T3 2020 Uppdrag. Kommentar T3 2020
.
Utveckla fler möjligheter att välja olika utförare av vård och omsorg i hela kommunen (VON)

Uppdraget är genomfört under året.

Vård- och omsorgsförvaltningen har utrett frågan om personlig assistans där Vård- och omsorgsnämnden fattade beslut om att inte upphandla verksamheten. Förvaltningen fortsätter arbetet med att utreda möjlighet att införa LOV inom hemtjänst i hela kommunen.

I augusti beslutade vård- och omsorgsnämnden att gå ut med upphandling av drift för det Särskilda boendet på Bangårdsgatan samt drift av korttidsverksamhet enligt LSS. Tilldelningsbeslut för drift av Bangårdsgatan tilldelades Förenade Care. Tilldelningsbeslut för drift av korttidsverksamhet enligt LSS tilldelades Östersunds korttidsboende.

.
Öka möjligheterna för äldre och personer med funktionsnedsättning att leva självständiga liv med stöd av digitala hjälpmedel (VON)

Uppdraget är genomfört under året.

En gemensam handlingsplan för Social- och arbetsmarknadsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden för digitalisering och e-hälsa är framtagen. Aktiviteterna i handlingsplanen syftar till att verka i riktning mot uppdraget. Vård- och omsorgsnämnden fortsätter sitt mångåriga arbete med att utveckla verksamheten ytterligare med hjälp av digitala medel. Exempelvis har en upphandling av ett digitalt stöd för att förbättra delaktigheten för anhöriga till medborgare som bor på SÄBO genomförts under 2020. Implementering påbörjas i början av 2021. Vidare ökar andelen mobila trygghetslarm (GPS-klockor) samt digital nattillsyn.

.
Säkerställ myndighetsutövningen vad gäller orosanmälningar och barnavårdsutredningar (SAN)

Uppdraget är genomfört under året.

Social- och arbetsmarknadsnämnden har utökat antalet tjänster inom myndighetsutövning barn och unga för att stärka rättssäkerheten i handläggningen samt för att anpassa till dagens volym.

.
Säkerställ myndighetsutövning gällande ensamkommande barn (SAN)

Uppdraget är genomfört under året.

Social- och arbetsmarknadsnämnden fick resurser motsvarande tre socialsekreterare för att arbeta med målgruppen ensamkommande barn under år 2020. Ärenden handläggs enligt gällande lagstiftning.

.
Utveckla samarbetet mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SAN)

Uppdraget är genomfört under året.

En uppföljning av SSPF har genomförts under senare delen av 2020 och resultatet bearbetas och redovisas för Social- och arbetsmarknadsnämnden i januari 2021.

.
Utred förutsättningar för att utforma särskilda demensavdelningar vid kommunens särskilda boenden (VON)

Uppdraget är inte genomfört under året.

Det finns sedan tidigare en utredning som genomlyste förutsättningar för att utforma särskilda demensavdelningar som då kom fram till att det skulle innebära stora svårigheter med anledning av att ca 80% av medborgarna som bor på särskilt boende har en kognitiv svikt. Med utgångspunkt av ovanstående samt behovet av att utveckla demensvården ytterligare inom nämndens verksamhet är uppdraget alltjämt viktigt. I och med pandemins påverkan på Vård- och omsorgsnämndens verksamheter har detta uppdrag inte kunnat genomföras under 2020.

.
Utred möjligheten att fortsätta utveckla kök på särskilda boenden så att maten lagas på plats (VON)

Uppdraget är inte genomfört under året.

Vård- och omsorgsnämnden planerade för att genomföra utvärdering av genomförda satsningar på tillagningskök i Lit och Brunflo under 2020. Med utgångspunkt i denna utvärdering skulle arbetet tas vidare för att utreda hur nämnden på mest lämpliga sätt skulle utveckla övriga kök på särskilda boenden. Nämnden har inte kunna prioritera detta arbete under 2020 med anledning av den pågående pandemin.

.
Verka för fler seniorbostäder med gemensamhetslokaler och moderna servicehus i Lit och Brunflo (MSN, KS)

Uppdraget är genomfört under året.

I arbetet med Utvecklingsplan Brunflo har denna fråga kommit upp och är prioriterad. Hela utvecklingsplan Brunflo med handlingsplan togs upp på Utvecklingsutskottet och Kommunstyrelsen i höst och tas med i kommande budgetarbete.

.
Säkerställ en trygg och effektiv hantering av myndighetsutövningen vid överförmyndaren (ÖFN)

Uppdraget är genomfört under året.

Under året har löpande revideringar av handläggningsrutiner genomförts för att säkerställa en enhetlig och rättssäker handläggning.  

Ett fortsatt högt fokus har legat på granskningsförfarandet i syfte att kvalitetssäkra tillsynen av ställföreträdarna.
Införandet av ett nytt verksamhetssystem har också säkerställt en ökad rättssäkerhet i nämndens myndighetsutövning.

Nämnden var, vid pandemins utbrott, effektiva med omställning till digital utbildning av ställföreträdare. Detta har medfört att nämnden, pandemin till trots, kunnat fortsätta ge ställföreträdarna goda förutsättningar att utföra sina uppdrag inom ramen för gällande lagstiftning. 

Den i särklass största utmaningen som nämnden står inför är att säkerställa tillgång av nya ställföreträdare till nya uppdrag samt i de fall en ställföreträdare på något sätt visat sig olämplig för uppdraget. Detta är av största vikt för en trygg myndighetsutövning och något nämnden måste arbeta vidare med. Inför första halvåret 2021 har kontakt tagits med en leverantör av ett mer utvecklat system för rekrytering av ställföreträdare. Detta ska underlätta för det nybildade rekryteringsteam som ska utarbeta en ny rutin och metod för rekryteringsarbetet på enheten.