Nämnd T2 2021 Uppdrag. Kommentar T2 2021
(Barn- och utbildningsnämnd) .
Utvärdera kulturhjulet samt ta fram förslag på en möjlig fortsättning

Denna fråga är inte klargjord ännu. Det finns inga politiska beslut på eventuella medel för en fortsättning nästkommande år utan det måste in i budgetarbetet under hösten. För att kunna söka skapande skola pengar från kulturrådet behöver nämnden avsätta egna medel också för att kunna genomföra kulturgarant/kulturhjulet. Eftersom det finns finansiering för detta år som kommer målet bli genomfört under 2021. Hur en fortsättning ser ut är fortfarande osäkert

(Kultur- och fritidsnämnden) .
Uppdrag att göra en översyn av bidragsreglerna till studieförbunden med syfte att nå fler samt i högre utsträckning nå de som normalt inte deltar i organiserad verksamhet.

Kultur- och fritidsenheten

Bedöms inte bli genomförd då det tillkommit ett stort utredningsuppdrag kring Exercishallen. 

(Kultur- och fritidsnämnden) .
Uppdrag att utreda och lämna förslag på en öppen fritidsverksamhet för barn och unga i årskurserna 4-6 på eftermiddagar och lov.

Fritidsgårdar

Genomförd. Öppen fritidsverksamhet har startat. 

(Kultur- och fritidsnämnden) .
Uppdrag att utreda förutsättningarna att införa Fritidsbanken i Östersund med syfte att i första hand ge ekonomiskt utsatta möjlighet att kunna idrotta och delta i fritidsaktiviteter.

Kultur- och fritidsenheten

Genomförd och beslutad i KFN. Dock har frågan återkommit i form av ett medborgarförslag. 

(Kultur- och fritidsnämnden) .
Utveckla verksamheten för att främja barn och ungdomars psykiska hälsa.

Kultur- och fritidsenheten

Pågår men utredningen är komplex. Utredning och politiska beslut bedöms vara klar våren 2022.

Bibliotek

Biblioteksverksamheten arbetar med biblioterapi i samarbete med Familjehemsenheten och Skolfam för att främja barn och ungdomars psykiska hälsa. Biblioteksverksamheten arbetar läsfrämjande för att stärka barn och unga i deras personliga utveckling samt att öka deras intresse för läsning. 

Kulturskola

På grund av pandemin är samarbetat försenat mellan Kulturskolan och den centrala elevhälsan. Nya tag i höst när restriktionerna släpps. 

Fritidsgårdar

Fritidsgårdsverksamheten har under sommaren mottagit projektpengar och startat upp en tjejgrupp i enlighet med medborgardialogen i Torvalla. I det projektet skall en "handbok" för liknande projekt skapas så att arbetsmodellen kan ärvas av andra områden/kommundelar.