Uppdrag. Kommentar
Bedöms bli genomförd
Säkerställ en beredskap som gör att kommunens samhällsviktiga verksamheter kan bedrivas på ett ändamålsenligt sätt även i händelse av kris och krig (KS)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Arbetet skulle ha påbörjats under perioden men har blivit försenat utifrån hanteringen av covid -19. De erfarenheter som kommer utifrån arbetet med pandemin kommer att ha stor betydelse för det framtida arbetet att säkerställa Östersunds kommuns krisberedskap för kris och krig.

Bedöms bli genomförd
Ta fram förslag till förbättringsåtgärder för att säkerställa ett fullgott säkerhetsskydd och återskapa ett nationellt totalförsvar ur ett kommunalt perspektiv (KS)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Arbetet med uppdraget fortskrider men då hanteringen av Covid -19 har varit omfattande under första kvartalet kommer det huvudsakliga arbetet att ske under hösten.

Bedöms bli genomförd
Utred möjlighet att utöka kommunens verksamhetsområde inom Vatten och Avlopp (TN)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

En utredning av utökning av verksamhetsområdet på Annersia är igångsatt. Medborgardialog kring verksamhetsområde Fåker är inplanerad.

Bedöms bli genomförd
Utred möjligheter att säkerställa ny vattentäkt (TN)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Det är utifrån dagens förutsättningar inte möjligt att ersätta Storsjön helt med andra alternativ men utredningar pågår för nya vattentäkter i både Lockne och Häggenås.

Bedöms bli genomförd
Utred förutsättningarna för en säker hantering av avfall och drivmedel i kommunens hamnanläggningar (KFN)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Utredningen är planerad att starta under maj månad och ska slutföras under 2020.

Bedöms bli genomförd
Utred och utveckla kollektivtrafiken i hela kommunen (MSN)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Östersunds kommun är i behov av en strategi som klargör vilka frågor som kommunen vill vara med och påverka när det gäller kollektivtrafiken framgent. För detta arbete behöver en arbetsmodell tas fram för att fånga upp behov, skapa en samsyn inom kommunen och sedan driva frågorna gentemot huvudmännen. Den kollektivtrafiksamordnare som miljö och samhällsnämnden planerar att tillsätta under 2020 blir en nyckelperson och en nödvändig framgångsfaktor i detta arbete.

Bedöms bli genomförd
Utred och marknadsför hur kommunens pendlarparkeringar på serviceorterna kan utvecklas (MSN)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

En inventering  har genomförts av befintliga pendlarparkeringar enligt en metod som tagits fram i samverkan med Region JH. Metoden har ett helhetsperspektiv utifrån tillgång, status, tillgänglighet och trygghet. Inventeringen kommer att ligga till grund för förslag på eventuella vidare åtgärder.

Bedöms bli genomförd
Öka den kommunala servicenärvaron på serviceorter och servicepunkter (Alla)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

ICA Fåker och Orrviksbua har idag serviceavtal med kommunen för att tillhandahålla kommunala tjänster på plats och de fungerar även som en turistinfopoint. En diskussion om ett eventuellt serviceavtal kommer att återupptas med ICA i Häggenås så snart de nya ägarna har tillträtt.

Vård- och omsorgs verksamheter finns sedan tidigare geografiskt utspridda över hela kommunen och överförmyndarkansliet har ställt sig positiva till en eventuell flytt av verksamheten till Brunflo. Biblioteket finns tillgängligt på de flesta av kommunens orter via bokbussen vilket är en tjänst som många medborgare väljer att nyttja. Antalet e-tjänster ökar stadigt i kommunens samtliga  verksamheter vilket medför en ökad tillgänglighet för de flesta medborgare oavsett bostadsort. Studie- och yrkesvägledning samt vuxentbildning erbjuds på distans vilket, precis som e-tjänster, ökar tillgängligheten.

Ett antal öppenvårdsverksamheter som exempelvis ungdomsstöd och individuella coacher fungerar idag som mobila team och möter upp på de orter där behovet finns. Fritidsgårdsverksamheten ser gärna en mobil lösning som kan följa ungdomarnas rörelsemönster istället för att förlita sig på att ungdomarna kommer till dem men är inget som kommer att kunna genomföras under 2020. För att öka möjligheterna till att lämna grovavfall samt farligt avfall finns planer på att eventuellt erbjuda insamling via en mobil återvinningscentral. Om detta är möjligt att genomföra kommer tjänsten i första hand att erbjudas på kommunens serviceorter.

Bedöms bli genomförd
Utred möjliga insatser som skapar en mer trygg och tillgänglig infrastruktur för både stad och landsbygd (KS)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

För att nå färdmedelsfördelningen i klimatprogrammet pågår en utveckling av cykelinfrastrukturen i kommunen. Det förs även en löpande dialog med regionen hur kollektivtrafiken i Östersund och länet ska utvecklas för att nå dessa mål. I båda fallen tas trygghet och tillgänglighet med som viktiga aspekter att beakta.

En utredning som ska visa hur Östersunds kommun som organisation ska hantera tillgång på arbetsplatsparkeringar är påbörjad. Syftet med utredningen är att öka tillgängligheten för de som bor på landsbygden, framkomlighet och en ökad folkhälsa samtidigt som vår klimatpåverkan ska minska.

Bedöms bli genomförd
Utveckla en åldrandevänlig kommun inom ramen för samarbetet med WHO:s nätverk Age Friendly Cities and Communitys (VON)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Arbetet är långsiktigt och kommer att sträcka sig över flera år. Arbetet fortskrider enligt plan. Under år 2020 är projektledare och styrgrupp är tillsatt och arbetet pågår med en nulägesanalys som ska ligga till grund för en handlingsplan.