T2 2021 Uppdrag. Kommentar T2 2021
.
Implementera e-arkiv (KS)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Projektet att upphandla ett e-arkiv följer sin tidsplan, dvs avtal kommer att tecknas under oktober och implementering sker successivt därefter. 

.
Implementera Modell för kompetensförsörjning (KS)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Arbetet med en kommunövergripande kompetensförsörjningsmodell fortgår med prioritering på att implementera modell, samordning av kommungemensamma insatser och att ta fram stödmaterial. Under tertial två har kommunledningsgruppen beslutat hur arbetet med kompetensförsörjning och modellen för kompetensförsörjning tydligare ska implementeras i kommunens mål- och budgetprocess och verksamhetsplaneringsarbete. För det fortsatta arbetet har en kommunövergripande beredningsgrupp upprättats och en plan för implementeringsarbetet fastställts. Under hösten planeras samtliga av kommunens förvaltningar få stöd i den nya modellen och i sin planering av kompetensförsörjningsarbetet. Dels under omvärldsbevakningen där samtliga processgrupper kommer att erbjudas en utbildning. Dels till samtliga förvaltningsledningar och nämnder i det fortsatta arbetet med att planera relevanta åtgärder utifrån det material som framkommer från omvärldsanalysen.

.
Vidareutveckla kommunens arbete med ledarskapsutveckling (KS)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Arbetet med att ta fram en ledarplattform är påbörjat. Under tertial 2 har arbetet fokuserat på omvärldsbevakning och framtagande av workshopmaterial för kommunledningsgruppen. 

Kommunens chefspolicy är daterad från 2012 och riktlinjer för chefspolicy är från 2014. Det är dags att revidera chefspolicyn och arbeta fram en ny ledarplattform för kommunen. Ledarplattformen är grunden för kommunens chefsförsörjningsarbete och ska ge en tydlig riktning i vad kommunledningsgruppen vill med ledarskapet. Ledarplattformen kommer att hjälpa oss med att identifiera och utveckla framtida ledare, rekrytering av nya chefer, introduktion av nya chefer, utbildning/utveckling av chefer och uppföljning av ledarskapet i kommunen. Ett gemensamt synsätt i ledarskapet är nödvändigt för att kommunledningsgruppen ska kunna hålla ihop styrningen och kulturen enhetligt i hela organisationen.

Det har varit ett stort intresse för Utvecklingsprogrammet för framtida ledare. 63 medarbetare sökte till programmet vilket kan jämföras med 36 ansökningar år 2020. 18 deltagare har valts ut att få delta i programmet. Deltagarna kommer från samtliga förvaltningar.

.
Metodstöd ska tas fram för att främja en ökad andel av det underrepresenterade könet i de fall en snedfördelning finns (KS)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

För att öka andelen av det underrepresenterade könet i de fall detta kan finnas så ska en översyn av mångfaldspolicyn göras. En utbildning planeras under hösten som kommer höja kompetensen inom området likabehandling och mångfald och planen är att översynen genomförs innan årets slut när kompetensen är på plats.

.
Utveckla och effektivisera det kommunövergripande arbetet med upphandlings- och inköpsfrågor (KS)

Uppdraget är genomfört.

Kommunens inköpsstrateg arbetar med utveckling och implementering av upphandlings- och inköpsfrågor. Det finns även en avtalsstrateg anställd som delvis arbetar med dessa frågor.

.
Fastställ nivån på kommunens förmåga på krisberedskap och civilt försvar (KS)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Område juridik och säkerhet kommer att utreda och ta fram en rapport kring de åtgärder som är nödvändiga för att kunna hålla en 14-dagars försörjningsberedskap. 

.
Genomför insatser för att uppfylla kommunens medborgarlöften

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

I och med implementering av metodiken Effektiv samordning Trygghet (EST) ges kommunen den organisatoriska struktur samt den metodik som behövs för att arbeta operativt med kommunens medborgarlöften. 

En annan insats som genomförts, i samverkan med Polismyndigheten, är deltagande i certifiering av Purple Flag för Östersunds kommun. 

.
Bygg ett nytt och tillgänglighetsanpassat intranät (KS)

Uppdraget bedöms inte bli genomfört under året.

Upphandlingsunderlag och kravställning av nytt intranät är påbörjat och upphandling kommer att genomföras under hösten. Det nya intranätet byggs dock nästa år.

.
Säkerställ kommunens leveranser av elektroniskt material till Kungliga biblioteket på ett effektivt sätt (KS)

Uppdraget är genomfört.

Leveranser till Kungliga biblioteket sker nu automatiskt genom en tjänst som kommunen köpt in.

.
Optimera användningen av kommunens bilar (TN)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

För att optimera användningen av kommunens bilar ska fordonsenheten redovisa kommunens alla personbilar och dess körsträckor till kommunledningen. Inom Avfall/VA är alla bilar som inte är direkta arbetsbilar nu avslutade och istället används kommunens bilpool. Arbete pågår med att se över sopinsamlingen för att optimera mängden fordon samt byta till gröna rutter.