T1 2023 Uppdrag Kommentar T1 2023
.
Stärk kommunens kompetensförsörjning (Alla nämnder)

Östersunds kommun har ett beslutat arbetssätt för kompetensförsörjning. Arbetssättet utgår från beslutad modell för analys och Sveriges kommuner och regioners nio strategier för att möta kompetensutmaningen. Arbetet med att implementera arbetssättet påbörjades under 2022 där samtliga förvaltningar fick information om det nya arbetssättet och ett uppdrag från Kommunfullmäktige att arbeta med kompetensförsörjning utifrån nämndens behov. Uppdraget från Kommunfullmäktige innebar att nämnderna, utifrån beslutad modell, skulle identifiera prioriterade utvecklingsområden att arbeta vidare med.

Område HR stödjer förvaltningarna med att identifiera uppdrag och aktiviteter som behöver genomföras för att utveckla kompetensförsörjningsarbetet. Område HR och Område Kommunikation arbetar även med att marknadsföra, paketera och informera om vilka utmaningar kommunen står inför och hur kommunen arbetar med kompetensförsörjning. Arbetet syftar till att öka kunskapen om vad kompetensförsörjning är och hur kommunen har valt att strategiskt arbeta för att möta kompetensförsörjningsutmaningarna. För att göra det kommer en kampanj att lanseras under hösten. I kampanjen kommer bland annat goda interna exempel att lyftas. Det kommer att göras via korta filmer som skildrar goda exempel på hur kommunens verksamheter idag arbetar för att möta kompetensutmaningen på nya sätt. Fyra filmer ska produceras under våren/sommaren och ytterligare en film ska produceras i slutet av året. Syftet är att sprida lärdomar i kommunen och inspirera andra verksamheter att göra likartade satsningar utifrån deras kompetensbehov.

 

.
Ta fram och fastställ en kommunövergripande och normerande nivå för verksamhetsskydd (KS)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Kommunen har en daterad Säkerhetspolicy för verksamhetsskyddet som behöver uppdateras. Verksamhetsskydd innebär förvaltning av kommunens tillgångar ur ett säkerhetsperspektiv. Under året kommer ett nytt normerande dokument att tas fram och föreslås kommunfullmäktige, troligtvis en riktlinje, som anger inriktning för kommunens arbete med fysisk säkerhet, personalsäkerhet och i viss mån informations och IT säkerhet.