer ligga till grund för utformandet av handlingsplan.