T3 2023 Uppdrag Kommentar T3 2023
.
Arbeta för att stärka kommunens förutsättningar för att motverka psykisk ohälsa (VON, BUN, SAN, KFN)

Uppdraget är genomfört.

Under år 2023 anses kommunens förutsättningar för att motverka psykisk ohälsa anses ha stärkts på följande sätt: 

Inom Barn- och utbildningsförvaltningen har flera insatser för att uppmärksamma och motverka psykisk ohälsa genomförts. Exempel på detta är hälsosamtalet i skolan, metoden SEXIT och PAX i skolan. Tilia, en ideell organisation för ungas psykiska hälsa har anlitats. Klassarbeten kring samtycke, normer och relationer samt sociala mediers påverkan har utförts samt klassarbeten kring hälsosamma levnadsvanor som regelbunden fysisk aktivitet och sömn. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har medverkat i Länsnätverket för psykisk hälsa som bland annat har tagit fram handlingsplan för kommunerna i Jämtlands län och region Jämtland/Härjedalen inom område psykisk hälsa. En översyn av förvaltningens socialpsykiatriska stödinsatser för att identifiera förbättrings- samt utvecklingsområden har genomförts. Beslut har fattats att all personal som jobbar inom socialpsykiatrisk verksamhet ska genomgå en grundutbildning i psykiatri för att bättre kunna tillgodose behoven hos medborgare med olika typer av psykisk ohälsa. En förstudie om förutsättningarna för att starta ett fontänhus för personer med psykisk ohälsa i Östersund är genomförd och presenterad för nämnden samt regionens hälso- och sjukvårdsnämnd. Ett flertal aktiviteter för att främja social gemenskap och motverka ofrivillig ensamhet har även genomförts under året.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har ständigt ett pågående arbete med att motverka psykisk ohälsa i olika former. Bland annat pågår ett förbättringsarbete gällande struktur runt arbete med samordnad individuell plan tillsammans med Region Jämtland Härjedalen. 

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar genom sin ordinarie verksamhet för att förebygga psykisk ohälsa. Förvaltningen bidrar till gemenskap via delaktighet och gemenskap på olika mötesplatser och aktiviteter. Inom fritidsgårdsverksamhet arrangeras bland annat, samtals-/tjejgrupper, aktiviteter via biblioteket såsom biblioterapi osv. Förvaltningen erbjuder även fysisk aktivitet genom både spontanidrott och föreningsliv.

.
Arbeta för att stärka kommunens förutsättningar att förebygga suicid (Alla nämnder)

Uppdraget är genomfört.

Samtliga nämnder bortsett från Miljö- och samhällsnämnden och Tekniska nämnden har genomfört insatser som stärker kommunens arbete att förebygga suicid. Miljö- och samhällsnämnden och Tekniska nämnden har planerat för att genomföra insatser under år 2024. Vård- och omsorgsnämnden och Social- och utbildningsnämnden har utbildat medarbetare i "våga fråga".  Barn- och utbildningsnämnden har anlitat den ideella organisationen "Suicide zero". Resultatet på undersökningen Suicide Zero är en utgångspunkt i det fortsatta arbetet i kommunen. Utvecklingsstrateger har även upprättat en plan för ett sammanhållet arbete framåt inom kommunen, varpå uppdraget bedöms som genomfört.

.
Kvalitetssäkra processen för mål och budget (KS)

Uppdraget är inte genomfört under året.

Arbetet med att effektivisera och konkretisera mål- och budgetprocessen har inletts och kommer att fortsätta dels tillsammans med implementeringen av Resursfördelningsmodellen (projekt genom SKR) och dels utifrån resultatet på forskningsprojektet med MIUN . Förändring kopplat till ekonomi under 2023 är att de reviderade planeringsförutsättningarna har tagits bort och ersatts med politiska informationsmöten, ett för majoriteten och ett för oppositionen.

Den nuvarande Mål- och budgetprocessen upplevs som ineffektiv och komplicerad och är i behov av en revidering. Processen kommer därför att ses över i samband med arbetet med Resursfördelningsmodellen som inleddes i september 2023. Nuvarande process kommer inte att ses över i det format den befinner sig i nu då behov av förändring föreligger. Slutrapportering av Resursfördelningsmodellen kommer att ske i juni 2024 och då kommer också ett förslag på en reviderad Mål- och budgetprocess att presenteras.

.
Stärk medborgarnas möjligheter till inflytande genom att utveckla kommunens arbete med medborgardialoger (KS)

Uppdraget är inte genomfört under året.

Ett styrdokument kommer att tas fram under år 2024. 

.
Öka kunskapen om demokrati i valdistrikt med lägst valdeltagande (KS)

Uppdraget är inte genomfört under året.

Ett erfarenhetsutbyte har skett under året tillsammans med Umeå kommun.
Insatser för att öka kunskapen om det demokratiska systemet inför EU-valet i juni kommer att genomföras under år 2024.