Politiska nyckeltal   Kommentar Kolada
Årsarbetare, totalt kommunalt anställda, antal
2020-05-19

Årsarbetare anger antalet anställda om den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade summeras till heltidsanställningar. Där ligger Östersunds kommun högre (5116) än kommuner i liknande storlek (4979). Östersund har även ökat varje år sedan 2014 (förutom år 2018). En faktor som påverkar antal årsarbetare är frånvaro eftersom det då kan behövas anställas vikarier. När det gäller sjukfrånvaro så har kommunen en lägre sjukfrånvaro än kommuner i motsvarande storlek. Kommunen har däremot en högre andel timavlönade jämfört med kommuner i liknande storlek. Andelen tillsvidareanställda är lägre än kommuner i liknande storlek. 

N00098
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%)
2020-04-23

Andelen heltidsarbetande månadsavlönade är relativt lika som i kommuner i liknande storlek. Andelen är dock högre än riket. Mellan 2019 och 2018 ökade andelen marginellt. Andelen är högre bland män (82%) än hos kvinnorna (64,9%).

N00209
Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, kommun, andel (%)
2021-01-20

Östersunds kommun ligger lägre jämfört med kommuner i liknande storlek när det gäller arbetad tid som utförs av månadsavlönade tillsvidareanställda. År 2019 var det 77% tillsvidareanställda som utförde den arbetade tiden vilket var samma andel som 2018.

År 2020 var andelen lägre då det var 73 % tillsvidareanställda som utförde den arbetade tiden. Något som har påverkat det är den pågående pandemin då vi har behövt ha fler visstidsanställda och timavlönade. 

N00203
Anställda utrikes födda, kommun, balanstal
2020-11-30

Indikatorn visar balansen mellan andelen utrikes födda i det geografiska Östersund och kommunen som arbetsgivare. Östersund ligger högre än riket och kommuner i liknande storlek.

N00217
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, kommunalt anställda, andel (%)
2020-09-10

Östersund ligger drygt 4 % högre än riket och kommuner i liknande storlek. Andelen har ökat varje år från 2011 fram till 2018. År 2019 var andelen lägre än 2018.

N00953
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex
2021-01-13

Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett nyckeltal baserat på enkätfrågor som mäter förutsättningar för motivation, ledning och styrning. HME över 70 är ett bra värde. 2020 hade Östersunds kommun ett HME på 76,8 vilket var högre än 2019 då det var 76,7. Vi hade ett lägre HME än riket och kommuner i liknande storlek.

 

U00200
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)
2021-01-19

Östersunds kommun har lägre sjukfrånvaro än riket och kommuner i liknande storlek. Sjukfrånvaron har minskat rejält från 2015 då den var 8,4% till 6,2 % år 2019. Skillnaden mellan kvinnor och mäns sjukfrånvaro är 3,2 % och är mindre än tidigare år (förutom år 2018 då den också var 3,2 %). 

Den totala sjukfrånvaron för 2020 var 7,9% vilket är 1,7%-enheter högre jämfört med 2019. Ökningen beror på covid-19.

N00090
Nöjd Medborgar-Index - Helheten
2018-12-27

Nöjd Medborgar-Index baseras på frågor inom ett flertal områden och 2018 var SCB:s bedömning att betygsindex för Miljöarbete, Stöd för utsatta, Gator och vägar samt Äldreomsorg är områden som främst kan höja helhetsbetyget.

Östersund ligger som helhet något högre än snittet i jämförelse med riket och på snittet i jämförelse med jämförbara kommuner. Se också detaljer under andra områden i denna rapport.

U00401
Nöjd Medborgar-Index - Bemötande, tillgänglighet
2018-12-27

Östersund ligger strax över riket och jämförbara kommuner. Resultatet är något förbättrat sedan 2016 och det är främst männen som blivit nöjdare.

U00400
Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)
2021-01-12

Måttet anger andel (%) av medborgarna som inom en arbetsdag får svar på en enkel fråga som skickats till kommunens centrala e-postadress. Tiden mäts sedan i från det att e-postfrågan har inkommit till dessa att ett svar skickats.
I Östersund får samtliga medborgare som mailat in en fråga till kommunens centrala e-postadress svar inom en dag. I riket får 87,85 % svar inom en dag och i jämförbara kommuner 90,12 %. 

U00442
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)
2021-01-12

Måttet anger andel (%) av de som ringer kommunen för att få svar på en enkel fråga som får kontakt med en handläggare inom 60 sekunder. Under en fastställd period ställs ett antal relevanta frågor av enklare karaktär genom telefonsamtal till kommunen vid ett antal tillfällen. Uppringning sker via kommunens växel.

I Östersund får 46 % av de som ringt kommunen kontakt med en handläggare inom 60 sekunder. I riket ligger värdet på 56,4 % och i jämförbara kommuner 48,18%.

U00413
Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)
2021-01-12

Måttet avser bemötande när frågeställare kontaktat och kommit fram till kommunen kring en enkel fråga. Baseras på en subjektiv bedömning av frågeställaren utifrån fyra nivåer; mycket god, god, medelgod och dålig. Varje svar på mycket god ger 3 poäng, god ger 2 p, medelgod 1p och dålig 0p. Poängen summeras och divideras med maximalt möjlig poäng. Redovisat värde är andel av maxpoäng i procent.

I Östersund bedömde 85% av frågeställarna att de fått ett gott bemötande i sin kontakt med kommunen. I riket låg värdet 85,27 och i jämförbara kommuner på 86,94 %. 

U00486