T3 2020 Uppdrag. Kommentar T3 2020
.
Säkerställ en beredskap som gör att kommunens samhällsviktiga verksamheter kan bedrivas på ett ändamålsenligt sätt även i händelse av kris och krig (KS)

Uppdraget är inte genomfört under året.

Den kommunala beredskapen i en krissituation har satts på hårda prov under 2020 i och med pandemiutbrottet. Insatserna har varit omfattande under året för att lösa de akuta situationer som kommunen ställts inför. Detta har inneburit att det strategiska arbetet med att säkerställa en struktur för kris- och krigsberedskap har fått stå tillbaka. Detta arbete kommer att fortgå under 2021 där 2020 års erfarenheter kommer att stå som ytterst värdefulla.

.
Ta fram förslag till förbättringsåtgärder för att säkerställa ett fullgott säkerhetsskydd och återskapa ett nationellt totalförsvar ur ett kommunalt perspektiv (KS)

Uppdraget är inte genomfört under året.

Arbetet är på påbörjat men de omfattande insatser som pandemiutbrottet krävt har medfört att arbetet med att ta fram ett färdigställt förslag på förbättringsåtgärder för ett fullgott säkerhetsskydd och nationellt totalförsvar är försenat. 2020 års arbete och erfarenheter kommer att vara ytterst värdefulla att ta med sig inför det fortsatta arbetet med uppdraget under 2021.

.
Utred möjlighet att utöka kommunens verksamhetsområde inom Vatten och Avlopp (TN)

Uppdraget är genomfört under året.

Utredningar gällande Fåker och "Annersia" har genomförts då de ansågs vara högst prioriterade. Kommunfullmäktige tog i december beslut att genomföra nya verksamhetsområden i båda fallen men de kommer inte att bildas förrän alla nödvändiga ny- och ombyggnationer är färdigställda.

Utredningar gällande nya verksamhetsområden inom kommunen är dock ett arbete som kommer att ta flera år att färdigställa i sin helhet.

.
Utred möjligheter att säkerställa ny vattentäkt (TN)

Uppdraget är genomfört under året.

Uppdraget är slutfört utifrån att utredningar har påbörjats med såväl kartering som borrningar inom flera olika områden i kommunen. Då det är stora strategiska utredningar som krävs kommer det att ta några år innan en slutgiltig lösning är färdig att redovisa. Arbetet under 2020 har bland annat inneburit att vattenverket i Häggenås kommer att flyttas till en ny vattentäkt.

.
Utred förutsättningarna för en säker hantering av avfall och drivmedel i kommunens hamnanläggningar (KFN)

Uppdraget är inte genomfört under året.

Utredningen är försenad på grund av det merarbete Covid-19 har medfört men bedöms bli genomförd under vintern/våren 2021.

.
Utred och utveckla kollektivtrafiken i hela kommunen (MSN)

Uppdraget är inte genomfört under året.

Någon samlad utredning och utveckling av kollektivtrafiken har inte kunnat genomföras då kommunen saknat rätt kompetens för uppdraget under 2020. Inför 2021 beräknas en kollektivtrafiksamordnare anställas vilken kommer att få i uppdrag att genomföra utredningen. Ytterligare två laddstationer för elbuss har färdigställts under 2020 och en ny linje kommer att börja trafikeras med elbussar från mitten av januari 2021.

.
Utred och marknadsför hur kommunens pendlarparkeringar på serviceorterna kan utvecklas (MSN)

Uppdraget är genomfört under året.

En inventering av befintliga pendlarparkeringar och eventuella förbättringsåtgärder har genomförts. Arbetet har bland annat resulterat i att ett nytt bussväderskydd har satts upp i Lit. Upphandlingen av karttjänst för marknadsföring av pendlarparkeringarna har fördröjts men ska genomföras under 2021.

.
Öka den kommunala servicenärvaron på serviceorter och servicepunkter (Alla)

Uppdraget är genomfört under året.

Under året har serviceavtal upprättats med butikerna i Fåker och Orrviken. Dialog är även inledd med affärsinnehavare för butiken i Häggenås. Arbetet fortsätter med att utveckla kommunens trygghetspunkter där Lillsjöhögens by arbetar med en behovsinventering. Under nästa år kommer ett bya-möte att genomföras där behovsinventeringen och finansiering ska redovisas och diskuteras.  

.
Utred möjliga insatser som skapar en mer trygg och tillgänglig infrastruktur för både stad och landsbygd (KS)

Uppdraget är genomfört under året.

Insatser har gjorts under 2020 för att utveckla Östersunds kommuns cykelinfrastruktur där syftet är att uppnå en bättre tillgänglighet för befolkningen samt lösa en förtroendeingivande drift av cykelvägarna. Cykelvägar har upprättats på Mjällbyvägen/Fritzhemsgatan, Trädgårdsvägen och Fagerbacken har fått en gång- och cykelöverfart. Östersunds kommun samarbetar även med Region Jämtland Härjedalen om en utveckling av kollektivtrafiken i Östersund med omnejd. Bägge dessa insatser syftar till att kommunen ska nå den i klimatprogrammet angivna färdmedelsfördelningen.  

Bägge dessa insatser har beaktats utifrån ett trygghets- och tillgänglighetsperspektiv för medborgarna.

Utredning sker av arbetsplatsparkeringar inom organisationen Östersunds kommun. Målet är ökad tillgänglighet för de som bor på landsbygden, framkomlighet och folkhälsa samtidigt som klimatpåverkan ska minska.

.
Utveckla en åldrandevänlig kommun inom ramen för samarbetet med WHO:s nätverk Age Friendly Cities and Communitys (VON)

Uppdraget är genomfört under året.

Projektet är förlängt till mars 2022 på grund av den pågående pandemin som har försvårat arbetet med bland annat medborgardialoger. Givet de förändrade förutsättningarna så pågår arbetet enligt reviderad tidsplan. Nulägesanalys som ska ligga till grund för utformandet av handlingsplan pågår.