Nämnd T1 2023 Uppdrag Kommentar T1 2023
(Tekniska nämnden) .
Utbilda och implementera så att barnkonventionen beaktas i alla politiska beslut.

Chefer inom teknisk förvaltning har fått utbildning. Nytt arbetssätt med tjänstemannaberedningar inför nämndsmöten har införts.