Politiska nyckeltal   Kommentar Kolada
Årsarbetare, totalt kommunalt anställda, antal
2021-04-30

Årsarbetare anger antalet anställda om den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade summeras till heltidsanställningar. Östersunds kommun har 30 årsarbetare fler än kommuner i liknande storlek. En faktor som påverkar antal årsarbetare är frånvaro eftersom det då kan behövas anställas vikarier. När det gäller sjukfrånvaro så har kommunen en lägre sjukfrånvaro än kommuner i motsvarande storlek. Kommunen har däremot en högre andel timavlönade jämfört med kommuner i liknande storlek. Andelen tillsvidareanställda är lägre än kommuner i liknande storlek.

N00098
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%)
2021-04-30

Andelen heltidsarbetande månadsavlönade är något lägre 69,9% än kommuner i liknande storlek 71,4%. Andelen är dock högre än riket 66%. Andelen har ökat sedan år 2017. Andelen är högre bland män (82%) än hos kvinnorna (65,3%).

N00209
Anställda utrikes födda, kommun, balanstal
2020-11-30

Indikatorn visar balansen mellan andelen utrikes födda i det geografiska Östersund och kommunen som arbetsgivare. Östersund ligger högre än riket och kommuner i liknande storlek.

N00217
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex
2021-09-02

Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett nyckeltal baserat på enkätfrågor som mäter förutsättningar för motivation, ledning och styrning. HME över 70 är ett bra värde. 2020 hade Östersunds kommun ett HME på 76,8 vilket var högre än 2019 då det var 76,7. Vi hade ett lägre HME än riket och kommuner i liknande storlek.

2021 års undersökning kommer att genomföras i september. 

 

 

U00200
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)
2021-03-16

Östersunds kommun har lägre sjukfrånvaro än riket och kommuner i liknande storlek. Kvinnornas sjukfrånvaro är 3,6% högre än männens. Skillnaden är större än 2019 då den var 3,2 %.

Den totala sjukfrånvaron för 2020 var 7,9% vilket är 1,7%-enheter högre jämfört med 2019. Ökningen beror på covid-19.

N00090
Akut (avhjälpande) underhåll, kr/m2
2021-09-09

Enligt riktlinjen för God ekonomisk hushållning ska det totala underhållet på kommunens fastigheter motsvara 106 kr per kvadratmeter. Det planerade underhållet ska motsvara 98 kr och det akuta underhållet 8 kr per kvadratmeter.

Resultatet för 2020 visar på ett akut underhåll på 63 kr per kvadratmeter på de egna fastigheterna vilket motsvarar en drastisk ökning från 2019 då det låg på 28 kr. Detta innebär att det akuta underhållet under 2020 låg 55 kr över riktvärdet för god ekonomisk hushållning. Anledningen till den markanta skillnaden mellan 2019 till 2020 är att kommunens fastighetsavdelning ändrade sätt att se på akut och planerat underhåll. 2019 och tidigare ansågs en åtgärd som planerat underhåll om den fanns i planen även om den gick sönder innan åtgärden var inplanerad. 2020 ändrades synsättet till att åtgärder som behöver genomföras innan planerad tidpunkt är att se som akut underhåll. Riktlinjen för God ekonomisk hushållning har inte justerats i samband med detta.

Planerat underhåll, kr/m2
2021-09-09

Enligt riktlinjen för God ekonomisk hushållning ska det totala underhållet på kommunens fastigheter motsvara 106 kr per kvadratmeter. Det planerade underhållet ska motsvara 98 kr och det akuta underhållet 8 kr per kvadratmeter. Resultatet för 2020 visar på ett planerat underhåll på 105 kr per kvadratmeter på de egna fastigheterna vilket är 7 kr över riktvärdet för god ekonomisk hushållning. 

Nöjd Medborgar-Index - Helheten
2018-12-27

Nöjd Medborgar-Index baseras på frågor inom ett flertal områden och 2018 var SCB:s bedömning att betygsindex för Miljöarbete, Stöd för utsatta, Gator och vägar samt Äldreomsorg är områden som främst kan höja helhetsbetyget.

Östersund ligger som helhet något högre än snittet i jämförelse med riket och på snittet i jämförelse med jämförbara kommuner. Se också detaljer under andra områden i denna rapport.

U00401
Nöjd Medborgar-Index - Bemötande, tillgänglighet
2018-12-27

Östersund ligger strax över riket och jämförbara kommuner. Resultatet är något förbättrat sedan 2016 och det är främst männen som blivit nöjdare.

U00400