T3 2020 Uppdrag. Kommentar T3 2020
.
Revidera och anpassa de styrmedel kommunen har för att öka jämställdheten inom föreningslivet (KFN, SAN, VON, KS)

Uppdraget är inte genomfört under året.

För vård och omsorgsnämnden har det merarbete som pandemin har medfört inneburit att de inte kunnat genomföra uppdraget under 2020. Nämnden har däremot en plan och resurser avsatta för att genomföra uppdraget under första halvåret 2021.

På kultur och fritidsförvaltningen pågår en utredning och revidering av de styrmedel kommunen har för att öka jämställdheten inom föreningslivet pågår och denna beräknas vara klar först under 2021. Med kommunens styrmedel menas framför allt taxor, avgifter och tillgång till anläggningar och lokaler.

.
Revidera processen för stora evenemang (KS)

Uppdraget är inte genomfört under året.

Uppstartsmöte hölls i februari men de tillfällen som var inplanerade under våren och hösten fick avbokas på grund av restriktionerna utifrån Corona då en bedömning har gjorts att denna kartläggning inte är möjlig att genomföra digitalt. Arbetet kommer att återupptas när möjlighet till fysiska möten finns.

.
Utveckla kommunens kultur- och fritidsverksamheter så att de når fler målgrupper (KFN, VON, SAN, BUN)

Uppdraget är genomfört under året.

I och med den pågående pandemin har Vård och omsorgsnämnden fokuserat på att verka för ett kultur- och fritidsutbud som tilltalar nämndens målgrupper och som kan genomföras på ett tryggt sätt med social distansering.

Kultur- och fritidsenheten har utvecklat en ny kommunikationsplan samt en ny handlingsplan för föreningsdialog vilka kommer ligga till grund för att fler målgrupper kommer att kunna uppmärksamma och ta del av kommunens kultur- och fritidsverksamheter.

Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter arbetar fortlöpande med uppdraget. Område Försörjning uppmärksammar aktuella barnhushåll om kommunens utbud av kostnadsfria aktiviteter och Familjehemsteamet har ett samarbete med Biblioteket i bokprojekt (Boken som kompis) för familjehemsplacerade barn.

.
Utveckla samverkansformer kring näridrottsplatser och spontanidrottsytor internt i kommunorganisationen och med civilsamhället (KFN)

Uppdraget är genomfört under året.

Arbetet i att utveckla samverkansformer kring näridrottsplatser och spontanidrottsytor både internt i kommunorganisationen och tillsammans med civilsamhället har nått långt. Kartläggningar är genomförda och en ny modell samt ett årshjul för föreningsdialog är framtagen vilket kommer skapa möjligheter till nya samverkansformer med civilsamhället. 

Arbetet med att fastställa det interna ägandet av näridrottsytor och spontanaktivitetsytor har stannat upp och ligger hos kommunledningsgruppen. Det behövs ett beslut om såväl processförfarandet samt hur arbetsfördelning mellan förvaltningarna ska vara. Innan en kommunövergripande princip är beslutad för vem som äger vilka näridrottsanläggningar och ytor för fysisk aktivitet är kultur och fritidsnämndens bedömning att arbetet med att hitta nya samverkansformer för detta i behov av att pausas.

.
Synliggör kommunens turistmål och möjligheter till friluftsliv (KFN)

Uppdraget är genomfört under året.

Verksamheterna har stöttat en rad olika projekt och aktiviteter för att synliggöra kommunens turistmål och möjligheter till friluftsliv. Ett kvitto på nämndens arbete är att kommunen fick utnämningen högsta rankingpoäng och delad förstaplats bland landets kommuner i Naturvårdsverkets årliga ranking över årets friluftskommuner. Under året har ett nytt kommunövergripande skyltprogram för friluftslivet tagits fram och skyltar inom friluftsliv och skidåkning har satts upp.

En digitalisering och synliggörande av fritids- och idrottsanläggningar digitalt pågår och kommer att fortsätta utvecklas under 2021.  På den nationella plattformen Naturkartan är Östersunds friluftsområden nu synliggjorda i detalj. Processen mot att utveckla en ny kommunikationsplan kopplad till framför allt friluftslivet pågår.