Politiska nyckeltal   Kommentar Kolada
Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer
2018-12-27

Östersund ligger på samma nivå som snittet i riket och övriga kommuner till avseende medborgarnas bedömning av stöd för utsatta personer. Resultatet är i stort oförändrat sedan 2016, Män har blivit nöjdare med stöd för utsatta personer och kvinnor mindre nöjd i jämförelse med 2016.

U30400
Medellivslängd kvinnor, år
2020-05-25

Medellivslängden för kvinnor i kommunen ökar och följer därmed fortsatt trenden i riket. Kvinnor i kommunen har en högre medellivslängd än män i kommunen.

På riksnivå finns bland inrikes födda en skillnad i återstående medellivslängd vid 30 års ålder utifrån utbildningsnivå. Personer med eftergymnasial utbildning har sex år längre medellivslängd än personer med grundläggande utbildning. Mellan 2006 och 2019 har den återstående medellivslängden vid 30 års ålder ökat hos båda könen och i alla utbildningsgrupper, med undantag för kvinnor med förgymnasial utbildningsnivå.

N00925
Medellivslängd män, år
2020-05-25

Den ökande trenden för medellivslängden bland män i kommunen har brutits och ligger 2019 på 80,32 år, vilket är lägre än både 2018 och 2017. Männen i kommunen har en kortare medellivslängd än kvinnor i kommunen och nu även något kortare än bland män i riket.

På riksnivå finns bland inrikes födda en skillnad i återstående medellivslängd vid 30 års ålder utifrån utbildningsnivå. Personer med eftergymnasial utbildning har sex år längre medellivslängd än personer med grundläggande utbildning. Mellan 2006 och 2019 har den återstående medellivslängden vid 30 års ålder ökat hos båda könen och i alla utbildningsgrupper, med undantag för kvinnor med förgymnasial utbildningsnivå.

N00923
Ohälsotal, dagar
2020-05-06

Ohälsotalet har fortsatt att minska och Östersunds kommun ligger nu på en lägre nivå än riket men fortsatt något högre än kommungruppen. Det är fortfarande en skillnad mellan kvinnor och män, men gapet minskar.

N00957
Care Need Index (CNI), index
2020-08-24

Care Need Index (CNI) är ett mått som använder socioekonomiska förhållanden för att identifiera risk för ohälsa. Värdet visar värdet för befolkningen i kommunen i förhållande till riket. Ett värde över 1 innebär högre risk för ohälsa än i riket i stort och ett värde under 1 innebär en lägre risk för ohälsa än riket i stort. Östersunds kommun ligger strax under riket på 0,99.

CNI utgår från följande variabler i vårdgivarnas listningsområde: Ålder över 65 år och ensamstående, utlandsfödd (Östeuropa, Asien, Afrika och Sydamerika), arbetslös eller i åtgärd 16-64 år, ensamstående förälder med barn 17 år eller yngre, person ett år eller äldre som flyttat in i området, lågutbildad 25-64 år samt invånare 0-4 år.

N00992
Invånare 16-84 år med fetma, andel (%)
2020-08-28

Andelen invånare med fetma ligger på samma nivå som vid tidigare mätning och ligger lägre än riket och jämförbara kommuner.

I Östersunds kommun återfinns högst andel med fetma i åldrarna 45 - 64 år. Det finns även skillnader på områdesnivå, där Brunflo har en högre andel med fetma än genomsnittet i kommunen.

Andelen i kommunen med övervikt och/eller fetma var 49 % (män 56 %, kvinnor 43 %) år 2018.

Bland skolelever ökar andelen med övervikt och/eller fetma med stigande årskurser; 16 % i f-klass, 22 % i åk 4 och 24 % i åk 7 (läsåret 19/20). Bland flickor ses en fortsatt ökning i åk 7 och bland pojkar ses en fortsatt ökning i åk 4. Andelen elever med fetma ligger på cirka 5% i alla tre årskurserna. 

Studier visar att övervikt och fetma i barndomen är en riskfaktor för ohälsa i vuxenlivet. Fetma i unga år innebär kraftigt ökad risk för fetma även i högre åldrar. Överviktiga tonåringar har som regel förvärvat sin övervikt redan före 5 års ålder.

U01411
Långtidssjukskrivna av psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel (%)
2020-01-07

Andel kvinnor är tydligt fler än andelen män gällande långtidssjukskrivna av psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar. Skillnaden har blivit större mellan åren 2017 och 2018. Östersund har en större andel än riket men ligger lägre än kommuner över 50 000 invånare.

N74811
Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 (medelbefolkning) inv.
2020-11-27

Indikatorn avser expedieringar mot recept till personer folkbokförda i kommunen.

Östersund har de senaste åren haft en positiv, minskande, trend och tillhör den bättre tiondelen i riket. Detta avser både kvinnor och män - även om antalet expedieringar per 1000 invånare är betydligt högre för kvinnor än för män.

N00404
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt  - förbättrad situation, andel (%)
2021-01-13

Utfallet i Östersunds kommun har ökat från föregående år till 65,96% år 2020. Utfallet är lägre än riket (76,52%) och jämförbara kommuner (75,78%)

U30453
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv
2020-09-23

Kostnaderna har ökat över åren och ligger över både jämförbara kommuner samt snittet för riket.

N30101
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)
2020-09-23

Nettokostnaden Individ- och familjeomsorg har i Östersunds kommun ökat från 23% år 2018 till 27,2% år 2019.

N30001
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)
2020-04-28

Resultatet är avhängigt av vårdnadshavarnas försörjningsmöjligheter. Med ekonomiskt utsatta avses hushåll med låg inkomst eller ekonomiskt bistånd. Med låg inkomst avses lägsta utgiftsnivå baserad på den socialbidragsnorm, som fastställdes på 1980-talet (med inflationsuppräkningar) och en norm för boendeutgifter. Utfallet i Östersunds kommun (6,2%) är lägre än riket (9,1%) och jämförbara kommuner (7,63%).

 

N02904
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)
2021-01-13

Resultatet har försämrats under mätperioden. Resultatet år 2020 är 67% (62% kvinnor, 70% män). Östersunds kommun har ett sämre resultat än riket (78,29%) och jämförbara kommuner (75,88%).

U31462
Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde
2021-01-13

Väntetiden är 6 dagar 2020 och resultatet är betydligt bättre än för jämförbara kommuner och riket.

U31402
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen
2021-01-26

Andelen biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd har ökat från år 2018 men är lägre i Östersunds kommun (0,81%) än i riket (1,01%) och jämförbara kommuner (1,07%). Utfallet för kvinnor ( 0,76%) är lägre än för män (1%)

N31816
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%)
2021-01-13

Utfallet har minskat från år 2019 och ligger nu på 89%. Utfallet ligger i något under riket (90,26%) och något över jämförbara kommuner (88,07%). Kvinnor är mer nöjda än män.

U21468
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde
2021-01-13

Utfallet i Östersunds kommun är högre år 2020, 18st. Det är högre än riket (15,29st) och jämförbara kommuner (15,22st). För att inte riskera att kvaliteten ska bli lidande är det viktigt att inte för många personer hjälper den enskilde i hemmet. Vid hög personalkontinuitet blir det svårt för personal och den enskilde att lära känna varandra. Detta kan bland annat leda till att personalen har svårare att upptäcka förändringar i den enskildes mående och hälsa, samt att den enskilde gång på gång måste förklara vad som ska göras och hur.

U21401
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%)
2021-01-13

Utfallet har ökat till 78% år 2020 men är lägre än riket (81,44%) och jämförbara kommuner (80,53). Männen är mer nöjda än kvinnorna. 

U23471
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng
2020-02-03

Detta mått bygger på 14 delmått. Av 14 delmått så ligger Östersund på grönt på 9 delmått, på gult för 2 delmått och på rött på 3 delmått. Av okänd anledning har ett Östersundsmått inte räknats med i Koladasammanställningen varför totalutfallet blir 5 %-enheter sämre än rikets snitt när det egentligen skulle vara 5 %-enheter bättre.

 

 

 

U23432
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde
2021-01-13

Syftet med måttet är att visa hur lång tid medborgaren får vänta på att flytta in på särskilt boende från det att biståndsbeslutet är fattat. Utfallet för Östersunds kommun har ökat år 2020 till 70 dagar. Det är högre än riket (63,71 dagar) och jämförbara kommuner (51,26 dagar). 

U23401
Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende , andel (%) av maxpoäng
2020-04-28

I detta mått ryms totalt 10 delmoment och samlat så ligger Östersund ungefär som riket i stort. Utav de 10 måtten så ligger Östersund på den bästa kvartilen (25 %) i 8 mått. Medan kommunen ligger i mellan skiktet respektive i den lägsta kvartilen för ett mått vardera.

 

U28423
Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde
2021-01-13

Syftet med måttet är att kunna jämföra hur snabbt ett beslut om boende enlig LSS § 9.9 kan verkställas för medborgaren. Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS har minskat avsevärt sedan år 2017 (270 dagar) och år 2018 (253 dagar). Utfallet år 2020 är 67 dagar. Det är bättre än riket (163,12 dagar) och jämförbara kommuner (248,16 dagar)

U28418
Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma
2021-01-13

Andelen brukare LSS som uppgett att de alltid trivs hemma har ökat i Östersunds kommun till 83,2% år 2020. Det är högre än riket (79,86%) och jämförbara kommuner (80,55%). Männen är nöjdare än kvinnorna. 

U28570
Nöjd Medborgar-Index - Äldreomsorg
2018-12-27

Östersund ligger under snittet i riket och jämförbara kommuner när det gäller upplevelsen av äldreomsorg. Resultatet har förbättrats något i jämförelse med 2016. Männen har blivit nöjdare medan kvinnorna har blivit mer missnöjda.

U20400
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+
2020-09-01

Kostnaderna för äldreomsorg kr/inv 80+ är något lägre i Östersunds kommun år 2019 än år 2018. Kostnaden ligger i nivå med riket.

N20048
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)
2020-09-01

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg ligger lägre än riket (2,22%) men har i Östersunds kommun ökat något från år 2018 då utfallet var 1,03% till 1,37% år 2019.

N20900
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv
2021-01-13

Antalet fallskador bland personer 65+ har minskat men är fortsatt högre i Östersunds kommun år 2019 än riket och för kommuner över 50 000 invånare. Utfall kvinnor är högre än för utfall män.

U20462
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv
2020-09-01

Utfallet är högre än riket och jämförbara kommuner. Ett omfattande och långsiktigt arbete pågår för att bryta kostnadsutvecklingen men utfallet är trots detta högre år 2019 än år 2018.

N25018