Politiska nyckeltal   Kommentar Kolada
Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter
2020-03-25

När det gäller möjligheten att utöva olika former av fritids- och kulturaktiviteter samt när det gäller utbud av evenemang placerade sig Östersund över både riket och liknande kommuner 2018. 

U09408
Nöjd Medborgar-Index - Kultur
2020-03-25

Östersund ligger marginellt bättre än både riket och övriga kommuner när det gäller medborgarnas nöjdhet av tillgängligt kulturutbud.

U09401
Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv
2020-09-11

Östersunds kommun har markant högre kostnader per invånare när det gäller fritidsverksamhet. Detta beror främst på de satsningar som gjorts på fritidsanläggningar under de senaste åren.

N09102
Kostnad kulturverksamhet, kr/inv
2020-09-11

Östersunds kommun har en lägre kostnad per invånare vad gäller kulturverksamhet jämfört med både riket och jämförbara kommuner.

 

N09100
Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka
2021-01-13

Huvudbibliotekets öppethållande per vecka i Östersunds kommun har inte förändrats sedan 2016 och ligger högre än både liknande kommuner och för riket.

N09808
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-20 år
2021-01-19

Måttet anger antal aktiviteter för barn och unga dividerat med antal invånare 0-20 år dividerat med 1000. Måttet mäter endast aktiviteter på folkbibliotek och aktiviteter på skolbiblioteken ingår därmed inte. I jämförelse med andra kommuner placerar sig Östersunds kommun i mellanskiktet med ett utfall på 29 där Örnsköldsvik placerar sig i topp med ett utfall på 109. Det bör beaktas att Östersunds kommun har få filialbibliotek (3 st) i jämförelse med andra liknande kommuner vilket påverkar möjligheten att utföra aktiviteter.

Under 2020 har biblioteket på grund av pandemin är ett lägre antal aktiviteter än tidigare år. Under mars och april ställdes samtliga planerade aktiviteter in.

N09805
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år
2021-01-19

Måttet anger antal deltagartillfällen i åldern 7-20 år i LOK-stödsberättigade idrottsföreningar under året, dividerat med antal invånare 7-20 år den 31/12. Deltagartillfällen är summan av antalet närvarande deltagare i av Riksidrottsförbundet godkända sammankomster för vilken föreningen sökt LOK-stöd (Statligt lokalt aktivitetsstöd). En sammankomst är en ledarledd gruppaktivitet inriktad mot föreningens idrottsliga verksamhet. 

Östersund har ett genomsnittligt antal deltagartillfällen på 36,02 varav män har ett utfall på 40 och kvinnor på 31,43 och placerar sig därmed över både riket och jämförbara kommuner. Genomsnittligt utfall i riket ligger på 27,2 och i jämförbara kommuner på 35,49.

U09800
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar
2020-05-25

Östersund låg både 2016 och 2018 relativt riket och övriga kommuner väl till avseende medborgarnas bedömning av Idrotts- och motionsanläggningar.

U09406
Antal gästnätter
2020-09-21

Antal gästnätter ökar stadigt för varje år och överstiger det målvärde som beslutats i Tillväxtplanen (mål om ökning med i genomsnitt 9 000 gästnätter per år). Antalet kommersiella gästnätter uppgick 2018 till 460 409 st vilket är en ökning från föregående år med ca 2 %.

Enligt Destination Östersund och sett på olika marknader så backar den svenska marknaden med -2%, den norska ökar med hela +15 %, Danmark ökar med 75% och Storbritannien med +74%. Sett över de olika säsongerna så ökar vintern med 12%, sommaren med 2%, hösten backar med -9% och det är framförallt oktober och november som visar ett stort tapp i antalet gästnätter generellt, på både hotell och camping.

Sett till de olika boendeformerna så ökar antalet gästnätter på hotell till 307 091 gästnätter totalt, ett plus på 3%, vandrarhemmen står för 22 644 gästnätter och tappar totalt – 12%, camping/stugby står för 130 674 gästnätter och ökar med 4%.Kapacitetsutnyttjandet över året på hotellen ligger i snitt på 62%/rum.

Jämförelse med några andra orter visar att riket som helhet ökar med 3%, Sundsvall, Karlstad och Stockholm ökar alla med +3% vardera, Umeå ökar med 1% medan Åre tappar och backar 1 % (inkl förmedlat boende).

Elevplatser i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%)
2020-04-29

Måttet anger antal elever som under året deltagit i musik- eller kulturskola dividerat med antal invånare 7-15 år. I jämförelse med liknande kommuner placerar sig Östersunds kommun på sista plats med ett utfall på 13%. Kulturskolan i Östersund möter ca 1 800 barn och unga per läsår.

U09810