Politiska nyckeltal   Kommentar Kolada
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI
2024-01-24

Insikt är en kundundersökningen som mäter kundnöjdhet hos de företagare som varit i kontakt med kommunens myndighetsutövning under året.

Östersunds kommun har sedan 2018 stadigt påvisat högre resultat än såväl riket som jämförbara kommuner och ligger under år 2022 på 79,84 vilket kan jämföras med värdet för liknande kommuner på 75,46 och för riket på 75,03. Sammanfattningsvis får kommunen ett högre NKI för år 2022 jämfört med år 2021. inom de serviceområden som mäts och följs upp i undersökningen får kommunen antingen ett höjt eller samma betyg som år 2021 . Östersunds kommun placerar sig i topp bland större kommuner i Sverige.

U07451
Medborgarundersökningen - Bra tillgång till kommunal service utanför kommunens centralort, andel (%)
2023-11-28

Östersunds kommun genomför Medborgarundersökningen vartannat år. För år 2022 finns därför inget resultat för kommunen, enbart riket. Nyckeltalet visar andelen som svarat att de tycker att tillgången till kommunal service utanför kommunens centralort är bra. År 2021 var utfallet för Östersunds kommun 81% vilket är högre än utfallet för riket på 74%. Det var ingen skillnad i utfallet mellan könen. 

N00558
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv.
2023-05-23

Under år 2022 färdigställde Östersunds kommun 1,58 bostäder i flerfamiljshus per tusen invånare. Detta innebär att Östersunds kommun uppvisar ett lägre antal färdigställda bostäder än vad liknande kommuner gör. Östersunds kommun ligger även lägre än riket i genomsnitt där antalet färdigställda bostäder per 1000 invånare är 2,16. 

N07906
Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv.
2023-05-23

Under år 2022 byggdes fler bostäder i småhus per 1000 invånare än vad som byggdes under år 2021 i Östersunds kommun. Antalet färdigställda bostäder i småhus är fortsatt lägre jämfört med både liknande kommuner och riket i genomsnitt.

N07905
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%)
2023-05-26

Trångboddheten har ökat något i Östersunds kommun. Utfallet är lägre än i riket och kommuner med över 50 000 invånare.

N07907
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)
2023-06-15

Andelen förvärvsarbetande invånare 20-64 år har ökat och ligger fortsatt högre än kommuner över 50 000 invånare och riket. Utfallet är något högre för män än för kvinnor. 

N00914
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)
2023-05-26

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) har blivit lägre och ligger i Östersunds kommun på 4,51%. Utfallet på kvinnor är lägre än för män. 

N02797
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)
2023-06-16

Utfallet för ungdomar som etablerat sig på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning i Östersunds kommun var något högre 2021 än 2020, men resultatet var lägre än för riket och jämförbara kommuner. Det var fortsatt fler kvinnor än män, där utfallet för kvinnor var högre än föregående år. 

N17434
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef.
2024-02-01

För långtidsarbetslösheten är resultatet för år 2023, liksom för samtliga år under mätperioden, bättre än för riket och andra kommuner. Bättre resultat för kvinnor än för män. Resultatet har förbättrats sedan år 2022.  

 

N03926
Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%)
2023-01-26

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%) är högre i Östersunds kommun än i riket och kommuner över 50 000 invånare. Utfallet är högre för män än för kvinnor. 

N02994
Egenföretagare, andel av förvärvsarbetande dagbefolkning (%)
2023-11-28

Nyckeltalet visar egenföretagare som andel av den förvärvsarbetande dagbefolkningen. Avser egna företagare och fåmansaktiebolagsdelägare (företagare i eget AB). Företagare räknas som individer (inte företag). Dagbefolkning avser de som arbetar i kommunen, oavsett var de bor. År 2021 var utfallet för Östersunds kommun 8% vilket var en minskning från 2020 då utfallet var 9%. Kommunen har ett lägre utfall än riket där andelen egenföretagare är 13%, och även ett något lägre utfall än jämförbara kommuner. Det är en väsentlig skillnad mellan kvinnor och män som är egenföretagare i kommunen,  år 2021 var andelen kvinnor 5% och andelen män 11%. 

N00996
Arbetslöshet 16-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av registerbaserad arbetskraft
2024-02-01

Arbetslöshet 16-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av registerbaserad arbetskraft har minskat och ligger lägre än kommuner över 50 000 invånare och riket.

N03932
Arbetslöshet 16-24 år, årsmedelvärde, andel (%) av registerbaserad arbetskraft
2024-02-01

Arbetslösheten 16-24 år har fortsatt minskat och ligger på ungefär samma nivå som kommuner över 50 000 invånare och lägre än riket. Arbetslösheten är lägre hos kvinnor än hos män.

N03927
Demografisk försörjningskvot
2023-05-22

Diagrammet visar hur många extra personer en person i yrkesverksam ålder måste försörja förutom sig själv. Utfallet för Östersunds kommun visar på en svagt uppåtgående trend, men där utfallet för 2021 och 2022 är lika.

N00927
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)
2023-05-26

Resultatet för år 2022 är förbättrat jämfört med föregående år. Resultatet har förbättrats för kvinnor och försämrats för män. Östersunds kommun har bättre resultat än för riket och något sämre resultat än kommuner med över 50 000 invånare. 

U40455
Medborgarundersökningen - Kommunens arbete för att förbättra integration och delaktighet i samhället fungerar bra, andel (%)
N00653